Byla I-2838-789/2016
Dėl sprendimo panaikinimo, įpareigojimo atlikti veiksmus

1Vilniaus apygardos administracinio teismo teisėjų kolegija, susidedanti iš teisėjų Violetos Petkevičienės, Rasos Ragulskytės-Markovienės (kolegijos pirmininkė ir pranešėja) ir Halinos Zaikauskaitės, dalyvaujant pareiškėjos UAB „AAAA Europe Distribution“ atstovei Neringai Petrauskaitei, atsakovės Lietuvos Respublikos konkurencijos tarybos atstovei Viktorijai Puzirauskaitei, trečiojo suinteresuotojo asmens UAB „Genba Food“ atstovams Nerijui Katiliui ir Vilmai Žiaukienei, viešame teismo posėdyje išnagrinėjo administracinę bylą pagal pareiškėjos UAB „AAAA Europe Distribution“ skundą atsakovei Lietuvos Respublikos konkurencijos tarybai (trečiasis suinteresuotas asmuo UAB „Genba Food“) dėl sprendimo panaikinimo, įpareigojimo atlikti veiksmus ir

Nustatė

2Vilniaus apygardos administracinis teismas 2015-01-22 nutartimi priėmė pareiškėjos UAB „AAAA Europe Distribution“ skundą, kuriame prašoma panaikinti Lietuvos Respublikos konkurencijos tarybos 2014-12-22 sprendimą Nr. (5.8-36) 6V-2683, įpareigoti Lietuvos Respublikos konkurencijos tarybą (toliau – ir Taryba) atlikti pareiškėjo UAB „AAAA Europe Distribution“ 2014-10-20 ir 2014-11-20 skundo papildymo nagrinėjimo procedūrą ir priteisti turėtas bylinėjimosi išlaidas (b. l. 1–8).

3Pareiškėja skunde nurodė, kad Tarybai 2014-10-20 pateikė skundą, kurį papildė 2014-11-20 (toliau kartu – ir Skundai), dėl UAB „Genba Food“ veiksmų atitikties Reklamos įstatymo ir Konkurencijos įstatymo nuostatoms. Pareiškėja Skunduose Tarybai nurodė, jog UAB „Genba Food“ skleidžiamas reklaminis teiginys apie tai, kad higieninių įklotų „Lady Anion“ saugumas patvirtintas pasauliniame „Bureau vertas“ mokslinių tyrimų centre neatitinka tikrovės, nes „Bureau vertas“ nėra mokslinių tyrimų centras. Taip pat Tarybai pateikė Valstybinio mokslinių tyrimų instituto Fizinių ir technologijos mokslų centro atlikto higieninių įklotų „Lady Anion“ tyrimo rezultatus, iš kurių matyti, kad „Lady Anion“ higieninio įkloto viršutinis sluoksnis, kuris liečiasi su kūnu, yra 100 % polipropileninis pluoštas – sintetika, tačiau UAB „Genba Food“ skleidžia reklaminį teiginį, jog higieniniai įklotai „Lady Anion“ tinka moterims, kurios negali nešioti sintetinių įklotų.

4Taryba 2014-12-22 sprendimu Nr. (5.8-36) 6V-2683 (toliau – ir Sprendimas) atsisakė pradėti pareiškėjos Skundų nagrinėjimo procedūrą. Pareiškėja mano, kad Taryba Sprendime nevertino pareiškėjos Skunduose nurodytų galimai klaidinančių reklaminių teiginių, susijusių su higieninių įklotų „Lady Anion“ ekologiškumu, t. y. kad higieniniai įklotai „Lady Anion“ yra ekologiški. Pažymėjo, kad Taryba, atsisakydama pradėti pareiškėjo pateiktų Skundų nagrinėjimo procedūrą, nenurodė jokių motyvų, kokiais įrodymais ir kaip reklamos skleidėjas pagrindė reklaminių teiginių „dermatologiškai patikrinti produktai, be alergiją sukeliančių medžiagų ir dažiklių“, „mėgstami moterų“ teisingumo ir pagrįstumo.

5Taryba Sprendime nevertino ir nepasisakė dėl UAB „Genba Food“ reklaminių teiginių, jog higieniniai įklotai „Lady Anion“ yra gaminami pagal ekologiškus ISO 14001:2004 Aplinkos vadybos sistemos standartus ir ISO 9001:2008 Kokybės vadybos sistemos standartus teisingumo. Teigia, kad minėti teiginiai yra akivaizdžiai klaidinantys ir nepagrindžia prekės ekologiškumo. Taryba neįvertino UAB „Genba Food“ galimai nesąžiningos konkurencijos veiksmų, draudžiamų Konkurencijos įstatymo 15 str. 1 d. 7 p. Mano, kad UAB „Genba Food“, naudodama reklaminius teiginius, kuriems pagrįsti galimai neturi įrodymų, bei skleisdama juos dideliu mastu, nesąžiningai konkuruoja su tiekėjais, prekiaujančiais tos pačios kategorijos prekėmis.

6Pareiškėja nurodė, kad Taryba nepagrįstai perkėlė pareiškėjai įrodinėjimo naštą. Mano, kad yra akivaizdu, jog UAB „Genba food“ reklaminiai teiginiai, tvirtinantys, kad įklotų „Lady Anion“ saugumas patvirtintas pasauliniame „Bureau vertas“ mokslinių tyrimų centre, Nr. (9313)297; gaminami pagal ekologiškus standartus <...> ISO 14001:2004 Aplinkos vadybos sistemos standartus ir ISO 9001:2008 Kokybės vadybos sistemos standartus, neatitinka tikrovės, todėl turėjo būti paneigti reklamos skleidėjo. Taip pat pažymėjo, kad pareiškėjas, kaip subjektas, turintis patirtį prekybos ekologiškais higieniniais įklotais srityje, savo skunduose Tarybai nurodė ir paaiškino visus skleidžiamų teiginių klaidingumo požymius.

