Byla 2A-539-253/2008

1Klaipėdos apygardos teismo Civilinių bylų skyriaus kolegija, susidedanti iš kolegijos pirmininkės teisėjos Albinos Pupeikienės, kolegijos teisėjų Savinijaus Katausko, Erikos Misiūnienės, sekretoriaujant Rimai Zigmantienei, dalyvaujant pareiškėjai J. M. , viešame kolegijos posėdyje apeliacine žodinio proceso tvarka išnagrinėjo pareiškėjos J. M. apeliacinį skundą dėl Šilutės rajono apylinkės teismo 2008 m. kovo 12 d. sprendimo civilinėje byloje pagal pareiškėjos J. M. pareiškimą suinteresuotiems asmenims Klaipėdos apskrities viršininko administracijai, Šilutės rajono savivaldybei, A. Ž. , N. D. , A. B. , Z. S. , R. S. , L. S. dėl juridinę reikšmę turinčių faktų nustatymo.

2Kolegija, išnagrinėjusi civilinę bylą,

Nustatė

3pareiškėja kreipėsi į teismą su pareiškimu, kurį vėliau patikslino (b. l. 62–64), prašydama: 1) nustatyti juridinę reikšmę turintį faktą, kad jos tėvas M. Ž. iki 1940 m. turto nacionalizacijos nuosavybės teise ( - ), valdė gyvenamąjį namą ir ūkinius pastatus; 2) nuo sprendimo atkurti nuosavybės teises priėmimo dienos Šilutės rajono savivaldybės sprendimu pareiškėjai išmokėti piniginę kompensaciją už valstybės išperkamą gyvenamąjį namą su priklausiniais ir žemės dalimi, esantį ( - ), nuosavybės teise priklausiusį jos tėvui M. Ž. . 2008-03-06 posėdžio metu prašė atnaujinti terminą paduoti pareiškimą dėl nuosavybės teisių atkūrimo ir terminą pateikti nuosavybės teises patvirtinančius dokumentus dėl nuosavybės teisių į pastatus atkūrimo. Nurodė, kad dėl nuosavybės teisių atkūrimo į šiuos pastatus iki šiol niekur nesikreipė. Nežinojo, kad iki 2001-12-31 reikėjo paduoti pareiškimą.

4Šilutės rajono apylinkės teismas 2008-03-12 sprendimu pareiškimą atmetė. Teismas nurodė, jog iki 2001 m. gruodžio 31 d. piliečiams, praleidusiems įstatymų nustatytą terminą pateikti prašymus atkurti nuosavybės teises į nekilnojamąjį turtą dėl priežasčių, kurias teismas pripažįsta svarbiomis, praleistas terminas gali būti atnaujinamas. Pareiškėjos nurodytos prašymo pateikimo praleidimo priežasties – nežinojimo, jog tai reikia padaryti, teismas nelaikė svarbia priežastimi ir nurodė, kad įstatymas suteikė galimybę piliečiams pareikšti savo valią per pakankamai ilgą laikotarpį – dešimt metų. Pareiškėjos brolis A. Ž. laiku kreipėsi su prašymu dėl nuosavybės teisės atkūrimo į žemę, pareiškėja taip pat turėjo galimybę susižinoti ir laiku pareikšti prašymą. Teismas konstatavo, jog praleistas terminas negali būti atnaujintas, nes jis praleistas ne dėl svarbių priežasčių.

5Apeliaciniu skundu pareiškėja J. M. prašo panaikinti Šilutės rajono apylinkės teismo 2008-03-12 sprendimą ir priimti naują sprendimą – pareiškimą tenkinti. Nurodė, kad su broliu apie nuosavybės teisių atkūrimą nebuvo kalbėję. Teismas nesivadovavo sąžiningumo, protingumo ir teisingumo principais ir neatsižvelgė į tai, kad pareiškėjos nežinojimą, jog reikia pateikti prašymą dėl nuosavybės teisių į nekilnojamąjį turtą atkūrimo, nulėmė jos senyvas amžius ir negalėjimas sekti kasdienės informacijos. Iš laikraštyje publikuotos savivaldybės informacijos ji manė, kad dokumentus dėl nuosavybės teisių atkūrimo galima pristatyti iki 2007-09-30.

6Atsiliepimuose į apeliacinį skundą suinteresuoti asmenys Klaipėdos apskrities viršininko administracija ir Šilutės rajono savivaldybė su skundu nesutinka, prašo atmesti skundą kaip nepagrįstą ir palikti pirmosios instancijos teismo sprendimą nepakeistą. Nurodo, kad nežinojimas negali būti pripažintas svarbia priežastimi praleistam terminui pateikti prašymą dėl nuosavybės teisių atkūrimo atnaujinti.

7Apeliacinis procesas nutrauktinas.

8Teismas gali nustatyti tik tuos juridinius faktus, kurie sukels asmeniui asmeninių ar turtinių teisių atsiradimą, pasikeitimą ar pasibaigimą (CPK 444 str. 1 d.). Lietuvos Aukščiausiasis Teismas yra suformulavęs taisyklę, kad faktai, išvardyti CPK 444 straipsnyje, yra juridiniai ne bet kada ir ne kiekvieno asmens atžvilgiu, o tik tam tikroje įstatymų apibrėžtoje situacijoje, kai, juos nustačius, pareiškėjai įgis tam tikrą subjektinę teisę. Sprendžiant klausimą, ar asmeniui, kuris kreipėsi dėl juridinio fakto nustatymo, toks juridinis faktas sukels asmeninių ar turtinių teisių atsiradimą, pasikeitimą ar pasibaigimą, būtina vadovautis galiojančiais Lietuvos Respublikos įstatymais ir kitomis civilinius teisinius santykius reglamentuojančiomis nuostatomis, atsižvelgiant į pareiškėjo nurodytą faktinį ir teisinį pagrindą.

