Byla 2-524-292/2013
Dėl žalos padarytos gamtai atlyginimo

1Alytaus rajono apylinkės teismo teisėja Dalia Kvederavičienė, sekretoriaujant Aldonai Čepukaitienei, dalyvaujant ieškovės atstovui Raimondui Merčaičiui, atsakovui J. K., teismo posėdyje išnagrinėjo civilinę bylą pagal ieškovės Lietuvos Respublikos aplinkos ministerijos Alytaus regiono aplinkos apsaugos departamento ieškinį atsakovui J. K. dėl žalos padarytos gamtai atlyginimo ir

Nustatė

2ieškovas prašo priteisti iš atsakovo jų naudai 1080 Lt gamtai padarytai žalai atlyginti.

3Nurodė, kad atsakovas, gyvenantis , šalia jam priklausančio namo 1,5 m. aukštyje nupjovė 4 medžius- šermukšnius, kurių diametrai yra 7, 8, 6 ir 6 cm. diametro, augančius valstybinėje žemėje, neturėdamas Alytaus miesto savivaldybės išduoto leidimo. Tokiais savo veiksmais atsakovas pažeidė Lietuvos Respublikos aplinkos apsaugos įstatymo 9 str., kuris numato, kad piliečiai privalo saugoti aplinką, tausoti gamtos išteklius ir nepažeisti kitų gamtos išteklių naudotojų teisių bei interesų, Saugotinų medžių ir krūmų kirtimo persodinimo ar kitokio pašalinimo atvejų, šių darbų vykdymo ir leidimų šiems darbams išdavimo, medžių ir krūmų vertės atlyginimo tvarkos aprašo 9 punktą, kuris numato, kad saugotinų medžių ir krūmų kirtimo, persodinimo ar kitokio pašalinimo, genėjimo darbai turi būti vykdomi turint savivaldybės išduotą, išskyrus 10 punkte nurodytus atvejus, leidimą saugotinų medžių ir krūmų kirtimo, persodinimo ar kitokio pašalinimo darbams, genėjimui, atlyginus medžių ir krūmų vertę, nurodytą leidime.

4Lietuvos Respublikos želdynų įstatymo 29 str. nustatyta, kad fiziniai ir juridiniai asmenys, padarę žalą želdynų ir želdinių savininkų ir valdytojų želdynams ir želdiniams, teisėtiems interesams ar želdynams ir želdiniams, kaip aplinkos objektams, privalo visiškai ją atlyginti arba, jei yra galimybė, atkurti iki pažeidimo buvusią būklę. Nuostolių apskaičiavimo tvarką nustato Vyriausybė ar jos įgaliota institucija.

5Nuostolių, padarytų gamtai sunaikinus arba sužalojus gamtinius kraštovaizdžio kompleksus bei objektus skaičiavimo metodikos 14 punkte nustatyta, kad nuostolių, padarytų sunaikinus ar sužalojus želdinius, augančius ne miško paskirties žemėje, dydis skaičiuojamas pagal želdinių atkuriamosios vertės įkainius, patvirtintus Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2008-06-26 įsakymu Nr. D1-343. Šiuo įsakymu remiantis ir paskaičiuota aplinkai padaryta žala, kuri sudaro 1080 Lt.

6Atsakovas aplinkai padarytos žalos neatlygino.

7Atsakovas ieškinį pripažįsta iš dalies, nesutinka su žalos dydžiu.

8Pateikė atsiliepimą į ieškinį (20 b.l.) ir teismo posėdžio metu nurodė, kad jis pats pasodino šiuos šermukšnius, juos laistė, tręšė, prižiūrėjo. Per 10 metų jie užaugo. Jis juos tik nugenėjo, sužemino, bet nenorėjo jų naikinti. Pavasarį jie tikrai išleis naujus ūglius ir toliau augs. Faktiškai jis apgenėjo ne 4, o du dvikamienius šermukšnius. Komisija, kuri rašė aktą, paaiškino, kad jeigu yra nugenėti du kamienai, kurie yra vieno metro aukštyje nuo žemės, nors jie auga iš vieno kamieno, tai pagal jų metodiką, skaičiuojamas kaip vienas kamienas.

