Byla I-272-609/2008
Dėl įsakymo ir atsakymų panaikinimo ir įpareigojimo atlikti veiksmus

1Klaipėdos apygardos administracinio teismo teisėjų kolegija, susidedanti iš Eglės Kiaurakytės (pirmininkaujanti ir pranešėja), Alonos Romanovienės ir Laimutės Jokubauskaitės, sekretoriaujant Linai Lesnikovai, dalyvaujant pareiškėjui A. Š. , atsakovo Klaipėdos apskrities viršininko administracijos atstovui Arūnui Juočui viešame teismo posėdyje išnagrinėjo administracinę bylą pagal pareiškėjo A. Š. patikslintą skundą atsakovams Klaipėdos apskrities viršininko administracijai, Nacionalinei žemės tarnybai prie Žemės ūkio ministerijos dėl įsakymo ir atsakymų panaikinimo ir įpareigojimo atlikti veiksmus.

2Teisėjų kolegija, išnagrinėjusi bylą,

Nustatė

3pareiškėjas A. Š. patikslintu skundu (b.l. 98-101) prašo panaikinti 2007-07-02 Klaipėdos apskrities viršininko administracijos įsakymą Nr. 4-3817-(1.7), kuriuo jis nebuvo įtrauktas į šio įsakymo priedu patvirtintą „Suvestinę asmenų, kurie pateikė prašymus įteisinti asmeninio ūkio naudojimą, atkurti lygiaverčius sklypus ir nuomoti laisvą valstybinę žemės ūkio paskirties žemę Rusnės kadastro vietovėje“, Klaipėdos apskrities viršininko administracijos 2007-10-19 atsakymą Nr. 2.1-414-(1.14), Nacionalinės žemės tarnybos prie Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministerijos 2007-05-24 atsakymą Nr. 3B-7.5-Š-491-571 bei 2007-11-16 atsakymą Nr. 3B- (7.5)-Š-491/2-1350. Be to prašo jį atstatyti į eilę asmenų, pageidaujančių įteisinti asmeninio ūkio žemės naudojimą, patvirtintą Klaipėdos apskrities viršininko 2005 08 08 įsakymu Nr. 13.6-3395, bei leisti pasirinkti norimą žemės sklypą iš laisvos valstybinės žemės fondo.

4Pareiškėjas patikslintame skunde nurodo, kad pažeidžiant Žemės reformos įstatymą ir Žemės reformos žemėtvarkos projektų kaimo vietovėje rengimo metodiką, buvo pažeista jo pasirinkimo teisė ir eiliškumas, nes jis iki šiol neturi jam įstatymų numatyta tvarka skirto 35 arų asmeninio ūkio žemės sklypo. Klaipėdos apskrities viršininko administracija 2007-03-21 atsakyme Nr. 2.-110-1.14 nurodė, kad jis nebuvo išbrauktas iš 7 grupės pretendentų eilės, tačiau Klaipėdos apskrities viršininko administracijos 2007-10-19 atsakyme Nr. 2.1-414-(1.14) ir Nacionalinės žemės tarnybos prie Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministerijos 2007-11-16 atsakyme Nr. 3B- (7.5)-Š-491/2-1350 pažymėta, kad jis negalėjo būti įrašytas į 7 pretendentų eilę, nes jam jau buvo suformuotas asmeniniam ūkiui skirtas 35 arų sklypas, kurio projektas buvo patvirtintas Klaipėdos apskrities viršininko 1999-08-24 įsakymu Nr. 1734. Pareiškėjas nurodo, kad jis 35 arų sklypo neturi ir 1999-08-24 įsakymu Nr. 1734 patvirtintame žiniaraštyje ties jo pavarde padėtas parašas suklastotas. 2000 ir 2008 metais atlikus žemės sklypo matavimus paaiškėjo, kad sklypo plotas sudaro 17 arų. 2005-01-31, prieš paskelbiant Rusnės kadastro vietovės laisvos žemės papildymo projektą, jis pateikė raštišką prašymą suformuoti asmeninio ūkio žemės sklypą.