7Atsakovė Taryba atsiliepime nurodė, kad su pareiškėjos skundu nesutinka, ir prašė jį atmesti kaip nepagrįstą (b. l. 41–48). Mano, kad pareiškėjos argumentai, jog Taryba nepagrįstai perkėlė įrodinėjimo naštą pareiškėjai, yra nepagrįsti. Pažymėjo, kad pareiškėja, kreipdamasi į Konkurencijos tarybą dėl galimo Konkurencijos įstatymo ar Reklamos įstatymo pažeidimo, privalo pateikti ne tik jai žinomas minėtus įstatymus pažeidžiančių veiksmų faktines aplinkybes, bet ir tai patvirtinančius įrodymus. Vertindama pareiškėjos teiginius „naudojami ginekologinėje praktikoje“ ar juos „rekomenduoja ginekologai“, Taryba nustatė, kad nėra pagrindo įtarti, jog vidutinis vartotojas šiuos reklamos teiginius suprastų būtent taip, kaip nurodo pareiškėja. Skundžiamuose reklamos teiginiuose nėra tiesiogiai nurodoma, jog higieniniai įklotai „Lady Anion“ turi gydomųjų ir teigiamai veikiančių savybių. Mano, kad šiuose teiginiuose yra tiesiog nurodoma, jog minėti higieniniai įklotai yra naudojami ginekologinėje praktikoje ir kad juos rekomenduoja ginekologai. Taip pat pažymėjo, kad UAB „Genba Food“ minėtus reklaminius teiginius pagrindė. Taryba taip pat nurodė, kad pareiškėjo argumentai dėl reklamos teiginio, jog higieninių įklotų „Lady Anion“ saugumas patvirtintas pasauliniame „Bureau vertas“ mokslinių tyrimų centre, Nr. (9313)297, yra nepagrįsti. Nurodė, kad iš viešai prieinamos informacijos nustatė, jog „Bureau Veritas“ teikia atitikčių vertinimo ir sertifikavimo paslaugas bei atlieka vartojimo prekių bandymo paslaugas.

8Mano, kad pareiškėja Skunduose nepateikė jokių įrodymų, pagrindžiančių, jog reklaminiai teiginiai „nedirgina odos“, „be sveikatai kenksmingų formaldehidų ir sunkiųjų metalų“, „pagaminti iš savaime suyrančių organinių polimerų“, „mėgstami moterų“, „dermatologiškai patikrinti produktai, be alergiją sukeliančių medžiagų ir dažiklių“ yra klaidinantys. UAB „Genba Food“ pateikti duomenys nesudarė pagrindo abejoti skundžiamų reklamos teiginių teisingumu. Pareiškėjos pateikti Fizinių ir technologinių mokslų centro atlikti higieninių įklotų „Lady Anion“ tyrimo rezultatai vienareikšmiškai nepaneigė reklamos teiginio „tinka moterims, kurios negali nešioti sintetinių įklotų“ teisingumo. Taip pat pažymėjo, kad ginčijamame Sprendime nebuvo vertinti UAB „Genba Food“ skleidžiami reklamos teiginiai, susiję su higieninių įklotų „Lady Anion“ ekologiškumu, medvilnės, anijonų juostelės higieniniuose paketuose ir įklotuose buvimu, taip pat nurodytų prekių sudėtyje esančiais savaime suyrančiais polimerais, kadangi šie teiginiai buvo įvertinti Tarybos 2013-11-12 rašte Nr. (5.8-26)6V-1987. Jame buvo konstatuota, kad minėti reklamos teiginiai nebuvo klaidinantys. Pažymėjo, jog pareiškėja Skunduose nepateikė naujų įrodymų, leidžiančių abejoti šių reklamos teiginių pagrįstumu, todėl Sprendime šie teiginiai nebuvo vertinti pakartotinai.

9Dėl pareiškėjos teiginių, kad Taryba neįvertino galimai nesąžiningų reklamos skleidėjo veiksmų, pažymėjo, kad Taryba tiria nesąžiningos konkurencijos veiksmus tik tais atvejais, kai šie veiksmai pažeidžia daugelio ūkio subjektų ar vartotojų interesus. Nagrinėjamu atveju Taryba nenustatė faktinių duomenų, kurie leistų bent suabejoti skleidžiamų reklamos teiginių teisingumu, todėl neturėjo pareigos ir vertinti, ar skleista higieninių įklotų „Lady Anion“ reklama galėjo pažeisti daugelio ūkio subjektų ar vartotojų interesus. Mano kad skundžiamas Sprendimas yra teisėtas ir pagrįstas, todėl nėra pagrindo jį panaikinti.

10Trečiasis suinteresuotas asmuo UAB „Genba Food“ atsiliepime nurodė, kad su pareiškėjos skundu nesutinka, mano, kad skundas yra nepagrįstas ir prašo jį atmesti. Nurodė, kad pareiškėjos nurodyti reklaminiai teiginiai nėra klaidinantys (b. l. 54–61). Pažymėjo, kad įklotų „Lady Anion“ sudėtyje esančios medžiagos negali dirginti odos, sudėtyje nėra sveikatai kenksmingų formaldehidų ir sunkiųjų metalų, kitų sudirginimą galinčių sukelti cheminių medžiagų. Minėtą aplinkybę patvirtina „Bureau vertas“ 2013-11-01 mokslinių tyrimų išvada Nr. (9313)297-0375, Nacionalinės visuomenės sveikatos priežiūros laboratorijos 2014-01-24 atliktų tyrimų išvada Nr. MA-K109 (MA158). Nurodė, kad, platindama įklotus „Lady Anion“, negavo jokių nusiskundimų dėl kokybės ar poveikio sveikatai nei iš vartotojų, nei iš gydytojų, nei iš valstybės institucijų. Mano, kad Tarybos Sprendimas yra teisėtas ir pagrįstas UAB „Genba Food“ pateiktais įrodymais, todėl naikinti jo nėra pagrindo.

11Teismo posėdyje pareiškėjos atstovė Neringa Petrauskaitė nurodė, kad palaiko skunde išdėstytas aplinkybes, ir prašė skundą patenkinti. Pažymėjo, kad Taryba nepagrįstai perkėlė pareiškėjai skundžiamų reklamos teiginių klaidinamo pobūdžio įrodinėjimo naštą. Patikslino, kad pareiškėja pateikė tiek duomenų, kiek galėjo gauti. Mano, kad iš pateiktų įrodymų galima konstatuoti vartotojo suklaidinimo tikimybę, o likusius įrodymus Taryba turėjo surinkti pati. Nurodė, kad nepasinaudojo Sprendime išaiškinta teise teikti ieškinį dėl reklamos naudojimo nutraukimo, padarytos žalos atlyginimo ir įpareigojimo paskelbti pareiškimą (-us), paneigiančius klaidinančią reklamą, nes mano, kad Taryba, visų pirma, turi konstatuoti, kad minėta reklama yra klaidinanti.

