Byla A-525-796-14
Dėl įsakymo panaikinimo

1Lietuvos vyriausiojo administracinio teismo teisėjų kolegija, susidedanti iš teisėjų Laimučio Alechnavičiaus (pranešėjas), Ramūno Gadliausko (kolegijos pirmininkas) ir Ričardo Piličiausko, teismo posėdyje rašytinio proceso ir apeliacine tvarka išnagrinėjo administracinę bylą pagal atsakovo Lietuvos Respublikos aplinkos ministerijos Aplinkos projektų valdymo agentūros apeliacinį skundą dėl Vilniaus apygardos administracinio teismo 2013 m. spalio 14 d. sprendimo administracinėje byloje pagal pareiškėjo uždarosios akcinės bendrovės „VAATC“ skundą atsakovui Lietuvos Respublikos aplinkos ministerijos Aplinkos projektų valdymo agentūrai dėl įsakymo panaikinimo.

2Teisėjų kolegija

Nustatė

3I.

4Pareiškėjas uždaroji akcinė bendrovė „VAATC“ (toliau – UAB „VAATC“, pareiškėjas) kreipėsi į Vilniaus apygardos administracinį teismą, prašydamas panaikinti Lietuvos Respublikos aplinkos ministerijos Aplinkos projektų valdymo agentūros (toliau – ir Agentūra) direktoriaus 2013 m. gegužės 3 d. įsakymą Nr. TI-77 „Dėl Europos Sąjungos finansinės paramos bei bendrojo finansavimo lėšų, išmokėtų vykdant projektą Nr. 2002/LT/16/P/PE/012 „Vilniaus apskrities atliekų tvarkymo sistemos sukūrimas“, grąžinimo“ (toliau – ir Įsakymas).

5Taip pat prašė priteisti bylinėjimosi išlaidų atlyginimą.

6Skunde paaiškino, kad pareiškėjas įgyvendino Europos Sąjungos bei Lietuvos Respublikos biudžetų lėšomis remiamą projektą Nr. 2002/LT/16/P/PE/012 „Vilniaus apskrities atliekų tvarkymo sistemos sukūrimas“ (toliau – ir Projektas). Valstybės kontrolė, atlikdama Projekto auditą, pateikė Agentūrai pastebėjimą, kad inžinieriaus aprūpinimui patirtos išlaidos pagal rangos sutartį Nr. A/2005/V08 „Vilniaus regiono atliekų tvarkymo sistemos sukūrimas. Statybos darbai: Vilniaus apskrities regioninio sąvartyno įrengimas Kazokiškių seniūnijoje“ (toliau – ir Rangos sutartis) buvo apmokamos dvigubai, todėl netinkamos finansuoti. Atsižvelgdama į pateiktą pastebėjimą, Agentūra atliko pažeidimo tyrimą ir 2013 m. gegužės 3 d. surašė tyrimo išvadą dėl Projekto išlaidų, skirtų inžinieriaus aprūpinimui, tinkamumo pagal Rangos sutartį, kurioje konstatavo, kad dalis išlaidų inžinieriaus aprūpinimui buvo dvigubai finansuotos pagal Rangos sutartį bei techninės priežiūros sutartį Nr. EUROPAIP/119518/D/SV/LT „Vilniaus regiono atliekų tvarkymo sistemos sukūrimo techninė priežiūra“ (toliau – ir Techninės priežiūros sutartis). Atsižvelgiant į tai, netinkamomis finansuoti lėšomis pripažinta 14 760 Lt, UAB „VAATC“ įpareigotas šias lėšas grąžinti per 60 kalendorinių dienų. Pareiškėjas teigė, kad Agentūra neįvertino pareiškėjo pateiktų įrodymų apie išlaidų inžinieriaus aprūpinimui tinkamumą finansuoti ir nesidubliavimą, todėl nepagrįstai pripažino, kad pagal Rangos sutartį patirtos išlaidos inžinieriaus biuro patalpoms, telefonui, faksui bei internetui yra netinkamos finansuoti. Pažymėjo, kad Rangos sutarties konkrečiųjų sąlygų 6.5 punktu rangovas įsipareigojo aprūpinti savo personalą tinkamomis buities patalpomis. Inžinieriaus biure rangovas privalėjo teikti šiuos patogumus: 30 kv. m biuro erdvę, biuro įrangą (3 atskiras telefono linijas, 4 telefonus, interneto pajungimą, faksą), baldus (stalai ir kėdės keturiems asmenims, knygų lentyna, pasitarimų stalas su kėdėmis dešimčiai asmenų), sanitarinius mazgus (tualetas/dušas), persirengimo bei rūbų laikymo patalpas. Tokius reikalavimus atitinkančios patalpos rangovo buvo suteiktos būtent statybvietėje, t. y. Kariotiškėse, o pagal Techninės priežiūros sutarties sąlygas buvo apmokėtos inžinieriaus biuro, esančio Vilniaus mieste, išlaidos. Taip pat pažymėjo, kad pagal Rangos sutarties bendrųjų sąlygų, kurios išdėstytos FIDIC Raudonojoje knygoje, 4.6 punktą, rangovas privalo sudaryti tinkamas sąlygas vykdyti darbus: a) užsakovo personalui; b) visiems kitiems užsakovo įdarbintiems rangovams; ir c) bet kurios teisėtos viešos valdžios įstaigų personalui, kurie gali būti įdarbinti statybvietėje arba šalia jos atlikti bet kurį darbą, neįtrauktą į sutartį. Tad suteiktomis patalpomis, įranga, įtaisais bei įrankiais naudojosi užsakovo personalas, užsakovo įdarbinti rangovai (inžinierius) bei viešosios valdžios įstaigų personalas, t. y. Agentūros personalas, vykdant darbų eigos priežiūrą ir kontrolę. Todėl 14 760 Lt suma skirta inžinieriaus aprūpinimui pagal Rangos sutartį nėra netinkamomis finansuoti lėšomis. Taip pat atkreipė dėmesį, kad Agentūra derino, rengė Rangos sutarties ir Techninės priežiūros sutarties sąlygas bei vykdė pirkimo procedūras. Todėl konstatavus, jog inžinieriaus išlaidos buvo dvigubai finansuotos, kyla atsakovo, įgyvendinusio perkančiosios organizacijos funkcijas, atsakomybė. Kartu pažymėjo, kad remiantis 2003 m. sausio 6 d. Komisijos reglamento (EB) Nr. 16/2003, nustatančio specialias išsamias Tarybos reglamento (EB) Nr. 1164/94 įgyvendinimo taisykles dėl išlaidų priemonėms, kurias iš dalies finansuoja Sanglaudos fondas, tinkamumo (toliau – ir Reglamentas Nr. 16/2003) 8 straipsniu, išlaidų tinkamumo laikotarpio pabaigos data yra susijusi su už įgyvendinimą atsakingos įstaigos padarytais mokėjimais. Šiuo atveju Agentūra įvertino pateikto mokėjimo prašymo pagrįstumą, patirtų išlaidų atitikimą teisės aktų keliamiems reikalavimams. Todėl atsakovui pripažinus išlaidas tinkamomis finansuoti, jas apmokėjus, o vėliau priėmus priešingą sprendimą, būtų pažeisti ne tik konstituciniai teisinės valstybės principai, bet ir Tarybos reglamento (EB) Nr. 1164/94 8 straipsnio nuostatos.

