Byla e2YT-189-335/2020
Dėl mirusiojo asmens turto dalies nustatymo, suinteresuoti asmenys Molėtų rajono 2-ojo notaro biuro notarė Dalia Čelkienė, D. U

1Utenos apylinkės teismo Molėtų rūmų teisėja Roma Rimkienė, sekretoriaujant Astai Kanapienienei, dalyvaujant pareiškėjui R. P., jo atstovei advokatei Jolantai Dranseikienei, suinteresuotam asmeniui D. U., jos atstovėms G. P. ir advokatei Laimai Žukauskaitei, viešame teismo posėdyje žodinio proceso tvarka išnagrinėjo pareiškėjo R. P. prašymą dėl mirusiojo asmens turto dalies nustatymo, suinteresuoti asmenys Molėtų rajono 2-ojo notaro biuro notarė Dalia Čelkienė, D. U..

2Teismas

Nustatė

3pareiškėjas kreipėsi į teismą prašydamas nustatyti jo mirusio senelio A. U., mirusio ( - ), valdyto turto dalį bendrojoje jungtinėje nuosavybėje, kurią sudaro: ½ dalis 6,04 ha žemės sklypo, un. ( - ), esančio ( - ), reg. Nr. ( - ); ½ dalis negyvenamosios patalpos – garažo (bokso), kurio un. Nr. ( - ), esančio ( - ), reg. Nr. ( - ), įsigytas pagal 2001-06-05 pirkimo-pardavimo sutartį; ½ dalis 3 kambarių buto, kurio un. Nr. ( - ), esančio ( - ), reg. Nr. ( - ); ½ dalis piniginių lėšų – 1 062,89 Eur, esančių terminuoto indėlio sąskaitoje Nr. ( - ) ir ½ dalis piniginių lėšų – 8,93 Eur, esančių sąskaitoje Nr. ( - ). Prašė, esant Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso (toliau – CPK) 443 straipsnio 6 dalyje numatytiems pagrindams, priteisti iš D. U. bylinėjimosi išlaidas.

4Pareiškėjo atstovė nurodė, kad A. U. (toliau – palikėjas) mirė ( - ) būdamas santuokoje su sutuoktine D. U.. ( - ) oficialiuoju testamentu jis visą jam priklausiusį kilnojamąjį ir nekilnojamąjį turtą bei visą kitą turtą, kur jis bebūtų ir iš ko besusidėtų, o taip pat turtines ir asmenines neturtines teises paliko pareiškėjui – savo vaikaičiui. Šis daugiau nei dešimt metų seneliu rūpinosi, nes jie kartu gyveno, jį slaugė, jam mirus, palaidojo, pastatė paminklą. Pareiškėjas 2018-09-11 priėmė senelio palikimą pareiškimu notarui ir paveldėjimo byla notaro biure yra užvesta. Tačiau 2018-10-05 D. U. atstovė pagal įgaliojimą G. P., kuri po palikėjo mirties pagal turto apyrašą priėmė palikimą, notarei išreiškė nesutikimą dėl to, kad būtų išduotas mirusiojo sutuoktinio turto dalį nustatantis nuosavybės teisės liudijimas į jokį santuokinį turtą. Notarė tuomet informavo pareiškėją, kad negali jam išduoti paveldėjimo teisės liudijimo kaip testamentiniam įpėdiniui, kol nebus išduotas nuosavybės teisės liudijimas D. U., kaip pergyvenusiai sutuoktinei į santuokoje įgytą turtą, įregistruotą mirusiojo vardu bei santuokinio turto dalį nustatantis liudijimas į turtą, kuris įregistruotas D. U. vardu, bet įgytas santuokoje. 2018-10-24 antstolės sudarytame palikimo apyraše nurodyta, koks turtas, įgytas santuokos metu, liko po A. U. mirties, kurio jo valdytos ½ dalies bendrojoje jungtinėje nuosavybėje pareiškėjas ir prašė nustatyti.