9Ieškinyje nurodytos sumos jis nesutinka mokėti ir dėl to, kad jis tik vienas šeimoje yra dirbantis. Žmona turi invalidumą, jos gydymas reikalauja nemažai pinigų. Turi banko paskolą.

10Dėl nugenėtų medžių jis kvietė nepriklausomą ekspertą, kuris sudarė kompetatingą komisiją, kuri pateikė išvadą, kad medžiai gyvybinių funkcijų neprarado ir pavasarį atžels. Jis nežinojo, kad medžių, kuriuos pats pasodino, genėjimui reikalingas savivaldybės leidimas. Su tam tikru žalos dydžiu jis sutinka, bet ne su tokiu, kokį paskaičiavo ieškovas. Be to, jis yra sumokėjęs administracinę baudą už šį pažeidimą.

11Ieškinys tenkintinas iš dalies.

12Bylos esmė.

132012-10-01 administraciniu teisės pažeidimo protokolu Nr. AM- 48 (3-4 b.l. ) nustatyta, kad atsakovas J. K. ( - ), savivaldybei priklausančioje žemėje, savavališkai, neturėdamas savivaldybės leidimo, 1,5 metrų aukštyje nupjovė šermukšnius 7, 8, 6 ir 6 cm. diametro, tuo pažeisdamas šermukšnių gyvybines funkcijas.

14Administracinio teisės pažeidimų protokolas surašytas remiantis gautu iš Alytaus miesto savivaldybės administracijos pranešimu, 2012-08-29 želdinių apžiūros ir vertinimo aktu (8-9 b.l.) ir 2012-09-10 Alytaus rajono aplinkos apsaugos departamento patikrinimo aktu Nr. 106 (10-11 b.l.).

15Už administracinį teisės pažeidimą 2012-10-05 nutarimu (5-6 b.l.) J. K. nubaustas 175 Lt bauda, nutarime nurodant, kad žalai atlyginti pretenzija bus pateikta atskirai. Padaryta gamtai žala įvertinta 1080 Lt (12-13 b.l.). Žala aplinkai neatlyginta.

16Ieškinio dalykas yra žalos aplinkai atlyginimas, kai padaryta žala valstybės interesams (LR aplinkos apsaugos įstatymo 33 str. 1 d. 2 p.).

17Dėl žalos aplinkai.

18LR aplinkos apsaugos įstatymas žalą aplinkai nurodo, kaip tiesiogiai ar netiesiogiai atsiradusį neigiamą aplinkos ar jos elementų (įskaitant ir saugomas teritorijas, kraštovaizdį, biologinę įvairovę) pokytį arba jos funkcijų, turimų savybių, naudingų aplinkai ar žmonėms (visuomenei) pablogėjimą. To paties įstatymo 32 str. numato, kad žala aplinkai padaryta, jeigu yra tiesioginis ar netiesioginis neigiamas poveikis palaikomai ar siekiamai išlaikyti rūšių ar buveinių tinkamai apsaugos būklei, taip pat biologinės įvairovės, miškų, kraštovaizdžio, saugomų teritorijų būklei, kitiems aplinkos elementams (jų funkcijoms), kai pažeidžiami aplinkos apsaugos reikalavimai.

19Tokiu būdu, žala aplinkai yra atitinkamų objektų sunaikinimas, jų vertės sumažėjimas, savybių pablogėjimas.

20Medžių ir krūmų priežiūros, vandens telkinių, esančių želdynuose, apsaugos, vejų ir gėlynų priežiūros taisyklių, patvirtintų 2008-01-18 LR aplinkos ministro įsakymu „Dėl medžių ir krūmų priežiūros, vandens telkinių, esančių želdynuose, apsaugos, vejų ir gėlynų priežiūros taisyklių patvirtinimo“ 40 p. numatyta, kad genint medžius neleidžiama nupjauti medžių stiebą bet kokiame aukštyje, išskyrus viršūnių pažeminimą, taip pat taikyti genėjimo būdą, kuomet nupjaustomos storosios šakos, paliekant nuo stiebo išsišovusius kelmelius- stagarus. Šios taisyklės privalomos prižiūrint medžius visuose miestų ir miestelių želdynuose, o medžių ir krūmų genėjimo reikalavimai pagal šias taisykles yra privalomi visiems fiziniams ir juridiniams asmenims.