7Atsakovas Agentūra (toliau – ir atsakovas) pateikė atsiliepimą į skundą (b. l. 43?48), kuriuo prašė pareiškėjo skundą atmesti.

8Nurodė, kad Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2005 m. gegužės 30 d. nutarimu Nr. 590 patvirtintų Finansinės paramos išmokėtos ir (arba) panaudotos pažeidžiant teisės aktus, grąžinimo į Lietuvos Respublikos valstybės biudžetą taisyklės (toliau – ir Paramos grąžinimo taisyklės) nustato, kad būtent projekto vykdytojas turi pareigą grąžinti paramos lėšas, nepriklausomai nuo to, dėl kokių asmenų veiksmų paramos lėšos buvo išmokėtos neteisėtai. Nagrinėjamoje byloje nėra ginčo, kad pareiškėjas ir yra galutinis paramos gavėjas ir kad Įsakyme nurodytos lėšos jam buvo išmokėtos. Agentūrai priskiriamos įgyvendinančiosios institucijos funkcijos, kurių vykdymu siekiama užtikrinti tinkamą finansinės paramos panaudojimą. Agentūra bet kuriuo momentu, nepriklausomai nuo jos atliktų ankstesnių veiksmų (t. y. net ir patvirtinus pateiktas sąskaitas ir jas apmokėjus), kaip valstybės institucija, atsakinga už tinkamą lėšų panaudojimą, nustačiusi pažeidimus turi pareigą pripažinti, kad lėšos yra netinkamos finansuoti ir pareikalauti jas grąžinti. Ši pareiga nustatyta Paramos grąžinimo taisyklių 4 ir 5 straipsniuose. Reglamento Nr. 16/2003 5 straipsnio 1 dalis nustato, kad išlaidos, į kurias reikia atsižvelgti mokant Bendrijos paramos lėšas, turi būti realiai padarytos per išlaidų tinkamumo laikotarpį, kuris nurodytas Komisijos sprendime, atsižvelgiant į Komisijos reglamento (EB) Nr. 1386/2002 8 straipsnio 2 dalies b punkto nuostatas, ir turi būti tiesiogiai susijusios su projektu. Nagrinėjamu atveju keliamas klausimas dėl patirtų išlaidų realumo, kadangi esant dvigubam finansavimui, t. y. tas pačias išlaidas apmokant pagal dvi sutartis, pagal vieną iš sutarčių apmokamos išlaidos negali būti pripažįstamos realiomis. Nurodė, kad atliekant pažeidimo tyrimą dėl išlaidų inžinieriaus aprūpinimui, buvo analizuojama, kokios išlaidos buvo apmokėtos pagal Rangos sutartį bei Techninės priežiūros sutartį. Tyrimo metu 2013 m. balandžio 25 d. raštu Nr. APVA-1336 buvo kreiptasi į pareiškėją su prašymu pateikti papildomą informaciją. Rangos sutarties konkrečiųjų sąlygų 6.5 punkte nustatyta, jog rangovas turi aprūpinti savo personalą tinkamomis buities patalpomis ir nurodyta, kokius patogumus turi teikti rangovas. Techninės priežiūros sutartyje buvo įtrauktos išlaidos, viršijančios rangovo suteikiamus išteklius (šios sutarties 6.2 punktas). Šios išlaidos detalizuotos Techninės priežiūros sutarties 3 priedo 4.2.8 punkte – jame numatytos išlaidos biuro patalpoms Vilniuje, telefonui, faksui bei internetui. Akcentavo, kad Agentūra, atlikdama pažeidimo tyrimą, nekėlė klausimo dėl išlaidų patalpoms dubliavimosi abiejose sutartyje, kadangi vienos patalpos buvo Vilniaus mieste, o kitos – statybvietėje. Tinkamumo finansuoti klausimas buvo keliamas tik dėl išlaidų biuro įrangai (3 telefono linijos, 4 telefonai, interneto prijungimas, faksas), kurios buvo numatytos abiejose sutartyse. Siekdama nustatyti tikslią išlaidų, skirtų minėtai įrangai pagal Rangos sutartį dalį, Agentūra kreipėsi į pareiškėją, tačiau prašoma informacija nebuvo pateikta. Pareiškėjas raštu Nr. 1.10-365 persiuntė 2010 m. raštus, nors juose nebuvo reikiamų duomenų – išlaidų inžinieriui išskaidymo ir jį pagrindžiančių dokumentų. Dėl tos pačios informacijos pateikimo atsakovas 2013 m. balandžio 25 d. elektroniniu paštu kreipėsi ir į Rangos sutarties rangovą UAB „Skirnuva“, tačiau iš jo taip pat nebuvo gauta jokio išlaidų išskaidymo. Apie galimą nepalankų pažeidimo tyrimo variantą pareiškėjas buvo informuotas raštu Nr. APVA-1336, tačiau nesiėmė jokių veiksmų, kad būtų surinkta ir pateikta reikiama informacija bei išvengta didesnės finansinės korekcijos pritaikymo. Agentūra, atlikdama pažeidimo tyrimą, siekdama išsamaus bei objektyvaus situacijos išnagrinėjimo bei žinodama, kokie tam reikalingi, pareiškėjo ir / ar rangovo teiktini dokumentai, sudarė pakankamas galimybes abiem subjektams pateikti paaiškinimus ir dokumentus. Agentūra, žinodama, kad lėšos, pagal Rangos sutartį skirtos biuro įrangai, laikytinos netinkamomis finansuoti dėl neatitikimo Reglamento 16/2003 5 straipsnio 1 dalies nuostatoms, tačiau neturėdama galimybės nustatyti šių išlaidų dydžio, turėjo netinkamomis finansuoti pripažinti visą inžinieriaus aprūpinimui pagal Rangos sutartį numatytą ir išmokėtą sumą. Nei pareiškėjui, nei rangovui nepateikiant išlaidų dydį pagrindžiančių dokumentų, kyla įtarimas, ar šios išlaidos apskritai buvo patirtos. Vyriausybės 2001 m. rugpjūčio 24 d. nutarimu Nr. 1026 patvirtintos Europos Sąjungos sanglaudos fondo lėšų administravimo Lietuvoje taisyklės (toliau – Sanglaudos fondo lėšų administravimo taisyklės) nustato, kad galutinis paramos gavėjas saugo pagal kompetenciją visus dokumentus, susijusius su finansuojamų iš Sanglaudos fondo lėšų projektų įgyvendinimu; užtikrina, kad dokumentai būtų prieinami turintiems teisę juos tikrinti asmenims ir institucijoms. Nesilaikydamas šių įpareigojimų, UAB „VAATC“ neužtikrino pakankamos audito sekos ir savo neveikimu užkirto kelią kitokiai Agentūroje atlikto pažeidimo tyrimo baigčiai.

9II.

