Byla 2A-309-302/2008

1Vilniaus apygardos teismo Civilinių bylų skyriaus kolegija, susidedanti iš

2kolegijos pirmininkės ir pranešėjos Romualdos Janovičienės,

3kolegijos teisėjų Petro Jaržemskio ir Dalios Višinskienės,

4sekretoriaujant Agnei Bajarūnaitei,

5dalyvaujant ieškovo atstovei Daliai Averkienei,

6atsakovui A. D. , jo atstovui adv. Arūnui Šalkauskui,

7trečiojo asmens UAB „Vilniaus žemės grupės komercija“ atstovui adv. Andriui Norkūnui,

8viešame teismo posėdyje apeliacine tvarka išnagrinėjo atsakovų A. D. ir Z. D. apeliacinį skundą dėl Vilniaus miesto 3-iojo apylinkės teismo 2007 gruodžio 13 d. sprendimo civilinėje byloje pagal ieškovo Vilniaus apskrities viršininko administracijos ieškinį atsakovams A. D. , Z. D. , tretieji asmenys UAB „Vilniaus žemės grupės komercija“, UAB „Metalplast Vilnius“, dėl savavališkai rekonstruoto statinio nugriovimo.

9Teisėjų kolegija, išnagrinėjusi civilinę bylą,

Nustatė

10Ieškovas Vilniaus apskrities viršininko administracija (toliau tekste – VAVA) kreipėsi į teismą su ieškiniu, prašydamas įpareigoti atsakovus A. D. ir Z. D. per 2 mėnesius nuo teismo sprendimo įsiteisėjimo savo lėšomis pašalinti savavališkos statybos pasekmes, t.y. nugriauti naujai pastatytas pastato ( - ), konstrukcijas ir sutvarkyti teritoriją. Nurodė, kad atsakovai A. D. ir Z. D. Lietuvos Respublikos nuosavybės teise valdomame žemės sklype ( - ), pažeisdami teisės aktų, reglamentuojančių statybos teisinius santykius, reikalavimus, neturėdami nustatyta tvarka parengto ir suderinto projekto bei leidimo rekonstrukcijai, kuris yra privalomas, savavališkai rekonstravo kontrolinį punktą, kuris jiems priklauso nuosavybės teise. Atsakovams buvo nurodyta nutraukti statinio rekonstravimo darbus, 2005-09-13 surašytas savavališkos statybos aktas, 2005-09-14 administracinio teisės pažeidimo protokolas, paskirta administracinė nuobauda 100 Litų bauda. 2005-09-13 savavališkos statybos aktu atsakovas A. D. įpareigotas pašalinti savavališkos statybos pasekmes, nes darbai vykdomi be leidimo, buvo nustatytas 4 mėnesių terminas atsakovams parengti rekonstrukcijos projektą ir gauti statybos leidimą arba nugriauti naujai pastatytas pastato rekonstrukcijas. Atsakovai iki šiol nėra įvykdę ieškovo reikalavimų. Atsakovai savavališkai rekonstravo kontrolinį punktą, sumontavo – sumūrijo sienas ir pertvaras, vykdė garažų boksų įrengimo darbus, taip pertvarkydami statinį ir sukurdami jo naują kokybę. Atsakovai neturėjo žemės nuosavybės ar kitų žemės valdymą patvirtinančių dokumentų, statinio projekto ir leidimo, žemės sklypas išnuomotas UAB ,,Metalplast Vilnius“ ir UAB ,,Vilniaus žemės grupės komercija“.

11Atsakovai A. D. ir Z. D. su ieškiniu nesutiko, prašė ieškinį atmesti. Nurodė, kad rekonstrukcijos darbai buvo atlikti pagal nustatyta tvarka patvirtintą ir suderintą projektą, todėl negalima šios rekonstrukcijos laikyti savavališka. Statybos leidimas buvo, tačiau jis pasibaigė, o VAVA Teritorijų planavimo ir statybos valstybinės priežiūros departamentas nereagavo į atsakovų kreipimusis dėl leidimo pratęsimo, o pateikė ieškinį teismui. Būtent ieškovas netinkamai įvykdė savo pareigas ir laiku neišsprendė klausimo dėl objekto rekonstrukcijos leidimo pratęsimo. Be to, ieškinys yra nekonkretus, nes ieškovas nenurodė, ką būtent reikia nugriauti.

