Byla 2-450-569/2013
Dėl nuosavybės teisės įgijimo pagal įgyjamąją senatį fakto nustatymo

1Šiaulių apylinkės teismo teisėja Lina Muchtarovienė, sekretoriaujant Ritai Levickytei, dalyvaujant suinteresuotiems asmenims V. J., K. J., viešame teismo posėdyje išnagrinėjo civilinę bylą pagal pareiškėjo R. J. pareiškimą suinteresuotiems asmenims Šiaulių apskrities valstybinei mokesčių inspekcijai, VĮ Regitros Šiaulių filialui, V. J., D. E., K. J. dėl nuosavybės teisės įgijimo pagal įgyjamąją senatį fakto nustatymo.

2Teismas, išnagrinėjęs bylą,

Nustatė

3Pareiškėjas R. J. į teismo posėdį neatvyko, apie posėdį pranešta tinkamai. Teismui pateiktame pareiškime nurodo, kad 1994 m. rugsėjo mėnesio gyveno kartu su savo tėvais J. J. ir V. J. Adresu ( - ), Šiauliai. Kiek prisimena, jo tėvas namuose visada turėjo motociklą M72, 1959 m. laidos, kėbulo Nr. 147769. Jokių dokumentų, leidžiančių nustatyti valdymo atsiradimo pagrindą, tėvas neturėjo. Paauglystėje jis labai domėjosi motociklais, remontuodavo namuose esantį motociklą, sulaukęs pilnametystės ketino juo važinėtis. Sulaukęs 18 metų, po savo gimtadienio - 1994 m. rugsėjo mėnesio pabaigoje išsikraustė iš savo tėvų namų, kartu pasiėmė ir motociklą M72, tam tėvai neprieštaravo. Nuo to laiko jis motociklą M72 valdo atvirai, nepertraukiamai. 1998 m. mirė jo tėvas. Po jo mirties jis ir toliau valdė motociklą, jis nebuvo paveldėjimo objektas, nebuvo žinoma, kokia teise jį valdė jo tėvas, o nuo 1994 metų rugsėjo mėnesio jį valdė tik jis vienas. Likę tėvo įpėdiniai - jo sutuoktinė V. J. bei dukros D. E. ir K. J. jokių pretenzijų niekada nereiškė. Jis kreipiausi į VĮ Regitra, norėdamas įregistruoti motociklą bei savo teises į jį, tačiau VĮ Regitra atsisakė tai padaryti. VĮ Regitra suteikė informaciją, kad Lietuvos Respublikos kelių transporto registre duomenų apie motociklo M72, kurio rėmo numeris 147769, nėra, o tuo pačiu nėra įregistruotos kitų asmenų teisės į šį motociklą. Be to, VĮ Regitra informavo, kad norint įregistruoti motociklą savo vardu, yra būtina pateikti motociklo įsigijimą patvirtinantį dokumentą, tačiau tokio dokumento nėra. Jis motociklą M72, kėbulo Nr. 147769, įgijo sąžiningai, jį jau šešiolika metų sąžiningai, teisėtai, atvirai ir nepertraukiamai valdo, todėl, pagal LR CK 4.68 str. 1 d. yra įgijęs nuosavybės teisę į šį motociklą. Taip pat nėra jokių kitų apribojimų, numatytų LR CK, nustatyti nuosavybės teisės pagal įgyjamąją senatį faktą. Todėl prašo nustatyti faktą, kad jis, R. J., a/k ( - ) įgijo nuosavybės teisę pagal įgyjamąją senatį į kilnojamąjį daiktą - motociklą M72, kėbulo Nr. 147769; įpareigoti VĮ Regitra Šiaulių filialą įregistruoti Lietuvos Respublikos kelių transporto priemonių registre motociklą M72, kėbulo Nr. 147769, jo, R. J., vardu.

4Suinteresuoto asmens Šiaulių apskrities valstybinės mokesčių inspekcijos atstovas į teismo posėdį neatvyko, apie posėdį pranešta tinkamai.