10Vilniaus apygardos administracinis teismas 2013 m. spalio 14 d. sprendimu (b. l. 112?118), skundą tenkino. Panaikino Aplinkos ministerijos Aplinkos projektų valdymo agentūros direktoriaus 2013 m. gegužės 3 d. įsakymą Nr. TI-77 „Dėl Europos Sąjungos finansinės paramos bei bendrojo finansavimo lėšų, išmokėtų vykdant projektą Nr. 2002/LT/16/P/PE/012 „Vilniaus apskrities atliekų tvarkymo sistemos sukūrimas“, grąžinimo“.

11Teismas nustatė, jog pareiškėjas UAB „VAATC“ įgyvendina Europos Sąjungos bei Lietuvos Respublikos biudžetų lėšomis remiamą Projektą. Projekto įgyvendinimo laikotarpiu Rangos sutarties techninės priežiūros funkcijoms vykdyti buvo pasirašyta Techninės priežiūros sutartis. Atliekų projektų skyriaus vyr. specialistė 2013 m. kovo 29 d. tarnybiniame pranešime nurodė, kad atlikdami Projekto auditą, Valstybės kontrolės pareigūnai pastebėjo, kad pagal Rangos sutartį patirtos 5 213,16 EUR (18 000 Lt) išlaidos yra netinkamos finansuoti (b. l. 56–57). Agentūra 2013 m. balandžio 25 d. raštu Nr. APVA-1336 kreipėsi į pareiškėją ir prašė pateikti detalų išskaidymą, kiek lėšų iš visos sumos inžinieriaus aprūpinimui pagal Rangos sutartį buvo skirta biuro įrangai (3 telefono linijoms, 4 telefonams, interneto prijungimui, faksui). Pareiškėjui paaiškinta, kad atsakovas, neturėdamas informacijos apie lėšų, skirtų inžinieriaus aprūpinimui, išskaidymą ir negalėdamas nustatyti tikslios netinkamų finansuoti išlaidų sumos, pasilieka galimybę netinkamomis finansuoti pripažinti visas išlaidas inžinieriaus aprūpinimui pagal Rangos sutartį (b. l. 64). Dėl detalaus išskaidymo, kiek lėšų iš visos sumos inžinieriaus aprūpinimui pagal Rangos sutartį buvo skirta biuro įrangai, 2013 m. balandžio 25 d. elektroniniu laišku buvo kreiptasi ir į rangovą UAB „Skirnuva“ (b. l. 49). Atsakydamas į Agentūros 2013 m. balandžio 25 d. raštą Nr. APVA-1336, pareiškėjas 2013 m. balandžio 25 d. rašte Nr. 1.10-365 (b. l. 60) nurodė, kad visą prašomą informaciją pateikė 2010 m. gruodžio 23 d. rašte Nr. 1.10-986 (b. l. 63) ir pridėjo šį raštą. Minėtame rašte pareiškėjas nurodė, kad nebuvo dvigubo finansavimo inžinieriaus paslaugų teikimui, tačiau tai patvirtinančių įrodymų bei išlaidų išskaidymo nepateikė. UAB „Skirnuva“ 2013 m. gegužės 2 d. rašte (b. l. 65) nurodė, kad jokio detalaus išskaidymo nebuvo ir pateikė duomenis apie bendrąsias išlaidas (b. l. 66, 67), darbų suvestinį lapą (b. l. 68) bei atliktų darbų aktą už 2006 m. vasario mėnesį (b. l. 69–70). Agentūra 2013 m. gegužės 3 d. surašė išvadą, kurioje nustatė, kad dalis išlaidų inžinieriaus aprūpinimui buvo dvigubai finansuotos pagal Rangos bei Techninės priežiūros sutartis, o pareiškėjui bei rangovui nedetalizavus išlaidų vertės, netinkamomis finansuoti pripažintinos visos Rangos sutartyje inžinieriaus aprūpinimui numatytos išlaidos – 18 000 Lt (b. l. 51–52). Agentūros direktorius 2013 m. gegužės 3 d. priėmė įsakymą Nr. T1-77, kuriuo, vadovaudamasis aplinkos ministro 2011 m. balandžio 20 d. įsakymu Nr. D1-349 „Dėl įgaliojimų suteikimo įgyvendinant asignavimų valdytojo programas“ ir Paramos grąžinimo taisyklių 5.2.2 punktu bei siekdamas susigrąžinti neteisėtai išmokėtas lėšas, nustatė, kad Projekto vykdytojas, vykdydamas Rangos sutartį, netinkamai panaudojo dalį Europos Sąjungos paramos bei bendrojo finansavimo lėšų ir pažeidė Reglamento Nr. 16/2003 5 straipsnio 1 dalį. Agentūros direktorius nurodė pareiškėjui per 60 kalendorinių dienų nuo įsakymo gavimo dienos į Agentūros sąskaitą grąžinti netinkamomis finansuoti pripažintas lėšas – 11 520 Lt bei Lietuvos Respublikos biudžeto lėšomis apmokėtą pridėtinės vertės mokestį – 3 240 Lt, o pavėlavus grąžinti, mokėti ir 0,03 procentų dydžio delspinigius už kiekvieną pradelstą grąžinti lėšas dieną (b. l. 55). Apie šio įsakymo priėmimą UAB „VAATC“ buvo informuotas atsakovo 2013 m. gegužės 3 d. raštu Nr. APVA-1450 (b. l. 59).

