Byla P-858-138-11

1Lietuvos vyriausiojo administracinio teismo teisėjų kolegija, susidedanti iš teisėjų Laimučio Alechnavičiaus, Irmanto Jarukaičio (pranešėjas) ir Romano Klišausko (kolegijos pirmininkas), teismo posėdyje rašytinio proceso tvarka išnagrinėjo Lietuvos vyriausiojo administracinio teismo pirmininko Ričardo Piličiausko prašymą atnaujinti procesą administracinėje byloje Nr. AS62-227/2011 pagal pareiškėjo uždarosios akcinės bendrovės „Kautra“ atskirąjį skundą dėl Vilniaus apygardos administracinio teismo 2011 m. sausio 21 d. nutarties teisėtumo bei pagrįstumo (atsakovas – Lietuvos Respublikos konkurencijos taryba, tretieji suinteresuoti asmenys – uždaroji akcinė bendrovė „KLAIPĖDOS AUTOBUSŲ PARKAS“, uždaroji akcinė bendrovė „Busturas“, AS „Lux Express Estonia“).

2Teisėjų kolegija

Nustatė

3I.

4Pareiškėjas uždaroji akcinė bendrovė „Kautra“ (toliau – ir „Kautra“) kreipėsi į Vilniaus apygardos administracinį teismą skundu (b. l. 1–3), kuriuo prašė panaikinti Lietuvos Respublikos konkurencijos tarybos (toliau – ir Konkurencijos taryba) 2010 m. gruodžio 9 d. nutarimą Nr. 1S-217 „Dėl UAB „Klaipėdos autobusų parkas“, UAB „Kautra“, UAB „Busturas“ veiksmų atitikties Lietuvos Respublikos konkurencijos įstatymo 9 straipsnio ir Sutarties dėl Europos Sąjungos veikimo 102 straipsnio reikalavimams tyrimo pradėjimo“ (toliau – ir Nutarimas) ir taikyti reikalavimo užtikrinimo priemones – iki teismo sprendimo įsiteisėjimo dienos sustabdyti Nutarimo galiojimą.

5Vilniaus apygardos administracinis teismas 2011 m. sausio 21 d. nutartimi (b. l. 12–13) atsisakė priimti pareiškėjo skundą kaip nenagrinėtiną teismų. Teismas nurodė, kad bylos duomenimis nustatyta, jog pareiškėjas ginčija Nutarimą ištirti konkurenciją ribojančius veiksmus. Teismas, remdamasis Konkurencijos įstatymo (toliau – ir KĮ) 25 straipsnio 5 dalimi, pažymėjo, kad Nutarimas ištirti konkurenciją ribojančius veiksmus yra vienas iš viešojo administravimo procedūrų metu priimamų procedūrinio pobūdžio dokumentų, kuriais atliekamas reikšmingų aplinkybių tyrimas, ir, vadovaudamasis Lietuvos Respublikos administracinių bylų teisenos įstatymo (toliau – ir ABTĮ) 15 straipsniu, nurodė, jog tokie dokumentai nepriskirtini prie aktų, kurie yra ginčo administraciniame teisme dalykas. Teismas taip pat rėmėsi KĮ 36 ir 38 straipsniais bei nurodė, kad KĮ yra numatyta galimybė skųsti galutinius Konkurencijos tarybos sprendimus ar nutarimus, kuriais atsisakoma ištirti konkurenciją ribojančius veiksmus, o motyvuoto nutarimo dėl tyrimo pradėjimo apskundimo galimybė minėtame įstatyme nėra numatyta. Nutarimas pradėti tyrimą dėl uždarosios akcinės bendrovės „KLAIPĖDOS AUTOBUSŲ PARKAS“, „Kautra“, uždarosios akcinės bendrovės „Busturas“ veiksmų atitikties KĮ 9 straipsnio ir Sutarties dėl Europos Sąjungos veikimo 102 straipsnio reikalavimams pareiškėjui sukuria tik procedūrinio, o ne materialaus pobūdžio teisines pasekmes, toks dokumentas savaime nedaro įtakos pareiškėjo teisiniam statusui – juo tik pradedama procedūra, kurios metu priėmus galutinį sprendimą pareiškėjo teisinis statusas gali pasikeisti. Teismas konstatavo, kad dėl nurodytų priežasčių skundžiamas Tarybos motyvuotas nutarimas pradėti tyrimą dėl konkurenciją ribojančių veiksmų negali būti pripažintas individualiu teisės aktu, skųstinu administraciniam teismui, ir, vadovaudamasis ABTĮ 37 straipsnio 2 dalies 1 punktu, pareiškėjo skundą atsisakė priimti kaip nenagrinėtiną teismų.

