Byla e2-9818-465/2016
Dėl turtinės žalos atlyginimo, trečiasis asmuo Vilniaus miesto savivaldybė

1Vilniaus miesto apylinkės teismo teisėja Margarita Ambrazaitienė,

2rašytinio proceso tvarka išnagrinėjo civilinę bylą pagal ieškovo ERGO Insurance SE, į. k. 10017013, veikiančio per Insurance SE Lietuvos filialą, į. k. 302912288, ieškinį atsakovei UAB „Kerista“ dėl turtinės žalos atlyginimo, trečiasis asmuo Vilniaus miesto savivaldybė,

Nustatė

3ieškovas kreipėsi į teismą su ieškiniu, kuriuo prašo priteisti iš atsakovo UAB „Kerista“ 136,32 EUR žalai atlyginti. Nurodė, kad 2012-10-05 M. Z. su ieškovu sudarė transporto priemonių draudimo sutartį Nr. 851-0411278, kuria buvo apdraustas automobilis VW JETTA, valst. Nr. ( - ). Draudimo sutartis buvo sudaryta laikotarpiui nuo 2012-10-05 iki 2013-10-04. 2013-02-04 Gelvonų g. – Paberžės g. sankryžoje, Vilniuje, įvyko eismo įvykis, kurio metu, automobilio ratams pataikius į važiuojamojoje dalyje buvusią duobę, buvo apgadintas M. Z. vairuojamas automobilis VW JETTA, valst. Nr. ( - ). Vilniaus apskrities VPK Kelių policijos valdybos 2013-02-07 nutarime Nr. AV2-602 buvo nustatyta, kad vairuotojas M. Z. kelių eismo taisyklių nepažeidė, nes jis negalėjo numatyti, kad važiuojamojoje dalyje bus gili duobė, todėl dėl eismo įvykio vairuotojo kaltė nenustatyta. Automobilis VW JETTA, valst. Nr. ( - ), eismo įvykio dieną buvo apdraustas ieškovo transporto priemonių draudimu, todėl buvo atlyginta eismo įvykio metu automobiliui padaryta žala – 136,32 EUR. Nurodė, kad ieškovas išmokėjo draudėjui nurodyto dydžio draudimo išmoką ir pagal įstatymą įgijo atgręžtinio reikalavimo teisę į asmenį, kaltą dėl žalos atsiradimo. Trečiojo asmens Vilniaus miesto savivaldybės ir atsakovo UAB „Kerista“ sudaryta sutartimi atsakovui yra pavesta vykdyti kelių, dėl kurių trūkumų įvyko eismo įvykis, priežiūrą ir remontą, todėl atsakovas UAB „Kerista“ pagal Lietuvos Respublikos civilinio kodekso (toliau – CK) 6.266 str. 1 ir 2 dalis yra atsakingas už atsiradusią žalą ir privalo ją atlyginti.

4Atsakovė, kuriai procesiniai dokumentai įteikti Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso (toliau – CPK) 123 straipsnio 2 dalyje nustatyta tvarka, per teismo nustatytą ir pranešime nurodytą terminą atsiliepimo į ieškinį nepateikė.

5Trečiasis asmuo Vilniaus miesto savivaldybė pateikė atsiliepimą į ieškinį, kuriame nurodė, kad sudarydamas darbų atlikimo sutartį su atsakove, jis vykdė jam, kaip gatvių savininkui, tenkančią pareigą užtikrinti gatvių tinkamą būklę ir priežiūrą. Pagal nurodytą sutartį, atsakovė yra gatvių ir kiemų dangos Vilniaus mieste valdytoja, todėl privalo atlyginti žalą, atsiradusią dėl netinkamos gatvių ir kiemų dangos priežiūros ir remonto arba netinkamos gatvių ir kiemų dangos būklės. Tuo metu, kai įvyko ieškinyje nurodytas įvykis, galiojo 2011-05-27 darbų atlikimo sutartis Nr. A62-38-(3.10.21-UK) ir būtent atsakovė atliko Gelvonų - Paberžės gatvių priežiūrą, remonto darbus. Trečiojo asmens manymu, automobilio vairuotojo veiksmai, neatsargumas ir neatidumas galėjo lemti žalos atsiradimą, todėl teismas priimdamas sprendimą turėtų atsižvelgti į tai, ar vairuotojas eismo įvykio metu buvo pakankamai atidus ir rūpestingas.

6Vadovaujantis CPK 441 straipsnio 2 dalimi, negavus nei vienos iš šalių prašymo dėl žodinio bylos nagrinėjimo, bylą nagrinėjama rašytinio proceso tvarka.

7Ieškinys tenkintinas.

