Byla 2-392-262/2008
Dėl perkanciosios organizacijos veiksmu ir priimtu sprendimu supaprastintame atvirame konkurse

1Vilniaus apygardos teismo teiseja Ona Gasiulyte, sekretoriaujant A. Šarkuvienei, dalyvaujant ieškovo atstovui S. Sušickiui, atsakovo atstovei adv. R. Ivanauskaitei, treciojo asmens atstovui adv. E. Mikaloniui, civilineje byloje pagal ieškovo AB-Firmos „Viti“ ieškini atsakovui VšI „Vilniaus universiteto Santariškiu klinikos“, tretysis asmuo UAB „Megrame“, del perkanciosios organizacijos veiksmu ir priimtu sprendimu supaprastintame atvirame konkurse,

2Teismas, išnagrinejes byla,

3n u s t a t e :

4ieškovas AB-firma „Viti“ kreipesi i teisma su patikslintu ieškiniu (I t.,b.l. 5-7) atsakovui VšI „Vilniaus universiteto ligonines Santariškiu klinikos“, del perkanciosios organizacijos veiksmu ir priimtu sprendimu supaprastintame atvirame konkurse, tretysis asmuo UAB „Megrame“, kuriuo prašo: 1) panaikinti VšI „Vilniaus universiteto ligonines Santariškiu klinikos“ viešuju pirkimu komisijos sprendima del kvalifikacijos patikrinimo rezultatu dalyje del UAB „Megrame“ kvalifikacijos atitikimo pirkimo dokumentuose nustatytiems minimaliems kvalifikacijos reikalavimams ir UAB „Megrame“ tolimesnio dalyvavimo pirkimo proceduroje, ir panaikinti VšI „Vilniaus universiteto ligonines Santariškiu klinikos“ viešuju pirkimu komisijos sprendima del preliminarios eiles patvirtinimo ir tuo paciu UAB „Megrame“ pripažinimo supaprastinto atviro konkurso apšiltinimo darbams pirkti laimetoja; 2) priteisti iš atsakovo VšI „Vilniaus universiteto ligonines Santariškiu klinikos“ ieškovui AB-firmai „Viti“, i/k 221504240, bylinejimosi išlaidas, t.y. žyminio mokescio sumokejimo išlaidas. Ieškovas nurodo, kad AB-F „VITI“ dalyvvo VšI „Vilniaus universiteto ligonines Santariškiu kliniku“ paskelbtame supaprastintame atvirame konkurse lauko sienu apšiltinimo darbams pirkti (supaprastinto atviro konkurso skelbimas išspausdintas 2006-12-20 "Informaciniuose pranešimuose“ Nr. 96 (pirkimo Nr.47458). AB-F „VITI“ buvo gautas atsakovo 2007-02-09 pranešimas Nr. SR-434 del kvalifikacijos patikrinimo rezultatu, kuriame nurodyta, jog tiek UAB „Megrame“, tiek AB-F „VITI" atitinka pirkimo dokumentuose nustatytus minimalius kvalifikacijos reikalavimus ir abu dalyviai dalyvauja tolesnese pirkimo procedurose. 2007-02-12 atsakovas pranešimu Nr. SR-461 del pasiulymu ivertinimo, nurode, jog preliminarioje pasiulymu eileje vadovaujantis mažiausios kainos kriterijumi UAB „Megrame“ nurodoma pirmoje vietoje, AB-F „VITI“ antroje. 2007 m. kovo 05 d. posedyje atsakovas patvirtino preliminaria pasiulymu eile ir pripažino supaprastinto atviro konkurso apšiltinimo darbams pirkti laimetoja UAB „Megrame“.

5AB-F „VITI“, remiantis LR viešuju pirkimu istatymo 120 straipsnio 1 dalimi, 2007-02-13 pareiške pretenzija Nr. 0424-J-160 del viešuju pirkimu komisijos išvadu del kvalifikacijos patikrinimo rezultatu bei pasiulymu ivertinimo sudarant preliminaria pasiulymu eile, kuri nebuvo patenkinta. Mano, kad perkancioji organizacija, vertindama pasiulymus ir sudarydama preliminaria pasiulymu eile, nustatydama konkurso laimetoja, nesilaike LR Viešuju pirkimo istatymo reikalavimu ir tuo pažeide ieškovo teisetus interesus buti šio konkurso laimetoju.