12Teismo posėdyje atsakovės atstovė Viktorija Puzirauskaitė nurodė, kad palaiko atsiliepime išdėstytas aplinkybes, ir prašė skundą atmesti kaip nepagrįstą. Pažymėjo, kad pareiškėja netinkamai vertina jai perkeltą įrodinėjimo naštą. Pažymėjo, kad Reklamos įstatyme nustatyta, koks turi būti prašymo atlikti tyrimą dėl galimai klaidinančios reklamos skleidimo turinys, t. y. jame turi būti pateikiami įrodymai, pagrindžiantys prašyme nurodytas aplinkybes, prašymas negali būti abstraktaus pobūdžio. Mano, kad pareiškėja nepateikė pirminių įrodymų, pagrindžiančių jos prašymo pagrįstumą. Pažymėjo, kad pareiškėja Tarybai pateikė vienintelį dokumentą – Fizinių ir technologinių mokslų centro atliktą higieninių įklotų „Lady Anion“ tyrimo rezultatus. Iš minėto tyrimo rezultatų matyti, kad buvo nagrinėjama įklotų „Lady Anion“ sudėtis, tačiau tyrimo rezultatai nepagrindė pareiškėjos teiginių. Pažymėjo, kad UAB „Genba Food“ pateikė įrodymus, iš kurių matyti, kad įklotų „Lady Anion“ antrasis ir trečiasis sluoksniai sudaryti iš medvilnės. Dėl pareiškėjos teiginių, jog Taryba neobjektyviai išnagrinėjo pareiškėjos Skundus, pažymėjo, kad, gavusi pareiškėjos 2014-10-20 skundą, antrą dieną po minėto skundo gavimo dienos kreipėsi į UAB „Genba Food“, kad ši pateiktų duomenis, ir į pareiškėją, kad ji papildytų skundą. Surinkusi papildomus įrodymus, visų įrodymų kontekste konstatavo, kad nėra pagrindo abejoti teiginių pagrįstumu. Pažymėjo, kad Taryba neturėjo pagrindo abejoti UAB „Genba Food“ teiginiais, todėl pareiškėjos skundo nagrinėjimo procedūra nebuvo pradėta.

13Teismo posėdyje trečiojo suinteresuoto asmens UAB „Genba Food“ atstovas Nerijus Katilius nurodė, kad palaiko atsiliepime išdėstytas aplinkybes, ir prašė skundą atmesti kaip nepagrįstą. Mano, kad visi ginčijamos įklotų „Lady Anion“ reklamos teiginiai yra pagrįsti įrodymais.

14Skundas atmestinas.

15Iš bylos duomenų matyti, kad pareiškėja pateikė Tarybai 2014-10-20 skundą dėl galimai klaidinančios reklamos skleidimo (b. l. 15–17). Taryba 2014-10-24 raštu Nr. (5.5-36) 6V-2218 kreipėsi į UAB „Genba Food“, informuodama apie gautą skundą ir prašydama pagrįsti reklamoje skleistų teiginių teisingumą ir kitas reikšmingas aplinkybes, susijusias su pareiškėjos 2014-10-20 skunde nurodytomis aplinkybėmis (Tarybos byla, t. 1, b. l. 36–41). Taryboje 2014-11-24 gautas UAB „Genba Food“ 2014-11-04 atsakymas, kuriame UAB „Genba Food“ pateikė argumentus dėl įklotų „Lady Anion“ reklamoje skleistų teiginių pagrįstumo (Tarybos byla, t. 1, b. l. 47–49). Taryba 2014-11-14 raštu Nr. (5.5-36) 6V-2408 kreipėsi į pareiškėją, nurodydama, kad jos pareiškime pateikta informacija ne visa apimtimi atitinka pareiškimui pradėti Reklamos įstatymo nuostatų pažeidimo tyrimą nustatytus reikalavimus, kurie išdėstyti Konkurencijos įstatyme ir Konkurencijos tarybos darbo reglamente, patvirtintame Konkurencijos tarybos 2002-11-14 nutarimu Nr. 129 „Dėl Lietuvos Respublikos konkurencijos tarybos darbo reglamento“ (toliau – ir Reglamentas), ir prašė iki 2014-11-24 Tarybai pateikti įrodymus, leidžiančius abejoti UAB „Genba Food“ platinamos „Lady Anion“ reklamos teiginiais. Taip pat prašė nurodyti, kaip reklamos teiginiai „tinka moterims, kurios negali nešioti sintetinių įklotų“, „naudojami ginekologinėje praktikoje“ ir kt., paveikia ar gali paveikti vartotojo ekonominį elgesį (Tarybos byla, t. 1, b. l. 89–90). Į minėtą Tarybos raštą pareiškėja atsakė 2014-11-20 skundu dėl galimai klaidinančios reklamos skleidimo (Tarybos byla, t. 1, b. l. 91–92). Pareiškėja 2014-11-20 skunde nurodė, kad, jos žiniomis, UAB „Genba Food“ negali pagrįsti reklamos teiginių „be sveikatai kenksmingų formaldehidų ir sunkiųjų metalų“. Taip pat pažymėjo, kad reklamos teiginiai „tinka moterims, kurios negali nešioti sintetinių įklotų“, „naudojami ginekologinėje praktikoje“ gali paveikti vartotojų ekonominį elgesį, skatindami įsigyti prekę, neturinčią šių savybių. Taryba, įvertinusi pareiškėjos Skunduose išdėstytus argumentus ir pateiktus dokumentus, vadovaudamasi Reklamos įstatymo 25 str. 5 d. 5 p., Reglamento 11.4 p., 2014-12-22 priėmė Sprendimą nepradėti pareiškėjos Skundų nagrinėjimo procedūros (Tarybos byla, t. 1, b. l. 97–99).

