Byla 2-1202-260/2014
Dėl sprendimo, priimto vykdant viešąjį pirkimą, panaikinimo ir įpareigojimo vykdyti sutartį

1Kauno apygardos teismo teisėjas Raimondas Buzelis, sekretoriaujant Editai Vazgienei, dalyvaujant ieškovės atstovui advokatui Audriui Vaičiūnui, atsakovės atstovei Astai Kelmelienei,viešame teismo posėdyje išnagrinėjo civilinę bylą Nr. 2-1202-260/2014 pagal ieškovės uždarosios akcinės bendrovės „Transporent“ ieškinį atsakovei Kauno miesto savivaldybės administracijai dėl sprendimo, priimto vykdant viešąjį pirkimą, panaikinimo ir įpareigojimo vykdyti sutartį.

2Išnagrinėjęs bylą, teismas

Nustatė

3Kauno apygardos teismui 2013 11 28ieškovė UAB „Transporent“ per EPP pateikė ieškinį dėl sprendimo, priimto vykdant viešąjį pirkimą, panaikinimo ir įpareigojimo vykdyti sutartį, kuriuo ieškovė prašo panaikinti neatitinkantį viešųjų pirkimų įstatymo reikalavimų atsakovės Kauno miesto savivaldybės administracijos Viešųjų pirkimų komisijos 2013-11-06 sprendimą Nr. 32-14-846 ir įpareigoti atsakovę vykdyti 2013 m. spalio 24 d. Automobilių nuomos teikimo sutartį Nr. SR-1833.

4Ieškinyje ieškovė nurodė, kad ji dalyvavo atsakovės 2013 09 10 paskelbtame Automobilių nuomos pirkimo supaprastintame atvirame konkurse (pirkimo Nr. 142250). Atsakovės Viešojo pirkimo komisijos 2013 10 16 posėdyje priimtu sprendimu konkurso laimėtoju buvo paskelbtas ieškovės pasiūlymas, buvo nuspręsta sutartį su ieškove pasirašyti nedelsiant. 2013 10 16 raštu Nr. 32-14-800 atsakovė informavo ieškovę, kad sutartis turi būti pasirašyta iki 2013 m. spalio 25 d., taip pat, jog ne vėliau kaip per 5 (penkias) darbo dienas nuo sutarties pasirašymo ieškovė turi pateikti Pirkimo dokumentų 13.3 p. nustatyto dydžio (14 000 Lt.) sutarties įvykdymo užtikrinimą. 2013 m. spalio 24 d. šalys pasirašė Automobilių nuomos teikimo sutartį Nr. SR-1833, kuri,pateikus 14 000 Lt dydžio sutarties įvykdymo užtikrinimą, turėjo įsigalioti per 5 (penkias) darbo dienas nuo sutarties pasirašymo. 2013 m. spalio 28 d ieškovė su „BTA Insurance Company“ SE Lietuvos filialu sudarė sutartinių įsipareigojimų įvykdymo laidavimo draudimo sutartį, tą pačią dieną elektroniniu paštu atsakovei pateikė sutartinių įsipareigojimų įvykdymo užtikrinimą („BTA Insurance Company“ SE Lietuvos filialo sutartinių įsipareigojimų įvykdymo laidavimo draudimo atlikimo užtikrinimo laidavimo draudimo rašto kopiją). 2013 m. lapkričio 6 d. atsakovė informavo ieškovę, kad atsakovės Viešojo pirkimo komisija 2013 m. lapkričio 5 d. posėdyje nutarė fiksuoti Pirkimo procedūrų pabaigą, nes ieškovė atsisakė sudaryti pirkimo sutartį. Pranešime atsakovė nurodė, jog 2013 m. spalio 24 d. Automobilių nuomos teikimo sutartis Nr. SR-1833 neįsigaliojo, laikoma, kad ieškovė atsisakė pasirašyti sutartį, nes ji pirkimo dokumentuose nustatytu laiku nepateikė sutarties įvykdymo užtikrinimo. Nesutikdama su atsakovės 2013-11-06 Viešojo pirkimo komisijos sprendimu Nr. 32-14-846, ieškovė 2013 m. lapkričio 7 d. pateikė pretenziją, kurioje nurodė, jog nesutinka su atsakovo sprendimu baigti Pirkimo procedūrą bei prašė atšaukti minėtą Viešojo pirkimo komisijos nutarimą ir laikyti, kad Sutartis yra įsigaliojusi. 2013-11-14 raštu Nr. 32-14-867 atsakovė atmetė ieškovės pretenziją kaip nepagrįstą, nurodydama, jog ieškovė nelaikytina pateikusia sutarties įvykdymo užtikrinimą, nes ieškovės pasirinktas sutarties įvykdymo užtikrinimo pateikimo būdas bei forma (elektroniniu paštu pateikta kopija) laikytinas netinkamu. Nesutikdama su tokiu atsakovės sprendimu, ieškovė pateikė teismui ieškinį.

