Byla I-5327-661/2007

1Vilniaus apygardos administracinio teismo teisėjų kolegija, susidedanti iš teisėjų Alvydo Barkausko (teisėjas pranešėjas), Broniaus Januškos (kolegijos pirmininkas), Mefodijos Povilaitienės, sekretoriaujant Giedrei Katinaitei,

2dalyvaujant pareiškėjo UAB „Žalgirio loto“ atstovui advokatui Arūnui Šidlauskui,

3atsakovo Valstybinės lošimų priežiūros komisijos atstovui Andrius Karaliūnas.

4viešajame teismo posėdyje išnagrinėjo administracinę bylą pagal pareiškėjo UAB „Žalgirio loto“ skundą dėl Valstybinės lošimų priežiūros komisijos 2006 m. gruodžio 15 d. nutarimo Nr. N-266 panaikinimo ir bylinėjimosi išlaidų priteisimo.

5Teisėjų kolegija

Nustatė

6UAB „Žalgirio loto“ (toliau – Pareiškėjas) kreipėsi į teismą prašydamas panaikinti Valstybinės lošimų priežiūros komisijos (toliau – Komisijos) 2006 m. gruodžio 15 d nutarimą Nr. N-266 ir priteisti bylinėjimosi išlaidas (b.l. 2-5).

7Nesutiko su Komisijos priimtu nutarimu, kuriame konstatuota, kad Pareiškėjas organizavo skaitmeninę loteriją „Žalgiris“, t.y. platino loterijos bilietus bei vykdė loterijos tiražą, pažeisdamas Lietuvos Respublikos Loterijų įstatymo 17 str. 1 d. ir 27 str. 2 d., komisija nusprendė tyrimo medžiagą perduoti Valstybinei mokesčių inspekcijai prie FM dėl administracinio tesiės pažeidimo protokolo surašymo.

8Skunde paaiškino, kad nuo 1996 m. lapkričio 29 d. UAB „Žalgirio loto" turėjo Licenciją Nr. 43 organizuoti skaitmeninę loteriją „Žalgiris" (dabartinis pavadinimas -„Sekmadienio loto"), galiojančią dešimt metų, t.y. iki 2006 m. lapkričio 20 d. Pasibaigus minėtos licencijos galiojimui, pareiškėjas toliau platino šios loterijos bilietus ir vykdė loterijos tiražą, vadovaudamasis 2005 m. balandžio 15 d. pareiškėjui išduotos licencijos organizuoti didžiąsias loterijas Nr. 000004 pagrindu. 2006 m. lapkričio 30 d. parduotuvėje „Senukai" Komisija loterijos bilietų pardavėjai E. C. surašė aktą ir nurodė, kad ji neteisėtai prekiauja loterijos „Sekmadienio loto" bilietais, kadangi šios loterijos licencija jau yra pasibaigusi. Pažymėjo, kad iki LR Loterijų įstatymo Nr. IX-1661 įsigaliojimo (t.y. iki 2004 m. sausio 1 d.), loterijų organizatorius kiekvienai loterijai organizuoti turėjo gauti atskirą licenciją, kuri buvo išduodama patvirtinus loterijos reglamentą (loterijos vykdymo taisykles) ir teigia, kad loterija buvo vykdoma vadovaujantis konkrečiai loterijai išduota licencija ir loterijos reglamentu.

9Pabrėžė, kad 2005 m. balandžio 15 d. pareiškėjui buvo išduota licencija Nr. 000004 organizuoti didžiąsias, o 2006 m. birželio 30 d. Komisijos nutarime Nr. N-140 aiškiai nurodyta, kad remiantis UAB „Žalgirio loto" išduota licencija Nr. 000004, Komisija „tvirtina loterijos „Žalgiris" reglamento, patvirtinto Komisijos 2006 m. rugpjūčio 26 d. nutarimu Nr. N-I60, pakeitimus ir papildymus bei išdėsto šį reglamentą nauja redakcija."

