Byla 2-166-547/2013
Dėl neteisėtos statybos padarinių šalinimo

1Varėnos rajono apylinkės teismo teisėja Silvana Girdenienė rašytinio proceso tvarka išnagrinėjusi civilinę bylą pagal ieškovės Valstybinės teritorijų planavimo ir statybos inspekcijos prie Aplinkos ministerijos ieškinį atsakovei J. D., tretiesiems asmenims Dzūkijos nacionalinio parko ir Čepkelių valstybinio gamtinio rezervato direkcijai, B. Z. dėl neteisėtos statybos padarinių šalinimo,

Nustatė

2Ieškovė prašo įpareigoti atsakovę per 3 mėnesius nuo sprendimo įsiteisėjimo dienos savo lėšomis pašalinti pirtį, esančią žemės sklype, kurio unikalus Nr. ( - ) Varėnos r. sav., ( - ) bei sutvarkyti statybvietę, o jei šio įpareigojimo atsakovė teismo nustatytu terminu neįvykdys – suteikti teisę ieškovei atlikti šiuos veiksmus išieškant patirtas išlaidas iš atsakovės. Ieškovė neprieštarauja dėl sprendimo už akių priėmimo, jeigu nebus pateikti paruošiamieji procesiniai dokumentai.

3Atsakovei procesiniai dokumentai buvo įteikti viešo paskelbimo būdu, nes pagal Gyventojų registrą jos paskutinė gyvenamoji vieta yra Vilniaus m. savivaldybėje, Valstybinio socialinio draudimo fondo valdyboje nėra duomenų apie atsakovės darbą. 2013-03-20 specialiame teismų interneto pranešimų tinklalapyje buvo paskelbtas pranešimas, kuriuo buvo pranešta apie civilinės bylos iškėlimą, paskelbta apie pareigą pateikti atsiliepimą į ieškinį. Atsakovė per teismo nustatytą 14 dienų terminą atsiliepimo į ieškinį nepateikė.

4Trečiasis asmuo Dzūkijos nacionalinio parko ir Čepkelių valstybinio gamtinio rezervato direkcija atsiliepimo į ieškinį nepateikė. Teismo pranešimas, ieškinys su priedais jam buvo įteikti.

5Trečiajam asmeniui B. Z. siųsti procesiniai dokumentai buvo įteikti J. D. pagal įgaliojimą. Atsiliepimų į ieškinį nepateikė.

6Ieškinys tenkintinas.

7Teismas, atlikęs formalų pateiktų įrodymų ir nurodytų įrodymų vertinimą konstatuoja, kad pasitvirtinus ieškovo pateiktų įrodymų turiniui, yra pagrindas priimti tokį sprendimą.

8Teismo pranešimas dėl atsiliepimų į pareikštą ieškinį, ieškinys su priedais atsakovei buvo įteikti. LR CPK 285 str. 1 d. numato, kad sprendimas už akių gali būti priimtas kai šalis per nustatytą terminą nepateikia atsiliepimo į ieškinį ir kita šalis prašė priimti sprendimą už akių. LR CPK 142 str. 4 d. numato, kad jeigu atsakovas be pateisinamos priežasties per nustatytą terminą nepateikia atsiliepimo į ieškinį, teismas turi teisę, jei yra ieškovo prašymas, priimti sprendimą už akių. Toks ieškovės prašymas yra. Atsiliepimas turėjo būti pateiktas vėliausiai 2013-04-03.

9Vadovaujantis LR CPK 286 str. 1 d. šio sprendimo už akių motyvai yra sutrumpinti.

10Byloje nėra duomenų, kad atsakovė būtų nesutikusi ar apskundusi jai skirtus įpareigojimus, susijusius su jos statomu statiniu (aktus, reikalavimus). Valstybinės teritorijų planavimo ir statybos inspekcijos prie Aplinkos ministerijos 2011-10-14 administracinis nurodymas (b. l. 33-34) dėl 500 Lt baudos skyrimo atsakovei už LR ATPK 159 str. 3 d. numatytą pažeidimą yra įvykdytas.

