Byla A-602-621-14

1Lietuvos vyriausiojo administracinio teismo teisėjų kolegija, susidedanti iš teisėjų Artūro Drigoto (kolegijos pirmininkas), Veslavos Ruskan (pranešėja) ir Virginijos Volskienės, teismo posėdyje apeliacine tvarka rašytinio proceso būdu išnagrinėjo administracinę bylą pagal pareiškėjo D. K. apeliacinį skundą dėl Šiaulių apygardos administracinio teismo 2013 m. rugsėjo 27 d. sprendimo administracinėje byloje pagal pareiškėjo D. K. skundą atsakovui Lietuvos Respublikos aplinkos ministerijos Šiaulių regiono aplinkos apsaugos departamentui ir tretiesiems suinteresuotiems asmenims Šiaulių rajono savivaldybės administracijai, Šiaulių visuomenės sveikatos centrui ir uždarajai akcinei bendrovei „R.A.C.H.E.L. Consulting“ dėl išvados panaikinimo.

2Teisėjų kolegija

Nustatė

3I.

42013 m. birželio 4 d. Lietuvos Respublikos aplinkos ministerijos Šiaulių regiono aplinkos apsaugos departamentas (toliau – ir ŠRAAD, atsakovas) peržiūrėjo 2013 m. kovo 29 d. atrankos išvadą Nr.(4)SR-S-765 „Dėl švelniakailių žvėrelių (audinių) veisimo ir auginimo poveikio aplinkai vertinimo“ (toliau – ir Atrankos išvada), kurioje nenustatytas privalomas poveikio aplinkai vertinimas (toliau – ir PAV), ir priėmė galutinę atrankos išvadą Nr.(4)SR-S-1413(7.1) „Dėl švelniakailių žvėrelių (audinių) veisimo ir auginimo poveikio aplinkai vertinimo“ (toliau – ir Galutinė atrankos išvada), kurioje nustatytas privalomas poveikio aplinkai vertinimas.

5Pareiškėjas D. K. (toliau – ir pareiškėjas) pateikė skundą Šiaulių apygardos administraciniam teismui, kuriuo prašė panaikinti ŠRAAD 2013 m. birželio 4 d. galutinę atrankos išvadą Nr.(4)SR-S-1413(7.1) „Dėl švelniakailių žvėrelių (audinių) veisimo ir auginimo poveikio aplinkai vertinimo“.

6Pareiškėjas skunde teismui (b. l. 2-5) nurodė, kad viešojo administravimo subjekto priimtas individualus teisės aktas turi atitikti Lietuvos Respublikos viešojo administravimo įstatymo 8 straipsnio 1 ir 2 dalies reikalavimus, t. y. individualus administracinis aktas turi būti pagrįstas objektyviais duomenimis (faktais) ir teisės aktų normomis, o taikomos poveikio priemonės turi būti motyvuotos; individualiame administraciniame akte turi būti aiškiai suformuluotos nustatytos arba suteikiamos teisės ir pareigos, nurodyta akto apskundimo tvarka. Galutinė atrankos išvada nėra pagrįsta faktiniais duomenis apie galimą neigiamą poveikį aplinkai ir konkrečia teisės norma, nenurodyta apskundimo tvarka, pasiremta trečiojo asmens Šiaulių rajono savivaldybės administracijos nepagrįstais teiginiais ir gautais gyventojų parašais. Nurodė, kad Galutinė atrankos išvada priimta remiantis neargumentuotais raštais, kuriuose nurodyti tik deklaratyvūs teiginiai. Savivaldybė išdavė techninio projektavimo sąlygas, tai rodo, jog planuojamoje vietovėje švelniakailių gyvūnų auginimas nėra uždraustas. Nuosavybės teise priklausantis žemės sklypas nepatenka į kultūros, paveldo ir kt. apsaugos zonas, Europos ekologinio tinklo „Natura 2000“ teritorijas ir nėra šių teritorijų artimoje aplinkoje. Ūkinė veikla pagal trečiojo asmens uždarosios akcinės bendrovės „R.A.C.H.E.L. Consulting“ (toliau – ir UAB „R.A.C.H.E.L. Consulting“) atliktus paskaičiavimus neviršija jokių, t. y. kvapo ir triukšmo, ribų. Šiaulių visuomenės sveikatos centro teiginys, jog nėra suformuoti želdinių plotai, yra nepagrįstas, nes norminiai teisės aktai nenumato, jog pradedant ūkinę veiklą, visa teritorija turi būti apsodinta suaugusiais medžiais ir želdiniais. Pagal Lietuvos Respublikos Vyriausybės 1992 m. gegužės 12 d. nutarimu Nr. 343 patvirtintų Specialiųjų žemės ir miško naudojimo sąlygų XV skyriaus 73 punktą pastatų, kuriuose laikomi ūkiniai gyvūnai su esančiais prie jų mėšlo srutų kaupimo įrenginiais arba be jų, sanitarinių apsaugos zonų dydžiai yra: arklių, avių, ožkų, žvėrelių, paukščių, išskyrus broilerius ir vištas, nuo 300 SG yra 300 metrų. Kadangi pareiškėjo planuojama ūkinė veikla – švelniakailių (audinių) gyvūnų auginimas – nesieks ir neviršys maksimalaus sutartinių gyvūnų skaičiaus – 12 000 vnt., nes ketina auginti 2 500 vnt. motininių ir 500 vnt. patinų, tai tokiai ūkinei veiklai vykdyti sanitarinė apsaugos zona nėra nustatoma ir tokiu atveju, kadangi nėra nustatoma sanitarinė zona, poveikio aplinkai ataskaitos nereikia daryti. Atsižvelgiant į tai, kas išdėstyta, pareiškėjas prašė panaikinti Galutinę atrankos išvadą.

7Pareiškėjo atstovas advokatas E. O. posėdžio metu nurodė, kad priėmus 2013 m. kovo 29 d. Atrankos išvadą, kurioje numatyta, kad poveikio aplinkai vertinimas neprivalomas, pareiškėjas pradėjo vykdyti ūkinę veiklą. Galutinė atrankos išvada yra nepagrįsta, nes joje nenurodyti konkretūs argumentai, dėl ko reikėtų rengti poveikio aplinkai vertinimo ataskaitą. Galutinėje atrankos išvadoje turėjo būti nustatytas konkretus planuojamos ūkinės veiklos poveikis aplinkai. Nurodė, kad trečiasis suinteresuotas asmuo UAB „R.A.C.H.E.L. Consulting“ atliko galutinius skaičiavimus, tačiau juose nėra nė vieno parametro, iš kurio būtų matyti, kad poveikio aplinkai vertinimo ataskaita yra reikalinga. Kai birželio mėnesį vyko pakartotinis svarstymas, atsakovo atstovai ir Visuomenės sveikatos centras nurodė, kad šiuo konkrečiu atveju nereikalinga poveikio aplinkai vertinimo ataskaita. Buvo nustatyta aplinkybė, kad šalia pareiškėjo sklypo yra kapinės, todėl reikėjo nustatyti, ar planuojama ūkinė veikla neturės poveikio kraštovaizdžiui architektūriniu požiūriu. Gauta informacija, jog kapinės yra dideliu atstumu nuo pareiškėjo sklypo, todėl padaryta išvada, jog pareiškėjo planuojama ūkinė veikla numatytoje teritorijoje yra galima. Jei bus plečiama pareiškėjo ūkinė veikla, tuo atveju bus reikalinga poveikio aplinkai vertinimo ataskaita.

8Atsakovas atsiliepime (b. l. 85-87) nurodė, kad ŠRAAD yra atsakinga institucija, koordinuojanti poveikio aplinkai vertinimo procesą. UAB „R.A.C.H.E.L. Consulting“ informaciją atrankai dėl D. K. planuojamos ūkinės veiklos pateikė 2013 m. kovo 18 d. ŠRAAD priimtą Atrankos išvadą paskelbė internetinėje svetainėje 2013 m. balandžio 2 d. Poveikio aplinkai vertinimo dokumentų užsakovas ir rengėjas paskelbė 2013 m. balandžio 4 d. laikraštyje „Šiaulių kraštas“ ir laikraštyje „Lietuvos žinios“, 2013 m. balandžio 8 d. ( - ) seniūnijos ir Šiaulių savivaldybės skelbimų lentoje, Šiaulių r. savivaldybės skelbimų lentoje bei tinklapyje vvww.rachel.lt. 2013 m. balandžio 19 d. buvo gautas E. L. prašymas, 2013 m. balandžio 19 d. M. K. prašymas, 2013 m., gegužės 2 d. Šiaulių rajono savivaldybės administracijos raštas Nr. S-1038(3.24) su prašymais persvarstyti atrankos išvadą. Planuojamos ūkinės veiklos pavaldžiose institucijose tvarkos aprašo 7 punkte numatyta, kad tais atvejais, kai atsakinga institucija yra gavusi poveikio aplinkai vertinimo proceso dalyvių prašymus ar pasiūlymus persvarstyti atrankos išvadą, atsakinga institucija, įvertinusi, ar visuomenės informavimas atitinka nustatytus reikalavimus, pasibaigus pasiūlymų teikimo terminui, per 10 darbo dienų raštu, kuriame nurodomos atrankos išvados persvarstymo priežastys, pakviečia atvykti planuojamos ūkinės veiklos organizatorių (užsakovą), poveikio aplinkai vertinimo dokumentų rengėją, poveikio aplinkai vertinimo subjektus, pasiūlymus pateikusius visuomenės atstovus ir kartu su jais išnagrinėja pasiūlymus ar prašymus ir persvarsto priimtą atrankos išvadą.

