Byla 2S-1199-577/2016
Dėl baudos skyrimo UAB „Grida group“ vadovui G. G., suinteresuotas asmuo išieškotojas UAB „Krolada“

1Vilniaus apygardos teismo Civilinių bylų skyriaus teisėja Jadvyga Mardosevič teismo posėdyje apeliacine rašytinio proceso tvarka išnagrinėjo civilinę bylą pagal suinteresuoto asmens – G. G. atskirąjį skundą dėl Vilniaus miesto apylinkės teismo 2016 m. vasario 12 d. nutarties civilinėje byloje pagal antstolio V. Č. pareiškimą dėl baudos skyrimo UAB „Grida group“ vadovui G. G., suinteresuotas asmuo išieškotojas UAB „Krolada“.

2Teismas, išnagrinėjęs civilinę bylą,

Nustatė

3

  1. Ginčo esmė

4Antstolis V. Č. pateikė teismui pareiškimą, kuriuo prašė skirti skolininko UAB „Grida group“ vadovui G. G. 380 Eur baudą už kiekvieną 2015-12-22 antstolio patvarkymo nevykdymo dieną. Nurodė, kad antstolis vykdo Vilniaus rajono apylinkės teismo 2015-12-18 išduotą vykdomąjį raštą Nr. eL2-5695-341/2015 dėl laikinųjų apsaugos priemonių skolininkui UAB „Grida group“ taikymo išieškotojo UAB „Krolada“ naudai. 2015-12-22 patvarkymu skolininkas per penkias dienas nuo patvarkymo gavimo dienos įpareigotas raštu pateikti patikslintus duomenis apie UAB „Grida group“ priklausančių UAB „Grida“ ir UAB „Gamtos namai“ akcijų kiekį ir pateikti tai patvirtinančius dokumentus. Patvarkymas skolininko įmonės vadovui buvo įteiktas 2015-12-23, tačiau antstolio patvarkymas nustatytu terminu ir vėliau nebuvo įvykdytas.

5Pareiškimas buvo nagrinėtas rašytinio proceso tvarka, nepranešus suinteresuotiems asmenims (CPK 593 str. 3 d.).

6II.

7Pirmosios instancijos teismo nutarties esmė

8Vilniaus miesto apylinkės teismas 2016 m. vasario 12 d. nutartimi antstolio pareiškimą tenkino iš dalies, paskyrė UAB „Grida group“ vadovui G. G. 100 Eur baudą už antstolio V. Č. patvarkymo pateikti informaciją apie turimą turtą vykdomojoje byloje Nr. 0116/15/07290 nevykdymą. Kitą pareiškimo dalį atmetė. Įvertinęs rašytinius įrodymus, kad skolininkas, gavęs antstolio reikalavimą pateikti duomenis apie turimą turtą, turtines teises ir lėšas, nustatytu terminu reikalavimo neįvykdė, nenurodė antstoliui priežasčių, dėl kurių reikalavimo nevykdo, taip pat tai, kad dėl baudos skyrimo skolininko vadovui kreipiamasi pirmą kartą, bei remdamasis teisingumo ir protingumo principais, teismas antstolio prašymą tenkino iš dalies.

9III.

