Byla e2-1320-657/2020
Dėl perkančiosios organizacijos sprendimų panaikinimo

1Kauno apygardos teismo Civilinių bylų skyriaus teisėja Žibutė Budžienė,

2teismo posėdyje rašytinio proceso tvarka išnagrinėjo civilinę bylą pagal ieškovės uždarosios akcinės bendrovės „Verslo“ ieškinį atsakovei Kauno rajono savivaldybės administracijai dėl perkančiosios organizacijos sprendimų panaikinimo.

3Teismas,

Nustatė

4Ieškovė UAB „Verslo“ kreipėsi į teismą prašydama panaikinti atsakovės Kauno miesto savivaldybės administracijos sprendimus, kuriais UAB „Kaunesta“ pasiūlymas pripažintas atitinkančiu Pirkimo sąlygų reikalavimus ir nustatytas laimėjusiu bei priteisti iš atsakovės bylinėjimosi išlaidas.

5Procesiniuose dokumentuose nurodė, kad Kauno miesto savivaldybės administracija vykdo viešąjį pirkimą supaprastinto pirkimo būdu „( - ), vidaus patalpų paprastojo remonto darbų pirkimas“ (pirkimo Nr. 455564). Ieškovė, susipažinusi su UAB „Kaunesta“ pasiūlymu, kuris buvo pripažintas laimėjusiu, nustatė, kad tiekėjos pateiktos lokalinės sąmatos 25 skyriaus „VĖDINIMAS. R-1 SISTEMA“ 14 pozicijoje nurodyta: „Lauko grotos oro paėmimui 800 x 600 Aef. = 50 proc. = 0,24 m2; v = 2,4 m/s“, tačiau tai neatitinka Pirkimo sąlygų 6 priedo „Perkamų darbų kiekių žiniaraščiai“ skyriaus „VĖDINIMAS. R-1 SISTEMA“ 16 pozicijos reikalavimo: „Lauko grotos oro paėmimui 400 x 400 Aef. = 50 proc. = 0,08 m2; v = 2,2 m/s“; lokalinės sąmatos 27 skyriaus „VĖDINIMAS. R-3 SISTEMA“ 13 pozicijoje nurodyta: „Alkūnės 150 x 150“, tačiau tai neatitinka Pirkimo sąlygų 6 priedo „Perkamų darbų kiekių žiniaraščiai“ skyriaus „VĖDINIMAS. R-3 SISTEMA“ 80 pozicijos reikalavimo: „Alkūnės 150 x 500“. Atsakovė šiuo atveju neįvykdė pareigos įvertinti UAB „Kaunesta“ pasiūlymo trūkumų pobūdžio, nesikreipė į ją dėl nustatytų trūkumų paaiškinimo. Pirkimo sąlygų 6 priedo „Perkamų darbų kiekių žiniaraščiai“ Vėdinimo dalies 16 ir 95 pozicijose keliami reikalavimai lauko grotoms oro paėmimui nėra identiški (atitinkamai: v = 2,2 m/s ir v = 1,8 m/s). Dėl to, nesant UAB „Kaunesta“ paaiškinimo, atsakovės pozicija tėra subjektyvus ir objektyviais duomenimis nepagrįstas vertinimas. Negalima vienareikšmiškai teigti, kad lokalinių sąmatų 14 pozicijoje UAB „Kaunesta“ iš tiesų siekė nurodyti analogiškas lauko grotas, kaip ir 26 pozicijoje. Atsižvelgus, kad lokalinėse sąmatose nurodytos lauko grotos yra reikšmingai didesnės, nei Pirkimo sąlygose numatytos, pagrįstai abejotina, ar tai gali būti laikoma lygiaverčiu ar geresniu pasiūlymu. UAB „Kaunesta“ netvarkingi ir neišsamūs duomenys nesudaro galimybės įsitikinti jos pateikto pasiūlymo atitiktimi Pirkimo sąlygų reikalavimams, todėl, atsižvelgus, kad po pasiūlymų pateikimo draudžiama pateikti naujus duomenis, kurie iš netinkamo pasiūlymo padarytų tinkamą, UAB „Kaunesta“ pasiūlymas privalėjo būti atmestas. Be to, vien tai, kad kitų medžiagų specifikacijos atitinka Pirkimo sąlygų reikalavimus, nesudaro galimybės atskirti, ar UAB „Kaunesta“ padarė redakcinio pobūdžio klaidą, ar tikslingai nurodė Pirkimo sąlygų reikalavimų neatitinkančią detalę. Šiuo atveju iš kartu su pasiūlymu pateiktų duomenų nėra įmanoma vienareikšmiškai identifikuoti, kad UAB „Kaunesta“ lokalinių sąmatų 27 skyriaus „VĖDINIMAS. R-3 SISTEMA“ 13 pozicijoje nurodė Pirkimo sąlygų reikalavimus atitinkančią „Alkūnę“, todėl pastaruoju aspektu pasiūlymas taip pat laikytinas netvarkingu ir nepakankamai išsamiu, todėl atmestinas.

6Atsakovė Kauno miesto savivaldybės administracija su ieškiniu nesutiko, prašė jį atmesti.