5Atsakovas Klaipėdos apskrities viršininko administracija atsiliepime į skundą (b.l. 55-56) nurodo, kad Klaipėdos apskrities viršininko 1999-08-24 įsakymu 1734 „Dėl žemės reformos žemėtvarkos projekto patvirtinimo Šilutės rajone" patvirtintame Rusnės kadastro vietovės žemės reformos žemėtvarkos projekte įvardintas projektinis sprendinys, kuriuo pareiškėjui A. Š. suformuoti du asmeninio ūkio žemės sklypai 0,35 ha bendro ploto. Planinės medžiagos tikslumas ir, mastelis neleidžia tiksliai konstatuoti suformuotų sklypų ploto, todėl Klaipėdos apskrities viršininko administracija neatmeta prielaidos, kad suformuotų sklypų faktinis dydis, atsižvelgiant į nusistovėjusias žemėvaldų ribas yra mažesnis, kurį galima nustatyti tik atlikus matavimus lauke. Kol nėra nustatytos konkrečios klaidos, t.y. konkretus sklypų plotas atliekant matavimus vietoje, aukščiau minėtame žemės reformos žemėtvarkos projekte, Klaipėdos apskrities viršininko administracija neturi pagrindo keisti projekto sprendinius. Pasitvirtinus faktams, Klaipėdos apskrities viršininko administracija sutinka keisti projektinius sprendinius Teritorijų planavimo ir Žemės įstatymo nustatyta tvarka bei suformuoti trūkstamo ploto žemės sklypą. Taip pat projektiniai sprendiniai galėtų būti keičiami ir tuo atveju, jeigu pareiškėjas pageidautų sustambinti žemėvaldą, t.y. asmeninio ūkio žemę suformuoti viename sklype. Pažymėtina, kad tiek vienu tiek kitu atveju žemės sklypas, vadovaujantis Lietuvos Respublikos žemės reformos įstatymo 15 straipsnio 9 dalimi bei Žemės reformos kaimo gyvenamojoje vietovėje tvarkos aprašo, patvirtinto Lietuvos Respublikos Vyriausybės 1998-04-01 nutarimu Nr. 385 9 punktu būtų formuojamas asmeninio ūkio žemės sklypų, kurie buvo nuolat naudojami iki 1993-12-31, teritorijoje. Pažymi, kad pareiškėjas nei viename prašyme nėra įvardijęs konkretaus siekio ir Klaipėdos apskrities viršininko administracija nežino ar pareiškėjas pageidauja sustambinti žemėvaldą ar ištaisyti spėjamas klaidas žemėtvarkos projekte ir suformuoti trūkstamo ploto žemės sklypą. Nurodo, kad prašomas pripažinti negaliojančiu Šilutės rajono žemėtvarkos skyriaus sprendimas, neįtraukti pareiškėją į Klaipėdos apskrities viršininko 2007-07-02 įsakymo Nr. 4-3817-(1.3) priedą „Suvestinis asmenų, kurie pateikė prašymus įteisinti asmeninio ūkio naudojimą atkurti nuosavybės teises suteikiant lygiaverčius sklypus ir nuomoti laivą valstybinę žemės ūkio paskirties žemę Rusnės kadastro vietovėje" sąrašus neegzistuoja. Klaipėdos apskrities viršininko administracijos 2007-10-19 raštas Nr. 2.1 -414-(l.14) ir Nacionalinės žemės tarnybos prie žemės ūkio ministerijos 2007-11-16 raštas Nr. 3B-(7.5)-S-491/2-1350 yra informacinio pobūdžio ir juridinių pasekmių nesukelia. Taip pat nurodo, kad prašymas pareiškėjui leisti rinktis žemės sklypą iš laisvos valstybinės žemės fondo žemės prieštarauja Lietuvos Respublikos žemės reformos įstatymo 15 straipsnio 9 dalies bei Žemės reformos kaimo gyvenamojoje vietovėje tvarkos aprašo, patvirtinto Lietuvos Respublikos Vyriausybės 1998-04-01 nutarimu Nr. 385 9 punkto nuostatoms.