6Mano, kad UAB „Megrame" negalejo ir negali atitikti konkurso salygose ivardintu kvalifikaciniu reikalavimu, kadangi UAB „Megrame" neturi patirties konkreciai lauko sienu apšiltinimo darbuose, nevykde net panašaus sudetingumo, pobudžio ir apimties lauko sienu šiltinimo darbu, kaip tai reikalaujama pagal konkurso salygas, o šiame konkurse pagrindiniai darbai ir yra butent fasado apšiltinimo darbai, kuriu verte siekia 90 % visu darbu vertes, kas pinigine išraiška sudaro gerokai virš 2 mln. litu be PVM. UAB „Megrame“ pagrindine veikla yra plastikiniu statybos dirbiniu gamyba ir statybos veikla užima tik nedidele imones pajamu dali.

7Ieškovo duomenimis, UAB „Megrame“ konkursui visiškai nepateike 2006-uju metu duomenu apie imones patirti (kaip pagrindinio rangovo) per pastaruosius 3 metus statant ne mažesni kaip triju objektu skaiciu, savo pobudžiu, sudetingumu bei apimtimi tolygu apšiltinimo darbams bei apie vidutine metine statybos darbu, atliekamu savo jegomis, finansine apimti (be PVM) per pastaruosius 3 metus, todel atsakovas negalejo tinkamai ivertinti UAB „Megrame“ atitikimo keliamiems kvalifikaciniams reikalavimams.

8UAB „Megrame“ pasiulymas pasirašytas igalioto atstovo viceprezidento Šaruno Magelinsko, igaliojimas viceprezidentui Šarunui Magelinskui pasirašyti pasiulyma konkursui pasirašytas UAB „Megrame“ direktoriaus Rimgaudo Matkeviciaus. Pagal Juridiniu asmenu registro duomenis UAB"Megrame" vadovu yra prezidentas Juozas Magelinskas, UAB „Megrame“ istatuose bendroves vadovu taip pat nurodomas prezidentas, o ne direktorius, pagal UAB „Megrame“ istatus bendroves vadovas, t.y. prezidentas, sudaro sandorius bei išduoda igaliojimus. UAB „Megrame“ direktoriaus Rimgaudo Matkeviciaus igaliojimas tokiu budu neturi juridines galios, nes jis neturejo teises suteikti tokiu igalinimu, o UAB „Megrame“ pasiulymas pasirašytas ne bendroves vadovo ir ne tinkamai igalioto asmens, todel atsakovo negalejo buti vertinamas net kaip pasiulymas, nes neatitinka konkurso salygu 4.2 punkto ir LR viešuju pirkimu istatymo 28 str. 5 d., kurioje numatyta, kad konkurso dalyvio pasiulymas pasirašomas konkurso dalyvio arba igalioto asmens.

9Taip pat ieškovas nurodo, jog iš UAB „Megrame“ 2007-01-24 rašto Nr. 83, akivaizdu, jog UAB „Megrame" nevykde net panašaus sudetingumo, pobudžio ir apimties lauko sienu šiltinimo darbu, o darbu verte nesiekia 2 mln. litu.

10LR Viešuju pirkimu istatymo 18 str. 9 d. nustato, kad pirkimo sutartis negali buti sudaroma, kol nesibaige šio istatymo nustatyti tiekeju pretenziju ir ieškinio pateikimo terminai. Rangos sutartis Nr. 07010087-SNT/07-273 pasirašyta 2007-03-12, t.y. dar net iki pretenzijos pateikimo termino pabaigos, kai dar AB-F „VITI“ net nebuvo pateikusi pretenzijos. Todel ieškovas mano, kad sutartis negalejo buti sudaryta.

