Byla AS-62-227-11

1Lietuvos vyriausiojo administracinio teismo teiseju kolegija, susidedanti iš teiseju Antano Ablingio (pranešejas), Romos Sabinos Alimienes (kolegijos pirmininke) ir Virgilijaus Valanciaus, teismo posedyje rašytinio proceso tvarka išnagrinejo pareiškejo u˛darosios akcines bendroves „Kautra“ atskiraji skunda del Vilniaus apygardos administracinio teismo 2011 m. sausio 21 d. nutarties administracineje byloje pagal pareiškejo u˛darosios akcines bendroves „Kautra“ skunda atsakovui Lietuvos Respublikos konkurencijos tarybai (tretieji suinteresuoti asmenys – u˛daroji akcine bendrove „Klaipedos Autobusu parkas“, u˛daroji akcine bendrove „Busturas“ ir AS „Lux Express Estonia“) del nutarimo panaikinimo.

2Teiseju kolegija n u s t a t e:

3I.

4U˛daroji akcine bendrove (toliau – ir UAB) „Kautra“ (toliau – ir pareiškejas) kreipesi i Vilniaus apygardos administracini teisma skundu (b. l. 1-3), kuriuo praše panaikinti Lietuvos Respublikos konkurencijos tarybos (toliau – ir Taryba) 2010 m. gruod˛io 9 d. nutarima Nr. 1S-217 „Del UAB „Klaipedos autobusu parkas“, UAB „Kautra“, UAB „Busturas“ veiksmu atitikties Lietuvos Respublikos konkurencijos istatymo (toliau – ir Konkurencijos istatymas) 9 straipsnio ir Sutarties del Europos Sajungos veikimo 102 straipsnio reikalavimams tyrimo pradejimo“ (toliau – ir Nutarimas Nr. 1S-217) ir taikyti reikalavimo u˛tikrinimo priemones – iki teismo sprendimo isiteisejimo dienos sustabdyti Tarybos Nutarimo Nr. 1S-217 galiojima.

5Vilniaus apygardos administracinis teismas 2011 m. sausio 21 d. nutartimi (b. l. 12-13) atsisake priimti pareiškejo skunda kaip nenagrinetina teismu. Teismas nurode, kad bylos duomenimis nustatyta, jog pareiškejas gincija Tarybos motyvuota nutarima ištirti konkurencija ribojancius veiksmus. Teismas, remdamasis Konkurencijos istatymo 25 straipsnio 5 dalimi, pa˛ymejo, kad Tarybos nutarimas ištirti konkurencija ribojancius veiksmus yra vienas iš viešojo administravimo proceduru metu priimamu procedurinio pobud˛io dokumentu, kuriais atliekamas reikšmingu aplinkybiu tyrimas, ir, vadovaudamasis Lietuvos Respublikos administraciniu bylu teisenos istatymo (toliau – ir ABTI) 15 straipsniu, nurode, jog tokie dokumentai nepriskirtini prie aktu, kurie yra ginco administraciniame teisme dalykas. Teismas taip pat remesi Konkurencijos istatymo 36 ir 38 straipsniais bei nurode, kad Konkurencijos istatyme yra numatyta galimybe skusti galutinius Tarybos sprendimus ar nutarimus, kuriais atsisakoma ištirti konkurencija ribojancius veiksmus, o motyvuoto nutarimo del tyrimo pradejimo apskundimo galimybe minetame istatyme nera numatyta. Pa˛ymejo, kad motyvuotas nutarimas pradeti tyrima del „Klaipedos autobusu parkas“, UAB „Kautra“, UAB „Busturas“ veiksmu atitikties Konkurencijos 9 straipsnio ir Sutarties del Europos Sajungos veikimo 102 straipsnio reikalavimams pareiškejui sukuria tik procedurinio, o ne materialaus pobud˛io teisines pasekmes, toks dokumentas savaime nedaro itakos pareiškejo teisiniam statusui – juo tik pradedama procedura, kurios metu priemus galutini sprendima pareiškejo teisinis statusas gali pasikeisti. Teismas konstatavo, kad del nurodytu prie˛asciu skund˛iamas Tarybos motyvuotas nutarimas pradeti tyrima del konkurencija ribojanciu veiksmu negali buti pripa˛intas individualiu teises aktu, skustinu administraciniam teismui, ir, vadovaudamasis ABTI 37 straipsnio 2 dalies 1 punktu, pareiškejo skunda atsisake priimti kaip nenagrinetina teismu.

