Byla AS-492-99-13
Dėl sprendimų panaikinimo

1Lietuvos vyriausiojo administracinio teismo teisėjų kolegija, susidedanti iš teisėjų Dainiaus Raižio (kolegijos pirmininkas), Virgilijaus Valančiaus ir Virginijos Volskienės (pranešėja), teismo posėdyje rašytinio proceso tvarka išnagrinėjo pareiškėjo uždarosios akcinės bendrovės „VIA UNICA“ atskirąjį skundą dėl Vilniaus apygardos administracinio teismo 2012 m. rugpjūčio 27 d. nutarties administracinėje byloje pagal pareiškėjo uždarosios akcinės bendrovės „VIA UNICA“ skundą atsakovui Lietuvos Respublikos ūkio ministerijai, Lietuvos Respublikos finansų ministerijai ir viešajai įstaigai Lietuvos verslo paramos agentūrai dėl sprendimų panaikinimo.

2Teisėjų kolegija

Nustatė

3I.

4Pareiškėjas uždaroji akcinė bendrovė „VIA UNICA“ (toliau – ir UAB „VIA UNICA“, Bendrovė) kreipėsi į Vilniaus apygardos administracinį teismą su skundu, kuriuo teismo prašė: 1) panaikinti 2012 m. liepos 5 d. Lietuvos Respublikos ūkio ministro įsakymą Nr. 4-640 „Dėl Europos Sąjungos fondų lėšų išmokėtų projekto Nr. VP3-1.3-ŪM-06-K-02-075 vykdytojai UAB „Via Unica“ grąžinimo“ (toliau – ir Įsakymas Nr. 4-640); 2) panaikinti 2012 m. liepos 5 d. Lietuvos Respublikos ūkio ministro įsakymą Nr. 4-641 „Dėl Lietuvos Respublikos ūkio ministro 2010-06-11 įsakymo Nr. 4-455 „Dėl finansavimo projektams, siekiantiems gauti Europos Sąjungos struktūrinių fondų finansinę paramą pagal Lietuvos 2007-2013 metų Europos Sąjungos struktūrinės paramos panaudojimo strategiją ir sanglaudos skatinimo veiksmų programą, skyrimo“ pakeitimo“ (toliau – ir Įsakymas Nr. 4-455) 1.1 p.; 3) panaikinti 2012 m. birželio 11 d. VšĮ Lietuvos verslo paramos agentūros (toliau – ir Agentūra) pažeidimo tyrimo išvadą Nr. VP3-1.3-ŪM-06-K-02-075/IT02; 4) panaikinti 2012 m. rugpjūčio 2 d. Lietuvos Respublikos finansų ministerijos raštą Nr. (24.16.03)-5K-1213671-62-1206656 „Dėl VšĮ „Lietuvos verslo paramos agentūra“ pažeidimo tyrimo“.

5Taip pat prašė taikyti reikalavimo užtikrinimo priemones – sustabdyti Įsakymo Nr. 4-640 ir Įsakymo Nr. 4-641 galiojimą tol, kol įsiteisės teismo sprendimas dėl jų. Paaiškino, kad Lietuvos apeliaciniame teisme yra rengiama nagrinėjimui civilinė byla Nr. 2A-1944/2012, kurioje UAB „Ignalinos statyba“ įrodinėja, jog statybos darbus atliko tinkamai. Jei UAB „Via Unica“ iki Lietuvos apeliacinio teismo nutarties įsiteisėjimo dienos vykdys reikalavimą grąžinti finansavimo lėšas, tai gali prieštarauti teismo sprendimui, kuriuo gali būti atmesti arba patenkinti UAB „Ignalinos statyba“ reikalavimai. Be to, reikalavimas per 60 dienų grąžinti išmokėtų lėšų dalį – 162 211,36 Lt Europos Sąjungos finansinės paramos lėšų, sukelia ypač neigiamus finansinius padarinius pareiškėjui.

6II.

7Vilniaus apygardos administracinis teismas 2012 m. rugpjūčio 27 d. nutartimi pareiškėjo skundą priėmė, tačiau atsisakė taikyti prašomą reikalavimo užtikrinimo priemonę.