16Nagrinėjamu atveju ginčas kilo dėl Tarybos atsisakymo pradėti tyrimą dėl UAB „Genba Food“ veiksmų atitikties Reklamos įstatymo 5 str. ir Konkurencijos įstatymo 15 str. reikalavimams. Taigi šio teisminio nagrinėjimo ribos – vertinimas, ar Taryba teisėtai ir pagrįstai atsisakė pradėti tyrimą pagal pareiškėjos Skundus ir su jais pateiktą informaciją.

17Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2012-11-07 nutarimu Nr. 1337 patvirtintų Lietuvos Respublikos konkurencijos tarybos nuostatų (toliau ir – Nuostatos) 1 p. nustatyta, kad Taryba vykdo valstybinę konkurencijos politiką ir prižiūri, kaip laikomasi įstatymų, kurių priežiūra pavesta Tarybai, reikalavimų. Nuostatų 8.5. p. nurodyta, kad Taryba tiria ir nagrinėja Konkurencijos įstatymo ir kitų įstatymų pažeidimus ir taiko pažeidėjams sankcijas įstatymų nustatytais atvejais ir tvarka.

18Konkurenciją ribojančią ar galinčią riboti viešojo administravimo subjektų bei ūkio subjektų veiklą ir nesąžiningos konkurencijos veiksmus, šių subjektų teises, pareigas ir atsakomybę bei konkurencijos ribojimo ir nesąžiningos konkurencijos kontrolės Lietuvos Respublikoje teisinius pagrindus nustato Konkurencijos įstatymas. Šio įstatymo tikslas – saugoti sąžiningos konkurencijos laisvę Lietuvos Respublikoje. Konkurencijos įstatymo 2 str. 1 dalis draudžia ūkio subjektams atlikti veiksmus, kurie riboja ar gali riboti konkurenciją, nesvarbu, kokio pobūdžio jų ūkinė veikla, išskyrus atvejus, kai šis įstatymas ar įstatymai, skirti atskiroms ūkinės veiklos sritims, nustato išimtis.

19Konkurencijos tarybos kompetencija apibrėžta Konkurencijos įstatymo 18 str., kuriame nustatyta, kad Konkurencijos taryba, be kita ko, kontroliuoja, kaip ūkio subjektai, valstybės valdymo ir savivaldos institucijos laikosi šio įstatymo nustatytų reikalavimų; tiria ir nagrinėja šio įstatymo pažeidimus bei taiko pažeidėjams sankcijas įstatymų nustatytais atvejais ir tvarka; vykdo kitus šiame bei kituose įstatymuose nustatytus įgalinimus.

20Pagal Konkurencijos įstatymo 15 str. 1 d. 7 p. ūkio subjektams draudžiama atlikti bet kuriuos veiksmus, prieštaraujančius sąžiningai ūkinės veiklos praktikai ir geriems papročiams, kai tokie veiksmai gali pakenkti kito ūkio subjekto galimybėms konkuruoti, įskaitant reklamos, kuri pagal Lietuvos Respublikos įstatymus laikoma klaidinančia ar neleistina lyginamąja reklama, naudojimą.

21Pagal Reklamos įstatymo 2 str. 3 d. klaidinančia reklama laikoma tokia reklama, kuri bet kokiu būdu, įskaitant ir jos pateikimo būdą, klaidina arba gali suklaidinti asmenis, kuriems ji skirta arba kuriuos ji pasiekia, ir kuri dėl savo klaidinančio pobūdžio gali paveikti jų ekonominį elgesį arba kuri dėl šių priežasčių pakenkia ar gali pakenkti kito asmens galimybėms konkuruoti Reklamos įstatymo 19 str. 1 d. 2 p. nustatyta, kad Taryba kontroliuoja, ar reklama nėra klaidinanti, ir lyginamąją reklamą. Tarybos teises ir pareigas kontroliuojant, ar reklama nėra klaidinanti, ir lyginamąją reklamą nustato Reklamos įstatymas ir Konkurencijos įstatymas.

22Pagal Reklamos įstatymo 5 str. 1 d. draudžiama naudoti klaidinančią reklamą. 5 str. 6 d. nustatyta, kad reklama bet kuriomis aplinkybėmis laikoma klaidinančia, jeigu ji turi Nesąžiningos komercinės veiklos draudimo įstatymo 7 str. 1–21 p. nustatytų klaidinančios komercinės veiklos požymių. Pagal Nesąžiningos komercinės veiklos draudimo įstatymo 7 str. 4 p. komercinė veikla yra klaidinanti, jeigu ji pasireiškia kaip apgaulingas tvirtinimas, kad komercinės veiklos subjektui (įskaitant jo vykdomą komercinę veiklą) yra suteikta licencija (leidimas), arba apgaulingas tvirtinimas, kad produktas yra patvirtintas (atlikta produkto atitikties nustatytiems reikalavimams (teisės aktams, standartams ir pan.) procedūra); šio straipsnio 15 p. nustatyta, kad komercinė veikla yra klaidinanti, jeigu ji pasireiškia kaip apgaulingas tvirtinimas, kad produktas gali gydyti ligas, funkcinius ar vystymosi sutrikimus.

23Pagal Konkurencijos įstatymo 25 str. 1 d. prašymas atlikti tyrimą turi būti pateiktas raštišku pareiškimu, kuriame nurodomos pareiškėjui žinomos konkurenciją ribojančių veiksmų faktinės aplinkybės. Prie pareiškimo pridedami tai patvirtinantys dokumentai. Taryba nustato bendrus reikalavimus, kokius duomenis ir dokumentus turi pateikti pareiškėjas, kad būtų pradėtas konkurenciją ribojančių veiksmų tyrimas (Konkurencijos įstatymo 25 str. 2 d.). Reglamento 25 p. nustatyta, kad prašyme atlikti tyrimą turi būti nurodomos pareiškėjui žinomos skundžiamų veiksmų faktinės aplinkybės, kuriomis jis grindžia savo reikalavimą, bei tas aplinkybes patvirtinantys įrodymai.