12Leidimas iš esmės yra, tik jis yra išduotas AB ,,Vilniaus taksi“, kuri parduodama patalpas perdavė ir leidimą rekonstrukcijai. Be to, 2003-11-01 leidimas buvo pratęstas, yra atsakingo darbuotojo p.Daubaro parašas. Atsakovai dar nuo 1998 m. teikė prašymus dėl žemės sklypo nuomos, sklypo naudojimo tvarka nebuvo nustatyta. AB ,,Vilniaus taksi“ atsakovams pardavė nebaigtą rekonstruoti kontrolinį punktą 3HiP su projektu. Ieškovo ieškinys negali būti tenkinamas ir dėl to, kad yra nekonkretus, visiškai neaišku, ką konkrečiai atsakovai turėtų nugriauti.

13Vilniaus miesto 3-iasis apylinkės teismas 2007 m. gruodžio 13 d. sprendimu ieškinį patenkino. Įpareigojo atsakovus A. D. ir Z. D. per 2 mėnesius nuo teismo sprendimo įsiteisėjimo dienos savo lėšomis pašalinti savavališkos statybos pasekmes, t.y. nugriauti naujai pastatytas pastato, esančio ( - ), konstrukcijas ir sutvarkyti teritoriją. Teismas nurodė, jog atsakovai nepagrindė savo argumentų, jog rekonstrukcijos darbus vykdė turėdami leidimą, kadangi visiškai neaišku, kokiu pagrindu ir kada, bei kokiam terminui buvo pratęstas statybos leidimas ginčo patalpas rekonstruoti į mašinų stovėjimo boksus, nes ant ieškovo pateikto leidimo nuorašo nėra žymos apie leidimo pratęsimą, be to, buvo surašytas savavališkos statybos aktas, skirta administracinė nuobauda. Teismas atmetė kaip nepagrįstą atsakovo argumentą, jog įrašas ant leidimo buvo traktuojamas kaip tai, kad leidimas perregistruotas. Teismas nurodė, kad atsakovai, nepateikę ieškovui dokumentų, patvirtinančių jų teisę naudotis žeme, esančia po nuosavybės teise valdomomis patalpomis, neįgyvendino įstatymo reikalavimų dėl teisės būti statytoju. Todėl atsakovams žinant, kad jie neturi visų reikalavimų dokumentų, imperatyviai nurodytų Statybos įstatyme, STR, būtinų siekiant gauti statybos leidimą, .jie nepaisydami reikalavimų sustabdyti darbus, toliau tęsė stoginės rekonstrukciją. Atsakovų argumentai, kad jie nenukrypo nuo AB ,,Vilniaus taksi“ perduoto stoginės rekonstrukcijos projekto, atmetami, kaip negalintys pateisinti neteisėtų atsakovų veiksmų, kaip minėta, fiksuotų ieškovo aktais dėl savavališkos statybos. Teismas taip pat atmetė atsakovų argumentus, kad jiems buvo daromos kliūtys dėl leidimo rekonstrukcijos darbams gavimo, nes atsakovas nepateikdavo visų reikalingų dokumentų, ir apie tai buvo informuotas ne kartą.

14Teismas atmetė atsakovų argumentą, jog ieškinio reikalavimas yra nekonkretus, ir konstatavo, jog ieškovui pakanka nurodyti tokį įpareigojimą atsakovams, jo vykdymas priverstine tvarka įmanomas.