11Atsakovės J. D. pastatyta pirtis, esanti žemės sklype, kurio unikalus Nr. ( - ) Varėnos r. sav., ( - ) (toliau sprendime vadinama Pirtimi) pagal statybos techninio reglamento STR 1.01.07:2010 ,,Nesudėtingi statiniai", patvirtinto Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2010 m. rugsėjo 27 d. įsakymu Nr. Dl-812 (Žin., 2010, Nr. 115-5903; 2011, Nr. 96-4531) 1 lentelės 2 punktą priskiriama I grupės nesudėtingų statinių kategorijai. Pagal statybos techninio reglamento STR 1.07.01:2010 ,,Statybą leidžiantys dokumentai", patvirtinto Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2010 m. rugsėjo 27 d. įsakymu Nr. Dl-826 (Žin., 2010, Nr. 116-5944), 6 priedo 3 punktą, 6 priedo 2 pastabą, I grupės nesudėtingų statinių statybos projekto rengti neprivaloma, nes neprivalomi rašytiniai pritarimai. Tačiau bet kokiu atveju statiniai privalo būti statomi laikantis teisės aktų reikalavimų, kaip tai numato Statybos įstatymo 6 straipsnio 1 dalies 2 punktas.

12Pirtis yra pastatyta žemės sklype, kurio unikalus Nr. ( - ), Varėnos r. sav., kurio pagrindinė tikslinė naudojimo paskirtis - žemės ūkio, taip pat Versekos upės apsaugos zonoje, Merkio ichtiologiniame draustinyje. Žemės sklypui nustatytos specialiosios naudojimo sąlygos - vandens telkinių apsaugos juostos ir zonos, miško naudojimo apribojimai, dirvožemio apsauga.

13Žemės įstatymo (Žin, 1994, Nr. 34-620; 2004, Nr. 28-868; 2004, Nr. 117-4368; 2010, Nr. 72-3616) 21 straipsnyje numatyta, kad žemės savininkai ir kiti naudotojai privalo: 1) naudoti žemę pagal pagrindinę naudojimo paskirtį, naudojimo būdą bei pobūdį; 11) statyti statinius ir įrenginius tik teisės aktų nustatyta tvarka gavus reikalingus leidimus; 12) laikytis kitų įstatymų nustatytų reikalavimų.

14Žemė, miškai, parkai, vandens telkiniai yra ypatingi nuosavybės teisės objektai, nes žemės, miškų, parkų, vandens telkinių tinkamas naudojimas ir apsauga yra žmogaus egzistavimo, žmogaus ir visuomenės išlikimo bei raidos sąlyga, tautos gerovės pagrindas, jų apsauga - tai viešasis interesas, kurį garantuoti yra valstybės konstitucinė priedermė (Konstitucinio Teismo 2005 m. gegužės 13 d. nutarimas). Atsižvelgiant į minėtų objektų ypatingą išliekamąją vertę, svarbą, būtinybę juos išsaugoti ateities kartoms, tokiems objektams, palyginti su kitais objektais, įstatymu nustatytas specialus, ypatingas teisinis režimas.

15Saugomų teritorijų įstatymo 9 straipsnio 2 dalies 8 punkte nustatyta, jog gamtiniuose ir kompleksiniuose draustiniuose draudžiama statyti su draustinio steigimo tikslais nesusijusius statinius, išskyrus pastatus esamose ir buvusiose sodybose (kai yra išlikę buvusių statinių ir (ar) sodų liekanų arba kai sodybos yra pažymėtos vietovės ar kituose planuose, taip pat nustatant juridinį faktą), taip pat vietas, nustatytas draustinių tvarkymo planuose ar projektuose ir bendrojo planavimo dokumentuose, statyti pastatus ar didinti jų tūrius šlaituose, kurių nuolydis didesnis kaip 15 laipsnių, taip pat arčiau kaip 50 metrų nuo šių šlaitų viršutinės bei apatinės briaunos.

16Atsakovės Pirtis pastatyta žemės ūkio paskirties žemės sklype, kuris nelaikytinas esama ar buvusia sodyba, tokia statyba nesuderinama su teisės aktuose numatytais saugomų teritorijų tikslais.

17Saugomų teritorijų įstatymo 32 straipsnio 9 dalyje įtvirtinta, kad saugomose teritorijose žemės ir kito nekilnojamojo turto savininkai, naudotojai bei valdytojai, kiti juridiniai bei fiziniai asmenys privalo laikytis įstatymų ir kitų teisės aktų, teritorįjų planavimo dokumentuose toms teritorijoms nustatytų, taip pat nekilnojamojo turto registre įregistruotų veiklos apribojimų ir reikalavimų.