8Teismas nurodė, kad tai, jog Lietuvos apeliaciniame teisme yra rengiama nagrinėjimui civilinė byla Nr. 2A-1944/2012, kurioje UAB „Ignalinos statyba“ įrodinėja, jog statybos darbus atliko tinkamai, nelaikytinas pagrindu taikyti reikalavimo užtikrinimo priemonę nagrinėjamoje administracinėje byloje. Teismas padarė išvadą, kad pareiškėjas nepateikė įrodymų, jog realiai objektyviai egzistuoja finansinių sunkumų grėsmė. Teismas padarė išvadą, kad pareiškėjas nenurodė aplinkybių, kurios galėtų būti vertinamos, kaip sudarančios prielaidas manyti, jog būsimo teismo sprendimo vykdymas pasunkės ar taps neįmanomas, todėl konstatavo, kad pareiškėjas neįrodė, jog šioje byloje priimto sprendimo įvykdymas iš tiesų bus apsunkintas ar pasidarys negalimas.

9III.

10Pareiškėjas UAB „VIA UNICA“ padavė atskirąjį skundą, kuriuo prašo panaikinti Vilniaus apygardos administracinio teismo 2012 m. rugpjūčio 27 d. nutarties dalį, kuria buvo atmestas prašymas taikyti reikalavimo užtikrinimo priemonę ir išspręsti klausimą iš esmės – sustabdyti Įsakymo Nr. 4-640 ir Įsakymo Nr. 4-641 galiojimą tol, kol įsiteisės teismo sprendimas dėl jų.

11Atskirajame skunde paaiškina, kad nesustabdžius ginčijamų aktų galiojimo, Projekto finansavimo ir administravimo sutartis bus pakeista ir ją šalys turės vykdyti. Teigia, kad įvykdžius finansavimo ir administravimo sutartį, buvusios iki ginčijamo akto priėmimo padėties atkūrimas ir sutarties įvykdymo teisinių pasekmių pašalinimas nepagrįstai apsunkins teismo sprendimo įvykdymą. Pažymi, kad Lietuvos apeliaciniame teisme rengiamoje nagrinėti civilinėje byloje Nr. 2A-1944/2012 kaip tik yra ginčas dėl šių aplinkybių. Teigia, kad įvykdžius skundžiamus įsakymus gali susidaryti situacija, kad šalių veiksmai prieštaraus teismo sprendimui, t. y. jei Lietuvos apeliacinis teismas nustatytų, kad statybos darbai buvo atlikti tinkamai, tai reikštų, jog Bendrovei nebuvo išmokėta didesnė nei leista lėšų suma. Pareiškėjas nurodo, kad pirmosios instancijos teismas padarė nepagrįstą išvadą, jog UAB „VIA UNICA“ nepateikė akivaizdžių įrodymų, jog vykdydama skundžiamus įsakymus patirs finansinių sunkumų. Bendrovė teigia, kad tokie įrodymai buvo pateikti. Paaiškina, kad 2010 m. gruodžio 6 d. Bendrovė ir UAB „Ignalinos statyba“ sudarė rangos sutartį, kuria UAB „Ignalinos statyba“ įsipareigojo atlikti ir perduoti viešbučio „Romantic“ SPA konferencijų salės ir turistinės klasės apgyvendinimo paslaugų infrastruktūros rekonstrukcijos darbus kaip numatyta sutartyje bei ištaisyti defektus. Teigia, kad iš Bendrovės skundo ir 2011 m. rugpjūčio 9 d. įskaitymo akto matyti, jog rangovas UAB „Ignalinos statyba“ neįvykdė jam iš rangos sutarties kylančių pareigų laiku, tinkamai atlikti bei perduoti darbus ir taip padarė žalos Bendrovei, todėl ji įskaitė priešpriešinius reikalavimus pagal rangos sutartį ir įskaitytą sumą turi panaudoti netinkamai ir ne laiku atliktiems darbams finansuoti. Teigia, kad 162 211,36 Lt dydžio suma pareiškėjui yra labai didelė pinigų suma, o įpareigojimas ją sugrąžinti per 60 dienų yra neadekvatus ir finansiškai nepakeliamas. Teigia, kad Bendrovė negavo tokiai projekto paskirčiai finansavimo lėšų bei nenumatė ir negalėjo numatyti iš anksto tokio dydžio asmeninių investicinių lėšų skyrimo. Nurodo, kad UAB „VIA UNICA“ dėl reikalavimo užtikrinimo priemonių netaikymo nukentės dėl sutrikusio prievolių balanso, neturės galimybės laiku įvykdyti prievoles kitiems asmenims ir jai gali grėsti bankroto bylos iškėlimas. Bendrovė taip pat nurodo, kad atsakovas gali pradėti išieškojimo procedūras iš pareiškėjo turto, o tai gali sukelti pasekmes kurių pašalinimas susijęs su papildomais sunkumais, pvz. parduotas pareiškėjui priklausantis turtas. Teigia, kad pardavus pareiškėjui priklausantį turtą ir priėmus palankų sprendimą, pasunkėtų sprendimo vykdymas.