15Atsakovai A. D. ir Z. D. apeliaciniu skundu prašo panaikinti skundžiamą teismo 2007-12-13 sprendimą ir perduoti bylą nagrinėti iš naujo pirmosios instancijos teismui. Apeliacinis skundas grindžiamas tuo, kad teismo sprendimas yra neteisėtas ir nepagrįstas, priimtas netinkamai pritaikant ir aiškinant materialinės teisės normas, pažeidžiant procesinės teisės normą, numatytą CPK 12 straipsnyje, netinkamai vertino atsakovų pateiktą įrodymą, kurį pripažino ieškovas. Teismas neteisingai konstatavo, jog reikalaujamų nugriauti pastatų rekonstrukcijai nebuvo statybos leidimo. Teismas be jokio pagrindo konstatavo, jog nėra įrodymų, leidžiančių teigti, kad statybos leidimas buvo pratęstas, kadangi teismui buvo pateiktas dokumentas su šį pratęsimą patvirtinančiu parašu, be to, ieškovas neginčijo, jog toks leidimas buvo pratęstas.

16Teismas neteisingai konstatavo, jog atsakovai pažeidė Statybos įstatymo 3 straipsnio nuostatas, kadangi atsakovai atliko rekonstrukciją turėdami pratęstą leidimą, žemę, esančią po pastatais, naudoja įstatymų nustatytais pagrindais.

17Tretysis asmuo UAB „Vilniaus žemės grupės komercija“ atsiliepimu į apeliacinį skundą prašo atsakovų apeliacinį skundą atmesti, skundžiamą teismo sprendimą palikti nepakeistą. Nurodo, kad teismo sprendimas priimtas tinkamai taikant materialinės teisės normas ir jas aiškinant, nenukrypstant nuo teismų formuojamos praktikos. Nurodo, kad nesutinka su apeliacinio skundo argumentais, jog atlikdami pastato rekonstrukciją, jie turėjo pratęstą statybos leidimą ir šis leidimas buvo pratęstas būtent jiems, nes minimas statybos leidimas nebuvo perregistruotas atsakovų vardu.

18Statybos leidimas atsakovams negalėjo būti pratęstas, nes jie nėra statytojai pagal Statybos įstatymo nuostatas. Jie vykdė rekonstrukcijos darbus valstybės nuosavybės teise valdomame žemės sklype, kuris yra išnuomotas tik tretiesiems asmenims. Be to, atsakovai neturėjo teisės rekonstruoti viso pastato, kadangi jiems priklauso tik konkrečios kontrolinio punkto patalpos, pažymėtos plane indeksais 1-2, 1-3, 1-4, 1-5, 1-7, 1-8, tame pastate (3H1p.), o patalpos 1-9 ir 1-6 – nepriklauso.

19Ieškovas Vilniaus apskrities viršininko administracija atsiliepimu į apeliacinį skundą prašo skundžiamą teismo sprendimą palikti nepakeistą, apeliacinį skundą atmesti. Nurodo, kad atsakovų atlikti savavališki darbai yra užfiksuoti 2005-09-13 Savavališkos statybos akte Nr. (101)11.11-86, 2005-09-14 administracinio teisės pažeidimo protokole byloje Nr. (101)11.12-240, 2005-09-19 nutarime administracinio teisės pažeidimo byloje Nr. (101)11.12-244, nurodyti administraciniai aktai nenuginčyti, yra galiojantys ir patvirtinantys savavališkos statybos faktus. Savavališkai pastatytos sienos, įrengtos papildomos patalpos aiškiai matosi lyginant 1997 ir 2005 m. projektus, todėl teismo sprendimas nebus neįvykdomas. Be to, bylos nagrinėjimo metu atsakovai pripažino, kad patalpas, pažymėtas indeksais 1-15, 1-10, 1-11, pastatė savavališkai. Teismas pagrįstai sprendė, kad rekonstrukcijos darbai vykdomi neturint tam leidimo, nesilaikant įstatymo nustatytų reikalavimų.

20Apeliacinis skundas tenkintinas.