6Atsakovo atstovas prašo skundo netenkinti atsiliepimuose išdėstytų argumentų pagrindu.

7Atsakovas Nacionalinė žemės tarnyba prie Žemės ūkio ministerijos atsiliepime į skundą (b.l. 50-52) nurodo, kad su skundo reikalavimais nesutinka. Pažymi, kad rengiant Klaipėdos apskrities Šilutės rajono Rusnės kadastro vietovės žemės reformos žemėtvarkos projektą, kuris patvirtintas Klaipėdos apskrities viršininko 1999-08-24 įsakymu Nr. 1734, visas A. Š. Šilutės rajono Rusnės miesto ir apylinkės tarybos I šaukimo 24 sesijos 1994-06-09 sprendimu Nr. 12 asmeniniam ūkiui skirtas 0,35 ha žemės plotas suprojektuotas ir patvirtintas. Pagal Rusnės kadastro vietovės žemės reformos žemėtvarkos projekto dokumentų byloje esantį rengiamo žemės reformos žemėtvarkos projekto svarstymo su pretendentais tais metais gauti žemę žiniaraštį, tuo metu (1999-04-23) pilietis sutiko su jam asmeniniam ūkiui suprojektuotų žemės sklypų vieta, ribomis, pasirašė minėtame žiniaraštyje. Apskrities viršininko patvirtinti žemės reformos žemėtvarkos projektai, kuriuose suformuoti žemės, miško sklypai ir vandens telkiniai pagal Žemės reformos įstatymo 10 straipsnyje nustatytą asmenų, įsigyjančių žemę, mišką ir vandens telkinius, eiliškumą, įgyvendinami Žemės reformos žemėtvarkos projektų kaimo vietovėje rengimo metodikos, patvirtintos Žemės ir miškų ūkio ministerijos 1998 m. balandžio 23 d. įsakymu Nr. 207 „Dėl Žemės reformos Žemėtvarkos projektų kaimo vietovėje rengimo metodikos patvirtinimo" VII skyriaus nustatyta tvarka. Pagal šią tvarką suprojektuotos žemės sklypų ribos ir keliai parodomi bei paženklinami vietovėje. Pagal žemės sklypo paženklinimo duomenis parengiamas žemės sklypo planas ir jo pagrindu apskaičiuojamas žemės sklypo bendras plotas bei apskaičiuojami žemės naudmenų plotai. Projekto autorius atsakingas už tai, kad jo apskaičiuotas paženklinto žemės sklypo plotas užtikrintų leistiną ploto apskaičiavimo paklaidą. Leistina žemės sklypo ploto apskaičiavimo paklaida nustatoma vietovėje paženklinto ir apskaičiuoto sklypo plotą palyginus su juridiškai įteisinamu plotu. Kadangi nei A. Š. nei Klaipėdos apskrities viršininko administracija Tarnybai nėra pateikę informacijos apie tai, jog A. Š. Šilutės rajono Rusnės kadastro vietovės žemės reformos žemėtvarkos projekte, patvirtintame Klaipėdos apskrities viršininko 1999-08-24 įsakymu Nr. 1734, suprojektuoti žemės sklypai buvo ženklinami vietoje, teigti, kad asmeniniam ūkiui suformuotas žemės plotas yra mažesnis negu nurodytas žemės reformos žemėtvarkos projekte, negalima. Klaipėdos apskrities viršininkas remiantis Žemės reformos žemėtvarkos projektuose suprojektuotų žemės sklypų perprojektavimo tvarka, nurodyta Žemės reformos žemėtvarkos projektų rengimo ir įgyvendinimo metodikos, patvirtintos Žemės ir miškų ūkio ministerijos 1998 m. balandžio 23 d. įsakymu Nr. 207, 44 punkte (2005 metais galiojusioje redakcijoje - 30 punktas), įsakymo dėl A. Š. suprojektuotų ir apskrities viršininko įsakymu patvirtintų žemės sklypų panaikinimo bei šios žemės pervedimo į laisvo fondo žemę nėra priėmęs, todėl šis pilietis negalėjo būti įrašytas į Klaipėdos apskrities viršininko įsakymu patvirtintą sąrašą asmenų, kuriems Rusnės kadastro vietovės žemės reformos žemėtvarkos projekto papildyme bus projektuojami žemės sklypai. Apskrities valdymo įstatymo (Žin., 1994, Nr. 101-2015) 10 straipsnio 2 punktu bei Žemės reformos įstatymo 16 straipsnio 1 dalimi nustatyta, kad žemės reformą įgyvendina ir sprendimus grąžinti, perduoti, suteikti neatlygintinai ar parduoti valstybinę žemę priima apskričių viršininkai. Pagal Nacionalinės Žemės tarnybos prie Žemės ūkio ministerijos nuostatus, patvirtintus Žemės ūkio ministro 2001 m. birželio 14 d. įsakymu Nr. 194, jokių aktų (veiksmų), kurie galėtų daryti įtaką apskričių viršininkų administracijų sprendimams bei sukeltų fiziniams ir juridiniams asmenims teisines pasekmes, Tarnyba priimti negali. Prašo bylą nagrinėti ir sprendimą priimti tarnybos atstovui nedalyvaujant.