11Atsakovas VšI „Vilniaus universiteto Santariškiu klinikos“ atsiliepimu su pareikštu ieškiniu nesutiko ir praše ji atmesti (I t., b.l. 65-67). Nurode, kad UAB „Megrame“ pateike prašyta informacija apie imones atliktus apšiltinimo darbus per 3 pastaruosius metus (2004 m., 2005 m. ir 2006 m.), kuriu baigtumas ne mažiau kaip 70 %. Tokiu darbu imone atliko už 3.420.547 Lt, apšiltindama 5 objektus. Tai atitiko pirkimo dokumentu Rangovu minimaliu kvalifikacijos reikalavimu (specialiuju ekonomines ir finansines bukles, technines kompetencijos reikalavimu) 3 punkto reikalavimus.

12UAB „Megrame“ nepateike informacijos apie bendra atliktu statybos darbu apimti per 2006 m., taciau Komisijos sprendimu tai nebuvo priežastis pripažinti UAB „Megrame“ neatitinkancia kvalifikaciniu reikalavimu. Skelbimas apie pirkima buvo paskelbtas 2006-12-25, o konkurso pasiulymo vokai buvo atplešiami 2007 m. sausio 11 d., kai 2006 m. atliktu darbu apimciu galutiniai rezultatai dar nebuvo žinomi. Perkancioji organizacija turejo mintyje pastaruosius trejus metus iki skelbimo pasirodymo metu, t.y. 2003 m., 2004 m., 2005 m.

13UAB „Megrame" pateike 2003 m., 2004 m, ir 2005 m. atliktu darbu apimtis: 2003 m. -10.436,7 tukst. Lt, 2004 m. - 16.725,2 tukst. Lt, 2005 m. - 7.592,4 tukst. Lt. Tuo tarpu AB-F „VITI" nurodytus duomenis pateike per 2004 m., 2005 m. ir 2006 m. Komisija vadovaujantis Viešuju pirkimu istatymo 32 str. 5 d., papraše pateikti papildoma informacija - apie imoniu atliktu apšiltinimo darbu apimtis (neskaitant kitu statybos darbu) per 2004 m., 2005 m. ir 2006 m. UAB „Megrame" pateikta informacija 2006 m. - atliktu apšiltinimo darbu verte -1.979,4 tukst. Lt, parode, kad imone atitinka konkurso dalyviui keliamus kvalifikacinius reikalavimus.

14Atsakovas mano, kad Viešuju pirkimo komisija neprivalejo aiškintis imones vidaus tvarkos - ar UAB „Megrame" prezidentas igaliojo direktoriu R. Matkeviciu perigalioti viceprezidenta pasirašyti pasiulyma. UAB „Megrame" pasiulymas pateiktas su visais reikalingais dokumentais, parašais bei patvirtinti imones antspaudu.

15Vadovaudamasi LR Viešuju pirkiniu istatymo 39 str. 7 d. 3 p., 2007-03-05 Komisija patvirtino preliminaria pasiulymu eile. Taikant pirkimo dokumentu 10.1 p. nurodyta mažiausios kainos ivertinimo kriteriju, konkurso nugaletoju pripažintas mažiausia darbu atlikimo kaina pasiules dalyvis UAB „Megrame“. Apie tai konkurso dalyviai informuoti 2007-03-06 .

16Atsakovas nurodo, kad Rangos sutartis su UAB „Megrame“ buvo pasirašyta ne 2007-03-12, o 2007-03-28. Tai liudija antspaudas su data prie ligonines atstovo, pasirašiusio sutarti, parašo. Apie sutarties sudarymo data 2007-03-28 raštu Nr.SR-906 atsakovas informavo ir ieškova. Sutarties pasirašymo data fiksuota ir Viešuju pirkiniu tarnybai pateiktoje Viešojo pirkimo proceduru ataskaitoje. Atsakovas i ieškovo pateikta pretenzija atsake 2007-02-22. Atsakovas mano, kad rangos sutartis buvo pasirašyta nepažeidžiant Viešuju pirkimu istatymo 122 str. l d. numatytu terminu.

