Byla A-127-261/2019
Dėl sprendimų panaikinimo

1Lietuvos vyriausiojo administracinio teismo teisėjų kolegija, susidedanti iš teisėjų Stasio Gagio (pranešėjas), Gintaro Kryževičiaus (kolegijos pirmininkas) ir Ramutės Ruškytės,

2teismo posėdyje apeliacine rašytinio proceso tvarka išnagrinėjo administracinę bylą pagal pareiškėjo uždarosios akcinės bendrovės „Komeksimas“ apeliacinį skundą dėl Vilniaus apygardos administracinio teismo 2017 m. kovo 21 d. sprendimo administracinėje byloje pagal pareiškėjo uždarosios akcinės bendrovės „Komeksimas“ skundą atsakovui Nacionalinės žemės tarnybos prie Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministerijos Vilniaus miesto skyriui dėl sprendimų panaikinimo.

3Teisėjų kolegija

Nustatė

4I.

51.

6Pareiškėjas uždaroji akcinė bendrovė (toliau – ir UAB) „Komeksimas“ (toliau – ir pareiškėjas) kreipėsi į teismą su skundu, kurį patikslino, prašydamas: 1) panaikinti Nacionalinės žemės tarnybos prie Žemės ūkio ministerijos Vilniaus miesto skyriaus (toliau – ir NŽT Vilniaus miesto skyrius) 2016 m. sausio 18 d. įsakymą Nr. 49VĮ-55-(14.49.2.) „Dėl žemės sklypo (kadastro Nr. ( - )), esančio ( - ), pastatų eksploatacijai tenkančių žemės sklypo dalių nustatymo“ (toliau – ir 2016 m. sausio 18 d. įsakymas); 2) panaikinti NŽT Vilniaus miesto skyriaus 2016 m. gegužės 23 d. įsakymą Nr. 49VĮ-659-(14.49.2.) „Dėl žemės sklypo (kadastro Nr. ( - )), esančio ( - ), pastatų eksploatacijai tenkančių žemės sklypo dalių nustatymo“ (toliau – ir 2016 m. gegužės 23 d. įsakymas).

72.

8Pareiškėjas nurodė, kad yra nekilnojamojo daikto – geležinkelio – privažiuojamojo geležinkelio kelio Nr. 46, esančio ( - ), savininkas. Be to, UAB „Prioritetas“ 2014 m. rugsėjo 23 d. pasirašė su pareiškėju susitarimą, kuriuo atsisakė pareiškėjo naudai 36,24 arų ir 10 arų apsauginio ploto dydžio nuomos teisės į žemės sklypus dalių. Ant tos žemės sklypo dalies yra sumontuotas pareiškėjui nuosavybės teise priklausantis inžinierinis statinys – ožinis kranas KKS-10T, turintis pokraninį kelią. Skundžiamais įsakymais jam nesuteikti žemės sklypai inžinieriniams statiniams eksploatuoti. Yra įsigijęs 2016 m. gegužės 20 d. kiemo statinius (kiemo aikštelę, tvorą, baseiną), kas yra įregistruota Nekilnojamojo turto registre. Dėl to, jog jo nekilnojamam turtui eksploatuoti jam neskirta jokia žemės sklypo dalis, skundžiami įsakymai yra neteisėti, nepagrįsti ir turi būti panaikinti.

93.

10Pareiškėjas skundą grindė Lietuvos Respublikos Vyriausybės 1999 m. kovo 9 d. nutarimu Nr. 260 patvirtintų Naudojamų kitos paskirties valstybinės žemės sklypų pardavimo ir nuomos taisyklių (toliau – ir Taisyklės) ir Lietuvos Respublikos viešojo administravimo įstatymo (toliau – ir VAĮ) 8 straipsnio nuostatomis. Atkreipė dėmesį, kad jam nebuvo pateikta žemės sklypo suprojektavimo byla. Skundžiamuose įsakymuose nurodytos Lietuvos Respublikos žemės įstatymo (toliau – ir ŽĮ) 32 straipsnio nuostatos šiam atvejui yra netinkamos. Be visų turto, esančio ginčo sklype, savininkų pritarimo, nebuvo galima patvirtinti tokio pobūdžio plano.

114.

12Atsakovas NŽT Vilniaus miesto skyrius atsiliepimuose į pareiškėjo skundą ir patikslintą skundą prašė skundą ir patikslintą skundą atmesti kaip nepagrįstus.

135.