5Teismo posėdžio metu (2020-01-29) pareiškėjas palaikė reikalavimą ir paaiškino, kad po senelio mirties pridavė dokumentus pas notarę dėl palikimo priėmimo, apie tai pasakė močiutei, kada reiks atvažiuoti pas notarą. Po kiek laiko jam notarė pranešė, kad paveldėjimo įforminimo kolkas nebus, nes užprotestavo G. P., jo sesuo. Teigė, kad palikimas senelio testamentu jam paliktas dėl to, kad jį prižiūrėjo, gyveno pas jį kaime 17-18 metų, padėdavo jam prie ūkio. Sesuo G. P. kaime pas jį buvo gal tik du ar tris kartus Seneliui susirgus, jis juo rūpinosi ir prieš mirtį jam parašė testamentą. Jį palaidojo, suruošė gedulingus pietus, pastatė paminklą. O su močiute senelis ilgai gyveno atskirai, nes buvo išregistruotas iš buto ( - ), kur liko gyventi močiutė D. U..

6Pareiškėjo atstovė papildomai paaiškino, kad A. U. tik prieš porą metų iki mirties buvo išregistruotas iš to buto ( - ), kuris praeityje buvo skirtas jo šeimai ir po to privatizuotas, jame liko gyventi jo sutuoktinė ir G. P.. Senelis savo turtą, tarp jo ir buto dalį, dėl kurio labiausiai nesutariama, paliko vaikaičiui R. P. ir jis dėl paveldėjimo kreipėsi pas notarą kaip ir D. U., kliudanti jam, auginančiam tris nepilnamečius vaikus, paveldėti.

7Suinteresuotas asmuo D. U. atsiliepimu į prašymą, vėliau jį patikslinusi nurodė, kad ( - ) buvo įregistruota jos ir A. U. santuoka. Santuokoje gimė vaikai B. U., A. U. ir A. U.. ( - ) A. U. sudarė oficialų testamentą, kuriuo paliko jam nuosavybės teise priklausantį visą turtą vaikaičiui R. P.. Po A. U. mirties, kaip jį pergyvenusi sutuoktinė, atstovaujama G. P., pateikė notarui prašymą dėl palikimo priėmimo bei išreiškė nesutikimą, kad palikimą priimtų pareiškėjas. 2018-10-05 notarė išdavė D. U. liudijimą apie palikimo priėmimą po sutuoktinio mirties, buvo surašytas A. U. palikimo apyrašas. Jos ir atstovės manymu ( - ) testamentas yra naikintinas ir mirusiojo vaikai, turintys neįgalumą – sūnus A. U., gyvenantis globos namuose ir dukra B. P. įtrauktini į bylą suinteresuotais asmenimis (teismas 2019-11-22 nutartimi tokio prašymo netenkino), kadangi palikėjo mirties dieną ir šiuo metu jai ir sūnui yra reikalingas išlaikymas, todėl pagal įstatymą jie turi teisę į privalomąją palikimo dalį. Ji kaip pergyvenusi savo sutuoktinį, nedavė jam sutikimo nei žodžiu, nei raštu tokiam testamentui ir nesutinkanti, kad būtų nustatyta mirusiojo turto dalis į jokį santuokinį turtą, akcentavusi, jog daugybę metų jie kartu negyveno ir de fakto turtas tarp sutuoktinių buvo pasidalintas. Teigė, kad negyvenamoji patalpa – garažas (boksas) priklausęs jai ir A. U. bendrosios jungtinės sutuoktinių nuosavybės teise yra nedalus ir tapo jos asmenine nuosavybe, nes ji gyveno ( - ), naudojosi jai suteiktu butu, garažu ir mirusysis jokių pretenzijų į šį turtą neturėjo. Tad antstolė sudarydama turto apyrašą buto į jį ir neįtraukė. Todėl prašė pareiškėjo prašymą atmesti.

8Teismo posėdžio metu D. U. ir jos atstovės, palaikė atsiliepimų argumentus teigdamos, kad testamentas surašytas netinkamai.

9Suinteresuotas asmuo Molėtų rajono 2-ojo notarų biuro notarė Dalia Čelkienė atsiliepimu nurodė, kad tarp pareiškėjo, kuris yra palikėjo testamentinis įpėdinis ir mirusiojo sutuoktinės D. U. vyksta ginčas, todėl mirusiojo valdyto turto bendrojoje jungtinėje nuosavybėje dalis turi būti nustatyta teismo keliu. Prašė nagrinėti bylą jai nedalyvaujant iki proceso pabaigos.

10Prašymas tenkintinas.

