Byla 2SA-77-275/2010

1Vilniaus apygardos teismo civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegija, kurią sudaro

2kolegijos pirmininkė ir pranešėja Danutė Kutrienė,

3kolegijos teisėjai Dalia Višinskienė ir Henrichas Jaglinskis,

4kolegijos posėdyje rašytinio proceso tvarka išnagrinėjo pareiškėjo O. S. atskirąjį skundą dėl Vilniaus miesto 1-ojo apylinkės teismo 2009 m. lapkričio 4 d. nutarties, priimtos civilinėje byloje pagal pareiškėjo O. S. pareiškimą suinteresuotam asmeniui antstoliui Gintautui Puodžiukui dėl antstolio veiksmų, tretysis asmuo UAB „Radiolinija“.

5Kolegija, išnagrinėjusi bylą,

Nustatė

6I.Ginčo esmė

7Pareiškėjas kreipėsi į teismą ir nurodė, kad antstolis Gintautas Puodžiukas, vykdydamas Vilniaus miesto 1-ojo apylinkės teismo vykdomąjį dokumentą Nr. 2-1148-235/2005 dėl 31 900 Lt skolos išieškojimo iš skolininko O. S. išieškotojo UAB „Radiolinija“ naudai, 2009-07-13 priėmė patvarkymą Nr. 19-5974, kuriuo patvirtino skolininkui priklausančio 3 kambarių buto, esančio ( - ), vertę 194 000 Lt. Nurodė, kad buvo atliktas pakartotinis skolininkui priklausančio buto vertinimas, kurio metu ekspertai buto neapžiūrėjo, ir vertindami butą, neįvertino bute esančio remonto ir įrangos, tokiu būdu butas buvo įvertintas žymiai mažesne verte, nei jo tikroji rinkos vertė. Prašė teismo panaikinti antstolio Gintauto Puodžiuko 2009-07-13 patvarkymą Nr. 19-5974 bei įpareigoti jį skirti pakartotinę ekspertizę pareiškėjo buto rinkos vertei nustatyti.

8II. Pirmosios instancijos teismo procesinio sprendimo esmė

9Vilniaus miesto 1-asis apylinkės teismas 2009-11-04 nutartimi pareiškėjo O. S. skundą dėl antstolio Gintauto Puodžiuko veiksmų atmetė. Teismas konstatavo, kad antstolis Gintautas Puodžiukas, vykdydamas Vilniaus miesto 1-ojo apylinkės teismo vykdomąjį dokumentą Nr. 2-1148-235/2005 dėl 31 900 Lt skolos išieškojimo iš skolininko O. S. išieškotojo UAB „Radiolinija“ naudai, 2009-07-13 priėmė patvarkymą Nr. 19-5974, kuriuo patvirtino skolininkui priklausančio 3 kambarių buto, esančio ( - ), vertę 194 000 Lt. Įkainojamo turto (buto) vertė nustatyta remiantis ekspertizės išvada (CPK 681 str. 1 d., 4 d.). Pareiškėjo teigimu, ekspertai, atlikdami pakartotinį turto įvertinimą, neįvertino buto viduje esančių individualių pagerinimų. Tačiau iš vykdomosios bylos matyti, kad vertintas butas, esantis ( - ), buvo apžiūrėtas atliekant pirminę ekspertizę. Tai patvirtina 2007-10-25 turto apžiūrėjimo aktas. Atliekant pirminę ekspertizę ir įvertinant turtą buvo atsižvelgta į visus pareiškėjo nurodytus buto pagerinimus – sienų, grindų, lubų, langų, durų būklę. Atliekant pakartotinę ekspertizę vertintojams į vertinamo buto vidaus patalpas patekti nepavyko, todėl vertintoja padarė prielaidą, kad vertinamo buto būklė nuo 2007-10-25 buto apžiūros nepasikeitė (2009-06-09 Turto apžiūrėjimo aktas). Taigi atliekant ekspertizę atsižvelgta į pirminės ekspertizės metu nustatytus buto individualius pagerinimus. Pareiškėjas jokių duomenų, kad nuo 2007-09-25 turto apžiūros būtų atlikti papildomi buto pagerinimo darbai, į bylą nepateikė. Teismas sprendė, kad antstolis priimdamas ginčijamą patvarkymą CPK 681 str. ir 682 str. nustatytos areštuoto turto įkainojimo ir ekspertizės skyrimo tvarkos nepažeidė.