14Atsakovas paaiškino, kad valstybinės žemės sklypų nuoma turi ypatumų, palyginus su privačios žemės nuoma. Valstybinė žemė nuomojama laikantis specialios procedūros, kuri gali būti vykdoma tik laikantis teisės aktais nustatytos tvarkos ir sąlygų. Atsakovas, vadovaudamasis Lietuvos Respublikos nekilnojamojo turto registro įstatymo (toliau – ir NTRĮ) 4 straipsniu, nurodė, kad Nekilnojamojo turto registro centrinio duomenų banko (toliau – ir NTRCDB) duomenimis sklypas ( - ) (toliau – ir Žemės sklypas), įregistruotas remiantis Vilniaus apskrities viršininko 2003 m. balandžio 30 d. įsakymu Nr. 1968-01 „Dėl valstybinės žemės sklypo, esančio ( - ), suformavimo“, sklypo plotas 12,483 ha. Šis žemės sklypas bendrąja nuosavybės teise priklauso ir kitiems juridiniams asmenims. Žemės sklypo dalis privažiuojamam geležinkelio keliui Nr. 46 (unikalus Nr. ( - )) nebuvo išskirta.

156.

16Atsakovas nurodė, kad 2016 m. sausio 18 d. įsakymas buvo grindžiamas ŽĮ 7 straipsnio 1 dalies 1 punktu, 32 straipsnio 3 dalies 3 punktu, Taisyklėmis bei remiantis UAB „Orkanas“ parengta žemės sklypo dalių, reikalingų savarankiškai funkcionuojantiems statiniams eksploatuoti, nustatymo byla. UAB „Prioritetas“ 2003 m. spalio 3 d. valstybinės žemės sklypo nuomos sutartimi Nr. 975 išsinuomojo iš valstybės 7,9366 h ploto sklypą, tačiau negalėjo pernuomoti to sklypo dalies, nes nėra žemės savininkas. Pernuomojant žemės sklypo dalį UAB „Prioritetas“ privalėjo kreiptis į NŽT ir gauti rašytinį sutikimą. Nesant tokio sutikimo 2014 m. rugsėjo 23 d. susitarimas, pagal kurį pareiškėjui subnuomojama žemė, jokių teisių ir pareigų šalims nesukuria.

177.

18Atsakovas dėl pareiškėjo nurodomų inžinierinių statinių paaiškino, kad NTRCDB nėra duomenų, kad ožinis kranas būtų registruotas kaip nekilnojamas daiktas. Dėl to pagrįstai tokiam objektui eksploatuoti neišskirta ir žemės dalis. Ginčui aktualus teisinis reglamentavimas, įtvirtintas ŽĮ 9 straipsnio 6 dalies 1 punkte. Pareiškėjui nustatyta tvarka įregistravus nekilnojamąjį daiktą – ožinį kraną ir kreipusis į NŽT, būtų galimas išskyrimas teritorijos, kuri reikalinga kranui eksploatuoti, tuo pačiu sumažinant kitam objektui skirtą bendro naudojimo teritoriją.

198.

20Atsakovas pažymėjo, kad 2016 m. balandžio 15 d. gavo pareiškėjo raštą, kuriuo prieštaraujama dėl Žemės sklypo dalių paskirstymo. NŽT, gavusi šį raštą, 2016 m. gegužės 23 d. priėmė įsakymą, kuriuo panaikino (pripažino netekusiu galios) 2016 m. sausio 18 d. įsakymą ir paaiškino, kad dėl žemės priskyrimo pareiškėjo turimam ožiniam kranui 2016 m. gegužės 23 d. įsakyme nėra sprendžiama, todėl dėl to atsakovas nepasisakė.

219.

22Atsakovas teigė, kad abu skundžiami įsakymai atitinka teisės aktų reikalavimus. Dėl kitų, 2016 m. gegužės 20 d. pareiškėjo įgytų inžinierinių statinių (unikalus Nr. ( - )), atsakovas nurodė, kad 2016 m. gegužės 23 d. įsakymas priimtas kitą darbo dieną po to, kai pareiškėjas įsigijo šį turtą. Todėl pareiškėjas, jeigu šį faktą tinkamai išviešino, turi teisę kreiptis į NŽT dėl žemės sklypo dalies nuomai išskyrimo. Toks prašymas būtų sprendžiamas teisės aktuose nustatyta tvarka.

2310.

24Atsakovas nesutiko, kad priimant skundžiamus įsakymus NŽT negalėjo remtis UAB „Orkanas“ parengta Žemės sklypo byla, neturint pareiškėjo pritarimo, nesupažindinus pareiškėjo, nes pareiškėjas teisės aktuose nustatyta tvarka nebuvo išviešinęs savo turimo turto, o NŽT vadovaujasi viešuosiuose registruose esančia informacija.