8Byloje nustatyta, kad ieškovas buvo suteikęs draudimo apsaugą lengvajam automobiliui VW JETTA, valst. Nr. ( - ), draudimo laikotarpiu nuo 2012-10-05 iki 2013-10-04 (e. b. l. 6). 2013-02-04 Gelvonų g. – Paberžės g. sankryžoje, Vilniuje, įvyko eismo įvykis, kurio metu, automobilio ratams pataikius į važiuojamojoje dalyje buvusią duobę, buvo apgadintas M. Z. vairuojamas automobilis VW JETTA, valst. Nr. ( - ) (e. b. l. 7). Ieškovas paskaičiavęs ir 2013-03-08 išmokėjęs draudėjui M. Z. 136,32 EUR draudimo išmoką (e. b. l. 17-18, 19-21), pareiškė pretenziją atsakovei dėl žalos atlyginimo regreso tvarka (e. b. l. 16), tačiau, ieškovo teigimu, žala atlyginta nebuvo. Byloje taip pat nustatyta, kad Vilniaus miesto savivaldybės administracija ir UAB „Kerista“ 2011-05-27 sudarė Darbų atlikimo sutartį Nr. A62-38-(3.10.21-UK), kuria atsakovė UAB „Kerista“ įsipareigojo pagal užsakovo Vilniaus miesto savivaldybės administracijos nurodymus atlikti Vilniaus miesto Vakarinės dalies gatvių ir kiemų dangos remontą bei priežiūrą, o užsakovas įsipareigojo už darbus apmokėti sutartyje nustatyta tvarka (e. b. l. 38-44).

9CK 6.1015 straipsnio 1 dalis nustato, kad jeigu draudimo sutartis nenustato ko kita, draudikui, išmokėjusiam draudimo išmoką, pereina teisė reikalauti išmokėtų sumų iš atsakingo už padarytą žalą asmens, o minėto straipsnio 2 dalis numato, kad draudikui perėjusi reikalavimo teisė įgyvendinama laikantis taisyklių, kurios nustato draudėjo (naudos gavėjo) ir už žalą atsakingo asmens santykius, t. y. subrogaciniam reikalavimui taikomos teisės normos, reglamentuojančios prievolę, siejančią nukentėjusį ir žalą padariusį asmenį. Taigi ieškovas, išmokėjęs draudimo išmokas M. Z., perėmė draudėjo teisę reikalauti žalos atlyginimo iš atsakingo už žalą asmens.