21Saugotinų medžių ir krūmų kirtimo, persodinimo ar kitokio pašalinimo atveju, šių darbų vykdymo ir leidimų šiems darbams išdavimo, medžių ir krūmų vertės atlyginimo tvarkos apraše, patvirtintame LR aplinkos ministro 2008-01-31 įsakymu Nr. D1-87, nurodyta, kad saugotinų medžių ir krūmų kirtimo, persodinimo, genėjimo darbai turi būti vykdomi turint savivaldybės išduotą leidimą saugotinų medžių ir krūmų kirtimo, persodinimo ar kitokio pašalinimo darbams, genėjimui ir atlyginus medžių ir krūmų vertę, nurodytą leidime.

22Alytaus miesto želdynų ir želdinių apsaugos taisyklių, patvirtintų Alytaus miesto savivaldybės tarybos 2008-05-29 sprendimu „Dėl Alytaus miesto savivaldybės želdynų ir želdinių apsaugos taisyklių“ 17 p. nustatyta, kad saugotinus medžius ir krūmus augančius ne miško žemėje, galima kirsti, genėti, persodinti ar kitaip pertvarkyti tik turint savivaldybės išduotą leidimą, be kurio šių medžių kirtimas ar kitoks pertvarkymas laikomas savavališku. Šių taisyklių 20 p. nustato, kad medžiai ir krūmai, augantys Alytaus miesto teritorijoje, ne miško ūkio paskirties žemėje, priskiriami saugotiniems, jei auga miesto bendrojoje teritorijoje, kituose miesto valstybinės žemės teritorijoje, privačiose žemės valdose mieste (išskyrus vaismedžius, vaiskrūmius, natūraliai išaugančius, antžalinės kilmės medžius ir krūmus).

23Atsakovas, neturėdamas savivaldybės leidimo saugotinų medžių genėjimui, t. y. savavališkai nugenėdamas šermukšnius, nesilaikydamas Medžių ir krūmų priežiūros, vandens telkinių, esančių želdynuose, apsaugos, vejų ir gėlynų priežiūros taisyklių, sužalojo želdinius, pažeisdamas gyvybines jų funkcijas.

24Asmenys, pažeidę aplinkos apsaugos reikalavimus, atsako pagal Lietuvos Respublikos įstatymus (LR aplinkos apsaugos įstatymo 34 str.).

25Žalos aplinkai atlyginimo specifika yra ta, kad įstatymų leidėjas yra įtvirtinęs vadinamosios griežtosios atsakomybės principą, kai atsakomybė atsiranda nesant kaltės už bet kokią žalą aplinkai arba realią jos grėsmę (Aplinkos apsaugos įstatymo 34 str. 2 d.). Tokiu būdu, ieškovas turi įrodyti tik žalos padarymo faktą ir dydį.

26Tokiu būdu, žalos padarymo faktas įrodytas 2012-08-29 želdinių apžiūros ir vertinimo aktu, 2012-09-10 patikrinimo aktu, 2012-10-01 administracinio teisės pažeidimo protokolu, 2012-10-05 nutarimu administracinio teisės pažeidimo byloje, šalių bei jų atstovų paaiškinimais dėl medžių nugenėjimo aplinkybių, kuriais patvirtinama, kad atsakovas savo veiksmais (nugenėdamas šermukšnius iki kamieno) sukėlė neigiamą poveikį miesto augmenijai, sumažindamas jų vertę ir pablogindamas medžių savybes.

27Dėl žalos dydžio.

