Byla 2A-547-33/2007

1Klaipėdos apygardos teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegija, susidedanti iš kolegijos pirmininko Jono Pesliako, kolegijos teisėjų Julijos Gražinos Vaitulionienės, Rimvidos Zubernienės, sekretoriaujant Jolantai Aukštuolienei, dalyvaujant ieškovo atstovams

2V. K. ir V. R., atsakovams A. S. ir A. S., jų atstovui A. S., teismo posėdyje apeliacine tvarka išnagrinėjo civilinę bylą pagal ieškovo Žemaitijos nacionalinio parko direkcijos ieškinį atsakovams A. S. ir A. S. dėl nuomos sutarties nutraukimo ir iškeldinimo iš gyvenamųjų patalpų, nesuteikiant kito gyvenamojo ploto, ieškovo Žemaitijos nacionalinio parko direkcijos apeliacinį skundą dėl Plungės rajono apylinkės teismo 2007-04-03 sprendimo.

3Kolegija, išnagrinėjusi bylą,

Nustatė

4ieškovas Plungės rajono apylinkės teismui pateikė ieškinį, kuriuo prašė nutraukti nuomos sutartį ir iškeldinti atsakovą su šeima iš gyvenamosios patalpos su visu jam priklausančiu turtu, nesuteikiant kitos gyvenamosios vietos. Nurodė, kad 1991 m. liepos 10 d. aktu Žemaitijos nacionalinio parko direkcija iš Plungės miškų urėdijos perėmė ( - ) kaime esantį gyvenamąjį namą, kuriame šiuo metu gyvena atsakovai. Ieškovui 1991 metais perėmus patalpas, gyvenamosios patalpos nuomos santykiai tęsėsi, nes atsakovas A. S. perėjo dirbti į Žemaitijos nacionalinį parką. 1991 m. rugsėjo 6 d. A. S. atleistas iš darbo savo noru. 1994 m. gruodžio 1 d. tarp ieškovo ir atsakovo buvo sudaryta gyvenamųjų patalpų nuomos sutartis ir nustatytas nuomos mokestis. Nuomos sutartis įvardyta kaip tarnybinės gyvenamosios patalpos nuomos sutartis. Šios patalpos 1994 m. liepos 5 d. Plungės rajono apylinkės teismo sprendimu nepripažintos tarnybinėmis, todėl mano, kad atsakovai liko gyventi patalpose komercinėmis sąlygomis. LR CK 6.614 str. numato galimybę nutraukti sutartį prieš šešis mėnesius įspėjus kitą šalį. Ieškovas 2006-05-19 registruotu laišku išsiuntė atsakovui pranešimą dėl nuomos sutarties nutraukimo.

5Atsakovas prašė ieškinį atmesti. Nurodė, kad buvo kreiptasi leisti privatizuoti gyvenamąsias patalpas, tačiau ieškovas neleido. Ieškovas jokių pretenzijų dėl pastatų, nuomos mokesčio nereiškė.

6Plungės rajono apylinkės teismas ieškinį atmetė. Nurodė, kad duomenų dėl patalpų nuomos komercinėmis sąlygomis nėra. Kadangi su atsakovu nebuvo sudaryta tarnybinės gyvenamosios patalpos nuomos sutartis, negali būti taikomos LR CK 6.620 str. nustatytos pasekmės, pasibaigus darbo sutarčiai. Galiojantys įstatymai neleidžia nuomotojui nutraukti nekomerciniais pagrindais sudarytą neterminuotą gyvenamosios patalpos sutartį, prieš tai įspėjus nuomininką, nenustačius nuomininko sutarties sąlygų pažeidimų.

7Ieškovas Klaipėdos apygardos teismui pateikė apeliacinį skundą, kuriuo prašo panaikinti 2007-04-03 Plungės rajono apylinkės teismo sprendimą. Nurodo, kad sprendimas neteisėtas ir nepagrįstas, teismas netinkamai taikė bei aiškino materialines teisės normas. Ieškovas nurodo, kad savininko teises saugo įstatymai, todėl jis, kaip patalpų savininkas, reikalauja pašalinti bet kokius trūkumus, susijusius su trukdymu naudotis nuosavybe. Paaiškina, kad ieškovo reikalavimo esmę sudaro tai, kad būdamas patalpų savininku prašo iškeldinti atsakovą iš gyvenamųjų patalpų. Jo, kaip savininko, teisės varžomos tuo, kad jis negali naudotis ir disponuoti turtu savo nuožiūra. Ieškovo nuomone, tai sudaro negatorinio ieškinio turinį. LR CK 6.480 str. reglamentuota, kad savininkas turi teisę reikalauti iškeldinti nuomininkus tam, kad būtų pašalintas savininko teisių pažeidimas, kai nuomotojas prieš tris mėnesius įspėja nuomininką apie neterminuotos nuomos sutarties nutraukimą, o nuomininkas per nurodytą laiką neišsikelia iš gyvenamųjų patalpų. LR CK 6.614 str. yra specialioji norma, skirta neterminuotoms nuomos sutartims, sudarytoms komercinėmis sąlygomis, joje nustatytas šešių mėnesių terminas. Teismas nustatęs, kad sutartis nebuvo sudaryta komercinėmis sąlygomis turi taikyti bendrąsias neterminuotos nuomos sutarties nutraukimo normas, kurios nustato, kad kiekviena iš šalių turi teisę nutraukti neterminuotą nuomos sutartį įspėjusi kitą šalį prieš tris mėnesius. Ieškovas pateikė teismui įrodymus, kad gyvenamoji patalpa priklauso ieškovei, Nekilnojamojo turto registre nėra įregistruota jokių daiktinių teisių ar nuomos sutarčių, suteikiančių atsakovui teisę naudotis tomis patalpomis.