9Atrankos išvados persvarstymas įvyko 2013 m. gegužės 16 d. 10 val. Į persvarstymą buvo pakviesti poveikio aplinkai vertinimo subjektai ir piliečiai, teikę prašymus dėl atrankos išvados persvarstymo. Galutinė atrankos išvada priimta 2013 m. birželio 4 d.

10ŠRAAD nuomone, priimta Galutinė atrankos išvada neprieštarauja Lietuvos Respublikos planuojamos ūkinės veiklos poveikio aplinkai vertinimo įstatymo (toliau – ir Poveikio aplinkai vertinimo įstatymas) 4 straipsnyje nurodytiems poveikio aplinkai vertinimo tikslams. Pažymėjo, jog privalomas poveikio aplinkai vertinimas nereiškia, kad veikla toje vietoje bus draudžiama, reikalingas tik išsamesnis tiesioginio ar netiesioginio planuojamos ūkinės veiklos poveikio visuomenės sveikatai, gyvūnijai ir augalijai, dirvožemiui, žemės paviršiui ir jos gelmėms, orui, vandeniui, klimatui, kraštovaizdžiui ir biologinei įvairovei, materialinėms ir nekilnojamosios kultūros vertybėms nagrinėjimas ir vertinimas. Visuomenė ir savivaldos institucijos yra poveikio aplinkai vertinimo proceso dalyviai (savivaldos institucija dar ir poveikio aplinkai vertinimo subjektas), todėl jų nuomonė poveikio aplinkai vertinimo proceso metu yra labai svarbi ir ŠRAAD negali jos ignoruoti.

11Atsakovo ŠRAAD atstovas posėdžio metu nurodė, kad ignoruoti 111 žmonių, kurie ten gyvena ir nuogąstauja dėl savo gyvenimo sąlygų, prašymo persvarstyti Atrankos išvadą ŠRAAD negalėjo. Manė, kad pagrįstai kyla visuomenės nepasitenkinimas dėl sklindančių kvapų, nes pareiškėjo vykdoma ūkinė veikla kenkia jų socialinei, ekonominei padėčiai, kaimo estetiniam vaizdui, ypač turint omenyje, kad ūkinė veikla ateityje bus plečiama. Svarstant Atrankos išvadą, nebuvo duomenų nei iš visuomenės, nei iš savivaldybės, nei iš seniūnijos. Tik paskelbus Atrankos išvadą viešai, buvo gauti žmonių pasisakymai, prašymai persvarstyti Atrankos išvadą bei surašyti motyvai, kodėl Atrankos išvada turėtų būti kitokia.

12Trečiasis suinteresuotas asmuo Šiaulių rajono savivaldybės administracija atsiliepime (b. l. 93-94) nurodė, kad atsakovo priimta Galutinė atrankos išvada yra teisėta.

13Pažymėjo, kad Jungtinių Tautų Organizacijos Europos ekonomikos komisijos priimta Konvencija dėl teisės gauti informaciją, visuomenės dalyvavimo priimant sprendimus ir teisės kreiptis į teismus aplinkos klausimais (toliau – ir Orhuso konvencija), kuri ratifikuota Lietuvos Respublikos 2001 m. liepos 10 d. įstatymu Nr. IX-449, reglamentuoja fizinių ir juridinių asmenų teisę gauti informaciją apie aplinką, dalyvauti priimant sprendimus dėl aplinkos bei teisę kreiptis į teismą. Orhuso konvencijos viena iš principinių nuostatų yra privalomas visuomenės informavimas apie siūlomą veiklą ankstyvame sprendimų priėmimo procedūros etape, kai sprendimai dar nėra priimti, o alternatyvos – įmanomos. Atsakovas tinkamai įgyvendino Orhuso konvencijos 6 straipsnio nuostatas dėl visuomenės dalyvavimo priimant sprendimus dėl konkrečios veiklos, atsižvelgdamas į Šiaulių rajono savivaldybės tarybos, Šiaulių rajono savivaldybės administracijos, E. L., M. K. raštus. Pažymėjo, kad atsakovo priimta Galutinė atrankos išvada nėra uždraudimas pareiškėjui planuoti veiklą, o yra tik planuojamos ūkinės veiklos procedūros sudėtinė dalis.

14Trečiasis suinteresuotas asmuo Šiaulių visuomenės sveikatos centras atsiliepime nurodė, kad pareiškėjas prie skundo pridėjo 2012 m. spalio 5 d. teritorijų planavimo dokumentų vertinimo pažymą Nr. TPD-223, kuri išduota išnagrinėjus pareiškėjo pateiktą 2012 m. rugsėjo 28 d. paraišką Nr. pTPD-225 ir prie jos pridėtus dokumentus ir kurioje nurodyta, kad sanitarinė apsaugos zona, auginant 12 000 vnt. ir daugiau suaugusių žvėrelių, yra 300 m. Pareiškėjas buvo informuotas, kad kaimo plėtros žemėtvarkos projekto ūkininko D. K. ūkio sodybos vietai parinkti pateiktuose dokumentuose išvadai nepakanka informacijos. Taip pat nurodė, kad reikia atlikti išsamų teritorijos planavimo dokumentų sprendinių vertinimą, vadovaujantis Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2004 m. liepos 16 d. nutarimo Nr. 920 „Dėl teritorijų planavimo dokumentų sprendinių poveikio vertinimo tvarkos aprašo patvirtinimo“ 6, 7 punktais, akcentuojant galimą planuojamos ūkinės veiklos triukšmą, kvapų bei oro taršą. Pareiškėjas 2012 m. gruodžio 3 d. pateikė naują paraišką Nr. pTPD-271 ir dokumentus, kuriuos pagal kompetenciją išnagrinėję nustatė, kad kaimo plėtros žemėtvarkos projekto ūkininko sodybos vietai parinkti pateikti dokumentai teritorijų planavimo etape atitinka visuomenės sveikatos saugos teisės aktų reikalavimus. Išvados dėl poveikio aplinkai vertinimo priėmimas priklauso atsakovo kompetencijai. Ar pareiškėjo nurodyti motyvai, dėl kurių Galutinė atrankos išvada galėtų būti pripažinta negaliojančia, yra pakankami, kad šis skundžiamas administracinis aktas būtų panaikintas, prašė spręsti teismo nuožiūra.

15Trečiasis suinteresuotas asmuo UAB „R.A.C.H.E.L. Consulting“ nurodė, kad Specialiųjų žemės ir miško naudojimo sąlygų 73 punkte nurodoma, kad pastatų, kuriuose laikomi gyvūnai su esančiais prie jų mėšlo ir srutų kaupimo įrenginiais arba be jų, sanitariniai apsaugos dydžiai, kai sutartinių gyvulių (toliau – SG), kaip arklių, avių, ožkų, žvėrelių, paukščių, išskyrus broilerius ir vištas, skaičius yra 300 SG ir daugiau, taikoma sanitarinė apsaugos zona yra 300 m.

16Pareiškėjo D. K. ūkyje planuojama auginti 3 000 vnt. suaugusių žvėrelių – audinių (2 500 vnt. suaugusių patelių ir 500 suaugusių patinų), o tai sudaro – 75 SG. Tokiu atveju planuojamai ūkinei veiklai sanitarinė apsaugos zona nėra nustatoma ir poveikio visuomenės sveikatai vertinimas neatliekamas. Nurodė, kad 2013 m. sausio 3 d. su pareiškėju D. K. pasirašytoje sutartyje Nr. 20130103-1 įsipareigojo atlikti poveikio aplinkai vertinimo atranką planuojamai ūkinei veiklai. Atranką atliko vadovaujantis Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2005 m. gruodžio 30 d. įsakymu Nr. D1-665 patvirtintais Planuojamos ūkinės veiklos atrankos metodiniais nurodymais. Kaip papildomą informaciją, atrankoje pateikė planuojamos ūkinės veiklos oro taršos, triukšmo bei kvapų modeliavimus, kurie parodo galimą poveikį visuomenei ir aplinkai. Oro taršos ir kvapų modeliavimas buvo atliktas kompiuterinių programų paketu „ISC-AERMOD View“, o triukšmo modeliavimas – CadnaA (Computer Aided Noise Abatement) programine įranga. Informacija atrankoje buvo pateikta išsami ir atitiko metodinius nurodymus, todėl ŠRAAD 2013 m. kovo 29 d. pateikė Atrankos išvadą, kurioje nurodė, kad poveikio aplinkai vertinimas neprivalomas. Atrankos išvada dėl poveikio aplinkai vertinimo buvo paviešinta.

172013 m. balandžio 19 d. gautas 2013 m. balandžio 17 d. pasiūlymas iš suinteresuoto asmens M. K., kuriame nurodyta, kad atranka atlikta neišsamiai ir neįvertintas poveikis aplinkai bei visuomenės sveikatai. Nesutikant su M. K. teiginiais, 2013 m. gegužės 10 d. raštu Nr. 20130510-1 atsakyta į jo nuogąstavimus. 2013 m. gegužės 16 d. 10 val. ŠRAAD įvyko Atrankos išvados persvarstymas. Persvarstymo metu galutinė išvada nebuvo priimta. Paprašyta UAB „R.A.C.H.E.L. Consulting“ patikslinti informaciją apie ( - ) k. antrąsias senąsias kapines, esančias Šiaulių r. sav., ( - ) k. (( - ) sen.), su tikslu išsiaiškinti, ar planuojama ūkinė veikla nepatenka į kapinių vizualinę apsaugos zoną. Informaciją apie kapines pateikta.