6Pareiškėjas atskiruoju skundu (b. l. 16–19) prašė panaikinti Vilniaus apygardos administracinio teismo 2011 m. sausio 21 d. nutartį ir klausimą dėl „Kautra“ skundo priėmimo išspręsti iš esmės – įpareigoti Vilniaus apygardos administracinį teismą priimti skundą dėl Nutarimo pradėti tyrimą arba šį klausimą perduoti pirmosios instancijos teismui nagrinėti iš naujo. Pareiškėjas nurodė, kad Vilniaus apygardos administracinis teismas 2011 m. sausio 21 d. nutartimi neteisingai aiškino ABTĮ 15 straipsnį. „Kautra“ skundžia Konkurencijos tarybos – valstybinio administravimo subjekto – priimto teisės akto teisėtumą ir, remiantis ABTĮ 15 straipsniu, byla pagal pareiškėjo skundą yra priskirtina administracinių teismų kompetencijai, o šiuo konkrečiu atveju, vadovaujantis KĮ 38 straipsnio 1 dalimi, – Vilniaus apygardos administracinio teismo kompetencijai. Teismas klaidingai traktavo, jog Nutarimas pradėti tyrimą sukuria tik procedūrinio, o ne materialaus pobūdžio teisines pasekmes. KĮ nuostatos nenumato, kurie konkrečiai iš Konkurencijos tarybos nutarimų gali būti skundžiami teismine tvarka, todėl, vadovaujantis KĮ 38 straipsnio 1 dalimi, laikytina, kad teismine tvarka gali būti skundžiami visi Tarybos nutarimai, taip pat ir nutarimai pradėti tyrimą. Teisę kreiptis į teismą dėl pažeidžiamų teisių gynimo įtvirtina tiek specialus teisės aktas – KĮ, tiek ir ABTĮ. Nutarimas yra naikintinas, nes priimtas pažeidžiant KĮ 25 straipsnio 4 dalies 5 punkto nuostatas. Nutarimas atitinka Lietuvos Respublikos viešojo administravimo įstatymo 2 straipsnio 9 dalyje numatytus individualaus administracinio akto požymius, nes jis yra vienkartinis teisės taikymo aktas (juo inicijuojamas konkretus tyrimas), skirtas konkrečiai nurodytai asmenų grupei (nurodytiems ūkio subjektams).

7II.