10Atkreipė dėmesį, kad nauja loterijos „Žalgiris" reglamento redakcija Komisijos buvo patvirtinta atsižvelgiant į Bendrovės turimą naują licenciją Nr. 000004, o ne į licenciją Nr. 43; 1996 m. lapkričio 29 d. išduota licencija Nr. 43 baigėsi 2006 m. lapkričio 20 d., tačiau iki jai pasibaigiant, t.y. 2005 m. balandžio 15 d. pareiškėjui buvo išduota nauja licencija Nr. 000004, todėl teigia, kad pareiškėjas galėjo vykdyti savo veiklą, nes licencija Nr. 000004 yra neterminuota ir jos galiojimo laikas nebuvo pasibaigęs 2006 m. lapkričio 20 d. o 2006 m. rugpjūčio 26 d. Komisija patvirtindama loterijos „Žalgiris" reglamentą nauja redakcija, patvirtino, kad reglamentas atitinka LR Loterijų įstatymo Nr. IX-1661 reikalavimus; UAB „Žalgirio loto", turėdamas galiojančią licenciją Nr. 000004 ir Komisijos patvirtintas loterijos „Žalgiris" taisykles, toliau (t.y. ir po 2006 m. lapkričio 20 d.) platino: loterijos „Žalgiris" bilietus ir pareiškėjas tuo jokių teisės aktų nepažeidė, nes loterijų organizatoriui nuo Loterijų įstatymo įsigaliojimo dienos (t.y. nuo 2004 m. sausio 1 d.) išduodama viena bendra licencija organizuoti didžiąsias ar mažąsias loterijas ir pareiškėjas turėjo ne tik naują licenciją, suteikiančią teisę organizuoti didžiąsias loterijas, bet ir su Komisija suderintą naują taisyklių redakciją.

11Paaiškino, kad nei įstatyme, nei jį lydinčiuose poįstatyminiuose aktuose nėra reglamentuotas terminuotos licencijos ar žaidimo taisyklių perregistravimas ar papildomas jų patvirtinimas, jei išduota nauja licencija, be to nėra parengta ir tvarka, susijusi su siekiu toliau tęsti loteriją pagal neterminuotą licenciją, todėl Komisijos taikomi veiklos apribojimai Bendrovės atžvilgiu nėra teisėti, o jeigu pasibaigus terminuotai licencijai ir turint bendrą neterminuotą licenciją, taisykles reikėtų perregistruoti, tai įsakmiai būtų nurodyta įstatyme, loterijas reglamentuojantys teisės aktai jokių papildomų reikalavimų nenustato.

12Pareiškėjo atstovas teismo posėdyje palaikė skunde išdėstytą poziciją ir prašė skundą tenkinti.

13Atsakovas Valstybinė lošimų priežiūros komisija atsiliepimu į skundą prašė jį atmesti kaip nepagrįstą (b.l. 50-52).

14Atsiliepimą grindė šiais motyvais: 2006 m. lapkričio 30 d. Priežiūros komisijos Loterijų organizavimo priežiūros skyriaus specialistės patikrino atsitiktine tvarka pasirinktas pareiškėjo loterijos bilietų platinimo vietas Vilniaus mieste ir įsigijo: UAB „Lietuvos spauda" kioske, esančiame A. J. Povilaičio g. 20 Vilniuje, žalios spalvos loterijos bilietą Nr. 02-0081784-164 (kasos kvito Nr. 0092); UAB „Rimi Lietuva" prekybos tinklo parduotuvėje „Hypermarket", esančioje Savanorių pr. 16 Vilniuje, žalios spalvos loterijos bilietą Nr. 02-0082458-174 (kasos kvito Nr. 0004F); UAB "VP Market" prekybos tinklo parduotuvėje "Maxima", esančioje Mindaugo g. 11 Vilniuje, žalios spalvos loterijos bilietą Nr. 02-0100013-168 (kasos kvitas Nr. 67519); UAB „Lietuvos spauda" kioske, esančiame Erfurto g. 41 Vilniuje, žalios spalvos loterijos bilietą Nr. 02-0099463-161 (kasos kvito Nr. 0025); UAB "Senukai" prekybos centre, esančiame Ukmergės g.244 Vilniuje, pas bendrovės platintoją E. C., žalios spalvos loterijos bilietą Nr. 02-0083215-098. Be to pažymėjo, kad Priežiūros komisijos Loterijų organizavimo priežiūros skyriaus specialistė tiesiogiai stebėjo 2006 m. gruodžio 3 d. vykusį loterijos tiražą, kurio metu buvo traukiami kamuoliukai siekiant nustatyti loterijos tiraže laimėjusius loterijos bilietus. Teigia, kad faktas, jog pareiškėjas vykdė loteriją „Žalgiris" pasibaigus licencijos galiojimo laikui yra neginčijamas, 2006 m. gruodžio 4 d. - 6 d. patikrinus pareiškėjo loterijos bilietų platinimo vietas Vilniaus mieste, buvo nustatyta, kad bilietų platinimo vietose loterijos bilietai neplatinami.