17Tretysis asmuo UAB „Megrame“ pateike atsiliepima i ieškini, kuriuo su ieškiniu nesutiko (I t., b.l. 51-54). Nurode, jog vykdant Konkurso salygas UAB „Megrame" pilnai ivykde reikalavimus ir kartu su pasiulymu pateike tai irodancius dokumentus. Minetuose dokumentuose pateikta informacija apie UAB „Megrame“ ivykdytas sutartis už 2004, 2005, 2006 metus, kuriu objektais buvo: langu ir duru keitimas, fasadu šiltinimas, bendrastatybiniai darbai, fasadu apdaila, pastatu kapitalinis remontas ir kt. Visi pasiulyme nurodyti darbai užbaigti. Taip pat minetuose dokumentuose nurodyta, kad 2003 metais UAB „Megrame" atliktu darbu apyvarta sudare 49,1 mln. Lt be PVM, 2004 metais - 46,4 mln. Lt be PVM, 2005 metais - 48, l mln. Lt be PVM.

18Treciojo asmens manymu, konkurso salygose nebuvo nustatytas reikalavimas teikti duomenis butent už 2006 metus, nes tokie duomenys gali buti pateikti tik po finansines atskaitomybes suvedimo ir pateikimo Vilniaus apskrities valstybinei mokesciu inspekcijai. Minetas konkursas buvo paskelbtas 2006-12-20 leidinio „Valstybes žinios" priede „Informaciniai pranešimai Nr. 96.

19Perkanciosios organizacijos parengtose konkurso salygose nebuvo nustatytas reikalavimas tiekejui, kad jo pagrindine veikla butu tik statybos darbai ir sienu apšiltinimas. Konkurso salygu 3.1 punkto lenteles 5 punkte yra nustatyta, kad „<...> rangovas turi teise verstis ta ukine veikla, kuri reikalinga pirkimo sutarciai vykdyti <...>“. UAB „Megrame“ istatuose nurodyta, kad Bendrove atlieka pastatu ir ju daliu statyba, pastatu rekonstravima ir kt.

20Tretysis asmuo nurodo, jog UAB „Megrame“ prezidentas Juozas Magelinskas, vadovaudamasis bendroves istatu 7.6.5 punktu, 2006 m. gegužes 19 d. išdave bendroves direktoriui Rimgaudui Matkeviciui Prokura, kurioje nurodyta, kad jis igaliojamas atlikti visus Prokuroje išvardintus veiksmus, tame tarpe ir bendroves vardu sudaryti ir pasirašyti sandorius (kontraktus), užtikrinti ju vykdyma, tvarkyti operatyvinius komercines - ukines veiklos reikalus bei išduoti igaliojimus savo funkciju vykdymui kitiems asmenims. Prokura, išduota direktoriui Rimgaudui Matkeviciui, 2006 m. gegužes 22 d. iregistruota Juridiniu asmenu registre su kodu Nr. 121317948 ir tokiu budu turi juridine galia.

21Teismo posedžiu metu (2007-10-11 ir 2007-12-21) ieškovo atstovas praše ieškini tenkinti (II t., b.l.51-57; 69-72), paaaiškino, kad buvo pažeisti AB-F „VITI“ interesai, nes UAB „Megrame“ neatitiko konkurso reikalavimu.

22Teismo posedžiu metu (2007-10-11 ir 2007-12-21) atsakovo atstove praše ieškini atmesti (II t., b.l. 51-57; 69-72), paaiškino, kad ieškova matyt suklaidino kvalifikacinis reikalavimas ne apšiltinimo darbu, o bendra statybos darbu verte, neišskiriant apšiltinimo darbu.

23Teismo posedžio metu (2007-12-21) treciojo asmens atstovas praše ieškini atmesti (II t., b.l. 69-72).

24Ieškinys atmestinas.

25Byloje esanciais irodymais nustatyta, jog atsakovas VšI „Vilniaus universiteto ligonines Santariškiu klinikos“, vykdydamos projekta „VšI Vilniaus universiteto ligonines Santariškiu kliniku C ir E korpusu lauko sienu apšiltinimas“, finansuojama Europos sajungos strukturiniu fondu ir bendrojo finansavimo lešomis, paskelbe konkursa lauko sienu apšiltinimo darbams pirkti (I t., b.l. 14-23). Šiame konkurse dalyvavo dvi imones: AB-F „VITI“ ir UAB „Megrame“ (I t., b.l. 24). 2007-02-12 Komisija sudare preliminaria pasiulymu eile, pirmoje vietoje nurodydama UAB „Megrame“, o antroje – AB-F „VITI“ (I t., b.l. 25)

26Iš ieškovo 2007-02-13 pretenzijos (I t., b.l. 26) matyti, kad ieškovas mano, jog UAB „Megrame“ neatitinka keliamu kvalifikaciniu reikalavimu, nes pagrindine UAB „Megrame“ veikla yra plastikiniu statybos dirbiniu (langu) gamyba, gi statybos veikla užima tik nedidele imones pajamu dali.