2511.

26Atsakovo atstovas teismo posėdyje papildomai nurodė, kad negali būti sprendžiamas ir pareiškėjo siūlomas klausimas dėl taikos sutarties sudarymo, nes pareiškėjas nėra kreipęsis į NŽT su konkrečiais prašymais dėl valstybinės žemės sklypų dalies nuomos sutarties sudarymo, o pasikreipus, tai jau būtų ne šios bylos dalykas.

27II.

2812.

29Vilniaus apygardos administracinis teismas 2017 m. kovo 21 d. sprendimu pareiškėjo skundą atmetė.

3013.

31Teismas nurodė, kad ginčas kilo dėl dviejų NŽT Vilniaus skyriaus įsakymų, kuriais buvo sprendžiama dėl žemės sklypo (kadastro Nr. ( - )), esančio ( - ), pastatų eksploatacijai tenkančių žemės sklypo dalių nustatymo. Ginčijamas 2016 m. sausio 18 d. įsakymas Nr. 49VĮ-55-(14.49.2.) 2016 m. gegužės 23 d. įsakymo Nr. 49VĮ-659-(14.49.2.) 2-u punktu pripažintas netekusiu galios. Dėl šios priežasties teismas sprendė, kad nėra ginčo dalyko ir šioje dalyje pareiškėjo skundas atmestinas. Teismas pažymėjo, kad pareiškėjas patikslintame skunde nenurodo jokio argumento dėl to, jog NŽT neteisėtai 2016 m. sausio 18 d. įsakymą pripažino netekusiu galios, pareiškėjui ir 2016 m. sausio 18 d. įsakymu nebuvo skirta jokia valstybinės žemės dalis, todėl jokios pareiškėjo teisės ar teisėti interesai šio įsakymo panaikinimu (pripažinimu netekusiu galios) negali būti pažeidžiami.

3214.

33Teismas, spręsdamas dėl 2016 m. gegužės 23 d. įsakymo teisėtumo ir pagrįstumo, nurodė, kad pareiškėjas ir atsakovas sutinka, kad šiuo įsakymu pareiškėjui nėra priskirta jokių žemės sklypų pareiškėjo turimų inžinierinių statinių eksploatavimui. Dėl to ginčo nėra. Taip pat nei pareiškėjas, nei atsakovas nenurodė, kad pareiškėjas būtų kada nors kreipęsis į NŽT dėl valstybinės žemės nuomos sutarties sudarymo ar dėl valstybinės žemės dalies naudojimosi teisės suteikimo suformuojant sklypą pareiškėjo turimo turto, apie kurį nurodyta patikslintame skunde, eksploatavimo reikmėms. Todėl teismas darė išvadą, kad jokia administracinė procedūra ginčo klausimu nėra pradėta. Pareiškėjo 2016 m. balandžio 14 d. raštas, kuris gautas NŽT 2016 m. balandžio 15 d., tokios administracinės procedūros inicijavimu nelaikytinas, nes valstybinės žemės suteikimas naudojimui, kai tai būtina nekilnojamojo turto eksploatavimui, tvarka ir sąlygos yra nustatyti teisės aktuose, kurių abi ginčo šalys privalo laikytis. Nurodytas pareiškėjo 2016 m. balandžio 14 d. raštas yra prieštaravimas dėl sklypo ( - ), paskirstymo, kuriame iš esmės tik nurodyta, kad pastatui – gamybos pastatui (4P1b), unikalus Nr. ( - ), 2016 m. sausio 18 d. įsakymu buvo neteisėtai priskirta žemės sklypo dalis, kurios UAB „Prioritetas“ atsisakė susitarimu su pareiškėju (36,24 arai ir 10 arų). Ginčo dėl to, kad tai buvo valstybinė žemė, kurios UAB „Prioritetas“ negalėjo perleisti be NŽT sutikimo, nėra, todėl su šiuo faktu susiję pareiškėjo argumentai yra niekiniai. Pirmiausiai pareiškėjas dėl šios žemės išnuomojimo turi kreiptis į NŽT. Rašte pareiškėjas dar rėmėsi Taisyklių 33 punktu, tačiau pareiškėjas nepateikė duomenų, kad objektas apie kurį rašoma, yra įregistruotas Nekilnojamojo turto registre, kas šiuo atveju yra esminis dalykas, o ne to įrenginio techniniai dokumentai, kurie buvo pateikti su raštu NŽT ir pateikti teismui.

3415.

