Byla eI-242-764/2019
Dėl išvados panaikinimo (tretieji suinteresuoti asmenys uždaroji akcinė bendrovė „Ekobazė“, bankrutuojanti uždaroji akcinė bendrovė „Super Montes“)

1Vilniaus apygardos administracinio teismo teisėjų kolegija, susidedanti iš teisėjų

2Egidijos Puzinskaitės (kolegijos pirmininkė ir pranešėja), Rasos Ragulskytės-Markovienės ir Margaritos Stambrauskaitės, dalyvaujant pareiškėjų atstovui advokatui V. G. ir V. R., atsakovės atstovėms A. T. K. ir D. K., trečiojo suinteresuoto asmens uždarosios akcinės bendrovės „Ekobazė“ atstovui advokatui D. K.,

3viešame teismo posėdyje žodinio proceso tvarka išnagrinėjo administracinę bylą pagal pareiškėjų S. J. M. ir A. M. skundą atsakovei Aplinkos apsaugos agentūrai dėl išvados panaikinimo (tretieji suinteresuoti asmenys uždaroji akcinė bendrovė „Ekobazė“, bankrutuojanti uždaroji akcinė bendrovė „Super Montes“).

4Teismas

Nustatė

5Pareiškėjai S. J. M. ir A. M. elektroninių ryšių priemonėmis kreipėsi į teismą su skundu, kuriame prašo panaikinti Aplinkos apsaugos agentūros (toliau – Agentūra) 2017 m. gruodžio 29 d. atrankos išvadą dėl UAB „Ekobazė“ planuojamos ūkinės veiklos – nepavojingų atliekų paruošimo pakartotiniam naudojimui, naudojimui ir jų perdirbimui poveikio aplinkai vertinimo (toliau – Atrankos išvada).

6Pareiškėjų manymu, atsakovė, spręsdama dėl UAB „Ekobazė“ planuojamos ūkinės veiklos (PŪV) poveikio aplinkai vertinimo, turėjo įvertinti tą aplinkybę, kad UAB „Ekobazė“ ūkinę veiklą ketina vykdyti adresu ( - ) g. Nr. 1, 3 ir 5, ( - ), t. y. ten, kur atliekų tvarkymo veiklą vykdyti išduotas TIPK leidimas kitam ūkio subjektui BUAB „Super Montes“ ir kur jis šią ūkinę veiklą vykdo, bei įvertinti tai, kad dėl šio TIPK leidimo ir pagal jį vykdomos veiklos vyksta teisminis ginčas, kuriame taip pat dalyvauja atsakovė.

7Atsakovė, priimdama Atrankos išvadą, turėjo įvertinti ne tik UAB „Ekobazė“ planuojamos atliekų tvarkymo ūkinės veiklos poveikį, bet ir jos suminį poveikį su BUAB „Super Montes“ vykdoma atliekų tvarkymo veikla, nes tai privaloma pagal Planuojamos ūkinės veiklos poveikio aplinkai vertinimo įstatymo (toliau – PŪVPAV) 7 straipsnio 5 dalies 3 punktą.

8UAB „Ekobazė“ nepateikė atsakovei planuojamos ūkinės veiklos (toliau – ir PŪV) kvapų tyrimo, o pateikė BUAB „Super Montes“ vykdomos ūkinės veiklos triukšmo, oro taršos ir kvapų modeliavimo ir įvertinimo ataskaitą, t. y. ataskaitą dėl kito ūkio subjekto planuotos kitokių apimčių ūkinės veiklos, todėl šia ataskaita negalėjo būti vadovaujamasi, vertinant UAB „Ekobazė“ planuojamą ūkinę veiklą.

9UAB „Ekobazė“ turėjo atlikti atskirą tyrimą, kurio pagrindu būtų galima spręsti dėl realaus planuojamos vykdyti veiklos triukšmo lygio. Taip pat turėjo būti įvertinta oro tarša smulkinant atliekas, jas perkraunant, rūšiuojant, tačiau dėl to nei UAB „Ekobazė“, nei atsakovė neužsimena.

10UAB „Ekobazė“, gavusi Lietuvos geologijos tarnybos išvadas, nesiėmė jokių veiksmų gruntinio vandens monitoringui vykdyti. Be to, nesiėmė ir jokių priemonių siekdama sumažinti taršą. Paviršinių nuotekų skaičiavimai atlikti netinkamai ir juose pateikiami duomenys nėra teisingi.

11UAB „Ekobazė“ privalo nusistatyti PŪV taršą sukelsiančius taršos šaltinius, įvertinti išsiskiriančius teršalus ir tada nustatyti sanitarinę apsaugos zoną. Atrankos išvadoje šios aplinkybės apskritai nebuvo vertintos.

12Atkreipia dėmesį, kad UAB „Ekobazė“ nuomojamoje teritorijoje yra apie 3000–4000 tonų įvairių rūšių ir kilmės BUAB „Super Montes“ atliekų, taip pat didžiausias planuojamas laikyti atliekų kiekis – 9 725 tonos, o tai reiškia, kad poveikio aplinkai vertinimo procedūras būtina atlikti.

13Teismo posėdyje pareiškėjos atstovai palaikė skunde išdėstytus argumentus ir prašė skundą patenkinti. Papildomai paaiškino, kad priimant Atrankos išvadą, nebuvo įvertintas suminis poveikis su BUAB „Super Montes“ sukauptomis atliekomis. Byloje pateiktame Nacionalinio visuomenės sveikatos centro prie Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministerijos (toliau – NVSC)

14Kauno departamento rašte nurodyta, kas buvo neįvertinta.

15Atsakovė Agentūra atsiliepime su pareiškėjų skundu nesutinka ir prašo jį atmesti kaip nepagrįstą.

16Pažymi, kad informacijoje atrankai aiškiai nurodyta, kad gavusi taršos leidimą UAB „Ekobazė“ išnuomotose žemės sklypuose ir pastate veiks savarankiškai. Vien ta aplinkybė, kad

17BUAB „Super Montes“ turi TIPK leidimą ir nėra dėl nurodytų faktinių duomenų kreipusis į agentūrą dėl TIPK leidimo pakeitimo, nepatvirtina, kad žemės sklypuose ir pastate bus vykdoma atliekų tvarkymo veikla abiejų bendrovių kartu. Remiantis atrankos išvada, veiklos vykdytojas

18UAB „Ekobazė“ PŪV teritorijoje mišrių komunalinių (buitinių) atliekų tvarkymo ar sandėliavimo veiklų vykdyti negalės. UAB „Ekobazė” PŪV teritorijoje nenumato tvarkyti nepavojingas atliekas, turinčias nemalonų kvapą, ar galinčias suirti per trumpą laiką, kas reikštų, jog kvapai PŪV metu neišskirs.