5Ieškinyje ieškovė nurodė, jog vadovaudamasi VPĮ 93 str. 1 d. 2 p. bei Pirkimo dokumentų 14.1. p., ji kreipiasi į teismą, nes yra įsitikinusi, jog atsakovė nesilaikė VPĮ reikalavimų ir taip pažeidė ieškovės interesus. Ji prašo panaikinti atsakovės 2013 11 06 sprendimą Nr. 32-14-846, kuriuo nuspręsta fiksuoti Pirkimo procedūrų pabaigą, kaip neatitinkantį VPĮ reikalavimų. Atsakovės sprendimas naikintinas, nes priimtas nesilaikant VPĮ reikalavimų. Nurodytu sprendimu atsakovė fiksavo Pirkimo procedūrų pabaigą, vadovaudamasi VPĮ 18 straipsnio 2 d., kurioje nurodyta, kad „Jeigu tiekėjas, kuriam buvo pasiūlyta sudaryti pirkimo sutartį, raštu atsisako ją sudaryti arba nepateikia pirkimo dokumentuose nustatyto pirkimo sutarties įvykdymo užtikrinimo,<...> laikoma, kad jis atsisakė sudaryti pirkimo sutartį“. Sprendime nutraukti pirkimą atsakovė pažymėjo, jog pasirašyta sutartisneįsigalioja, nes ieškovė laiku, kaip nurodyta Pirkimo dokumentuose, nepateikė sutarties įvykdymo užtikrinimo. Tokios atsakovės išvados yra visiškai nepagrįstos, nes ieškovė laiku, t.y. nesibaigus nustatytam terminui pateikė minėtą sutarties įvykdymo užtikrinimą. Todėl atsakovė nepagrįstai taikė VPĮ 18 str. 2 d. bei 7 str. 4 d. 6 p. nuostatas ir neteisėtai fiksavo Pirkimo procedūrų pabaigą. Ieškovė, nesutikdama su atsakovės sprendimo pagrįstumu, pateikė pretenziją, kurioje išsamiai nurodė atsakovės sprendimo prieštaravimą VPĮ imperatyviems reikalavimams patvirtinančius argumentus ir aplinkybes bei prašė panaikinti minėtą sprendimą. Nepaisant pretenzijoje išdėstytu argumentų, atsakovė nepagrįstai atmetė pretenziją motyvuodama tuo, kad ieškovė elektroniniu paštu pateikė ne originalų dokumentą, o jo kopiją, taigi nepateikė sutarties įvykdymo užtikrinimo.

6Atsakovė Kauno miesto savivaldybės administracija 2013 12 19pateiktame atsiliepime į ieškinį nurodė, kad ji prašo atmesti ieškinį.

