Byla 2-14977-713/2015
Dėl antstolio veiksmų

1Kauno apylinkės teismo teisėja Vidutė Liubševičiūtė, teismo posėdyje rašytinio proceso tvarka išnagrinėjo pareiškėjos UAB „Šebsta“ skundą suinteresuotiems asmenims antstoliui M. P., UAB „Profesionalios statybų sistemos“ dėl antstolio veiksmų, ir

Nustatė

2Pareiškėja UAB „Šebsta“ skundu prašo panaikinti antstolio M. P. patvarkymą priimti vykdyti Vilniaus apygardos teismo 2014-09-17 nutartį civilinėje byloje Nr. 2-5608-823/2014 ir įpareigoti antstolį nutraukti vykdomąją bylą Nr. 0123/15/00480, panaikinti visas vykdymo priemones, apie vykdomosios bylos nutraukimą ir būtinumą panaikinti turto areštą pranešti turtą areštavusiam teismui.

3Pareiškėjas nurodo, kad antstolis M. P. nepagrįstai priėmė vykdyti 2014-09-17 Vilniaus apygardos teismo nutartį civilinėje byloje Nr. 2-5608-823/2014 dėl laikinųjų apsaugos priemonių taikymo skolininkės turtui, kadangi laikinosuios apsaugos priemonės yra negaliojančios pagal CPK 147 str. 6 d. – praleidus įstatyme įtvirtintą 14 dienų terminą kreiptis į antstolį ir areštuoto turto duomenų patikslinimui (5-6 b.l.).

4Antstolis M. P. 2015-05-12 priėmė patvarkymą, kuriuo nutarė netenkinti skolininkės skundo. Patvarkyme nurodė, kad 2014-09-17 Vilniaus apygardos teismo nutartis civilinėje byloje Nr. 2-5608-823/2014 dėl laikinųjų apsaugos priemonių taikymo skolininkės turtui yra galiojanti, įregistruota VĮ „Centrinė hipoteka“ Turto areštų registre, kadangi kreditorė UAB „Profesinioalios statybos sistemos“ laiku kreipėsi į antstolį V. Č., kuris patikslino areštuoto skolininkės turto duomenis ir perdavė informaciją Turto areštų registrui. Vykdomasis dokumentas priimtas teisėtai, todėl skolininkės skundas atmestinas (4 b.l.).

5Suinteresuotas asmuo UAB „Profesinioalios statybos sistemos“ atsiliepime į skundą nurodė, kad su skundu nesutinka, kadangi pareiškėjos nurodytos aplinkybės neleidžia teigti, jog antstolis, priimdamas vykdymui vykdomąjį dokumentą, pažeidė CPK normas. Kadangi 2014-09-17 Vilniaus apygardos teismo nutartis civilinėje byloje Nr. 2-5608-823/2014 dėl laikinųjų apsaugos priemonių taikymo skolininkės turtui yra galiojanti, įregistruota VĮ „Centrinė hipoteka“ Turto areštų registre, kreditorė UAB „Profesinioalios statybos sistemos“ laiku kreipėsi į antstolį V. Č., kuris patikslino areštuoto skolininkės turto duomenis ir perdavė informaciją Turto areštų registrui, o pasikeitus aplinkybėms, ne laikinųjų apsaugos priemonių nutartis, o antsolio V. Č. veikamai pripažinti neteisėtais kitoje byloje, todėl skundas atmestinas (10-12 b.l.).

6Byla dėl antstolio veiksmų nagrinėtina rašytinio proceso tvarka (CPK 443 str. 5 d.). Apie teismo posėdžio datą, laiką, vietą ir teismo sudėtį paskelbta specialiame interneto tinklalapyje www.teismai.lt (CPK 133 str. 3 d.). Suinteresuotas asmuo UAB „Profesinioalios statybos sistemos“ pateikė 2015-05-15 Lietuvos apeliacinio teismo nutartį, kuria atmestas pareiškėjos prašymas dėl laikinųjų apsaugos priemonių panaikinimo, grįstas tais pačiais motyvais, kaip ir skundas dėl antstolio veiksmų (17-22 b.l.).

7Skundas atmestinas.