19Nurodo, kad fizikinė tarša apskaičiuota, vadovaujantis BUAB „Super Montes” užsakymu

202016 m. padarytais oro, triukšmo ir kvapų tyrimais, UAB „Ekobazė“ teikė modeliavimo ir vertinimo ataskaitas atsižvelgdama į BUAB „Super Montes“ veiklos atliktus tyrimus bei motyvuodama tuo, kad UAB „Ekobazė“ PŪV yra beveik analogiška BUAB „Super Montes“ veiklai, tik su mažesnėmis atliekų tvarkymo apimtimis bei planuojama veikla. BUAB „Super Montes“ ( - ) g. Nr. 1, 3 ir 5, ( - ), veiklos nevykdys, todėl nesusidubliuos nei tvarkymo veiklos, nei priimamų atliekų laikymo vietos, nei triukšmo, oro bei kvapų taršos. Atsakovės teigimu, Atrankos išvadoje pateiktame PŪV aprašyme pateikta išsami informacija apie triukšmą.

21Nors pareiškėjai nurodo, kad paviršinių nuotekų skaičiavimai atlikti netinkamai ir juose pateikiami duomenys nėra teisingi, tačiau savo teiginių nepagrindžia jokiais rašytiniais įrodymais.

22Pažymi, kad PŪV taikomą normatyvinę 500 metrų sanitarinę apsaugos zoną veiklos vykdytojas turi teisę sumažinti, jam atlikus PŪV poveikio visuomenės sveikatai vertinimą. Pagal Agentūros turimą informaciją šiuo metu ši administracinė procedūra atliekama, o Agentūra neturi įgaliojimų dalyvauti nurodytoje administracinėje procedūroje.

23Nesutinka su pareiškėjų teiginiu, kad poveikio aplinkai vertinimo procedūras buvo būtina atlikti. Atkreipia dėmesį, kad pareiškėjai remiasi Lietuvos Respublikos planuojamos ūkinės veiklos poveikio aplinkai vertinimo įstatymo Nr. 1-1495 pakeitimo įstatymo 2 priedo 11.5 papunkčio nuostatomis, galiojančiomis nuo 2017 m. lapkričio 1 d., tačiau jos negalėjo būti taikomos ginčijamos atrankos išvados priėmimo metu, atrankos dėl poveikio aplinkai vertinimo procedūros atlikimo metu, nes UAB „Ekobazė“ poveikio aplinkai vertinimo atrankos procedūras pradėjo 2016 metais.

24Teismo posėdyje atsakovės atstovės palaikė atsiliepime išdėstytus argumentus ir prašė skundą atmesti kaip nepagrįstą. Papildomai paaiškino, kad po Atrankos išvados priėmimo Agentūros daruotojai buvo nuvykę į vietą ir pastate-daržinėje atliekų neužfiksavo. Suminis poveikis su

25BUAB „Super Montes“ sukauptomis atliekomis buvo įvertintas. NVSC atrankos metu pastabų nebuvo pateikęs.

26Trečiasis suinteresuotas asmuo UAB „Ekobazė“ rašytiniuose paaiškinimuose su pareiškėjų skundu nesutinka.

27Nurodo, kad BUAB „Super Montes“ statusas yra bankrutuojanti uždaroji akcinė bendrovė, atliekų tvarkymo veikla pagal šiai įmonei suteiktą TIPK leidimą yra nutraukta ir negali būti atnaujinama. BUAB „Super Montes“ veiklos vietoje likusios atliekos šiuo metu yra tvarkomos pagal šios įmonės veiklos nutraukimo priemones. Atliekų šalinimo ir naudojimo veiklos nutraukimo priemonės atliekų tvarkytojo bankroto atveju nėra ūkinės veikos vykdymas pagal išduotą TIPK leidimą, kadangi bankrutuojanti įmonė nebegali tokios veiklos vykdyti, o paskirtas bankroto administratorius organizuoja ir įgyvendina tik likusių atliekų sutvarkymą, patalpų ir teritorijos išvalymą, atliekų naudojimo įrenginių priežiūrą po uždarymo. Atsakovė neturėjo pagrindo vertinti BUAB „Super Montes“ vykdomos atliekų tvarkymo veiklos, kadangi ši įmonė veiklos nevykdo, o veiklos vietoje likusių 3000-4000 t įvairių rūšių ir kilmės nepavojingų atliekų galimas poveikis buvo įvertintas kartu su UAB „Ekobazė“ planuojama veikla.

28UAB „Ekobazė“ veiklos vietos, naudojamų įrenginių ir technologiniu požiūriu vykdys panašią veiklą, tik planuojama veikla yra daug mažesnių apimčių nei buvo vykdoma BUAB „Super Montes“. Taigi, vykdant žymiai mažesnių apimčių, tačiau panašią ūkinę veiklą į tą, kurios taršos parametrų vertinimas ir modeliavimas jau buvo atliktas, nėra jokio pagrindo iš naujo atlikti PŪV taršos vertinimą ir modeliavimą.

29Pažymi, kad PŪV teritorijoje nenumatoma tvarkyti atliekas, turinčias nemalonų kvapą, ar galinčias suirti per trumpą laiką, todėl kvapai neišsiskirs. UAB „Ekobazė“ naudojo UAB „Ifraplanas“ 2016 m. duomenis „Ūkinės veiklos triukšmo, oro taršos ir kvapų modeliavimo ir įvertinimo“, kurie gauti atliekant kvapų kaip teršalo modeliavimą, imant blogiausius scenarijus. Nepaisant to, kad atliekant kvapų kaip teršalo modeliavimą, imtas blogiausias scenarijus, rezultatai parodė, kad kvapo vienetų ribinė vertė netgi planuojant ženkliai didesnio nei planuojami UAB „Ekobazė“ atliekų tvarkymo įrenginiai, nėra viršijama.

30Remdamasis Geologijos tarnybos 2017 m. lapkričio 8 d. raštu Nr. (6)-1.7-4830, kuriame nurodyta, kad detalių tyrimų atlikimas šiuo metu netikslingas, teigia, kad UAB „Ekobazė“ neprivalo PAV procedūrų metu parengti ir vykdyti poveikio požemiam vandeniui monitoringą. Monitoringo programoje bus numatytos ir vykdant ūkinę veiklą įgyvendinamos privalomos priemones požeminio (gruntinio) vandens taršai mažinti.