7Atsiliepime atsakovė nurodė, kad ieškovė teisingai nurodė faktines aplinkybes apie vykdytą konkursą, akcentavo, kad Kauno miesto savivaldybės administracija 2013 11 06 raštu Nr. 32-24-846 informavo ieškovę, jog vadovaujantis VPĮ 7 straipsnio 4 dalies 6 punktu nutarta fiksuoti pirkimų procedūrų pabaigą, nes ieškovė atsisakė sudaryti pirkimo sutartį, t. y. pirkimo dokumentuose nustatytu laiku nepateikė sutarties įvykdymo užtikrinimo ir todėl pasirašyta sutartis neįsigalioja. Ieškovė pateikė pretenziją, kuri atsakovės buvo atmesta kaip nepagrįsta, 2013-11-14 Kauno miesto savivaldybės administracija raštu Nr. 32-14-867 nurodė, jog ieškovė nelaikoma pateikusia sutarties įvykdymo užtikrinimą, kadangi elektroniniu paštu 2013-10-28 pateikta dokumento kopija neatitinka pirkimo dokumentuose keliamų reikalavimų, sutarties įvykdymo užtikrinimo pateikimui. Viešųjų pirkimų įstatyme ir kituose teisės aktuose yra nustatyti griežti viešųjų pirkimų procedūrų reikalavimai tiek perkančiajai organizacijai, tiek ir tiekėjams tam, kad šiomis procedūromis būtų įgyvendinti viešųjų pirkimų tikslai. VPĮ 3 straipsnio 1 dalis įpareigoja perkančiąją organizaciją užtikrinti, kad atliekant pirkimo procedūras ir nustatant laimėtoją būtų laikomasi lygiateisiškumo, nediskriminavimo, abipusio pripažinimo, proporcingumo ir skaidrumo principų. Vienas iš skaidrumo viešuosiuose pirkimuose principo turinio elementų yra perkančiosios organizacijos viešųjų pirkimų teisės normų bei savo paskelbto viešojo pirkimo dokumentų sąlygų laikymasis. Atsakovė visiems potencialiems tiekėjams informaciją apie ginčo pirkimo sąlygas pateikė pirkimo dokumentuose. Juose turi būti VPĮ 24 straipsnio 2 dalyje nurodyta informacija, tarp jų ir reikalavimai, susiję su sutarties įvykdymo užtikrinimu. Todėl pirkimo dokumentuose, jų 13.3 punkte ir pirkimo dokumentų 8 priedo „Automobilių nuomos teikimo sutartis“5.10 ir 7.1 punktuose, buvo nurodyta, kad laimėjęs konkursą tiekėjas per 5 darbo dienas nuo sutarties pasirašymo dienos turi pateikti nurodyto dydžio sutarties įvykdymo užtikrinimą. Pirkimo dokumentuose nėra jokių nuorodų į šio dokumento kopijos pateikimą, todėl atsakovė ir įvertino, jog sutarties įvykdymo užtikrinimo ieškovė nepateikė.

8Nagrinėjant bylą teismo posėdyje ieškovės atstovas prašė ieškinį patenkinti ieškinyje nurodytu pagrindu, taip pat priteisti iš atsakovės ieškovei jos turėtas bylinėjimosi išlaidas.

9Atsakovės atstovė teismo posėdyje prašė ieškinį atmesti atsiliepime į ieškinį nurodytais motyvais.

10Ieškinys atmetamas.

11Byloje šalių pateiktais procesiniuose dokumentuose paaiškinimais, Centrinės viešųjų pirkimų informacinės sistemos duomenimis, elektroninėje byloje pateiktais įrodymais nustatytos tokios reikšmingos bylai aplinkybės:

12Kauno miesto savivaldybės administracija 2013 m. rugsėjo 10 d.. paskelbė apie vadovaujantis Viešųjų pirkimų įstatymų atliekamą supaprastintą pirkimą „Automobilių nuomos pirkimas“.

