Byla eAS-283-624/2016
Dėl Vilniaus apygardos administracinio teismo 2016 m. vasario 1 d. nutarties administracinėje byloje pagal pareiškėjo H. S. skundą, kuriame prašo panaikinti Vaiko teisių apsaugos kontrolieriaus pažymą

1Lietuvos vyriausiojo administracinio teismo teisėjų kolegija, susidedanti iš teisėjų Anatolijaus Baranovo (kolegijos pirmininkas), Arūno Dirvono (pranešėjas) ir Veslavos Ruskan, teismo posėdyje rašytinio proceso tvarka išnagrinėjo pareiškėjo H. S. (H. S.) atskirąjį skundą dėl Vilniaus apygardos administracinio teismo 2016 m. vasario 1 d. nutarties administracinėje byloje pagal pareiškėjo H. S. skundą, kuriame prašo panaikinti Vaiko teisių apsaugos kontrolieriaus pažymą.

2Teisėjų kolegija

Nustatė

3I.

4Pareiškėjas H. S. (toliau – ir pareiškėjas) kreipėsi į teismą su skundu, kuriame prašė panaikinti Vaiko teisių apsaugos kontrolieriaus 2015 m. gruodžio 2 d. pažymą dėl E. J. skundo tyrimo Nr. (6.1.-2015-200/205)PER-184 (toliau – ir Pažyma) ir priteisti bylinėjimosi išlaidas. Taip pat prašė taikyti reikalavimo užtikrinimo priemonę – sustabdyti Vaiko teisių apsaugos kontrolieriaus 2015 m. gruodžio 2 d. pažymos dėl E. J. skundo tyrimo Nr. (6.1.-2015-200/205)PR-184 galiojimą iki bus priimtas teismo sprendimas šioje byloje.

5II.

6Vilniaus apygardos administracinis teismas 2016 m. vasario 1 d. nutartimi atsisakė priimti pareiškėjo H. S. skundą ir nutarė, nutarčiai įsiteisėjus, skundą su priedais grąžinti jį padavusiam asmeniui.

7Teismas vadovavosi Lietuvos Respublikos administracinių bylų teisenos įstatymo (toliau – ir ABTĮ) 3 straipsnio 1 dalies, 15 straipsnio 1 dalies 1 punkto, 22 straipsnio 1 dalies nuostatomis. ]Vadovaujantis šiomis teisės normomis, galima daryti išvadą, kad administraciniams teismams priskirta nagrinėti administracines bylas dėl viešojo administravimo subjektų priimtų teisės aktų, taip pat veiksmų (neveikimo), darančių įtaką asmenų teisėms ar įstatymų saugomiems interesams, teisėtumo. Remiantis Lietuvos vyriausiojo administracinio teismo praktika aktais, dėl kurių galima pateikti skundą (prašymą) administraciniam teismui, Lietuvos vyriausiojo administracinio teismo praktikoje nepripažįstami informacinio, taip pat aiškinamojo bei rekomendacinio pobūdžio dokumentai.

8Įvertinus Vaiko teisių apsaugos kontrolieriaus 2015 m. gruodžio 2 d. pažymą dėl E. J. skundo tyrimo Nr. (6.1.-2015-200/205)PER-184, pažymėta, kad ši pažyma yra priimta realizuojant Lietuvos Respublikos vaiko teisių apsaugos kontrolieriaus įstatymo 24 straipsnio 7 punktą, kuriame nustatyta, kad Vaiko teisių apsaugos kontrolierius gali priimti sprendimą atkreipti asmenų dėmesį į aplaidumą darbe, teisės aktų nesilaikymą, tarnybinės etikos pažeidimą, piktnaudžiavimą, biurokratizmą arba kitus vaiko teisių ir jo teisėtų interesų pažeidimus ir siūlyti imtis priemonių, kad būtų pašalinti teisės aktų pažeidimai, jų priežastys ir sąlygos.