11Nustatyta, kad A. U. mirė ( - ) būdamas santuokoje su D. U.. Iš ( - ) oficialaus testamento, notarinio registro Nr. ( - ) matyti, jog A. U. mirties dieną jam nuosavybės teise priklausiusį visą kilnojamąjį ir nekilnojamąjį turtą bei visą kitą turtą, kur jis bebūtų ir iš ko besusidėtų, o taip pat turtines ir asmenines neturtines teises paliko savo vaikaičiui R. P.. D. U. ir jos atstovės išsakytų teiginių apie tai, kad esą palikėjas buvo neįgalus, nesugebėjo pasirašyti, suvokti savo veiksmų, emociškai nestabilus, jam pasireiškė demencija ir pan. teismas nevertina, nes tai nesusiję su nagrinėjamos bylos dalyku.

12Molėtų rajono 2-ojo notaro biuro notarė Dalia Čelkienė 2019-10-03 išdavė R. P. liudijimą apie palikimo priėmimą po senelio A. U. mirties. Iš 2018-10-24 antstolės Nijolės Viešchnickienės sudaryto palikimo apyrašo Nr. ( - ) Nr. ( - ) matyti, kad po A. U. mirties liko nekilnojamasis turtas ir lėšos sąskaitose, o butas jame neįrašytas vien todėl, kad jis Nekilnojamojo turto registre įregistruotas D. U. vardu. 2018-10-05 pareiškimu notarei ji nesutiko, kad jos vaikaičiui būtų išduotas mirusio sutuoktinio turto dalį nustatantis nuosavybės teisės liudijimas į jokį santuokinį turtą.

13Pagal Lietuvos Respublikos notariato įstatymo 52 straipsnį nuosavybės teisės į dalį bendro sutuoktinių turto liudijimas gali būti išduotas pagal rašytinį pareiškimą pergyvenusiajam sutuoktiniui dėl pusės bendro turto, įgyto santuokos metu. Jeigu turtas, kuris yra bendroji jungtinė sutuoktinių nuosavybė, įregistruotas likusio gyvo sutuoktinio vardu, šiam sutinkant gali būti išduotas mirusiojo sutuoktinio dalį nustatantis liudijimas. Nuosavybės teisės liudijimą, mirus vienam sutuoktiniui, išduoda palikimo atsiradimo vietos notaras.

14Iš byloje nustatytų faktinių aplinkybių matyti, kad paveldėjimo teisės liudijimas pareiškėjui neišduotas, kadangi D. U., kaip mirusįjį pergyvenusi sutuoktinė, nedavė tam sutikimo. Nenustačius palikėjo, t. y. mirusiojo A. U. dalies bendrame turte, negalima būtų spręsti klausimo dėl R. P. paveldėjimo teisių į konkretaus turto konkrečią dalį, todėl tai nustatyti yra būtina, o ne jo prašymą atmesti, kaip to prašė D. U..

15Nagrinėjamos bylos kontekste aktualiame Lietuvos Respublikos civilinio kodekso (toliau – CK) 3.88 straipsnyje įtvirtinta, kad bendrąja jungtine sutuoktinių nuosavybe pripažįstamas turtas, įgytas po santuokos sudarymo abiejų sutuoktinių ar vieno jų vardu. CK 3.117 straipsnis numato prezumpciją, kad sutuoktinių bendro turto dalys yra lygios. Mirus A. U., baigėsi bendroji jungtinė A. U. ir D. U., kaip sutuoktinių, nuosavybė ir ji tapo bendrąja daline.

16Nekilnojamojo turto registro centrinio duomenų banko išrašo duomenimis 6,04 ha žemės sklypas, kurio un. Nr. ( - ), esantis ( - )., reg. Nr. ( - ); negyvenamosios patalpos – garažas (boksas), kurio un. Nr. ( - ), esantis ( - ), reg. Nr. ( - ), įsigytas pagal 2002-05-13 pirkimo-pardavimo sutartį Nr. ( - ); 3 kambarių butas, kurio un. Nr. ( - ), esantis ( - ), reg. Nr. ( - ), bei piniginės lėšos, esančios banko sąskaitose, įgyti mirusiojo ir D. U. santuokos metu – jų santuoka sudaryta ( - ).