24Nagrinėjamoje byloje pareiškėja paaiškino, kad UAB „Genba Food“ reklamoje skleidžiami teiginiai, jog įklotai „Lady Anion“ „nedirgina odos“, „be sveikatai kenksmingų formaldehidų ir sunkiųjų metalų“, „saugumas patvirtintas pasauliniame „Bureau vertas“ mokslinių tyrimų centre“, „tinka moterims, kurios negali nešioti sintetinių įklotų“, „pagaminti iš savaime suyrančių organinių polimerų“, „mėgstami moterų“, „naudojami ginekologinėje praktikoje“, „rekomenduoja ginekologai“, „dermatologiškai patikrinti produktai, be alergiją sukeliančių medžiagų ir dažiklių“, „įklotai ir paketai su ekologiška medvilne“, „su ekologiškos medvilnės sluoksniu“, „gaminami pagal ekologiškus standartus“ yra klaidinantys (b. l. 23, 25, 26–27).

25Vertinant, ar tam tikrais veiksmais buvo pažeistas Reklamos įstatymo 5 str. 1 d. įtvirtintas draudimas naudoti klaidinančią reklamą, būtina nustatyti bent vieną Reklamos įstatymo 5 str. 2 d. nurodytą kriterijų, apibūdinantį klaidinančią reklamą, ir įvertinti tą kriterijų paprasto (vidutinio) reklamos vartotojo požiūriu (Lietuvos vyriausiojo administracinio teismo (toliau – ir LVAT) 2008-07-03 nutartis administracinėje byloje Nr. A556-997/2008). Pagal Reklamos įstatymo 5 str. 2 d. 1 p., sprendžiant, ar reklama yra klaidinanti, atsižvelgiama į tai, kokius reklamoje pateiktų teiginių teisingumą pagrindžiančius duomenis reklamos skleidėjas turi reklamos naudojimo metu. Kitaip tariant, įstatymas įpareigoja reklaminės veiklos subjektą turėti pakankamus duomenis dėl reklamos teiginių teisingumo reklamos naudojimo metu.

26Dėl pareiškėjos nurodytų argumentų, kad įklotų „Lady Anion“ reklamoje pateikti teiginiai „įklotai ir paketai su ekologiška medvilne“, „su ekologiškos medvilnės sluoksniu“, „gaminami pagal ekologiškus standartus“ yra klaidinantys, pažymėtina, kad pareiškėja Tarybai nepateikė įrodymų, patvirtinančių, kad minėti teiginiai yra galimai klaidinantys. Priešingai, pateikta Valstybinio mokslinių tyrimų instituto Fizinių ir technologijos mokslų centro Tekstilės instituto tyrimų protokolo Nr. 18-2-14 kopija patvirtina, kad įklotų „Lady Anion“ sudėtyje yra (duomenys neskelbiami) medvilnės (Tarybos byla, t. 1, b. l. 69–71). Iš Tarybos bylos duomenų taip pat matyti, kad įklotus „Lady Anion“ gamina „JinJiang Nature Higiene Products CO LTD“ (toliau – ir Gamintojas). Iš bylos duomenų matyti, kad Gamintojo vykdoma gamyba atitinka ISO 9001 ir ISO 14001 ekologinės tekstilės standarto reikalavimus (Tarybos byla, t. 1, b. l. 63–68), taip pat bandymų ir sertifikavimo organizacija „Coffe – T Electronics Technology CO LTD“ išdavė gamintojai atitikties deklaraciją Nr. CTE 13I1C-781B (Tarybos byla, t. 1, b. l. 73–75). Taigi, iš Tarybos byloje turimų duomenų matyti, kad įklotų „Lady Anion“ sudėtyje yra (duomenys neskelbiami) medvilnės, kurios gamyba yra sertifikuojama kaip ekologiška. UAB „Genba Food“, skleisdama nagrinėjamus reklaminius teiginius dėl įklotų „Lady Anion“ ekologiškumo, niekur nenurodė ar kitaip nepateikė papildomos informacijos, kuri atskleistų, kad visas įklotų „Lady Anion“ pluoštas yra sudarytas tik iš ekologinės medvilnės. Priešingai, aplinkybę, kad UAB „Genba Food“, reklaminiuose teiginiuose vartodama žodžių junginius „su ekologiška medvilne“, „su ekologiškos medvilnės sluoksniu“ siekė pabrėžti, kad įklotų „Lady Anion“ sudėtyje yra ekologinės medvilnės – šiuo atveju (duomenys neskelbiami). UAB „Genba Food” Vilniaus apygardos administraciniam teismui taip pat pateikė „Perfect Care Distribution SRL“ pažymėjimą, kuriame nurodyta, kad įklotai „Lady Anion“ pagaminti iš (duomenys neskelbiami) (b. l. 128–130). Pažymėtina, kad Valstybinės ne maisto produktų inspekcijos prie Ūkio ministerijos 2014-04-16 patikrinimo metu pateikta protokolo Nr. 7R-346 išvada (Tarybos byla, t. 1, b. l. 72, 85–86) patvirtina, kad įklotų „Lady Anion“ pakuotės ženklinime pažeidimų nenustatyta. Atsižvelgiant į nustatytas aplinkybes konstatuotina, kad nėra pagrindo manyti, kad UAB „Genba Food“, skleisdama reklaminius teiginius „įklotai ir paketai su ekologiška medvilne“, „su ekologiškos medvilnės sluoksniu“, „gaminami pagal ekologiškus standartus“ klaidino vartotojus.

27Dėl pareiškėjos nurodytų argumentų, kad įklotų „Lady Anion“ reklamoje pateikti teiginiai „dermatologiškai patikrinti produktai, be alergiją sukeliančių medžiagų ir dažiklių“, „naudojami ginekologinėje praktikoje“, „rekomenduoja ginekologai“ yra klaidinantys, pažymėtina, jog iš Tarybos bylos duomenų matyti, kad UAB „Genba Food“ pateikė Lietuvos sveikatos mokslų universiteto docentės R. M. straipsnį „Ginekologo patarimai moters intymiai higienai“, kuriame nurodyta, kad įklotai „Lady Anion“ pasiteisino ginekologinėje praktikoje ir yra skiriami pacientėms (Tarybos byla, t. 1, b. l. 83). Taip pat pateikta gydytojos ginekologės V. B. rekomendacija naudoti įklotus „Lady Anion“ (Tarybos byla, t. 1, b. l. 84). Minėti duomenys patvirtina, kad nagrinėjamų reklamos teiginių skleidimo metu UAB „Genba Food“ galėjo juos pagrįsti objektyviais duomenimis – gydytojų ginekologų nuomonėmis ir rekomendacijomis naudoti įklotus „Lady Anion“, taigi vartotojų neklaidino.