31Vykdant PAV procedūras, nėra reikalavimo nurodyti kokius paviršinių nuotekų valymo įrenginius planuojama naudoti. Konkretus nuotekų valymo įrenginys parenkamas projekto rengimo metu, pieš gaunant statymą leidžiantį dokumentą. Atlikusi PAV atrankos procedūras, prieš pradėdama vykdyti veiką, įmonė privalės įrengti ir naudoti tokius nuotekų valymo įrenginius, kurie užtikrins, kad nebūtų viršijami leidžiami taršos dydžiai.

32PAV atrankos dokumentuose nurodyta, kad visas išnuomotos atviros teritorijos plotas 1,3274 ha, tačiau į nuomojamą teritoriją įeina ir pastatai, ir teritorija, kurioje negalima vykdyti veiklos dėl aukštos įtampos elektros laidų. Šios teritorijos nepatenka į bendrą, PŪV veiklai skirto teritorijos plotą, todėl atliekant PAV atrankos procedūras, buvo įvertintas tas teritorijos plotas, kuriame bus tvarkomos atliekos ir PAV atrankos dokumentuose pateikta teisinga ir pagrįsta informacija apie paviršinių nuotekų susidarymo plotą.

33Pažymi, kad UAB „Ekobazė“ nėra susijusi su BUAB „Super Montes“ vykdyta veikla ir neplanuoja visoje (4,1839 ha) teritorijoje tokia pat apimtimi vykdyti atliekų tvarkymo veiklą, todėl pareiškėjų nurodyti BUAB „Super Montes“ pažeidimai ar trūkumai niekaip nesusiję su UAB „Ekobazė“ planuojama veikla. UAB „Ekobazė“ sutartiniais pagrindais, atlikusi PAV procedūras ir pradėjusi vykdyti veiklą, įsipareigojo sutvarkyti BUAB „Super Montes“ dėl nemokumo nesutvarkytas atliekas.

34Teismo posėdyje trečiojo suinteresuoto asmens atstovas palaikė rašytiniuose paaiškinimuose nurodytus argumentus ir prašė pareiškėjų skundą atmesti kaip nepagrįstą.

35Teismas

konstatuoja:

36Ginčas byloje kilo dėl Agentūros Atrankos išvados, kad UAB „Ekobazė“ poveikio aplinkai vertinimas neprivalomas, teisėtumo ir pagrįstumo.

37Iš byloje esančių rašytinių įrodymų ir proceso šalių paaiškinimų nustatyta, kad pareiškėjams nuosavybės teise priklauso 1,5 ha ploto žemės ūkio paskirties žemės sklypas su ant jo užstatytu gyvenamuoju namu, adresu ( - ).

38BUAB „Super Montes“ 2013 m. rugsėjo 24 d. išduotas taršos integruotos prevencijos kontrolės (TIPK) leidimas vykdyti atliekų tvarkymo veiklą žemės sklypuose ( - ) g. 1, 3, 7, 9, 11, 14 ( - ), esančiuose šalia pareiškėjams nuosavybės teise priklausančio žemės sklypo su ant jo užstatytu gyvenamuoju namu. Bendrovei Kauno apygardos teismo 2018 m. kovo 14 d. nutartimi yra iškelta bankroto byla, todėl jos ūkinė veikla apribota Lietuvos Respublikos įmonių bankroto įstatymo nuostatomis.

39UAB „Ekobazė”, planuodama ūkinę veiklą – nepavojingų atliekų paruošimą pakartotiniam naudojimui ir jų perdirbimui adresu ( - ) g. 1, 3 ir 5, ( - ), 2017 m. sausio 28 d. kreipėsi į Agentūrą, prašydama priimti atrankos išvadą dėl PŪV poveikio aplinkai vertinimo.

40Agentūra, įvertinusi atrankai pateiktą informaciją, priėmė Atrankos išvadą, kad poveikio aplinkai vertinimas UAB „Ekobazė“ planuojamai ūkinei veiklai neprivalomas. Atrankos išvados 3 punkte nurodyta, kad PŪV – nepavojingų atliekų paruošimas pakartotiniam naudojimui, naudojimas ir perdirbimas. PŪV bus vykdoma adresu ( - ) g. 1, 3, 5, ( - )

41(4 punktas). UAB „Ekobazė“ PŪV tikslas – sumažinti atliekų patekimą į sąvartynus jas išrūšiuojant ir paruošiant antriniam panaudojimui, naudojimui, perdirbimui, deginimui. UAB „Ekobazė“ iš

42BUAB „Super Montes“ pagal 2017 m. gegužės 2 d. nuomos sutartį išsinuomojo 2 žemės sklypus ir vieną pastatą veiklai vykdyti. Nuomojamuose sklypuose yra BUAB „Super Montes“ priklausančios atliekos. Tikslių duomenų apie atliekų kiekį nėra. UAB „Ekobazė“ specialistų vertinimu, nurodytoje teritorijoje yra apie 3000-4000 t įvairių rūšių ir kilmės nepavojingų atliekų. PŪV didžiausias vienu metu planuojamas laikyti atliekų kiekis – 9 725 t. Planuojamas sutvarkyti bendras atliekų kiekis per metus - 45 500 t ir kt. (5 punktas).

