Byla 2-391-527/2008
Dėl žalos atlyginimo (tretysis asmuo – A.P.Moller c/o-Maersk A/S, atstovas Lietuvoje uždaroji akcinė bendrovė „Maersk Lietuva“)

1Kauno apygardos teismo teisėja Jolita Cirulienė, išnagrinėjusi civilinę bylą pagal ieškovės uždarosios akcinės bendrovės „Maristika“ ieškinį atsakovui FUYAO GLASS INDUSTRY GROUP CO., LTD dėl žalos atlyginimo (tretysis asmuo – A.P.Moller c/o-Maersk A/S, atstovas Lietuvoje uždaroji akcinė bendrovė „Maersk Lietuva“),

Nustatė

2ieškovė ieškiniu ir patikslintu ieškiniu (b.l.2-4, 146-147) prašo priteisti iš atsakovo 450.589,30 Lt ieškovės patirtų nuostolių bei bylinėjimosi išlaidas. Ieškovė nurodo, kad 2006 m. liepos mėnesį iš atsakovo nusipirko lakštinį flotacinį (FLOAT tipo) stiklą FOB (franko laivo denis) sąlygomis, pagal 2006-07-10 sąskaitą Nr.FFGMAR004, 2006-07-10 pakavimo sąrašą ir 2006-07-19 važtaraštį Nr.800068992 (toliau - Krovinys). Už krovinį ieškovė atsakovui sumokėjo 257.996,42 JAV dolerius. 2006-07-12 krovinį, susidedantį iš 55 konteinerių, atsakovas pakrovė į laivo „SHENG DA" denį, Fuzhou - Jiangyin Int konteinerių terminale, Kinijoje. Krovinio vežėjas - tretysis asmuo, kuriam už krovinio vežimą ieškovė sumokėjo 55.133,26 JAV dolerius. 2006-08-26 krovinys buvo iškrautas Klaipėdos konteinerių terminale. 2006-08-29 trys konteineriai su kroviniu buvo pristatyti ieškovei. Atidarius konteinerius, buvo pastebėta, jog apie 30-40 procentų krovinio yra sudaužyta. 2006-08-30 ieškovė kreipėsi į UAB „Klaipėdos netas" dėl krovinio sugadinimo faktinių aplinkybių nustatymo. 2006-08-31 ieškovė pateikė oficialią pretenziją trečiajam asmeniui (vežėjui) dėl sugadinto krovinio. 2006-11-21 ieškovė gavo UAB „Klaipėdos netas" ataskaitą dėl krovinio sugadinimo priežasčių nustatymo, kurioje nurodyta, kad krovinys buvo sugadintas dėl pakuotės trūkumų. Dėl sugadinto krovinio ieškovė patyrė 125.646,37 JAV dolerių nuostolių ir 51.791,52 JAV dolerių nuostolių, susijusių su sugadinto krovinio dalies transportavimo išlaidomis. Ieškovė, remdamasi ataskaitos duomenimis, pateikė atsakovui rašytinę pretenziją, tačiau atsakovas neatlygino ieškovei patirtų nuostolių. Argumentų, jog krovinys buvo sugadintas dėl aplinkybių, nesusijusių su atsakovo veiksmais, atsakovas nepateikė. Ieškovė nurodo, kad Tarptautinės konvencijos dėl kai kurių teisės normų, susijusių su konosamentais, suvienodinimo (Hagos taisyklės) ir pasirašymo protokolo(1924-08-25, Briuselis) 4 str. 2 d. i) ir n) punktus, nei vežėjas, nei laivas neatsako už netekimus ar sužalojimus, padarytus arba atsiradusius dėl siuntėjo, prekių savininko, jo agento ar atstovo veiksmų ar neveikimo bei nepakankamos pakuotės. FOB (Free On Board - franko laivo denis) sąlygos reiškia (pagal INCOTERMS 2000), jog už prekių pakrovimą į laivą yra atsakingas pardavėjas. Jis taip pat atlieka eksporto procedūrą. Vežėją pasirenka pirkėjas. FOB yra taikomos tik jūrų ir vidaus vandenų transportui. Taigi, atsakovas privalėjo iki pakrovimo į laivą tinkamai supakuoti krovinį, naudoti atitinkamas pakankamo stiprumo juostas ir jų skaičių. LR Prekybinės laivybos įstatymo 20 str. įtvirtinta, jog kroviniai, kuriems reikalingas įpakavimas, apsaugantis juos, vežėjui pateikiami tvarkingoje taroje ir įpakuoti pagal tarptautinius standartus, technines sąlygas. Ieškovė.