35Teismas pažymėjo, kad ginčas yra kilęs dėl to, kad pareiškėjas mano, jog 2016 m. gegužės 23 d. įsakymu nepagrįstai pareiškėjui neišsikirta naudotis žemės sklypų dalimis, esančiomis valstybinės žemės sklype, ( - ), reikalingomis pareiškėjo nurodomiems turto objektams eksploatuoti. Nurodomi pareiškėjui priklausantys objektai, kuriems eksploatuoti reikalingi žemės sklypai: 1) inžinieriniam statiniui – ožiniam kranui KKS-10T 25, kuriam, pasak pareiškėjo, žemės sklypo dalis pagal susitarimą perleido UAB „Prioritetas“; 2) privažiuojamam geležinkelio keliui Nr. 46 (unikalus Nr. ( - )); 3) inžinieriniams statiniams – kiemo statiniams (kiemo aikštelė, tvora, baseinas) unikalus Nr. ( - ), įsigytiems 2016 m. gegužės 20 d. Pareiškėjo pateikto NTRCDB išrašo (2016-05-30) 2.50 punkte nurodyti kiti statiniai įregistruoti pareiškėjo vardu nuo 2016 m. gegužės 23 d. Tai kiemo statiniai – kiemo aikštelė, tvora, baseinas. Daugiau jokie inžinieriniai statiniai pareiškėjo vardu neregistruoti, o dėl įregistruotų statinių jie negalėjo būti įrašyti į 2016 m. gegužės 23 d. įsakymą, nes jis priimtas tą pačią dieną, kai statiniai buvo įregistruoti.

3616.

37Teismas akcentavo, kad pareiškėjas, siekdamas, jog jam būtų suprojektuoti valstybinės žemės sklypai naudojimui, privalėjo laikytis Taisyklių, kurias pats pareiškėjas buvo nurodęs atsakovui, kai rašė prieštaraujantį raštą. Be to, įregistruotiems statiniams eksploatuoti žemės sklypai dar gali būti skirti, kai pareiškėjas dėl to pradės administracinę procedūrą – teiks prašymą ir kt. Taisyklių 28 p. nurodyta, kokie naudojami žemės sklypai gali būti išnuomojami. Tvarka žemės pirkimui ir nuomai nustatyta beveik tokia pati ir planavimo organizatoriumi yra asmuo, pageidaujantis pirkti ar išsinuomoti žemės sklypą (2.4. punktas). NŽT visais atvejais parduoda ar išnuomoja naudojamus valstybinės žemės sklypus (2.1.3. punktas). Skundžiamu įsakymu būtent ir buvo sprendžiamas klausimas dėl naudojamų žemės sklypų, reikalingų pastatų eksploatacijai. Pareiškėjas rėmėsi Taisyklių 33 punktu, kuriame būtent ir nurodyta, kad tik Nekilnojamojo turto registre įregistruotiems atskirais objektais (pagrindiniais daiktais), eksploatuoti suformuotas vienas valstybinės žemės sklypas, šių statinių ar įrenginių savininkams išnuomojamos žemės dalys, reikalingos kiekvienam atskiram statiniui ar įrengimui eksploatuoti. Taigi, pirmiausiai sprendžiant apie naudojamą sklypą įvertinamas to nekilnojamojo daikto įregistravimas Nekilnojamojo turto registre, o pareiškėjo nei vienas anksčiau įgytas (iki 2016 m. gegužės 23 d. įsakymo) įrenginys nėra įregistruoti. Įsakymo priėmimo dieną įregistruoti objektai nedaro įsakymo neteisėtu, nes pirmiausia pareiškėjas dėl jų eksploatavimo turi kreiptis į NŽT. Procedūra, kaip išnuomoti valstybinės žemės sklypą ne aukciono tvarka, nustatyta Taisyklių 34 punkte. Atlikus Taisyklių 36 punkte nustatytus veiksmus, teikiamas parengtas žemės sklypo planas. Po to pagal Taisyklių 37 punktą valstybinės žemės nuomotojas, turėdamas visus 34 punkte nurodytus dokumentus ir sprendimą suformuoti žemės sklypą, per mėnesį atlieka kitus veiksmus. Kadangi pareiškėjas skundė įsakymus, teismas sprendė, kad pareiškėjas siekia išnuomoti žemės sklypų dalis, reikalingas jo inžinierinių įrenginių, kiemo statinių eksploatavimui, reiškia pirmiausia pareiškėjas turėjo pats inicijuoti naudojamų sklypų suformavimą. Iš esamų bylos duomenų teismas darė išvadą, kad planavimo vykdytojas UAB „Orkanas“ negalėjo žinoti apie pareiškėjo poreikį žemės sklypų dalims, nes įrenginiai nebuvo įregistruoti Nekilnojamojo turto registre. Dėl tos pačios priežasties ir planas neturėjo būti derinamas su pareiškėju. Pareiškėjui priklauso iniciatyvos teisė pradėti administracines procedūras dėl sklypų suformavimo, paduodant atitinkamos formos prašymą NŽT. Dėl 2016 m. gegužės 23 d. įregistruotų statinių šias procedūras pareiškėjas gali pradėti ir skundžiamas įsakymas tam netrukdo, juo labiau, kad atsakovo atstovas paaiškino, kad didžioji dalis sklypo, reikalingo šiems kiemo statiniams eksploatuoti, 2016 m. gegužės 23 d. įsakymu nesuprojektuota. Kiti įrenginiai nėra įregistruoti Nekilnojamojo turto registre, todėl pirmiausiai pareiškėjas turėtų juos įregistruoti, o tik po to nustatinėti, ar pagal minėtą teisės aktą jiems galima formuoti žemės sklypą, reikalingą jų eksploatavimui.