12Teismas rėmėsi Reglamento Nr. 16/2003 4, 5 straipsniais ir pažymėjo, jog kadangi Atsakovas konstatavo, jog dalis išlaidų inžinieriaus aprūpinimui buvo dvigubai finansuotos pagal Rangos bei Techninės priežiūros sutartis, siekiant išspręsti tarp šalių kilusį ginčą, būtina įvertinti minėtų sutarčių nuostatas. Įvertinęs Rangos sutarties konkrečiųjų sąlygų 6.5 punktą, Techninės priežiūros sutarties 6.2 punktą, tos pačios sutarties 4.2.8 punktą, Rangos sutarties 3.1 punktą, 1.1.2.2 papunktį, teismas vertino, kad pagal Rangos sutartį yra patiriamos išlaidos pareiškėjo atstovo – statinio statybos techninės priežiūros vadovo biuro įrangai. Tuo tarpu iš Techninės priežiūros sutarties matyti, kad Rangovas įsipareigoja suteikti nustatyta tvarka įrengtas patalpas biurui Vilniuje, kuris yra skiriamas projekto ekspertams. Techninės priežiūros sutartyje numatyta, kad personalą sudaro ekspertų komanda, susidedanti iš komandos vadovo ir statybos techninio prižiūrėtojo, statybos projektavimo techninio prižiūrėtojo, aplinkosaugos eksperto ir kitų ekspertų. Iš biurų paskirties Rangos bei Techninės priežiūros sutartyse skirtingumo (biuras Kariotiškėse skirtas pareiškėjo statybos techniniam prižiūrėtojui, o biuras Vilniuje – ekspertams) teismas sprendė, jog šie biurai nėra tokie pat, tai ir išlaidos jų išlaikymui negali būti laikomos tapačiomis. Iš atsakovo 2013 m. gegužės 3 d. išvados (b. l. 10–11), kurios pagrindu priimtas Įsakymas, bei paties Įsakymo teismui nebuvo aišku, kodėl atsakovas sutapatino dviejų skirtingų paskirčių biurų išlaidas. Teismas taip pat vertino, kad atsiliepime atsakovas nurodė naują galimo išlaidų dubliavimosi versiją, teigdamas, kad tinkamumo finansuoti klausimas spręstas tik dėl jog į Techninės priežiūros sutartį buvo įtrauktos komunikacijų išlaidos, kurios viršija rangovo suteikiamus išteklius, t. y. nurodo į išlaidų neatitikimą pagal atskirus Techninės priežiūros sutarties punktus, – 6.2 punktą bei 3 priedo 4.2.8 punktą, o ne dubliavimąsi tarp Rangos ir Techninės priežiūros sutartyje numatytų išlaidų. Teismas vertino, kad nėra pagrįsta aiškinti, jog pagal Techninės sutarties 3 priedo 4.2.8 punktą numatytas ekspertų biuras būtų įrengiamas pagal Rangos sutarties nuostatas, kurios akivaizdžiai skirtos statybos techninio prižiūrėtojo biurui. Techninės priežiūros sutarties 3 priedo 4.2.8 punkte numatytos sąlygos dėl ekspertų aprūpinimo nėra suformuluotos labai tiksliai, tačiau ekspertų įsipareigojimas įkurti nuolatinį centrinį biurą Vilniuje („however we will arrange for a central and permanent office in Vilnius“) nereiškia ekspertų pareigos patiems įsirengti biurą pagal toje pačioje lentelėje toliau nurodytas sąlygas ir šias išlaidas padengti pagal Techninės priežiūros sutarties 6.2 punktą iš ekspertų atlyginimo. Dėl atsiliepime atsakovas keliamo klausimo, ar rangovui nepateikiant dokumentų galima laikyti, jog šios išlaidos inžinieriaus biuro įrengimui buvo padarytos, teismas pažymėjo, kad šis argumentas nebuvo nurodytas skundžiamame Įsakyme bei 2013 m. gegužės 3 d. išvadoje, tai reiškia, jog toks pažeidimas šiuose administraciniuose aktuose nebuvo konstatuotas. Tikrindamas administracinių sprendimų teisėtumą, teismas turi vertinti juose sutinkamai su Lietuvos Respublikos viešojo administravimo įstatymo 8 straipsniu nurodytą faktinį bei teisinį pagrindą, tačiau neturi vertinti administracinio sprendimo tais pagrindais, kurių nebuvo sprendimo priėmimo metu. Teismas pažymėjo, kad atsakovas netyrė tokio pažeidimo – išlaidų inžinieriaus biurui nebuvimo, taigi, teismo sprendimu toks pažeidimas negali būti konstatuotas. Atsakovui kilus įtarimų, jog pareiškėjas apskritai nėra patyręs tokių išlaidų ir jo rangovo pateiktas atliktų darbų aktas Nr. 1 už 2006 m. vasario mėn. yra suklastotas, turi imtis įtariamo pažeidimo tyrimo sutinkamai su Pažeidimų nustatymo taisyklėmis. Teismas taip pat rėmėsi Komisijos reglamento (EB) Nr. 1386/2002 8 straipsnio 2 dalies b) punktu, sprendė, kad šios normos nurodo, jog galimos tik tokios išlaidos, kurios buvo realiai padarytos per išlaidų tinkamumo laikotarpį, ir jos turi būti patvirtintos tinkamais, reglamente apibrėžtais dokumentais. Teismas vertino, kad pareiškėjas nesilaikė Sąjungos sanglaudos fondo lėšų administravimo Lietuvoje taisyklių 14.11 punkte nustatytų įpareigojimų. Pareiškėjui bei rangovui nepateikus išlaidų išskaidymo bei pagrindimo, atsakovas, vadovaudamasis Reglamento Nr. 16/2003 5 straipsnio 1 dalies nuostatomis, pagrįstai netinkamomis finansuoti pripažino visą inžinieriaus aprūpinimui pagal Rangos sutartį nustatytą ir išmokėtą sumą. Taigi, kilus įtarimui, kad už inžinieriaus biuro įrengimą apskritai nebuvo sumokėta, atsakovas turėtų pareikalauti pateikti šį reglamentą atitinkančius dokumentus, tačiau jis prašė pateikti tik išlaidų išdėstymą. Tai, teismo vertinimu, dar kartą patvirtina, kad išlaidų buvimo pažeidimas nebuvo tirtas. Taip pat pažymėta, kad pagal Pažeidimų nustatymo ir šalinimo taisykles, pažeidimas gali būti nustatomas tuomet, kai projekto vykdytojas, be kita ko, vykdydamas projektą, pažeidė Lietuvos Respublikos ir / arba Europos Sąjungos teisės aktų reikalavimus, kiek jie yra susiję su projekto įgyvendinimu (6.3 p.), pažeidimas gali būti nustatomas ir kai paramą administruojanti institucija neatlieka arba netinkamai atlieka jai pavestas paramos administravimo funkcijas (7 p.). Teismas sprendė, kad nurodyti teismo argumentai, kuriais dvigubas inžinieriaus biuro įrengimo finansavimas pripažintas neįrodytu, sudaro pagrindą paneigti atsakovo išvadą, jog buvo pažeista Reglamento Nr. 16/2003 5 straipsnio 1 dalis. Kadangi kitas atsakovo įtariamas pažeidimas dėl išlaidų nebuvimo nebuvo tirtas, tai pareiškėjui įgyvendinant projektą padarytas pažeidimas negali būti nustatomas ir sankcijos negali būti taikomos. Atsižvelgiant į tai, kas išdėstyta, Įsakymas panaikintas Lietuvos Respublikos administracinių bylų teisenos įstatymo (toliau – ir ABTĮ) 89 straipsnio 1 punkto pagrindu.

13III.

14Atsakovas Agentūra pateikė apeliacinį skundą (b. l. 123?126), kuriuo prašo panaikinti Vilniaus apygardos administracinio teismo 2013 m. spalio 14 d. sprendimą ir priimti naują sprendimą – pareiškėjo skundą atmesti. Apeliacinis skundas grindžiamas šiais argumentais:

151) Teismas nepateikė aiškių ir konkrečių argumentų, kodėl pareiškėjo skundas tenkintas. Nors sprendime išdėstytos faktinės bylos aplinkybės, nurodytos ginčo teisinius santykius reglamentuojančios teisės normos, perrašyti pareiškėjo motyvai, nebuvo atlikta ginčui aktualių teisės aktų reikalavimų, jų atitikties aukštesnės galios teisės aktams bei įrodymams analizė, jie nebuvo teisiškai įvertinti. Toks sprendimas neatitinka reikalavimų, keliamų teismo sprendimo formai ir turiniui.