8Apeliacinis skundas netenkintinas.

9Atmesdamas ieškinį, pirmosios instancijos teismas savo sprendimą grindė tuo, kad ieškovas neįrodė, jog su atsakovais gyvenamųjų patalpų nuomos sutartis buvo sudaryta komercinėmis sąlygomis, todėl ieškovui nei anksčiau galiojusių, nei šiuo metu galiojančių įstatymų pagrindu neatsirado teisė nekomerciniais pagrindais sudarytą neterminuotą gyvenamosios patalpos nuomos sutartį nutraukti, įspėjus atsakovus LR CK 6.611 str. nustatytu terminu.

10Su tokiomis pirmosios instancijos teismo išvadomis kolegija sutinka, nes jos atitinka tiek byloje surinktus įrodymus, tiek ir įstatymų reikalavimus.

11Iš bylos medžiagos matyti, jog šalys 1994 m. gruodžio 1 d. sudarė tarnybinės gyvenamosios patalpos, esančios Grigaičių kaime, Plungės rajone, nuomos sutartį (b.l. 5). Kadangi Plungės rajono apylinkės teismo įsiteisėjusiu 1994 m. liepos 5 d. sprendimu (b.l. 17) šios gyvenamosios patalpos nebuvo pripažintos tarnybinėmis (ieškovas nepateikė įrodymų, jog toks šių patalpų statusas buvo įteisintas iki nuomos sutarties sudarymo), laikytina, jog tarp šalių šios sutarties pagrindu susiklostė neterminuotos paprastos gyvenamosios patalpos nuomos teisiniai santykiai. Iš ieškovo atstovų paaiškinimų bei Žemaitijos nacionalinio parko direkcijos nuostatų (b.l. 35-38) matyti, jog direkcija neužsiima gyvenamųjų patalpų komercinėmis sąlygomis nuoma, todėl šalių sudaryta nuomos sutartis nelaikytina turinti komercinės nuomos elementų. Ieškovas teisės nutraukti vienašališkai neterminuotą nuomos sutartį, įspėjęs atsakovus, sutarties sudarymo metu neįgijo ir negalėjo įgyti, nes tuo metu galioję įstatymai tokios galimybės nenumatė. Aplinkybė, jog galiojantis Civilinis kodeksas išplėtė nuomotojo teisių sąrašą, numatydamas galimybę nuomotojui bet kada pradėti neterminuotos gyvenamosios patalpos nuomos sutarties nutraukimo procedūrą (CK 6.11 str.), dar nereiškia, jog kiekvienu atveju, net nuomininkui ir nepažeidus nuomos sutarties sąlygų, nuomotojas įgyja šią teisę. Neįgijęs teisės nutraukti nuomos sutartį CK 6.614 str. pagrindu (neįrodė, jog nuoma sudaryta komercinėmis sąlygomis) bei nesant CK 6.611 str. nurodytų pagrindų, taikyti bendrąsias teisės normas, reglamentuojančias neterminuotos nekilnojamojo turto nuomos sutarčių nutraukimą, (CK 6.480 str.) butų neteisinga, nes jų taikymas prieštarautų teisės principams ir specialiųjų normų, reglamentuojančių ginčo santykį, esmei. Netaikytinos šiuo atveju ir materialinės teisės normos, reguliuojančios savininkų teisių apsaugą ir gynimą (CK 4.93, 4.98 str.), nes ginčas kilęs dėl sutartinių prievolių vykdymo, o ne iš savininko teisių pažeidimo.

12Vadovaujantis išdėstytomis aplinkybėmis, nėra teisinio pagrindo panaikinti teisėtą ir

13pagrįstą pirmosios instancijos teismo sprendimą (CPK 326 str. 1 d. 4 p.).

14Kolegija, vadovaudamasi Lietuvos Respublikos CPK 326-331 str.,

Nutarė

15Plungės rajono apylinkės teismo 2007 m. balandžio 3 d. sprendimą palikti nepakeistą.

Proceso dalyviai