43Atrankos išvados 7 punkte nurodyta, kad pagrindiniai motyvai, kuriais remtasi priimant išvadą, yra: 1. planuojama veikla bus vykdoma pramonės ir sandėliavimo teritorijoje atitinkančioje Kauno rajono savivaldybės teritorijos bendrojo plano sprendinius. Teritorijoje yra PŪV reikalinga infrastruktūra; 2. UAB „Ekobazė“ atlikusi PAV atrankos procedūras ir gavusi taršos leidimą, įsipareigoja sutvarkyti atliekas pasilikusias teritorijoje ir priklausančias BUAB “Super Montes”; 3. nepavojingų atliekų rūšiavimo ir smulkinimo veiklos bus vykdomos uždarose patalpose, atviroje teritorijoje ant kieto, vandeniui nelaidaus paviršiaus numatoma tik sandėliuoti nepavojingas atliekas ir antrines žaliavas, kurios nekalia žalos gyventojams ir aplinkai; 4. įmonė neeksploatuos stacionarių ar neorganizuotų oro taršos šaltinių, todėl į aplinkos orą, ūkinės veiklos metu teršalai nebus išsiskiriami. Cheminė aplinkos tarša vykdant veiklą nenumatoma, nes numatomos tvarkyti tik nepavojingos atliekos, atliekų tvarkymo metu nebus naudojamos jokios cheminės medžiagos; 5. PŪV metu neigiamas poveikis biologinei įvairovei, gyvūnų maitinimuisi, migracijai, veisimuisi nenumatomas; 6. vanduo technologinio proceso metu nebus naudojamas. Teritorijoje susidariusios paviršinės nuotekos bus surenkamos teritorijoje įrengtais nuotekų surinkimo tinklais, iš kurių pateks į nuotekų valymo įrengimus; 7. nepavojingų atliekų laikymo metu įmonė įsipareigoja užtikrinti konteinerių, rietuvių bei kitų talpų stovio kontrolę. Taip pat nuolatos bus stebima, kad po teritoriją nepasklistų lengvos ir smulkios atliekos; 8. visos atliekos bus rūšiuojamos ir tvarkomos vadovaujantis atliekų tvarkymą reglamentuojančiais teisės aktais ir priduodamos tolesniems atliekų tvarkytojams, užsiregistravusiems Atliekų tvarkytojų valstybės registre; 9. planuojamos veiklos gretimybėse nėra PŪV poveikiui jautrių teritorijų - saugomų teritorijų, kultūrinių ar archeologinių vertybių, veiklos vieta nepatenka į „Natūra 2000“ teritorijas; 10. fizikinė tarša apskaičiuota 2016 m. padarytais oro, triukšmo ir kvapų tyrimais, kuriuos UAB „Ekobazė“ teikia modeliavimo ir vertinimo ataskaitose prisirišdama prie

44BUAB „Super Montes“ veiklai atliktų tyrimų, (UAB „Ekobazė“ PŪV yra beveik analogiška

45BUAB „Super Montes“ veiklai, tik su mažesnėmis atliekų tvarkymo apimtimis ir planuojama veikla), neviršys leistinų triukšmo normų. Atlikti akustiniai skaičiavimai rodo, jog įrengimų išdėstymas ir darbo režimas neigiamos įtakos šalia esančiam gyventojui neturės, nes artimiausia gyvenamoji teritorija nuo PŪV yra tolimesnė negu BUAB “Super Montes” atžvilgiu. Ribinės vertės pagal HN 33:2011 „Triukšmo ribiniai dydžiai gyvenamuosiuose ir visuomeninės paskirties pastatuose bei jų aplinkoje“ nebus viršijamos.

46PŪVPAV įstatymo (redakcija, galiojusi iki 2017 m. lapkričio 1 d., t. y. UAB Ekobazė“ informacijos atrankai pateikimo 2017 m. sausio 28 d. metu) 7 straipsnio 2 dalyje nustatyta, kad atrankos tikslas – nustatyti, ar privaloma atlikti konkrečios planuojamos ūkinės veiklos poveikio aplinkai vertinimą. Pagal to paties straipsnio 4 dalį, atranka atliekama remiantis PŪV organizatoriaus (užsakovo) ar poveikio aplinkai vertinimo dokumentų rengėjo pateikta informacija apie vietą, kurioje numatoma planuojama ūkinė veikla, bei informacija, apibūdinančia planuojamą ūkinę veiklą (veiklos mastas, naudojamos technologijos bei medžiagos, gamtinių išteklių naudojimas, pavojingų medžiagų naudojimas, atliekų susidarymas, jų tvarkymas, tarša ir trukdžiai, galima sąveika su kita planuojama ūkine veikla, avarijų tikimybė ir jų prevencija).

47Atsakinga institucija, atsižvelgdama į planuojamos ūkinės veiklos mastą, pobūdį ar vietos ypatumus, gali pareikalauti iš planuojamos ūkinės veiklos organizatoriaus (užsakovo) ar poveikio aplinkai vertinimo dokumentų rengėjo papildomos informacijos, reikalingos atrankai atlikti. Tokiais atvejais planuojamos ūkinės veiklos organizatorius (užsakovas) ar poveikio aplinkai vertinimo dokumentų rengėjas papildo informaciją atrankai atlikti ir pakartotinai teikia ją atsakingai institucijai, kuri pateikia išvadą šio straipsnio 7 dalyje nustatyta tvarka (PŪVPAV įstatymo 7 straipsnio 5 dalis).

48Atsakinga institucija atlieka atranką ir priima išvadą, ar privaloma atlikti poveikio aplinkai vertinimą, remdamasi šio straipsnio 4 ir 5 dalyse nurodyta informacija bei atsižvelgusi į: 1) vietovės, kurią planuojama ūkinė veikla gali paveikti, jautrumą aplinkosaugos požiūriu, ekosistemos savybes, kraštovaizdį, žemėnaudos pobūdį, vietovės infrastruktūrą, gamybos objektų sutelkimą, santykinį gamtinių išteklių kiekį, kokybę ir regeneracijos galimybes, natūralios aplinkos atsparumą, ypatingą dėmesį atkreipdama į saugomas teritorijas, taip pat į Europos ekologinio tinklo „Natura 2000“ teritorijos gamtosauginius tikslus, tankiai apgyvendintas teritorijas, pelkes, miškus, apsaugines zonas, vykdytos aplinkos stebėsenos duomenų analizę, teritorijas, kuriose jau viršytas leistinas užterštumo lygis ar kurios vertingos istoriniu, kultūriniu arba archeologiniu aspektu; 2) galimą planuojamos ūkinės veiklos poveikį visuomenės sveikatai, gyvūnijai, augalijai, dirvožemiui, vandeniui, orui, klimatui, kraštovaizdžiui, materialinėms vertybėms, kultūros paveldui ir visų šių veiksnių sąveikai, ypatingą dėmesį atkreipdama į galimą poveikio mastą, tarpvalstybinį poveikį, poveikio kompleksiškumą, jo tikimybę, trukmę, dažnumą ir grįžtamumą bei teritorijos ir populiacijos dydį (PŪVPAV įstatymo 7 straipsnio 6 dalis).

49Atsakinga institucija, išnagrinėjusi visų poveikio aplinkai vertinimo subjektų išvadas, per 5 darbo dienas priima galutinę motyvuotą atrankos išvadą, ar privaloma atlikti poveikio aplinkai vertinimą (PŪVPAV 7 straipsnio 13 punktas).