13Šio Konkurso sąlygose, patvirtintose Viešojo pirkimo komisijos 2013 09 04 protokolu Nr. 32-16-49, buvo nurodyta, kad pirkimas vykdomas pagal Viešųjų pirkimų įstatymą, Kauno miesto savivaldybės administracijos direktoriaus 2011 12 12 įsakymu Nr.A-4653patvirtintas Kauno miesto savivaldybės administracijos supaprastintų viešųjų pirkimų taisykles ir šias sąlygas,pasiūlymai bus vertinami pagal mažiausios kainos kriterijų.(Ieškinio priedas Nr.4).

14Ieškovė UAB „Transporent“2013 m. rugsėjo 30 dpateikė atsakovei pasiūlymą. Atsakovės Kauno miesto savivaldybės administracijos Viešojo pirkimo komisijos 2013 10 16 posėdyje buvo priimtas sprendimas dėl laimėjusio pasiūlymo, konkurso laimėtoju buvo paskelbtas ieškovės pasiūlymas, nuspręsta sutartį su ieškovu pasirašyti nedelsiant.2013 10 16 raštu Nr. 32-14-800 atsakovė informavo ieškovę, kad sutartis turi būti pasirašyta iki 2013 m. spalio 25 d., taip pat, jog ne vėliau kaip per 5 (penkias) darbo dienas nuo sutarties pasirašymo ieškovė turi pateikti Pirkimo dokumentų 13.3 p. nustatyto dydžio sutarties įvykdymo užtikrinimą.(Ieškinio priedas Nr. 12).

152013 m. spalio 24 d. šalys pasirašė Automobilių nuomos teikimo sutartį Nr. SR-1833, kuri, kaip numatyta sutarties 7.1 punkte, pateikus 14 000 Lt dydžio sutarties įvykdymo užtikrinimą, turėjo įsigalioti per 5 (penkias) darbo dienas nuo sutarties pasirašymo.(Ieškinio priedas Nr. 6).

162013 m. spalio 28 d ieškovė su „BTA Insurance Company“ SE Lietuvos filialu sudarė sutartinių įsipareigojimų įvykdymo laidavimo draudimo sutartį, tą pačią dieną elektroniniu paštu atsakovei pateikė sutartinių įsipareigojimų įvykdymo užtikrinimą („BTA Insurance Company“ SE Lietuvos filialo sutartinių įsipareigojimų įvykdymo laidavimo draudimo atlikimo užtikrinimo laidavimo draudimo rašto kopiją). (Ieškinio priedai Nr.7, 8)

172013 m. lapkričio 6 d. atsakovė raštu Nr.32-14-846 informavo ieškovę, kad atsakovės Viešojo pirkimo komisija 2013 m. lapkričio 5 d. posėdyje nutarė fiksuoti Pirkimo procedūrų pabaigą, nes ieškovė UAB „Transporent“ atsisakė sudaryti pirkimo sutartį. Pranešime atsakovė nurodė, jog 2013 m. spalio 24 d. Automobilių nuomos teikimo sutartis Nr.SR-1833 neįsigaliojo, laikoma, kad ieškovė atsisakė pasirašyti sutartį, nes ji pirkimo dokumentuose nustatytu laiku nepateikė sutarties įvykdymo užtikrinimo. (Ieškinio priedas Nr.5)

18Ieškovė 2013 m. lapkričio 7 d. pateikė pretenziją, kurioje nurodė, jog nesutinka su atsakovo sprendimu pabaigti Pirkimo procedūrą bei prašė atšaukti minėtą Viešojo pirkimo komisijos nutarimą ir laikyti, kad Sutartis yra įsigaliojusi. (Ieškinio priedas Nr.9).

19Atsakovė 2013-11-14 raštu Nr. 32-14-867 informavo ieškovę, kad pastarosios pretenziją atmetė kaip nepagrįstą, nurodė, jog ieškovė nelaikytina pateikusia sutarties įvykdymo užtikrinimą, nes ieškovės pasirinktas sutarties įvykdymo užtikrinimo pateikimo būdas bei forma (elektroniniu paštu pateikta kopija) laikytinas netinkamu. (Ieškinio priedas Nr.10).