7Procesiniuose dokumentuose nurodė, kad atsakovė siekia įsigyti ( - ), vidaus patalpų paprastojo remonto darbus, kurie apibūdinti techninėje dokumentacijoje ir darbų kiekių žiniaraščiuose. Techninėje dokumentacijoje ir darbų kiekių žiniaraščiuose nurodytos trijų siekiamų įsigyti vėdinimo sistemų R-1, R-2, R-3 techniniais parametrai. Šio ginčo kontekste yra reikšmingi techniniai parametrai dėl vėdinimo sistemų atskirų dalių: (1) lauko grotų oro paėmimui bei (2) alkūnės. Pagal Pirkimo sąlygų 1.6.5 p., atsakovė reikalavo iš tiekėjų pateikti užpildytas lokalines sąmatas, parengtas pagal darbų kiekių žiniaraščius ir techninę dokumentaciją. Jose buvo reikalaujama įvertinti visus darbų kiekių žiniaraščiuose ir techninėje dokumentacijoje nurodytus darbus, atsižvelgiant į numatytą šių darbų atlikimo technologiją ir į nurodytas darbų technines specifikacijas (darbų aprašymus), nurodant, kad tiekėjai po pasiūlymo pateikimo neturės teisės tikslinti sąmatų, o toks tiekėjo pasiūlymas bus atmetamas (pirkimo sąlygų 7.22.3 p.). Trečiasis asmuo pirkime pateikė pasiūlymą ir, kaip reikalauja pirkimo sąlygos, kartu su juo pateikė lokalines sąmatas, kuriose buvo pateikti techniniai parametrai bei įkainiai dėl vėdinimo sistemų (1) lauko grotų oro paėmimui bei (2) alkūnės. Šioje pasiūlymo dalyje nustačius tam tikri trūkumai. atsakovas juos įvertino ir sprendė, kad remiantis turininguoju pasiūlymo vertinimu bei atsižvelgiant į visumą dėl vėdinimo sistemų R-1, R-2, R-3 trečiojo asmens pateiktų duomenų, nustatyti trūkumai akivaizdžiai yra formalūs ir redakcinio pobūdžio, paprastai nustatytini ir objektyviai ištaisytini, todėl jie nekeičia pasiūlymo esmės, nedaro jokios įtakos pasiūlymo esmei, kainai ir galutiniam darbų rezultatui ir nelemia trečiojo asmens pasiūlymo neatitikimo Pirkimo sąlygų reikalavimams. Perkančioji organizacija 2020 m. vasario 6 d. raštu informavo tiekėjus apie pasiūlymų eilės sudarymą, trečiojo asmens pripažinimą laimėtoju ir sprendimą sudaryti su juo pirkimo sutartį. Pasiūlymų eilėje ieškovės pasiūlymas liko antras su beveik 30 tūkst. eurų, t. y. 13 proc., didesne pasiūlymo kaina. Atsižvelgdama į ieškovė 2020 m. vasario 10 d. pretenzijoje keltus klausimus dėl trečiojo asmens pasiūlymo lokalinėse sąmatose pateiktų duomenų apie lauko grotas oro paėmimui ir alkūnes neatitikimų pirkimo sąlygoms, atsakovė 2020 m. vasario 11 d. raštu kreipėsi į trečiąjį asmenį su prašymu paaiškinti jo pasiūlyme nustatytus trūkumus. Trečiasis asmuo 2020 m. vasario 12 d. pateikė paaiškinimą ir patvirtino, kad atsakovas teisingai ir pagrįstai sprendė dėl trečiojo asmens pasiūlyme nurodytų išimtinai formalaus ir redakcinio pobūdžio trūkumų, kurie buvo padaryti dėl rašymo apsirikimo klaidos. Atsakovė 2020 m. vasario 14 d. raštu informavo ieškovę apie sprendimą atmesti pretenziją kaip nepagrįstą, nes trečiojo asmens pasiūlyme nustatyti trūkumai akivaizdžiai yra formalūs ir išimtinai formalaus pobūdžio, todėl negalėjo lemti trečiojo asmens pasiūlymo atmetimo.

8Trečiasis asmuo UAB „Kaunes ta“ atsiliepimo į ieškinį nustatytu terminu nepateikė.

9Ieškinys atmestinas.

10Byloje esančiais rašytiniais įrodymais nustatyta, kad atsakovė Kauno miesto savivaldybės administracija vykdo supaprastintą viešąjį pirkimą ( - ), vidaus patalpų paprastojo remonto darbų pirkimas“ (pirkimo Nr. 455564). Pirkimas vykdomas pagal Kauno miesto savivaldybės administracijos Viešojo pirkimo komisijos posėdžio 2019 m. lapkričio 13 d. protokolu Nr. 32-16-89 patvirtintas pirkimo sąlygas. Pirkimo objektas – atlikti ( - ), vidaus patalpų paprastojo remonto darbus pagal ( - ) dalies vidaus patalpų paprastojo remonto aprašus: Architektūros dalis Nr. 19167-22-A-SA, elektrotechnikos dalis Nr. 19/06-TP-ET, vėdinimo dalis Nr. 19-05-TP) (toliau – techninė dokumentacija) ir darbų lokalines sąmatas (toliau – darbai). Pirkimo objektas į dalis neskaidomas. Perkančioji organizacija, įvertinusi neatmestus dalyvių pasiūlymus, 2020 m. vasario 6 d. raštu Nr. 32-14-94 informavo tiekėjus apie sudarytą pasiūlymų eilę ir laimėtoju pripažintą UAB „Kaunesta“ pasiūlymą – 216 473,31 Eur (su PVM). Ieškovės UAB „Verslo“ pasiūlymas eilėje įrašytas antruoju numeriu – 244 112,33 Eur (su PVM).