18Nurodė, kad sutinka su pareiškėjo D. K. pareiškimu dėl Galutinės atrankos išvados panaikinimo, nes: 1) ( - ) kaimas nuo planuojamos ūkinės veiklos vietos yra nutolęs apie 385–400 m šiaurės kryptimi. Planuojama ūkinė veikla pagal savo mastus yra labai maža ir negali bei nedarys įtakos kaimo, seniūnijos meteorologinių parametrų (klimato, temperatūros, kritulių ir t.t.). Poveikio aplinkai vertinimo atrankoje pateikti planuojamos ūkinės veiklos sąlygotos triukšmo, kvapų, aplinkos oro taršos sklaidos modeliavimai, kurie atspindi ūkinės veiklos sąlygojamą taršą. Rezultatai rodo, kad kvapų, triukšmo, aplinkos oro tarša ribinių verčių nepasiekia jau ūkinės veiklos sklype, todėl reikšmingos neigiamos įtakos gyventojų sveikatai neturės. Dėl tos pačios priežasties vertino, jog visuomenės nepasitenkinimas yra nemotyvuotas ir reikalavimas ūkinės veiklos organizatorių įgyvendinti neigiamą poveikį mažinančias priemones – augalų masyvą – neturi pagrindo. Šiuo metu apželdinamas planuojamos ūkinės veiklos sklypas yra geranoriškas planuojamos ūkinės veiklos organizatoriaus poelgis. Atsižvelgiant į Šiaulių rajono savivaldybės rašte išdėstytas pastabas, ( - ) gyventojams (esančių už 2,6 km) planuojama ūkinė veikla visiškai neturės įtakos; 2) vadovaujantis patvirtintu Šiaulių rajono bendruoju planu ginčo teritorijoje numatytas prioritetas yra prekinė augalininkystė, tačiau Šiaulių rajono savivaldybė išdavė projektavimo sąlygas pareiškėjo D. K. kaimo plėtros žemėtvarkos projektui rengti, kurio tikslas – švelniakailių žvėrelių auginimas. Tai patvirtina, kad šioje teritorijoje gali būti vykdoma ne tik augalininkystė, bet ir gyvulininkystė.

19II.

20Šiaulių apygardos administracinis teismas 2013 m. balandžio 15 d. sprendimu pareiškėjo skundą atmetė kaip nepagrįstą.

21Pirmosios instancijos teismas nustatė, jog Poveikio aplinkai vertinimo įstatymo 7 straipsnio 1 dalyje numatyta, kad atranka atliekama planuojamai ūkinei veiklai, įrašytai į Planuojamos ūkinės veiklos, kuriai turi būti atliekama atranka dėl poveikio aplinkai vertinimo, rūšių sąrašą (2 priedas). Poveikio aplinkai vertinimo įstatymo 2 priede apibrėžto Planuojamos ūkinės veiklos, kuriai turi būti atliekama atranka dėl poveikio aplinkai vertinimo, rūšių sąrašo 1.2. punkte numatyta, kad tokiai veiklai priskiriama kitų naminių gyvulių auginimas (daugiau kaip 200 gyvulių). Taigi į šį sąrašą patenka ir pareiškėjo planuojama ūkinė veikla – švelniakailių žvėrelių (audinių) veisimas ir auginimas.

22Teismas nustatė, kad nagrinėjamu atveju atsakinga institucija, t. y. atsakovas ŠRAAD, atliko atranką pagal poveikio aplinkai vertinimo dokumentų rengėjo UAB „R.A.C.H.E.L. Consulting“ pateiktą informaciją ir 2013 m. kovo 29 d. priėmė Atrankos išvadą Nr. (4)SR-S-765 (b. l. 11-12), kad planuojamai ūkinei veiklai poveikio aplinkai vertinimas neprivalomas.

23Visuomenės informavimo ir dalyvavimo planuojamos ūkinės veiklos poveikio aplinkai vertinimo procese tvarkos aprašo, patvirtinto Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2005 m. liepos 15 d. įsakymu Nr. Dl-370, nustatyta tvarka apie priimtą atrankos išvadą buvo pranešta visuomenei. Atsakovas ŠRAAD atsiliepime (b. l. 85-87) nurodė, kad priimta Atrankos išvada paskelbta jos, kaip atsakingos institucijos, internetinėje svetainėje 2013 m. balandžio 2 d.; taip pat poveikio aplinkai vertinimo dokumentų užsakovas ir rengėjas paskelbė 2013 m. balandžio 4 d. laikraštyje „Šiaulių kraštas“ ir laikraštyje „Lietuvos žinios“, 2013 m. balandžio 8 d. ( - ) seniūnijos ir Šiaulių savivaldybės skelbimų lentoje, Šiaulių r. savivaldybės skelbimų lentoje bei tinklapyje https://vvww.rachel.lt. Teismo vertinimu, visuomenei pranešta tinkamai, laikantis teisės aktų nustatytos tvarkos, nes suinteresuota visuomenė laiku pateikė pasiūlymus persvarstyti atrankos išvadą.

24Teismas nurodė, kad pagal byloje pateiktą medžiagą matyti, kad 2013 m. balandžio 19 d. ŠRADD gavo piliečio M. K., kurio namų valdos žemės sklypas ribojasi su pareiškėjo D. K. žemės sklypu, 2013 m. balandžio 17 d. pasiūlymą su nurodytais motyvais (b. l. 53-54) persvarstyti atrankos išvadą. Taip pat 2013 m. balandžio 19 d. ŠRAAD gavo piliečio E. L. 2013 m. balandžio 19 d. motyvuotą pasiūlymą dėl atrankos išvados persvarstymo (b. l. 55) su 2013 m. balandžio 11 d. pareiškimu, kuriame nurodyti motyvai, dėl ko reikėtų atlikti poveikio aplinkai vertinimą, pareiškimą pasirašė 111 ( - ) kaimo gyventojų (b. l. 46-50). Be to, 2013 m. gegužės 3 d. ŠRAAD gavo Šiaulių rajono savivaldybės administracijos 2013 m. gegužės 2 d. raštą Nr. S-1038(3.24) „Dėl švelniakailių žvėrelių (audinių) veisimo ir auginimo ( - ) k. poveikio aplinkai vertinimo atrankos išvados persvarstymo“ (b. l. 45) su nurodytais motyvais, dėl ko poveikio aplinkai vertinimas turėtų būti atliekamas.

252013 m. gegužės 16 d. įvyko 2013 m. kovo 29 d. Atrankos išvados „Dėl švelniakailių žvėrelių (audinių) veisimo ir auginimo poveikio aplinkai vertinimo“ svarstymas, kurio metu buvo išsamiai pristatyta ir įvertinta planuojama ūkinė veikla bei išsakyta suinteresuotų subjektų nuomonė dėl poveikio aplinkai vertinimo. Pažymėtina, kad svarstyme dalyvavo piliečiai M. K. bei E. L., kurie ir pateikė motyvuotus pasiūlymus persvarstyti Atrankos išvadą. 2013 m. gegužės 16 d. pasirašytas svarstymo posėdžio protokolas Nr. VDN-29 (b. l. 33-36), nutarta informacijos atrankai organizatoriui perengti papildomą informaciją apie ( - ) kaimo kapines ir pristatyti ją poveikio aplinkai vertinimo subjektams bei gavus subjektų išvadas ŠRAAD per 5 darbo dienas jas įvertinti ir priimti galutinę atrankos išvadą.

26UAB „R.A.C.H.E.L. Consulting“ pateikė papildomą informaciją ŠRAAD ir poveikio aplinkai vertinimo subjektams apie ( - ) k. kapines 2013 m. gegužės 17 d. raštu Nr. 20130517-1 „Dėl D. K. planuojamos ūkinės veiklos poveikio aplinkai vertinimo informacijos atrankai“ (b. l. 56-58). Taip pat 2013 m. gegužės 20 d. ŠRAAD gavo Šiaulių visuomenės sveikatos centro raštą Nr. S-2493(1.24) „Dėl atrankos išvados persvarstymo“.

27ŠRAAD 2013 m. birželio 3 d. gavo Šiaulių rajono savivaldybės administracijos 2013 m. gegužės 27 d. raštą Nr. S-1243(3.24) „Dėl švelniakailių žvėrelių (audinių) veisimo ir auginimo ( - ) k. poveikio aplinkai vertinimo atrankos išvados“ (b. l. 7, 44), kuriuo buvo remtasi priimant Galutinę atrankos išvadą ir nustatant privalomą poveikio aplinkai vertinimą.

282013 m. gegužės 16 d. įvyko Šiaulių rajono savivaldybės tarybos posėdis. 2013 m. gegužės 16 d. priimtas savivaldybės tarybos protokolinis sprendimas Nr. TP-3(b. l. 43), kuriame nuspręsta kreiptis į ŠRAAD dėl D. K. galimai vykdomos ūkinės veiklos ( - ) k., ( - ) sen., Šiaulių r. ir prašyti ŠRAAD, kad būtų atliktas pilnas poveikio aplinkai vertinimas. Minėtas protokolinis sprendimas Nr. TP-3 (b. l. 43), kuriuo buvo remtasi priimant Galutinę atrankos išvadą, Šiaulių rajono savivaldybės mero 2013 m. gegužės 28 d. raštu Nr. S-1218(3.14) (b. l. 42) buvo persiųstas ŠRAAD (gautas 2013 m. gegužės 30 d.).