162) Teismo sprendime trūksta logiškumo ir nuoseklumo. Viena vertus, teismas teigia, kad pareiškėjui nepateikus išlaidų išskaidymo ir pagrindimo, atsakovas pagrįstai netinkamomis finansuoti pripažino visą inžinieriaus aprūpinimui nustatytą ir išmokėtą sumą, kita vertus, prieinama prie išvados, kad dvigubas inžinieriaus biuro finansavimas neįrodytas. Taip pat sprendime nepagrįstai teigiama, kad atsakovas nurodo naują išlaidų dubliavimosi versiją, nurodo į išlaidų neatitikimą pagal Techninės priežiūros sutarties punktus. Atsakovas atsiliepime į skundą naujų versijų, nenurodytų išvadoje, surašytoje atlikus tyrimą, nekėlė. Apie tarpusavio prieštaravimą tarp Techninės priežiūros sutarties normų nėra kalbama nei atsiliepime į skundą, nei tyrimo išvadoje, nei Įsakyme.

173) Akcentuoja, kad byloje keliamas klausimas dėl patirtų išlaidų realumo, kadangi esant dvigubam finansavimui, t. y. tas pačias išlaidas apmokant pagal dvi sutartis, pagal vieną iš jų apmokamos išlaidos negali būti pripažįstamos realiomis. Atliekant pažeidimo tyrimą, buvo analizuojama, kokios išlaidos apmokėtos pagal Rangos sutartį ir pagal Techninės priežiūros sutartį. Nustatyta, kad pagal Rangos sutartį, rangovas inžinieriaus biure turi teikti 30 kv. m biuro erdvę, biuro įrangą (3 atskiras telefono linijas (faksui, telefonui ir internetui), 4 telefonus, interneto pajungimą, faksą), baldus (stalai ir kėdės keturiems asmenims, knygų lentyna, pasitarimų stalas su kėdėmis dešimčiai asmenų), sanitariniai mazgus (tualetas/dušas), persirengimo bei rūbų laikymo patalpas, o į Techninės priežiūros sutartį buvo įtrauktos išlaidos, viršijančios rangovo sutarties išteklius – išlaidos biuro patalpoms Vilniuje, telefonui, faksui bei internetui. Taip pat akcentuoja, kad tinkamumo finansuoti klausimas buvo keliamas tik dėl išlaidų biuro įrangai, numatytai abiejose sutartyse, tačiau nei pareiškėjui, nei UAB „Skirnuva“ nepateikus išlaidų inžinieriui išskaidymo, dokumentų, pagrindžiančių išlaidas, netinkamomis finansuoti pripažintos visos išlaidos inžinieriui, numatytos Rangos sutartyje.

184) Galutinis paramos gavėjas, pagal Sanglaudos fondo lėšų administravimo taisykles, turi pagal kompetenciją saugoti visus dokumentus, susijusius su finansuojamų iš šio fondo lėšų projektų įgyvendinimu, užtikrinti, kad dokumentai būtų prieinami turintiems teisę juos tikrinti asmenims ir institucijoms. Pareiškėjas šių įpareigojimų nevykdė.

19Pareiškėjas UAB „VAATC“ pateikė atsiliepimą į apeliacinį skundą (b. l. 131?133), kuriuo prašo atmesti atsakovo apeliacinį skundą dėl Vilniaus apygardos administracinio teismo 2013 m. spalio 14 d. sprendimo panaikinimo. Atsiliepime nurodomi šie pagrindiniai nesutikimo su apeliaciniu skundu argumentai:

201) Tai, kad teismas visapusiškai ir objektyviai ištyrė ir įvertino bylos aplinkybes ir turimus įrodymus, patvirtina sprendimo turinys. Sprendime nurodyti aiškūs ir konkretūs argumentai, pagrįsti teise ir byloje surinktais duomenimis.

212) Tai, kad teismas pagrįstai darė išvadą apie atsakovo pozicijos keitimąsi, patvirtina 2013 m. gegužės 3 d. išvada ir Įsakymas, liudijantys, kad atsakovas sprendė dėl visų inžinieriaus aprūpinimui skirtų išlaidų pagal abi aptariamas sutartis dubliavimosi, bei atsakovo atsiliepimas ir apeliacinis skundas, kur teigiama, kad Agentūra atlikdama tyrimą nekėlė klausimo dėl išlaidų patalpoms (pačioms patalpoms, ne jų įrengimui) dubliavimosi abiejose sutartyse.

223) Atsakovas Įsakymą grindžia Reglamento Nr. 16/2003 5 straipsnio 1 dalies nuostata, dėl išlaidų realumo, tačiau nepateikė įrodymų, kad pareiškėjas 18 000 Lt išlaidų nepatyrė. Teismas pažymėjo, kad atsakovas išlaidų inžinieriaus biurui nebuvimo kaip pažeidimo netyrė, todėl toks pažeidimas negali būti konstatuotas. Byloje yra dokumentai, pagrindžiantys realias Rangos sutartimi numatytas 18 000 Lt išlaidas inžinieriaus patalpoms įrengti.

234) Dėl išlaidų išskaidymo nurodo, kad UAB „Skirnuva“ 2013 m. gegužės 2 d. nurodė, jog pagal Rangos sutartį detalaus išskaidymo nebuvo, tai galima įvertinti iš prieduose pateikiamų dokumentų turinio, pridėtas atliktų darbų aktas Nr. 1 už 2006 m. vasario mėnesį, pagal kuriuos inžinieriui buvo įrengta viena patalpa už 18 000 Lt. Pažymi, kad dokumentuose kalbama apie vienos, o ne kelių patalpų įrengimo finansavimą.

245) Dėl dokumentų saugojimo ir pareikimo pareigos, nurodo, kad pareiškėjas išsaugojo ir pateikė atsakovui visus vykdant projektą gautus dokumentus, pagrindžiančius aptariamas 18 000 Lt išlaidas inžinieriaus patalpoms pagal Rangos sutartį įrengti ir eksploatuoti. Atsakovo pageidautų išlaidas išskaidančių dokumentų pareiškėjas neturėjo ir savo nuožiūra jų parengti negalėjo, nes Rangos sutartyje jos numatytos viena suma, nedetalizuojant.

25Teisėjų kolegija

konstatuoja:

26IV.

27Nagrinėjamoje byloje ginčas kilo dėl Agentūros Įsakymo, kuriuo nustatyta, kad Projekto vykdytojas (pareiškėjas), vykdydamas Rangos sutartį netinkamai panaudojo dalį Europos Sąjungos paramos bei bendrojo finansavimo lėšų ir pažeidė Reglamento Nr. 16/2003 5 straipsnio 1 dalį. Įsakymu pareiškėjui nurodyta per 60 kalendorinių dienų nuo Įsakymo gavimo dienos į Agentūros sąskaitą grąžinti netinkamomis finansuoti pripažintas lėšas – 11 520 Lt bei Lietuvos Respublikos biudžeto lėšomis apmokėtą pridėtinės vertės mokestį – 3 240 Lt, o pavėlavus grąžinti, mokėti 0,03 procentų dydžio delspinigius už kiekvieną pradelstą grąžinti lėšas dieną.