28Žala aplinkai vertinama ir apskaičiuojama pagal aplinkos ministro patvirtintą metodiką, įvertinant pirminę būklę (sąlygas), neigiamo poveikio aplinkai reikšmingumą, natūralaus aplinkos atsikūrimo galimybes ir laiką, tačiau nevertinamas anksčiau, t.y. iki žalos aplinkai atsiradimo, nustatytas neigiamas poveikis, atsiradęs dėl konkrečios ūkinės veiklos, kurią nustatyta tvarka leidžia vykdyti įgaliotos institucijos ir kuri vykdoma nepažeidžiant aplinkos apsaugos reikalavimų (LR aplinkos apsaugos įstatymo 32 str.).

29Nuostolių, padarytų gamtai, sunaikinus arba sužalojus gamtinius kraštovaizdžio kompleksus bei objektus, skaičiavimo metodikos, patvirtintos LR aplinkos apsaugos ministerijos įsakymu (1998-03-19 redakcija) 14 p. nurodyta, kad nuostolių, padarytų sunaikinus ar sužalojus želdinius, augančius ne miškų ūkio paskirties žemėje, dydis skaičiuojamas pagal Želdinių atkuriamosios vertės įkainius, patvirtintus LR aplinkos ministro 2008-06-26 įsakymu Nr. D1-343.

30Žalos dydis paskaičiuotas remiantis Želdinių atkuriamosios vertės įkainiais, todėl yra pagrįstas, tačiau tik iš dalies, nes skaičiuotėje neįvertinta želdinių būklė (įsakymu patvirtintų Želdinių atkuriamosios vertės įkainių 13 p.), dėl kurios želdinių atkuriamosios vertės įkainiai galėtų būti mažinami. O Aplinkos apsaugos įstatymo 32 str. aiškiai nurodyta, kad turi būti įvertinama pirminė būklė, neigiamo poveikio aplinkai reikšmingumas ir natūralaus atsikūrimo galimybės ir laikas. Atsakovo pateiktas 2012-10-16 Alytaus miesto savivaldybės ekspertizės aktas (24-25 b.l.), kuriame nurodoma, kad dėl stipriai nugenėtų 4 šermukšnių lajų, medžiai gyvybinių funkcijų neprarado ir pavasarį medžiai turėtų atželti, atsakovo atsakomybės klausimui reikšmės neturi, tačiau šis aktas vertintinas sprendžiant klausimą dėl žalos dydžio, t.y. atsižvelgiant, kad yra galimybės šermukšniams, prasidėjus vegetacijai atsikurti, todėl didelio neigiamo poveikio aplinkai, toks nugenėjimas nepadarė. Taip pat pažymėtina, kad pagal Medžių ir krūmų priežiūros, vandens telkinių, esančių želdynuose, apsaugos, vejų ir gėlynų priežiūros taisykles, netinkamai apgenėti medžiai gali būti pataisomi taisyklių 34 punkte nurodytais būdais. Atsižvelgiant į nurodytas aplinkybes žalos aplinkai dydis mažintinas perpus.

31Dėl žalos dydžio sumažinimo dėl atsakovo turtinės padėties.

32Įstatymas (CK 6. 282 str. 3 d.). numato, kad teismas gali sumažinti atlygintinos žalos dydį, atsižvelgdamas į žalą padariusio asmens turtinę padėtį, išskyrus atvejus, kai žala padaryta tyčia.

33Atsakovo turtinės padėties pagal jo pateiktus įrodymus, negalima laikyti bloga, atsižvelgiant, kad jis turi nekilnojamo turto ir yra darbingas.

34Dėl bylinėjimosi išlaidų.

35Patenkinus ieškinį iš dalies, iš atsakovo priteistinas žyminis mokestis, nuo kurio mokėjimo ieškovė buvo atleista, proporcingai patenkintų reikalavimų daliai (CPK 96 str.) bei išlaidos, susijusios su procesinių dokumentų įteikimu, valstybei.

36Vadovaudamasis CPK 268-270 str., teismas

Nutarė

37ieškinį tenkinti iš dalies.

38Priteisti iš J. K. Lietuvos Respublikos aplinkos apsaugos ministerijos Alytaus regiono aplinkos apsaugos departamentui 500 Lt už aplinkai padarytą žalą atlyginti.