27Iš atsakovo VšI „Vilniaus universiteto Santariškiu klinikos“ 2007-02-22 atsakymo i pretenzija matyti, jog atsakovas abu konkurso dalyvius vertino kaip atitinkancius minimalius kvalifikacijos reikalavimus ir, vadovaudamasis pirkimo dokumentuose nurodytu vertinimo kriterijumi – mažiausia pasiulymo kaina, preliminarios pasiulymu eiles pirmuoju numeriu paliko UAB “Megrame“, pasiuliusi mažiausia kaina (I t., b.l. 27).

28Byloje yra pateikta 2007 m. kovo 5 d.Viešojo pirkimo komisijos posedžio protokolas Nr. 40 (I t., b.l. 94), iš kurio matyti, jog Komisija konkurso laimetoju pripažino UAB „Megrame“; 2007-03-06 atsakovo raštas ieškovui ir terciajam asmeniui del konkurso laimetojo pripažinimo (I t.,b.l. 93).

29Konkurso dokumentuose vieni iš keliamu rangovu kvalifikaciniu reikalavimu buvo imones patirtis (kaip pagrindinio rangovo) per pastaruosius 3 metus statant ne mažesni kaip triju objektu skaiciu, savo pobudžiu, sudetingumu bei apimtimi tolygu darbams vykdomiems pagal šia sutarti (ty. apšiltinimo darbams), (nurodomu objektu statyba privalo buti baigta ne mažiau, nei 70 proc.) ir vidutine metine statybos darbu, atliekamu savo jegomis, finansine apimtis (be PVM) per pastaruosius 3 metus ne mažiau 2 mln. Lt kiekvienais metais. Konkurso dokumentuose taip pat nurodyta, kas perkanciosios organizacijos neatmesti pasiulymai vertinami pagal mažiausia kaina (I t., b.l. 14-23)..

30Iš UAB „Megrame“ pateikto pasiulymo matyti, kad bendra pasiulymo kaina – 2.973.421,87 Lt (I t., b.l. 72)

31Iš UAB „Megrame“ 2007-01-24 atsakymo i atsakovo VšI „Vilniaus universiteto Santariškiu klinikos“ rašta matyti, jog UAB „Megrame“ atliktu apšiltinimo darbu apimtis atitiko Konkurso dokumentuose nurodomus kvalifikacinius reikalavimus (I t., b.l. 107).

32Byloje taip pat yra pateiktas UAB “Megrame“ atestatas Nr. 1309 (II t., b.l. 61) bei UAB “Megrame“ konkursui pateikta kvalifikacija irodantis dokumentas (II t., b.l. 62-64).

33Išanalizavus Konkurso specialiuju ekonomines ir finansines bukles, technines kompetencijos reikalavimu 3 ir 4 punktus (I t., b.l. 17) ir juos vertinant kompleksiškai, darytina išvada, jog vienas iš perkanciosios organizacijos reikalavimu buvo vidutine metine statybos darbu, o ne apšiltinimo darbu verte, kaip klaidingai nurodo ieškovas.

