Byla II-1610-437/2009
Dėl nutarimo panaikinimo

1Vilniaus apygardos administracinio teismo teisėjas Raimondas Blauzdžius, sekretoriaujant Rasai Tebėraitei, dalyvaujant vertėjai Violetai Marčiulionienei, administracinėn atsakomybėn patrauktam asmeniui O. Š., viešame teismo posėdyje išnagrinėjęs administracinio teisės pažeidimo bylą pagal O. Š. skundą dėl nutarimo panaikinimo,

Nustatė

2SĮ „Susisiekimo paslaugos“ kontrolierius 2009-09-29 surašė O. Š. administracinio teisės pažeidimo protokolą Nr. 1247675-1 ir 2009-09-29 priėmė nutarimą Nr. 1247675-1, kuriame nustatė, kad 2009-09-29 apie 12.36 val. ji važiavo autobusu Nr. 871 maršrutu Nr. 16, tarp stotelių „Pelesos“ – „Stadionas“ be bilieto, ir taip pažeidė Važiavimo maršrutiniais autobusais ir troleibusais taisyklių 33.1 punkto reikalavimus. Kontrolierius kvalifikavo O. Š. veiksmus pagal LR administracinių teisės pažeidimų kodekso (toliau – ATPK) 142 str. 4 d. ir, nustatęs jos atsakomybę lengvinančią aplinkybę, kad teisės pažeidimą padarė neįgalus asmuo (ATPK 31 str. 1 d. 10 p.), nutarė jai skirti administracinę nuobaudą – 60 litų baudą (b. l. 3-4, 8-9).

3Administracinėn atsakomybėn patraukta O. Š. padavė teismui skundą (b. l. 2), kuriame prašė panaikinti nutarimą. Skunde paaiškino, kad ji su savimi turėjo vienkartinį bilietą, tačiau jo nepažymėjo, nes autobuse buvo daug žmonių ir tik trys komposteriai, kurių ji nematė. Teismo posėdyje administracinėn atsakomybėn patraukta O. Š. palaikė skundą ir prašė jį tenkinti remiantis jame išdėstytais argumentais. Papildomai paaiškino, kad neprašė kitų autobusu važiavusių žmonių pažymėti jos bilietą, nes nematė komposterio. Nurodė, kad niekur nedirba, gauna 600 Lt netekto darbingumo pensiją, prašė sumažinti jai paskirtą nuobaudą, jei teismas nuspręs, kad ji padarė pažeidimą.

4Teismo posėdyje protokolą surašiusios ir nutarimą priėmusios institucijos atstovas nedalyvavo.

5Skundas tenkinamas iš dalies.

6LR administracinių teisės pažeidimų kodekso 142 straipsnio 4 dalis, pagal kurią O. Š. yra paskirta administracinė nuobauda, nustato atsakomybę už keleivių važiavimą be bilieto keleivinėmis kelių transporto priemonėmis.

7Važiavimo maršrutiniais autobusais ir troleibusais Vilniuje tvarką reglamentuoja Vilniaus miesto savivaldybės tarybos 2005-11-23 sprendimu Nr. 1-967 patvirtintos Važiavimo maršrutiniais autobusais ir troleibusais taisyklės. Taisyklių 16 punktas nustato, kad pažymėtas vienkartinis bilietas suteikia teisę važiuoti viena transporto priemone viena maršruto kryptimi iki galinės maršruto stotelės. Tų pačių Taisyklių 17 punktas nustato, kad keleivis privalo įsigyti ir turėti bilietą prieš įlipdamas į autobusą ar troleibusą. Jei nėra galimybės to padaryti, vienkartinį bilietą keleivis įsigyja iš vairuotojo toje pačioje stotelėje, kurioje jis įlipo, ir nedelsdamas jį pažymi. Taisyklių 18 punkte nustatyta, kad keleivis, įlipęs į autobusą arba troleibusą, privalo nedelsdamas pažymėti vienkartinį bilietą arba turėti kitą Taisyklėse numatytą dokumentą. Kontrolieriaus prašymu keleivis privalo pateikti pažymėtą vienkartinį bilietą (Taisyklių 31.1 p.). Pagal Taisyklių 33.1 punktą keleivis laikomas važiuojančiu be bilieto, jei kontrolės metu jis nepateikia kontrolieriui tinkamai pažymėto vienkartinio bilieto arba galiojančio terminuoto bilieto, galiojančio vardinio terminuoto arba pažymėto vienkartinio bilieto su nuolaida ir galiojančio dokumento, patvirtinančio asmens teisę į transporto lengvatą.

