Byla A2.3.-474-834/2014

1Anykščių rajono apylinkės teismo teisėja Vaida Sinkevičienė, Sekretoriaujant Annai Didžgalvienei, dalyvaujant administracinėn atsakomybėn traukiamam asmeniui R. K., jo atstovei Ievai Nešukaitytei, Institucijos, surašiusios protokolą –Valstybinės miškų tarnybos miškų kontrolės skyriaus Utenos teritorinio poskyrio atstovui Justinui Kupriui, viešame posėdyje išnagrinėjo R. K., a.k. ( - ) gyv. ( - ), UAB „( - )“ direktorius, administracinio teisės pažeidimo bylą, ir

Nustatė

22014 m. rugsėjo 30 d. Valstybinės miškų tarnybos miškų kontrolės skyriaus Utenos teritorinis poskyrio vyr. specialistas J. Kuprys surašė administracinio teisės pažeidimo protokolą Nr. 7K-AB-19, dėl to kad 2014 m. balandžio 24 d. patikrinus miško kirtimus žemės sklype, kadastrinis Nr. ( - ), ( - ), nustatyta, kad 2013 m. rudenį-2014 m. sausio mėnesį Nacionalinės žemės tarnybos prie žemės ūkio ministerijos išnuomotose UAB “ ( - )“ žemės sklypuose, pagal Miškų kadastre esančiuose Anykščių miškų urėdijos Kavarsko girininkijos miško kvartalo Nr. ( - ) miškų taksaciniuose sklypuose Nr. 2a, 3a, 4a, 5b, 8a, miško kvartalo Nr. ( - ) miško taksaciniame sklype 1a, UAB „( - )“ be leidimo miškui kirsti, pranešimo apie ketinimus kirsti mišką, 6,13 ha miško žemės sklypo plote neteisėtai, savavališkai, plynai iškirto 582,57 m3 žalių pušų, beržų medienos. UAB “ ( - )“ neteisėtai, savavališkai, plynai iškirto IV miškų grupės jaunuolynus, pusamžius medynus ir padarė žalą aplinkai žemės sklypuose, kuriuose duomenys apie miškus yra nekilnojamojo turto kadastre ir miškų kadastre. Tuo UAB “ ( - )“ kaltinama pažeidusi Miškų įstatymo 17 str. 1 d., Leidimų kirsti mišką išdavimo tvarkos aprašo 3 p. Surašant administracinio teisės pažeidimo protokolą R. K. veika buvo kvalifikuota pagal LR ATPK 62 str. 5 d.

3Institucijos, surašiusios protokolą –Valstybinės miškų tarnybos miškų kontrolės skyriaus Utenos teritorinio poskyrio atstovas Justinas Kuprys paaiškino, jog buvo gautas pranešimas - skundas telefonu. Institucijos pareigūnai nuvyko į vietą, buvo nustatyta, jog , 2013 m. rudenį ir 2014 m. sausio mėnesį UAB „( - )“ žemės sklypuose kadastro Nr. ( - ) miškų sklypuose Nr. 2a, 3a, 4a, 5 b, 8 a, miško kvartalo kadastro Nr. ( - ) miško esančiuose sklype Nr. 1a, UAB „( - )“ be leidimo miškui kirsti, be pranešimo apie ketinimą kirsti mišką, nukirto neteisėtai 6,13 ha miško plote žalias pušis, beržus, ketvirtos miškų grupės jaunuolynus, pusamžių medynus padarė žalą aplinkai minėtuose sklypuose, kurių duomenys yra Nekilnojamojo turto ir Miškų kadastruose. Buvo paskaičiuota žala, todėl buvo surašytas UAB „( - )“ atstovui R. K. protokolas. Atliekant durpyno valymo darbus stačiame miške, turėtų būti kreipiamasi pas specialistus, kad būti pažymėtas natūroje plotas, suskaičiuoti medžiai, turi būti gautas leidimas. Leidimas tvarkyti durpynus nesuteikia leidimo kirsti mišką. Faktai dėl kirtimo buvo nustatyti 2014-04-24. Iš pradžių buvo kreiptasis į prokuratūrą dėl galimo neteisėto kirtimo, prokuratūra medžiaga perdavė policijai. Buvo priimtas nutarimas atsisakyti pradėti ikiteisminį tyrimą. Todėl kreipėsi dėl administracinės atsakomybės.

4Administracinėn atsakomybėn traukiamas asmuo R. K. ir jo atstovė pažeidimo nepripažino ir paaiškino, jog vadovavosi Durpių telkinio naudojimo kasybos ir rekultyvavimo projektu. Minėti plotai buvo stipriai užleisti, todėl valė durpyną, kad būtų galima sėkmingai išgauti iškasenas, valstybei mokėti mokesčius. Buvo išvalytos vėjovartos, sausuoliai. Turėjo bendrą leidimą durpyno valymo ir durpyno kasybai. Administracinėn atsakomybėn traukiamo asmens atstovė paaiškino, jog byla turėtų būti nutrauktas dėl senaties termino. Nuo atsisakymo pradėti ikiteisminį tyrimą yra praėję 4 mėnesiai. Šis terminas yra pradelstas, todėl būtina užkirsti kelią jos atstovaujamojo persekiojimui. Be to veika neatitinka ATPK 62 str. 5 d. objektyviosios pusės. Nėra savavališkumo požymio. Vadovavosi specialiuoju Teritorijų planavimo dokumentu „Kasybos ir rekultivavimo projektu. Prašė administracinę bylą nutraukti , nes yra pasibaigęs senaties terminas.