29Teismas nurodė, kad pagal Poveikio aplinkai vertinimo įstatymo 7 straipsnio 13 dalį, atsakinga institucija, išnagrinėjusi visų poveikio aplinkai vertinimo subjektų išvadas, per 5 darbo dienas priima galutinę motyvuotą atrankos išvadą, ar privaloma atlikti poveikio aplinkai vertinimą. Atsakovas ŠRAAD 2013 m. birželio 4 d. priėmė Galutinę atrankos išvadą Nr. (4)SR-S-1413(7.1) (b. l. 8-10), kad švelniakailių žvėrelių (audinių) veisimo ir auginimo veiklai ( - ) k., ( - ) sen., Šiaulių r. sav. yra privalomas poveikio aplinkai vertinimas. Apie šią Galutinę išvadą planuojamos ūkinės veiklos organizatorius, t. y. šiuo atveju pareiškėjas, privalo informuoti visuomenę (Poveikio aplinkai vertinimo įstatymo 7 str. 14 d.). Visuomenės informavimo ir dalyvavimo planuojamos ūkinės veiklos poveikio aplinkai vertinimo procese tvarkos aprašo, patvirtinto Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2005 m. liepos 15 d. įsakymu Nr. Dl-370, nustatyta tvarka apie priimtą Galutinę atrankos išvadą buvo pranešta visuomenei. Galutinė atrankos išvada buvo paskelbta 2013 m. birželio 10 d. respublikinėje ir rajoninėje spaudoje – „Lietuvos žinios“ ir „Šiaulių kraštas“ (b. l. 67-68), internetiniame tinklapyje https://www.rachel.lt bei 2013 m. birželio 11 d. ( - ) seniūnijos skelbimų lentoje (b. l. 65-66).

30Dėl Galutinės atrankos išvados pagrįstumo teismas pažymėjo, kad Poveikio aplinkai vertinimo įstatymo 7 straipsnio 6 dalyje numatyta, kad atsakinga institucija atlieka atranką ir priima išvadą, ar privaloma atlikti poveikio aplinkai vertinimą, remdamasi šio straipsnio 4 ir 5 dalyse nurodyta informacija bei atsižvelgusi į nurodomus kriterijus. Panašios nuostatos reglamentuotos ir Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2006 m. birželio 23 d. įsakymu Nr. D1–311 patvirtintame Planuojamos ūkinės veiklos poveikio aplinkai vertinimo dokumentų nagrinėjimo Aplinkos ministerijoje ir jai pavaldžiose institucijose tvarkos apraše. Teismo vertinimu, atsakinga institucija ŠRAAD, priimdama Galutinę atrankos išvadą, vadovavosi ne tik pareiškėjo nurodyta informacija, tačiau atsižvelgė ir į Poveikio aplinkai vertinimo įstatymo 7 straipsnyje nurodytų kriterijų kompleksą.

31Teismo vertinimu, pareiškėjas nepagrįstai teigė, jog Galutinėje atrankos išvadoje turėjo būti nurodyti faktiniai duomenys apie galimą neigiamą poveikį aplinkai. Taip pat nurodė, kad atlikti paskaičiavimai rodo, jog planuojama ūkinė veikla neviršys jokių, t. y. kvapo ir triukšmo, ribų. Pastarieji pareiškėjo teiginiai tik patvirtina, kad planuojama ūkinė veikla darys poveikį konkrečios vietovės suinteresuotai visuomenei, todėl galimo poveikio intensyvumui įvertinti ŠRAAD 2013 m. birželio 4 d. pateikė Galutinę atrankos išvadą, kuria nustatė, kad švelniakailių žvėrelių (audinių) auginimui ir veisimui ( - ) k., ( - ) sen., Šiaulių r. sav. yra privalomas poveikio aplinkai vertinimas.

32Dėl pareiškėjo teiginio, kad Galutinė atrankos išvada priimta remiantis neargumentuotais raštais, kuriuose nurodyti tik deklaratyvūs teiginiai, ir gautais gyventojų parašais, teismas pažymėjo, kad Orhuso konvencijos 6 straipsnio 3 ir 7 dalyse numatyta valstybės pareiga užtikrinti visuomenės teisę gauti informaciją apie planuojamas veiklas bei užtikrinti efektyvų visuomenės dalyvavimą priimant sprendimus aplinkosaugos klausimais. Nagrinėjamu atveju atsakovui ŠRAAD poveikio aplinkai vertinimo dalyviai (piliečiai M. K. ir E. L., pateikęs ŠRAAD motyvuotą pareiškimą, pasirašytą 111 ( - ) k. gyventojų, Šiaulių rajono savivaldybė ir kt.) teikė raštus, kuriuose, teismo vertinimu, buvo pakankamai informacijos, į kurią turi būti atsižvelgta pagal Poveikio aplinkai vertinimo įstatymo 7 straipsnio 6 dalį, apie galimą planuojamos ūkinės veiklos poveikį aplinkai, todėl Galutinė atrankos išvada apie privalomą poveikio aplinkai vertinimą objektyviai pagrįsta. Teismo nuomone, pareiškėjas teikia argumentus, kuriais iš esmės siekiama ignoruoti suinteresuotos visuomenės interesus, teigiant, kad Galutinė atrankos išvada priimta remiantis nemotyvuotais raštais ir gyventojų parašais.

33Pareiškėjas skunde nurodė, kad jo planuojamai ūkinei veiklai vykdyti sanitarinė apsaugos zona nėra nustatoma ir tokiu atveju – kai nėra nustatoma sanitarinė zona – poveikio aplinkai ataskaitos nereikia daryti. Teismo vertinimu, toks pareiškėjo argumentas yra nepagrįstas, kadangi nei Poveikio aplinkai vertinimo įstatymas, nei kiti teisės aktai tokios galimybės nenumato.

34Dėl Lietuvos Respublikos viešojo administravimo įstatymo 8 straipsnio 1 ir 2 dalių teismas pažymėjo, kad Galutinė atrankos išvada yra pagrįsta objektyviais duomenis, nes pasiremta gautais poveikio aplinkai vertinimo dalyvių raštais, kuriuose pateikta pakankamai informacijos apie planuojamą ūkinę veiklą ir teritoriją, kurioje veikla bus vykdoma. Galutinės atrankos išvados (b. l. 10) 9 punkte nurodyti pagrindiniai motyvai, kuriais buvo remtasi priimant išvadą ir kurie laikytini individualia argumentacija. Teismo vertinimu, apie dokumentus, kuriais buvo remtasi priimant Galutinę atrankos išvadą, pareiškėjas žinojo. Be to, faktiniai duomenys apie galimą neigiamą poveikį neturėjo būti nurodyti Galutinėje atrankos išvadoje, kadangi minėti duomenys nurodomi poveikio aplinkai vertinimo ataskaitoje. Teismas sutinka su pareiškėjo pozicija, kad Galutinėje atrankos išvadoje turėjo būti nurodyta apskundimo tvarka, tačiau laiko tai neesminiu pažeidimu, kadangi tai pareiškėjui nesukliudė laiku kreiptis į teismą.

35Atsižvelgiant į tai, kas išdėstyta, teismas darė išvadą, jog atsakovas, priimdamas Galutinę išvadą, laikėsi teisės aktuose nustatytos tvarkos. Kadangi Šiaulių regiono aplinkos apsaugos departamento priimta Galutinė atrankos išvada yra pagrįsta ir teisėta, pareiškėjo skundas yra atmestinas kaip nepagrįstas.

36III.

37Pareiškėjas D. K. pateikė apeliacinį skundą (b. l. 144-148), kuriuo prašo panaikinti Šiaulių apygardos administracinio teismo 2013 m. rugsėjo 27 d. sprendimą ir priimti naują sprendimą – pareiškėjo skundą tenkinti.

38Apeliaciniame skunde remiasi tokiais pagrindiniais argumentais:

391. Pirmosios instancijos teismas sprendime neteisingai nurodė, kad planuojama vykdyti ūkinė veikla yra numatyta Poveikio aplinkai vertinimo įstatymo 2 priede, nes pareiškėjo auginamų švelniakailių žvėrelių skaičius viršija 200 vnt. gyvulių. Teismas neteisingai aiškino šią normą, nes planuojamų auginti audinių skaičius (3 000 vnt.) sudaro tik 75 vnt. gyvulių, taigi ūkinė veikla neviršija Poveikio aplinkai vertinimo įstatymo 2 priedo sąraše nurodyto gyvulių kiekio, taigi nepatenka ir į sąrašą veiklų, kurioms privaloma atranka poveikio aplinkai vertinimo.

402. Planuojamai ūkinei veiklai nėra nustatyta ir sanitarinė apsaugos zona, nes poveikio aplinkai vertinimas daromas, siekiant nustatyti sanitarinę apsaugos zoną, kad būtų apsaugota tiek visuomenė, tiek aplinka.

413. Nagrinėjamu atveju atsakovas priėmė išvadą atlikti privalomą poveikio aplinkai vertinimą, remiantis neargumentuotais piliečių raštais, kuriuose nurodyti deklaratyvūs teiginiai. Teiginys, kad pagal bendrąjį planą ginčo vietovėje prioritetas teikiamas augalininkystei, yra nepagrįstas, nes pati savivaldybė išdavė projektavimo sąlygas kaimo plėtros žemėtvarkos projektui, kas rodo, kad šioje vietovėje švelniakailių gyvūnų auginimas nėra uždraustas.

424. Pirmosios instancijos teismo teiginiai yra deklaratyvūs ir nepagrįsti jokiomis faktinėmis aplinkybėmis, perrašant iš įstatymo, į kokius kriterijus turi būti atsižvelgiama atliekant atranką dėl poveikio aplinkai vertinimo, bet nepasisakant dėl konkretaus galimo poveikio aplinkai. Teigia, kad pareiškėjo veikla negali sukelti jokių pokyčių nei vienam iš nurodytų aplinkos elementų.

43Trečiasis suinteresuotas asmuo Šiaulių rajono savivaldybės administracija atsiliepime į pareiškėjo apeliacinį skundą prašo apeliacinį skundą kaip nepagrįstą.