50Lietuvos vyriausiojo administracinio teismo (toliau – LVAT) praktikoje nurodyta, kad PŪVPAV įstatymo 7 straipsnio 4–6 dalyse įtvirtintu reguliavimu siekiama optimalaus planuojamos ūkinės veiklos organizatoriaus ir suinteresuotos visuomenės, kuriai planuojama ūkinė veikla darys ar gali daryti poveikį, interesų derinimo. Atliekamos atrankos metu pakanka įvertinti, kad PŪV gali daryti poveikį, šiame etape nesprendžiant dėl galimo poveikio konkretaus masto. Detaliai PŪV poveikis aplinkai nustatomas poveikio aplinkai vertinimo ataskaitoje, sudarytoje pagal programą, kurią rengia kompetentingas subjektas vadovaudamasis poveikio aplinkai vertinimo nuostatais (žr., pvz.,

512011 m. birželio 2 d. nutartį administracinėje byloje Nr. A492-2371/2011). Atrankos tikslas iš esmės yra įvertinti, ar PŪV dėl savo pobūdžio, masto ar numatomos vietos ypatumų gali daryti reikšmingą poveikį aplinkai. Atitinkamai pripažinus, kad PŪV dėl minėtų ją apibūdinančių aplinkybių gali daryti reikšmingą poveikį aplinkai, tokios veiklos poveikio aplinkai vertinimas turi būti atliekamas. įstatymų leidėjo vartojama formuluotė „gali daryti“, ją vertinant PŪVPAV 7 straipsnio 7 ir 13 dalyse numatytos atsakingos institucijos pareigos motyvuoti (galutinę) atrankos išvadą kontekste, leidžia teigti, kad pakanka motyvuotos prielaidos apie galimą reikšmingą poveikį, kai yra atliekama minėta atranka. Ir priešingai, atrankos išvada, kad PŪV poveikio aplinkai vertinimas yra neprivalomas, galima priimti tik tokiu atveju, kai neabejotinai konstatuojama, kad ši veikla neturės ir negali turėti jokio reikšmingo poveikio aplinkai PŪVPAV prasme (žr., pvz., 2015 m. sausio 22 d. nutartį administracinėje byloje Nr. A502-2102/2014).

52Atsakinga institucija, priimdama galutinę atrankos išvadą dėl PAV atlikimo privalomumo, turi ne tik remtis PŪV organizatoriaus (užsakovo) ar poveikio aplinkai vertinimo dokumentų rengėjo pateikta informacija, bet taip pat privalo įvertinti ir kitas aplinkybes, nurodytas PŪVPAV 7 straipsnio 6 dalyje, o taip pat turi būti atsižvelgta į tai, jog suinteresuota visuomenė bei vietos savivaldos institucijos iš esmės nesutiko su planuojama veikla dėl galimo ženklaus neigiamo ūkinės veiklos poveikio aplinkai bei gyventojams (žr. LVAT 2019 m. sausio 30 d. nutartį administracinėje byloje

53Nr. A-3138-822/2019).

54Kaip minėta, UAB „Ekobazė“ planuoja vykdyti ūkinę veiklą sklypuose, kurie yra pareiškėjų kaimynystėje. Tuose pačiuose sklypuose (Nr. 1, 3) atliekų tvarkymo veiklai vykdyti buvo išduotas TIPK leidimas BUAB „Super Montes“.

55Iš Lietuvos teismų informacinės sistemos „Liteko“ duomenų nustatyta, kad Kauno apylinkės teisme išnagrinėta civilinė byla Nr. 2-342-587/2016, kurioje ieškovai J. M. ir A. M. prašė panaikinti Lietuvos Respublikos aplinkos ministerijos Kauno regiono aplinkos apsaugos departamento TIPK leidimo Nr. 5/25 dalį, kuria BUAB „Super Montes“ leista surinkti, vežti iš gyventojų ir įmonių, laikyti, rūšiuoti ir perdirbti mišrias komunalines, buitines, bioskaidžias, didžiąsias ir kitas atliekas, taip pat įpareigoti BUAB „Super Montes“ sutvarkyti žemės sklypuose ( - ) g. 14, 11, 7, 3, 9, 1 ( - ), kaupiamas atliekas, jas išvežant iš šių žemės sklypų ir išvalant šių žemės sklypų užimamą teritoriją. Kauno apylinkės teismas 2016 m. lapkričio 29 d. sprendimu ieškovų ieškinį atmetė.

56Kauno apygardos teismas 2019 m. balandžio 19 d. sprendimu apeliacine tvarka išnagrinėjęs apeliacinį skundą dėl minėto Kauno apylinkės teismo sprendimo, 2019 m. balandžio 19 d. sprendimu jį panaikino ir priėmė naują sprendimą – panaikino Lietuvos Respublikos aplinkos ministerijos

57Kauno regiono aplinkos apsaugos departamento TIPK leidimo Nr. 5/25 dalį, kuria atsakovei

58BUAB „Super Montes“ leista surinkti, vežti iš gyventojų ir įmonių, laikyti, rūšiuoti ir perdirbti mišrias komunalines, buitines, bioskaidžias, didžiąsias ir kitas atliekas; įpareigojo atsakovę

59BUAB „Super Montes“ nedelsiant nutraukti mišrių komunalinių, buitinių, bioskaidžių, didžiųjų ir kitų atliekų surinkimo, vežimo iš gyventojų ir įmonių, laikymo, rūšiavimo, perdirbimo ir bet kokią su tuo susijusią ūkinę veiklą ( - ), taip pat ūkinę veiklą su antrinėmis žaliavomis toje ( - ) teritorijoje, kuri nepatenka į specialiajame plane, patvirtintame Kauno r. savivaldybės tarybos 2009 m. spalio 22 d. sprendimu Nr. TS-391, numatytą komercinę (komunalinę) teritoriją antrinių žaliavų surinkimui ar pažeidžia šiame specialiajame plane nurodytą 100 metrų sanitarinę apsaugos zoną antrinių žaliavų surinkimui; įpareigojo atsakovę BUAB „Super Montes“ savo lėšomis sutvarkyti žemės sklypuose unikalus Nr. ( - ); unikalus Nr. ( - ), ( - ) g. 14; unikalus Nr. ( - ); unikalus Nr. ( - ), ( - ) g. 11; unikalus

60Nr. ( - ), ( - ) g. 7; unikalus Nr. ( - ); unikalus Nr. ( - ),

61( - ) g.3; unikalus Nr. ( - ), ( - ) g. 9; unikalus Nr. ( - ), ( - ) g. 1, esančiuose ( - ), kaupiamas atliekas, jas išvežant iš šių žemės sklypų ir išvalant šių žemės sklypų užimamą teritoriją.

