Byla 2-819-341/2013
Dėl skolos priteisimo

1Vilniaus rajono apylinkės teismo teisėjas Marius Rapolas Žukas, rašytinio proceso tvarka išnagrinėjusi civilinę bylą pagal ieškovo UAB „Vilniaus energija“ ieškinį atsakovei UAB prekybos namai „V.V.V.“ dėl skolos priteisimo,

Nustatė

2Ieškovas UAB „Vilniaus energija“ kreipėsi su ieškiniu dėl įsiskolinimo už šilumos energiją priteisimo. Nurodė, kad ieškovas tiekia centralizuotą šilumą bei karštą vandenį daugiabučiam gyvenamajam namui adresu Gedimino pr. 45, Vilniuje. Visą pastate suvartotą šilumos kiekį apskaičiuoja pastato įvade įrengtas šilumos skaitiklis. Iki 2011-11-01 UAB „Vilniaus energija" taip pat vykdė Pastato bendrų šildymo ir karšto vandens sistemų priežiūrą Lietuvos Respublikos šilumos ūkio įstatymo 20 str. bei 2003-10-22 Pastato šildymo ir karšto vandens sistemų priežiūros sutarties Nr. 20823/1 pagrindu. Pastate esantis butas Nr. 21 nuo 2002-11-25 priklauso atsakovei nuosavybės teise. Buto įrengimai prijungti prie Pastato bendrų šildymo ir karšto vandens tiekimo sistemų. Ieškovės ir atsakovės šilumos energijos pirkimo-pardavimo ir Priežiūros paslaugų santykius reglamentuoja bendrosios visų rūšių energijos pirkimo-pardavimo teisiniams santykiams taikomos CK normos, ir specialiosios, t. y. būtent šilumos energijos pirkimą-pardavimą reglamentuojančios teisės normos - Lietuvos Respublikos šilumos ūkio įstatymo bei jį detalizuojančių poįstatyminių teisės aktų, t.y. Šilumos tiekimo ir vartojimo taisyklių, Lietuvos Respublikos ūkio, Lietuvos Respublikos energetikos ministrų įsakymais patvirtintų Šilumos pirkimo-pardavimo standartinių sąlygų su buitiniais vartotojais, Valstybinės kainų ir energetikos kainų ir energetikos kontrolės komisijos nutarimais patvirtintų šilumos paskirstymo metodų ir šių metodų rengimo ir taikymo taisyklių, kitų teisės aktų normos, o taip pat Priežiūros sutarties sąlygos. Pagal teisės aktų nustatytą tvarką ir Priežiūros sutarties sąlygas (7 punktas) atsakovė kas mėnesį iki paskutinės mėnesio dienos turėjo mokėti ieškovei jos apskaičiuotus mokesčius, nurodytus pranešimuose/sąskaitose. Tačiau atsakovė laikotarpiu nuo 2011-10-01 iki 2012-11-30 šios prievolės nevykdė. Nors jai kiekvieną mėnesį buvo pateikiamos sąskaitos už suvartotą šilumos energiją ir Priežiūros paslaugas, atsakovė mokesčių nemokėdavo. Todėl Ginčo laikotarpiu susidarė 1773,74 Lt skola už šilumos energiją ir Priežiūros paslaugas.