15Nurodė, kad Priežiūros komisija ištyrė visas pareiškėjo prašyme numatytas aplinkybes, surinko visą su prašymu susijusią medžiagą ir 2006 m. gruodžio 15 d. priėmė nutarimą Nr. N-266 „Dėl UAB „Žalgirio loto" loterijos „Žalgiris" organizavimo", kuriame buvo nuspręsta tyrimo metu surinktą medžiagą dėl nustatytų pažeidimų perduoti Valstybinei mokesčių inspekcijai prie Finansų ministerijos dėl administracinio teisės pažeidimo protokolo surašymo bendrovės atsakingiems asmenims už komercinės ar ūkinės veiklos tvarkos pažeidimus, nes Komisija tokių įgaliojimų neturi, sprendimas buvo pagrįstas objektyviais duomenimis bei teisės aktų normomis. Pareiškėjas apie šį Priežiūros komisijos sprendimą buvo informuotas, o taip pat nurodyta jo apskundimo galimybė.

16Atsakovo teigimu, 2004 m. sausio 1 d. įsigaliojus LĮ, loterijos organizavimo sąlygas pagal Lietuvos Respublikos finansų ministerijos išduotas terminuotas licencijas reglamentuoja LĮ 27 straipsnio 2 dalis, kurioje nustatyta, kad loterijų organizatoriai, kuriems yra išduotos terminuotos licencijos rengti pinigines ir pinigines-daiktines loterijas iki LĮ įsigaliojimo dienos, vykdo savo veiklą, kol pasibaigs licencijų galiojimo laikas. LĮ nuostatose aiškiai įtvirtinta įstatymų leidėjo pozicija, kad loterijos, kurioms buvo išduotos terminuotos licencijos, baigiamos organizuoti pasibaigus licencijos galiojimo laikui. LĮ bei kiti loterijų organizavimą reglamentuojantys teisės aktai, įsigalioję nuo 2004 m. sausio ld., nenumato loterijų, kurioms organizuoti buvo išduotos terminuotos licencijos, tęstinumo. Pareiškėjas, pasibaigus licencijos Nr. 43 galiojimo terminui, privalėjo baigti loterijos „Žalgiris" organizavimą, tačiau to nepadarė, o tai yra pažeidimas.

17Atsakovo atstovas teismo posėdyje palaikė atsiliepime išdėstytą poziciją ir prašė skundą atmesti.

18Skundas atmestinas.

19Bylos medžiaga nustatyta, kad nuo 1996 m. lapkričio 29 d. UAB „Žalgirio loto" turėjo Licenciją Nr. 43 organizuoti skaitmeninę loteriją „Žalgiris" (dabartinis pavadinimas -„Sekmadienio loto"), galiojančią dešimt metų, t.y. iki 2006 m. lapkričio 20 d (b.l. 7, 75). Pasibaigus minėtos licencijos galiojimui, pareiškėjas toliau platino šios loterijos bilietus ir vykdė loterijos tiražą, vadovaudamasis 2005 m. balandžio 15 d. pareiškėjui išduotos licencijos organizuoti didžiąsias loterijas Nr. 000004 pagrindu (b.l. 8). 2006 m. lapkričio 30 d. parduotuvėje „Senukai" Komisija loterijos bilietų pardavėjai E. C. surašė aktą ir nurodė, kad ji neteisėtai prekiauja loterijos „Sekmadienio loto" bilietais, kadangi šios loterijos licencija jau yra pasibaigusi (b.l. 73-74).