3817.

39Teismas nurodė, kad pareiškėjo atstovas buvo pateikęs prašymą teismui bylą atidėti, nes yra galimybė sudaryti taikos sutartį. Tačiau atsakovas paaiškino, kad nagrinėjamo ginčo ribose taikos sutartį sudaryti galimybių nėra, nes pareiškėjas pirmiausia turi inicijuoti pats sklypų suformavimo procedūras. Atsižvelgiant į tai bei į minėtą teisinį reguliavimą, teismas atsisakė tenkinti prašymą atidėti bylą.

4018.

41Teismas pažymėjo, kad pagal Lietuvos Respublikos administracinių bylų teisenos įstatymo (redakcija, galiojusi iki 2016-07-01) (toliau – ir ABTĮ) 3 straipsnį administracinis teismas sprendžia ginčus dėl teisės viešojo administravimo srityje. Pareiškėjas ginčija įsakymus, kuriuose nėra jokių sprendimų, liečiančių pareiškėjo teises ir teisėtus interesus, todėl nėra pagrindo išvadai, kad viešojo administravimo srityje tarp pareiškėjo ir NŽT yra kilęs ginčas. Pareiškėjas pirmiausia turi pradėti administracinę procedūrą dėl žemės sklypų jo turimam turtui eksploatuoti suformavimo, ir tik viešojo administravimo subjektui atsisakius įvykdyti gautą prašymą, pareiškėjui manant, kad toks atsisakymas yra neteisėtas, toks ginčas gali būti perkeltas į administracinį teismą.

4219.

43Teismas sprendė, kad nėra pagrindo išvadai, kad skundžiamas 2016 m. gegužės 23 d. įsakymas yra neteisėtas ir nepagrįstas, nes pažeidžia pareiškėjo teises ar teisėtus interesus. Teismas dėl to neanalizavo ir nesprendė, ar kitiems žemės naudotojams 2016 m. gegužės 23 d. įsakymu teisingai suformuoti žemės sklypai.

44III.

4520.

46Pareiškėjas apeliaciniame skunde prašo: įpareigoti atsakovą pateikti duomenis apie Žemės sklypo parengtą ir patvirtintą detalųjį planą arba Žemės įstatymo nustatyta tvarka parengtą ir patvirtintą žemės sklypų formavimo ir pertvarkymo projektą arba Žemės reformos įstatymo nustatyta tvarka parengtą ir patvirtintą žemės reformos žemėtvarkos projektą; pakeisti Vilniaus apygardos administracinio teismo 2017 m. kovo 21 d. sprendimą dalyje, kurioje pareiškėjo skundas atmestas ir skundo reikalavimą Nr. 2 tenkinti.

4721.

48Pareiškėjas, nesutikdamas su šios nutarties 15, 16 punktuose nurodytais pirmosios instancijos teismo motyvais ir padarytomis išvadomis, pažymi, kad valstybinės žemės dalies ant šios žemės stovintiems statiniams priskyrimui nėra reikšminga aplinkybė, kas yra šio turto savininkas. 2016 m. gegužės 23 d. nekilnojamojo turto registre buvo registruotas ne pats turtas, o turto savininko pasikeitimas. Šis turtas buvo registruotas nekilnojamojo turto registre dar 1995 m. gegužės 31 d.

4922.