3Ieškovas paaiškino, kad pagal Lietuvos Respublikos šilumos ūkio įstatymo 12 str. 2 dalies normą, kai pastate yra daugiau kaip vienas šilumos vartotojas, visas pastate suvartotas šilumos kiekis, nustatytas pagal atsiskaitomųjų šilumos apskaitos prietaisų (pastate įvade įrengto šilumos skaitiklio) rodmenis, paskirstomas (išdalijamas) vartotojams, kiekvienas vartotojas moka už jam priskirtą šilumos kiekį, kuris nustatomas pagal Komisijos rekomenduojamus taikyti ar su ja suderintus metodus. Šilumos paskirstymo metodą konkrečiame pastate pasirenka šilumos vartotojai, kol vartotojai pasirenka metodą, taikomas pastato šildymo ir karšto vandens sistemą bei įrengtus atsiskaitomuosius apskaitos prietaisus atitinkantis metodas atsižvelgiant į jame numatytus taikymo atvejus. Pastate Ginčo laikotarpiu buvo taikomas Komisijos 2005-05-05 nutarimu Nr. 03-19 patvirtintas Šilumos paskirstymo metodas Nr. 4. Šio Metodo taikymas atitinka jo 1 punkto sąlygas (šiluma šildymui ir karštas vanduo tiekiami iš individualaus šilumos punkto stovais, per atsiskaitymo laikotarpį Pastate suvartotas šilumos kiekis nustatomas pagal Pastato įvade įrengto šilumos apskaitos prietaiso rodmenis, butuose ar patalpose suvartotas karšto vandens kiekis nustatomas pagal karšto vandens apskaitos prietaisų rodmenis arba normas, visų Pastato vartotojų butai ir patalpos šildomi centralizuotai tiekiama šiluma be individualios apskaitos), o taip pat 691-osios DNSB narių susirinkimo 2003-10-16 sprendimą . Ginčo laikotarpiu atsakovei buvo skaičiuojami mokesčiai už šilumos energiją Buto šildymui (už 34,79 kv. m.), karšto vandens temperatūrai palaikyti Pastato kašto vandens sistemoje (šie mokesčiai buvo skaičiuojami atsižvelgiant į tai, kad pagal Metodo reikalavimus šilumos kiekis karšto vandens cirkuliacijai priskiriamas visiems vartotojams, kurių buto ar patalpų karšto vandens sistema prijungta prie namo bendros karšto vandens sistemos, nepriklausomai nuo to, ar buvo vartojamas karštas vanduo bute (patalpose) ataskaitiniu laikotarpiu, taikant Komisijos 2007 m. sausio 29 d. nutarimu Nr. 03-5 patvirtintos Atskirų energijos ir kuro rūšių sąnaudų normatyvų būstui šildyti ir karštam vandeniui ruošti nustatymo bei taikymo metodikos 8 punkte nustatytus normatyvus, atitinkančius Pastato karšto vandens sistemos tipą - dvivamzdė karšto vandens sistema be vonios šildytuvo) bei iki 2011-11-01 mokesčiai už Priežiūros paslaugas (taikant 0,20 ct/kv.m. bei PVM tarifą). Atsakovė savo prievolės nevykdė, nors ieškovė pateikdavo jai sąskaitas, tvarkingai tiekė šilumos energiją pagal teisės aktų reikalavimus. Atsakovei buvo pareikšta pretenzija, tačiau ji skolos neapmokėjo. Todėl atsakovė privalo mokėti šešių procentų dydžio metines palūkanas už skolą, kurią sumokėti praleistas terminas (CK 6.261 str. 6. 210 str. 2 d.). Už laikotarpį nuo 2011-12-01 iki 2013-01-24 atsakovei paskaičiuotos 76,55 Lt metinės materialios palūkanos. Atsakovė taip pat turi mokėti šešių procentų dydžio metines procesines palūkanas už priteistą sumą nuo bylos iškėlimo teisme iki teismo sprendimo visiško įvykdymo (CK 6.37 str. 2 d.). Prašo priteisti iš atsakovės 1773,74 Lt skolos, 76,55 Lt palūkanų, 6 procentus metinių palūkanų už priteistą sumą nuo bylos iškėlimo teisme dienos iki teismo sprendimo visiško įvykdymo, bylinėjimosi išlaidas: 3,00 Lt VĮ Registrų centro duomenų bazės peržiūrą, 11,00 Lt už LR Juridinių asmenų registro duomenis bei 72,00 Lt žyminio mokesčio. Atsakovei nepateikus atsiliepimo į ieškinį, prašo priimti sprendimą už akių.

4Atsakovei teismo pranešimas ir ieškinys su priedais įteikti įstatymo nustatyta tvarka (b.l. 45). Iš jos per teismo nustatytą terminą atsiliepimo į ieškinį negauta, todėl tenkintinas ieškovo prašymas dėl sprendimo už akių priėmimo (LR CPK 142 str. 4 d.).

5Ieškinys tenkintinas.