8Lietuvos Aukščiausiojo Teismo praktikoje, taikant ir aiškinant vykdymo procesą reglamentuojančias CPK bei Sprendimų vykdymo instrukcijos normas, laikomasi nuostatos, kad vykdymo procesas imperatyviai reglamentuojamas viešosios teisės (proceso teisės) normų, todėl visi proceso dalyviai – skolininkas, išieškotojas ir antstolis – privalo griežtai laikytis CPK bei jo pagrindu priimtų kitų teisės aktų nustatytos teismo sprendimų vykdymo proceso tvarkos. Lietuvos Aukščiausiasis Teismas yra pažymėjęs, kad teismų sprendimų vykdymo proceso taisyklės reikalauja iš antstolio, kaip viešosios teisės subjekto, veikti tik pagal jam suteiktus įgalinimus (kompetenciją) (intra vires), o bet koks ultra vires veikimas vertintinas kaip antstolio veiklos teisėtumo principo pažeidimas (Antstolių įstatymo 3 straipsnis), kurio pašalinimas yra viešojo intereso sudėtinė dalis, garantuojanti skolininko teisių teismų sprendimų vykdymo procese veiksmingą gynybą. Kad antstolis veiktų neviršydamas jam suteiktų įgaliojimų ribų, jo procesinės veiklos kontrolę atlieka teismas (CPK 594 straipsnis), o vykdymo proceso dalyviai, nesutikdami su antstolio atliktų veiksmų teisėtumu, turi teisę pateikti skundą dėl jų veiksmų teismui (CPK 512 straipsnis). Tai yra viena iš teismo funkcijų, susijusi su suinteresuotų asmenų vykdymo procese teisių ir teisėtų interesų apsauga.

9Iš vykdomosios bylos Nr. 0123/15/00480 nustatyta, kad 2014-09-17 Vilniaus apygardos teismo nutartis civilinėje byloje Nr. 2-5608-823/2014 dėl laikinųjų apsaugos priemonių taikymo skolininkės UAB „Šebsta“ turtui kreditorės UAB „Profesinioalios statybos sistemos“ buvo pateikta 2014-09-22 antstoliui V. Č., kuris 2014-09-23 ir 2014-10-08 sudarė turto aprašus ir perdavė duomenis Turto areštų registrui. 2014-12-16 nutartimi Vilniaus miesto apylinkės teismas panaikino antstolio V. Č. 2014-09-22 patvarkymą priimti 2014-09-17 Vilniaus apygardos teismo nutartį ir vykdomąją bylą nutraukė. 2015-04-16 nutartimi Vilniaus apygardos teismas priėmė antstolio atsisakymą nuo atskirojo skundo ir apeliacinį procesą nutraukė. Antstolis 2015-04-16 užbaigė vykdomąją bylą ir grąžino vykdomąjį dokumentą išieškotojui. Kreditorė UAB „Profesinioalios statybos sistemos“ 2015-04-17 pateikė antstoliui M. P. vykdyti 2014-09-17 Vilniaus apygardos teismo nutartį civilinėje byloje Nr. 2-5608-823/2014 dėl laikinųjų apsaugos priemonių taikymo skolininkės turtui. Vykdomasis dokumentas antstolio patvarkymu priimtas 2015-04-17, 2015-04-21 sudarytas turto aprašas ir patikslinti areštuoto turto duomenys Turto areštų registre. 2015-04-11 antstolio kontoroje gautas pareiškėjos skundas.

10Pareiškėjas nurodo, kad antstolis M. P. neturėjo teisės priimti vykdyti 2014-09-17 nutartį dėl laikinųjų apsaugos priemonių taikymo, kadangi buvo pasibaigęs CPK 147 str. 6 d. nustatytas 14 dienų terminas patikslinti areštuoto turto duomenis.