11Ieškovė 2020 m. vasario 7 d. paprašė perkančiosios organizacijos leisti susipažinti su laimėtojos UAB „Kaunesta“ pasiūlymu. Atsakovė, prašymą patenkino.

12Ieškovė, susipažinusi su UAB „Kaunesta“ pasiūlymu, 2020 m. vasario 10 d. pateikė atsakovei pretenziją Dėl perkančiosios organizacijos sprendimo, kurioje nurodė, kad UAB „Kaunesta“ pateikė pasiūlymas neatitinka Pirkimo sąlygų reikalavimų ir todėl perkančiosios organizacijos sprendimai, pripažinti UAB „Kaunesta“ pasiūlymą atitinkančiu Pirkimo sąlygų reikalavimus ir pripažinti jį laimėtoju turi būti panaikinti. Atsakovė, gavusi papildomus paaiškinimus iš trečiojo asmens, 2020 m. vasario 14 d. raštu Nr. 32-14-126 (pranešimas CVP IS 7992634) ieškovės pretenziją atmetė.

13Taigi, ieškovė iš esmės tinkamai pasinaudojo ikiteisimine ginčo nagrinėjimo tvarka, o byloje kilo ginčas dėl perkančiosios organizacijos sprendimo pripažinti UAB „Kaunesta“ pasiūlymą atitinkančiu Pirkimo sąlygas ir jį paskelbti laimėtoju.

14Dėl trečiojo asmens pasiūlymo lokalinės sąmatos 25 ir 27 skyriuose nurodytų techninių parametrų atitikties Pirkimo sąlygų reikalavimams

15Viešųjų pirkimų įstatymo (toliau –VPĮ) 37 straipsnio 1 dalyje nurodyta, jog perkamų prekių, paslaugų ar darbų ypatybės apibūdinamos pirkimo dokumentuose pateikiamoje techninėje specifikacijoje. Kai kurių techninių specifikacijų sąvokos apibrėžtos šio įstatymo 2 straipsnio 10, 13, 30, 34, 35 dalyse. Techninėje specifikacijoje gali būti pateikiamos perkamų prekių, paslaugų ar darbų ypatybės, susijusios ir su konkretaus prekių gamybos, paslaugų teikimo ar darbų atlikimo procesu ar metodu arba konkretaus kito gyvavimo ciklo etapo procesu, net jeigu šie veiksniai nėra susiję su fizinėmis perkamų prekių, paslaugų ar darbų ypatybėmis. Šios ypatybės turi būti susijusios su pirkimo objektu ir proporcingos perkamų prekių, paslaugų ar darbų vertei ir tikslams. Techninėje specifikacijoje taip pat gali būti nurodyta, ar bus reikalaujama kartu perduoti ar suteikti intelektinės nuosavybės teises.

16Kadangi Pirkimo sąlygų 6 priede „Perkamų darbų kiekių žiniaraščiai“ nurodytos įvairios pirkimo objekto elementų ypatybės – lauko grotų savybės, alkūnių matmenys, tai Pirkimo sąlygų 6 priedas „Perkamų darbų kiekių žiniaraščiai“ savo esme yra techninė specifikacija.

17Viešųjų pirkimų teisiniame reguliavime ,,pasiūlymo“ terminas vartojamas dvejopa prasme: pirma, kaip tiekėjo perkančiajai organizacijai pateiktų dokumentų visuma (įskaitant dokumentus, pagrindžiančius reikalavimus tiekėjams (tiekėjų kvalifikaciją ir neigiamo pobūdžio sąlygų nebuvimą), kitus reikalavimus tiekėjams (pvz., nuostatos dėl bendro kelių dalyvių dalyvavimo pirkime teikiant bendrą pasiūlymą, pasiūlymo užtikrinimo dokumentai ir kt.), taip pat techninius duomenis ir kt.; antra, pasiūlymas siaurąja prasme – pasiūlymo dalis, kuria tiekėjas siūlo viešojo pirkimo sutarties objektą, nurodo jo savybes, kainą, sutarties vykdymo aplinkybes (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegijos 2014 m. birželio 20 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-333/2014; 2019 m. birželio 20 d. nutartis civilinėje byloje Nr. e3K-3-217-969/2019

18Nagrinėjamu atveju ieškovės nurodytų pasiūlymo trūkumų vertinimas yra susijęs su pasiūlymo vertinimu tiek „siaurąja prasme“, tiek ir trečiojo asmens pasiūlymo pripažinimo tinkamu, remiantis turininguoju vertinimu.

19VPĮ 55 straipsnio 9 dalyje nustatyta, kad vadovaudamasi šio įstatymo 45 straipsnio 3 dalimi, perkančioji organizacija gali prašyti dalyvių patikslinti, papildyti arba paaiškinti savo pasiūlymus, tačiau ji negali prašyti, siūlyti arba leisti pakeisti pasiūlymo, pateikto atviro ar riboto konkurso metu, ar galutinio pasiūlymo, pateikto konkurencinio dialogo, skelbiamų derybų, neskelbiamų derybų ar inovacijų partnerystės metu, esmės – pakeisti kainą arba padaryti kitų pakeitimų, dėl kurių pirkimo dokumentų reikalavimų neatitinkantis pasiūlymas taptų atitinkantis pirkimo dokumentų reikalavimus. Perkančioji organizacija, pasiūlymų vertinimo metu radusi pasiūlyme nurodytos kainos ar sąnaudų apskaičiavimo klaidų, privalo paprašyti dalyvių per jos nurodytą terminą ištaisyti pasiūlyme pastebėtas aritmetines klaidas, nekeičiant susipažinimo su pasiūlymais metu užfiksuotos kainos ar sąnaudų.