62Kauno apygardos teismas minėtame sprendime konstatavo, kad atsakovė

63(BUAB „Super Montes“) nesiėmė neigiamo poveikio aplinkai pašalinimo priemonių, neatliko atrankos pagal PŪVPAV reikalavimus, kas teikia pagrindo išvadai, kad atsakovės vykdoma ūkinė veikla kelia pavojų aplinkai ir žmonių sveikatai, dėl to galimai yra pažeistos ir sanitarinės apsaugos ribos.

64Iš Atrankos išvados 8 punkto matyti, kad ši išvada išduota savarankiškai UAB „Ekobazė“ ūkinei veiklai vykdyti, tačiau Atrankos išvados 7.2 papunktyje nurodyta, kad UAB „Ekobazė“ atlikusi PAV atrankos procedūras ir gavusi taršos leidimą, įsipareigoja sutvarkyti atliekas pasilikusias teritorijoje ir priklausančias BUAB „Super Montes”. Tikslių duomenų apie šių atliekų kiekį nėra. Agentūros atstovė teismo posėdyje paaiškino, kad Agentūros darbuotojai buvo nuvykę į ginčo vietą ir atliekų neužfiksavo.

65Atsižvelgiant į tai, kad Kauno apygardos teismas įsiteisėjusiu sprendimu konstatavo, kad

66BUAB „Super Montes“ vykdoma ūkinė veikla kelia pavojų aplinkai ir žmonių sveikatai, dėl to galimai yra pažeistos ir sanitarinės apsaugos ribos, o Atrankos išvadoje nurodyta, kad UAB „Ekobazė“ įsipareigojo sutvarkyti likusias BUAB „Super Montes“ atliekas, kurių tikslus kiekis nežinomas, šios aplinkybės, teismo nuomone, turėtų būti įvertinos priimant galutinę atrankos išvadą dėl

67UAB „Ekobazė“ planuojamos ūkinės veiklos minėtuose sklypuose.

68Atrankos išvadoje taip pat nurodyta, kad prieš pradedant planuojamą ūkinę veiklą, bus pasirašyta sutartis dėl buitinių ir paviršinių nuotekų tvarkymo su BUAB „Super Montes“. Iš Atrankos išvados nėra aišku, kaip ketinama šią nuostatą įgyvendinti, nes, kaip minėta, BUAB „Super Montes“ Kauno apygardos teismo 2018 m. kovo 14 d. nutartimi yra iškelta bankroto byla, todėl įmonė ūkinės veiklos nebevykdo.

69Byloje pateiktas Nacionalinio visuomenės sveikatos centro prie Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministerijos (toliau – NVSC) Kauno departamento 2018 m. birželio 8 d. raštas

70Nr. (2-11 14.3.4E)2-25237, kuriame nurodytos pastabos (28 punktai) dėl UAB „Ekobazė“ planuojamos ūkinės veiklos (nepavojingų atliekų paruošimo pakartotiniam naudojimui, naudojimo ir jų perdirbimo, adresu ( - ) g. 1, 3, ( - )) poveikio visuomenės sveikatai vertinimo ataskaitos, užregistruotos 2018 m. gegužės 14 d. Nr. 1-45484. Šiame rašte nurodytos ne tik NVSC Kauno departamento įžvalgos dėl poveikio visuomenės sveikatai vertinimo ataskaitos trūkumų, bet taip pat nurodyta, kad dėl UAB „Ekobazė“ planuojamos ūkinės veiklos visuomenė yra pateikusi skundų, tačiau nėra pakankamai atsižvelgta į visuomenės interesą arba pagrįstai atsakyta, kodėl visuomenės keliami klausimai nėra motyvuoti. NVSC Kauno departamentas pateikė pastabas, kad turi būti pateiktos išsamios technologinių procesų schemos, aprašymas; patikslinta, kaip bus garantuojamas (išlaikomas, neviršijantis) vienu metu numatomų laikyti ir per metus planuojamų sutvarkyti atliekų kiekis planuojamoje teritorijoje; nors ataskaitoje nurodomos planuojamos tvarkyti energetinę vertę turinčios atliekos, tačiau jos tiksliai neapibūdintos, neaišku, kokiais būdais bus užtikrintas jų atidavimas atliekas deginantiems įrenginiams; atliekas numatoma laikyti iki perdavimo, tačiau neapibrėžta, kiek užtruks laikymas; turėtų būti patikslinti oro taršos ir kvapų vertinimo rezultatai, įtraukiant ir esamų įmonių taršą; patikslinti tvarkomų atliekų rūšis; oro tarša numatoma tik dėl dviejų priežasčių: statybinių atliekų tvarkymo ir mobilių taršos šaltinių veiklos, tačiau neįvertinta oro tarša nuo kitų atliekų tvarkymo procesų; tikslinti, kaip bus tvarkomos patenkančios mišrios komunalinės atliekos ir t. t.

71Šios pastabos teiktos po Atrankos išvados priėmimo, tačiau, teismo nuomone, jos reikšmingos vertinant šios išvados teisėtumą ir pagrįstumą, nes, kaip minėta, pareiškėjai nesutikimą su Atrankos išvada grindžia iš esmės tais pačiais argumentais, t. y. dėl neatliktų kvapų tyrimo, skleidžiamos oro taršos smulkinant atliekas, jas perkraunant, rūšiuojant, dėl neatlikto triukšmo tyrimo, dėl gruntinio vandens užterštumo, nes neaišku, kokių konkrečių veiksmų bus imtasi sumažinti teršiančių medžiagų kiekius požeminiame vandenyje, dėl paviršinių nuotekų tvarkymo, nes neaišku, kokius paviršinius nuotekų valymo įrenginius eksploatuoja UAB „Ekobazė“ ir koks šių įrenginių išvalymo efektyvumas, kokia paviršinių nuotekų teršalų koncentracija, dėl sanitarinės apsaugos zonos, laikomų atliekų tvarkymo.