44Nurodo, kad apeliaciniame skunde nurodyti tie patys motyvai ir teisinė argumentacija, kaip ir pareiškėjo skunde pateiktame pirmos instancijos teismui. Į šiuos motyvus teismas atsakė 2013 m. rugsėjo 27 d. dienos teismo sprendime. Pažymi, kad palaiko Šiaulių apygardos administracinio teismo pateiktą motyvaciją 2013 m. rugsėjo 27 d. priimtame teismo sprendime.

45Atsakovas ŠRAAD pateikė atsiliepimą į pareiškėjo apeliacinį skundą, kuriuo prašo apeliacinį skundą atmesti kaip nepagrįstą.

46Atsiliepime pažymi, kad ŠRAAD nuomone, Galutinė atrankos išvada yra pagrįsta objektyviais duomenimis, nes pasiremta gautais poveikio aplinkai vertinimo dalyvių raštais, kuriuose pateikta pakankamai informacijos apie planuojamą ūkinę veiklą ir teritoriją, kurioje veikla bus vykdoma. Galutinės atrankos išvados 9 punkte nurodyti pagrindiniai motyvai, kuriais buvo remtasi priimant išvadą, apie dokumentus, kuriais buvo remtasi priimant Galutinę atrankos išvadą, pareiškėjas žinojo. Atkreipia dėmesį, kad faktiniai duomenys apie galimą neigiamą poveikį neturi būti nurodomi Galutinėje atrankos išvadoje, kadangi minėti duomenys nurodomi poveikio aplinkai vertinimo ataskaitoje.

47Nurodo, kad priimta Galutinė atrankos išvada neprieštarauja Poveikio aplinkai vertinimo įstatymo 4 straipsnyje nurodytiems poveikio aplinkai vertinimo tikslams. Pažymi, kad išvada, jog privalomas poveikio aplinkai vertinimas, dar nereiškia, kad veikla toje vietoje bus draudžiama, reikalingas tik išsamesnis tiesioginio ar netiesioginio planuojamos ūkinės veiklos poveikio visuomenės sveikatai, gyvūnijai ir augalijai, dirvožemiui, žemės paviršiui ir jos gelmėms, orui, vandeniui, klimatui, kraštovaizdžiui ir biologinei įvairovei, materialinėms ir nekilnojamosios kultūros vertybėms nagrinėjimas ir vertinimas.

48Teisėjų kolegija

konstatuoja:

49IV.

50Nagrinėjamoje byloje ginčas kilo dėl Lietuvos Respublikos aplinkos ministerijos Šiaulių regiono aplinkos apsaugos departamento 2013 m. birželio 4 d. galutinės atrankos išvados Nr.(4)SR-S-1413(7.1) „Dėl švelniakailių žvėrelių (audinių) veisimo ir auginimo poveikio aplinkai vertinimo“ teisėtumo.

51Pagal bylos aplinkybes nustatyta, kad 2013 m. kovo 18 d. UAB „R.A.C.H.E.L. Consulting“ pateikė ŠRAAD informaciją atrankai dėl D. K. planuojamos ūkinės veiklos (švelniakailių žvėrelių (audinių) auginimo ( - ) k., ( - ) sen., Šiaulių r.). Atsakovas ŠRAAD, atliko atranką pagal poveikio aplinkai vertinimo dokumentų rengėjo UAB „R.A.C.H.E.L. Consulting“ pateiktą informaciją ir 2013 m. kovo 29 d. priėmė Atrankos išvadą Nr. (4)SR-S-765, kad planuojamai ūkinei veiklai poveikio aplinkai vertinimas neprivalomas.

52Vadovaudamasis Planuojamos ūkinės veiklos poveikio aplinkai vertinimo dokumentų nagrinėjimo Aplinkos ministerijoje ir jai pavaldžiose institucijose tvarkos aprašo ir Visuomenės informavimo ir dalyvavimo planuojamos ūkinės veiklos poveikio aplinkai vertinimo procese tvarkos aprašo nuostatomis priimta Atrankos išvada paskelbta internetinėje svetainėje 2013 m. balandžio 2 d. Poveikio aplinkai vertinimo dokumentų užsakovas ir rengėjas Atrankos išvadą paskelbė 2013 m. balandžio 4 d. laikraštyje „Šiaulių kraštas“ ir laikraštyje „Lietuvos žinios“, 2013 m. balandžio 8 d. ( - ) seniūnijos ir Šiaulių savivaldybės skelbimų lentoje, Šiaulių r. savivaldybės skelbimų lentoje bei tinklapyje vvww.rachel.lt.

532013 m. balandžio 19 d. buvo gautas E. L. pasiūlymas, 2013 m. balandžio 19 d. – M. K. pasiūlymas, 2013 m., gegužės 2 d. – Šiaulių rajono savivaldybės administracijos raštas Nr. S-1038(3.24) su prašymais persvarstyti Atrankos išvadą. Pagal Planuojamos ūkinės veiklos pavaldžiose institucijose tvarkos aprašo 7 punktą, kuriame numatyta, kad tais atvejais, kai atsakinga institucija yra gavusi poveikio aplinkai vertinimo proceso dalyvių prašymus ar pasiūlymus persvarstyti atrankos išvadą, atsakinga institucija, įvertinusi, ar visuomenės informavimas atitinka nustatytus reikalavimus, pasibaigus pasiūlymų teikimo terminui, per 10 darbo dienų raštu, kuriame nurodomos atrankos išvados persvarstymo priežastys, pakviečia atvykti planuojamos ūkinės veiklos organizatorių (užsakovą), poveikio aplinkai vertinimo dokumentų rengėją, poveikio aplinkai vertinimo subjektus, pasiūlymus pateikusius visuomenės atstovus ir kartu su jais išnagrinėja pasiūlymus ar prašymus ir persvarsto priimtą atrankos išvadą, 2013 m. gegužės 16 d. 10 val. įvyko Atrankos išvados persvarstymas. Į persvarstymą buvo pakviesti poveikio aplinkai vertinimo subjektai ir piliečiai, teikę pasiūlymus dėl Atrankos išvados persvarstymo.

542013 m. birželio 4 d. ŠRAAD, peržiūrėjęs 2013 m. kovo 29 d. atrankos išvadą Nr.(4)SR-S-765 „Dėl švelniakailių žvėrelių (audinių) veisimo ir auginimo poveikio aplinkai vertinimo“ (toliau – ir Atrankos išvada), kurioje nenustatytas privalomas poveikio aplinkai vertinimas, priėmė galutinę atrankos išvadą Nr.(4)SR-S-1413(7.1) „Dėl švelniakailių žvėrelių (audinių) veisimo ir auginimo poveikio aplinkai vertinimo“, kurioje nustatytas privalomas poveikio aplinkai vertinimas.

55Pareiškėjas D. K. pateikė skundą Šiaulių apygardos administraciniam teismui, kuriuo prašė panaikinti ŠRAAD 2013 m. birželio 4 d. galutinę atrankos išvadą Nr.(4)SR-S-1413(7.1) „Dėl švelniakailių žvėrelių (audinių) veisimo ir auginimo poveikio aplinkai vertinimo“.

56Šiaulių apygardos administracinis teismas 2013 m. balandžio 15 d. sprendimu pareiškėjo skundą atmetė kaip nepagrįstą. Teismas nurodė, kad Galutinė atrankos išvada yra pagrįsta objektyviais duomenis, nes pasiremta gautais poveikio aplinkai vertinimo dalyvių raštais, kuriuose pateikta pakankamai informacijos apie planuojamą ūkinę veiklą ir teritoriją, kurioje veikla bus vykdoma.

57V.

58Apeliacinės instancijos teismo teisėjų kolegija, įvertinusi bylos aplinkybes, sprendžia, kad byla išnagrinėta pažeidžiant proceso teisės normas.

59Nagrinėjamoje byloje buvo sprendžiama, ar pagrįstai, atlikus Atrankos išvados persvarstymą, priimtoje Galutinėje atrankos išvadoje nuspręsta, kad poveikio aplinkai vertinimas pareiškėjui yra privalomas.

60Poveikio aplinkai vertinimo įstatymo 7 straipsnio 2 dalyje nustatyta, kad atrankos tikslas – nustatyti, ar privaloma atlikti konkrečios planuojamos ūkinės veiklos poveikio aplinkai vertinimą.

61Pagal Poveikio aplinkai vertinimo įstatymo 3 straipsnio 2 dalį poveikio aplinkai vertinimas atliekamas, kai: 1) planuojama ūkinė veikla įrašyta į Planuojamos ūkinės veiklos, kurios poveikis aplinkai privalo būti vertinamas, rūšių sąrašą (1 priedas); 2) atrankos metu nustatoma, kad planuojamai ūkinei veiklai yra privaloma atlikti poveikio aplinkai vertinimą; 3) planuojamos ūkinės veiklos įgyvendinimas gali daryti poveikį Europos ekologinio tinklo „Natura 2000“ teritorijoms ir institucija, atsakinga už saugomų teritorijų apsaugos ir tvarkymo organizavimą, Aplinkos ministerijos nustatyta tvarka nustato, kad šis poveikis gali būti reikšmingas. Poveikio aplinkai vertinimo įstatymo 7 straipsnio 1 dalyje numatyta, kad atranka atliekama planuojamai ūkinei veiklai, įrašytai į Planuojamos ūkinės veiklos, kuriai turi būti atliekama atranka dėl poveikio aplinkai vertinimo, rūšių sąrašą (2 priedas), ir tais atvejais, kai poveikio aplinkai vertinimo proceso dalyviai to reikalauja pagal šio įstatymo 3 straipsnio 3 dalį ir atsakinga institucija nusprendžia, kad reikia atlikti atranką. Poveikio aplinkai vertinimo įstatymo 3 straipsnio 3 dalyje įtvirtinta, kad visi planuojamos ūkinės veiklos poveikio aplinkai vertinimo proceso dalyviai turi teisę reikalauti, o atsakinga institucija, atsižvelgdama į planuojamos ūkinės veiklos mastą, pobūdį ar vietos ypatumus, nuspręsti, kad atranka dėl poveikio aplinkai vertinimo būtų atliekama ir planuojamai ūkinei veiklai, kuri neįrašyta į šio įstatymo 1 ir 2 prieduose nurodytus sąrašus.