28Vertinant pareiškėjos argumentus dėl to, kad įklotų „Lady Anion“ reklamos teiginiai „nedirgina odos“, „tinka moterims, kurios negali nešioti sintetinių įklotų“, „be sveikatai kenksmingų formaldehidų ir sunkiųjų metalų“ buvo klaidinantys, nustatyta, kad UAB „Genba Food“ Tarybai pateikė Nacionalinės visuomenės sveikatos priežiūros laboratorijos 2014-01-24 atliktų mokslinių tyrimų išvadą Nr. MA-K109 (MA158), iš kurios duomenų matyti, kad bendras mikroorganizmų skaičius įklotuose „Lady Anion“ neviršija leistinos normos (Tarybos byla, t. 1, b. l. 62). Kartu su Skundais pareiškėja Tarybai pateikė Valstybinio mokslinių tyrimų instituto Fizinių ir technologijos mokslų centro Tekstilės instituto tyrimų protokolo Nr. 22-14 kopiją (Tarybos byla, t. 1, b. l. 4–6). Iš minėto tyrimo protokolo kopijos matyti, kad įklotų „Lady Anion“ pluoštinėje sudėtyje yra (duomenys neskelbiami) medvilnės. UAB „Genba Food“ Tarybai taip pat pateikė Valstybinio mokslinių tyrimų instituto Fizinių ir technologijos mokslų centro Tekstilės instituto tyrimų protokolo Nr. 18-2-14 kopiją, iš kurio matyti, kad įklotų „Lady Anion“ sudėtyje yra (duomenys neskelbiami) medvilnės (Tarybos byla, t. 1, b. l. 69–71). Šiuo atveju pažymėtina, kad teiginyje „tinka moterims, kurios negali nešioti sintetinių įklotų“ vienareikšmiškai nėra nurodyta, kad įklotai „Lady Anion“ yra sudaryti tik iš natūralaus pluošto. Pažymėtina, kad reklama turi būti suvokiama kaip visuma, o ne kiekviena detalė vertinama atskirai. Vadovaujantis LVAT praktika, vidutinio (paprasto) vartotojo ekonominis elgesys paprastai siejamas su bendru įspūdžiu apie prekę (jos pakuotė, prekės ženklas, bendro pobūdžio informacija apie prekės savybes, prekės kaina), neanalizuojant kiekvienos detalės, šis principas taikytinas ir prekės reklamai (LVAT 2005-11-17 nutartis administracinėje byloje Nr. A-01-931-05). Šiuo atveju reklamos teiginys „tinka moterims, kurios negali nešioti sintetinių įklotų“ turi būti vertinamas reklamos visumoje. Minėtame teiginyje nėra nurodyta, kad įklotuose „Lady Anion“ nėra sintetinių medžiagų, kiti reklamos teiginiai nesudaro pagrindo manyti, kad įklotai „Lady Anion: yra sudaryti tik iš natūralaus pluošto (b. l. 27, 104). Pareiškėjas nepateikė duomenų, patvirtinančių, kad vidutinis vartotojas nagrinėjamą teiginį reklamos visumoje įvertins kaip teiginį, jog įklotai „Lady Anion“ yra sudaryti tik iš natūralaus pluošto. Taip pat pažymėtina, kad UAB „Genba Food“ Tarybai paaiškino, jog ekologiška medvilnė tiesiogiai kontaktuoja su oda. Atsižvelgiant į tai, kad įklotų „Lady Anion“ sudėtyje yra (duomenys neskelbiami) medvilnės, mikroorganizmų skaičius įklotuose „Lady Anion“ neviršija leistinos normos, konstatuotina, kad nėra pagrindo manyti, jog pareiškėjos nurodyti teiginiai „nedirgina odos“, „tinka moterims, kurios negali nešioti sintetinių įklotų“, „be sveikatai kenksmingų formaldehidų ir sunkiųjų metalų“ yra klaidinantys.

29Iš Tarybos bylos duomenų taip pat matyti, kad „Bureau Veritas“ atliktų mokslinių tyrimų metu nustatyta, kad įklotai „Lady Anion“ atitinka Europos ir tarptautinius standartus (Tarybos byla, t. 2, b. l. 18–24). Pareiškėja skunde nurodė, kad „Bureau Veritas“ nėra mokslinių tyrimų centras ir atlieka įmonių valdybos sistemų sertifikavimą. Priešingai nei skunde nurodė pareiškėja, iš viešai prieinamos informacijos (http://www.bureauveritas.com/services%20sheet/testing-services-for-consumer-produc ts_1043) matyti, jog „Bureau Veritas“ teikia atitikčių vertinimo ir sertifikavimo paslaugas bei atlieka vartojimo prekių bandymo paslaugas. Taip pat Tarybos byloje pateikta Perfect Care Distribution SRL ingredientų sertifikato kopija (Tarybos byla, t. 2, b. l. 26–28). Pažymėtina, kad Vilniaus apygardos administracinio teismo 2015-02-27 nutartimi teismas nutarė neteikti bylos proceso dalyviams ir kitiems asmenims, išskyrus atsakovės ir UAB „Genba Food“ atstovus, susipažinti ir kopijuoti Tarybos 2015-02-12 pateiktos medžiagos 2 tomo. UAB „Genba Food“ yra įsipareigojusi neatskleisti sudėties sertifikatų, kuriuose yra nurodyta smulki higieninių paketų „Lady Anion“ sudėtis (Tarybos byla, t. 2, b. l. 29). Teismo vertinimu, iš įklotų „Lady Anion“ sudėties, kuri patvirtinta minėta Perfect Care Distribution SRL ingredientų sertifikato kopija, matyti, kad UAB „Genba Food“ reklaminiai teiginiai neturi klaidinamojo pobūdžio.