10Atskirojo skundo ir atsiliepimo į atskirąjį skundą argumentai

11Suinteresuotas asmuo G. G. atskiruoju skundu prašo panaikinti Vilniaus miesto apylinkės teismo 2016 m. vasario 12 d. nutartimi jam skirtą baudą. Nurodė, kad UAB „Grida group“ turtas areštuotas pirmą kartą, turto apyraše, kuris atsiųstas su patvarkymu pateikti informaciją buvo nurodyti tikslūs ir išsamūs duomenys apie tai, kokias UAB „Gamtos namai“ ir UAB „Grida“ akcijas valdo UAB „Grida Group“; šis turtas buvo areštuotas. Šios aplinkybės leido apeliantui manyti, jog antstolis yra informuotas apie skolininko turimas akcijas, akcijų arešto procesas yra užbaigtas ir jokių papildomų veiksmų imtis nereikia. Neginčija antstolio teisės gauti patikslintą informaciją, tačiau atkreipia dėmesį į subjektyvųjį tuo metu susiklosčiusios padėties suvokimą, kuris sąlygojo jo elgesį. Mano, jog sprendžiant, ar bausti apeliantą, būtina įvertinti, kad apeliantas nesiekė slėpti informacijos nuo antstolio, nesiekė padaryti norminių aktų pažeidimo, be to, nelabai suvokė, jog pažeidžia kokius nors teisės aktus; dėl apelianto veiksmų neigiamų pasekmių neatsirado, turtas buvo areštuotas, teismo nutarties vykdymas nebuvo sutrukdytas ar apsunkintas.

12Antstolis V. Č., taip pat suinteresuoti asmenys UAB „Krolada“, UAB „Grida group“ atsiliepimų į atskirąjį skundą nepateikė.

13IV. Apeliacinės instancijos teismo nustatytos bylos aplinkybės, teisiniai argumentai ir išvados

14Bylos nagrinėjimo apeliacine tvarka ribas sudaro atskirojo skundo faktinis ir teisinis pagrindas bei absoliučių sprendimo (nutarties) negaliojimo pagrindų patikrinimas (CPK 320 str. 1 d.). Apeliacinės instancijos teismas tikrina teismo nutarties teisėtumą ir pagrįstumą apskųstoje dalyje ir analizuoja atskirajame skunde nurodytus argumentus, išskyrus įstatyme numatytas išimtis. Absoliučių nutarties negaliojimo pagrindų, numatytų CPK 329 straipsnio 2 dalyje, apeliacinės instancijos teismas nenustatė.

15Nagrinėjamu atveju kvestionuojamas pirmos instancijos teismo nutarties, kuria buvo iš dalies patenkintas antstolio pareiškimas dėl baudos skyrimo skolininko vadovui, teisėtumas ir pagrįstumas.

16Antstolis privalo savo iniciatyva imtis visų teisėtų priemonių, kad sprendimas būtų kuo greičiau ir realiai įvykdytas, ir aktyviai padėti šalims ginti jų teises bei įstatymų saugomus interesus (CPK 634 str. 2 d.). Antstolio reikalavimų privalomumo principas įtvirtintas CPK 585 straipsnyje, kurio 1 dalyje numatyta, kad antstolio reikalavimai vykdyti sprendimus, pateikti turimą informaciją apie skolininko turtinę padėtį, susipažinti su sprendimams vykdyti būtinais dokumentais ar susilaikyti nuo veiksmų, galinčių trukdyti vykdyti sprendimus, išskyrus įstatymų nustatytus atvejus, privalomi visiems asmenims ir turi būti įvykdyti per antstolio nustatytą terminą. CPK 645 str. 1 d. numatyta, kad skolininkas privalo antstolio reikalavimu raštu pateikti duomenis apie turimą turtą ir jo buvimo vietą, pas trečiuosius asmenis esantį turtą, lėšas kredito įstaigose. Pagal šio straipsnio 2 d. – jeigu reikalavimas pateikti duomenis apie turimą turtą ir jo buvimo vietą pateikiamas juridiniam asmeniui, už tokio reikalavimo įvykdymą atsakingas juridinio asmens vadovas. Už nurodytų reikalavimų neįvykdymą arba melagingų duomenų pateikimą teismas antstolio teikimu be svarbių priežasčių patvarkymo neįvykdžiusiam asmeniui gali skirti iki 579 eurų baudą arba nubausti areštu iki trisdešimties parų (CPK 645 str. 3 d.). Taigi skolininkas, kuris nevykdo antstolio reikalavimo ar neteikia informacijos apie savo turtinę padėtį, nesant įstatyminio pagrindo ar teismo sprendimo, pripažįstamas atlikusiu neteisėtus veiksmus ir pažeidusiu įstatymo reikalavimus.