20Ieškovės teigimu, trečiojo asmens UAB „Kaunesta“ pasiūlymo lokalinės sąmatos 25 ir 27 skyriuose nurodyti techniniai parametrai neatitinka Pirkimo sąlygų 6 priedo „Perkamų darbų kiekių žiniaraščiai“ skyriaus „VĖDINIMAS” reikalavimų, t. y. perkančiosios organizacijos siekiamų įsigyti vėdinimo sistemos rotacinių rekuperatorių R-1, R-3 techninių parametrų. Pozicijoje „lauko grotos oro paėmimui“ ir „alkūnės“, nurodyti duomenys negali būti laikomi rašymo apsirikimu. Atsakovės nuomone, trečiojo asmens pateiktų pasiūlymo dokumentų visuma, leidžia teigti, jog nustatyti trūkumai akivaizdžiai yra formalūs, redakcinio pobūdžio, padaryti įkopijuojant duomenis, paprastai nustatytini ir objektyviai ištaisytini, jie nekeičia pasiūlymo esmės, kainos, galutinio darbų rezultato, todėl nėra pagrindo laikyti trečiojo asmens pasiūlymą neatitinkančiu pirkimo sąlygų reikalavimų.

21Iš pateiktų pirkimo dokumentų matyti, kad atsakovė pirkimo dokumentuose numatė šiuos reikalavimus rotaciniam rekuperatoriui R-1 – rotacinis rekuperatorius, vidaus išpildymo, palubinis, kairinis; oro kiekiai: +635/-635 m³/h, slėgis sistemose +160/-190 Pa, Qel.=2,7 kW; 230 V; šilumos atgavimo šiluminis naudingumas 81 proc.; išorinis lakštas – dažyta apdaila; durys ir plokštės pagamintos iš aliuminio / cinkuoto plieno lakštų su ALC apsaugine danga dviem lakštinio metalo konstrukcijomis, atitinkančiomis korozijos klasės C4 reikalavimus; šilumos izoliacijos klasė – T3, šiluminė tilto klasė – TB4, korpuso nuotėkio klasė – L1; oro filtrai kišeniniai F7/M5 klasės; oro greitis 2,2 m/s; suminis garso slėgio lygis, 3 m atstumu nuo įrenginio – 36 dB(A); integruota automatika su programuojamu valdymo pultu.

22Iš Vėdinimo paprastojo remonto apraše pateikto Vėdinimo medžiagų ir įrengimų žiniaraščio matyti, jog dalyje „VĖDINIMAS. R-1 SISTEMA“ 12 pozicijoje nurodyta „lauko grotos oro paėmimui 400 x 400 Aef. = 50 proc. = 0,08 m2; v=2,2 m/s, žymuo TS 1.11“, o 13 pozicijoje nurodyta „lauko grotos oro išmetimui d250 Aef. = 50 proc. = 0,025 m2; v = 3,6 m/s, žymuo „TS 1.11“.

23R-1 vėdinimo sistemos aksonometrinės schemos brėžinio, parengto 2018 m. gegužės mėn. MB „Nematoma inžinerija“ nustatyta, kad sistemoje įrengimui numatytos dvejos lauko grotos „lauko grotos Ø250; - 635 m³/h; Aef. = 50 proc. = 0,025 m²; v = 3,6 m/s“ ir „lauko grotos 400 x 400; + 635 m³/h; Aef. = 50 proc. = 0,08; v = 2,2 m/s“. Pirkimo sąlygų Perkamų darbų kiekių žiniaraščių skirsnyje „VĖDINIMAS. R-1 SISTEMA“ 16 pozicijoje nurodyta „400 x 400 Aef. = 50 proc. = 0,08 m2; v=2,2 m/s, žymuo TS 1.11, 1 vnt.“.

24Byloje neginčijamai nustatyta, kad trečiojo asmens UAB „Kaunesta“ pasiūlymo lokalinės sąmatos 25 skyriaus „VĖDINIMAS. R-1 SISTEMA“ 14 pozicijoje nurodytos „lauko grotos oro paėmimui 800 x 600; Aef. = 50 proc. = 0,24 m2; v = 2,4 m/s“ techniniai parametrai neatitinka pirkimo sąlygų 16 pozicijoje reikalavimų. Taigi, perkančioji organizacija, tiekėjo pasiūlyme nustačius trūkumus, privalėjo kreiptis į tiekėją UAB „Kaunesta“ dėl pasiūlymo patikslinimo, paaiškinimo ar papildymo.

25Viešųjų pirkimų tarnyba 2020 m. balandžio 27 d. išvadoje Nr. 4S-393 (7.7) konstatavo, jog pasiūlymų vertinimo metu perkančioji organizacija dėl pasiūlymo tikslinimo į trečiąjį asmenį apskritai nesikreipė, todėl perkančiosios organizacijos sprendimas pripažinti trečiojo asmens pasiūlymą laimėjusiu galėtų būti laikomas teisėtu tik tokiu atveju, jeigu būtų pripažinta, kad iš pasiūlymo turinio, visumos dokumentų (t. y. vertinant pasiūlymą turininguoju požiūriu), perkančiajai organizacijai buvo įmanoma konstatuoti minėto pasiūlymo atitiktį Pirkimo sąlygų 6 priede nustatytiems reikalavimams.