62Nagrinėjamu atveju atsakinga institucija, t. y. atsakovas ŠRAAD, atliko atranką pagal poveikio aplinkai vertinimo dokumentų rengėjo UAB „R.A.C.H.E.L. Consulting“ pateiktą informaciją ir 2013 m. kovo 29 d. priėmė Atrankos išvadą Nr. (4)SR-S-765 (b. l. 11-12), kad planuojamai ūkinei veiklai poveikio aplinkai vertinimas neprivalomas. Ši Atrankos išvada byloje nėra ginčijama.

63Poveikio aplinkai vertinimo įstatymo 7 straipsnio 8 dalyje numatyta, kad apie atrankos išvadą planuojamos ūkinės veiklos organizatorius (užsakovas) praneša visuomenei Aplinkos ministerijos nustatyta tvarka. Atrankos išvada paskelbta atsakovo, kaip atsakingos institucijos, internetinėje svetainėje, laikraštyje „Šiaulių kraštas“ ir laikraštyje „Lietuvos žinios“, ( - ) seniūnijos ir Šiaulių savivaldybės skelbimų lentoje, Šiaulių r. savivaldybės skelbimų lentoje bei tinklapyje https://vvww.rachel.lt. Poveikio aplinkai vertinimo įstatymo 7 straipsnio 9 dalyje numatyta, kad suinteresuota visuomenė per 20 darbo dienų nuo atrankos išvados paskelbimo dienos turi teisę Aplinkos ministerijos nustatyta tvarka teikti atsakingai institucijai pasiūlymus persvarstyti atrankos išvadą. 2013 m. balandžio 19 d. ŠRADD gavo M. K. pasiūlymą su nurodytais motyvais (b. l. 53-54) persvarstyti Atrankos išvadą. Taip pat 2013 m. balandžio 19 d. ŠRAAD gavo E. L. 2013 m. balandžio 19 d. motyvuotą pasiūlymą dėl Atrankos išvados persvarstymo (b. l. 55) su 2013 m. balandžio 11 d. pareiškimu, kuriame nurodyti motyvai, dėl ko reikėtų atlikti poveikio aplinkai vertinimą, pareiškimą pasirašė 111 ( - ) kaimo gyventojų (b. l. 46-50). Be to, 2013 m. gegužės 3 d. ŠRAAD gavo Šiaulių rajono savivaldybės administracijos 2013 m. gegužės 2 d. raštą Nr. S-1038(3.24) „Dėl švelniakailių žvėrelių (audinių) veisimo ir auginimo ( - ) k. poveikio aplinkai vertinimo atrankos išvados persvarstymo“ (b. l. 45) su nurodytais motyvais, dėl ko poveikio aplinkai vertinimas turėtų būti atliekamas. 2013 m. gegužės 16 d. įvyko Šiaulių rajono savivaldybės tarybos posėdis. 2013 m. gegužės 16 d. priimtas savivaldybės tarybos protokolinis sprendimas Nr. TP-3 (b. l. 43), kuriame nuspręsta kreiptis į ŠRAAD dėl D. K. galimai vykdomos ūkinės veiklos ( - ) k., ( - ) sen., Šiaulių r. ir prašyti ŠRAAD, kad būtų atliktas pilnas poveikio aplinkai vertinimas.

64Poveikio aplinkai vertinimo įstatymo 7 straipsnio 11 dalyje numatyta, kad atsakinga institucija, gavusi planuojamos ūkinės veiklos organizatoriaus (užsakovo), poveikio aplinkai vertinimo dokumentų rengėjo, poveikio aplinkai vertinimo subjektų motyvuotą prašymą ar suinteresuotos visuomenės pasiūlymus persvarstyti atrankos išvadą, kviečia atvykti poveikio aplinkai vertinimo proceso dalyvius dalyvauti priimant galutinę atrankos išvadą, ar privaloma atlikti poveikio aplinkai vertinimą. Įgyvendinant šias teisės normas, 2013 m. gegužės 16 d. įvyko Atrankos išvados „Dėl švelniakailių žvėrelių (audinių) veisimo ir auginimo poveikio aplinkai vertinimo“ persvarstymas, kurio metu buvo išsamiai pristatyta ir įvertinta planuojama ūkinė veikla bei išsakyta suinteresuotų subjektų nuomonė dėl poveikio aplinkai vertinimo. Svarstyme dalyvavo ir M. K. bei E. L., kurie ir pateikė motyvuotus pasiūlymus persvarstyti Atrankos išvadą.

65Pagal Poveikio aplinkai vertinimo įstatymo 7 straipsnio 13 dalį atsakinga institucija, išnagrinėjusi visų poveikio aplinkai vertinimo subjektų išvadas, per 5 darbo dienas priima galutinę motyvuotą atrankos išvadą, ar privaloma atlikti poveikio aplinkai vertinimą. Atsakovas ŠRAAD 2013 m. birželio 4 d. priėmė Galutinę atrankos išvadą Nr. (4)SR-S-1413(7.1) (b. l. 8-10), kad švelniakailių žvėrelių (audinių) veisimo ir auginimo veiklai ( - ) k., ( - ) sen., Šiaulių r. sav. yra privalomas poveikio aplinkai vertinimas.

66Ginčijamoje Galutinėje atrankos išvadoje (b. l. 8-10) nurodoma, kad pareiškėjo planuojamai ūkinei veiklai poveikio aplinkai vertinimas privalomas. Pagrindiniai motyvai, kuriais buvo remtasi priimant Galutinę atrankos išvadą:

671. Gautas Šiaulių rajono savivaldybės tarybos 2013 m. gegužės 16 d. protokolinis sprendimas Nr. TP-3 dėl poveikio aplinkai vertinimo procedūrų D. K. ( - ) k., ( - ) sen., Šiaulių r. sav. planuojamai veiklai atlikimo (b. l. 43) ir 2013 m. gegužės 27 d. Šiaulių rajono savivaldybės administracijos raštas Nr. S-1243(3.24) dėl švelniakailių žvėrelių (audinių) veisimo ir auginimo ( - ) k. poveikio aplinkai vertinimo išvados (b. l. 7, 44), su išdėstytais motyvais, kuriais vadovaujantis reikėtų rengti poveikio aplinkai vertinimo programą ir ataskaitą.

682. Pagal Šiaulių rajono savivaldybės bendrąjį planą planuojamos veiklos teritorijoje numatytas prioritetas yra prekinė augalininkystė.

693. Gauti 111 ( - ) kaimo gyventojų, nepatenkintų planuojama ūkine veikla, parašai (b. l. 23-28), prieš planuojamą veiklą pasisakė ir ( - ) seniūnijos seniūnė.

70Viešojo administravimo subjektas skundžiamą sprendimą dėl Galutinės atrankos išvados priėmė remiantis inter alia M. K. bei E. L. pateiktais motyvuotais pasiūlymais persvarstyti Atrankos išvadą. Taigi administracinis sprendimas yra susijęs ne tik su pareiškėjo interesais, bet ir su asmenų, teikusių pasiūlymus persvarstyti Atrankos išvadą, interesais – iš esmės jų kreipimasis ir lėmė priimto sprendimo motyvus. Konstatavus tai, teisėjų kolegija sprendžia, kad ginčijamo sprendimo teisėtumo klausimas negali būti nagrinėjamas be asmenų, kurių pateikti argumentai buvo pagrindas priimti ginčijamą sprendimą viešojo administravimo institucijoje.

71Tai, kad teismo administracinis procesas turėtų priklausyti nuo to, koks ginčas yra išnagrinėtas viešojo administravimo institucijoje, spręstina atsižvelgiant į tai, kad administracinis teismas, nagrinėdamas skundus dėl individualių administracinių aktų teisėtumo, vykdo viešojo administravimo subjektų kontrolę (a review), t. y. teismas kontrolės modelio bylose vykdo objektyvios teisinės tvarkos apsaugos (recours objetif) funkcijas (ABTĮ 3 str.). Taigi bylose dėl administracinių aktų teisėtumo procesas administraciniame teisme turėtų būti nuoseklus administracinio ginčo ne teisme pratęsimas, o teisminės kontrolės dalykas turėtų apimti viešojo administravimo subjekto veiksmus tikrinant į subjektą besikreipusių asmenų reikalavimo teisę, sprendžiant klausimą, ar dalyvavo visi subjektai, kurie turėtų dalyvauti ne teismo administraciniame procese, sprendžiant, ar pagrįsti yra asmenų reikalavimai, ar viešojo administravimo subjektas pagal viešosios teisės normas gali priimti palankų administracinį sprendimą ir kt. (Lietuvos vyriausiojo administracinio teismo 2013 m. gruodžio 10 d. nutartis administracinėje byloje Nr. A602-1902/2013).