10III. Atskirojo skundo bei atsiliepimų į atskirąjį skundą teisiniai argumentai

11Pareiškėjas skolininkas O. S. atskiruoju skundu prašo panaikinti Vilniaus miesto 1-ojo apylinkės teismo 2009-11-04 nutartį ir antstolio Gintauto Puodžiuko 2009-07-13 patvarkymą Nr. 19-5974 bei įpareigoti antstolį skirti pakartotinę ekspertizę buto rinkos vertei nustatyti. Nurodė, kad Lietuvos Respublikos Vyriausybė 1996-02-14 nutarimu Nr. 244 patvirtintoje Turto vertinimo metodikoje numatyta, jog vertinamas turtas turi būti apžiūrėtas, o apžiūrėjus turtą, surašomas vertinamo turto apžiūrėjimo aktas arba žiniaraštis, kurį pasirašo turto vertintojas ir turto savininkas (jo įgaliotas asmuo) (Metodikos 18 p.). Pagal minėtos Metodikos 29 ir 31 p. buto inžinerinė įranga, panaudotos įrangos medžiagos ir kokybė, individualūs patobulinimai turi įtakos vertinamo turto rinkos vertei. Akivaizdu, kad UAB „Krivita“ ekspertai turėjo laikytis šios tvarkos ir būtinai butą apžiūrėti, juolab kad nuo pirmos buto apžiūros praėjo beveik 2 metai. Apeliantui net nebuvo pranešta, kad ekspertai ketina apžiūrėti butą. Ekspertai negalėjo vertinti buto remiantis prielaidomis, nes minėtoje Turto vertinimo metodikoje toks vertinimo būdas nenumatytas. Todėl antstolis, gavęs pakartotinę ekspertizę, turėjo patikrinti ar buto vertinimas atliktas laikantis visų įstatymų reikalavimų ir turėjo netvirtinti buto įkainavimo, jei ekspertai pažeidė įvertinimo tvarką. Be to, CPK 681 str. 2 d. numatyta, kad vykdymo proceso metu įkainoto turto vertei pasikeitus, antstolio patvarkymu turtas gali būti perkainojimas laikantis šiame straipsnyje nustatytos tvarkos, t.y. įkainojant turtą atsižvelgiama į skolininko nuomonę (CPK 681 str. 1 d). Tačiau nei antstolis, nei ekspertas nepaklausė apelianto nuomonės dėl buto vertės. Teismas turėjo įvertinti minėtus pažeidimus, tačiau to nepadarė ir priėmė nepagrįstą spendimą.

12Išieškotojas UAB „Radiolinija“ atsiliepimu į atskirąjį skundą prašo antstolio patvarkymą palikti galioti, o atskirąjį skundą atmesti. Nurodo, kad butas, kuris turėtų būti parduotas iš varžytynių, ekspertų buvo įvertintas 2007 metų rugsėjo mėn. Nuo ekspertų vertinimo praėjo nemažai laiko, iš esmės pasikeitė nekilnojamojo turto vertė rinkoje, todėl siekdamas realiai užtikrinti teismo sprendimo įvykdymą pardavus iš varžytynių skolininkui priklausantį butą antstolis pagrįstai patvarkymu įpareigojo ekspertą pakartotinai nustatyti parduodamo iš varžytynių buto vertę. Butas anksčiai ekspertų buvo įvertintas po atlikto remonto, t.y. su plastikiniais langais, su virtuvės baldais ir visais pakeitimais, kuriuos skolininkas nurodo skunde. Pareiškėjas jokių įrodymų apie buto pagerinimą po 2007 m. rugsėjo mėn. vertinimo nepateikė. Buto vertinimas atliktas anksčiau apžiūrėto ir aprašyto vertinimo akte pagrindu. Be to, pareiškėjas jam priklausančio buto remonto darbų ar buto pagerinimo negalėjo atlikti ir dėl to, nes žinojo, kad butui uždėtas areštas ir butas bus parduotas iš varžytynių. Pastaraisiais metais ženkliai pasikeitus nekilnojamojo turto vertei, buvo būtina iš naujo atlikti vertinimą, atitinkantį dabartinę rinkos kainą. Kiek anksčiau pareiškėjas apskundė antstolio patvarkymą atlikti turto vertinimą, vėliau nagrinėjant skundą teisme, atsisakė nuo skundo, bylą teismas nutraukė CPK 140 str. 1 d., 293 str. pagrindu. CPK 681 str. 2 d. nustatyta, kad vykdymo proceso metu įkainoto turto vertei pasikeitus antstolio patvarkymu turtas gali būti perkainojamas laikantis įstatyme nustatytos tvarkos, juo labiau, kad anksčiau nustatytai turto vertei prieštaravo ir skolininkas. CPK 682 str. nustato ekspertizės skyrimo vykdymo proceso metu tvarką, kurios antstolis nėra pažeidęs nei šiuo atveju, nei anksčiau. Antstolis pagrįstai, laikydamasis CPK normų, reglamentuojančių turto vertės nustatymą, patvarkymu pavedė ekspertams pakartotinai nustatyti turto vertę, kas ir buvo atlikta. Skundų nagrinėjimas teismuose užtęsė išieškojimo procesą. Antstolis negali įvykdyti 2005-03-15 teismo sprendimo, nes skolininkas nepagrįstai skundžia visus be išimties antstolio veiksmus, tų skundų nagrinėjimas tęsiasi jau beveik 5 metus. Visi pareiškėjo skundai buvo atmesti, pareiškėjas akivaizdžiai piktnaudžiauja jam suteiktomis teisėmis, todėl išieškotojas prašo spręsti klausimą dėl baudos paskyrimo skolininkui už piktnaudžiavimą jam suteiktomis teisėmis.