72Asmens teisė į sveiką aplinką užtikrinama Lietuvos Respublikos Konstitucijos 53 ir 54 straipsniuose, kuriuose, be kitų nuostatų, įtvirtinta valstybės pareiga rūpintis žmonių sveikata, valstybės ir visos visuomenės pareiga saugoti aplinką nuo kenksmingų poveikių, nustatyti pagrindiniai Lietuvos valstybės aplinkos apsaugos politikos tikslai bei kryptys. Aiškindamas šias nuostatas, Lietuvos Respublikos Konstitucinis Teismas yra nurodęs, kad Konstitucijos 54 straipsnio 1 dalyje suformuluotas vienas iš valstybės veiklos tikslų – užtikrinti žmonių teises į sveiką ir švarią aplinką (žr. Konstitucinio Teismo 1998 m. birželio 1 d. nutarimą). Iš Konstitucijos 54 straipsnio kyla pareigos ir visiems Lietuvos Respublikos teritorijoje esantiems asmenims: jie privalo susilaikyti nuo tokių veiksmų, kuriais būtų daroma žala žemei, jos gelmėms, vandeniui, orui, augalijai ir gyvūnijai (žr. Konstitucinio Teismo

732005 m. gegužės 13 d. nutarimą).

74Atsižvelgiant į tai, kad teisė į sveiką ir saugią aplinką garantuojama Konstitucijos nuostatomis, Kauno apygardos teismo 2019 m. balandžio 19 d. įsiteisėjusiame sprendime konstatuota, kad

75BUAB „Super Montes“ vykdoma ūkinė veikla kelia pavojų aplinkai ir žmonių sveikatai, dėl to galimai yra pažeistos ir sanitarinės apsaugos ribos, o Atrankos išvadoje nurodyta, kad UAB „Ekobazė“ įsipareigoja sutvarkyti BUAB „Super Montes“ priklausančias atliekas, likusias ginčo teritorijoje, tačiau nėra tikslių duomenų apie atliekų kiekį bei kokios tai atliekos, taip pat į tai, kad NVSC Kauno departamentas pateikė pastabas dėl UAB „Ekobazė“ planuojamos ūkinės veiklos ginčo teritorijoje, iš kurių matyti, kad nėra pakankamai įvertinta ir išanalizuota tarša aplinkai, technologiniai atliekų tvarkymo procesai, todėl būtina koreguoti Atrankos išvadą, atsižvelgiant į visuomenės interesą ir pateiktas pastabas. Pažymėtina, kad planuojama veikla gali būti vykdoma, tik nustačius, kad visuomenės sveikatai reikšmingo poveikio nebus. Šiuo atveju iš Atrankos išvados turinio matyti, kad buvo vertinta tik UAB „Ekobazė“ pateikta informacija, nevertinant visuomenės intereso ir NVSC Kauno departamento pateiktų pastabų dėl UAB „Ekobazė“ planuojamos ūkinės veiklos, kurios pateiktos po Atrankos išvados priėmimo.

76Esant šioms aplinkybėms, pareiškėjų skundas tenkintinas iš dalies – Atrankos išvada naikintina, o Agentūra įpareigotina pateiktą informaciją svarstyti iš naujo ir priimti teisės aktų reikalavimus atitinkančią galutinę atrankos išvadą.

77Pareiškėjai pateikė prašymą priteisti iš atsakovės 3 330 Eur bylinėjimosi išlaidų.

78Teismo išlaidų atlyginimą reglamentuoja Lietuvos Respublikos administracinių bylų teisenos įstatymo (toliau – ABTĮ, redakcija, galiojusi iki 2018 m. gruodžio 29 d., nes nutartis skirti bylą nagrinėti teismo posėdyje priimta iki 2018 m. gruodžio 20 d. įstatymo Nr. XIII-1833 įsigaliojimo)

7940–41 straipsniai, Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso 98 straipsnis ir Lietuvos Respublikos teisingumo ministro 2004 m. balandžio 2 d. įsakymu Nr. 1R-85 „Dėl Rekomendacijų dėl civilinėse bylose priteistino užmokesčio už advokato ar advokato padėjėjo teikiamą pagalbą maksimalaus dydžio patvirtinimo“ patvirtintos rekomendacijos (toliau – Rekomendacijos; nauja Lietuvos Respublikos teisingumo ministro 2015 m. kovo 19 d. įsakymo Nr. 1R-77 redakcija, įsigaliojusi nuo 2015 m. kovo 20 d.).

80Pagal ABTĮ 41 straipsnio 1 dalį, dėl išlaidų atlyginimo suinteresuota proceso šalis teismui pateikia prašymą raštu su išlaidų apskaičiavimu ir pagrindimu. Prašymai dėl išlaidų atlyginimo, nepaduoti teismui iki bylos nagrinėjimo iš esmės pabaigos, turi būti paduoti teismui ne vėliau kaip per keturiolika kalendorinių dienų nuo sprendimo įsiteisėjimo dienos. To paties straipsnio 2 dalyje nustatyta, kad iki bylos nagrinėjimo iš esmės pabaigos administraciniame teisme pateiktus prašymus dėl išlaidų atlyginimo teismas išnagrinėja priimdamas sprendimą dėl administracinės bylos. Kitais atvejais prašymą dėl išlaidų atlyginimo teismas išnagrinėja paprastai rašytinio proceso tvarka priimdamas nutartį.

81Rekomendacijų 8 punkte nurodyti rekomenduoti priteisti užmokesčio už advokato teikiamas teisines paslaugas maksimalūs dydžiai. Pagal 8.19 papunktį, už vieną teisinių konsultacijų, atstovavimo teisme, pasirengimo teismo ar parengiamajam posėdžiui maksimalus 1 valandos užmokesčio dydis apskaičiuojamas taikant 0,1 dydžio koeficientą, kurio pagrindu imamas už praėjusio ketvirčio vidutinio mėnesinio bruto darbo užmokestis šalies ūkyje.

82Pareiškėjai, pagrįsdami patirtas bylinėjimosi išlaidas, pateikė 2018 m. kovo 30 d. sąskaitą už teisines paslaugas Nr. 03-30/1, 2019 m. lapkričio 9 d. sąskaitą už teisines paslaugas Nr. 11-09/3,

832019 m. balandžio 23 d. sąskaitą už teisines paslaugas Nr. 04-23/1. Nors pareiškėjai prašo priteisti teismo išlaidų atlyginimą už tokias teisines paslaugas kaip pasirengimas teismo posėdžiams, tačiau nei iš minėtų sąskaitų, nei iš prašymo atlyginti teismo išlaidas nematyti, kiek laiko advokatui užtruko pasirengti teismo posėdžiui, nurodyta tik teisinių paslaugų piniginė išraiška. Pareiškėjai taip pat turėtų patikslinti suteiktas paslaugas pagal pateiktas sąskaitas (2019 m. lapkričio 9 d. sąskaitoje už teisines paslaugas Nr. 11-09/3 nurodyta 1 250 Eur teisinių paslaugų suma, tačiau neaišku, kokios konkrečiai paslaugos už šią sumą buvo suteiktos). Pareiškėjai taip pat prašo priteisti teismo išlaidų už atstovavimą 2019 m. birželio 3 d. teismo posėdyje, tačiau neaišku, ar už šias teisines paslaugas buvo apmokėta iki teismo posėdžio, nes pateiktose sąskaitose teisinės paslaugos nedetalizuotos.