9Iš skundžiamos pažymos rezoliucinės dalies matyti, kad Vaiko teisių apsaugos kontrolierius nusprendė atkreipti Vilniaus miesto savivaldybės administracijos Vaiko teisių apsaugos skyriaus dėmesį į nustatytus veiklos trūkumus, kurie nurodyti pažymoje ir pasiūlė imtis priemonių, kad būtų pašalintos teisės aktų pažeidimų priežastys ir sąlygos. Taigi ginčijamas sprendimas yra rekomendacinio pobūdžio ir vykdymui adresuotas Vilniaus miesto savivaldybės administracijos Vaiko teisių apsaugos skyriui.

10Atsižvelgiant į išdėstytą skundą atsisakyta priimti kaip nenagrinėtiną teismų administracinio proceso tvarka.

11III.

12Pareiškėjas H. S. atskiruoju skundu prašo panaikinti Vilniaus apygardos administracinio teismo 2016 m. vasario 1 d. nutartį ir pareiškėjo skundo priėmimo klausimą perduoti Vilniaus apygardos administraciniam teismui nagrinėti iš naujo.

13Pareiškėjas mano, kad jo skunde išdėstytos aplinkybės patvirtina, jog ginčijama 2015 m. gruodžio 2 d. pažyma sukelia atitinkamas teisines pasekmes ir pažeidžia jo ir nepilnamečių teises ir teisėtus interesus, todėl teisino pagrindo nepriimti skundo nebuvo.

14Vaiko teisių apsaugos kontrolieriaus įstaigai įstatymu yra suteiktos atitinkamos viešojo administravimo funkcijos vykdytinos visoje valstybės teritorijoje, todėl Vaiko teisių apsaugos kontrolieriaus įstaigos priimti sprendimai vienareikšmiškai negali būti vertinami kaip teisinių pasekmių nesukeliantys rekomendacinio pobūdžio aktai. Atitinkamų kontrolieriaus sprendimų privalomumas, o tuo pačiu ir teisinių pasekmių atsiradimo pagrindas, įtvirtintas Vaiko teisių apsaugos kontrolieriaus įstatymo 14 straipsnyje. Taigi, priešingai nei konstatavo pirmos instancijos teismas Vaiko teisių apsaugos kontrolierius vykdo viešojo administravimo funkcijas, o jo priimami sprendimai nėra tik rekomendacinio pobūdžio. Tokios pačios pozicijos laikosi ir Lietuvos vyriausiasis administracinis teismas (2008 m. kovo 3 d. nutartis administracinėje byloje Nr. A502-293/2008). Priešingai nei nustatė pirmos instancijos teismas 2015 m. gruodžio 2 d. ginčijama pažyma nėra rekomendacinio pobūdžio aktas, o esant šiai pažymai Vilniaus vaiko teisių apsaugos skyrius 2016 m. sausio 6 d. vaiko globos (rūpybos) peržiūros aktuose pripažino, kad laikinosios globos pagrindai yra išnykę. Be to, remiantis minėta pažyma buvo priimtas ir Vilniaus miesto savivaldybės mero 2016 m. sausio 11 d. raštas Nr. A51-2262/16(2.132.8-AD15)).

15Lietuvos Respublikos viešojo administravimo įstatymo 36 straipsnyje nustatyta, kad asmuo, kuris nesutinka viešojo administravimo subjekto priimtu sprendimu, turi teisę jį skųsti teismui, ką šiuo atveju ir atliko pareiškėjas.