13Antstolis Gintautas Puodžiukas atsiliepime į atskirąjį skundą nurodo, kad skundžiama pirmos instancijos teismo nutartis yra visiškai teisėta ir pagrįsta, pirmos instancijos teismas tinkamai ištyrė visas bylos aplinkybes ir teisingai pritaikė šiuos santykius reguliuojančias teisės normas bei nepažeidė procesinių teisės normų. Atskirasis skundas yra visiškai nepagrįstas, jame išdėstyti argumentai nesudaro pagrindo naikinti skundžiamą teismo nutartį.

14Teisėjų kolegija

konstatuoja:

15Atskirasis skundas atmestinas.

16Pareiškėjas ginčija pakartotinai atliktą areštuoto turto įvertinimą 194 000 Lt. Kaip vieną iš motyvų nurodo, kad UAB „Krivita“ turto vertintojai vertindami turtą privalėjo vadovautis Vyriausybės 1996-02-14 nutarimu Nr. 244 patvirtinta Turto vertinimo metodika, t.y. privalėjo įvertinti buto inžinerinę įrangą, panaudotos įrangos medžiagas, kokybę bei kitus individualius patobulinimus turinčius įtakos buto vertei: parketo grindis visame bute, įdėtus plastikinius langus, įstiklintą balkoną, ir t.t. Bylos duomenimis nustatyta, kad pirminė turto vertės nustatymo ekspertizė buvo atlikta 2007-09-25 (vykd. bylos t. 1, b.l. 96-118). Kaip matyti iš ekspertizės medžiagos, tuo metu vertinamas turtas buvo apžiūrėtas (ekspertizės akte pridėtos buto vidaus patalpų nuotraukos ir patalpų apžiūros aktas), o jo vertė apskaičiuota atsižvelgiant į visus pareiškėjo paminėtus buto pagerinimo darbus. Antrą kartą pervertinant turtą ginčijamo patvarkymo pagrindu, ekspertas 2009-06-09 pakartotinai buvo nuvykęs apžiūrėti vertinamo turto, tačiau į vertinamo buto vidaus patalpas patekti nepavykus, vertintoja nustatydama vertinamo buto rinkos vertę padarė prielaidą, kad vertinamo buto būklė nuo pirminės buto apžiūros ekspertizės metu, t.y. nuo 2007-09-25, nepasikeitė (vykd. bylos t. 2, b.l. 16-39).

17Teisėjų kolegija sutinka su pirmosios instancijos teismo motyvu, kad šiuo atveju turto pervertinimo metu buto rinkos vertė pakito ne dėl eksperto neįvertintų bute atliktų individualių patobulinimo ir kt. darbų, kaip teigia pareiškėjas, o dėl ekonominių su rinkos pokyčiais susijusių priežasčių šiuo metu įtakojančių tokio tipo nekilnojamojo turto kainų kritimą. Pažymi, kad nuo 2009-05-20 patvarkymo Nr. 19-3852 dėl pakartotinio turto įvertinimo, kuris pasirašytinai įteiktas 2009-05-23 (vykd. bylos t. 2, b.l. 43), pareiškėjas nei antstoliui, nei tuo labiau teismui nepateikė jokių įrodymų apie kokius nors papildomus pervertinamo turto būklės pagerinimo darbus galimai atliktus po 2007-09-25 turto apžiūros, kurių pagrindu pakartotinė eksperto turto įvertinimo išvada galėtų būti patikslinta.