39Priteisti iš J. K. 15 Lt žyminį mokestį ir 8 Lt išlaidų, susijusių su procesinių dokumentų įteikimu, valstybei, iš viso: 23 Lt.

40Sprendimas per 30 dienų nuo jo priėmimo dienos gali būti apskųstas Kauno apygardos teismui per Alytaus rajono apylinkės teismą.

Proceso dalyviai
1. Alytaus rajono apylinkės teismo teisėja Dalia... 2. ieškovas prašo priteisti iš atsakovo jų naudai 1080 Lt gamtai padarytai... 3. Nurodė, kad atsakovas, gyvenantis , šalia jam priklausančio namo 1,5 m.... 4. Lietuvos Respublikos želdynų įstatymo 29 str. nustatyta, kad fiziniai ir... 5. Nuostolių, padarytų gamtai sunaikinus arba sužalojus gamtinius... 6. Atsakovas aplinkai padarytos žalos neatlygino.... 7. Atsakovas ieškinį pripažįsta iš dalies, nesutinka su žalos dydžiu.... 8. Pateikė atsiliepimą į ieškinį (20 b.l.) ir teismo posėdžio metu nurodė,... 9. Ieškinyje nurodytos sumos jis nesutinka mokėti ir dėl to, kad jis tik vienas... 10. Dėl nugenėtų medžių jis kvietė nepriklausomą ekspertą, kuris sudarė... 11. Ieškinys tenkintinas iš dalies.... 12. Bylos esmė.... 13. 2012-10-01 administraciniu teisės pažeidimo protokolu Nr. AM- 48 (3-4 b.l. )... 14. Administracinio teisės pažeidimų protokolas surašytas remiantis gautu iš... 15. Už administracinį teisės pažeidimą 2012-10-05 nutarimu (5-6 b.l.) J. K.... 16. Ieškinio dalykas yra žalos aplinkai atlyginimas, kai padaryta žala... 17. Dėl žalos aplinkai.... 18. LR aplinkos apsaugos įstatymas žalą aplinkai nurodo, kaip tiesiogiai ar... 19. Tokiu būdu, žala aplinkai yra atitinkamų objektų sunaikinimas, jų vertės... 20. Medžių ir krūmų priežiūros, vandens telkinių, esančių želdynuose,... 21. Saugotinų medžių ir krūmų kirtimo, persodinimo ar kitokio pašalinimo... 22. Alytaus miesto želdynų ir želdinių apsaugos taisyklių, patvirtintų... 23. Atsakovas, neturėdamas savivaldybės leidimo saugotinų medžių genėjimui,... 24. Asmenys, pažeidę aplinkos apsaugos reikalavimus, atsako pagal Lietuvos... 25. Žalos aplinkai atlyginimo specifika yra ta, kad įstatymų leidėjas yra... 26. Tokiu būdu, žalos padarymo faktas įrodytas 2012-08-29 želdinių apžiūros... 27. Dėl žalos dydžio.... 28. Žala aplinkai vertinama ir apskaičiuojama pagal aplinkos ministro... 29. Nuostolių, padarytų gamtai, sunaikinus arba sužalojus gamtinius... 30. Žalos dydis paskaičiuotas remiantis Želdinių atkuriamosios vertės... 31. Dėl žalos dydžio sumažinimo dėl atsakovo turtinės padėties.... 32. Įstatymas (CK 6. 282 str. 3 d.). numato, kad teismas gali sumažinti... 33. Atsakovo turtinės padėties pagal jo pateiktus įrodymus, negalima laikyti... 34. Dėl bylinėjimosi išlaidų.... 35. Patenkinus ieškinį iš dalies, iš atsakovo priteistinas žyminis mokestis,... 36. Vadovaudamasis CPK 268-270 str., teismas... 37. ieškinį tenkinti iš dalies.... 38. Priteisti iš J. K. Lietuvos Respublikos aplinkos apsaugos ministerijos Alytaus... 39. Priteisti iš J. K. 15 Lt žyminį mokestį ir 8 Lt išlaidų, susijusių su... 40. Sprendimas per 30 dienų nuo jo priėmimo dienos gali būti apskųstas Kauno...