5Administracinio teisės pažeidimo byla nutrauktina.

6Administracinio teisės pažeidimo protokolas ir surinkta medžiaga dėl administracinės nuobaudos skyrimo R. K. Anykščių rajono apylinkės teismui buvo perduota 2014 m. spalio 02 d. Anykščių rajono apylinkės teismas 2014 m. spalio 03 d. nutartimi pratęsė bylos nagrinėjimo terminą. 2014 m. spalio 16 d. posėdžio metu administracinėn atsakomybėn traukiamas asmuo ir jo atstovė nurodė, jog 2014 m. birželio 25 d. buvo atsisakyta pradėti ikiteisminį tyrimą bei pateikė tai patvirtinantį dokumentą ( b.l. 30). Institucijos, surašiusios administracinio teisės pažeidimo protokolą atstovas J. Kuprys posėdžio metu nurodė, jog pirmiausia buvo kreiptasi į prokuratūra dėl neteisėto kirtimo. Atsisakius pradėti ikiteisminį tyrimą, buvo kreiptasi administracine tvarka.

7LR ATPK 35 str. 2 d. numato, jog atsisakius pradėti ikiteisminį tyrimą dėl padarytos nusikalstamos veikos, administracinė nuobauda gali būti skiriama ne vėliau kaip per du mėnesius nuo sprendimo atsisakyti pradėti ikiteisminį tyrimą dėl padarytos nusikalstamos veikos . To paties straipsnio 3 dalis numato, jog jei dėl svarbių priežasčių negalima spręsti administracinės atsakomybės klausimo, tai minėto straipsnio antroje dalyje numatytas terminas pratęstinas, bet ne ilgiau kaip vieneriems metams. Nagrinėjamu atveju, nustatyta, jog atsisakymas pradėti ikiteisminį tyrimą buvo priimtas 2014 m. birželio 25 d. Dviejų mėnesių senaties terminas baigėsi 2014 m. rugpjūčio 25 d. Pareigūnas administracinio teisės pažeidimo protokolą surašė 2014 m. rugsėjo 30 d.,tai yra pasibaigus dviejų mėnesių senaties terminui. Administracinio teisės pažeidimo protokolas ir surinkta medžiaga dėl administracinės nuobaudos skyrimo R. K. Anykščių rajono apylinkės teismui buvo perduota 2014 m. spalio 02 d. Anykščių rajono apylinkės teismas 2014 m. spalio 03 d. nutartimi pratęsė bylos nagrinėjimo terminą. Tačiau perduodant administracinės bylos medžiagą teismui nebuvo pateikti duomenys, jog 2014 m. birželio 25 d. buvo atsisakyta pradėti ikiteisminį tyrimą dėl miško kirtimo. Todėl teismas 2014-10-03 nutartimi tęsdamas bylos nagrinėjimo terminą pratęsė bendrąjį šešių mėnesių senaties terminą. Tačiau šiuo atveju yra taikomas specialus 2 mėnesių senaties terminas, numatytas LR ATPK 35 str. 2 d., apie kurį teismui tapo žinoma 2014 m. spalio 16 d. teismo posėdyje, proceso dalyviams pateikus duomenis apie tai, jog 2014m. birželio 25 d. buvo atsisakyta pradėti ikiteisminį tyrimą. Pažymėtina, jog administracinio teisės pažeidimo protokolas surašytas ir administracinio teisės pažeidimo byla perduota teismui pasibaigus specialiajam 2 mėnesių senaties terminui. Todėl šis terminas nebegali būti pratęsiamas. Terminai gali būti pratęsiami tik tie, kurie nėra pasibaigę. LR ATPK 250 str.1 d. 7 p. numato, jog administracinio teisės pažeidimo bylos teisena negali būti pradėta, o pradėtoji turi būti nutraukta kai pasibaigia bylos nagrinėjimo terminai. Dėl nurodytų priežasčių administracinio teisės pažeidimo bylos teisena ATPK 250 straipsnio 7 punkto pagrindu nutrauktina.

8Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos administracinių teisės pažeidimų kodekso 286 – 288 straipsniais, teisėja

Nutarė

9administracinio teisės pažeidimo bylą dėl R. K. surašyto administracinio teisės pažeidimo protokolo pagal ATPK 62 straipsnio 5 dalį, nutraukti, pasibaigus administracinės teisės pažeidimo bylos nagrinėjimo ir nuobaudos skyrimo terminui.

10Nutarimas per 20 dienų nuo nutarimo paskelbimo dienos gali būti skundžiamas Panevėžio apygardos teismui, paduodant skundą per Anykščių rajono apylinkės teismą.

Proceso dalyviai