18Saugomų teritorijų įstatymo 9 straipsnio 2 dalies 8 punkte ir 13 straipsnio 2 dalies 5 punkte nustatytais ribojimais, draudimais siekiama užtikrinti, kad nebūtų statomi statiniai, pakeičiantys kraštovaizdžio estetinę vertę, mažinantys atskirų atitinkamose vietovėse esančių objektų vertę, statiniai, kurių statyba ir eksploatavimas galėtų sudaryti prielaidas užteršti gamtinę aplinką ar kitaip pakenkti gamtai, ir (arba) statiniai, kurių statyba ar eksploatavimas galėtų kelti pavojų žmonių saugumui, sveikatai ir pan. Konstitucinis Teismas 2006 m. kovo 14 d. nutarime yra konstatavęs, kad Saugomų teritorijų įstatymo 9 straipsnio 2 dalies 8 punkte ir 13 straipsnio 2 dalies 5 punkte nustatyti ribojimai, draudimai proporcingi siekiamam konstituciškai pagrįstam tikslui, ir nėra pagrindo teigti, jog savininkų nuosavybės teisės varžomos daugiau negu leidžia Konstitucija.

19STR 1.09.06:2010 52 punkte nustatyta, jog kai nustatoma, kad statinio statyba nėra savavališka ar nėra vykdoma pagal neteisėtai išduotą statybą leidžiantį dokumentą, Inspekcija Viešojo administravimo įstatymo nustatyta tvarka priima administracinį sprendimą dėl įpareigojimo statytojui per nustatytą terminą pagal teisės aktų reikalavimus pakeisti statinio projektą ar pašalinti kitus trūkumus, susijusius su projektine dokumentacija, ar atlikti reikalingus statybos darbus, kad statinys (jo dalis) atitiktų statinio projekto sprendinius, teisės aktų reikalavimus; jeigu statytojas per nustatytą terminą neįvykdo administraciniame akte nurodytų įpareigojimų. Statybos įstatymo 27 straipsnio 3 dalies 7 punkte taip pat numatyta, kad statytojui Inspekcijos įpareigojimo neįvykdžius, dėl jo vykdymo ji kreipiasi į teismą.

20Atsakovė gera valia per nustatytą terminą iki 2012-12-01 pagal statybos valstybinę priežiūrą atliekančių pareigūnų 2012-06-21 Reikalavimą Nr. 2 (b. l. 46) nepašalino pastatytos Pirties. Atsakovės veikla atitinka savavališkos statybos sąvoką, numatytą Statybos įstatymo 2 str. 71 d.

21Statybos įstatymo 28 str. 7 d. numato, kad teismas savo sprendimu gali statytoją (užsakovą) ar kitą šio straipsnio 1 dalies 1 punkte nurodytą asmenį savo lėšomis per nustatytą terminą įpareigoti atlikti vieną iš Statybos įstatymo 28 str. 7 d. 1, 2, 3, 4 p. numatytų įpareigojimų. Šioje byloje atsakovė nesiėmė jokių veiksmų, kad būtų skirtas kitoks negu ieškovės prašomas skirti įpareigojimas, t. y. įpareigojimas nugriauti statinį ir sutvarkyti statybvietę. Esant teisės aktų nustatytiems pagrindams tenkintinas ieškovės reikalavimas.

22Atsakovė yra statytoja, t. y. ji yra fizinis asmuo, kuris investuoja lėšas į statybą ir kartu atlieka užsakovo funkcijas, todėl teismo įpareigojimas skiriamas būtent jai. Statytojo (užsakovo) savoką numato Statybos įstatymo 2 str. 41 d.

23Iš atsakovės LR CPK 96 str. 1 d. numatytu pagrindu priteistina 144 Lt žyminio mokesčio valstybės naudai (nes ieškovė nuo jo buvo atleista), o taip pat 15,24 Lt pašto išlaidų.

24Vadovaudamasis Statybos įstatymo 28 str. 7 d. 2 p., LR CPK 96 str. 1 d., 142 str. 4 d., 259 str., 285 str., 286 str. teismas

Nutarė

25Priimti sprendimą už akių, ieškinį tenkinti.

26Įpareigoti atsakovę J. D., a. k. ( - ), gyv. ( - ) per tris mėnesius nuo sprendimo įsiteisėjimo dienos savo lėšomis pašalinti pirtį (8,72 m ilgio, 5,02 m pločio pirties pamatus, užstatymo plotas apie 44 kv. m.), esančią žemės sklype, kurio unikalus Nr. ( - ) Varėnos r. sav., ( - ) bei sutvarkyti statybvietę, o jei šio įpareigojimo atsakovė teismo nustatytu terminu neįvykdys – suteikti teisę ieškovei Valstybinei teritorijų planavimo ir statybos inspekcijai prie Aplinkos ministerijos, juridinio asmens kodas ( - ) atlikti šiuos veiksmus išieškant patirtas išlaidas iš atsakovės.