26Nagrinėjamoje situacijoje Pirkimo sąlygose yra įtvirtinti reikalavimai trims skirtingoms vėdinimo sistemoms: R-1, R-2 ir R-3, o lauko grotos ir alkūnės yra kiekvienos iš šių sistemų sudėtinės dalys. Pirkimo sąlygų 6 priedo skyriaus „VĖDINIMAS. R-1 SISTEMA“ 16 pozicijoje nustatytos R-1 sistemos lauko grotų ypatybės: „400 x 400; Aef. = 50 proc. = 0,08 m2; v = 2,2 m/s“, pirkimo sąlygų 6 priedo skyriaus „VĖDINIMAS. R-2 SISTEMA“ 51 pozicijoje nustatytos šios lauko grotų ypatybės: „800 x 600; Aef. = 50 proc. = 0,24 m2; v = 2,4 m/s“, o pirkimo sąlygų 6 priedo skyriaus „VĖDINIMAS. R-3 SISTEMA“ 95 pozicijoje nustatytos šios lauko grotų ypatybės: „400 x 400; Aef. = 50 proc. = 0,24 m2; v = 1,8 m/s“.

27Trečiojo asmens pasiūlyme pateiktoje lokalinėje sąmatoje, abiejose sistemose (R-1 ir R-2) nurodytos vienodos lauko grotų ypatybės „800 x 600; Aef. = 50 proc. = 0,24 m2; v = 2,4 m/s“, tačiau lokalinės sąmatos 25 skyriaus 14 pozicijoje nurodoma siūlomų grotų kaina yra 68,00 Eur, o 26 skyriaus („VĖDINIMAS. R-2 SISTEMA“) 17 pozicijoje nurodoma siūlomų grotų kaina yra 104,10 Eur.

28Taip pat pažymėtina, jog vėdinimo sistemos aksonometrinės schemos brėžinyje, parengtame 2018 m. gegužės mėn. MB „Nematoma inžinerija“ ir pirkimo sąlygų 6 priedo „Perkamų darbų kiekių žiniaraščiai“ 25 skyriaus (R-1) 22 pozicijoje numatyta, kad lauko grotos vėdinimo sistemai R-1 yra jungiamos su motorizuota sklende d250. Iš trečiojo asmens lokalinės sąmatos matyti, jog siūlomos dvi motorizuotos sklendės d250, kurių kaina – 74,00 Eur (pasiūlymo 25 skyriaus 18 pozicija). Tuo tarpu, pirkimo sąlygų 6 priedo „Perkamų darbų kiekių žiniaraščiai“ 26 skyriaus (R-2) 22 pozicijoje numatyta, kad lauko grotos vėdinimo sistemai R-2 yra jungiamos su motorizuota sklende d400. Iš trečiojo asmens lokalinės sąmatos matyti, jog siūlomos dvi motorizuotos sklendės d400, kurių kaina – 140,00 Eur (pasiūlymo 26 skyriaus 20 pozicija).

29Įvertinus byloje pateiktuose rašytiniuose įrodymuose užfiksuotus duomenis, ir sulyginus trečiojo asmens lokalinės sąmatos 25 ir 26 skyriuose užfiksuotus duomenis su pirkimo sąlygų 6 priedo Perkamų darbų kiekių žiniaraščiai“ 25 ir 26 skyriaus reikalavimais bei vėdinimo sistemos aksonometrinės schemos brėžiniu, darytina labiau tikėtina išvada, jog perkančioji organizacija iš pirkimo dokumentų visumos, turėjo galimybę nustatyti, jog trečiojo asmens pasiūlymo lokalinės sąmatos 25 skyriaus 14 punkto pozicija dėl lauko grotų oro paėmimui, vėdinimo sistemai R-1 atitinka pirkimo sąlygų 6 priedo 25 skyriaus 16 pozicijoje nustatytiems reikalavimams, nes trečiasis asmuo neturėjo tikslo pateikti perkančiajai organizacijai tarpusavyje nederančių atitinkamos vėdinimo sistemos dalių.

30Taigi, teismas pritaria Viešųjų pirkimų tarnybos nuomonei, kad šiuo atveju, vertinant sistemiškai, labiau tikėtina, jog buvo padaryta techninė klaida R-2 sistemos lauko grotų savybes nukopijavus į lokalinės sąmatos skyrių, kuriame pateiktos sistemos R-1 charakteristikos, ir lokalinėje sąmatoje nurodyti neatitikimai yra išimtinai formalaus pobūdžio, todėl, vertinant bendrą kontekstą, trečiojo asmens lokalinės sąmatos 25 skyriaus (vėdinimo sistema R-1) 14 pozicija iš esmės atitinka Pirkimo sąlygų 6 priedo 25 skyriaus 16 pozicijoje nustatytus techninius reikalavimus.

31Trečiojo asmens UAB „Kaunesta“ kartu su pasiūlymu pateiktos lokalinės sąmatos 27 skyriuje „VĖDINIMAS. R-3 SISTEMA“ 13 pozicijoje nurodytos „Alkūnės, 150 x 150“, kas, ieškovės teigimu, aiškiai neatitinka pirkimo dokumentų reikalavimų.