11Bendrieji laikinųjų apsaugos priemonių galiojimo klausimai reglamentuojami CPK 150 straipsnyje. Jų taikymas siejamas su nutarties dėl laikinųjų apsaugos priemonių priėmimu, tačiau laikinųjų apsaugos priemonių galiojimo pabaiga laiko atžvilgiu ne visada susijusi su nutarties dėl laikinųjų apsaugos priemonių panaikinimu. CK 150 straipsnio 2 dalyje nustatyta, kad laikinųjų apsaugos priemonių galiojimas panaikinamas teismo sprendimu, bet nenurodyta, jog dėl to panaikinama teismo nutartis, kuria buvo taikytos laikinosios apsaugos priemonės. Pagal CPK 150 straipsnio 3 dalį ieškinio patenkinimo atveju laikinosios apsaugos priemonės galioja iki teismo sprendimo įvykdymo, išskyrus CPK 147 straipsnio 6 dalyje numatytą atvejį. Šioje normoje reglamentuojamas laikinosios apsaugos priemonės turto arešto, jeigu teismo nutartyje nenurodytas konkretus areštuojamas turtas, galiojimas laiko atžvilgiu. Laikinoji apsaugos priemonė – turto areštas, kai nenurodytas areštuotas turtas, galioja keturiolika dienų nuo nutarties dėl laikinųjų apsaugos priemonių taikymo priėmimo dienos, jeigu per šį laiką į antstolį nesikreipiama ir nepatikslinami areštuoto turto duomenys. Šiuo atveju laikinosios apsaugos priemonės galiojimo pabaiga nesiejama su teismo nutarties panaikinimu ar pakeitimu, bet pasibaigia įstatymo pagrindu esant jame nurodytai aplinkybei. Nurodomoje CPK 147 straipsnio 6 dalyje nustatyta išlyga reiškia, kad teismui priėmus nutartį taikyti laikinąsias apsaugos priemones dėl turto arešto, bet asmeniui, kurio prašymu jos taikytos, nesikreipus į antstolį ir nepatikslinus areštuoto turto duomenų – jos galioja keturiolika dienų nuo nutarties dėl laikinųjų apsaugos priemonių taikymo priėmimo dienos, o vėliau jos negalioja. Praėjus šiam terminui antstolis neturi pagrindo pagal teismo nutartį tikrinti ir tikslinti areštuotino turto duomenų, nes turtas įstatymo pagrindu vertinamas kaip neareštuotas. Nėra teisinio pagrindo neareštuoto turto įtraukti į areštuoto turto apyrašą, o įtraukimas į tokį vertinamas kaip neteisėtas.

12Nagrinėjamoje byloje nustatyta, kad 2014-09-22 kreditorė UAB „Profesinioalios statybos sistemos“ pateikė antstoliui V. Č. Vilniaus apygardos teismo 2014-09-17 nutartį civilinėje byloje Nr. 2-5608-823/2014 dėl laikinųjų apsaugos priemonių taikymo skolininkės UAB „Šebsta“ turtui. Antstolis 2014-09-23 ir 2014-10-08 sudarė turto aprašus ir perdavė duomenis Turto areštų registrui. Iš pasakyto seka, kad imperatyvus CPK 147 str. 6 d. nustatytas 14 dienų terminas nebuvo praleistas. Tačiau dėl pasikeitusių aplinkybių - 2014-12-16 nutartimi Vilniaus miesto apylinkės teismui panaikinus antstolio V. Č. 2014-09-22 patvarkymą priimti 2014-09-17 Vilniaus apygardos teismo nutartį ir vykdomąją bylą nutraukus – antstolis V. Č. neturėjo teisės atlikti tolimesnių veiksmų, susijusių su UAB „Šebsta“ turto areštu. Antstolis apskundė minėtą nutartį ir tik 2015-04-16 atsiėmė atskirąjį skundą, o kreditorė UAB „Profesinioalios statybos sistemos“ jau kitą dieną kreipėsi į antstolį M. P. ir pateikė jam vykdyti Vilniaus apygardos teismo 2014-09-17 nutartį civilinėje byloje Nr. 2-5608-823/2014, todėl nėra pagrindo laikyti, kad kreditorė praleido įstatymo nustatytą terminą. Kadangi 2014-09-17 Vilniaus apygardos teismo nutartis civilinėje byloje Nr. 2-5608-823/2014 dėl laikinųjų apsaugos priemonių taikymo skolininkės UAB „Šebsta“ turtui nėra panaikinta, ji įsiteisėjusi, be to, minėta nutartis nenustojo galioti, nes CPK 147 str. 6 d. nustatyti reikalavimai nebuvo pažeisti, todėl antstolis M. P. teisėtai ir pagrįstai priėmė vykdyti pateiktą vykdomąjį dokumentą, nenustatęs jokių akivaizdžių kliūčių priimti vykdomąjį dokumentą ir pradėti vykdymo veiksmus. Esant išdėstytoms faktinėms aplinkybėms konstatuotina, jog antstolis M. P. vykdymo veiksmus pradėjo nepasibaigus laikinosios apsaugos priemonės turto arešto galiojimo terminui, todėl nėra pagrindo pripažinti antstolio veiksmuose CPK 147 straipsnio 6 dalies pažeidimo.