6II.

7Pareiškejas atskiruoju skundu (b. l. 16-19) prašo panaikinti Vilniaus apygardos administracinio teismo 2011 m. sausio 21 d. nutarti ir klausima del UAB „Kautra“ skundo priemimo išspresti iš esmes – ipareigoti Vilniaus apygardos administracini teisma priimti skunda del Tarybos nutarimo pradeti tyrima arba ši klausima perduoti pirmosios instancijos teismui nagrineti iš naujo.

8Teigia, kad Vilniaus apygardos administracinis teismas 2011 m. sausio 21 d. nutartyje neteisingai aiškino ABTI 15 straipsni. Pa˛ymi, kad UAB „Kautra“ skund˛ia Tarybos – valstybinio administravimo subjekto – priimto teises akto teisetuma ir, remiantis ABTI 15 straipsniu, byla pagal pareiškejo skunda yra priskirtina administraciniu teismu kompetencijai, o šiuo konkreciu atveju, vadovaujantis Konkurencijos istatymo 38 straipsnio 1 dalimi, – Vilniaus apygardos administracinio teismo kompetencijai. Teigia, kad teismais klaidingai traktavo, jog Tarybos Nutarimas Nr. 1S-217 pradeti tyrima UAB „Kautra“ sukuria tik procedurinio, o ne materialaus pobud˛io teisines pasekmes. Pa˛ymi, kad Konkurencijos istatymo nuostatos nenumato, kurie konkreciai iš Tarybos nutarimu gali buti skund˛iami teismine tvarka, todel, vadovaujantis Konkurencijos istatymo 38 straipsnio 1 dalimi, laikytina, kad teismine tvarka gali buti skund˛iami visi Tarybos nutarimai, taip pat ir nutarimai pradeti tyrima. Remiasi ABTI 5 straipsnio 1 dalimi ir nurodo, jog teise kreiptis i teisma del pa˛eid˛iamu teisiu gynimo itvirtina tiek specialus teises aktas – Konkurencijos istatymas, tiek ir ABTI. Mano, kad Tarybos Nutarimas Nr. 1S-217 yra naikintinas, kadangi priimtas pa˛eid˛iant Konkurencijos istatymo 25 straipsnio 4 dalies 5 punkto nuostatas. Teigia, kad Tarybos Nutarimas Nr. 1S-217 atitinka Lietuvos Respublikos viešojo administravimo istatymo 2 straipsnio 9 dalyje numatytus individualaus administracinio akto po˛ymius, kadangi šis nutarimas yra vienkartinis teises taikymo aktas (juo inicijuojamas konkretus tyrimas), skirtas konkreciai nurodytai asmenu grupei (nurodytiems ukio subjektams). Akcentuoja, kad Vilniaus apygardos administracinis teismas neturejo jokio pagrindo atsisakyti priimti pareiškejo skunda.

9Teiseju kolegija

konstatuoja:

10III.

11Atskirasis skundas atmestinas. ABTI 37 straipsnio 2 dalies 1 punkte nurodyta, jog administracinio teismo pirmininkas ar teisejas (teismas) motyvuota nutartimi atsisako priimti skunda (prašyma), jeigu skundas (prašymas) nenagrinetinas teismu.

12Patikrinusi byla, teiseju kolegija konstatuoja, jog pirmosios instancijos teismas 2011 m. sausio 21 d. nutartimi pareiškejo skunda, vadovaudamasis ABTI 37 straipsnio 2 dalies 1 punktu, atsisake priimti pagristai.

13Pagal ABTI 5 straipsni kiekvienas suinteresuotas subjektas turi teise istatymu nustatyta tvarka kreiptis i teisma, kad butu apginta pa˛eista ar gincijama jo teise ar istatymu saugomas interesas. ATBI 5 straipsnio 3 dalies 1 punkte itvirtinta, jog teismas imasi nagrineti administracine byla pagal asmens arba jo atstovo, kuris kreipiasi, kad butu apginta jo teise arba istatymu saugomas interesas, skunda ar prašyma. Šiu teises normu sisteminis vertinimas leid˛ia teigti, kad i administracini teisma asmuo turi teise kreiptis tik del jam teisines pasekmes sukelianciu individualiu teises aktu, priimtu viešojo administravimo srityje.