5Suinteresuotas asmuo V. J. su pareiškimu sutinka, prašo jį patenkinti. Nurodė, kad pareiškėjas R. J. yra jos sūnus. Motociklą, apie kurį pareiškime nurodo jos sūnus, turėjo jo tėvas, o po tėvo mirties motociklas atiteko sūnui. Nuo kada sūnus jį valdo, neprisimena, tačiau jos vyras mirė 1989 m. Kiek laiko iki mirties vyras valdė šį daiktą, ji neprisimena, atrodo buvo gavęs iš savo tėvo. Po vyro mirties motociklą valdė sūnus. Sūnus šiuo metu yra išvykęs į užsienį, motociklas yra pas jį.

6Suinteresuotas asmuo K. J. su pareiškimu sutinka, prašo jį patenkinti. Nurodė, kad pareiškėjas R. J. yra jos brolis. Brolis šį motociklą turi seniai, jį buvo gavęs iš tėvo. Iš kur tėvas buvo gavęs motociklą - nežino. Ir jos tėvas, ir brolis tuo motociklu naudojosi. Šiuo metu jis randasi pas brolį.

7Suinteresuotas asmuo D. E. į teismo posėdį neatvyko, apie posėdį pranešta tinkamai.

8Suinteresuoto asmens VĮ Regitros Šiaulių filialo atstovas į teismo posėdį neatvyko, apie posėdį pranešta tinkamai.

9Pareiškimas tenkintinas.

10Iš pareiškime nurodytų aplinkybių ir suinteresuotų asmenų K. J., V. J. paaiškinimų matyti, kad pareiškėjas R. J. valdo motociklą M72, 1959m. laidos, kėbulo Nr. 147769. Kaip nurodė savo pareiškime R. J., o teismo posėdyje patvirtino V. J. ir K. J., šį motociklą buvo įsigijęs pareiškėjo tėvas, o po jo mirties jis atiteko pareiškėjui, jokių dokumentų apie šio daikto įsigijimą pareiškėjas neturi. Iš VĮ ,,Regitra‘‘ Šiaulių filialo pažymos matyti (b.l. 4), kad pareiškėjas, pageidaujantis įregistruoti motociklą M72, su prašymu turi pateikti įsigijimą patvirtinantį dokumentą, kurio, kaip pareiškėjas nurodė, neturi. Kadangi institucijos negali įregistruoti motociklo, pareiškėjas kreipėsi į teismą dėl juridinio fakto nustatymo, kad jis šį daiktą įgijo pagal įgyjamąją senatį. Iš VĮ ,,Regitra‘‘ Šiaulių filialo pažymos (b.l. 3) ir pareiškime nurodytų aplinkybių matyti, kad pareiškėjas nėra ir nebuvo įgijęs nuosavybės teisės į motociklą M72, kėbulo Nr. 147769, daiktas nėra įregistruotas kito asmens vardu.

11Lietuvos Respublikos Civilinio kodekso 4.47 str. 11 p. numato, kad įgyjamoji senatis yra savarankiškas nuosavybės teisės įgijimo būdas, kuris yra taikomas tada, kai asmuo nėra ir nebuvo įgijęs nuosavybės teisės į daiktą iki sueinant terminams, nustatytiems Civilinio kodekso 4.68 str.1d., taip pat prašo teismo nustatyti, kad yra visos Civilinio kodekso 4.68 – 4.71 straipsniuose numatytos sąlygos. Teismui nustačius šias sąlygas, valdymo teisė transformuojasi į nuosavybės teisę. Nuosavybės teisės įgijimo faktas pagal įgyjamąją senatį yra taikomas tik esant šioms sąlygoms: asmuo nėra ir nebuvo įgijęs nuosavybės teisės į daiktą kitokiu Civilinio kodekso 4.47 straipsnyje numatytu būdu; yra visos Civilinio kodekso 4.68-4.71 str. numatytos sąlygos, t.y. daikto valdymas yra prasidėjęs sąžiningai, daiktas nėra registruotas kito asmens vardu, visą valdymo laikotarpį daiktas buvo valdomas teisėtai ir sąžiningai, atvirai ir nepertraukiamai, daiktas buvo valdomas kaip savas, t. y. pareiškėjas elgėsi kaip daikto savininkas ir suvokė, kad kiti asmenys neturi daugiau teisių už jį į valdomą daiktą, valdymas tęsėsi Civilinio kodekso 4.68 str.1 dalyje nustatytą terminą.