17Dėl žemės sklypo bei piniginių lėšų D. U. konkrečių prieštaravimų nereiškė. Tačiau ji nurodo, kad negyvenamoji patalpa – garažas (boksas), kuris priklausė bendrosios jungtinės sutuoktinių nuosavybės teise yra nedalus, o 3 kambarių butas jai priklauso asmeninės nuosavybės teise, kadangi neva asmeniškai buvo suteiktas jai, kaip pripažintai nukentėjusiu asmeniu nuo 1939-1990 metų okupacijų. Tačiau nesutiktina su tokia D. U. pozicija. Kaip matyti ir jos atstovės (advokatės) pateikto į bylą 1979-08-01 orderio Nr. ( - ), jis A. U. buvo išduotas apsigyventi trijų kambarių bute, esančiame ( - ), su šeima. Nors privatizacijos laikotarpiu, 1992-04-01 Vilniaus miesto Verkių seniūnijos valdyba šį butą pardavė, o D. U. jį nupirko, tačiau Nekilnojamojo turto registro centrinio duomenų banko išraše nėra įregistruota jos asmeninės nuosavybės teisė į šį butą. Bylos duomenimis akivaizdu, kad butas buvo skirtas šeimai ir įgytas bendrosios jungtinės sutuoktinių nuosavybės teise, nepaisant, jog jis registruotas D. U. vardu. O teiginys, kad garažas (boksas) yra nedalus, irgi prieštarauja aukščiau nurodytoms teisės normoms, juo labiau kai pati neneigė, kad jį įgijo kartu su sutuoktiniu pagal pirkimo pardavimo sutartį, kas nurodyta ir nekilnojamojo turto registro centrinio duomenų banko išraše. Atmestinas ir jos argumentas, kad ji nedavusi sutuoktiniui leidimo sudaryti tokį testamentą, nes neva tai turtą jau buvo tarpusavyje pasidalinę, tačiau į bylą tai patvirtinančių dokumentų nepateikta.

18Įvertinus byloje nustatytas aplinkybes, nesant byloje jokių duomenų, paneigiančių prezumpciją, kad sutuoktinių bendro turto dalys yra lygios ir mirusiajam priklausė pusė kartu su D. U. įgyto turto, teismas daro išvadą, jog pareiškėjo reikalavimas yra pagrįstas ir tenkintinas.

19Pažymėtina, kad D. U., nors ir atstovaujama G. P. bei advokatės, visą procesą be pagrindo akcentavo, kad ( - ) testamentas turi būti panaikintas, pasisakydavo ir dėl kitų įpėdinių teisių, nors įstatymas jai tokių teisių nesuteikia ir tai nesusiję su nagrinėjamu prašymu nustatyti mirusiojo asmens turto dalį.

20Pareiškėjas pateikė prašymą priteisti iš D. U. 600 Eur jo patirtų išlaidų advokatės teisinei pagalbai apmokėti nurodęs, kad jo ir suinteresuoto asmens D. U. suinteresuotumas bylos baigtimi skirtingas, pastarosios nesutikimas dėl mirusiojo turto dalies bendrojoje jungtinėje nuosavybėje nustatymo pažeidžia jo interesus, nes jis negali gauti paveldėjimo pagal testamentą liudijimo.

21Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso (toliau – CPK) 443 straipsnio 6 dalis numato bendrą principą, kad bylinėjimosi išlaidos bylose, išnagrinėtose ypatingosios teisenos tvarka, nėra atlyginamos. Bet minėta CPK norma numato ir keletą šios taisyklės išimčių, kurioms esant, atsižvelgiant į byloje dalyvaujančių asmenų suinteresuotumą bylos baigtimi arba jų interesams esant priešingiems, į tai, kieno interesas byloje buvo patenkintas, turėtos bylinėjimosi išlaidos jiems gali būti padalijamos proporcingai (2006-04-26 LAT nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-304/2006).

22Nagrinėjamu atveju šalių suinteresuotumas bylos baigtimi yra skirtingas. Dėl D. U. prieštaravimo, kad pareiškėjui būtų išduotas paveldėjimo teisės liudijimas, jis privalėjo kreiptis į teismą, pasisamdyti advokatę. Be to D. U. atstovei prašant atidėti teismo posėdžius, po to teismui teikiant tuos pačius dokumentus, tai užtęsė procesą ir didino pareiškėjo bylinėjimosi išlaidas. Todėl įvertinus procesinį elgesį, D. U. amžių (89 m.), yra pagrindas iš jos priteisti bent dalį – 300 Eur atstovavimo išlaidų, kurių ji pati irgi patyrė (CPK 93 straipsnio 4 dalis).