21Apeliacinės instancijos teismas, išnagrinėjęs apeliaciniame skunde nurodytas aplinkybes, kurios sudaro skundo faktinį ir teisinį pagrindą, atsiliepimų į apeliacinius skundus argumentus, byloje surinktus įrodymus, daro išvadą, kad pirmosios instancijos teismas nustatęs, jog atsakovai rekonstravo jiems nuosavybės teise priklausantį pastatą, esantį ( - ), neturėdami nustatyta tvarka išduoto leidimo, netinkamai vertino įrodymus ir taikė CK 4.103 str. 3 d. 3 p. numatytas priemones neteisėtai statybai pašalinti. Dėl to pirmosios instancijos teismo sprendimas naikintinas.

22Nustatyta, kad atsakovai A. D. ir Z. D. iš AB ,,Vilniaus taksi“ 1997-07-18 ir 1997-11-21 pirkimo-pardavimo sutartimis įsigijo nuosavybėn kontrolinio punkto patalpas, registro unikalus Nr.1097-4010-8032:0001, plane pažymėtas indeksais 1-2, 1-3, 1-4, 1-5, 1-7, 1-8, esančias ( - ) (b.l. 8-9, 16, 36-38, 58, 99-100). Kartu su parduotomis patalpomis AB ,,Vilniaus taksi“ atsakovams perdavė patalpų rekonstrukcijos projektą ir statybos leidimą šias patalpas rekonstruoti į mašinų stovėjimo boksus. Atsakovai įsigiję nuosavybėn pastatą pradėjo jį rekonstruoti. Leidimas galiojo iki 1998 m. lapkričio 1 d. (b.l.29). Valstybinio žemės sklypo ( - ), žemės nuomotojais yra tretieji asmenys UAB ,,Metalplast Vilnius“ ir UAB ,,Žemės grupės komercija“ (b.l.5-7, 81-85). Atsakovai A. D. ir Z. D. nėra nei žemės savininkai, nei nuomotojai. Jie 1998-05-27 kreipėsi į Vilniaus miesto valdybą dėl galimybės išsinuomoti žemės sklypą (b.l. 101), tačiau šis prašymas nebuvo išnagrinėtas. Atsakovai 2005-05-27 pateikė prašymą dėl žemės sklypo pirkimo-pardavimo ar nuomos sutarties sudarymo Vilniaus apskrities viršininko administracijai (b.l.109). Įrodymų apie A. D. prašymo dėl sklypo dalies nuomos išsprendimą byloje nėra.

231997-02-20 Lietuvos Respublikos aplinkos ministro įsakymu Nr. 20 patvirtintame reglamente STR 1.07.01:1997 ,,Leidimų statyti ir griauti statinius išdavimo tvarka“ 4.3 p. buvo numatyta, kad po leidimo išdavimo pasikeitus statytojui arba rangovui (sudarius naują rangos sutartį), statytojas privalo nedelsdamas apie tai pranešti inspekcijos tarnybai, kuri leidime ir registracijos knygoje bei kompiuterio laikmenose įrašo atitinkamus pakeitimus.