72Nagrinėjamu atveju pirmosios instancijos teismas netinkamai atliko viešojo administravimo subjekto kontrolę, nes išnagrinėjo bylą dėl asmenų, kurie dalyvavo ne teismo administraciniame procese, neįtraukdamas jų į teismo procesą. Pirmosios instancijos teismas, nagrinėdamas šią bylą, įstatymo nustatyta tvarka turėjo spręsti klausimą dėl asmenų, su kurių teisėmis ir pareigomis susijęs teismo sprendimas, įtraukimo į bylą trečiaisiais suinteresuotais asmenimis (ABTĮ 48, 54 str.). Pirmosios instancijos teismas, išnagrinėjęs bylą ir neįtraukęs į jos nagrinėjimą asmenų M. K. bei E. L., pateikusių motyvuotus pasiūlymus persvarstyti Atrankos išvadą, pasisakė dėl asmenų, neįtrauktų į bylos nagrinėjimą, teisių ir pareigų. Šis proceso teisės normų pažeidimas sudaro sprendimo negaliojimo pagrindą, dėl kurio sprendimas turi būti naikinamas ir byla perduodama nagrinėti iš naujo (ABTĮ 142 str. 2 d. 2 p., 141 str. 1 d. 1 p.).

73Be to, byloje turėtų dalyvauti ir Šiaulių apskrities priešgaisrinė gelbėjimo valdyba bei Kultūros paveldo departamento prie Kultūros ministerijos Šiaulių teritorinis padalinys (ABTĮ 48 str.).

74Poveikio aplinkai vertinimo įstatymo 5 straipsnyje nustatyti poveikio aplinkai vertinimo proceso dalyviai, prie kurių įstatymas priskiria planuojamos ūkinės veiklos poveikio aplinkai vertinimo subjektus: valstybės institucijas atsakingas už sveikatos apsaugą, priešgaisrinę apsaugą, kultūros vertybių apsaugą, ir savivaldybių institucijas (1 d. 2 p.); visuomenę (5 p.). Poveikio aplinkai vertinimo proceso dalyvių dalyvavimas yra nustatytas Poveikio aplinkai vertinimo įstatymo 7 straipsnio 11 dalyje, pagal kurią atsakinga institucija, sprendžianti dėl atrankos išvados persvarstymo, kviečia atvykti poveikio aplinkai vertinimo proceso dalyvius dalyvauti priimant galutinę atrankos išvadą. Poveikio aplinkai vertinimo įstatymo 7 straipsnio 14 dalyje nustatyta planuojamos ūkinės veiklos organizatoriaus (užsakovo) pareiga pranešti visuomenei apie galutinę atrankos išvadą.

75Apibendrinant konstatuotina, kad Atrankos išvada buvo persvarstoma ŠRAAD gavus suinteresuotos visuomenės – dviejų fizinių asmenų, gyvenančių toje vietovėje, kur numatoma vykdyti ūkinę veiklą, pasiūlymus. Minėti fiziniai asmenys, kaip suinteresuota visuomenė, dalyvavo ŠRAAD persvarstant Atrankos išvadą, todėl minėti poveikio aplinkai vertinimo proceso dalyviai turėjo dalyvauti ir nagrinėjant bylą teisme, nes jų iniciatyva buvo pradėtas Atrankos išvados persvarstymas. Be to, teismas neįtraukė į bylą kitų poveikio aplinkai vertinimo subjektų, kurie turėjo dalyvauti persvarstant Atrankos išvadą – institucijų, atsakingų už priešgaisrinę apsaugą, kultūros vertybių apsaugą, nors šios institucijos buvo kviečiamos dalyvauti priimant Galutinę atrankos išvadą, buvo informuotos apie Galutinę atrankos išvadą.

76Nagrinėdamas bylą iš naujo, pirmosios instancijos teismas taip pat turėtų išsireikalauti papildomus įrodymus byloje. Iš byloje esančių duomenų neaišku, kaip prasidėjo procesas dėl poveikio aplinkai vertinimo, t. y. kodėl pareiškėjo planuojamai ūkinei veiklai buvo atliekama atranka dėl poveikio aplinkai vertinimo, nors jo planuojama veikla nepatenka į Planuojamos ūkinės veiklos, kuriai turi būti atliekama atranka dėl poveikio aplinkai vertinimo, rūšių sąrašą (Poveikio aplinkai vertinimo įstatymo 2 priedas). Taigi pirmosios instancijos teismas turėtų išsiaiškinti tai ir išsireikalauti su proceso pradžia susijusius dokumentus iš atsakingų institucijų. Pirmosios instancijos teismas turėtų išreikalauti ir kitus su bylos nagrinėjimu susijusius dokumentus. Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2005 m. gruodžio 30 d. įsakymu Nr. D1-665 patvirtintų Planuojamos ūkinės veiklos atrankos metodinių nurodymų (toliau – ir Metodiniai nurodymai) 10 punkte numatyta, kad atsakinga institucija, remdamasi planuojamos ūkinės veiklos organizatoriaus (užsakovo) ar poveikio aplinkai vertinimo dokumentų rengėjo pagal 8 ir 9 punktus pateikta informacija, užpildo 2 priedą. Metodinių nurodymų 13 punkte įtvirtinta, kad atsakinga institucija, rengdama galutinę atrankos išvadą, pakartotinai išnagrinėja planuojamos ūkinės veiklos organizatoriaus (užsakovo) ar poveikio aplinkai vertinimo dokumentų rengėjo pateiktą atrankos informaciją, 2 priedą, įvertina atrankos išvados persvarstymo išvadas ir poveikio aplinkai vertinimo subjektų išvadas (jeigu tokios buvo pateiktos). Metodinių nurodymų 14 punkte numatyta, kad atsakinga institucija, siekdama užtikrinti atrankos objektyvumą ir išvados aiškumą bei vykdyti poveikio aplinkai vertinimo sistemos kontrolę, pasilieka užpildytą 2 priedą bei planuojamos ūkinės veiklos organizatoriaus (užsakovo) ar poveikio aplinkai vertinimo dokumentų rengėjo pateiktą informaciją. Byloje nėra pateiktas Metodiniuose nurodymuose minimas 2 priedas, kuris gali būti svarbus vertinant Galutinės atrankos išvados teisėtumą ir joje išdėstytus motyvus, todėl šis dokumentas išreikalautinas iš atsakingos institucijos. Be to, pareiškėjas apeliaciniame skunde nurodo, kad jam yra išduotas teritorijos planavimo dokumentas – projektavimo sąlygos ūkinei veiklai vykdyti, tačiau šio dokumento nagrinėjamoje byloje taip pat nėra. Kadangi poveikio aplinkai vertinimas susijęs su teritorijų planavimo procesu, minėtas dokumentas aktualus ir nagrinėjamos bylos kontekste.

77Pažymėtina, kad pirmosios instancijos teismas, nagrinėdamas bylą, kuri yra susijusi su galimybe vykdyti ūkinę veiklą žemės sklype, nepareikalavo duomenų apie šį sklypą. Todėl prie bylos yra pridedamas Nekilnojamojo turto centrinio duomenų banko išrašas su istorija dėl sklypo, esančio Šiaulių r. sav. ( - ) sen. ( - ) k. ( - ) ir kadastro žemėlapio fragmentas.

78Apeliacinės instancijos teismas, perduodamas bylą nagrinėti iš naujo, atkreipia dėmesį taip pat dėl dalies pirmosios instancijos teismo nagrinėto ginčo esmės. Pirmiausia pažymėtina tai, kad pirmosios instancijos teismas iš naujo vertindamas galutinės atrankos išvados teisėtumą, turi atkreipti dėmesį, kad Poveikio aplinkai vertinimo įstatymo 7 straipsnio 6 dalies 1 ir 2 punktuose nustatyta, jog atsakinga institucija atlieka atranką ir priima išvadą, ar privaloma atlikti poveikio aplinkai vertinimą, remdamasi šio straipsnio 4 ir 5 dalyse nurodyta informacija bei atsižvelgusi į nurodytus kriterijus. Taigi atsakingai institucijai (nagrinėjamu atveju ŠRAAD) yra nustatyta pareiga priimti motyvuotą galutinę atrankos išvadą. Ši išvada turi būti priimama įvertinant Poveikio aplinkai vertinimo įstatymo 7 straipsnio 6 dalies 1 ir 2 punktuose nustatytus kriterijus. Teisėjų kolegija konstatuoja, kad atsakinga institucija, gavusi poveikio aplinkai vertinimo subjektų pasiūlymus, turi juos įvertinti ir nuspręsti, ar juose nurodytai argumentai yra pagrįsti ir sudaro pagrindą teigti, kad konkrečiu atveju turi būti atliekamas planuojamos ūkinės veiklos poveikio aplinkai vertinimas. Institucijai neužtenka galutinėje atrankos išvadoje konstatuoti, kad tam tikri pasiūlymai yra gauti, tačiau būtina juos įvertinti ir nurodyti, kokie konkrečiai juose nurodyti aspektai leidžia teigti, kad turi būti ar neturi būti atliekamas poveikio aplinkai vertinimas. Pabrėžtina ir tai, kad galutinė atrankos išvada yra priimama apsvarsčius ir įvertinus pirminės atrankos išvados teisingumą. Taigi priimant priešingą sprendimą nei tas, kuris buvo nurodytas pirminėje atrankos išvadoje, minėta argumentacija yra svarbi, nes iš galutinė atrankos išvados turi būti aišku, kokios aplinkybės lemia, kad yra priimamas priešingas sprendimas.