9Pareiškėjos prašomas nustatyti juridinis faktas – kad jos tėvas M. Ž. iki 1940 m. turto nacionalizacijos nuosavybės teise ( - ), valdė gyvenamąjį namą ir ūkinį pastatą, nenustatinėtinas, nes nesukels pareiškėjai teisinių pasekmių – byloje nėra duomenų, kad pareiškėja pagal Atkūrimo įstatyme nustatytas sąlygas būtų padavusi prašymą atkurti nuosavybės teises į jos tėvui priklausiusį turtą.

10Piliečių prašymus atkurti nuosavybės teises į gyvenamuosius namus, jų dalis, butus, ūkinės komercinės paskirties pastatus Vyriausybės nustatyta tvarka nagrinėja savivaldybės vykdomoji institucija ar kita Vyriausybės įgaliota institucija (LR piliečių nuosavybės teisių į išlikusį nekilnojamąjį turtą atkūrimo įstatymo 17 str. 2 d.). Piliečių nuosavybės teisių į išlikusį nekilnojamąjį turtą atkūrimo įstatymo (toliau – Atkūrimo įstatymas) 10 straipsnyje (iki 2004-10-26 galiojusi įstatymo redakcija) nustatyti prašymų atkurti nuosavybės teises į nekilnojamąjį turtą padavimo terminas (iki 2001-12-31) ir nuosavybės teises bei giminystės ryšį su savininku patvirtinančių dokumentų pateikimo terminas (iki 2003-12-31) turėjo naikinamųjų terminų pobūdį, nes, pagal tuomet galiojusias įstatymo redakcijas, šių terminų praleidimo faktas buvo siejamas su teisės į nuosavybės teisių atkūrimą netekimu, nesvarbu, dėl kokių priežasčių (objektyvių ar subjektyvių) šie terminai buvo praleisti. Pagal šio straipsnio 2004 m. spalio 12 d. įstatymo Nr. IX-489 redakciją (įsigaliojusią nuo 2004-10-26), nurodyti terminai prarado naikinamąją reikšmę ir tapo atnaujintinais terminais. Tai rodo straipsnio 1 ir 4 dalių nuostatos, kad piliečiams, praleidusiems nustatytą terminą dėl priežasčių, kurias teismas pripažįsta svarbiomis, praleistas terminas gali būti atnaujinamas.

11Pirmosios instancijos teismas, nagrinėdamas pareiškėjos pareiškimą, nustatė, jog pareiškėja nustatytais terminais nesikreipė į savivaldybės instituciją su prašymu atkurti nuosavybės teises į jos tėvui priklausiusį nekilnojamąjį turtą. Termino praleidimo priežasčių nepripažino svarbiomis ir pareiškimą atmetė LR CPK 576–578 str. pagrindu.

12Kadangi pareiškėja iki pareiškimo padavimo teismui dienos nesikreipė ikiteismine tvarka į valstybės įgaliotą instituciją dėl nuosavybės teisių atkūrimo į jos tėvui priklausiusį turtą, pareiškėjos prašomas nustatyti juridinis faktas jai nesukurtų tų teisinių pasekmių, kurių ji siekia. Todėl byla dėl tokio pobūdžio fakto nustatymo nenagrinėtina teisme (CPK 444 str. 1 d.).

13Kadangi teismas bylą išnagrinėjo ir dėl tos dalies priėmė joje sprendimą, jis naikintinas dėl Civilinio proceso kodekso normų pažeidimo, dėl kurio buvo neteisingai išspręsta byla (CPK 329 str. 1 d.), o byla dėl juridinę reikšmę turinčio fakto, kad pareiškėjos tėvas M. Ž. iki 1940 m. turto nacionalizacijos nuosavybės teise ( - ), valdė gyvenamąjį namą ir ūkinius pastatus, nustatymo turint tikslą atkurti nuosavybės teises į išlikusį nekilnojamąjį turtą, nutrauktina remiantis Civilinio proceso kodekso 293 str. 1 p. (CPK 326 str. 1 d. 5 p., Lietuvos Aukščiausiojo Teismo senato 2005-12-29 nutarimo Dėl teisės normų, reglamentuojančių juridinę reikšmę turinčių faktų nustatymą, taikymo teismų praktikoje 1.3 punktas).

14Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso 290–291 straipsniais, teismas

Nutarė

15panaikinti Šilutės rajono apylinkės teismo 2008 m. kovo 12 d. sprendimą.

16Civilinę bylą pagal pareiškėjos J. M. pareiškimą suinteresuotiems asmenims Klaipėdos apskrities viršininko administracijai, Šilutės rajono savivaldybei, A. Ž. , N. D. , A. B. , Z. S. , R. S. , L. S. dėl juridinę reikšmę turinčio fakto nustatymo, termino atnaujinimo nutraukti.

Proceso dalyviai