12Atsakovas Ūkio ministerija atsiliepime į pareiškėjo atskirąjį skundą nurodo, kad su juo nesutinka ir prašo jo netenkinti. Paaiškina, kad pareiškėjo nurodytos aplinkybės yra daugiau susijusios su Įsakymų neigiamomis pasekmėmis pareiškėjui ir jo vykdomai veiklai nei su realiomis grėsmėmis, jog teismo priimto sprendimo įvykdymas pasunkės ar pasidarys negalimas.

13Atsakovas Finansų ministerija atsiliepime į pareiškėjo atskirąjį skundą nurodo, kad su juo nesutinka ir prašo jo netenkinti. Paaiškina, kad pareiškėjo nurodomos civilinės bylos nagrinėjimas negali būti pagrindas taikyti reikalavimo užtikrinimo priemonę. Pažymi, kad pareiškėjas nepateikė realių finansinių sunkumų grėsmės atsiradimą pagrindžiančių įrodymų ir apsiribojo tik tikėtinų prielaidų išvardijimu.

14Atsakovas Agentūra atsiliepime į pareiškėjo atskirąjį skundą nurodo, kad su juo nesutinka ir prašo jo netenkinti. Paaiškina, kad 2011 m. liepos 26 d. pareiškėjui buvo išmokėtos finansavimo lėšos pagal mokėjimo prašymo Nr. MP008 MPD2 dalį – 162 211,15 Lt sumai. Vadovaujantis Projektų administravimo ir finansavimo taisyklių, patvirtintų Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2007 m. gruodžio 19 d. nutarimu Nr. 1443 142.2 punktu ir Projekto finansavimo ir administravimo sutarties bendrųjų sąlygų 4.6.2 punktu, projekto vykdytojas privalėjo ne vėliau kaip per 5 darbo dienas nuo lėšų gavimo į sąskaitą dienos išmokėti gautas lėšas bei nuosavas lėšas projektui įgyvendinti rangovui ir pateikti Agentūrai pranešimą apie apmokėjimą kartu su visų išlaidų apmokėjimo įrodymo dokumentų kopijomis. Tačiau pareiškėjas šių lėšų rangovui neišmokėjo ir į valstybės biudžetą negrąžino. Pažymi, kad vadovaujantis projekto finansavimo ir administravimo sutarties 2.1.3 punktu, pareiškėjas įsipareigojo naudoti skirtas Projekto finansavimo lėšas tik su Projekto įgyvendinimu susijusioms tinkamoms išlaidoms apmokėti ir tinkamai už jas atsiskaityti, kaip nurodyta Sutartyje. Minėto dydžio išlaidos buvo pripažintos tinkamomis finansuoti bei lėšos buvo išmokėtos pareiškėjui pagal Agentūrai pateiktas rangovo išrašytas sąskaitas. Gavęs lėšas, pareiškėjas šių lėšų neišmokėjo minėtas sąskaitas išrašiusiam rangovui, o kitur panaudoti gautų finansavimo lėšų pareiškėjas negalėjo, todėl šiuos pinigus turi turėti savo sąskaitoje.

15Teisėjų kolegija konstatuoja:

16IV.