8Teisėjų kolegija konstatuoja.

9Pareiškėjas ginčija 2007 07 02 Klaipėdos apskrities viršininko administracijos įsakymą Nr. 4-3817-(1.7), kuriuo jis nebuvo įtrauktas į šio įsakymo priedu patvirtintą „Suvestinę asmenų, kurie pateikė prašymus įteisinti asmeninio ūkio naudojimą, atkurti lygiaverčius sklypus ir nuomoti laisvą valstybinę žemės ūkio paskirties žemę Rusnės kadastro vietovėje“, prašo jį atstatyti į eilę asmenų, pageidaujančių įteisinti asmeninio ūkio žemės naudojimą, patvirtintą Klaipėdos apskrities viršininko 2005 08 08 įsakymu Nr. 13.6-3395, bei prašo leisti jam pasirinkti norimą žemės sklypą iš laisvos valstybinės žemės fondo.

10Asmeninio ūkio žemės suteikimą reglamentuoja Žemės reformos įstatymas, Lietuvos Respublikos Vyriausybės 1998 04 01 nutarimas Nr. 385 „Dėl žemės reformos vykdymo kaimo vietovėse“, Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministerijos 2006 04 23 įsakymu Nr. 207 patvirtinta „Žemės reformos žemėtvarkos projektų rengimo ir įgyvendinimo metodika“ (toliau-Metodika). Išanalizavus šiuos teisės aktus darytina išvada, kad žemės sklypus asmeninio ūkio žemės naudotojas gali įsigyti tik tuo atveju, kai šie žemės sklypai suformuoti patvirtinus žemėtvakos projektus. Asmeninio ūkio žemės sklypų išdėstymo pakeitimo principai aptariami asmeninio ūkio žemės naudotojų susirinkimuose, susirinkimus organizuoja žemėtvarkos skyrius su projekto autoriumi. Asmeniniam ūkiui skirtoje teritorijoje projektavimo darbai vykdomi pagal Metodikoje nustatytus bendrus žemėtvarkos projekto rengimo reikalavimus, vadovaujantis iš žemėtvarkos skyriaus gautais dokumentais: a) asmeninio ūkio žemės paženklinimo aktais; b) asmeninio ūkio žemės suvestiniais planais; c) piliečių prašymais, kurie pageidauja gauti žemės sklypą laisvos valstybinės žemės fondo žemėje, pagal Lietuvos Respublikos piliečių nuosavybės teisių į išlikusį nekilnojamąjį turtą atkūrimo įstatymo 4 straipsnio 8 dalyje numatytas nuostatas; d) sąrašais piliečių, kuriems asmeninio ūkio žemė suteikta pažeidžiant galiojusius teisės aktus, taip pat piliečių, kurie patys nenaudoja jiems suteiktos asmeniniam ūkiui žemės pagal paskirtį.