8Teismo posėdyje apklausti liudytojai – SĮ „Susisiekimo paslaugos“ kontrolieriai J. S. ir R. B. parodė, kad protokole nurodytu laiku autobuse Nr. 871 jie tikrino keleivius, O. Š. važiavo autobusu be bilieto (pateikė nepažymėtą vienkartinį bilietą), ji sėdėjo ir kai pamatė kontrolierius stojosi. Kontrolieriai nurodė, kad autobuse buvo 6-7 komposteriai, vienas šalia administracinėn atsakomybėn patrauktos O. Š.. Teismas neturi pagrindo abejoti teismo posėdyje apklaustų liudytojų parodymais, o administracinėn atsakomybėn patrauktos O. Š. paaiškinimus, išdėstytus skunde ir teismo posėdyje, vertina kaip jos pasirinktą gynybos būdą, siekiant išvengti administracinės atsakomybės. Todėl naikinti nutarimą (b. l. 3, 8-9) dėl skunde nurodytų argumentų nėra pagrindo.

9Teismo posėdyje administracinėn atsakomybėn patraukta O. Š. prašė, jei teismas nuspręs, kad pažeidimas padarytas, sumažinti jai nutarimu paskirtą baudą. ATPK 301 str. 1 dalyje nustatyta, kad sprendžiant, ar administracinį teisės pažeidimą padariusiam asmeniui gali būti paskirta mažesnė nuobauda nei sankcijoje numatyta minimali arba paskirta švelnesnė nuobauda nei numatyta sankcijoje, arba visai neskiriama administracinė nuobauda, turi būti atsižvelgiama į aplinkybes, nurodytas šio kodekso 30 str. 2 dalyje, šio kodekso 31 straipsnyje nustatytas atsakomybę lengvinančias bei kitas įstatymų nenurodytas lengvinančias aplinkybes, vadovaujantis teisingumo ir protingumo kriterijais. Taigi, administracinės nuobaudos švelninimas, vadovaujantis ATPK 301 nuostatomis, galimas tik esant išskirtinėms aplinkybėms, kurios itin švelnina pažeidėjo atsakomybę. Tokių išskirtinių aplinkybių, itin švelninančių pažeidėjo atsakomybę teismas nenustatė.

10Tačiau atsižvelgiant į tai, kad administracinėn atsakomybėn patrauktas asmuo yra neįgalus (ATPK 31 str. 1 d. 10 p., b. l. 5), gauna mažas pajamas (apie 600 Lt per mėnesį, b. l. 15), administracinėn atsakomybėn patrauktos O. Š. padaryto pažeidimo pobūdį, pažeidimą padariusio asmens asmenybę, sunkinančių aplinkybių nenustatyta, darytina išvada, kad paskirta administracinė nuobauda yra per griežta ir prieštarauja teisingumo bei protingumo kriterijams, o ATPK 20 straipsnyje numatyti tikslai gali būti pasiekti sumažinus nutarimu O. Š. paskirtos baudos dydį. Remiantis išdėstytais motyvais O. Š. skundas tenkinamas iš dalies, nutarimu (b. l. 3, 8-9) paskirta 60 Lt bauda keičiama į 20 Lt baudą.

11Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos administracinių bylų teisenos įstatymo 124 str. 1 d. 5 p., 128 str., 129 str.,

Nutarė

12administracinėn atsakomybėn patrauktos O. Š. skundą patenkinti iš dalies. Pakeisti SĮ „Susisiekimo paslaugos“ kontrolieriaus 2009-09-29 nutarimą Nr. 1247675-1, sumažinant O. Š. paskirtos baudos dydį nuo 60 iki 20 (dvidešimties) litų.

13Nutartis per 10 dienų nuo jos paskelbimo apeliacine tvarka gali būti skundžiama Lietuvos vyriausiajam administraciniam teismui, paduodant apeliacinį skundą tiesiogiai šiam teismui arba per Vilniaus apygardos administracinį teismą.

Proceso dalyviai