16Vaiko teisių apsaugos kontrolierius, išnagrinėjęs skundą, privalo priimti sprendimą, todėl kontrolieriaus surašyta pažyma, laikytina kontrolieriaus priimtu sprendimu, kuris šiuo atveju yra susijęs su Pareiškėjo ir jo nepilnamečių globotinių interesais. Vaiko teisių apsaugos kontrolierius ginčijamoje 2015 m. gruodžio 2 d. pažymoje pasisako apie tai, kad H. S. kaip konfliktuojantis asmuo nėra tinkamas globėjas nepilnamečiams, taip pat pažymoje pasisakoma apie 2015 m. rugsėjo 16 d. Vilniaus miesto apylinkės teismo nutartimi civilinėje byloje Nr. 2-489-558/2016 taikytų laikinųjų apsaugos priemonių teisėtumą, negano to minėta pažyma vaikų tėvas E. J. naudojasi sprendžiant su nepilnamečių vaikų globa susijusius klausimus, reikalauja panaikinti nepilnamečiams laikinąją globą, todėl akivaizdu, kad 2015 m. gruodžio 2 d. pažyma tiek pareiškėjui, tiek ir jo globojamiems vaikams sukelia teisines pasekmes.

17Šiuo atveju apie priimtą pažymą ir jos turinį H. S. sužinojus tik 2016 m. sausio 12 d., akivaizdu, kad vieno mėnesio skundo padavimo terminas nėra praleistas.

18Teisėjų kolegija

konstatuoja:

19IV.

20Nagrinėjamos bylos dalykas – Vilniaus apygardos administracinio teismo 2016 m. vasario 1 d. nutarties, kuria pareiškėjo H. S. skundą atsisakyta priimti ABTĮ 37 straipsnio 2 dalies 1 punkto pagrindu, teisėtumas ir pagrįstumas.

21ABTĮ 37 straipsnio 2 dalies 1 punkte nustatyta, kad administracinio teismo pirmininkas ar teisėjas (teismas) motyvuota nutartimi atsisako priimti skundą (prašymą), jeigu skundas (prašymas) nenagrinėtinas teismų administracinio proceso tvarka.

22Teisė kreiptis į teismą teisminės gynybos yra fundamentali asmens teisė, pripažįstama tiek nacionalinių (Lietuvos Respublikos Konstitucijos 30 straipsnio 1 dalis, Lietuvos Respublikos teismų įstatymo 4 straipsnio 1 dalis, ABTĮ 5 straipsnio 1 dalis), tiek tarptautinių teisės aktų (Tarptautinio pilietinių ir politinių teisių pakto 2 straipsnio 3 dalis, Žmogaus teisių ir pagrindinių laisvių apsaugos konvencijos 6 straipsnio 1 dalis, 13 straipsnis). Kaip ne kartą yra pažymėjęs Lietuvos vyriausiasis administracinis teismas (pvz., administracinės bylos Nr. AS556-341/2009, AS63-404/2009, AS492-54/2012, kt.), Lietuvos Respublikos Konstitucijos 30 straipsnio 1 dalyje ir ABTĮ 5 straipsnyje įtvirtinta asmens teisė kreiptis į teismą neatsiejama nuo pareigos tai padaryti pagal visiems privalomas įstatymų nustatytas taisykles. Teisė kreiptis į administracinį teismą nėra absoliuti, ji gali būti įgyvendinta įstatymų nustatyta tvarka, laikantis įstatymo numatytų kreipimosi į teismą terminų. Viena iš teisės kreiptis į teismą prielaidų yra bylos priskirtinumas teismo kompetencijai nagrinėti administracinio proceso tvarka (ABTĮ 37 straipsnio 2 d. 1 p.).