3Atsliepime į ieškinį (b.l.162-164) tretysis asmuo nurodo, kad lakštinio flotacinio stiklo vežimas buvo vykdomas pagal tarptautinėje prekyboje naudojamas FOB (INCOTERMS 2000) pristatymo sąlygas ir vadovaujantis 2006-07-19 konosamentu Nr.800068992, kuris kartu su jame išdėstytomis vežimo sąlygomis laikomas vežimo jūra sutarties sudarymą patvirtinančiu dokumentu (toliau vadinama - vežimo sutartis). Remiantis šios vežimo sutarties sąlygų 11.3 punktu, atsakovas turėjo pareigą tinkamai paruošti lakštinį flotacinį stiklą pervežimui ir pakrauti krovinį į laivą. Tretysis asmuo tinkamai įvykdė pervežimą iš Fuzhou uosto (Kinija) į Klaipėdos uostą (Lietuva) ir laiku pristatė krovinį gavėjui (ieškovui). 2006-09-26 Vežimo sutarties sąlygų 5.1 punktas nurodo, kad krovinio gabenimo iš vieno uosto į kitą uostą metu vežėjo atsakomybė nustatoma pagal 1924-08-25 Tarptautinės konvencijos dėl kai kurių teisės normų, susijusių su konosamentais, suvienodinimo (toliau vadinama - Hagos taisyklės) bei šią konvenciją pakeičiančio 1968-02-23 Protokolo (Visbiu taisyklės) (VŽ, 2003, Nr.91(1)-4123, įsigaliojo 2004-06-02) normas. Pagal Hagos taisyklių 3 straipsnio 2 dalies i) ir n) punktus nei vežėjas, nei laivas neatsako už prekių netekimą ar sužalojimą, padarytus arba atsiradusius dėl siuntėjo, prekių savininko, jo agento ar atstovo veiksmų ar neveikimo, o taip pat dėl nepakankamos pakuotės. Be to, vežimo sutarties sąlygų 11.2 punktas nustato, kad kai konteinerį pakuoja siuntėjas, vežėjas neatsako už krovinio praradimą ar sugadinimą, kuris kilo dėl vežėjo nekontroliuojamų aplinkybių, įskaitant konteinerio pakavimo būdą. Nepriklausomas ekspertas- UAB "Klaipėdos Netas" atliko lakštinio floatacinio stiklo krovinio tyrimą ir nustatė, kad vienintele žalos kroviniui priežastimi buvo nepakankamas plieninių tvirtinamųjų juostų stiprumas. Apie tokį lakštinio floatacinio stiklo pakavimo pažeidimą nei A.P.Moller - Masrsk A/S, nei jo atstovas Maersk Line nežinojo ir negalėjo žinoti, kadangi krovinio supakavimas bei pakrovimas į laivą buvo išimtinė atsakovo pareiga. Todėl, vadovaujantis tyrimo rezultatais, aukščiau minėtomis Hagos taisyklių ir vežimo sutarties sąlygų nuostatomis, darytina išvada, kad vežėjas nėra atsakingas už lakštinio floatacinio stiklo sudužimą. Kvalifikuoti UAB ,,Klaipėdos Netas" ekspertai jokio išorinio konteinerių pažeidimo neaptiko ir nenustatė, kad vežėjas būtų netinkamai atlikęs savo pareigas lakštinio floatacinio stiklo vežimo iš uosto į uostą bei krovinio iškrovimo Klaipėdos uoste metu ar kad savo veiksmais (neveikimu) jis būtų prisidėjęs prie žalos atsiradimo.

4Kauno apygardos teismo teisėjo 2007 m. rugsėjo 18 d. rezoliucija ieškinys buvo priimtas ir 2007-09-19 pranešimu atsakovui buvo nustatytas 30 dienų terminas nuo pranešimo įteikimo dienos atsiliepimui pateikti bei buvo išaiškinta, kad, vadovaujantis ( - ) str., nepaskyrus byloje nei atstovo, nei įgalioto asmens, gyvenančio Lietuvos Respublikoje, kuriam būtų įteikiami su byla susiję procesiniai dokumentai, visi procesiniai dokumentai, skirti atsakovui, liks byloje ir bus laikomi įteiktais.