30Reklamos įstatymo 5 str. 2 d. 1 p. nustatyta, kad reklamoje pateikiami teiginiai yra neteisingi, jeigu reklamos skleidėjas negali pagrįsti šių teiginių teisingumo jos naudojimo metu. Nagrinėjamu atveju nustatyta, kad UAB „Genba Food“ pateikė Tarybai duomenis, kurie pagrindžia įklotų „Lady Anion“ reklamoje naudojamus teiginius. Vertindamas įklotų „Lady Anion“ reklamos pateikimą, teismas sutinka su Tarybos šiuo aspektu išdėstyta pozicija, kad pareiškėja nurodė tik savo nuomonę, tačiau jos nepagrindė objektyviais duomenimis.

31Vadovaujantis LVAT praktika, tyrimui pradėti dėl galimo Konkurencijos įstatymo ir/ar Reklamos įstatymo pažeidimo pareiškime turi būti tenkinami bent minimalūs reikalavimai, t. y. turi būti nustatyti konkretūs skundžiamo subjekto veiksmai ar sprendimai bei, atlikus preliminarią jų analizę, nustatyta, kad jie gali turėti įtakos Konkurencijos įstatymo ir/ar Reklamos įstatymo saugomiems interesams, nors pareiškėjas nėra įpareigotas Tarybai pateikti visų tyrimui reikalingų duomenų ir dokumentų, tačiau jis turėtų pateikti pakankamai duomenų, leidžiančių numanyti, jog galimai padarytas Konkurencijos įstatymo pažeidimas, t. y. pareiškėjas nėra atleidžiamas nuo pareigos pateikti tam tikrus duomenis, o ne tik savo nuomonę. (LVAT 2011-02-23 nutartis administracinėje byloje Nr. A444-634/2011). Pareiškėja nagrinėjamu atveju nepateikė pakankamai duomenų, galinčių sukelti abejonių dėl įklotų „Lady Anion“ reklamoje naudojamų teiginių klaidinamojo pobūdžio. Todėl pareiškėja neįgyvendino pareigos pateikti bent minimalią informaciją apie klaidinančios informacijos pobūdį (LVAT 2004-12-28 nutartis administracinėje byloje Nr. A11-1055/2004). Reklamos įstatymo 25 str. 5 d. 5 p. nustatyta, kad pradėti skundo nagrinėjimo procedūrą atsisakoma motyvuotu priežiūros institucijos nutarimu arba motyvuotu jos įgalioto pareigūno sprendimu, jeigu nėra faktinių duomenų, kurie leistų pagrįstai įtarti, kad šis įstatymas buvo pažeistas, ir pareiškėjas be pateisinamos priežasties per priežiūros institucijos nustatytą ne trumpesnį kaip 5 darbo dienų terminą nepateikia jo pranešimą (skundą) pagrindžiančių dokumentų ir duomenų. Taryba 2014-11-14 raštu Nr. (5.5-36) 6V-2408 (Tarybos byla, t. 1, b. l. 89) prašė pareiškėjos iki 2014-11-24 patikslinti ir ištaisyti nurodytus 2014-10-20 skundo trūkumus. Tačiau pareiškėja 2014-11-20 skunde papildomų objektyvių duomenų, patvirtinančių įklotų „Lady Anion“ reklamos teiginių klaidinamąjį pobūdį, nepateikė (Tarybos byla, t. 1, b. l. 91–92).

32Vadovaujantis LVAT praktika, prašymas ištirti Konkurencijos įstatymo ir Reklamos įstatymo nuostatų laikymąsi negali būti tik abstraktaus pobūdžio (LVAT 2004-12-28 nutartis administracinėje byloje Nr. A11-1055/2004, LVAT 2011-02-23 nutartis administracinėje byloje Nr. A444-634/2011). Taryba nenustatė, kad yra pagrindas įtarti, kad UAB „Genba Food“ įklotų „Lady Anion“ skleidžiami reklamos teiginiai galėjo suklaidinti vidutinį vartotoją.

33Pareiškėja 2014-10-20 skunde Tarybai prašė atlikti tyrimą dėl nurodytų UAB „Genba food“ skleidžiamų galimai vartotojus klaidinančių reklaminių teiginių apie higienos įklotus „Lady Anion“ bei nurodė, kad UAB „Genba food“, galimai neturėdama prekės ekologiškumą patvirtinančių įrodymų, nesąžiningai konkuruoja (Tarybos byla, t. 1, b. l. 1–3). Pareiškėja 2015-01-19 skunde Vilniaus apygardos administraciniam teismui nurodė, kad, Tarybai nepradėjus tyrimo dėl galimai klaidinančių reklaminių teiginių, liko neįvertinti ir UAB „Genba Food“ galimai nesąžiningos konkurencijos veiksmai, draudžiami Konkurencijos įstatymo 15 str. Pagal Konkurencijos įstatymo 16 str. 4 d. Taryba tiria nesąžiningos konkurencijos veiksmus tik tais atvejais, jeigu šie veiksmai pažeidžia daugelio ūkio subjektų ar vartotojų interesus. Vadovaujantis LVAT praktika, Taryba turi pareigą pradėti tyrimą tik tuo atveju, kai viešasis interesas yra akivaizdžiai išreikštas. Tačiau pirmiausia turėtų būti vertinama, ar reklama gali būti klaidinanti, ir tik nustačius minėtą aplinkybę, vertinant pareiškėjų pateiktus įrodymus bei kitą informaciją, spręsti, ar dėl klaidinančios reklamos skleidimo gali būti pažeisti daugelio ūkio subjektų ar vartotojų interesai (LVAT 2011-06-13 sprendimas Nr. A858-2288/2011). Šiuo atveju Taryba nenustatė aplinkybių dėl galimo reklamos klaidinamojo pobūdžio, todėl neturėjo pareigos vertinti ir pareiškėjos Skunduose nurodytų argumentų dėl nesąžiningos konkurencijos veiksmų.

34Esant išdėstytoms aplinkybėms, teismas daro išvadą, kad nagrinėjamu atveju pareiškėja Tarybai nepateikė pakankamai duomenų, kurie leistų įtarti, jog vidutinis vartotojas galėjo būti klaidinamas UAB „Genba Food“ skleidžiamais įklotų „Lady Anion“ reklamos teiginiais, todėl Taryba pagrįstai nusprendė nepradėti tyrimo dėl Reklamos įstatymo 5 str. ir Konkurencijos įstatymo 15 str. 1 d. 7 p. pažeidimo.