79Teisėjų kolegija nurodo, kad priimant galutinę atrankos išvadą, turi būti įvertinti Poveikio aplinkai vertinimo įstatymo 7 straipsnio 6 dalies 1 ir 2 punktuose nustatyti kriterijai ir bent bendrai pasisakoma, kokiems konkretiems aplinkos veiksniams (gyvūnijai, augalijai, dirvožemiui, vandeniui ir kt.) bus galimai daromas neigiamas poveikis. Pažymėtina, jog kiekviena valdžios institucija yra saistoma bendrųjų, inter alia konstitucinių, teisės principų (teisinės valstybės, teisės viršenybės, asmenų lygybės prieš įstatymą, proporcingumo ir kt.) bei gero administravimo, atsakingo valdymo principų (teisėtumo, objektyvumo, nepiktnaudžiavimo valdžia, skaidrumo ir kt.). Tai reiškia, jog atsakovas, Galutinėje atrankos išvadoje nutardamas, kad būtina atlikti poveikio aplinkai vertinimą, privalo tokį savo sprendimą tinkamai argumentuoti.

80Apeliacinės instancijos teismo teisėjų kolegija sprendžia, kad pirmosios instancijos teismas išnagrinėjo bylą pažeisdamas proceso teisės normas, todėl priimtas Šiaulių apygardos administracinio teismo 2013 m. rugsėjo 27 d. sprendimas naikintinas.

81Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos administracinių bylų teisenos įstatymo 140 straipsnio 1 dalies 4 punktu, teisėjų kolegija

Nutarė

82Pareiškėjo D. K. apeliacinį skundą tenkinti iš dalies.

83Šiaulių apygardos administracinio teismo 2013 m. rugsėjo 27 d. sprendimą panaikinti ir perduoti bylą pirmosios instancijos teismui nagrinėti iš naujo.

84Nutartis neskundžiama.

Proceso dalyviai
1. Lietuvos vyriausiojo administracinio teismo teisėjų kolegija, susidedanti iš... 2. Teisėjų kolegija... 3. I.... 4. 2013 m. birželio 4 d. Lietuvos Respublikos aplinkos ministerijos Šiaulių... 5. Pareiškėjas D. K. (toliau – ir pareiškėjas) pateikė... 6. Pareiškėjas skunde teismui (b. l. 2-5) nurodė, kad viešojo administravimo... 7. Pareiškėjo atstovas advokatas E. O. posėdžio metu... 8. Atsakovas atsiliepime (b. l. 85-87) nurodė, kad ŠRAAD yra atsakinga... 9. Atrankos išvados persvarstymas įvyko 2013 m. gegužės 16 d. 10 val. Į... 10. ŠRAAD nuomone, priimta Galutinė atrankos išvada neprieštarauja Lietuvos... 11. Atsakovo ŠRAAD atstovas posėdžio metu nurodė, kad ignoruoti 111 žmonių,... 12. Trečiasis suinteresuotas asmuo Šiaulių rajono savivaldybės administracija... 13. Pažymėjo, kad Jungtinių Tautų Organizacijos Europos ekonomikos komisijos... 14. Trečiasis suinteresuotas asmuo Šiaulių visuomenės sveikatos centras... 15. Trečiasis suinteresuotas asmuo UAB „R.A.C.H.E.L. Consulting“ nurodė, kad... 16. Pareiškėjo D. K. ūkyje planuojama auginti 3 000 vnt.... 17. 2013 m. balandžio 19 d. gautas 2013 m. balandžio 17 d. pasiūlymas iš... 18. Nurodė, kad sutinka su pareiškėjo D. K. pareiškimu dėl... 19. II.... 20. Šiaulių apygardos administracinis teismas 2013 m. balandžio 15 d. sprendimu... 21. Pirmosios instancijos teismas nustatė, jog Poveikio aplinkai vertinimo... 22. Teismas nustatė, kad nagrinėjamu atveju atsakinga institucija, t. y.... 23. Visuomenės informavimo ir dalyvavimo planuojamos ūkinės veiklos poveikio... 24. Teismas nurodė, kad pagal byloje pateiktą medžiagą matyti, kad 2013 m.... 25. 2013 m. gegužės 16 d. įvyko 2013 m. kovo 29 d. Atrankos išvados „Dėl... 26. UAB „R.A.C.H.E.L. Consulting“ pateikė papildomą informaciją ŠRAAD ir... 27. ŠRAAD 2013 m. birželio 3 d. gavo Šiaulių rajono savivaldybės... 28. 2013 m. gegužės 16 d. įvyko Šiaulių rajono savivaldybės tarybos posėdis.... 29. Teismas nurodė, kad pagal Poveikio aplinkai vertinimo įstatymo 7 straipsnio... 30. Dėl Galutinės atrankos išvados pagrįstumo teismas pažymėjo, kad Poveikio... 31. Teismo vertinimu, pareiškėjas nepagrįstai teigė, jog Galutinėje atrankos... 32. Dėl pareiškėjo teiginio, kad Galutinė atrankos išvada priimta remiantis... 33. Pareiškėjas skunde nurodė, kad jo planuojamai ūkinei veiklai vykdyti... 34. Dėl Lietuvos Respublikos viešojo administravimo įstatymo 8 straipsnio 1 ir 2... 35. Atsižvelgiant į tai, kas išdėstyta, teismas darė išvadą, jog atsakovas,... 36. III.... 37. Pareiškėjas D. K. pateikė apeliacinį skundą (b. l.... 38. Apeliaciniame skunde remiasi tokiais pagrindiniais argumentais:... 39. 1. Pirmosios instancijos teismas sprendime neteisingai nurodė, kad planuojama... 40. 2. Planuojamai ūkinei veiklai nėra nustatyta ir sanitarinė apsaugos zona,... 41. 3. Nagrinėjamu atveju atsakovas priėmė išvadą atlikti privalomą poveikio... 42. 4. Pirmosios instancijos teismo teiginiai yra deklaratyvūs ir nepagrįsti... 43. Trečiasis suinteresuotas asmuo Šiaulių rajono savivaldybės administracija... 44. Nurodo, kad apeliaciniame skunde nurodyti tie patys motyvai ir teisinė... 45. Atsakovas ŠRAAD pateikė atsiliepimą į pareiškėjo apeliacinį skundą,... 46. Atsiliepime pažymi, kad ŠRAAD nuomone, Galutinė atrankos išvada yra... 47. Nurodo, kad priimta Galutinė atrankos išvada neprieštarauja Poveikio... 48. Teisėjų kolegija... 49. IV.... 50. Nagrinėjamoje byloje ginčas kilo dėl Lietuvos Respublikos aplinkos... 51. Pagal bylos aplinkybes nustatyta, kad 2013 m. kovo 18 d. UAB „R.A.C.H.E.L.... 52. Vadovaudamasis Planuojamos ūkinės veiklos poveikio aplinkai vertinimo... 53. 2013 m. balandžio 19 d. buvo gautas E. L. pasiūlymas,... 54. 2013 m. birželio 4 d. ŠRAAD, peržiūrėjęs 2013 m. kovo 29 d. atrankos... 55. Pareiškėjas D. K. pateikė skundą Šiaulių apygardos... 56. Šiaulių apygardos administracinis teismas 2013 m. balandžio 15 d. sprendimu... 57. V.... 58. Apeliacinės instancijos teismo teisėjų kolegija, įvertinusi bylos... 59. Nagrinėjamoje byloje buvo sprendžiama, ar pagrįstai, atlikus Atrankos... 60. Poveikio aplinkai vertinimo įstatymo 7 61. Pagal Poveikio aplinkai vertinimo įstatymo 3 straipsnio 2 dalį poveikio... 62. Nagrinėjamu atveju atsakinga institucija, t. y. atsakovas ŠRAAD, atliko... 63. Poveikio aplinkai vertinimo įstatymo 7 straipsnio 8 dalyje numatyta, kad apie... 64. Poveikio aplinkai vertinimo įstatymo 7 straipsnio 11 dalyje numatyta, kad... 65. Pagal Poveikio aplinkai vertinimo įstatymo 7 straipsnio 13 dalį atsakinga... 66. Ginčijamoje Galutinėje atrankos išvadoje (b. l. 8-10) nurodoma, kad... 67. 1. Gautas Šiaulių rajono savivaldybės tarybos 2013 m. gegužės 16 d.... 68. 2. Pagal Šiaulių rajono savivaldybės bendrąjį planą planuojamos veiklos... 69. 3. Gauti 111 ( - ) kaimo gyventojų, nepatenkintų planuojama ūkine veikla,... 70. Viešojo administravimo subjektas skundžiamą sprendimą dėl Galutinės... 71. Tai, kad teismo administracinis procesas turėtų priklausyti nuo to, koks... 72. Nagrinėjamu atveju pirmosios instancijos teismas netinkamai atliko viešojo... 73. Be to, byloje turėtų dalyvauti ir Šiaulių apskrities priešgaisrinė... 74. Poveikio aplinkai vertinimo įstatymo 5 straipsnyje nustatyti poveikio aplinkai... 75. Apibendrinant konstatuotina, kad Atrankos išvada buvo persvarstoma ŠRAAD... 76. Nagrinėdamas bylą iš naujo, pirmosios instancijos teismas taip pat turėtų... 77. Pažymėtina, kad pirmosios instancijos teismas, nagrinėdamas bylą, kuri yra... 78. Apeliacinės instancijos teismas, perduodamas bylą nagrinėti iš naujo,... 79. Teisėjų kolegija nurodo, kad priimant galutinę atrankos išvadą, turi būti... 80. Apeliacinės instancijos teismo teisėjų kolegija sprendžia, kad pirmosios... 81. Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos administracinių bylų teisenos įstatymo... 82. Pareiškėjo D. K. apeliacinį skundą tenkinti iš... 83. Šiaulių apygardos administracinio teismo 2013 m. rugsėjo 27 d. sprendimą... 84. Nutartis neskundžiama....