5Kauno apygardos teismas 2008-04-29 gavo LR Teisingumo ministerijos 2008-04-25 raštą Nr.(849/07)-9R-778, kuriame nurodoma, kad, vadovaujantis Lietuvos Respublikos ir Kinijos Liaudies Respublikos sutartimi dėl teisinės pagalbos civilinėse ir baudžiamosiose bylose, atsakovui teismo procesiniai dokumentai nagrinėjamoje civilinėje byloje buvo įteikti 2007-12-04. Atsakovas per teismo nustatytą 30 d. terminą atsiliepimo į ieškinį teismui nepateikė bei, vadovaujantis ( - ) str., nepaskyrė byloje nei atstovo, nei įgalioto asmens, gyvenančio Lietuvos Respublikoje, kuriam būtų įteikiami su byla susiję procesiniai dokumentai.

6Ieškovė ieškinyje nurodė, kad jeigu byloje nebus pateiktas atsiliepimas į pareikštą ieškinį, gali būti priimamas sprendimas už akių. ( - ) str. 4 d. numato, kad, jeigu atsakovas be pateisinamos priežasties per nustatytą terminą nepateikia atsiliepimo į ieškinį, teismas turi teisę, jei yra ieškovo prašymas, priimti sprendimą už akių.

7( - ) str. 2 d. numato, kad priimdamas sprendimą už akių, teismas atlieka formalų byloje pateiktų įrodymų vertinimą, t. y. įsitikina, kad pasitvirtinus šių įrodymų turiniui būtų pagrindas priimti tokį sprendimą.

8Nustatyta, kad ieškovė 2006 m. liepos mėnesį iš atsakovo nusipirko lakštinį flotacinį (FLOAT tipo) stiklą pagal 2006-07-10 sąskaitą Nr.FFGMAR004 (b.l.32), 2006-07-10 pakavimo sąrašą (b.l.35-40) ir 2006-07-19 Vandenynų arba multimodalinio transporto važtaraštį Nr.800068992 (b.l.46-47). Už krovinį ieškovė atsakovui sumokėjo 257.996,42 JAV dolerius (b.l.32). 2006-07-19 Vandenynų arba multimodalinio transporto važtaraščio Nr.800068992 (b.l.46-47) išaiškinimuose numatyta, kad vežėju laikytinas A.P.Moller c/o-Maersk A/S, veikiantis kaip Maersk Line, adresu 50 Esplanaden, DK-1098, Kopenhaga K, Danija. Pagal šio vežimo nustatytų taisyklių 6.1 (a) p.(iii) papunktį (b.l.49), vežėjas yra atleidžiamas nuo atsakomybės, kai prekių (visa ar dalis krovinio ir įpakavimas, priimtas iš krovinio siuntėjo, įskaitant visą ne vežėjo ir ne jo vardu, tiekiamą tarą) sugadinimą ar praradimą sąlygojo nepakankama ar neteisinga prekių pakuotė ar ženklinimas. 2006-08-26 krovinį iškrovus Lietuvoje, nustatyta, kad dalis jo yra sugadinta. 2006-11-28 ieškovė pateikė pretenziją atsakovui (b.l.57-58), kuria reikalavo atlyginti 166.730, 52 JAV dolerių nuostolius. Duomenų apie atsakovo nuomonę dėl galimybės atlyginti ieškovės nuostolius byloje nėra. Iš UAB „Klaipėdos Netas“ tyrimo ataskaitos 5 d. (b.l.90-116) matyti, kad dalies krovinio sugadinimo priežastimi buvo nepakankamas tvirtinamųjų juostų stiprumas. Pagal 1924-08-25 Tarptautinės konvencijos dėl kai kurių teisės normų, susijusių su konosamentais, suvienodinimo (Hagos taisyklės) (ratifikuota nuo 2003-07-03; įsigaliojo nuo 2004-06-02, V.ž., 2003-09-26 Nr.91(1)-4124) bei šią konvenciją pakeičiančio 1968-02-23 Protokolo (Visbiu taisyklės) (V.ž., 2003, Nr. 91(1)-4123, įsigaliojo 2004-06-02) 4 str. 2 d. i) ir n) papunkčius, nei vežėjas, nei laivas neatsako už krovinio netekimą ar sužalojimą, padarytą arba atsiradusį dėl netinkamos pakuotės ar dėl siuntėjo, prekių savininko, jo agento ar atstovo veiksmų ar neveikimo. Iš 2006-07-10 sąskaitos Nr.FFGMAR004 (b.l.32) matyti, kad šalys pasirinko 1936 m. Tarptautiniai prekybos rūmai (International Chamber of Commerce), tarptautinės prekybos sąlygų rinkinio INCOTERMS FOB (Free On Board) sąlygas, kurios numato, jog už prekių pakrovimą į laivą yra atsakingas pardavėjas. Jis taip pat atlieka eksporto procedūrą, vežėją pasirenka pirkėjas. Vadinasi, atsakovas privalėjo iki pakrovimo į laivą krovinį tinkamai supakuoti, panaudoti tinkamas stiprumo juostas ir jų kiekį. Konstatuotina, kad atsakovas pažeidė šias savo kaip pardavėjo pareigas, dėl ko transportavimo metu krovinys buvo apgadintas, o ieškovė patyrė žalą (CK 6.246, 6.247 str.). Kaip matyti iš UAB „Klaipėdos Netas“ tyrimo ataskaitos 6 d. (b.l.90-116), bendras krovinio gavėjui atvežto sudaužyto flotacinio stiklo kiekis sudarė 59.267,16 kv.m, kurio kaina yra 125.646,37 JAV doleriai, be to, ieškovė patyrė 51.791,52 JAV dolerių išlaidų, susijusių su sugadinto krovinio dalies transportavimu. Ieškovė perskaičiavo patirtų nuostolių sumą, remdamasis 2006-08-26 oficialiu Lietuvos Banko nustatytu JAV dolerio ir Lito santykiu (1 JAV doleris =2,7025 Lt). Remiantis ieškovės pateikta skaičiavimo tvarka, 166.973,56 JAV dolerių žala litais sudaro 450.589,30 Lt, todėl pripažintina, kad atsakovas privalo atlyginti ieškovei jos patirtus 450.589,30 Lt nuostolius (CK 6.249 str. 1 d.)