35Esant šioms aplinkybėms, teismas sprendžia, kad ginčijamas Tarybos Sprendimas yra pagrįstas objektyviais duomenimis (faktais), teisės aktų normomis. Ginčijamas Tarybos sprendimas atitinka Viešojo administravimo įstatymo 8 str. 1 d. nuostatas, todėl nėra pagrindo jį panaikinti. Nusprendus, kad Tarybos Sprendimas yra teisėtas ir pagrįstas, nėra pagrindo tenkinti skundo reikalavimą įpareigoti Tarybą atlikti pareiškėjo 2014-10-20 ir 2014-11-20 skundo papildymo nagrinėjimo procedūrą.

36Atsižvelgiant į tai, kas išdėstyta, pareiškėjos skundas atmestinas kaip nepagrįstas (Administracinių bylų teisenos įstatymo 88 str. 1 p.).

37Pareiškėja prašo atlyginti bylinėjimosi išlaidas. Pagal Administracinių bylų teisenos įstatymo 44 str. 1 d. proceso šalis, kurios naudai priimtas sprendimas, turi teisę gauti iš kitos šalies savo išlaidų atlyginimą. Pareiškėjos skundas atmestas kaip nepagrįstas, todėl jos prašymas atlyginti bylinėjimosi išlaidas netenkinamas.

38Teismas, vadovaudamasis Administracinių bylų teisenos įstatymo 85–87 str., 88 str. 1 p., 89 str., 127 str.,

Nutarė

39Pareiškėjos „AAAA Europe Distribution“ skundą atmesti.

40Sprendimas per 14 dienų nuo jo paskelbimo apeliacine tvarka gali būti skundžiamas Lietuvos vyriausiajam administraciniam teismui tiesiogiai arba per Vilniaus apygardos administracinį teismą.

Proceso dalyviai
1. Vilniaus apygardos administracinio teismo teisėjų kolegija, susidedanti iš... 2. Vilniaus apygardos administracinis teismas 2015-01-22 nutartimi priėmė... 3. Pareiškėja skunde nurodė, kad Tarybai 2014-10-20 pateikė skundą, kurį... 4. Taryba 2014-12-22 sprendimu Nr. (5.8-36) 6V-2683 (toliau – ir Sprendimas)... 5. Taryba Sprendime nevertino ir nepasisakė dėl UAB „Genba Food“ reklaminių... 6. Pareiškėja nurodė, kad Taryba nepagrįstai perkėlė pareiškėjai... 7. Atsakovė Taryba atsiliepime nurodė, kad su pareiškėjos skundu nesutinka, ir... 8. Mano, kad pareiškėja Skunduose nepateikė jokių įrodymų,... 9. Dėl pareiškėjos teiginių, kad Taryba neįvertino galimai nesąžiningų... 10. Trečiasis suinteresuotas asmuo UAB „Genba Food“ atsiliepime nurodė, kad... 11. Teismo posėdyje pareiškėjos atstovė Neringa Petrauskaitė nurodė, kad... 12. Teismo posėdyje atsakovės atstovė Viktorija Puzirauskaitė nurodė, kad... 13. Teismo posėdyje trečiojo suinteresuoto asmens UAB „Genba Food“ atstovas... 14. Skundas atmestinas.... 15. Iš bylos duomenų matyti, kad pareiškėja pateikė Tarybai 2014-10-20 skundą... 16. Nagrinėjamu atveju ginčas kilo dėl Tarybos atsisakymo pradėti tyrimą dėl... 17. Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2012-11-07 nutarimu Nr. 1337 patvirtintų... 18. Konkurenciją ribojančią ar galinčią riboti viešojo administravimo... 19. Konkurencijos tarybos kompetencija apibrėžta Konkurencijos įstatymo 18 str.,... 20. Pagal Konkurencijos įstatymo 15 str. 1 d. 7 p. ūkio subjektams draudžiama... 21. Pagal Reklamos įstatymo 2 str. 3 d. klaidinančia reklama laikoma tokia... 22. Pagal Reklamos įstatymo 5 str. 1 d. draudžiama naudoti klaidinančią... 23. Pagal Konkurencijos įstatymo 25 str. 1 d. prašymas atlikti tyrimą turi būti... 24. Nagrinėjamoje byloje pareiškėja paaiškino, kad UAB „Genba Food“... 25. Vertinant, ar tam tikrais veiksmais buvo pažeistas Reklamos įstatymo 5 str. 1... 26. Dėl pareiškėjos nurodytų argumentų, kad įklotų „Lady Anion“... 27. Dėl pareiškėjos nurodytų argumentų, kad įklotų „Lady Anion“... 28. Vertinant pareiškėjos argumentus dėl to, kad įklotų „Lady Anion“... 29. Iš Tarybos bylos duomenų taip pat matyti, kad „Bureau Veritas“ atliktų... 30. Reklamos įstatymo 5 str. 2 d. 1 p. nustatyta, kad reklamoje pateikiami... 31. Vadovaujantis LVAT praktika, tyrimui pradėti dėl galimo Konkurencijos... 32. Vadovaujantis LVAT praktika, prašymas ištirti Konkurencijos įstatymo ir... 33. Pareiškėja 2014-10-20 skunde Tarybai prašė atlikti tyrimą dėl nurodytų... 34. Esant išdėstytoms aplinkybėms, teismas daro išvadą, kad nagrinėjamu... 35. Esant šioms aplinkybėms, teismas sprendžia, kad ginčijamas Tarybos... 36. Atsižvelgiant į tai, kas išdėstyta, pareiškėjos skundas atmestinas kaip... 37. Pareiškėja prašo atlyginti bylinėjimosi išlaidas. Pagal Administracinių... 38. Teismas, vadovaudamasis Administracinių bylų teisenos įstatymo 85–87 str.,... 39. Pareiškėjos „AAAA Europe Distribution“ skundą atmesti.... 40. Sprendimas per 14 dienų nuo jo paskelbimo apeliacine tvarka gali būti...