28Pirmosios instancijos teismas, nors ir nurodė, kad pareiškėjui bei rangovui nepateikus išlaidų išskaidymo bei pagrindimo, atsakovas, vadovaudamasis Reglamento Nr. 16/2003 5 straipsnio 1 dalies nuostatomis, pagrįstai netinkamomis finansuoti pripažino visą inžinieriaus aprūpinimui pagal Rangos sutartį nustatytą ir išmokėtą sumą, galiausiai priėjo prie išvados, kad sprendime teismo nurodyti argumentai, kuriais dvigubas inžinieriaus biuro įrengimo finansavimas pripažintas neįrodytu, sudaro pagrindą paneigti atsakovo išvadą, jog buvo pažeista Reglamento Nr. 16/2003 5 straipsnio 1 dalis. Kadangi kitas atsakovo įtariamas pažeidimas dėl išlaidų nebuvimo nebuvo tirtas, tai pareiškėjui įgyvendinant projektą padarytas pažeidimas negali būti nustatomas ir sankcijos negali būti taikomos.

29Apeliacinės instancijos teismas, patikrinęs bylą, su tokiomis pirmosios instancijos teismo išvadomis nesutinka.

30Sanglaudos fondo lėšų administravimo taisyklių 11.16 punktas numato, kad įgyvendinančioji institucija įtarusi, kad esama pažeidimų, ir (arba) gavusi apie juos informacijos, Pažeidimų taisyklėse nustatyta tvarka atlieka pažeidimo tyrimą ir nustato pažeidimus (arba jų nenustato). Tų pačių taisyklių 12 punktas numato, kad tuo atveju, jei nustatytas pažeidimas yra susijęs su projekto vykdytojui išmokėtomis paramos lėšomis ir administruojanti institucija priima sprendimą jas susigrąžinti, šios lėšos yra susigrąžinamos Lėšų grąžinimo taisyklių nustatyta tvarka.

31Byloje esančiame 2013 m. kovo 29 d. Agentūros vyr. specialistės tarnybiniame pranešime nurodyta, kad Projekto audito metu Lietuvos Respublikos valstybės kontrolės pareigūnai pateikė pastebėjimą, kad Projekto įgyvendinimo laikotarpiu statybos darbų rangos sutarčių techninės priežiūros funkcijoms vykdyti pasirašyta Techninės priežiūros sutartis. Jos projekto vykdymo sąlygose numatyta, kad išlaidos už rangovo suteiktas paslaugas inžinieriui turi būti įskaitytos į ekspertų darbo įkainį. Audito metu nustatyta, jog Rangos sutartyje numatytos ir vėliau patirtos išlaidos techninės priežiūros aprūpinimui. Visos šios išlaidos buvo įtrauktos į Rangos sutarties atliktų darbų aktus ir kartu su išlaidas pateisinančiais dokumentais ir apmokėjimą pagrindžiančiais dokumentais deklaruotos Europos Komisijai kaip tinkamos finansuoti. Atsižvelgiant į tai, pagal Rangos sutartį patirtos 5 213,16 EUR (18 000 Lt) išlaidos yra netinkamos finansuoti (b. l. 56–57). Šio Tarnybinio pranešimo pagrindu buvo pradėtas tyrimas dėl Reglamento Nr. 16/2003 5 straipsnio 1 dalies pažeidimo (b. l. 12?13).

32Minėtoje Reglamento Nr. 16/2003 5 straipsnio 1 dalyje, nustatyta, kad išlaidos, į kurias reikia atsižvelgti mokant Bendrijos paramos lėšas, turi būti realiai padarytos per išlaidų tinkamumo laikotarpį, kuris nurodytas Komisijos sprendime, atsižvelgiant į Komisijos reglamento (EB) Nr. 1386/2002 8 straipsnio 2 dalies b punkto nuostatas, ir turi būti tiesiogiai susijusios su projektu. Išlaidos turi būti susijusios su valstybės narės patvirtintu mokėjimu, kurį ji realiai padarė arba išlaidos buvo padarytos jos vardu, arba, koncesijos atveju, koncesijos turėtojo, kuriam už įgyvendinimą atsakinga įstaiga perdavė projekto įgyvendinimą ir patvirtino gautomis sąskaitomis-faktūromis arba lygiavertės įrodomosios vertės apskaitos dokumentais.

33Taigi, atsakovas, kaip įgyvendinančioji institucija, sutinkamai su Sanglaudos fondo lėšų administravimo taisyklių 11.16 punktu, įtarusi, kad esama pažeidimų, ir (arba) gavusi apie juos informacijos, Pažeidimų taisyklėse nustatyta tvarka atliko pažeidimo tyrimą.

34Tyrimo metu buvo analizuojama kokios išlaidos buvo apmokėtos pagal Rangos sutartį ir Techninės priežiūros sutartį.

35Nustatyta, kad pagal Rangos sutarties konkrečiųjų sąlygų 6.5 punktą, rangovas turi aprūpinti savo personalą tinkamomis buities patalpomis. Rangovas turi savo lėšomis parūpinti patalpas inžinieriui. Inžinieriaus biure rangovas turi užtikrinti šiuos patogumus: 1) 30 kub. m biuro erdvė; 2) biuro įranga: 3 atskiros telefonų linijos, 4 telefonai, interneto pajungimas, faksas; 3) baldai: stalai ir kėdės keturiems asmenims, knygų lentyna, pasitarimų stalas su kėdėmis dešimčiai žmonių; 4) sanitariniai mazgai: tualetas / dušas; 5) persirengimo ir drabužių laikymo patalpos (b. l. 26).

36Techninės priežiūros sutarties 6.2 punkte nustatyta, kad išlaidos inžinieriaus biuro patalpoms, viršijančios rangovo suteikiamus išteklius, turi būti įtrauktos į ekspertų darbų įkainius. Tos pačios sutarties 4.2.8 punkte išdėstyta, jog rangovas turi suteikti konsultantui biuro patalpas, tačiau šis pasirūpina nuolatiniu centriniu biuru Vilniuje. Šis biuras projekto vykdymo metu bus veiklos logistikos centras. Jame bus sudarytos sąlygos dirbti pagrindiniams ir trumpalaikiams ekspertams, atliekantiems užduotis bei sekretoriui. Tam, kad būtų užtikrintos optimalios darbo sąlygos pagrindinę biuro įrangą turi sudaryti 2 PC terminalai su programine įranga, nešiojami kompiuteriai projekto komandai, 1 spalvotas spausdintuvas, 1 lazerinis spausdintuvas, 1 kopijavimo aparatas, ryšio priemonės (telefonas/faksas/el. paštas) (b. l. 90?95).

37Atsižvelgiant į tai, atsakovas, teismo nuomone, pagrįstai, sprendė, kad pagrindinės išlaidos inžinieriaus patalpoms ir jų eksploatacijai buvo numatytos Rangos sutartyje, o Techninės priežiūros sutartyje įtrauktos išlaidos tik už tai, ko nesuteikia rangovas. Tačiau Techninės priežiūros sutarties 4.2.8 punkte numatytos išlaidos biuro patalpoms Vilniuje, telefonui, faksui bei internetui sudaro dvigubą finansavimą, nes yra įtrauktos ir į Rangos sutartį (b. l. 51?52), t. y. buvo konstatuotas minėtos Reglamento Nr. 16/2003 nuostatos pažeidimas.