23Teismas, vadovaudamasis CPK 290-292 straipsniais,

Nutarė

24R. P. prašymą tenkinti.

25Nustatyti, kad A. U., mirusio ( - ), valdyto turto bendrojoje jungtinėje nuosavybėje dalis yra: ½ dalis 6,04 ha žemės sklypo, kurio un. ( - ), esančio ( - ), reg. Nr. ( - ); ½ dalis negyvenamosios patalpos – garažo (bokso), kurio un. Nr. ( - ), esančio ( - ), reg. Nr. ( - ), įsigytas pagal 2001-06-05 pirkimo-pardavimo sutartį; ½ dalis 3 kambarių buto, kurio un. Nr. ( - ), esančio ( - ), reg. Nr. ( - ); ½ dalis piniginių lėšų – 1 062,89 Eur, esančių terminuoto indėlio sąskaitoje Nr. ( - ) ir ½ dalis piniginių lėšų – 8,93 Eur, esančių sąskaitoje Nr. ( - ).

26Priteisti iš D. U., asmens kodas ( - ) pareiškėjui R. P., asmens kodas ( - ) 300 Eur (tris šimtus eurų) bylinėjimosi išlaidų.

27Nutartis per 7 dienas gali būti skundžiama atskiruoju skundu Panevėžio apygardos teismui per Utenos apylinkės teismo Molėtų rūmus.

Ryšiai
1. Utenos apylinkės teismo Molėtų rūmų teisėja Roma... 2. Teismas... 3. pareiškėjas kreipėsi į teismą prašydamas nustatyti jo mirusio senelio A.... 4. Pareiškėjo atstovė nurodė, kad A. U. (toliau – palikėjas) mirė ( - )... 5. Teismo posėdžio metu (2020-01-29) pareiškėjas palaikė reikalavimą ir... 6. Pareiškėjo atstovė papildomai paaiškino, kad A. U. tik prieš porą metų... 7. Suinteresuotas asmuo D. U. atsiliepimu į prašymą, vėliau jį patikslinusi... 8. Teismo posėdžio metu D. U. ir jos atstovės, palaikė atsiliepimų argumentus... 9. Suinteresuotas asmuo Molėtų rajono 2-ojo notarų biuro notarė Dalia... 10. Prašymas tenkintinas.... 11. Nustatyta, kad A. U. mirė ( - ) būdamas santuokoje su D. U.. Iš ( - )... 12. Molėtų rajono 2-ojo notaro biuro notarė Dalia Čelkienė 2019-10-03 išdavė... 13. Pagal Lietuvos Respublikos notariato įstatymo 52 straipsnį nuosavybės... 14. Iš byloje nustatytų faktinių aplinkybių matyti, kad paveldėjimo teisės... 15. Nagrinėjamos bylos kontekste aktualiame Lietuvos Respublikos civilinio kodekso... 16. Nekilnojamojo turto registro centrinio duomenų banko išrašo duomenimis 6,04... 17. Dėl žemės sklypo bei piniginių lėšų D. U. konkrečių prieštaravimų... 18. Įvertinus byloje nustatytas aplinkybes, nesant byloje jokių duomenų,... 19. Pažymėtina, kad D. U., nors ir atstovaujama G. P. bei advokatės, visą... 20. Pareiškėjas pateikė prašymą priteisti iš D. U. 600 Eur jo patirtų... 21. Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso (toliau – CPK) 443 straipsnio... 22. Nagrinėjamu atveju šalių suinteresuotumas bylos baigtimi yra skirtingas.... 23. Teismas, vadovaudamasis CPK 290-292 straipsniais,... 24. R. P. prašymą tenkinti.... 25. Nustatyti, kad A. U., mirusio ( - ), valdyto turto bendrojoje jungtinėje... 26. Priteisti iš D. U., asmens kodas ( - ) pareiškėjui R. P., asmens kodas ( - )... 27. Nutartis per 7 dienas gali būti skundžiama atskiruoju skundu Panevėžio...