202006 m. lapkričio 30 d., vykdytos loterijos „Žalgiris“ faktų pareiškėjas neneigia. Byloje ginčas kilęs, ar pareiškėjas, 2006 m. lapkričio 20 d. pasibaigus Lietuvos Respublikos Finansų ministerijos 1996 m. lapkričio 20 d. išduotos licenzijos Nr. 43 galiojimui, turėjo teisę toliau organizuoti skaitmeninę loteriją „Žalgiris“, t.y platinti loterijos bilietus bei vykdyti loterijos tiražą, nes pareiškėjas turėjo ir antrąją neterminuotą licenziją, išduotą 2005 m. balandžio 15 d. Nr. 000004 (b.l. 8), pagal kurią pareiškėjui suteikta teisės organizuoti didžiąją loteriją.

21Sprendžiant ginčą yra aktualūs: Lietuvos Respublikos Loterijų įstatymo (toliau - Loterijų įstatymas) (Žin., 2003, Nr. 73-3341), Lietuvos Respublikos Administracinių teisės pažeidimų kodekso (Žin., 1985, Nr. 1-1; 2000, Nr. 85-2570), Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2003 m. gruodžio 9 d. nutarimu Nr. 1550 patvirtintos Didžiųjų ir mažųjų loterijų licencijavimo taisyklės (toliau – Taisyklės), UAB „Žalgirio loto“ 2006 m. birželio 30 d. nutarimu Nr. N-140 patvirtintas loterijos „Žalgiris“ reglamentas.

22Pagal Lietuvos Respublikos loterijų įstatymo (toliau - Loterijų įstatymas) (Žin., 2003, Nr. 73-3341) 25 str. 1 d., Priežiūros komisija, atlikdama jai pavestas užduotis, be kitų teisės aktų suteiktų teisių turi teisę tikrinti, kaip loterijų organizatoriai laikosi Loterijų įstatymo ir kitų teisės aktų reikalavimų loterijų organizavimo ir bilietų platinimo vietose bei reikalauti, kad loterijų organizatoriai pateiktų paaiškinimus apie loterijų organizavimą.

23Loterijų įstatymo 27 str. 2 d. nustatyta, kad Loterijų organizatoriai, kuriems yra išduotos terminuotos licencijos rengti pinigines ir pinigines-daiktines loterijas iki šio Įstatymo įsigaliojimo dienos, vykdo savo veiklą, kol pasibaigs licencijų galiojimo laikas. Loterijos vykdomos pagal Lošimų komisijos prie Finansų ministerijos patvirtintus reglamentus. Šių reglamentų papildymus arba pakeitimus tvirtina Valstybinė lošimų priežiūros komisija.

24Tokiu atveju darytina išvada, kad pasibaigus terminuotos licenzijos išduotos iki Lošimų įstatymo įsigaliojimo suteikiančios teisę organizuoti konkrečią loteriją galiojimui, privalo baigti loterijos organizavimą. Taisyklėse nėra numatytos galimybės pasibaigus licenzijos, išduotos iki Lošimo įstatymo įsigaliojimo, pasibaigus galiojimo laikui organizuoti nurodytą loteriją. Tokios teisės nenumato ir Priežiūros komisijos 2004 m. vasario 20 d. pareiškėjui išduota licencija organizuoti didžiąją loteriją, kuri pakeista 2005 m. balandžio 15 d. į licenciją Nr. 000004, nes pasikeitė pareiškėjo įmonės kodas.