24Teismui atsakovai pateikė leidimo vykdyti statybos darbus nuorašą (b.l. 29), ant kurio matyti antspaudas ir ranka padarytas užrašas, jog ,,Leidimas pratęsiamas 2003 11 01“ leidimą pratęsė A. D. tuo metu dirbęs VAVA valstybinės teritorijų planavimo statybos inspekcijos tarnyboje. Toks leidimo pratęsimas atitiko minėto STR 4.3 punkto reikalavimus. Kadangi sutinkamai su to paties STR 1.6. punkto nuostatomis pasibaigus leidimo galiojimo laikui, esant reikalui, jis pratęsiamas iki statybos pabaigos, bet ne ilgesniam kaip 5 metų laikotarpiui, o leidimas ir buvo pratęstas iki šioje normoje nurodyto termino, t.y. iki 2003-11-01. Tokiu būdu pirmos instancijos teismui nebuvo pagrindo spręsti, kad atsakovai visus pastato rekonstrukcijos darbus atliko neturėdami tokiai rekonstrukcijai leidimo. Taip pat teismas minėtam laikotarpiui be pagrindo taikė 2002-04-30 Lietuvos Respublikos aplinkos ministro įsakymu Nr.218 patvirtinto STR 1.07.01:2002 ,,Statybos leidimas“ 28 p., kuriame numatyta, kad juridiniam ar fiziniam asmeniui, įsigijusiam nebaigtą statyti, rekonstruoti ar kapitališkai remontuoti statinį, visos Statytojo, gavusio statybos leidimą, prievolės ir teisės pereina tik po to, kai šis leidimas perregistruojamas statinį įsigijusio asmens vardu, nes atsakovai statinį įsigijo ir rekonstrukcijos darbus atliko galiojant aukščiau minėtam 1997-02-20 Lietuvos Respublikos aplinkos ministro įsakymu Nr. 20 patvirtintam reglamentui STR 1.07.01:1997. Teismo konstatuota aplinkybė, kad ant ieškovo pateikto leidimo nuorašo (b.l.114) nėra žymų apie leidimo pratęsimą, todėl dėl šios priežasties negali įtakoti atsakovams išduoto leidimo teisėtumo ar pagrįstumo, nes atsakovai niekaip negali įtakoti leidimų nuorašų, esančių pas ieškovą, sutvarkymo, o taip pat negali įtakoti, kad įstatymų įgaliotas asmuo pratęsęs leidimą apie leidimo galiojimą įrašytų registracijos knygoje bei kompiuterio laikmenose atitinkamus pakeitimus.

25Po leidimo vykdyti darbus pasibaigimo, t.y. po 2003-11-01, šalių santykiams taikytinas pirmos instancijos teismo nurodytas 2002-04-30 Lietuvos Respublikos aplinkos ministro įsakymu Nr.218 patvirtintas STR 1.07.01:2002. Kadangi atsakovai nebaigė rekonstruoti pastato iki leidimo vykdyti statybos darbus galiojimo pabaigos, todėl toliau vykdydami šiuos darbus pažeidė LR Statybos įstatymo 3 straipsnio reikalavimus ir teismas pagrįstai pripažino, kad jie darbus vykdė be leidimo. Beje, ieškovas atsakovų savavališkai vykdomus darbus fiksavo ne leidimo galiojimo metu, o nuo 2004-12-29 (b.l. 10-14), nurodydamas, kad atsakovai rekonstrukcijos darbus vykdo neturėdami tam leidimo.

26Ieškovas neįrodinėjo, o teismas nenustatinėjo, kokius darbus atsakovai atliko turėdami tam leidimą, o taip pat ir neturėdami leidimo, už ką galėtų būti taikomos CK 4.103 str. numatytos priemonės savavališkoms statyboms pašalinti. Neištyręs šių aplinkybių ir neįvertinęs jas pagrindžiančių įrodymų, teismas neatskleidė bylos esmės, priėmė neteisėtą sprendimą, ir pagal byloje pateiktus įrodymus negalima jos išnagrinėti iš esmės apeliacinės instancijos teisme, todėl sprendimas naikintinas ir byla perduotina nagrinėti pirmos instancijos teismui (Civilinio proceso kodekso 327 straipsnio 1 dalies 2 p.).