20Ieškovė 2013 11 28 elektroninėmis ryšio priemonėmis per EPP pateikė teismui ieškinį.

212013 12 09 atsakovė pateikė Viešųjų pirkimų tarnybai ataskaitą, kad 2013 11 13 Viešojo pirkimo procedūros viešajame pirkime Nr. 142250 yra baigtos, kadangi, vadovaujantis VPĮ 18 straipsnio 2 dalies nuostata, pasirašyta sutartis neįsigaliojo, nes tiekėjas laiku, kaip buvo nurodyta pirkimo dokumentų 8 priedo 5.10 ir 7.1 punktuose, nepateikė sutarties įvykdymo užtikrinimo (Atsakovės Viešojo pirkimo procedūrų ataskaita Viešųjų pirkimų tarnybai- CVP IS duomenys).

22Teismassprendžia, kad byloje nagrinėjamas ginčas tarp šalių kilo dėl to, ar perkančioji organizacija tinkamai taikė Viešųjų pirkimų įstatymo 18 straipsnio 2 dalies nuostatas.

23Viešųjų pirkimų įstatymo 18 straipsnio antroji dalis nustato, kokiais atvejais laikoma, kad tiekėjas atsisakė sudaryti pirkimo sutartį. Vienas tokių – kadajis nepateikia pirkimo dokumentuose nustatyto pirkimo sutarties įvykdymo užtikrinimo. Būtent taip ieškovės veiksmus byloje nagrinėjamu atveju įvertino atsakovė.

24Pagal VPĮ30 straipsnio 1 dalį perkančioji organizacija privalo pareikalauti, kad pirkimo sutarties įvykdymas būtų užtikrinamas CK nustatytais prievolių įvykdymo užtikrinimo būdais, perkančioji organizacija, atlikdama viešąjį pirkimą elektroninėmis priemonėmis, gali nustatyti, kad pasiūlymo galiojimo ir pirkimo sutarties įvykdymo užtikrinimas pateikiamas elektroniniu būdu.

25Atsakovė Kauno miesto savivaldybėsadministracija Automobilių nuomos pirkimo supaprastinto atviro konkurso dokumentuose, t.y. Konkurso sąlygose (Ieškinio priedas Nr. 4), vykdydama pirkimą CVP IS priemonėmis,nustatė, kad pasiūlymo galiojimo užtikrinimas gali būti pateikiamas ir elektroniniu būdu, ir atskirai voke; pateikiant elektroniniu būdu toks dokumentas turi būti pasirašytas pasiūlymo galiojimo užtikrinimą išdavusio banko (kredito unijos) ar draudimo bendrovės saugiu elektroniniu parašu, atitinkančiu Lietuvos Respublikos elektroninio parašo įstatymo nustatytus reikalavimus, pateikiant dokumentą atskirai voke, jis turi būti pateiktas užklijuotame voke iki elektroninių vokų atplėšimo procedūros pradžios (Konkurso sąlygų 10.3 p.). Konkurso sąlygų 13.3 p. buvo nustatyta, kad ne vėliau kaip per 5 darbo dienas nuo sutarties pasirašymo Tiekėjas turi pateikti 14000 Lt dydžio sutarties įvykdymo užtikrinimą (banko/kredito unijos garantiją ar draudimo bendrovės laidavimo raštą).Kad sutarties įvykdymo užtikrinimą galima pateikti elektroninėmis priemonėmis Konkurso sąlygos nenustatė.