38Siekdamas nustatyti šių besidubliuojančių inžinieriaus aprūpinimui skirtų išlaidų vertę, atsakovas dėl šių išlaidų detalizavimo kreipėsi į pareiškėją (b. l. 64) bei į rangovą UAB „Skirnuva“ (b. l. 49).

392013 m. balandžio 25 d. rašte Nr. APVA-1336 pareiškėjui atsakovas nurodė, kad atlieka pažeidimų tyrimą dėl Projekto išlaidų inžinieriaus aprūpinimui pagal Rangos sutartį, atsižvelgiant į tai, kad išlaidos biuro įrangai (3 telefono linijos, 4 telefonai, interneto prisijungimas, faksas) galimai yra netinkamos finansuoti, prašo pateikti detalų išskaidymą, kiek lėšų iš visos sumos inžinieriaus aprūpinimui pagal Rangos sutartį (18 000 Lt) buvo skirta minėtai biuro įrangai. Pareiškėjas taip pat informuotas, kad neturėdamas informacijos apie lėšų, skirtų inžinieriaus aprūpinimui, išskaidymą ir negalėdamas nustatyti tikslios netinkamų finansuoti išlaidų sumos, atsakovas pasilieka teisę netinkamomis finansuoti pripažinti visas išlaidas inžinieriaus aprūpinimui pagal Rangos sutartį. Tos pačios dienos iš esmės analogiško turinio elektroniniu laišku UAB „Skirnuva“ taip pat buvo paprašyta pateikti detalų išskaidymą, kiek lėšų iš visos sumos inžinieriaus aprūpinimui pagal Rangos sutartį (18 000 Lt) buvo skirta nurodytai biuro įrangai.

40Nurodytos aplinkybės leidžia vertinti, kad atsakovas tyrimą atliko ne dėl išlaidų pačioms patalpoms (vienos – statybvietėje, kitos – Vilniuje), o tik dėl išlaidų Vilniuje esančio biuro įrangai.

41Atsakydamas į minėtą raštą pareiškėjas 2013 m. balandžio 25 d. rašte Nr. 1.10-365 (b. l. 60) nurodė, kad visą prašomą informaciją pateikė 2010 m. gruodžio 23 d. rašte Nr. 1.10-986 ir pridėjo šį raštą (b. l. 63). Minėtame 2010 m. gruodžio 23 d. rašte pareiškėjas pateikė argumentus, kurie, jo nuomone, įrodo, kad dvigubo finansavimo inžinieriaus paslaugų teikimui nebuvo. Nurodė, kad Rangos sutartis buvo sudaroma vadovaujantis FIDIC Rangovo projektuojamų statybos ir inžinierinių darbų, elektros ir mechanikos įrenginių projektavimo ir statybos bei sutarties sąlygomis (1999 m., pirmas leidimas, „Geltonoji knyga“) arba FIDIC Užsakovo suprojektuotų statybos ir inžinierinių darbų statybos sutarties sąlygomis (2002 m., pirmas leidimas, „Raudonoji knyga“). Šios sąlygos taip pat buvo pagrindas formuojant konkursines sąlygas ir technines užduotis Inžinieriaus paslaugų teikimui. Toliau pacituotas FIDIC sąlygų 4.6 punktas, nurodyta, kad atsižvelgiant į šio punkto reikalavimus, į Rangos sutartį buvo įtraukiamos lėšos, nurodytos atsakovo rašte. Nurodytomis patalpomis, įranga, įtaisais bei įrankiais, kaip nurodyta minėtame punkte, naudojosi užsakovo personalas, užsakovo įdarbinti rangovai (Inžinierius) bei viešosios valdžios įstaigų personalas (Agentūros personalas) vykdant darbų eigos priežiūrą ir kontrolę. Ypatingai tai svarbu suteikiant nurodytam personalui saugos priemones. Savo ruožtu formuojant konkursines sąlygas ir technines užduotis Inžinieriaus paslaugų teikimui, nebuvo reikalaujama užtikrinti savo personalui sudaryti sąlygas statybvietėje. Atvirkščiai, netgi buvo pabrėžiama, kad paslaugų teikėjas turi nurodyti savo išlaidas įvertindamas Rangovo suteikiamus išteklius pagal FIDIC sąlygas. Techninėje užduotyje dėl Vilniaus apskrities regioninio sąvartyno įrengimo techninės priežiūros tai buvo nurodyta vienareikšmiškai. Pacituotas Techninės priežiūros sutarties 6.2 punktas.

42Teisėjų kolegijos vertinimu, šie argumentai niekaip nepagrindžia, kad atsakovo netinkamomis finansuoti pripažintos lėšos yra tinkamos finansuoti, tai paneigiančių įrodymų pateikta nebuvo. Kaip teisingai pažymėjo, pirmosios instancijos teismas, pareiškėjo atsakymas apskritai neatitiko užduoto klausimo. Pareiškėjas taip pat nepateikė prašyto detalaus išlaidų išskaidymo.

43UAB „Skirnuva“, atsakydama į 2013 m. balandžio 25 d. raštą, nurodė, kad jokio detalaus išskaidymo nebuvo, tai galima įvertinti atsižvelgiant į prieduose pateikiamų dokumentų turinį (b. l. 65), kartu pateikė duomenis apie bendrąsias išlaidas (b. l. 66, 67), kur patalpos Inžinieriui įrengimas įvardintas kaip komplektas, darbų suvestinį lapą (b. l. 68) atliktų darbų aktą už 2006 m. vasario mėnesį (b. l. 69–70), kur patalpos Inžinieriui įrengimas kaip komplektas įvertintas 18 000 Lt.

44Taip, pareiškėjui nepateikus argumentų, įrodymų, kad atsakovo nurodomos lėšos yra tinkamos finansuoti, t. y. kad nebuvo pažeista Reglamento Nr. 16/2003 5 straipsnio 1 dalis, kad tos pačios išlaidos biuro įrangai nebuvo apmokėtos tiek pagal Rangos, tiek pagal Techninės priežiūros sutartis (dvigubai), ar, kad nurodytai biuro įrangai skirta mažesnė suma, t. y. neišskaidžius sumos, teisėjų kolegijos vertinimu, Agentūra pagrįstai 2013 m. gegužės 3 d. išvadoje nurodė, kad netinkamomis finansuoti pripažintinos visos Rangos sutartyje inžinieriaus aprūpinimui numatytos išlaidos – 18 000 Lt. Atitinkamai Agentūra skundžiamu Sprendimu remdamasi Paramos grąžinimo taisyklių 5.2.2 punktu bei siekdama susigrąžinti neteisėtai išmokėtas lėšas pagrįstai priėmė Įsakymą, nurodydama pareiškėjui grąžinti netinkamomis finansuoti pripažintas lėšas.