17Iš bylos duomenų matyti, kad antstolis V. Č. vykdo Vilniaus rajono apylinkės teismo 2015-12-18 nutartį Nr. eL2-5695-341/2015 dėl laikinųjų apsaugos priemonių taikymo skolininkui UAB „Grida group“ išieškotojo UAB „Krolada“ naudai (b.l. 15-17). 2015-12-22 patvarkymu antstolis įpareigojo UAB „Grida Group“ per 5 dienas nuo patvarkymo gavimo dienos patikslinti informaciją apie UAB „Grida group“ priklausančių UAB „Grida“ ir UAB „Gamtos namai“ akcijų kiekį ir pateikti tai patvirtinančius dokumentus (b.l. 6). Patvarkymas skolininko įmonės vadovui G. G. (b.l. 7-14) buvo įteiktas 2015-12-23 (b.l. 5). 2016-02-09 antstolis kreipėsi į teismą dėl baudos skolininko įmonės vadovui skyrimo už 2015-12-22 antstolio patvarkymo nevykdymą. Pirmosios instancijos teismas iš dalies tenkino antstolio prašymą ir UAB „Grida group“ vadovui G. G. – paskyrė 100 Eur dydžio baudą. Apeliantas, neneigdamas skundžiamoje nutartyje nustatytų aplinkybių, prašo panaikinti jam nutartimi paskirtą baudą, kadangi jis ne tik nesiekė pažeisti teisės aktų, tačiau iš esmės nesuvokė, jog juos pažeidžia; be to, neatsirado jokių neigiamų pasekmių.

18Kaip minėta, įstatyme įtvirtintas antstolio reikalavimų privalomumo principas, todėl asmenys, gavę antstolio patvarkymus, turi juos vykdyti. Nagrinėjamu atveju, apeliantui antstolio patvarkymas buvo įteiktas asmeniškai, jis neneigia, kad patvarkyme esančio įpareigojimo neįvykdė. Atskirasis skundas nėra grindžiamas vykdymo procesą reglamentuojančių teisės normų pažeidimu, jame nenurodytos kitos reikšmingos priežastys, dėl kurių skolininkas negalėjo nustatytu terminu (ar vėliau - iki antstolio kreipimosi į teismą 2016-02-09) įvykdyti antstolio reikalavimo, todėl pirmosios instancijos teismas pagrįstai skolininko juridinio asmens vadovui taikė sankcijas už teisėto antstolio patvarkymo nevykdymą.

19Pažymėtina, kad apelianto minimas turto aprašas, kuriame aprašytos skolininko valdomos akcijos ir nurodyti jų duomenys, skolininkui pateiktas kaip 2015-12-22 patvarkymo priedas, o pačiame patvarkyme aiškiai nurodyta, kad siekiant nustatyti šio turto (vardinių paprastųjų akcijų) arešto mąstą, skolininkas įpareigojamas patikslinti informaciją apie akcijų kiekį. Taigi, apelianto argumentas, jog apraše esantys duomenys jam leido manyti, kad antstolis disponuoja visa informacija apie UAB „Grida group“, yra nepagrįsti. Apelianto nurodytos patvarkymo neįvykdymo priežastys, t.y. manymas, jog kad akcijų arešto procesas yra užbaigtas ir jokių papildomų veiksmų imtis nereikia, nelaikytinos pateisinamomis ar atitinkančiomis rūpestingo bei sąžiningo asmens elgesį. CPK 644 str. 4 p. numato, kad skolininkas turi pareigą aktyviai domėtis vykdymo eiga, todėl esant neaiškumui dėl gauto patvarkymo vykdymo būdo, skolininkas galėjo kreiptis į antstolį dėl tokios informacijos pateikimo.

20Atkreiptinas dėmesys, kad teismas atsižvelgė į aplinkybę, jog dėl baudos skyrimo skolininko įmonės vadovui kreipiamasi pirmą kartą, todėl skyrė gerokai mažesnę, nei prašė antstolis, baudą. Tai, kad dėl patvarkymo nevykdymo neatsirado neigiamų pasekmių, nesudaro pagrindo netenkinti antstolio pareiškimo ir visiškai neskirti baudos už patvarkymo nevykdymą.