18Išieškotojas UAB „Radiolinija“ atsiliepimu į atskirąjį skundą prašo skirti O. S. baudą. Įstatymas nustato, kad šaliai, kuri sąmoningai veikė prieš teisingą ir greitą bylos išnagrinėjimą ir išsprendimą, gali būti paskirta iki 20 000 Lt bauda. Teisėjų kolegija, įvertinusi bylos medžiagą, pripažįsta, kad byloje esantys duomenys nesudaro pakankamo pagrindo konstatuoti pareiškėjo O. S. piktnaudžiavimą procesinėmis teisėmis skundžiant antstolio veiksmus, todėl nuobaudos skyrimas nelaikytinas pagrįstu ir tikslingu.

19Kolegija konstatuoja, kad pirmosios instancijos teismas visapusiškai ir objektyviai ištyrė visas aplinkybes, jas teisingai įvertino ir priėmė motyvuotą, teisėtą ir pagrįstą nutartį. Darytina išvada, kad pirmosios instancijos teismas tinkamai taikė civilinio proceso normas ir atskirojo skundo argumentai nesudaro teisinio pagrindo panaikinti ar pakeisti skundžiamą pirmosios instancijos teismo nutartį, kuri yra teisėta ir pagrįsta. Procesinės teisės normų pažeidimų kolegija nenustatė, todėl skundžiama nutartis paliktina nepakeista, nes klausimas išspręstas teisingai (CPK 337 str. 1 p.).

20Dėl pareiškėjo (skolininko) O. S. atskirojo skundo nagrinėjimo apeliacinės instancijos teismas turėjo 8,50 Lt išlaidų, susijusių su procesinių dokumentų įteikimu (CPK 88 str. 1 d. 3 p.). Netenkinus pareiškėjo (skolininko) atskirojo skundo, nurodytos išlaidos priteistinos iš pareiškėjo (skolininko) į valstybės biudžetą (CPK 92 str.).

21Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos Civilinio proceso kodekso 321, 325, 329, 331, 336, 337, 339 str. kolegija

Nutarė

22Vilniaus miesto 1-ojo apylinkės teismo 2009 m. lapkričio 4 d. nutartį palikti nepakeistą.

23Priteisti iš pareiškėjo (skolininko) O. S. (a.k. ( - ), gyv. ( - )) į valstybės biudžetą 8,50 Lt išlaidų, susijusių su procesinių dokumentų įteikimu apeliacinės instancijos teisme.

Proceso dalyviai
1. Vilniaus apygardos teismo civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegija, kurią... 2. kolegijos pirmininkė ir pranešėja Danutė Kutrienė,... 3. kolegijos teisėjai Dalia Višinskienė ir Henrichas Jaglinskis,... 4. kolegijos posėdyje rašytinio proceso tvarka išnagrinėjo pareiškėjo O. S.... 5. Kolegija, išnagrinėjusi bylą,... 6. I.Ginčo esmė... 7. Pareiškėjas kreipėsi į teismą ir nurodė, kad antstolis Gintautas... 8. II. Pirmosios instancijos teismo procesinio sprendimo esmė... 9. Vilniaus miesto 1-asis apylinkės teismas 2009-11-04 nutartimi pareiškėjo O.... 10. III. Atskirojo skundo bei atsiliepimų į atskirąjį skundą teisiniai... 11. Pareiškėjas skolininkas O. S. atskiruoju skundu prašo panaikinti Vilniaus... 12. Išieškotojas UAB „Radiolinija“ atsiliepimu į atskirąjį skundą prašo... 13. Antstolis Gintautas Puodžiukas atsiliepime į atskirąjį skundą nurodo, kad... 14. Teisėjų kolegija... 15. Atskirasis skundas atmestinas.... 16. Pareiškėjas ginčija pakartotinai atliktą areštuoto turto įvertinimą 194... 17. Teisėjų kolegija sutinka su pirmosios instancijos teismo motyvu, kad šiuo... 18. Išieškotojas UAB „Radiolinija“ atsiliepimu į atskirąjį skundą prašo... 19. Kolegija konstatuoja, kad pirmosios instancijos teismas visapusiškai ir... 20. Dėl pareiškėjo (skolininko) O. S. atskirojo skundo nagrinėjimo apeliacinės... 21. Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos Civilinio proceso kodekso 321, 325, 329,... 22. Vilniaus miesto 1-ojo apylinkės teismo 2009 m. lapkričio 4 d. nutartį... 23. Priteisti iš pareiškėjo (skolininko) O. S. (a.k. ( - ), gyv. ( - )) į...