50Pareiškėjas, nesutikdamas su šios nutarties 17 punkte nurodytais pirmosios instancijos teismo motyvais ir išvadomis, nurodo, kad 2016 m. gegužės 20 d. įgijo nuosavybės teise kitus inžinerinius statinius – kiemo statinius (kiemo aikštelę, tvorą, baseiną), nekilnojamojo turto registro centrinio duomenų banko išraše nurodomus 2.50 numeriu. Nei ankstesniam šio turto savininkui, nei šiuo metu pareiškėjui nuosavybės teise priklausančiam šiam nekilnojamam turtui Žemės sklypo dalis nei vienu ginčijamu įsakymu nebuvo priskirta. O tai prieštarauja Taisyklių 34.3 punkte nurodytam teisiniam reguliavimui. Joks teisės aktas neįpareigoja pareiškėjo sudaryti nuomos sutartį su valstybe dėl žemės sklypo nuomos po pareiškėjui priklausančiais pastatais. Tai sąlygoja teisės aktuose įtvirtintas sutarties laisvės principas. 2016 m. gegužės 23 d. įsakymu buvo patvirtintas Žemės sklypo planas, kuris prieštarauja Taisyklių 34.3 punkte nustatytam teisiniam reguliavimui. Pareiškėjas, vadovaudamasis Taisyklių 2.2 ir 28 punktais, taip pat nurodo, kad statiniai pagal 2016 m. gegužės 23 d. įsakymą niekam neišnuomoti, todėl teisinio pagrindo Žemės sklypo dalies nuomai nėra. Pareiškėjas, akcentuodamas Taisyklių 34 punkte nustatytą teisinį reguliavimą, pažymi, kad, nors planas buvo parengtas ne pareiškėjo iniciatyva, tačiau jis turėjo būti parengtas taip – turi būti išskirtos kiekvienam tokiam statiniui ar įrenginiui eksploatuoti reikalingos dalys ir nustatytas šių dalių plotas. Nagrinėjamam atvejui aktualus ir Taisyklių 8 punkte nurodytas teisinis reguliavimas. 2016 m. gegužės 23 d. įsakymu yra ribojama pareiškėjo teisė į nuosavybės neliečiamumą.

5123.

52Pareiškėjas akcentuoja, kad 2016 m. gegužės 23 d. įsakymą ginčijo ir tuo pagrindu, jog jis neatitinka VAĮ 8 straipsnyje nustatytų reikalavimų, t. y. iš jo turinio nėra aišku, kokiu teisiniu pagrindu šis teisės aktas yra priimtas. Pareiškėjo teigimu, teismas dėl šio skundo argumento nepasisakė.

5324.

54Pareiškėjas atkreipia dėmesį, kad nesant Taisyklių 2.4 punkte nurodytiems dokumentams, procesas negalimas.

5525.

56Atsakovas NŽT Vilniaus skyrius pateiktame atsiliepime į pareiškėjo apeliacinį skundą prašo apeliacinį skundą atmesti. Atsakovas nesutikimą su apeliaciniu skundu iš esmės grindžia pirmosios instancijos teismui nurodytais argumentais.

5726.

58Atsakovas, nesutikdamas su apeliacinio skundo argumentais, nurodytais šios nutarties 23 punkte, pažymi, kad ginčo įsakymas buvo priimtas 2016 m. gegužės 23 d., t. y. kitą darbo dieną po pareiškėjo nurodytų inžinerinių statinių įsigijimo. Tuo atveju, jei pareiškėjas įstatymų nustatyta tvarka yra išviešinęs savo nuosavybės teises į atitinkamus statinius Nekilnojamo turto duomenų registre, jis turi teisę kreiptis į NŽT, kuri, įvertinusi teisės aktų reikalavimus, galimai išskirtų atitinkamas ginčo žemės sklypo dalis statiniams eksploatuoti. Pareiškėjui kreipusis į NŽT būtų vertinama, ar inžineriniam kiemo statiniams (kiemo aikštelė, tvora, baseinas) teisės aktų nustatyta tvarka galima išskirti atitinkamas ginčo žemės sklypo dalis, o nusprendus išskirti – būtų tikslinamas 2016 m. gegužės 23 d. įsakymas. Bylai aktualus teisinis reguliavimas suponuoja išvadą, kad pareiškėjas pirmiausia turi pradėti administracinę procedūrą, prašant jo turimam turtui išskirti atitinkamą žemės sklypo dalį. NŽT savo iniciatyva tokių veiksmų neatlieka.

5927.

60Atsakovas, nesutikdamas su apeliacinio skundo argumentais, nurodytais šios nutarties 22 punkte, akcentuoja, kad pareiškėjas nori apginti buvusių savininkų teises ir kelia klausimą dėl dalių išskyrimo Žemės sklype. Nagrinėjamu atveju tikslinga kreiptis į NŽT Vilniaus miesto skyrių su prašymu išskirti Žemės sklypo dalį turimiems statiniams eksploatuoti.