14Pirmosios instancijos teismas atsisake priimti pareiškejo skunda del Tarybos Nutarimo Nr. 1S-217. Nagrinejamu atveju Tarybos motyvuotas nutarimas ištirti konkurencija ribojancius veiksmus yra vertintinas kaip vienkartinis teises taikymo aktas, skirtas konkreciam subjektui (ABTI 2 straipsnio 14 dalis), taciau atsi˛velgiant i jo priemimo teisinius pagrindus bei pasekmes, sukeliamas subjektui, kurio at˛vilgiu toks nutarimas yra priimamas, toks aktas negali buti pripa˛istamas individualiu teises aktu, skustinu administraciniam teismui. Lietuvos vyriausiasis administracinis teismas ne karta yra konstataves, kad Tarybos nutarimas ištirti konkurencija ribojancius veiksmus yra vienas iš viešojo administravimo proceduru metu priimamu procedurinio pobud˛io dokumentu, kuriais atliekamas reikšmingu aplinkybiu tyrimas, o tokie dokumentai pagal savo pobudi nepriskirtini prie aktu, kurie yra ginco administraciniame teisme dalykas (˛r., pvz., Lietuvos vyriausiojo administracinio teismo 2010 m. gruod˛io 9 d. nutarti Nr. A502-1466/2010). Nors ir negalima teigti, kad Nutarimas Nr. 1S-217 pradeti tyrima del „Klaipedos autobusu parkas“, UAB „Kautra“, UAB „Busturas“ veiksmu atitikties Konkurencijos 9 straipsnio ir Sutarties del Europos Sajungos veikimo 102 straipsnio reikalavimams pareiškejui išvis jokiu teisiniu pasekmiu nesukuria, šios teisines pasekmes iš esmes yra tik procedurinio, o ne materialaus pobud˛io.

15Teiseju kolegija pa˛ymi, kad Konkurencijos istatymo nuostatos tiesiogiai nenumato, jog Tarybos motyvuotas nutarimas ištirti konkurencija ribojancius veiksmus gali buti skund˛iamas teismui. Taciau, sistemiškai aiškinant Konkurencijos istatymo normas, darytina išvada, jog yra numatyta galimybe skusti galutinius Tarybos sprendimus arba Tarybos nutarimus, kuriais atsisakoma ištirti konkurencija ribojancius veiksmus, o Tarybos nutarimas del tyrimo pradejimo teismui yra neskund˛iamas. Taigi pritartina pirmosios instancijos teismo išvadai, jog gincijamas Nutarimas Nr. 1S-217 savaime nedaro itakos pareiškejo teisiniam statusui – juo tik pradedama procedura, kurios metu priemus galutini sprendima pareiškejo teisinis statusas gali pasikeisti. Atsi˛velgus i tai, kas išdestyta, konstatuotina, jog pirmosios instancijos teismas pagristai atsisake priimti pareiškejo skunda kaip nenagrinetina teismu, kadangi administraciniai teismai nesprend˛ia del viešojo administravimo proceduru metu priimamu procedurinio pobud˛io dokumentu, t. y. ne individualiu administraciniu aktu, teisetumo ir pagristumo (ABTI 15 str.).

16Remdamasi išdestytais argumentais teiseju kolegija sprend˛ia, kad skund˛iama Vilniaus apygardos administracinio teismo 2011 m. sausio 21 d. nutartis, kuria teismas atsisake priimti pareiškejo skunda, yra pagrista ir teiseta. Tenkinti pareiškejo atskiraji skunda ir naikinti skund˛iama nutarti remiantis atskirajame skunde išdestytais argumentais nera pagrindo.

17Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos administraciniu bylu teisenos istatymo 151 straipsnio 1 punktu, teiseju kolegija

Nutarė

18Pareiškejo u˛darosios akcines bendroves „Kautra“ atskiraji skunda atmesti.

19Vilniaus apygardos administracinio teismo 2011 m. sausio 21 d. nutarti palikti nepakeista.

20Nutartis neskund˛iama.

Proceso dalyviai
Ryšiai