12Taikyti įgyjamosios senaties instituto normas ir jų pagrindu nustatyti nuosavybės teisės į daiktus faktą leidžiama, kai yra daikto valdymas prasidėjęs sąžiningai. Duomenų, kad pareiškėjas R. J. būtų užvaldęs motociklą, pažeisdamas kitų asmenų teises, byloje nėra, t. y. asmuo, užvaldydamas daiktą, turėjo būti pagrįstai įsitikinęs, kad niekas neturi daugiau už jį teisių į užvaldomą daiktą nei jis. Tai, kad visą valdymo laikotarpį daiktas buvo valdomas teisėtai, sąžiningai, atvirai ir nepertraukiamai, patvirtino suinteresuoti asmenys K. J. ir V. J.. Daikto valdymas laikomas teisėtu, kol neįrodyta priešingai (Civilinio kodekso 4.23 str.). Nustatyti, jog turtas buvo valdomas teisėtai, leidžia faktinės aplinkybės, jog nuo pareiškėjo nurodytos datos 1994m. iki šio momento nei vienas asmuo nepareiškė valdytojui jokių pretenzijų į valdomą daiktą ir nėra jokių duomenų apie tai, jog daiktas buvo valdomas prieš kurio nors asmens valią. Todėl ši faktinė aplinkybė taip pat patvirtina tai, jog daiktas visą valdymo laikotarpį buvo valdomas ir sąžiningai. Visas daikto valdymas tęsėsi Civilinio kodekso 4.68 str. l d. nustatytą terminą.

13Paskelbus 2012-11-26 spaudoje apie bylos iškėlimą dėl motociklo įgijimo įgyjamąja senatimi, nebuvo gauta suinteresuotų asmenų pareiškimų. Nėra duomenų, kad daiktas kam nors priklauso. Byloje surinkti įrodymai patvirtina, kad per visą įgyjamosios senaties laikotarpį nuo valdymo pradžios daikto valdymas atitiko Civilinio kodekso 4.68-4.71 str. numatytas sąlygas, todėl valdymo teisė transformavosi į nuosavybės teisę. Nors valdymas prasidėjo iki Civilinio kodekso įsigaliojimo, tačiau atsižvelgiant į santykių tęstinumą yra taikytinos Civilinio kodekso 4.68-4.71 str. normos, reglamentuojančios įgyjamąją senatį (Civilinio kodekso patvirtinimo, įsigaliojimo ir įgyvendinimo įstatymo 33 str.). Atsižvelgiant į byloje esančius įrodymus, nustatytas aplinkybes, nustatytinas juridinis faktas, kad pareiškėjas įgyjamąja senatimi įgijo nuosavybės teisę į motociklą M72, kėbulo Nr. 147769 (Civilinio proceso kodekso 185, Civilinio kodekso 4.68-4.71 str.). Juridinio fakto nustatymas reikalingas daikto nuosavybės teisei įregistruoti.

14Teismas, vadovaudamasis Lietuvos Respublikos Civilinio proceso kodekso 270, 279, 307, 533 str.,

Nutarė

15Pareiškimą patenkinti.

16Nustatyti faktą, kad R. J., a/k ( - ) įgijo nuosavybės teisę pagal įgyjamąją senatį į kilnojamąjį daiktą - motociklą M72, kėbulo Nr. 147769, įpareigoti VĮ Regitra Šiaulių filialą įregistruoti Lietuvos Respublikos kelių transporto priemonių registre motociklą M72, kėbulo Nr. 147769, R. J. vardu.

17Sprendimas per 30 dienų apeliacine tvarka gali būti skundžiamas Šiaulių apygardos teismui per šį teismą.

Proceso dalyviai