6128.

62Atsakovas dėl pareiškėjo apeliaciniame skunde suformuoto prašymo išreikalauti į bylą papildomus įrodymus pažymi, kad NŽT teritorijų planavimo, žemės sklypų formavimo ir pertvarkymo procesuose dalyvauja neviršydama nustatytos kompetencijos. Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos vietos savivaldos įstatymo 6 straipsnio 19 dalimi, pažymi, kad už teritorijų planavimo dokumentų parengimą yra atsakinga Vilniaus miesto savivaldybė.

63Teisėjų kolegija

konstatuoja:

64IV.

6529.

66Byloje nagrinėjamas ginčas dėl NŽT Vilniaus miesto skyriaus 2016 m. sausio 18 d. įsakymo Nr. 49VĮ-55-(14.49.2.) „Dėl žemės sklypo (kadastro Nr. ( - )), esančio ( - ), pastatų eksploatacijai tenkančių žemės sklypo dalių nustatymo“ ir NŽT Vilniaus miesto skyriaus 2016 m. gegužės 23 d. įsakymo Nr. 49VĮ-659-(14.49.2.) „Dėl žemės sklypo (kadastro Nr. ( - )), esančio ( - ), pastatų eksploatacijai tenkančių žemės sklypo dalių nustatymo“, kuriais nustatytos Žemės sklype savarankiškai funkcionuojantiems pastatams eksploatuoti reikalingos dalys ir Žemės sklypo dalys apskaičiuotos atsižvelgiant į Nekilnojamojo turto registre įregistruotą pastato (statinio) dalį, teisėtumo ir pagrįstumo. Taigi byloje keliamas ginčas dėl valstybinės žemės sklypo dalių nustatymo.

6730.

68Keliamu ginču dėl žemės sklypo dalių pareiškėjas iš esmės siekia apginti savo, kaip valstybinės žemės nuomininko ir nekilnojamojo turto savininko, teises ir teisėtus interesus. Specialioji teisėjų kolegija savo nutartyse ne kartą yra nurodžiusi, kad ginčai, susiję su naudojamų valstybinės žemės sklypų dalių nustatymu, grindžiami Naudojamų kitos paskirties valstybinės žemės sklypų pardavimo ir nuomos taisyklėmis, patvirtintomis Vyriausybės 1999 m. kovo 9 d. nutarimu Nr. 260, yra civilinio teisinio pobūdžio ir nagrinėtini bendrosios kompetencijos teisme (žr. Specialiosios teisėjų kolegijos 2018 m. birželio 11 d. nutartį Nr. T-53/2018; 2017 m. rugpjūčio 30 d. nutartį Nr. T-90/2017; 2012 m. sausio 5 d. nutartį Nr. T-91/2011; 2011 m. rugpjūčio 1 d. nutartį Nr. T-XX-51-11; 2011 m. balandžio 11 d. nutartį Nr. T-XX-28-11).

6931.

70Pabrėžtina, kad administracinis teismas sprendžia viešojo administravimo srities ginčus (ABTĮ 3 str. 1 d.) ir nenagrinėja bylų, kurios yra priskirtos bendrosios kompetencijos teismui (ABTĮ 18 str. 1 d.). Kadangi pareiškėjo keliami reikalavimai yra susiję su valstybinės žemės sklypo dalių nustatymu, t. y. kyla iš civilinių teisinių santykių, šis ginčas yra teismingas bendrosios kompetencijos teismui.

7132.

72Rūšinio teismingumo taisyklių pažeidimas suponuoja pirmosios instancijos teismo sprendimo naikinimą ir bylos perdavimą bendrosios kompetencijos teismui (ABTĮ 22 str. 1 d.).

73Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos administracinių bylų teisenos įstatymo 22 straipsnio 1 dalimi, 144 straipsnio 1 dalies 4 punktu, teisėjų kolegija

Nutarė

74Pareiškėjo uždarosios akcinės bendrovės „Komeksimas“ apeliacinį skundą patenkinti iš dalies.

75Vilniaus apygardos administracinio teismo 2017 m. kovo 21 d. sprendimą panaikinti.

76Bylą pagal pareiškėjo uždarosios akcinės bendrovės „Komeksimas“ skundą perduoti nagrinėti Vilniaus miesto apylinkės teismui.

77Nutartis neskundžiama.