32Iš pateiktų pirkimo dokumentų matyti, kad atsakovė pirkimo dokumentuose numatė šiuos reikalavimus rotaciniam rekuperatoriui R-3 Rotacinis rekuperatorius, vertikalaus išpildymo, kairinis; oro kiekiai: +540/-540 m³/h, slėgis sistemose +160/-170 Pa, Qel. = 2,7 kW; 230 V; šilumos atgavimo šiluminis naudingumas 81 proc.; išorinis lakštas – dažyta apdaila; durys ir plokštės pagamintos iš aliuminio / cinkuoto plieno lakštų su ALC apsaugine danga dviem lakštinio metalo konstrukcijomis, atitinkančiomis korozijos klasės C4 reikalavimus; šilumos izoliacijos klasė – T3, šiluminė tilto klasė – TB4, korpuso nuotėkio klasė – L1; oro filtrai kišeniniai F7/M5 klasės; oro greitis 2,2 m/s; suminis garso slėgio lygis, 3 m atstumu nuo įrenginio – 34 dB(A); integruota automatika su programuojamu valdymo pultu; korpusas gaminamas iš polipropileno putplasčio; su apsauga nuo užšalimo.

33Iš Vėdinimo paprastojo remonto apraše pateikto Vėdinimo medžiagų ir įrengimų žiniaraščio matyti, jog 27 skyriaus „VĖDINIMAS. R-3 SISTEMA“ 80 pozicijoje nurodytos „Alkūnės, 150 x 500, 1 vnt.“; taip pat numatyti pereiga „d200 /500 x150“, aklė „d500 x 150“ (93-74 pozicijos).

34R-3 vėdinimo sistemos aksonometrinės schemos brėžinio, parengto 2018 m. gegužės mėn. MB „Nematoma inžinerija“ nustatyta, kad „lauko grotos 400 x 400; +540 m³/h; Aef. = 50 proc. = 0,08 m²; v = 1,8 m/s“ yra jungiamos su stačiakampe „alkūne 150 x 500“, o pastaroji su pereiga „d200 /500 x150“ ir akle „d500 x 150“. Iš trečiojo asmens lokalinės sąmatos 27 skyriaus matyti, jog tiekėja siūlė „lauko grotas 400 x 400; + 540 m³/h; Aef. = 50 proc. = 0,08 m²; v = 1,8 m/s“, „pereigą d200 /500 x150“ (sąmatos 27 skyriaus 24 pozicija) ir „aklę d500 x 150“ (sąmatos 27 skyriaus 25 pozicija).

35Teismo vertinimu, palyginus trečiojo asmens lokalinės sąmatos 27 skyriaus 13 pozicijoje užfiksuotus duomenis su pirkimo sąlygų 6 priedo Perkamų darbų kiekių žiniaraščiai“ 27 skyriaus 80 pozicijos reikalavimais, vėdinimo sistemos aksonometrinės schemos brėžiniu, darytina labiau tikėtina išvada, kad perkančioji organizacija iš pirkimo dokumentų visumos, turėjo galimybę nustatyti, jog trečiojo asmens pasiūlymo lokalinės sąmatos 27 skyriaus 13 punkto pozicija dėl alkūnės vėdinimo sistemai R-3 atitinka pirkimo sąlygų 6 priedo 27 skyriaus 80 pozicijoje nustatytiems reikalavimams, nes trečiasis asmuo neturėjo tikslo pateikti perkančiajai organizacijai tarpusavyje nederančių atitinkamos vėdinimo sistemos dalių, o netinkamų R-3 sistemai priklausančios alkūnės matmenų nurodymas laikytinas redakcinio pobūdžio klaida, kuri nekeičia pasiūlymo esmės.

36Įvertinus visas aukščiau nurodytas aplinkybes ir teisinį reglamentavimą, teismas sprendžia, kad ieškovės argumentai, jog UAB „Kaunesta“ pasiūlymas neatitinka pirkimo dokumentų reikalavimų atmestini kaip nepagrįsti ir neįrodyti. Perkančioji organizacija tinkamai įvertino trečiojo asmens pasiūlymo atitiktį pirkimo sąlygose numatytiems reikalavimams, nepažeidė VPĮ 17 straipsnyje įtvirtintų lygiateisiškumo, abipusio pripažinimo, proporcingumo ir skaidrumo principų todėl ieškinys atmestinas kaip nepagrįstas ir neįrodytas (CPK 178 str., 185 str.).

37Dėl bylinėjimosi išlaidų

38Pagal bendrąsias bylinėjimosi išlaidų paskirstymo taisykles civilinėje byloje šalies patirtas bylinėjimosi išlaidas atlygina bylą pralaimėjusi šalis. Šaliai, kurios naudai priimtas sprendimas, teismas priteisia iš antrosios šalies išlaidas už advokato, dalyvavusio nagrinėjant bylą, pagalbą, taip pat už pagalbą rengiant procesinius dokumentus ir teikiant konsultacijas (CPK 98 str. 1 d.).

39Ieškinį atmetus, ieškovės bylinėjimosi išlaidos neatlygintinos.