17Atskirasis skundas atmestinas.

18Nagrinėjamos bylos dalykas – reikalavimo užtikrinimo priemonės – laikino 2012 m. liepos 5 d. Lietuvos Respublikos ūkio ministro įsakymo Nr. 4-640 „Dėl Europos Sąjungos fondų lėšų išmokėtų projekto Nr. VP3-1.3-ŪM-06-K-02-075 vykdytojai UAB „Via Unica“ grąžinimo“ bei 2012 m. liepos 5 d. Lietuvos Respublikos ūkio ministro įsakymo Nr. 4-641 „Dėl Lietuvos Respublikos ūkio ministro 2010-06-11 įsakymo Nr. 4-455 „Dėl finansavimo projektams, siekiantiems gauti Europos Sąjungos struktūrinių fondų finansinę paramą pagal Lietuvos 2007-2013 metų Europos Sąjungos struktūrinės paramos panaudojimo strategiją ir sanglaudos skatinimo veiksmų programą, skyrimo“ pakeitimo“ galiojimo sustabdymo – taikymas.

19Pagal Lietuvos Respublikos administracinių bylų teisenos įstatymo (toliau – ir ABTĮ) 71 straipsnio 1 dalį teismas arba teisėjas gali imtis priemonių reikalavimui užtikrinti proceso dalyvių prašymu arba savo iniciatyva bet kurioje proceso stadijoje, jeigu, nesiėmus užtikrinimo priemonių, teismo sprendimo įvykdymas pasunkėtų arba pasidarytų negalimas. Teismas, spręsdamas, ar yra pagrindas taikyti prašomą reikalavimo užtikrinimo priemonę, turi nustatyti, ar yra reali grėsmė, jog jos netaikius teismo sprendimo įvykdymas pasunkėtų arba pasidarytų negalimas, t. y. kad priėmus sprendimą panaikinti skundžiamą aktą, iki jo priėmimo buvusios padėties atkūrimas pasunkėtų arba taptų negalimas (ABTĮ 92 str.).

20Sprendžiant dėl reikalavimo užtikrinimo priemonių taikymo, turi būti atsižvelgta į prašomo užtikrinti reikalavimo pobūdį, nurodomą jo faktinį pagrindą, ginčijamu aktu suteiktas teises bei galimą šių teisių faktinį realizavimą, jų įtaką kitiems asmenims, taip pat į tai, ar reikalavimo užtikrinimo priemonės taikymas pagal nustatytas aplinkybes būtų adekvatus siekiamam tikslui, nepažeistų proporcingumo principo, proceso šalių interesų pusiausvyros ir viešųjų interesų principų (žr. pvz., Lietuvos vyriausiojo administracinio teismo administracinės bylos Nr. AS16-528/2007, Nr. AS10-349/2007).

21Patikrinusi bylą, apeliacinės instancijos teismo teisėjų kolegija daro išvadą, kad pirmosios instancijos teismas atsižvelgė į nurodytus prašymo dėl reikalavimo užtikrinimo priemonės nagrinėjimo kriterijus, tinkami vertino byloje surinktų įrodymų visumą ir pagrįstai atmetė pareiškėjo prašymą laikinai sustabdyti Įsakymų galiojimą.

22Lietuvos vyriausiojo administracinio teismo praktikoje suformuluotos taisyklės, pagal kurias asmenys, prašantys taikyti reikalavimo užtikrinimo priemonę, privalo nurodyti aplinkybes, sudarančias reikalavimo užtikrinimo pagrindą, bei pateikti šias aplinkybes patvirtinančius įrodymus (Lietuvos vyriausiojo administracinio teismo 2008 m. balandžio 24 d. nutartis administracinėje byloje Nr. AS63-277/2008, 2011 m. balandžio 1 d. nutartis administracinėje byloje Nr. AS525-295/2011).