45Atsakant į skundo argumentus, kad atsakovas derino, rengė Rangos sutarties ir Techninės priežiūros sutarties sąlygas bei vykdė pirkimo procedūras, todėl konstatavus, jog inžinieriaus išlaidos buvo dvigubai finansuotos, kyla atsakovo, įgyvendinusio perkančiosios organizacijos funkcijas, atsakomybė, pažymėtina, jog pagal Lietuvos Respublikos finansų ministro 2005 m. spalio 17 d. įsakymu Nr. 1K-307 patvirtintas Europos sąjungos finansinės paramos naudojimo pažeidimų nustatymo ir šalinimo taisykles (toliau – ir Pažeidimų nustatymo taisyklės), pažeidimas gali būti nustatomas tuomet, kai projekto vykdytojas, be kita ko, vykdydamas projektą, pažeidė Lietuvos Respublikos ir / arba Europos Sąjungos teisės aktų reikalavimus, kiek jie yra susiję su projekto įgyvendinimu (Pažeidimų nustatymo taisyklių 6.3 punktas). Pažeidimas taip pat gali būti nustatomas tuomet, kai paramą administruojanti institucija neatlieka arba netinkamai atlieka jai pavestas paramos administravimo funkcijas (Pažeidimų nustatymo taisyklių 7 punktas). Taigi, net ir tuo atveju, jei būtų nustatyta, kad administruojanti institucija tam tikra dalimi prisidėjo prie pažeidimo padarymo, tai nebūtų pagrindas spręsti, kad pažeidimas nebuvo padarytas, galutinis paramos gavėjas vis tiek turėtų grąžinti gautas sumas.

46Atsižvelgiant į tai kas išdėstyta, darytina išvada, jog pirmosios instancijos teismas iš dalies neteisingai vertino byloje surinktus įrodymus, iš dalies netinkamai aiškino ir taikė materialinės teisės normas, todėl priėmė nepagrįstą sprendimą. Todėl remiantis apeliaciniame skunde išdėstytais argumentais pirmosios instancijos teismo sprendimas naikintinas, priimamas naujas sprendimas -pareiškėjo skundą atmesti.

47

48Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos administracinių bylų teisenos įstatymo 140 straipsnio 1 dalies 2 punktu, teisėjų kolegija

Nutarė

49Atsakovo Lietuvos Respublikos aplinkos ministerijos Aplinkos projektų valdymo agentūros apeliacinį skundą tenkinti.

50Vilniaus apygardos administracinio teismo 2013 m. spalio 14 d. sprendimą panaikinti ir priimti naują sprendimą.

51Pareiškėjo uždarosios akcinės bendrovės „VAATC“ skundą atmesti kaip nepagrįstą.

52Sprendimas neskundžiamas.

Proceso dalyviai
1. Lietuvos vyriausiojo administracinio teismo teisėjų kolegija, susidedanti iš... 2. Teisėjų kolegija... 3. I.... 4. Pareiškėjas uždaroji akcinė bendrovė „VAATC“ (toliau – UAB... 5. Taip pat prašė priteisti bylinėjimosi išlaidų atlyginimą.... 6. Skunde paaiškino, kad pareiškėjas įgyvendino Europos Sąjungos bei Lietuvos... 7. Atsakovas Agentūra (toliau – ir atsakovas) pateikė atsiliepimą į skundą... 8. Nurodė, kad Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2005 m. gegužės 30 d. nutarimu... 9. II.... 10. Vilniaus apygardos administracinis teismas 2013 m. spalio 14 d. sprendimu (b.... 11. Teismas nustatė, jog pareiškėjas UAB „VAATC“ įgyvendina Europos... 12. Teismas rėmėsi Reglamento Nr. 16/2003 4, 5 straipsniais ir pažymėjo, jog... 13. III.... 14. Atsakovas Agentūra pateikė apeliacinį skundą (b. l. 123?126), kuriuo prašo... 15. 1) Teismas nepateikė aiškių ir konkrečių argumentų, kodėl pareiškėjo... 16. 2) Teismo sprendime trūksta logiškumo ir nuoseklumo. Viena vertus, teismas... 17. 3) Akcentuoja, kad byloje keliamas klausimas dėl patirtų išlaidų realumo,... 18. 4) Galutinis paramos gavėjas, pagal Sanglaudos fondo lėšų administravimo... 19. Pareiškėjas UAB „VAATC“ pateikė atsiliepimą į apeliacinį skundą (b.... 20. 1) Tai, kad teismas visapusiškai ir objektyviai ištyrė ir įvertino bylos... 21. 2) Tai, kad teismas pagrįstai darė išvadą apie atsakovo pozicijos... 22. 3) Atsakovas Įsakymą grindžia Reglamento Nr. 16/2003 5 straipsnio 1 dalies... 23. 4) Dėl išlaidų išskaidymo nurodo, kad UAB „Skirnuva“ 2013 m. gegužės... 24. 5) Dėl dokumentų saugojimo ir pareikimo pareigos, nurodo, kad pareiškėjas... 25. Teisėjų kolegija... 26. IV.... 27. Nagrinėjamoje byloje ginčas kilo dėl Agentūros Įsakymo, kuriuo nustatyta,... 28. Pirmosios instancijos teismas, nors ir nurodė, kad pareiškėjui bei rangovui... 29. Apeliacinės instancijos teismas, patikrinęs bylą, su tokiomis pirmosios... 30. Sanglaudos fondo lėšų administravimo taisyklių 11.16 punktas numato, kad... 31. Byloje esančiame 2013 m. kovo 29 d. Agentūros vyr. specialistės tarnybiniame... 32. Minėtoje Reglamento Nr. 16/2003 5 straipsnio 1 dalyje, nustatyta, kad... 33. Taigi, atsakovas, kaip įgyvendinančioji institucija, sutinkamai su Sanglaudos... 34. Tyrimo metu buvo analizuojama kokios išlaidos buvo apmokėtos pagal Rangos... 35. Nustatyta, kad pagal Rangos sutarties konkrečiųjų sąlygų 6.5 punktą,... 36. Techninės priežiūros sutarties 6.2 punkte nustatyta, kad išlaidos... 37. Atsižvelgiant į tai, atsakovas, teismo nuomone, pagrįstai, sprendė, kad... 38. Siekdamas nustatyti šių besidubliuojančių inžinieriaus aprūpinimui... 39. 2013 m. balandžio 25 d. rašte Nr. APVA-1336 pareiškėjui atsakovas nurodė,... 40. Nurodytos aplinkybės leidžia vertinti, kad atsakovas tyrimą atliko ne dėl... 41. Atsakydamas į minėtą raštą pareiškėjas 2013 m. balandžio 25 d. rašte... 42. Teisėjų kolegijos vertinimu, šie argumentai niekaip nepagrindžia, kad... 43. UAB „Skirnuva“, atsakydama į 2013 m. balandžio 25 d. raštą, nurodė,... 44. Taip, pareiškėjui nepateikus argumentų, įrodymų, kad atsakovo nurodomos... 45. Atsakant į skundo argumentus, kad atsakovas derino, rengė Rangos sutarties ir... 46. Atsižvelgiant į tai kas išdėstyta, darytina išvada, jog pirmosios... 47. ... 48. Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos administracinių bylų teisenos įstatymo... 49. Atsakovo Lietuvos Respublikos aplinkos ministerijos Aplinkos projektų valdymo... 50. Vilniaus apygardos administracinio teismo 2013 m. spalio 14 d. sprendimą... 51. Pareiškėjo uždarosios akcinės bendrovės „VAATC“ skundą atmesti kaip... 52. Sprendimas neskundžiamas....