27Teismas nagrinėdamas iš naujo bylą turi atkreipti dėmesį į tai, jog atsakovai pastatą rekonstravo turėdami tinkamai patvirtintą tokiai rekonstrukcijai projektą (b.l. 122-133), ieškovui konstatavus, kad atsakovai rekonstrukciją vykdo neturėdami leidimo statybos darbams (b.l. 10), jie iš karto kreipėsi dėl tokio leidimo gavimo (b.l. 108), tačiau leidimas jiems nebuvo išduotas, nes jie nebuvo žemės sklypo, kuriame yra pastatas, savininkai, naudotojai ar nuomininkai (b.l. 118, 120). Atsakovai dėl žemės sklypo nuomos ar pirkimo buvo kreipęsi 1998-05-27 (b.l. 101, 102), o taip pat ir vėliau – 2005-05-27 (b.l.109-110, 104-107, 111-112). Atsakovai negali gauti leidimo statinį rekonstruoti, nes nėra nustatytos žemės sklypo, ant kurio stovi pastatas, ribos, kaip to reikalaujama Statybos įstatymo 23 straipsnio 6 dalyje. Jie kelis kartus kreipėsi į institucijas, įgaliotas spręsti šiuos klausimus, kad būtų nustatytos žemės sklypo ribos statiniui, kuris jam priklauso nuosavybės teise, kad gavę leidimą galėtų šį tvarkyti, tačiau tokie atsakovų prašymai nebuvo išspręsti ir žemės sklypo ribos iki šiol pastatui nėra nustatytos.

28Vilniaus miesto 3-iame apylinkės teisme nagrinėjamas atsakovų ieškinys dėl įpareigojimo suformuoti žemės sklypą, reikalingą pastatui eksploatuoti, tačiau byla dar neišspręsta. CPK 163 straipsnio 3 punkte nustatyta, kad teismas privalo sustabdyti bylą, kai negalima nagrinėti tos bylos, kol bus išspręsta kita byla, nagrinėjama civiline, baudžiamąja ar administracine tvarka. Esant byloje duomenų, kad egzistuoja CPK 163 straipsnyje nustatytas pagrindas sustabdyti bylą, teismas ex officio privalo patikrinti šių duomenų pagrįstumą ir spręsti klausimą, ar yra pagrindas stabdyti bylą, ar galima ją nagrinėti šios nestabdant. Žemės sklypo, ant kurio stovi ginčo statinys, ribų nustatymo procesas ir klausimai dėl žemės sklypo skyrimo atsakovams arba atsisakymo nustatyti žemės sklypo ribas bei atsisakymo paskirti žemės sklypą naudojimui nuomos ar kitais pagrindais, yra neužbaigti, todėl abejotina, kad esant neišnagrinėtam klausimui, teismas galėjo nustatyti ar atsakovai negaus leidimo pagal jų turimą projektą baigti pastato rekonstrukciją atsižvelgiant į tai, kad dalis rekonstrukcijos darbų atlikta teisėtai. Atsakovas 2006-04-10 raštu (b.l. 14) nustatė 4 mėnesių laikotarpį gauti statybos leidimą, tačiau nesprendęs žemės sklypo skyrimo pastato eksploatacijai klausimų, faktiškai tokį reikalavimą pats padarė neįgyvendinamą. Todėl tiek ši byla ir byla, kurioje bus nustatyti faktai dėl žemės sklypo ribų nustatymo (ar nenustatymo) atsakovų turimam statiniui turės įrodomąją (prejudicinę) galią, sprendžiant klausimą dėl pastato nugriovimo ar galimybės jį rekonstruoti Statybos įstatyme (įstatymo redakcija galiojusi savavališkos statybos metu) nustatyta tvarka (CPK 182 straipsnio 2 punktas). Pažymėtina ir tai, kad apeliacinės instancijos teismui priėmus sprendimą neatsižvelgus į teisme nagrinėjamą klausimą dėl žemės ribų nustatymo, šalys ir kiti dalyvavę byloje asmenys bei jų teisių perėmėjai nebegalės iš naujo pareikšti teisme tų pačių ieškinio reikalavimų tuo pačiu pagrindu, taip pat kitoje byloje ginčyti teismo nustatytų faktų ir teisinių santykių (CPK 279 straipsnio 4 dalis).

29Esant tokioms bylos aplinkybėms, teismo sprendimas dėl procesinės teisės normų pažeidimo naikinamas (CPK 359 straipsnio 3 dalis) ir byla perduotina iš naujo nagrinėti pirmos instancijos teismui.