11Atsakovo Nacionalinės žemės tarnybos prie žemės ūkio ministerijos atsiliepime į pareiškėjo A. Š. skundą (b.l. 51) nurodyta, kad Šilutės rajono Rusnės miesto ir apylinkės tarybos I šaukimo 24 sesijos sprendimu Nr. 12 pareiškėjui asmeniniam ūkiui buvo skirtas 0, 35 ha žemės plotas, kuris rengiant Klaipėdos apskrities Šilutės rajono Rusnės kadastro vietovės žemės reformos žemėtvarkos projektą buvo patvirtintas Klaipėdos apskrities viršininko 1999 08 24 įsakymu Nr. 1734 (b.l. 74). 1999 08 24 Klaipėdos apskrities viršininko įsakymu Nr. 1734 buvo patvirtintas Šilutės rajono, Rusnės seniūnijoje, Rusnės kadastrinės vietovės 1999 metų žemės reformos žemėtvarkos projektas ir jame suformuotos žemės sklypų ribos bei nustatytos specialiosios žemės naudojimo sąlygos. 1999 metų rengiamo žemės reformos žemėtvarkos projekto svarstymo su pretendentais tais metais gauti žemę žiniaraštyje (b.l. 85) nurodyta, kad pareiškėjui A. Š. Šilutės rajono, Rusnės seniūnijos, Rusnės kadastrinės vietovės teritorijoje buvo suprojektuoti du 0,35 ha ploto žemės sklypai. 2002 03 18 Klaipėdos apskrities viršininko įsakymu Nr. 726 (b.l. 57) Klaipėdos apskrities viršininko 1999 08 24 įsakymas Nr. 1734 papildytas ir patvirtintas piliečių, kuriems suprojektuoti žemės (miško) sklypai Rusnės kadastrinės vietovės žemės reformos žemėtvarkos projekte sąrašas (b.l. 58-73), kuriame nurodyta, kad 7 eilės pretendentas A. Š. nuomoja 0,35 ha valstybinės žemės.

12Nustatyta, jog 2005 01 31 Šilutės rajono žemėtvarkos skyriui pareiškėjas pateikė prašymus (b.l. 40,82) suprojektuoti asmeninio ūkio žemę, o 2005 11 23- prašymą suprojektuoti asmeninio ūkio žemę viename sklype Pakalnės kaime, buvusioje ganykloje prie Pakalnės upės. Byloje esančiame Nacionalinės žemės tarnybos prie žemės ūkio ministerijos 20074 05 24 atsakyme (b.l. 10) nurodyta, kad pareiškėjas buvo įrašytas į Klaipėdos apskrities viršininko 2005 08 08 įsakymu Nr. 13.6-3395 patvirtintą eilę asmenų, kuriems rengiant Šilutės rajono Rusnės kadastro vietovės žemės reformos žemėtvarkos projekto papildymą, turi būti projektuojamas asmeniniam ūkiui suteiktas žemės sklypas.

13Nustatyta, jog pareiškėjui suprojektuoti žemės sklypai nebuvo paženklinti.