10Lietuvos Respublikos civilinio kodekso 6.263 straipsnis numato žalą padariusio asmens pareigą visiškai atlyginti padarytą žalą. Žalą, padarytą dėl pastatų, statinių, įrenginių ar kitokių konstrukcijų, įskaitant kelius, sugriuvimo ar dėl kitokių jų trūkumų, pagal CK 6.266 straipsnio 1 dalį privalo atlyginti šių objektų savininkas (valdytojas), jeigu neįrodo, kad buvo CK 6.270 straipsnio 1 dalyje nustatytos aplinkybės. Pagal CK 6.266 straipsnio 2 dalį atsakingu asmeniu gali būti ne tik objekto savininkas, bet ir jo valdytojas. Statinio, pastato ar kitokios konstrukcijos, įskaitant kelius, valdymas pagal CK 6.266 straipsnį suprantamas kaip objekto turėjimas savo žinioje ir teisė daryti jam ūkinį bei fizinį poveikį. Valdytoju gali būti laikomas asmuo, kuriam daiktinės ar prievolinės teisės pagrindu pavesta eksploatuoti, prižiūrėti ar tvarkyti objektą. Nurodyta norma nustato objekto savininko ar valdytojo atsakomybę be kaltės. Dėl to asmuo gali būti atleistas nuo civilinės atsakomybės tik įrodęs, kad žala atsirado dėl nenugalimos jėgos (force majeure) arba nukentėjusiojo tyčios ar didelio neatsargumo. Pagal Lietuvos Respublikos kelių įstatymo 4 straipsnio 3 dalį, vietinės reikšmės viešieji keliai ir gatvės, prie kurių priskiriama Gelvonų ir Paberžės gatvės Vilniaus mieste, kuriose įvyko minėtas eismo įvykis, nuosavybės teise priklauso Vilniaus miesto savivaldybei. Vilniaus miesto savivaldybė, kaip minėtų kelių savininkas, turi prievolę vykdyti vietinės reikšmės kelių projektavimo, tiesimo, rekonstravimo, taisymo (remonto) ir priežiūros darbus, organizuoti užsakovo funkcijas. Vilniaus miesto savivaldybės ir UAB „Kerista“ 2011-05-27 Darbų atlikimo sutartimi Nr. A62-38-(3.10.21-UK) Vakarinės Vilniaus miesto dalies gatvių ir kiemų, tame tarpe ir Gelvonų ir Paberžės gatvių priežiūra, eksploatavimas ir tvarkymas yra perduota atsakovui UAB „Kerista“ (e. b. l. 38-44). Minėtos sutarties 16.5 p. įtvirtinta, jog rangovas (UAB „Kerista“) įsipareigoja nuolat vesti jam perduodamų eksploatuoti gatvių ir kiemų dangos stebėseną, o defektus, kurie kelią grėsmę eismo dalyvių, transporto priemonių saugumui, šalinti (taisyti) nedelsiant ir apie šią aplinkybę informuoti užsakovą (Vilniaus miesto savivaldybės administraciją) bei atlyginti užsakovui ar tretiesiems asmenims padarytą žalą, atsiradusią dėl netinkamos gatvių ir kiemų dangos priežiūros ir remonto ir (arba) netinkamos gatvių ir kiemų dangos būklės. Taigi, atsakovas kaip asmuo, kuriam sutarties pagrindu savininkas yra pavedęs vykdyti gatvių priežiūrą, eksploatavimą ir remontą, yra atsakingas už žalą, atsiradusią dėl minėtų gatvių trūkumų ir privalo ją atlyginti visiškai. Kaip jau buvo minėta, CK 6.270 straipsnio 1 dalis numato valdytojo atleidimo nuo atsakomybės atvejus – tai nenugalima jėga, nukentėjusio asmens tyčia ar didelis neatsargumas. Aplinkybių, sudarančių pagrindą atleisti valdytoją nuo atsakomybės, buvimą privalo įrodyti valdytojas, t. y. atsakovas. Iš tarnybinio pranešimo (e. b. l. 9), paaiškinimo (e. b. l. 10), eismo įvykio schemos (e. b. l. 11) matyti, kad eismo įvykis, kurio metu ieškovo draudėjui padaryta žala, įvyko tamsiu paros metu, gatvės defektas vairuotojo negalėjo būti pastebėtas dėl blogo matomumo. Iš eismo įvykio protokolo, nutarimo nutraukti administracinės bylos teiseną matyti, jog vairuotojas eismo įvykio metu Kelių eismo taisyklių nepažeidė. Žalos dydis ir priežastinis ryšys tarp kelio defektų ir atsiradusios žalos įrodytas administracinės bylos medžiaga, kuriose yra užfiksuota eismo įvykio priežastis, jo metu padaryti transporto priemonės apgadinimai. Transporto priemonės apgadinimų pobūdis ir mastas taip pat nustatyti ieškovo surašytame transporto priemonės techninės apžiūros – defektų akte (e. b. l. 21). Iš transporto priemonės remonto sąmatos (e. b. l. 19-20) matyti, kad atlikti transporto priemonės remonto darbai yra susiję ir buvo būtini siekiant pašalinti eismo įvykio metu atsiradusius transporto priemonės apgadinimus bei atkurti iki eismo įvykių buvusią transporto priemonės būklę. Atsakovas nepateikė įrodymų, patvirtinančių egzistavimą aplinkybių, atleidžiančių jį nuo atsakomybės ar sudarančių pagrindą mažinti priteisiamos žalos dydį, todėl ieškinys tenkinamas visiškai.

11Ieškovo reikalavimas dėl procesinių palūkanų priteisimo tenkintinas CK 6.37 straipsnio 2 dalies ir 6.210 straipsnio 2 dalies pagrindu ir iš atsakovo priteistinos 6 procentų dydžio metinės palūkanos už priteistą sumą nuo civilinės bylos iškėlimo teisme dienos 2016-02-02 iki teismo priimto sprendimo visiško įvykdymo.

12Kadangi ieškinys patenkintas pilnai, iš atsakovo ieškovo naudai priteisiamos bylinėjimosi išlaidos, kurias sudaro 15,00 EUR žyminis mokestis (CPK 93 str. 1 d).

13Išlaidos, susijusios su procesinių dokumentų įteikimu, iš atsakovo nepriteistinos, kadangi neviršija 3,00 EUR dydžio (Lietuvos Respublikos teisingumo ministro ir finansų ministro 2011-11-07 įsakymas Nr. 1R-261/1K-355 „Dėl minimalios valstybei priteistinos bylinėjimosi išlaidų sumos nustatymo“, CPK 92 str.).

14Vadovaudamasis CPK 93, 259, 268-270, 441 straipsniais, teismas

Nutarė

15ieškinį patenkinti

16visiškai.

17Priteisti iš atsakovo UAB „Kerista“, juridinio asmens kodas 122635779, 136,32 EUR (vieną šimtą trisdešimt šešis eurus 32 ct) žalos atlyginimą, 6 (šešis) proc. metinių palūkanų nuo priteistos sumos nuo bylos iškėlimo teisme dienos 2016-02-02 iki teismo sprendimo visiško įvykdymo, 15,00 EUR (penkiolika eurų 00 ct) bylinėjimosi išlaidų ieškovo ERGO Insurance SE, į. k. 10017013, veikiančio per ERGO Insurance SE Lietuvos filialą, į. k. 302912288, naudai.

18Sprendimas apeliaciniu skundu nuo šio teismo sprendimo priėmimo dienos per 30 dienų gali būti skundžiamas Vilniaus apygardos teismui per šį sprendimą priėmusį teismą.

Proceso dalyviai