30Panaikinus sprendimą dėl absoliučių jo negaliojimo pagrindų apeliantui grąžintinas jo sumokėtas žyminis mokestis už apeliacinį skundą (Civilinio proceso kodekso 87 straipsnio 1 dalies 7 p.).

31Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso 325-331 straipsniais kolegija

Nutarė

32Vilniaus miesto 3-ojo apylinkės teismo 2007 m. gruodžio 13 sprendimą panaikinti ir perduoti bylą pirmos instancijos teismui nagrinėti iš naujo.

33Grąžinti A. D. 130 Lt žyminio mokesčio sumokėto už apeliacinį skundą iš valstybės biudžeto.

Proceso dalyviai
1. Vilniaus apygardos teismo Civilinių bylų skyriaus kolegija, susidedanti iš... 2. kolegijos pirmininkės ir pranešėjos Romualdos Janovičienės,... 3. kolegijos teisėjų Petro Jaržemskio ir Dalios Višinskienės,... 4. sekretoriaujant Agnei Bajarūnaitei,... 5. dalyvaujant ieškovo atstovei Daliai Averkienei,... 6. atsakovui A. D. , jo atstovui adv. Arūnui Šalkauskui,... 7. trečiojo asmens UAB „Vilniaus žemės grupės komercija“ atstovui adv.... 8. viešame teismo posėdyje apeliacine tvarka išnagrinėjo atsakovų A. D. ir Z.... 9. Teisėjų kolegija, išnagrinėjusi civilinę bylą,... 10. Ieškovas Vilniaus apskrities viršininko administracija (toliau tekste –... 11. Atsakovai A. D. ir Z. D. su ieškiniu nesutiko, prašė ieškinį atmesti.... 12. Leidimas iš esmės yra, tik jis yra išduotas AB ,,Vilniaus taksi“, kuri... 13. Vilniaus miesto 3-iasis apylinkės teismas 2007 m. gruodžio 13 d. sprendimu... 14. Teismas atmetė atsakovų argumentą, jog ieškinio reikalavimas yra... 15. Atsakovai A. D. ir Z. D. apeliaciniu skundu prašo panaikinti skundžiamą... 16. Teismas neteisingai konstatavo, jog atsakovai pažeidė Statybos įstatymo 3... 17. Tretysis asmuo UAB „Vilniaus žemės grupės komercija“ atsiliepimu į... 18. Statybos leidimas atsakovams negalėjo būti pratęstas, nes jie nėra... 19. Ieškovas Vilniaus apskrities viršininko administracija atsiliepimu į... 20. Apeliacinis skundas tenkintinas.... 21. Apeliacinės instancijos teismas, išnagrinėjęs apeliaciniame skunde... 22. Nustatyta, kad atsakovai A. D. ir Z. D. iš AB ,,Vilniaus taksi“ 1997-07-18... 23. 1997-02-20 Lietuvos Respublikos aplinkos ministro įsakymu Nr. 20 patvirtintame... 24. Teismui atsakovai pateikė leidimo vykdyti statybos darbus nuorašą (b.l. 29),... 25. Po leidimo vykdyti darbus pasibaigimo, t.y. po 2003-11-01, šalių santykiams... 26. Ieškovas neįrodinėjo, o teismas nenustatinėjo, kokius darbus atsakovai... 27. Teismas nagrinėdamas iš naujo bylą turi atkreipti dėmesį į tai, jog... 28. Vilniaus miesto 3-iame apylinkės teisme nagrinėjamas atsakovų ieškinys dėl... 29. Esant tokioms bylos aplinkybėms, teismo sprendimas dėl procesinės teisės... 30. Panaikinus sprendimą dėl absoliučių jo negaliojimo pagrindų apeliantui... 31. Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso 325-331... 32. Vilniaus miesto 3-ojo apylinkės teismo 2007 m. gruodžio 13 sprendimą... 33. Grąžinti A. D. 130 Lt žyminio mokesčio sumokėto už apeliacinį skundą...