142005 metais galiojusios Žemės reformos žemėtvarkos projektų rengimo ir įgyvendinimo metodikos, patvirtintos Žemės ir miškų ūkio ministerijos 1998 04 23 įsakymu Nr. 207, 30 punkte nurodyta, jog jeigu po projekto patvirtinimo pretendentai atsisako nuo žemės sklypo ženklinimo arba pageidauja iš esmės pakeisti suprojektuoto žemės sklypo ribas arba vietą, žemėtvarkos skyrius ir projektą rengianti įmonė surašo aktą dėl projekto pakeitimo. Šio akto pagrindu apskrities viršininkas keičia įsakymo dėl projekto patvirtinimo tą dalį, kurioje buvo akte nurodytiems pretendentams suformuoti žemės sklypai, ir išbraukia pretendentus iš šiuo įsakymu patvirtintų sąrašų.

15Duomenų, patvirtinančių, kad Klaipėdos apskrities viršininkas priėmė įsakymą dėl pareiškėjui suprojektuotų ir apskrities viršininko įsakymu patvirtintų žemės sklypų panaikinimo bei šios žemės pervedimo į laisvo fondo žemę, byloje nėra. Atsižvelgiant į aplinkybę, jog iki šiol pareiškėjui skirtas žemės plotas nėra paženklintas, laikytina, jog pareiškėjas pagrįstai nebuvo įrašytas į 2007 07 02 Klaipėdos apskrities viršininko įsakymu Nr. 4-3817-(1.3) patvirtintą sąrašą asmenų, kuriems Rusnės kadastro vietovės žemės reformos žemėtvarkos projekto papildyme bus projektuojami asmeninio ūkio žemės sklypai.

16Pagal Lietuvos Respublikos žemės reformos įstatymo 10 straipsnio 1 dalies 7 punktą perduodami nuosavybėn neatlygintinai arba parduodami įstatymų nustatyta tvarka suteikti asmeniniam ūkiui žemės sklypai šiuos sklypus naudojantiems asmenims.

17Lietuvos Respublikos žemės reformos įstatymo 15 straipsnio 7 dalyje nurodyta, jog asmeninio ūkio žemės sklypai paprastai projektuojami fizinių asmenų turėtoje žemėvaldoje, jeigu ši yra asmeniniam ūkiui skirtoje teritorijoje.

18Lietuvos Respublikos žemės reformos įstatymo 15 straipsnio 9 punkte numatyta, kad asmeninio ūkio žemės sklypų, kurie buvo nuolat naudojami iki 1993 m. gruodžio 31 d., ribos ir vieta rengiant žemės reformos žemėtvarkos projektą gali būti keičiamos toje šių nuolat naudojamų žemės sklypų užimtoje teritorijoje Vyriausybės nustatyta tvarka. Kai naudojama asmeninio ūkio žemė yra bendruose plotuose, šie žemės sklypai projektuojami iš toje kadastrinėje vietovėje esančios laisvos žemės fondo, o jeigu laisvos žemės fondo toje kadastrinėje vietovėje nepakanka, šie sklypai projektuojami asmeniniam ūkiui naudojamoje teritorijoje.

19Iš byloje esančios ištraukos iš Rusnės kadastrinės vietovės žemės reformos žemėtvarkos projekto (b.l. 84), patvirtinto Klaipėdos apskrities viršininko 1999 08 24 įsakymu Nr. 1734, matyti, jog pareiškėjui Rusnės kadastrinėje vietovėje buvo suprojektuoti du žemės sklypai.

20Nors iš teismui pateiktų žemės nuomos mokesčio deklaracijų matyti, kad nuo 2003 metų pareiškėjo deklaruojamas jo nuomojamo valstybinės žemės sklypo plotas sudaro 0,17 ha , neatlikus suprojektuotų žemės skypų ženklinimo vietoje tvirtinti, kad pareiškėjui asmeniniam ūkiui suformuotas žemės plotas yra mažesnis negu nurodytas žemės reformos žemėtvarkos projekte, pagrindo nėra.