23Pareiškėjas teigia, kad netaikius reikalavimo užtikrinimo priemonės ir gražinus Įsakymais reikalaujamą pinigų sumą pareiškėjas nukentės dėl sutrikusio prievolių balanso, neturės galimybės laiku įvykdyti prievoles kitiems asmenims ir jam gali grėsti bankroto bylos iškėlimas, prasidės priverstinės Įsakymų vykdymo procedūros, bus parduodamas pareiškėjui priklausantis turtas. Teisėjų kolegija pažymi, jog šiuo atveju pareiškėjas nurodo argumentus, susijusius su ginčijamų įsakymų įvykdymo sunkumais, jų neigiamomis pasekmėmis Bendrovei. Lietuvos vyriausiojo administracinio teismo praktikoje pripažįstama, kad galima neigiama ginčijamo akto įtaka pareiškėjo finansinei padėčiai paprastai nelaikytina ypatinga (išskirtine) aplinkybe, rodančia, jog teismo sprendimo įvykdymas iš tikrųjų gali būti apsunkintas ar tapti neįmanomas (Lietuvos vyriausiojo administracinio teismo 2009 m. sausio 23 d. nutartis administracinėje byloje Nr. AS822-103/2009). Galima žala ir galimi materialiniai nuostoliai, atsiradę dėl ginčijamo administracinio akto priėmimo, iš esmės gali būti atlyginami įstatymų nustatyta tvarka (Lietuvos vyriausiojo administracinio teismo 2010 m. spalio 11 d. nutartis administracinėje byloje Nr. AS143-612/2010; 2011 m. gegužės 27 d. nutartis administracinėje byloje Nr. AS63-416/2011).

24Lietuvos vyriausiasis administracinis teismas taip pat ne kartą yra konstatavęs, jog reali finansinių sunkumų grėsmė turi būti patvirtinta konkrečiomis faktinėmis aplinkybėmis (pvz., pareiškėjas turėtų dideliu mastu keisti savo veiklos praktiką, santykius su partneriais, atsirastų dideli nuostoliai ar išieškoma suma aiškiai apsunkintų jo ekonominę ar socialinę padėtį ir pan.) ir pagrįsta jas patvirtinančiais įrodymais (Lietuvos vyriausiojo administracinio teismo 2010 m. rugpjūčio 6 d. nutartis administracinėje byloje Nr. AS858-440/2010, 2011 m. sausio 10 d. nutartis administracinėje byloje Nr. AS858-13/2011). Tuo tarpu pareiškėjas nepateikia jokių įrodymų, jog dėl Įsakymuose nurodytų sumų grąžinimo jam atsiras didelių neigiamų finansinių padarinių (reikšmingai pablogės finansinė padėtis, sutriks atsiskaitymai su kreditoriais ir pan.), kurių kompensavimas, priėmus pareiškėjui palankų teismo sprendimą, gali būti sudėtingas. Todėl teisėjų kolegija neturi pagrindo spręsti, kad Įsakymų nesustabdymas sukeltų (ar tikėtina, kad sukels) tokias neigiamas pasekmes, kurių pašalinimas, teismui priėmus palankų pareiškėjui sprendimą, būtų neįmanomas ar sudėtingas.

25Pareiškėjo teiginiai dėl galimo Bendrovės bankroto, priverstinio Įsakymų vykdymo ir Bendrovės turto pardavimo, apeliacinės instancijos teismo teisėjų kolegija vertinimu, laikytini į ateitį nukreiptomis tikėtinomis prielaidomis, kurios negali būti pakankamu pagrindu prašomos reikalavimo užtikrinimo priemonės taikymui.

26Taip pat pagrindo taikyti reikalavimo užtikrinimo priemones nesudaro ir Lietuvos apeliacinio teismo nagrinėjama civilinė byla, kurioje sprendžiamas klausimas dėl rangos sutarties tinkamo įvykdymo. Tai, kad, pareiškėjo teigimu, įvykdžius skundžiamus įsakymus gali susidaryti situacija, kad šalių veiksmai prieštaraus Lietuvos apeliacinio teismo sprendimui, negali turėti jokios įtakos šioje byloje priimto teismo sprendimo vykdymui, nes sprendimo civilinėje byloje vykdymas yra užtikrintas pritaikius laikinąsias apsaugos priemones (Panevėžio apygardos teismo 2011-09-29 nutartis civilinėje byloje Nr. 2-365-280/2012).