23Pagal ABTĮ 5 straipsnio 1 dalį, kiekvienas suinteresuotas subjektas turi teisę įstatymų nustatyta tvarka kreiptis į teismą, kad būtų apginta pažeista ar ginčijama jo teisė arba įstatymų saugomas interesas. Pagal ABTĮ 22 straipsnio 1 dalį, skundą (prašymą) dėl viešojo ar vidaus administravimo subjekto priimto administracinio akto ar veiksmo (neveikimo) turi teisę paduoti asmenys, kai jie mano, kad jų teisės ar įstatymų saugomi interesai yra pažeisti. Lietuvos vyriausiasis administracinis teismas ne kartą yra konstatavęs, jog ABTĮ 5 straipsnio 1 dalies bei 22 straipsnio 1 dalies nuostatų, reguliuojančių kreipimąsi į administracinį teismą, sisteminis vertinimas leidžia teigti, kad į administracinį teismą asmuo turi teisę kreiptis tik dėl jam teisines pasekmes sukeliančių individualių teisės aktų, priimtų viešojo administravimo srityje (pvz., 2004 m. sausio 27 d. nutartis administracinėje byloje Nr. A7-121/2004). Administraciniai aktai, dėl kurių galima pateikti skundą, pagal ATBĮ 5 straipsnio 3 dalies 1 punktą ir 22 straipsnio 1 dalį yra visi viešojo administravimo subjektų priimti teisės aktai, nepaisant tų aktų formos, taip pat veiksmai (neveikimas), sukeliantys asmeniui teisines pasekmes, t. y. darantys įtaką asmenų teisėms ar įstatymų saugomiems interesams. Remiantis šiomis teisės normomis, administraciniams teismams priskirta nagrinėti administracines bylas dėl viešojo administravimo subjektų priimtų teisės aktų, taip pat veiksmų (neveikimo), darančių įtaką asmenų teisėms ar įstatymų saugomiems interesams, teisėtumo (žr., pvz., 2008 m. rugsėjo 25 d. nutartį administracinėje byloje Nr. AS525-540/2008; 2009 m. liepos 10 d. nutartį administracinėje byloje Nr. AS146-391/2009). Tuo atveju, kai skundo priėmimo nagrinėti stadijoje akivaizdu, kad skundžiamas aktas ar veiksmas jokių teisinių pasekmių nesukelia, kad jis negali būti ginčo administraciniame teisme objektu, skundą galima atsisakyti priimti nagrinėti, o skundą priėmus nagrinėti, administracinę bylą nutraukti kaip nepriskirtiną administraciniams teismams, kadangi, nagrinėdamas skundus dėl teisinių pasekmių negalinčių sukelti ir nesukeliančių aktų ar veiksmų, teismas asmens teisių apginti negalėtų, nes net ir skundo tenkinimo atveju, asmens teisių ir pareigų apimtis nepasikeistų, o pats procesas būtų iš esmės beprasmis (žr., pvz., Lietuvos vyriausiojo administracinio teismo 2010 m. balandžio 6 d. nutartį administracinėje byloje Nr. AS822-172/2010; 2010 m. spalio 22 d. nutartį administracinėje byloje Nr. AS143-560/2010 ir kt.).