34Nepgaristas yra ir ieškovo argumentas, jog Rangos sutartis Nr. 07010087-SNT/07-273 pasirašyta 2007-03-12, t.y. dar net iki pretenzijos pateikimo termino pabaigos ir tuo buvo pažeista LR Viešuju pirkimu istatymo 18 str. 9 d. norma, nustatanti, kad pirkimo sutartis negali buti sudaroma, kol nesibaige šio istatymo nustatyti tiekeju pretenziju ir ieškinio pateikimo terminai. Iš Rangos sutarties Nr. 07010087-SNT/07-273 (I t., b.l. 69-70) matyti, jog rangos sutarti 2007 m. kovo 12 d. pasiule UAB „Megrame“, nes sutartis surašyta ant UAB „Megrame“ firminio blanko, taciau atsakovo atstove ja pasiraše 2007 m. kovo 28 d., ta irodo spaudas su data. Iš VšI „Vilniaus universiteto Santariškiu klinikos“ viešojo pirkimo proceduru ataskaitos Viešuju pirkimu tarnybai prie LR Vyriausybes matyti, jog ataskaita datuojama 2007 m. kovo 29 d. (I t., b.l. 83), šios atsakaitos X punkte, nurodyta, jog pirkimo proceduros pabaiga nustacius laimetoja yra 2007-03-28 (I t., b.l. 86). Be to ir pats atsakovas ieškovui AB-F „Viti“ 2007-03-28 d. raštu Nr. SR-906 praneše, kad 2007-03-28 pasirašyta sutartis su UAB „Megrame“ ligonines lauko sienu apšiltinimo darbams atlikti (I t., b.l. 88).

35Ieškovo argumentas, kad atsakovas nepatikrino, kad UAB „Megrame“ pasiulymas pasirašytas ne bendroves vadovo ir ne tinkamai igalioto asmens, todel atsakovo negalejo buti vertinamas net kaip pasiulymas, nes neatitinka konkurso salygu 4.2 punkto ir LR viešuju pirkimu istatymo 28 str. 5 d., kurioje numatyta, kad konkurso dalyvio pasiulymas pasirašomas konkurso dalyvio arba igalioto asmens, nepagristas, nes LR viešuju pirkimu istatymas nenumato pareigos perkanciajai oprganizacijai tikrinti konkurso laimetojo atstovu igalinimu, juo labiau, kad UAB „Megrame“ pasiulymas pateiktas su visais reikalingais dokumentais, parašais bei patvirtinti imones antspaudu.

36Atsižvelgdamas i šias aplinkybes teismas sprendžia, jog ieškovas neirode, jog atsakovas VšI „Vilniaus universiteto Santariškiu klinikos“ nesilaike LR Viešuju pirkimu istatymo reikalavimu ir tuo pažeide ieškovo teisetus interesus buti šio konkurso laimetoju (CPK 178 str), gi iš byloje surinktu irodymu darytina išvada, kad UAB „Megrame“ atitiko visus perkanciosios organizacijos skelbto konkurso reikalavimus.

37Atmetus ieškini iš ieškovo AB-Firmos „Viti“ i valstybes pajamas priteisiama teismo turetos procesiniu dokumentu iteikimo išlaidos – 48,00 Lt (CPK 88 str. 1 d. 3 p. ).

38Atmetus ieškini iš ieškovo AB-F „VITI“ atsakovui VšI „Vilniaus universiteto Santariškiu klinikos“ priteisiamos atsakovo turetos bylinejimosi išlaidos, t.y. išlaidos advokato pagalbai apmoketi – 1000 Lt (II t., b.l. 50) (CPK 93 str. 1 d., 98 str. 1 d.).

39Teismas, vadovaudamasis Lietuvos Respublikos CPK 88 str. 1 d. 3 p., 93 str. 1 d., 98 str.1 d., 2 d., 259 str., 270 str.,

Nutarė

40ieškini atmesti.

41Priteisti iš ieškovo AB-F „VITI“ atsakovui VšI „Vilniaus universiteto Santariškiu klinikos“ jo patirtas bylinejimosi išlaidas – 1000 Lt (viena tukstanti Lt).

42Priteisti iš ieškovo AB-F „VITI“ i valstybes pajamas 48,00 Lt procesiniu dokumentu iteikimo išlaidu (keturiasdešimt aštuonis Lt).

43Sprendimas per 30 d. nuo jo paskelbimo dienos gali buti skundžiamas Lietuvos apeliaciniam teismui per Vilniaus apygardos teisma.