25Teismas įvertinęs teisės aktų, reglamentuojančių loterijų organizavimo tvarką, nuostatas, daro išvadą, kad pareiškėjas nuo 2005 m. balandžio 15 d. įgavo teisę organizuoti didžiąsias loterijas su sąlygomis, nustatytomis Loterijų įstatyme bei licencijavimo taisyklėse. Pareiškėjas, įsigaliojus šiam Įstatymui, neprarado teisės organizuoti loteriją „Žalgiris", tačiau tik iki 2006 m. lapkričio 20 d., t.y. kol pasibaigs licencijos Nr. 43, išduotos Lietuvos Respublikos finansų ministerijos 1996 m. lapkričio 29 d., galiojimas., nes terminuota licencija Nr. 43 galiojo ne tik iki nustatyto termino, bet ji buvo tikslinė – išduota organizuoti skaitmeninę loteriją „Žalgiris“.

26Teismas, vadovaudamasis išdėstytu ir Lietuvos Respublikos Administracinių bylų teisenos įstatymo 88 str. 1 d. 1 p., 127 str., 129 str.,

Nutarė

27Pareiškėjo UAB „Žalgirio loto“ skundą atmesti.

28Sprendimas per 14 dienų nuo sprendimo paskelbimo gali būti skundžiamas Lietuvos Vyriausiajam administraciniam teismui per Vilniaus apygardos administracinį teismą arba tiesiogiai Lietuvos Vyriausiajam administraciniam teismui.

Proceso dalyviai
1. Vilniaus apygardos administracinio teismo teisėjų kolegija, susidedanti iš... 2. dalyvaujant pareiškėjo UAB „Žalgirio loto“ atstovui advokatui Arūnui... 3. atsakovo Valstybinės lošimų priežiūros komisijos atstovui Andrius... 4. viešajame teismo posėdyje išnagrinėjo administracinę bylą pagal... 5. Teisėjų kolegija... 6. UAB „Žalgirio loto“ (toliau – Pareiškėjas) kreipėsi į teismą... 7. Nesutiko su Komisijos priimtu nutarimu, kuriame konstatuota, kad Pareiškėjas... 8. Skunde paaiškino, kad nuo 1996 m. lapkričio 29 d. UAB „Žalgirio loto"... 9. Pabrėžė, kad 2005 m. balandžio 15 d. pareiškėjui buvo išduota licencija... 10. Atkreipė dėmesį, kad nauja loterijos „Žalgiris" reglamento redakcija... 11. Paaiškino, kad nei įstatyme, nei jį lydinčiuose poįstatyminiuose aktuose... 12. Pareiškėjo atstovas teismo posėdyje palaikė skunde išdėstytą poziciją... 13. Atsakovas Valstybinė lošimų priežiūros komisija atsiliepimu į skundą... 14. Atsiliepimą grindė šiais motyvais: 2006 m. lapkričio 30 d. Priežiūros... 15. Nurodė, kad Priežiūros komisija ištyrė visas pareiškėjo prašyme... 16. Atsakovo teigimu, 2004 m. sausio 1 d. įsigaliojus LĮ, loterijos organizavimo... 17. Atsakovo atstovas teismo posėdyje palaikė atsiliepime išdėstytą poziciją... 18. Skundas atmestinas.... 19. Bylos medžiaga nustatyta, kad nuo 1996 m. lapkričio 29 d. UAB „Žalgirio... 20. 2006 m. lapkričio 30 d., vykdytos loterijos „Žalgiris“ faktų... 21. Sprendžiant ginčą yra aktualūs: Lietuvos Respublikos Loterijų įstatymo... 22. Pagal Lietuvos Respublikos loterijų įstatymo (toliau - Loterijų įstatymas)... 23. Loterijų įstatymo 27 str. 2 d. nustatyta, kad Loterijų organizatoriai,... 24. Tokiu atveju darytina išvada, kad pasibaigus terminuotos licenzijos išduotos... 25. Teismas įvertinęs teisės aktų, reglamentuojančių loterijų organizavimo... 26. Teismas, vadovaudamasis išdėstytu ir Lietuvos Respublikos Administracinių... 27. Pareiškėjo UAB „Žalgirio loto“ skundą atmesti.... 28. Sprendimas per 14 dienų nuo sprendimo paskelbimo gali būti skundžiamas...