24Vaiko teisių apsaugos kontrolieriaus įstatymo 24 straipsnis nustato, kad Vaiko teisių apsaugos kontrolierius priima sprendimą: 1) įspėti asmenis, pažeidusius vaiko teises ar jo teisėtus interesus; 2) įspėti asmenis ir pagal savo kompetenciją siūlyti fiziniams ar juridiniams asmenims pašalinti veiklos trūkumus ar teisės aktų pažeidimus, dėl kurių yra pažeidžiamos ar gali būti pažeistos vaiko teisės ir jo teisėti interesai; 3) siūlyti juridinio asmens, kuris savo veiksmais ar neveikimu pažeidė vaiko teises ar jo teisėtus interesus, steigėjui (dalyviui) svarstyti klausimą dėl tolesnės juridinio asmens veiklos; 4) siūlyti taikyti (inicijuoti) drausminę (tarnybinę), administracinę, civilinę ar baudžiamąją atsakomybę asmenims, pažeidusiems vaiko teises ir jo teisėtus interesus; 5) siūlyti prokurorui įstatymų nustatyta tvarka kreiptis į teismą dėl viešojo intereso gynimo; 6) siūlyti įstatymų nustatyta tvarka panaikinti ar pakeisti teisės aktams, reglamentuojantiems vaiko teises ir jo teisėtus interesus, prieštaraujančius sprendimus ar sustabdyti prieštaraujančių sprendimų galiojimą arba siūlyti priimti sprendimus, kurie nepriimti dėl piktnaudžiavimo ar biurokratizmo; 7) atkreipti asmenų dėmesį į aplaidumą darbe, teisės aktų nesilaikymą, tarnybinės etikos pažeidimą, piktnaudžiavimą, biurokratizmą arba kitus vaiko teisių ir jo teisėtų interesų pažeidimus ir siūlyti imtis priemonių, kad būtų pašalinti teisės aktų pažeidimai, jų priežastys ir sąlygos; 8) pranešti Respublikos Prezidentui, Seimui ar Ministrui Pirmininkui apie ministrų ar kitų Respublikos Prezidentui, Seimui ar Vyriausybei atskaitingų pareigūnų padarytus vaiko teisių ar jo teisėtų interesų pažeidimus; 9) skundą pripažinti nepagrįstu; 10) tyrimą, pradėtą savo iniciatyva, baigti, jeigu pažeidimai ar aplinkybės, dėl kurių buvo pradėtas tyrimas, nepasitvirtina; 11) atsisakyti nagrinėti skundą; 12) skundo nagrinėjimą nutraukti.

25Nagrinėjamu atveju skundžiama pirmosios instancijos teismo nutartimi atsisakyta priimti pareiškėjo skundą dėl Vaiko teisių apsaugos kontrolieriaus 2015 m. gruodžio 2 d. pažymos dėl E. J. skundo tyrimo Nr. (6.1.-2015-200/205)PER-184. Šia pažyma Vaiko teisių apsaugos kontrolierė, vadovaudamasi Vaiko teisių apsaugos kontrolieriaus įstatymo 23 straipsnio 1–3 dalimis, 24 straipsnio 7 punktu, nusprendė atkreipti Vilniaus miesto savivaldybės administracijos Vaiko teisių apsaugos skyriaus dėmesį į nustatytus veiklos trūkumus, nurodytus pažymos 24–28, 30 ir 32 punktuose, ir siūlyti imtis priemonių, kad būtų pašalintos teisės aktų pažeidimų priežastys ir sąlygos.

26Taigi, nagrinėjamu atveju pareiškėjo ginčijama Vaiko teisių apsaugos kontrolieriaus pažyma yra susijusi su Vaiko teisių apsaugos kontrolieriaus sprendimu atkreipti dėmesį į nustatytus veiklos trūkumus bei siūlyti imtis priemonių pašalinti teisės aktų pažeidimų priežastis ir sąlygas. Jokių privalomo pobūdžio sprendimų skundžiama Pažyma nei pareiškėjo H. S., nei kitų asmenų atžvilgiu nėra priimta, ji (Pažyma) pati savaime pareiškėjui nesukelia jokių teisinių pasekmių, todėl ir negali būti ginčo administraciniame teisme objektu (dalyku).

27Pažymėtina, jog nors Lietuvos vyriausiojo administracinio teismo 208 m. kovo 8 d. nutartyje administracinėje byloje Nr. A502-293/2008, kuria pareiškėjas remiasi atskirajame skunde, nurodyta, kad Vaiko teisių apsaugos kontrolieriaus įstaigos priimti sprendimai vienareikšmiškai negali būti vertinami kaip teisinių pasekmių nesukeliantys rekomendacinio pobūdžio aktai, nagrinėjamu atveju, atsižvelgiant į nurodytą skundžiamos Pažymos turinį, visgi vertintina, jog ji savaime nesukelia konkrečių teisinių pasekmių. Aplinkybė, kad jos pagrindu yra priimti kiti administraciniai aktai, tokio vertinimo nekeičia, kadangi nėra duomenų, jog tokioje pažymoje nustatytų aplinkybių administracinėje procedūroje ar teisminiame procese nebereikėtų įrodinėti, todėl suinteresuotas asmuo bet kokiu atveju turi galimybę teisės aktų nustatyta tvarka ginti savo teises ar teisėtus interesus.