26Ieškovė po 2013 10 24 Automobilių nuomos teikimo sutarties pasirašymo 2013 10 29 elektroniniu paštu pasiuntė atsakovės darbuotojui V. V. kaip sutarties įvykdymo užtikrinimą „BTA Insurance Company“ SE Lietuvos filialo sutartinių įsipareigojimų įvykdymo laidavimo draudimo atlikimo užtikrinimo laidavimo draudimo rašto kopiją, kartu nurodydama, kad originalą atsiųs paštu (Ieškinio priedas Nr.7).Atsakovės Viešojo pirkimo komisija, ieškovei nepateikus sutarties įvykdymo užtikrinimo, 2013 11 05 posėdyje nutarė fiksuoti pirkimo procedūrų pabaigą, nes ieškovė UAB „Transporent“ atsisakė sudaryti pirkimo sutartį, t.y. pirkimo dokumentuose nustatytu laiku nepateikė sutarties įvykdymo užtikrinimo (Ieškinio priedas Nr. 5).

27Teismas pripažįsta, kad atsakovės Viešojo pirkimo komisija pagrįstai pripažino, jog ieškovė per 5 darbo dienas nuo sutarties pasirašymo dienos nepateikė 14000 Lt sutarties įvykdymo užtikrinimo. Sutarties įvykdymo užtikrinimo dokumento kopijos siuntimas elektroniniu paštu nelaikytinas tinkamu reikalaujamo dokumento pateikimu, tai tėra tik informavimas, kad tiekėjas pateiks tokį dokumentą. Kad taip vertino ir pati ieškovė, galima spręsti iš informacijos elektroniniame laiške, kuriame ieškovė nurodė, kad bus siunčiamas dokumento originalas paštu. Tačiau įrodymų, kad Konkurso sąlygų 13.3 p. ir 2013 10 24 Automobilių nuomos teikimo sutarties 7.1 p.numatytu laiku – per 5 darbo dienas nuo sutarties pasirašymo – ieškovė pateikė atsakovei sutarties įvykdymo užtikrinimą, ieškovė nepateikė. Todėl atsakovė pagrįstai fiksavo pirkimo procedūrų pabaigą, nes ieškovė UAB „Transporent“ atsisakė sudaryti pirkimo sutartį, t.y. pirkimo dokumentuose nustatytu laiku nepateikė sutarties įvykdymo užtikrinimo.

28Taip nuspręsdamas teismas atsižvelgia į tai, kad taikant ir aiškinant viešuosius pirkimus reglamentuojančius Viešųjų pirkimų įstatymą bei kitus aktus, laikomasi nuostatos, kad viešųjų pirkimų procedūros yra imperatyviai reglamentuotos teisės normomis, todėl visi viešuosiuose pirkimuose dalyvaujantys asmenys – perkančiosios organizacijos ir tiekėjai – privalo griežtai laikytis reglamentuotos tvarkos. Atsakovės paskelbtose konkurso sąlygose nebuvo numatyta galimybė pateikti sutarties įvykdymo užtikrinimo dokumento kopiją, todėl ji neturėjo galimybės pripažinti, kad ieškovė įvykdė konkurso ir sutarties sudarymo sąlygą – pateikti sutarties įvykdymo užtikrinimą.

29Atsižvelgdamas į išdėstytą, teismas sprendžia, jog atsakovės vertinimas, kad ieškovėnepateikė pirkimo dokumentuose nustatyto pirkimo sutarties įvykdymo ir pagal VPĮ nuostatas laikoma, jog tiekėjas atsisakė sudaryti sutartį, yra teisingas, todėl nėra pagrindo tenkinti ieškovės ieškinį. Ieškinys atmestinas kaip nepagrįstas.

30Kadangi teismas ieškinį atmeta, ieškovės padarytas pažeidimas VPĮ 95 str. 1 d. įtvirtintų nuostatų, t.y. nepateikimas atsakovei nedelsiant, bet ne vėliau kaip per 3 darbo dienas įstatyme nustatytomis priemonėmis ieškovės pateikto teismui ieškinio kopijos,apie kurį atsiliepime nurodė atsakovė, nelaikytinas reikšmingu išsprendžiant ieškinyje pareikštus reikalavimus.

31Atmetus ieškinį, iš atsakovės ieškovei jos turėtos bylinėjimosi išlaidos nepriteisiamos (CPK 93 str.).

32Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos CPK 259 – 270 str., 4231 – 42310 str., teismas

Nutarė

33Ieškinį atmesti.

34Sprendimas per 14 dienų nuo jo priėmimo dienos gali būti skundžiamas Lietuvos apeliaciniam teismui, apeliacinį skundą paduodant per Kauno apygardos teismą.

Proceso dalyviai
1. Kauno apygardos teismo teisėjas Raimondas Buzelis, sekretoriaujant Editai... 2. Išnagrinėjęs bylą, teismas... 3. Kauno apygardos teismui 2013 11 28ieškovė UAB „Transporent“ per EPP... 4. Ieškinyje ieškovė nurodė, kad ji dalyvavo atsakovės 2013 09 10 paskelbtame... 5. Ieškinyje ieškovė nurodė, jog vadovaudamasi VPĮ 93 str. 1 d. 2 p. bei... 6. Atsakovė Kauno miesto savivaldybės administracija 2013 12 19pateiktame... 7. Atsiliepime atsakovė nurodė, kad ieškovė teisingai nurodė faktines... 8. Nagrinėjant bylą teismo posėdyje ieškovės atstovas prašė ieškinį... 9. Atsakovės atstovė teismo posėdyje prašė ieškinį atmesti atsiliepime į... 10. Ieškinys atmetamas.... 11. Byloje šalių pateiktais procesiniuose dokumentuose paaiškinimais, Centrinės... 12. Kauno miesto savivaldybės administracija 2013 m. rugsėjo 10 d.. paskelbė... 13. Šio Konkurso sąlygose, patvirtintose Viešojo pirkimo komisijos 2013 09 04... 14. Ieškovė UAB „Transporent“2013 m. rugsėjo 30 dpateikė atsakovei... 15. 2013 m. spalio 24 d. šalys pasirašė Automobilių nuomos teikimo sutartį Nr.... 16. 2013 m. spalio 28 d ieškovė su „BTA Insurance Company“ SE Lietuvos... 17. 2013 m. lapkričio 6 d. atsakovė raštu Nr.32-14-846 informavo ieškovę, kad... 18. Ieškovė 2013 m. lapkričio 7 d. pateikė pretenziją, kurioje nurodė, jog... 19. Atsakovė 2013-11-14 raštu Nr. 32-14-867 informavo ieškovę, kad pastarosios... 20. Ieškovė 2013 11 28 elektroninėmis ryšio priemonėmis per EPP pateikė... 21. 2013 12 09 atsakovė pateikė Viešųjų pirkimų tarnybai ataskaitą, kad 2013... 22. Teismassprendžia, kad byloje nagrinėjamas ginčas tarp šalių kilo dėl to,... 23. Viešųjų pirkimų įstatymo 18 straipsnio antroji dalis nustato, kokiais... 24. Pagal VPĮ30 straipsnio 1 dalį perkančioji organizacija privalo pareikalauti,... 25. Atsakovė Kauno miesto savivaldybėsadministracija Automobilių nuomos pirkimo... 26. Ieškovė po 2013 10 24 Automobilių nuomos teikimo sutarties pasirašymo 2013... 27. Teismas pripažįsta, kad atsakovės Viešojo pirkimo komisija pagrįstai... 28. Taip nuspręsdamas teismas atsižvelgia į tai, kad taikant ir aiškinant... 29. Atsižvelgdamas į išdėstytą, teismas sprendžia, jog atsakovės vertinimas,... 30. Kadangi teismas ieškinį atmeta, ieškovės padarytas pažeidimas VPĮ 95 str.... 31. Atmetus ieškinį, iš atsakovės ieškovei jos turėtos bylinėjimosi... 32. Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos CPK 259 – 270 str., 4231 – 42310 str.,... 33. Ieškinį atmesti.... 34. Sprendimas per 14 dienų nuo jo priėmimo dienos gali būti skundžiamas...