21Kadangi nenustatyta, jog pareiškėjui, pagal Lietuvos Respublikos žemės reformos įstatymą esančiam 7 eilės pretendentu, suprojektuoti žemės sklypai yra bendruose plotuose, reikalavimas leisti pareiškėjui pasirinkti žemės sklypą iš Rusnės kadastrinės vietovės laisvos žemės fondo laikytinas nepagrįstu.

22Nagrinėjamu atveju ginčas kyla dėl asmeninio ūkio žemės suprojektavimo. Pagal Teritorijų planavimo įstatymo (2004 m. sausio 15 d. įstatymo Nr. IX-1962 redakcija) 15 straipsnio nuostatas žemėtvarkos schemos ir planai (projektai) priskiriami specialiesiems teritorijų planavimo dokumentams. Vadovaujantis Teritorijų planavimo įstatymo 35 straipsnio 5 punku, Aplinkos ministerijos įgaliota institucija pagal savo kompetenciją nagrinėja fizinių ir juridinių asmenų prašymus teritorijų planavimo klausimais, kai jie jau buvo išnagrinėti apskrities viršininko, tačiau priimtas spendimas netenkina pareiškėjo. Teritorijų planavimo įstatymas ginčams dėl Klaipėdos apskrities viršininko administracijos 2007 07 02 įsakymo Nr.4-3817-(1.7), kaip specialiojo teritorijų planavimo dokumento, nagrinėti nustato išankstinio nagrinėjimo ne teismo tvarka procedūrą, pagal kurią pareiškėjo skundą dėl šio įsakymo prieš kreipiantis į teismą privalėjo išnagrinėti Klaipėdos apskrities viršininkas ir Aplinkos ministerijos įgaliota institucija.

23Faktinės aplinkybės patvirtina, kad pareiškėjas nuosekliai laikėsi įstatymo nustatytos ginčo išankstinės nagrinėjimo ne teismo tvarka procedūros ir 2007 10 19 gavo jo netenkinantį Klaipėdos apskrities viršininko atsakymą (b.l.7,8), o 2007 05 24 ir 2007 11 16- Nacionalinės žemės tarnybos prie Žemės ūkio ministerijos sprendimus (b.l. 9-11,14), kuriuo pareiškėjo skundas nebuvo patenkintas.

24Skundo dalyku yra laikomi sprendimai, kuriais pareiškėjams sukeliamos tiesioginės pasekmės. Nustatyta, jog tiesiogines pasekmes pareiškėjui sukelia 2007 07 02 Klaipėdos apskrities viršininko administracijos įsakymas Nr. 4-3817-(1.7).

25Kadangi Klaipėdos apskrities viršininkas bei Aplinkos ministerijos įgaliota institucija, nagrinėjančios fizinių ir juridinių asmenų prašymus teritorijų planavimo klausimais, yra ne teisingumą vykdančios, o tik ikiteismine tvarka ginčus nagrinėjančios institucijos, jų priimti sprendimai, pareiškėjui nesukeliantys tiesioginių pasekmių, negali būti skundo dalyku bylose, priskirtose administracinių teismų kompetencijai.

26Esant išdėtytoms aplinkybėms, administracinė byla dalyje dėl reikalavimų panaikinti 2007 10 19 Klaipėdos apskrities viršininko administracijos atsakymą, 2007 05 24 ir 2007 11 16 atsakymus nutrauktina (ABTĮ 101 straipsnio 1 punktas).

27Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos administracinių bylų teisenos įstatymo 88 straipsnio 1 dalies 2 punktu, teismas

Nutarė

28skundą dalyje dėl pripažinimo neteisėtu 2007 07 02 Klaipėdos apskrities viršininko įsakymą Nr. 4-3817-(1.7), kuriuo A. Š. nebuvo įtrauktas į šio įsakymo priedu patvirtintą „Suvestinę asmenų, kurie pateikė prašymus įteisinti asmeninio ūkio naudojimą, atkurti lygiaverčius sklypus ir nuomoti laisvą valstybinę žemės ūkio paskirties žemę Rusnės kadastro vietovėje“, įpareigojimo A. Š. atstatyti į eilę asmenų, pageidaujančių įteisinti asmeninio ūkio žemės naudojimą, patvirtintą Klaipėdos apskrities viršininko 2005 08 08 įsakymu Nr. 13.6-3395, bei įpareigojimo A. Š. leisti dalyvauti ir pasirinkti norimą žemės sklypą iš laisvos valstybinės žemės fondo, atmesti kaip nepagrįstą.

29Kitoje dalyje administracinę bylą nutraukti.

30Sprendimas per 14 dienų nuo sprendimo paskelbimo apeliaciniu skundu gali būti skundžiamas Lietuvos vyriausiajam administraciniam teismui.

Proceso dalyviai
1. Klaipėdos apygardos administracinio teismo teisėjų kolegija, susidedanti iš... 2. Teisėjų kolegija, išnagrinėjusi bylą,... 3. pareiškėjas A. Š. patikslintu skundu (b.l. 98-101)... 4. Pareiškėjas patikslintame skunde nurodo, kad pažeidžiant Žemės reformos... 5. Atsakovas Klaipėdos apskrities viršininko administracija atsiliepime į... 6. Atsakovo atstovas prašo skundo netenkinti atsiliepimuose išdėstytų... 7. Atsakovas Nacionalinė žemės tarnyba prie Žemės ūkio ministerijos... 8. Teisėjų kolegija konstatuoja.... 9. Pareiškėjas ginčija 2007 07 02 Klaipėdos apskrities viršininko... 10. Asmeninio ūkio žemės suteikimą reglamentuoja Žemės reformos įstatymas,... 11. Atsakovo Nacionalinės žemės tarnybos prie žemės ūkio ministerijos... 12. Nustatyta, jog 2005 01 31 Šilutės rajono žemėtvarkos skyriui pareiškėjas... 13. Nustatyta, jog pareiškėjui suprojektuoti žemės sklypai nebuvo paženklinti.... 14. 2005 metais galiojusios Žemės reformos žemėtvarkos projektų rengimo ir... 15. Duomenų, patvirtinančių, kad Klaipėdos apskrities viršininkas priėmė... 16. Pagal Lietuvos Respublikos žemės reformos įstatymo 10 straipsnio 1 dalies 7... 17. Lietuvos Respublikos žemės reformos įstatymo 15 straipsnio 7 dalyje... 18. Lietuvos Respublikos žemės reformos įstatymo 15 straipsnio 9 punkte... 19. Iš byloje esančios ištraukos iš Rusnės kadastrinės vietovės žemės... 20. Nors iš teismui pateiktų žemės nuomos mokesčio deklaracijų matyti, kad... 21. Kadangi nenustatyta, jog pareiškėjui, pagal Lietuvos Respublikos žemės... 22. Nagrinėjamu atveju ginčas kyla dėl asmeninio ūkio žemės suprojektavimo.... 23. Faktinės aplinkybės patvirtina, kad pareiškėjas nuosekliai laikėsi... 24. Skundo dalyku yra laikomi sprendimai, kuriais pareiškėjams sukeliamos... 25. Kadangi Klaipėdos apskrities viršininkas bei Aplinkos ministerijos įgaliota... 26. Esant išdėtytoms aplinkybėms, administracinė byla dalyje dėl reikalavimų... 27. Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos administracinių bylų teisenos įstatymo... 28. skundą dalyje dėl pripažinimo neteisėtu 2007 07 02 Klaipėdos apskrities... 29. Kitoje dalyje administracinę bylą nutraukti.... 30. Sprendimas per 14 dienų nuo sprendimo paskelbimo apeliaciniu skundu gali būti...