28Kadangi pirmosios instancijos teismas pagrįstai ir teisėtai atsisakė priimti nagrinėti pareiškėjo skundą kaip nenagrinėtiną teismų administracinio proceso tvarka (ABTĮ 37 straipsnio 2 dalies 1 punktas), atskirasis skundas netenkinamas, o Vilniaus apygardos administracinio teismo 2016 m. vasario 1 d. nutartis paliekama nepakeista.

29Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos administracinių bylų teisenos įstatymo 151 straipsnio 1 punktu, teisėjų kolegija

Nutarė

30pareiškėjo H. S. (H. S.) atskirąjį skundą atmesti.

31Vilniaus apygardos administracinio teismo 2016 m. vasario 1 d. nutartį palikti nepakeistą.

32Nutartis neskundžiama.

Proceso dalyviai
1. Lietuvos vyriausiojo administracinio teismo teisėjų kolegija, susidedanti iš... 2. Teisėjų kolegija... 3. I.... 4. Pareiškėjas H. S. (toliau – ir pareiškėjas) kreipėsi į teismą su... 5. II.... 6. Vilniaus apygardos administracinis teismas 2016 m. vasario 1 d. nutartimi... 7. Teismas vadovavosi Lietuvos Respublikos administracinių bylų teisenos... 8. Įvertinus Vaiko teisių apsaugos kontrolieriaus 2015 m. gruodžio 2 d.... 9. Iš skundžiamos pažymos rezoliucinės dalies matyti, kad Vaiko teisių... 10. Atsižvelgiant į išdėstytą skundą atsisakyta priimti kaip nenagrinėtiną... 11. III.... 12. Pareiškėjas H. S. atskiruoju skundu prašo panaikinti Vilniaus apygardos... 13. Pareiškėjas mano, kad jo skunde išdėstytos aplinkybės patvirtina, jog... 14. Vaiko teisių apsaugos kontrolieriaus įstaigai įstatymu yra suteiktos... 15. Lietuvos Respublikos viešojo administravimo įstatymo 36 straipsnyje... 16. Vaiko teisių apsaugos kontrolierius, išnagrinėjęs skundą, privalo priimti... 17. Šiuo atveju apie priimtą pažymą ir jos turinį H. S. sužinojus tik 2016 m.... 18. Teisėjų kolegija... 19. IV.... 20. Nagrinėjamos bylos dalykas – Vilniaus apygardos administracinio teismo 2016... 21. ABTĮ 37 straipsnio 2 dalies 1 punkte nustatyta, kad administracinio teismo... 22. Teisė kreiptis į teismą teisminės gynybos yra fundamentali asmens teisė,... 23. Pagal ABTĮ 5 straipsnio 1 dalį, kiekvienas suinteresuotas subjektas turi... 24. Vaiko teisių apsaugos kontrolieriaus įstatymo 24 straipsnis nustato, kad... 25. Nagrinėjamu atveju skundžiama pirmosios instancijos teismo nutartimi... 26. Taigi, nagrinėjamu atveju pareiškėjo ginčijama Vaiko teisių apsaugos... 27. Pažymėtina, jog nors Lietuvos vyriausiojo administracinio teismo 208 m. kovo... 28. Kadangi pirmosios instancijos teismas pagrįstai ir teisėtai atsisakė priimti... 29. Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos administracinių bylų teisenos įstatymo... 30. pareiškėjo H. S. (H. S.) atskirąjį skundą atmesti.... 31. Vilniaus apygardos administracinio teismo 2016 m. vasario 1 d. nutartį palikti... 32. Nutartis neskundžiama....