Byla Ik-1499-422/2010

1Kauno apygardos administracinio teismo teisėja Janina Vitunskienė, susipažinusi su pareiškėjo P. D. skundu,

Nustatė

2Kauno apygardos administraciniame teisme gautas pareiškėjo P. D. skundas atsakovui Kauno miesto savivaldybės administracijai, kuriuo prašoma panaikinti atsakovo 2010 m. rugsėjo 2 d. įsakymą Nr. A-2909 „Dėl J. D. laikinosios globos nustatymo“.

3Skundą atsisakytina priimti.

4Lietuvos Respublikos administracinių bylų teisenos įstatymo (toliau – ABTĮ) 15 straipsnis nustato, jog administraciniai teismai sprendžia bylas dėl valstybės ir savivaldybės administravimo subjektų priimtų teisės aktų ar veiksmų teisėtumo, dėl atsisakymo atlikti jų kompetencijai priskirtus veiksmus teisėtumo ir pagrįstumo, turtinės ir neturtinės (moralinės) žalos atlyginimo, tarnybinius ginčus ir kt.

5Specialioji teisėjų kolegija savo nutartyse yra nurodžiusi, kad ginčo rūšinį teismingumą apsprendžia teisinių santykių, iš kurių kyla ginčas, pobūdis. Administracinių teismų kompetencijai yra priskirta spęsti ginčus, kilusius viešojo ar vidaus administravimo srityje (ABTĮ 3 str. 1 d.), o bendrosios kompetencijos teismai nagrinėja privatinius teisinius ginčus (Civilinio proceso kodekso 1 str., 22 str. 1 d.).

6Pareiškėjas skundu kelia reikalavimą, susijusį su vaiko globos nustatymu, t. y. civilinio pobūdžio reikalavimą. Specialioji teisėjų kolegija yra nurodžiusi, kad pagal Civilinio kodekso 1.1 straipsnio 1 dalį, į šio kodekso reguliavimo sritį patenka ir šeimos teisiniai santykiai. Globos teisiniai santykiai yra šeimos teisės reguliavimo dalykas – jos nustatymo, panaikinimo, globėjo skyrimo, globos organizavimo, globos priežiūros klausimus reglamentuoja Lietuvos Respublikos civilinio kodekso trečiosios knygos „Šeimos teisė“ VII dalies „Globa ir rūpyba“ nuostatos, o ginčai, kylantys iš šeimos teisinių santykių, nagrinėjami Civilinio proceso kodekso nustatyta tvarka (Civilinio proceso kodekso 1 str. 1 d.) (Specialiosios teisėjų kolegijos 2009 m. kovo 3 d. nutartis). Laikinoji vaiko globa nustatoma rajono (miesto) savivaldybės valdybos (mero) sprendimu (potvarkiu) pagal valstybinės vaiko teisių apsaugos institucijos teikimą (Civilinio kodekso 3.262 str. 1 d.). Tačiau, nors potvarkį (sprendimą) dėl laikinosios vaiko globos (rūpybos) nustatymo priima viešojo administravimo subjektas, Specialiosios teisėjų kolegijos teigimu, jis šiuo atveju, atlikdamas tokio pobūdžio teisės aktais jam priskirtus veiksmus, dalyvauja šeimos teisiniuose santykiuose, o būtent teisinių santykių pobūdis, bet ne viešojo administravimo subjekto dalyvavimas tuose santykiuose lemia ginčo rūšinį teismingumą. Ginčai, kylantys iš vaiko globos nustatymo teisinių santykių, savo teisine prigimtimi yra civiliniai teisiniai, todėl turi būti nagrinėjami bendrosios kompetencijos teisme.

7Įvertinus aukščiau nurodytas aplinkybes, spręstina, jog pareiškėjo skundas dėl įsakymo panaikinimo nepriskirtinas administracinių teismų kompetencijai, todėl jo skundą atsisakytina priimti (ABTĮ 37 str. 2 d. 2 p.).

8Pareiškėjui P. D. siūlytina kreiptis į bendros kompetencijos teismą – Kauno miesto apylinkės teismą (buveinės adresas Laisvės al. 103, Kaunas) Civilinio proceso kodekso nustatyta tvarka.

9Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos administracinių bylų teisenos įstatymo 37 straipsnio 2 dalies 2 punktu, teisėja

Nutarė

10Atsisakyti priimti pareiškėjo P. D. skundą.

11Nutartis per septynias dienas nuo jos nuorašo įteikimo dienos atskiruoju skundu gali būti skundžiama Lietuvos vyriausiajam administraciniam teismui per Kauno apygardos administracinį teismą.

Proceso dalyviai