9Teismas, atlikęs formalų byloje pateiktų įrodymų vertinimą, įsitikino, kad pasitvirtinus ieškovės pateiktų įrodymų turiniui, būtų pagrindas ieškinį patenkinti, todėl atsakovo atžvilgiu priimamas sprendimas už akių, kuriuo tenkinami visi ieškovės reikalavimai (( - ) str. 2 d.).

10Ieškovei iš atsakovo priteistina 450.589,30 Lt žalos atlyginimui, 8.505,90 Lt žyminio mokesčio (7.000+(450.589,30-300.000)*0,01)) (CPK 80 str. 1 d. 1 p.) ir 2.496 Lt išlaidų advokato pagalbai apmokėti (pagal 2004-04-02 LR Teisingumo ministro įsakymo Nr. 1R-85 „Dėl rekomendacijų dėl civilinėse bylose priteistino užmokesčio už advokato ar advokato padėjėjo teikiamą teisinę pagalbą (paslaugas) maksimalaus dydžio“ 8 p. 8.2 papunktį (už ieškinio pareiškimą (3*800=2400)) ir 8.16 papunktį (už kitų dokumentų parengimą (0,12*800=96)) (CPK 93 str. 1 d.).

11Kadangi atsakovas, kuriam 2007-09-19 pranešimas buvo įteiktas 2007-12-04, vadovaujantis ( - ) str., nepaskyrė byloje nei atstovo, nei įgalioto asmens, gyvenančio Lietuvos Respublikoje, kuriam būtų įteikiami su byla susiję procesiniai dokumentai, todėl šis sprendimas už akių atsakovui nesiųstinas, o paliekamas byloje ir laikomas įteiktu (( - ) str.).

12Teismas, vadovaudamasis Lietuvos Respublikos ( - ) str. 4 d., 285-287 str., 805 str.,

Nutarė

13ieškinį patenkinti visiškai.

14priteisti iš atsakovo FUYAO GLASS INDUSTRY GROUP CO., LTD, F. I. Area, Fuging, Fujian (Kinija) ieškovei uždarajai akcinei bendrovei „Maristika“, į.k.110679643, reg. Naujoji g. 136-3, Alytus, 450.589,30 Lt (keturis šimtus penkiasdešimt tūkstančių penkis šimtus aštuoniasdešimt devynis litus 30 ct) žalos atlyginimui, 8.505,90 Lt (aštuonis tūkstančius penkis šimtus penkis litus 90 ct) žyminio mokesčio ir 2.496 Lt (du tūkstančius keturis šimtus devyniasdešimt šešis litus ) išlaidų advokato pagalbai apmokėti.

15Šį sprendimą per 30 dienų nuo jo paskelbimo dienos ieškovas gali apskųsti apeliaciniu skundu Lietuvos apeliaciniam teismui per Kauno apygardos teismą. Atsakovas šio sprendimo negali skųsti nei apeliacine, nei kasacine tvarka, tačiau atsakovas per dvidešimt dienų nuo šio sprendimo priėmimo dienos turi teisę paduoti Kauno apygardos teismui pareiškimą dėl sprendimo už akių peržiūrėjimo.

Proceso dalyviai