13Kadangi teismas nenustatė aplinkybių, kurios leistų teigti, kad antstolis, priimdamas vykdymui vykdomąjį dokumentą, neįvertino įstatyme nustatytų akivaizdžių kliūčių priimti vykdomąjį dokumentą ir pradėti jį vykdyti, pareiškėjos argumentai dėl 2015-04-17 patvarkymo priimti vykdomąjį dokumentą vykdyti panaikinimo laikytini nepagrįstais.

14Esant išdėstytiems pagrindams, laikytini nepagrįstais ir išvestiniai pareiškėjos skundo reikalavimai.

15Pažymėtina, jog 2015-05-15 nutartimi Lietuvos apeliacinis teismas atmetė pareiškėjos prašymą dėl Vilniaus apygardos teismo 2014-09-17 nutartimi civilinėje byloje Nr. 2-5608-823/2014 taikytų laikinųjų apsaugos priemonių panaikinimo, nenustatęs CPK 147 straipsnio 6 dalies pažeidimo (21-22 b.l.).

16Įvertinus civilinėje byloje surinktus įrodymus, vykdymo proceso metu antstolio padarytų esminių Civilinio proceso kodekso pažeidimų nenustatyta, todėl, esant nurodytoms aplinkybėms, pareiškėjos skundas atmestinas kaip nepagrįstas (CPK 513 str.).

17Teismas, vadovaudamasis Lietuvos Respublikos Civilinio proceso kodekso 290 - 291 str., 510 - 513 str.,

Nutarė

18Atmesti pareiškėjos UAB „Šebsta“, į.k. 259968070, skundą dėl antstolio M. P. veiksmų.

19Nutarties kopijas siųsti proceso dalyviams.

20Nutartis per septynias dienas nuo jos priėmimo gali būti skundžiama atskiruoju skundu Kauno apygardos teismui per Kauno apylinkės teismą.

Proceso dalyviai
1. Kauno apylinkės teismo teisėja Vidutė Liubševičiūtė, teismo posėdyje... 2. Pareiškėja UAB „Šebsta“ skundu prašo panaikinti antstolio M. P.... 3. Pareiškėjas nurodo, kad antstolis M. P. nepagrįstai priėmė vykdyti... 4. Antstolis M. P. 2015-05-12 priėmė patvarkymą, kuriuo nutarė netenkinti... 5. Suinteresuotas asmuo UAB „Profesinioalios statybos sistemos“ atsiliepime į... 6. Byla dėl antstolio veiksmų nagrinėtina rašytinio proceso tvarka (CPK 443... 7. Skundas atmestinas.... 8. Lietuvos Aukščiausiojo Teismo praktikoje, taikant ir aiškinant vykdymo... 9. Iš vykdomosios bylos Nr. 0123/15/00480 nustatyta, kad 2014-09-17 Vilniaus... 10. Pareiškėjas nurodo, kad antstolis M. P. neturėjo teisės priimti vykdyti... 11. Bendrieji laikinųjų apsaugos priemonių galiojimo klausimai reglamentuojami... 12. Nagrinėjamoje byloje nustatyta, kad 2014-09-22 kreditorė UAB... 13. Kadangi teismas nenustatė aplinkybių, kurios leistų teigti, kad antstolis,... 14. Esant išdėstytiems pagrindams, laikytini nepagrįstais ir išvestiniai... 15. Pažymėtina, jog 2015-05-15 nutartimi Lietuvos apeliacinis teismas atmetė... 16. Įvertinus civilinėje byloje surinktus įrodymus, vykdymo proceso metu... 17. Teismas, vadovaudamasis Lietuvos Respublikos Civilinio proceso kodekso 290 -... 18. Atmesti pareiškėjos UAB „Šebsta“, į.k. 259968070, skundą dėl... 19. Nutarties kopijas siųsti proceso dalyviams.... 20. Nutartis per septynias dienas nuo jos priėmimo gali būti skundžiama...