Proceso dalyviai
1. Vilniaus apygardos teismo teiseja Ona Gasiulyte, sekretoriaujant A.... 2. Teismas, išnagrinejes byla,... 3. n u s t a t e :... 4. ieškovas AB-firma „Viti“ kreipesi i teisma su patikslintu ieškiniu (I... 5. AB-F „VITI“, remiantis LR viešuju pirkimu istatymo 120 straipsnio 1... 6. Mano, kad UAB „Megrame" negalejo ir negali atitikti konkurso salygose... 7. Ieškovo duomenimis, UAB „Megrame“ konkursui visiškai nepateike 2006-uju... 8. UAB „Megrame“ pasiulymas pasirašytas igalioto atstovo viceprezidento... 9. Taip pat ieškovas nurodo, jog iš UAB „Megrame“ 2007-01-24 rašto Nr. 83,... 10. LR Viešuju pirkimu istatymo 18 str. 9 d. nustato, kad pirkimo sutartis negali... 11. Atsakovas VšI „Vilniaus universiteto Santariškiu klinikos“ atsiliepimu su... 12. UAB „Megrame“ nepateike informacijos apie bendra atliktu statybos darbu... 13. UAB „Megrame" pateike 2003 m., 2004 m, ir 2005 m. atliktu darbu apimtis: 2003... 14. Atsakovas mano, kad Viešuju pirkimo komisija neprivalejo aiškintis imones... 15. Vadovaudamasi LR Viešuju pirkiniu istatymo 39 str. 7 d. 3 p., 2007-03-05... 16. Atsakovas nurodo, kad Rangos sutartis su UAB „Megrame“ buvo pasirašyta ne... 17. Tretysis asmuo UAB „Megrame“ pateike atsiliepima i ieškini, kuriuo su... 18. Treciojo asmens manymu, konkurso salygose nebuvo nustatytas reikalavimas teikti... 19. Perkanciosios organizacijos parengtose konkurso salygose nebuvo nustatytas... 20. Tretysis asmuo nurodo, jog UAB „Megrame“ prezidentas Juozas Magelinskas,... 21. Teismo posedžiu metu (2007-10-11 ir 2007-12-21) ieškovo atstovas praše... 22. Teismo posedžiu metu (2007-10-11 ir 2007-12-21) atsakovo atstove praše... 23. Teismo posedžio metu (2007-12-21) treciojo asmens atstovas praše ieškini... 24. Ieškinys atmestinas.... 25. Byloje esanciais irodymais nustatyta, jog atsakovas VšI „Vilniaus... 26. Iš ieškovo 2007-02-13 pretenzijos (I t., b.l. 26) matyti, kad ieškovas mano,... 27. Iš atsakovo VšI „Vilniaus universiteto Santariškiu klinikos“ 2007-02-22... 28. Byloje yra pateikta 2007 m. kovo 5 d.Viešojo pirkimo komisijos posedžio... 29. Konkurso dokumentuose vieni iš keliamu rangovu kvalifikaciniu reikalavimu buvo... 30. Iš UAB „Megrame“ pateikto pasiulymo matyti, kad bendra pasiulymo kaina –... 31. Iš UAB „Megrame“ 2007-01-24 atsakymo i atsakovo VšI „Vilniaus... 32. Byloje taip pat yra pateiktas UAB “Megrame“ atestatas Nr. 1309 (II t., b.l.... 33. Išanalizavus Konkurso specialiuju ekonomines ir finansines bukles, technines... 34. Nepgaristas yra ir ieškovo argumentas, jog Rangos sutartis Nr.... 35. Ieškovo argumentas, kad atsakovas nepatikrino, kad UAB „Megrame“... 36. Atsižvelgdamas i šias aplinkybes teismas sprendžia, jog ieškovas neirode,... 37. Atmetus ieškini iš ieškovo AB-Firmos „Viti“ i valstybes pajamas... 38. Atmetus ieškini iš ieškovo AB-F „VITI“ atsakovui VšI „Vilniaus... 39. Teismas, vadovaudamasis Lietuvos Respublikos CPK 88 str. 1 d. 3 p., 93 str. 1... 40. ieškini atmesti.... 41. Priteisti iš ieškovo AB-F „VITI“ atsakovui VšI „Vilniaus universiteto... 42. Priteisti iš ieškovo AB-F „VITI“ i valstybes pajamas 48,00 Lt procesiniu... 43. Sprendimas per 30 d. nuo jo paskelbimo dienos gali buti skundžiamas Lietuvos...