40Atsakovė Kauno miesto savivaldybės administracija pateikė prašymą dėl bylinėjimosi išlaidų priteisimo. Iš atsakovės į bylą pateiktų išlaidas patvirtinančių dokumentų (2020 m. balandžio 8 d. PVM sąskaita faktūra Nr. WLS20-786; 2020 m. balandžio 14 d. SEB, AB banko patvirtinimo apie lėšų įskaitymą į kliento sąskaitą), nustatyta, kad atsakovė pirmosios instancijos teisme patyrė 6 911,52 Eur bylinėjimosi išlaidų.

41CPK 98 straipsnio 2 dalis numato, kad šalies išlaidos, susijusios su advokato ar advokato padėjėjo pagalba, atsižvelgiant į konkrečios bylos sudėtingumą ir advokato ar advokato padėjėjo darbo ir laiko sąnaudas, yra priteisiamos ne didesnės, kaip yra nustatyta Lietuvos Respublikos teisingumo ministro kartu su Lietuvos advokatų tarybos pirmininku patvirtintose rekomendacijose dėl darbo užmokesčio dydžio.

42Kaip matyti iš pateiktų dokumentų, patvirtinančių atsakovės turėtas bylinėjimosi išlaidas sudaro: atskirojo skundo dėl laikinųjų apsaugos priemonių panaikinimo rengimas – 1 258,40 Eur, atsiliepimo į ieškinį rengimas – 3 291,20 Eur (LPB Nr. 48122), tripliko rengimas – 1 994,08 Eur, lydraščio dėl pasiūlymų pateikimo teismui rengimas – 367,84 Eur (PVM sąskaita faktūra WLS20-786).

43Nustatyta, kad atsakovės atskirasis skundas dėl Kauno apygardos teismo 2020 m. vasario 26 d. nutarties dėl laikinųjų apsaugos priemonių taikymo atmestas Lietuvos apeliacinio teismo 2020 m. balandžio 21 d. nutartimi, todėl nėra pagrindo priteisti atsakovės turėtas 1 258,40 Eur bylinėjimosi išlaidų už šias paslaugas.

44Atsakovė yra pateikusi du procesinius dokumentus – atsiliepimą į ieškinį ir tripliką, bei lydraštį dėl dokumentų (tiekėjų pasiūlymų) pateikimo ir pateikė šias išlaidas pagrindžiančius dokumentus. Atsakovės prašomos priteisti bylinėjimosi išlaidos už šių dokumentų pateikimą neviršija Lietuvos Respublikos teisingumo ministro 2004 m. balandžio 2 d. įsakymu Nr. 1R-85 patvirtintose Rekomendacijose dėl civilinėse bylose priteistino užmokesčio už advokato ar advokato padėjėjo teikiamą pagalbą maksimalaus dydžio (toliau – Rekomendacijos) nustatytų atitinkamų išlaidų maksimalius dydžius. Teismas, spręsdamas, ar priteisti ir kokio dydžio atstovavimo išlaidas priteisti viešojo administravimo subjekto naudai, turi kompleksiškai įvertinti, ar, atsižvelgiant į atitinkamo viešojo administravimo subjekto vidinius administravimo pajėgumus ir bylos pobūdį, advokato pasitelkimas buvo būtinas. Nustatant bylos pobūdį, turi būti atsižvelgiama, be kita ko, į byloje keliamo teisinio klausimo naujumą (ar teismų praktika atitinkamu klausimu yra suformuota), į bylos apimtį ir sudėtingumą, kt.).

45Įvertinus Rekomendacijose nurodytas teisės į atstovavimo išlaidų atlyginimą aiškinimo ir taikymo taisykles, iš ieškovės atsakovei priteistina 5 653,12 Eur bylinėjimosi išlaidų pirmosios instancijos teisme.

46Dėl laikinųjų apsaugos priemonių taikymo

47Ieškinį atmetus, sprendimui įsiteisėjus, naikintinos laikinosios apsaugos priemonės taikytos Kauno apygardos teismo 2020 m. vasario 26 d. nutartimi (CPK 149 str.).

48Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos CPK 96 straipsnio 2 dalimi, 88 straipsnio 1 dalies 6 punktu, 149 straipsniu, 283 straipsnio 1 dalies 4 punktu, 259-260 straipsniais, 270 straipsniu, Viešųjų pirkimų įstatymo 104 straipsniu, teismas

Nutarė

49Ieškinį atmesti.

50Priteisti iš ieškovės uždarosios akcinės bendrovės „Verslo“, juridinio asmens kodas 302627983, atsakovei Kauno miesto savivaldybės administracijai, juridinio asmens kodas 188764867, 5 653,12 Eur (penkis tūkstančius tris šimtus trisdešimt vieną eurą) bylinėjimosi išlaidų pirmosios instancijos teisme.

51Panaikinti Kauno apygardos teismo 2020 m. vasario 26 d. nutartimi ieškovės uždarosios akcinės bendrovės „Verslo“ ieškinio reikalavimų užtikrinimui taikytas laikinąsias apsaugos priemones – įpareigoti atsakovę Kauno miesto savivaldybės administraciją nesudaryti viešojo pirkimo sutarties su UAB „Kaunesta“ viešajame pirkime Nr. 455564 „, vidaus patalpų paprastojo ( - ) remonto darbų pirkimas“ iki teismo sprendimo šioje byloje įsiteisėjimo dienos.

52Sprendimas per 14 dienų nuo priėmimo dienos gali būti skundžiamas apeliaciniu skundu Lietuvos apeliaciniam teismui per Kauno apygardos teismą.