27Apibendrinant išdėstytas aplinkybes ir padarytas išvadas konstatuotina, kad pirmosios instancijos teismas tinkamai taikė ir aiškino teisės aktus, įvertino byloje pateiktus įrodymus ir pagrįstai bei motyvuotai netenkino pareiškėjo prašymo, todėl pirmosios instancijos teismo nutartis paliktina nepakeista, o atskirasis skundas atmestinas.

28Atkreiptinas dėmesys į tai, kad teismas bet kurioje proceso stadijoje savo iniciatyva ar proceso dalyvių motyvuotu prašymu gali tiek pritaikyti reikalavimo užtikrinimo priemonę (ABTĮ 71 str. 1 d.), tiek ir priimti nutartį panaikinti reikalavimo užtikrinimą arba pakeisti vieną reikalavimo užtikrinimo priemonę kita (ABTĮ 71 str. 5 d.), todėl, pasikeitus faktinei situacijai, išlieka galimybė iš naujo įvertinti reikalavimo užtikrinimo priemonės taikymo būtinumą.

29Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos administracinių bylų teisenos įstatymo 151 straipsnio 1 punktu, teisėjų kolegija

Nutarė

30Pareiškėjo uždarosios akcinės bendrovės „VIA UNICA“ atskirąjį skundą atmesti.

31Vilniaus apygardos administracinio teismo 2012 m. rugpjūčio 27 d. nutartį palikti nepakeistą.

32Nutartis neskundžiama.

Proceso dalyviai
1. Lietuvos vyriausiojo administracinio teismo teisėjų kolegija, susidedanti iš... 2. Teisėjų kolegija... 3. I.... 4. Pareiškėjas uždaroji akcinė bendrovė „VIA UNICA“ (toliau – ir UAB... 5. Taip pat prašė taikyti reikalavimo užtikrinimo priemones – sustabdyti... 6. II.... 7. Vilniaus apygardos administracinis teismas 2012 m. rugpjūčio 27 d. nutartimi... 8. Teismas nurodė, kad tai, jog Lietuvos apeliaciniame teisme yra rengiama... 9. III.... 10. Pareiškėjas UAB „VIA UNICA“ padavė atskirąjį skundą, kuriuo prašo... 11. Atskirajame skunde paaiškina, kad nesustabdžius ginčijamų aktų galiojimo,... 12. Atsakovas Ūkio ministerija atsiliepime į pareiškėjo atskirąjį skundą... 13. Atsakovas Finansų ministerija atsiliepime į pareiškėjo atskirąjį skundą... 14. Atsakovas Agentūra atsiliepime į pareiškėjo atskirąjį skundą nurodo, kad... 15. Teisėjų kolegija konstatuoja:... 16. IV.... 17. Atskirasis skundas atmestinas.... 18. Nagrinėjamos bylos dalykas – reikalavimo užtikrinimo priemonės – laikino... 19. Pagal Lietuvos Respublikos administracinių bylų teisenos įstatymo (toliau... 20. Sprendžiant dėl reikalavimo užtikrinimo priemonių taikymo, turi būti... 21. Patikrinusi bylą, apeliacinės instancijos teismo teisėjų kolegija daro... 22. Lietuvos vyriausiojo administracinio teismo praktikoje suformuluotos... 23. Pareiškėjas teigia, kad netaikius reikalavimo užtikrinimo priemonės ir... 24. Lietuvos vyriausiasis administracinis teismas taip pat ne kartą yra... 25. Pareiškėjo teiginiai dėl galimo Bendrovės bankroto, priverstinio Įsakymų... 26. Taip pat pagrindo taikyti reikalavimo užtikrinimo priemones nesudaro ir... 27. Apibendrinant išdėstytas aplinkybes ir padarytas išvadas konstatuotina, kad... 28. Atkreiptinas dėmesys į tai, kad teismas bet kurioje proceso stadijoje savo... 29. Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos administracinių bylų teisenos įstatymo... 30. Pareiškėjo uždarosios akcinės bendrovės „VIA UNICA“ atskirąjį... 31. Vilniaus apygardos administracinio teismo 2012 m. rugpjūčio 27 d. nutartį... 32. Nutartis neskundžiama....