Proceso dalyviai
Ryšiai
1. Lietuvos vyriausiojo administracinio teismo teisėjų kolegija, susidedanti iš... 2. teismo posėdyje apeliacine rašytinio proceso tvarka išnagrinėjo... 3. Teisėjų kolegija... 4. I.... 5. 1.... 6. Pareiškėjas uždaroji akcinė bendrovė (toliau – ir UAB) „Komeksimas“... 7. 2.... 8. Pareiškėjas nurodė, kad yra nekilnojamojo daikto – geležinkelio –... 9. 3.... 10. Pareiškėjas skundą grindė Lietuvos Respublikos Vyriausybės 1999 m. kovo 9... 11. 4.... 12. Atsakovas NŽT Vilniaus miesto skyrius atsiliepimuose į pareiškėjo skundą... 13. 5.... 14. Atsakovas paaiškino, kad valstybinės žemės sklypų nuoma turi ypatumų,... 15. 6.... 16. Atsakovas nurodė, kad 2016 m. sausio 18 d. įsakymas buvo grindžiamas ŽĮ 7... 17. 7.... 18. Atsakovas dėl pareiškėjo nurodomų inžinierinių statinių paaiškino, kad... 19. 8.... 20. Atsakovas pažymėjo, kad 2016 m. balandžio 15 d. gavo pareiškėjo raštą,... 21. 9.... 22. Atsakovas teigė, kad abu skundžiami įsakymai atitinka teisės aktų... 23. 10.... 24. Atsakovas nesutiko, kad priimant skundžiamus įsakymus NŽT negalėjo remtis... 25. 11.... 26. Atsakovo atstovas teismo posėdyje papildomai nurodė, kad negali būti... 27. II.... 28. 12.... 29. Vilniaus apygardos administracinis teismas 2017 m. kovo 21 d. sprendimu... 30. 13.... 31. Teismas nurodė, kad ginčas kilo dėl dviejų NŽT Vilniaus skyriaus... 32. 14.... 33. Teismas, spręsdamas dėl 2016 m. gegužės 23 d. įsakymo teisėtumo ir... 34. 15.... 35. Teismas pažymėjo, kad ginčas yra kilęs dėl to, kad pareiškėjas mano, jog... 36. 16.... 37. Teismas akcentavo, kad pareiškėjas, siekdamas, jog jam būtų suprojektuoti... 38. 17.... 39. Teismas nurodė, kad pareiškėjo atstovas buvo pateikęs prašymą teismui... 40. 18.... 41. Teismas pažymėjo, kad pagal Lietuvos Respublikos administracinių bylų... 42. 19.... 43. Teismas sprendė, kad nėra pagrindo išvadai, kad skundžiamas 2016 m.... 44. III.... 45. 20.... 46. Pareiškėjas apeliaciniame skunde prašo: įpareigoti atsakovą pateikti... 47. 21.... 48. Pareiškėjas, nesutikdamas su šios nutarties 15, 16 punktuose nurodytais... 49. 22.... 50. Pareiškėjas, nesutikdamas su šios nutarties 17 punkte nurodytais pirmosios... 51. 23.... 52. Pareiškėjas akcentuoja, kad 2016 m. gegužės 23 d. įsakymą ginčijo ir tuo... 53. 24.... 54. Pareiškėjas atkreipia dėmesį, kad nesant Taisyklių 2.4 punkte nurodytiems... 55. 25.... 56. Atsakovas NŽT Vilniaus skyrius pateiktame atsiliepime į pareiškėjo... 57. 26.... 58. Atsakovas, nesutikdamas su apeliacinio skundo argumentais, nurodytais šios... 59. 27.... 60. Atsakovas, nesutikdamas su apeliacinio skundo argumentais, nurodytais šios... 61. 28.... 62. Atsakovas dėl pareiškėjo apeliaciniame skunde suformuoto prašymo... 63. Teisėjų kolegija... 64. IV.... 65. 29.... 66. Byloje nagrinėjamas ginčas dėl NŽT Vilniaus miesto skyriaus 2016 m. sausio... 67. 30.... 68. Keliamu ginču dėl žemės sklypo dalių pareiškėjas iš esmės siekia... 69. 31.... 70. Pabrėžtina, kad administracinis teismas sprendžia viešojo administravimo... 71. 32.... 72. Rūšinio teismingumo taisyklių pažeidimas suponuoja pirmosios instancijos... 73. Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos administracinių bylų teisenos įstatymo 22... 74. Pareiškėjo uždarosios akcinės bendrovės „Komeksimas“ apeliacinį... 75. Vilniaus apygardos administracinio teismo 2017 m. kovo 21 d. sprendimą... 76. Bylą pagal pareiškėjo uždarosios akcinės bendrovės „Komeksimas“... 77. Nutartis neskundžiama....