8Lietuvos vyriausiasis administracinis teismas 2011 m. kovo 18 d. nutartimi (b. l. 25–27) pareiškėjo uždarosios akcinės bendrovės „Kautra“ atskirąjį skundą atmetė; Vilniaus apygardos administracinio teismo 2011 m. sausio 21 d. nutartį paliko nepakeistą. Apeliacinės instancijos teismas nurodė, kad Lietuvos vyriausiasis administracinis teismas ne kartą yra konstatavęs, jog Konkurencijos tarybos nutarimas ištirti konkurenciją ribojančius veiksmus yra vienas iš viešojo administravimo procedūrų metu priimamų procedūrinio pobūdžio dokumentų, kuriais atliekamas reikšmingų aplinkybių tyrimas, o tokie dokumentai pagal savo pobūdį nepriskirtini prie aktų, kurie yra ginčo administraciniame teisme dalykas (žr., pvz., Lietuvos vyriausiojo administracinio teismo 2010 m. gruodžio 9 d. nutartį Nr. A502-1466/2010). Nors ir negalima teigti, kad Nutarimas pradėti tyrimą jokių teisinių pasekmių nesukuria, šios teisinės pasekmės iš esmės yra tik procedūrinio, o ne materialaus pobūdžio. Teisėjų kolegija pažymi, kad KĮ nuostatos tiesiogiai nenumato, jog Tarybos motyvuotas nutarimas ištirti konkurenciją ribojančius veiksmus gali būti skundžiamas teismui. Tačiau, sistemiškai aiškinant KĮ normas, darytina išvada, jog yra numatyta galimybė skųsti galutinius Konkurencijos tarybos sprendimus arba nutarimus, kuriais atsisakoma ištirti konkurenciją ribojančius veiksmus, o nutarimas dėl tyrimo pradėjimo teismui yra neskundžiamas. Taigi pritartina pirmosios instancijos teismo išvadai, jog Nutarimas nedaro įtakos pareiškėjo teisiniam statusui – juo tik pradedama procedūra, kurios metu priėmus galutinį sprendimą pareiškėjo teisinis statusas gali pasikeisti.

9Lietuvos vyriausiojo administracinio teismo pirmininkas 2011 m. balandžio 5 d. nutartimi (b. l. 30) pateikė teisėjų kolegijai siūlymą vertinti, ar nėra pagrindo atnaujinti procesą administracinėje byloje Nr. A62-227/2011. Pasiūlymas grindžiamas ABTĮ 153 straipsnio 2 dalies 9 punktu, r. y. tuo, kad Lietuvos vyriausiojo administracinio teismo 2011 m. kovo 18 d. nutartį administracinėje byloje Nr. A62-227/2011 pasirašė tik teisėjai Roma Sabina Alimienė ir Antanas Ablingis, tuo tarpu byla buvo paskirta nagrinėti teisėjų kolegijai, susidedančiai iš teisėjų Romos Sabinos Alimienės, Antano Ablingio ir Virgilijaus Valančiaus.

10Teisėjų kolegija

konstatuoja:

11III.

12Procesas atnaujintinas.

13Nagrinėjamoje byloje keliamas klausimas dėl proceso atnaujinimo Administracinių bylų teisenos įstatymo 153 straipsnio 2 dalies 9 punkto pagrindu (jeigu bylą išnagrinėjo neteisėtos sudėties teismas).

14Teisėjų kolegija pažymi, kad Lietuvos vyriausiojo administracinio teismo 2011 m. kovo 18 d. nutartį administracinėje byloje Nr. A62-227/2011 pasirašė teisėjai Roma Sabina Alimienė ir Antanas Ablingis (b. l. 27). Tuo tarpu pagal Lietuvos vyriausiojo administracinio teismo pirmininko 2011 m. vasario 22 d. nutartį (b. l. 24) minėtai administracinei bylai spręsti buvo sudaryta ši teisėjų kolegija: Antanas Ablingis (pranešėjas), Roma Sabina Alimienė (kolegijos pirmininkė) ir Virgilijus Valančius. Atsižvelgiant į tai konstatuotina, kad Lietuvos vyriausiojo administracinio teismo 2011 m. kovo 18 d. nutartimi atskirasis skundas administracinėje byloje Nr. A62-227/2011 buvo išspręstas neteisėtos sudėties teismo (vienas iš teisėjų nepasirašė nutarties), todėl procesas byloje atnaujintinas ABTĮ 153 straipsnio 2 dalies 9 punkto pagrindu.

15Vadovaudamasi Administracinių bylų teisenos įstatymo 159 straipsnio 2 dalimi, teisėjų kolegija

Nutarė

16Atnaujinti procesą administracinėje byloje Nr. A62-227/2011 pagal pareiškėjo uždarosios akcinės bendrovės „Kautra“ atskirąjį skundą dėl Vilniaus apygardos administracinio teismo 2011 m. sausio 21 d.

17Perduoti bylą nagrinėti Lietuvos vyriausiajam administraciniam teismui.

18Nutartis neskundžiama.

Proceso dalyviai
Ryšiai