27Priteisti iš J. D., a. k. ( - ), valstybės naudai 144 Lt (vieną šimtą keturiasdešimt keturis litus) žyminio mokesčio ir 15,24 Lt (penkiolika litų 24 ct) pašto išlaidų.

28J. D. negali šio sprendimo skųsti nei apeliacine, nei kasacine tvarka, tačiau per 20 dienų nuo jo priėmimo dienos turi teisę paduoti Varėnos rajono apylinkės teismui pareiškimą dėl sprendimo už akių peržiūrėjimo. Pareiškimas dėl sprendimo už akių peržiūrėjimo yra apmokestinamas žyminiu mokesčiu. Šiuo atveju žyminis mokestis sudarytų 143 Lt.

29Valstybinė teritorijų planavimo ir statybos inspekcija prie Aplinkos ministerijos per 30 dienų nuo šio sprendimo priėmimo dienos turi teisę paduoti apeliacinį skundą Kauno apygardos teismui per Varėnos rajono apylinkės teismą.

Proceso dalyviai
Ryšiai
1. Varėnos rajono apylinkės teismo teisėja Silvana Girdenienė rašytinio... 2. Ieškovė prašo įpareigoti atsakovę per 3 mėnesius nuo sprendimo... 3. Atsakovei procesiniai dokumentai buvo įteikti viešo paskelbimo būdu, nes... 4. Trečiasis asmuo Dzūkijos nacionalinio parko ir Čepkelių valstybinio... 5. Trečiajam asmeniui B. Z. siųsti procesiniai dokumentai buvo įteikti J. D.... 6. Ieškinys tenkintinas.... 7. Teismas, atlikęs formalų pateiktų įrodymų ir nurodytų įrodymų... 8. Teismo pranešimas dėl atsiliepimų į pareikštą ieškinį, ieškinys su... 9. Vadovaujantis LR CPK 286 str. 1 d. šio sprendimo už akių motyvai yra... 10. Byloje nėra duomenų, kad atsakovė būtų nesutikusi ar apskundusi jai... 11. Atsakovės J. D. pastatyta pirtis, esanti žemės sklype, kurio unikalus Nr. (... 12. Pirtis yra pastatyta žemės sklype, kurio unikalus Nr. ( - ), Varėnos r.... 13. Žemės įstatymo (Žin, 1994, Nr. 34-620; 2004, Nr. 28-868; 2004, Nr.... 14. Žemė, miškai, parkai, vandens telkiniai yra ypatingi nuosavybės teisės... 15. Saugomų teritorijų įstatymo 9 straipsnio 2 dalies 8 punkte nustatyta, jog... 16. Atsakovės Pirtis pastatyta žemės ūkio paskirties žemės sklype, kuris... 17. Saugomų teritorijų įstatymo 32 straipsnio 9 dalyje įtvirtinta, kad... 18. Saugomų teritorijų įstatymo 9 straipsnio 2 dalies 8 punkte ir 13 straipsnio... 19. STR 1.09.06:2010 52 punkte nustatyta, jog kai nustatoma, kad statinio statyba... 20. Atsakovė gera valia per nustatytą terminą iki 2012-12-01 pagal statybos... 21. Statybos įstatymo 28 str. 7 d. numato, kad teismas savo sprendimu gali... 22. Atsakovė yra statytoja, t. y. ji yra fizinis asmuo, kuris investuoja lėšas... 23. Iš atsakovės LR CPK 96 str. 1 d. numatytu pagrindu priteistina 144 Lt... 24. Vadovaudamasis Statybos įstatymo 28 str. 7 d. 2 p., LR CPK 96 str. 1 d., 142... 25. Priimti sprendimą už akių, ieškinį tenkinti.... 26. Įpareigoti atsakovę J. D., a. k. ( - ), gyv. ( - ) per tris mėnesius nuo... 27. Priteisti iš J. D., a. k. ( - ), valstybės naudai 144 Lt (vieną šimtą... 28. J. D. negali šio sprendimo skųsti nei apeliacine, nei kasacine tvarka,... 29. Valstybinė teritorijų planavimo ir statybos inspekcija prie Aplinkos...