Proceso dalyviai
Ryšiai
1. Kauno apygardos teismo Civilinių bylų skyriaus teisėja Žibutė Budžienė,... 2. teismo posėdyje rašytinio proceso tvarka išnagrinėjo civilinę bylą pagal... 3. Teismas,... 4. Ieškovė UAB „Verslo“ kreipėsi į teismą prašydama panaikinti... 5. Procesiniuose dokumentuose nurodė, kad Kauno miesto savivaldybės... 6. Atsakovė Kauno miesto savivaldybės administracija su ieškiniu nesutiko,... 7. Procesiniuose dokumentuose nurodė, kad atsakovė siekia įsigyti ( - ), vidaus... 8. Trečiasis asmuo UAB „Kaunes ta“ atsiliepimo į ieškinį nustatytu terminu... 9. Ieškinys atmestinas.... 10. Byloje esančiais rašytiniais įrodymais nustatyta, kad atsakovė Kauno miesto... 11. Ieškovė 2020 m. vasario 7 d. paprašė perkančiosios organizacijos leisti... 12. Ieškovė, susipažinusi su UAB „Kaunesta“ pasiūlymu, 2020 m. vasario 10... 13. Taigi, ieškovė iš esmės tinkamai pasinaudojo ikiteisimine ginčo... 14. Dėl trečiojo asmens pasiūlymo lokalinės sąmatos 25 ir 27 skyriuose... 15. Viešųjų pirkimų įstatymo (toliau –VPĮ) 37 straipsnio 1 dalyje nurodyta,... 16. Kadangi Pirkimo sąlygų 6 priede „Perkamų darbų kiekių žiniaraščiai“... 17. Viešųjų pirkimų teisiniame reguliavime ,,pasiūlymo“ terminas vartojamas... 18. Nagrinėjamu atveju ieškovės nurodytų pasiūlymo trūkumų vertinimas yra... 19. VPĮ 55 straipsnio 9 dalyje nustatyta, kad vadovaudamasi šio įstatymo 45... 20. Ieškovės teigimu, trečiojo asmens UAB „Kaunesta“ pasiūlymo lokalinės... 21. Iš pateiktų pirkimo dokumentų matyti, kad atsakovė pirkimo dokumentuose... 22. Iš Vėdinimo paprastojo remonto apraše pateikto Vėdinimo medžiagų ir... 23. R-1 vėdinimo sistemos aksonometrinės schemos brėžinio, parengto 2018 m.... 24. Byloje neginčijamai nustatyta, kad trečiojo asmens UAB „Kaunesta“... 25. Viešųjų pirkimų tarnyba 2020 m. balandžio 27 d. išvadoje Nr. 4S-393 (7.7)... 26. Nagrinėjamoje situacijoje Pirkimo sąlygose yra įtvirtinti reikalavimai trims... 27. Trečiojo asmens pasiūlyme pateiktoje lokalinėje sąmatoje, abiejose... 28. Taip pat pažymėtina, jog vėdinimo sistemos aksonometrinės schemos... 29. Įvertinus byloje pateiktuose rašytiniuose įrodymuose užfiksuotus duomenis,... 30. Taigi, teismas pritaria Viešųjų pirkimų tarnybos nuomonei, kad šiuo... 31. Trečiojo asmens UAB „Kaunesta“ kartu su pasiūlymu pateiktos lokalinės... 32. Iš pateiktų pirkimo dokumentų matyti, kad atsakovė pirkimo dokumentuose... 33. Iš Vėdinimo paprastojo remonto apraše pateikto Vėdinimo medžiagų ir... 34. R-3 vėdinimo sistemos aksonometrinės schemos brėžinio, parengto 2018 m.... 35. Teismo vertinimu, palyginus trečiojo asmens lokalinės sąmatos 27 skyriaus 13... 36. Įvertinus visas aukščiau nurodytas aplinkybes ir teisinį reglamentavimą,... 37. Dėl bylinėjimosi išlaidų... 38. Pagal bendrąsias bylinėjimosi išlaidų paskirstymo taisykles civilinėje... 39. Ieškinį atmetus, ieškovės bylinėjimosi išlaidos neatlygintinos.... 40. Atsakovė Kauno miesto savivaldybės administracija pateikė prašymą dėl... 41. CPK 98 straipsnio 2 dalis numato, kad šalies išlaidos, susijusios su... 42. Kaip matyti iš pateiktų dokumentų, patvirtinančių atsakovės turėtas... 43. Nustatyta, kad atsakovės atskirasis skundas dėl Kauno apygardos teismo 2020... 44. Atsakovė yra pateikusi du procesinius dokumentus – atsiliepimą į ieškinį... 45. Įvertinus Rekomendacijose nurodytas teisės į atstovavimo išlaidų... 46. Dėl laikinųjų apsaugos priemonių taikymo... 47. Ieškinį atmetus, sprendimui įsiteisėjus, naikintinos laikinosios apsaugos... 48. Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos CPK 96 straipsnio 2 dalimi, 88 straipsnio 1... 49. Ieškinį atmesti.... 50. Priteisti iš ieškovės uždarosios akcinės bendrovės „Verslo“,... 51. Panaikinti Kauno apygardos teismo 2020 m. vasario 26 d. nutartimi ieškovės... 52. Sprendimas per 14 dienų nuo priėmimo dienos gali būti skundžiamas...