6Byloje ieškovas pateikė šiuos įrodymus: mokėjimo nurodymą dėl žyminio mokesčio (b.l. 1), mokesčių ir palūkanų paskaičiavimo pažymą (b.l. 5-7), Nekilnojamojo turto registro išrašą bei sutartį dėl duomenų teikimo (b.l. 8-11), 2003-11-22 pastato šildymo ir karšto vandens sistemų priežiūros sutartį (b.l. 12-15), 691-osios daugiabučio gyvenamojo namo Gedimino g. 45 bendrijos narių susirinkimo protokolo išrašą (b.l. 16), PVM sąskaitas-faktūras (b.l. 17-31), 2012-10-31 pretenziją dėl skolos apmokėjimo (b.l. 32), VĮ Registrų centro juridinių asmenų registro trumpą išrašą (b.l. 33).

7Prievolės turi būti vykdomos sąžiningai, tinkamai bei nustatytais terminais pagal įstatymų ar sutarties nurodymus (LR CK 6.38 str.).

8Atlikus byloje pateiktų įrodymų formalų vertinimą pagal LR CPK 285 str. 2 d., nustatyta, kad atsakovė UAB prekybos namai „V.V.V.“ už šilumos energiją ir priežiūros paslaugas, tiektas patalpoms/butui, esančiam Gedimino pr. 45-21, Vilniuje, laikotarpiu nuo 2011-10-01 iki 2012-11-30 neatsiskaitė, t.y. prievolių pagal 2003-10-22 Pastato šildymo ir karšto vandens sistemų priežiūros sutartį Nr. 20823/1 tinkamai nevykdė, todėl yra pagrindas ieškinį tenkinti, priteisti ieškovui iš atsakovo UAB prekybos namai „V.V.V.“ 1773,74 Lt skolos ir CK 6.37 str. 2 d., 6.210 str. 2 d., 6.261 str. pagrindu iš atsakovės priteistina 76,55 Lt palūkanų už laikotarpį nuo 2011-12-01 iki 2013-01-24 bei penkių procentų dydžio metinės palūkanos už priteistą sumą (t.y. 1850,29 Lt) nuo civilinės bylos iškėlimo teisme dienos iki teismo priimto sprendimo visiško įvykdymo.

9Iš atsakovės priteistinos bylinėjimosi išlaidos: 72,00 Lt žyminio mokesčio ir 3,00 Lt už nekilnojamojo turto registro išrašą ieškovui, 11 Lt už LR Juridinių asmenų registro duomenis (LR CPK 93 str. 1 d.). Kadangi į valstybės biudžetą išieškotina bylinėjimosi (pašto) išlaidų suma yra mažesnė nei nustatyta minimali valstybei priteistina bylinėjimosi išlaidų suma, šios išlaidos iš atsakovės nepriteisiamos (CPK 96 str. 6 d.).

10Teismas, vadovaudamasis LR CPK 142 str., 285 str.,

Nutarė

11Ieškinį tenkinti.

12Priteisti iš atsakovės UAB prekybos namai „V.V.V.“ (į.k. 120872893) ieškovui UAB „Vilniaus energija“ (į.k. 111760831) 1850,29 Lt (vieną tūkstantį aštuonis šimtus penkiasdešimt litų 29 ct.) įsiskolinimo, 6 % metinių palūkanų nuo priteistos sumos nuo 2013-01-28 iki teismo sprendimo visiško įvykdymo ir 86 Lt (aštuoniasdešimt šešis litus) bylinėjimosi išlaidų.

13Atsakovė negali šio sprendimo skųsti nei apeliacine, nei kasacine tvarka, tačiau per 20 dienų nuo sprendimo priėmimo dienos turi teisę paduoti pareiškimą Vilniaus rajono apylinkės teismui dėl sprendimo už akių peržiūrėjimo CPK 287 str. nustatyta tvarka.

14Ieškovas per 30 dienų nuo šio sprendimo priėmimo dienos turi teisę paduoti apeliacinį skundą Vilniaus apygardos teismui per Vilniaus rajono apylinkės teismą.

15Sprendimo kopijas ne vėliau kaip per tris darbo dienas nuo jo priėmimo dienos išsiųsti šalims.

Proceso dalyviai