21Vadovaujantis tuo, kas išdėstyta, spręstina, kad pirmosios instancijos teismas, nagrinėdamas pareiškimą dėl baudos skyrimo už antstolio patvarkymo nevykdymą, nepažeidė proceso teisės normų, padarė teisingas išvadas, todėl priėmė teisėtą ir pagrįstą nutartį, kurią panaikinti ar pakeisti, remiantis apelianto atskirojo skundo argumentais, nėra pagrindo, todėl Vilniaus miesto apylinkės teismo 2016 m. vasario 12 d. nutartis paliktina nepakeista, o apelianto atskirasis skundas atmestinas (CPK 337 str. 1 d. 1 p.).

22Taip pat pažymėtina, kad pagal kasacinio teismo praktiką įstatyminė teismo pareiga tinkamai motyvuoti priimtą teismo sprendimą (nutartį) neturi būti suprantama kaip reikalavimas detaliai atsakyti į kiekvieną šalių byloje išsakytą ar pateiktą argumentą, apeliacinės instancijos teismas gali tiesiog sutikti su pirmos instancijos teismo padarytomis išvadomis. (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo 2009-05-27 nutartis civilinėje Nr. 3K-3-219/2009; Lietuvos Aukščiausiojo Teismo 2010-06-22 nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-287/2010 ir kt.).

23Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos Civilinio proceso kodekso CPK 336 str., 337 str. 1 d. 1 p., 338 str. teismas

Nutarė

24Vilniaus miesto apylinkės teismo 2016 m. vasario 12 d. nutartį palikti nepakeistą.

Proceso dalyviai
Ryšiai
1. Vilniaus apygardos teismo Civilinių bylų skyriaus teisėja Jadvyga... 2. Teismas, išnagrinėjęs civilinę bylą,... 3.
  1. Ginčo esmė
...
4. Antstolis V. Č. pateikė teismui pareiškimą, kuriuo prašė skirti... 5. Pareiškimas buvo nagrinėtas rašytinio proceso tvarka, nepranešus... 6. II.... 7. Pirmosios instancijos teismo nutarties esmė... 8. Vilniaus miesto apylinkės teismas 2016 m. vasario 12 d. nutartimi antstolio... 9. III.... 10. Atskirojo skundo ir atsiliepimo į atskirąjį skundą argumentai... 11. Suinteresuotas asmuo G. G. atskiruoju skundu prašo panaikinti Vilniaus miesto... 12. Antstolis V. Č., taip pat suinteresuoti asmenys UAB „Krolada“, UAB... 13. IV. Apeliacinės instancijos teismo nustatytos bylos aplinkybės, teisiniai... 14. Bylos nagrinėjimo apeliacine tvarka ribas sudaro atskirojo skundo faktinis ir... 15. Nagrinėjamu atveju kvestionuojamas pirmos instancijos teismo nutarties, kuria... 16. Antstolis privalo savo iniciatyva imtis visų teisėtų priemonių, kad... 17. Iš bylos duomenų matyti, kad antstolis V. Č. vykdo Vilniaus rajono... 18. Kaip minėta, įstatyme įtvirtintas antstolio reikalavimų privalomumo... 19. Pažymėtina, kad apelianto minimas turto aprašas, kuriame aprašytos... 20. Atkreiptinas dėmesys, kad teismas atsižvelgė į aplinkybę, jog dėl baudos... 21. Vadovaujantis tuo, kas išdėstyta, spręstina, kad pirmosios instancijos... 22. Taip pat pažymėtina, kad pagal kasacinio teismo praktiką įstatyminė teismo... 23. Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos Civilinio proceso kodekso CPK 336 str., 337... 24. Vilniaus miesto apylinkės teismo 2016 m. vasario 12 d. nutartį palikti...