84Atsižvelginat į tai, kad prašymas atlyginti teismo išlaidas turi trūkumų, jis bus sprenžiamas rašytinio proceso tvarka, ABTĮ nustatytu terminu pareiškėjams patikslinus prašymą.

85Teismas, vadovaudamasis Lietuvos Respublikos administracinių bylų teisenos įstatymo

8686–87 straipsniais, 88 straipsnio 4 punktu, 107–108 straipsniais, 132 straipsnio 1 dalimi,

Nutarė

87Pareiškėjų S. J. M. ir A. M. skundą patenkinti iš dalies.

88Panaikinti Aplinkos apsaugos agentūros 2017 m. gruodžio 29 d. atrankos išvadą dėl uždarosios akcinės bendrovės „Ekobazė“ planuojamos ūkinės veiklos – nepavojingų atliekų paruošimo pakartotiniam naudojimui, naudojimui ir jų perdirbimui poveikio aplinkai vertinimo.

89Įpareigoti Aplinkos apsaugos agentūrą pateiktą informaciją svarstyti iš naujo ir priimti teisės aktų reikalavimus atitinkančią galutinę atrankos išvadą, atsižvelgus į Nacionalinio visuomenės sveikatos centro prie Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministerijos Kauno departamento pateiktas pastabas.

90Sprendimas per trisdešimt kalendorinių dienų nuo jo paskelbimo apeliacine tvarka gali būti skundžiamas Lietuvos vyriausiajam administraciniam teismui, apeliacinį skundą paduodant per Vilniaus apygardos administracinį teismą.

Proceso dalyviai
Ryšiai
1. Vilniaus apygardos administracinio teismo teisėjų kolegija, susidedanti iš... 2. Egidijos Puzinskaitės (kolegijos pirmininkė ir pranešėja), Rasos... 3. viešame teismo posėdyje žodinio proceso tvarka išnagrinėjo administracinę... 4. Teismas... 5. Pareiškėjai S. J. M. ir A. M. elektroninių ryšių priemonėmis kreipėsi į... 6. Pareiškėjų manymu, atsakovė, spręsdama dėl UAB „Ekobazė“ planuojamos... 7. Atsakovė, priimdama Atrankos išvadą, turėjo įvertinti ne tik UAB... 8. UAB „Ekobazė“ nepateikė atsakovei planuojamos ūkinės veiklos (toliau... 9. UAB „Ekobazė“ turėjo atlikti atskirą tyrimą, kurio pagrindu būtų... 10. UAB „Ekobazė“, gavusi Lietuvos geologijos tarnybos išvadas, nesiėmė... 11. UAB „Ekobazė“ privalo nusistatyti PŪV taršą sukelsiančius taršos... 12. Atkreipia dėmesį, kad UAB „Ekobazė“ nuomojamoje teritorijoje yra apie... 13. Teismo posėdyje pareiškėjos atstovai palaikė skunde išdėstytus argumentus... 14. Kauno departamento rašte nurodyta, kas buvo neįvertinta.... 15. Atsakovė Agentūra atsiliepime su pareiškėjų skundu nesutinka ir prašo jį... 16. Pažymi, kad informacijoje atrankai aiškiai nurodyta, kad gavusi taršos... 17. BUAB „Super Montes“ turi TIPK leidimą ir nėra dėl nurodytų faktinių... 18. UAB „Ekobazė“ PŪV teritorijoje mišrių komunalinių (buitinių) atliekų... 19. Nurodo, kad fizikinė tarša apskaičiuota, vadovaujantis BUAB „Super... 20. 2016 m. padarytais oro, triukšmo ir kvapų tyrimais, UAB „Ekobazė“ teikė... 21. Nors pareiškėjai nurodo, kad paviršinių nuotekų skaičiavimai atlikti... 22. Pažymi, kad PŪV taikomą normatyvinę 500 metrų sanitarinę apsaugos zoną... 23. Nesutinka su pareiškėjų teiginiu, kad poveikio aplinkai vertinimo... 24. Teismo posėdyje atsakovės atstovės palaikė atsiliepime išdėstytus... 25. BUAB „Super Montes“ sukauptomis atliekomis buvo įvertintas. NVSC atrankos... 26. Trečiasis suinteresuotas asmuo UAB „Ekobazė“ rašytiniuose... 27. Nurodo, kad BUAB „Super Montes“ statusas yra bankrutuojanti uždaroji... 28. UAB „Ekobazė“ veiklos vietos, naudojamų įrenginių ir technologiniu... 29. Pažymi, kad PŪV teritorijoje nenumatoma tvarkyti atliekas, turinčias... 30. Remdamasis Geologijos tarnybos 2017 m. lapkričio 8 d. raštu Nr. (6)-1.7-4830,... 31. Vykdant PAV procedūras, nėra reikalavimo nurodyti kokius paviršinių... 32. PAV atrankos dokumentuose nurodyta, kad visas išnuomotos atviros teritorijos... 33. Pažymi, kad UAB „Ekobazė“ nėra susijusi su BUAB „Super Montes“... 34. Teismo posėdyje trečiojo suinteresuoto asmens atstovas palaikė rašytiniuose... 35. Teismas... 36. Ginčas byloje kilo dėl Agentūros Atrankos išvados, kad UAB „Ekobazė“... 37. Iš byloje esančių rašytinių įrodymų ir proceso šalių paaiškinimų... 38. BUAB „Super Montes“ 2013 m. rugsėjo 24 d. išduotas taršos integruotos... 39. UAB „Ekobazė”, planuodama ūkinę veiklą – nepavojingų atliekų... 40. Agentūra, įvertinusi atrankai pateiktą informaciją, priėmė Atrankos... 41. (4 punktas). UAB „Ekobazė“ PŪV tikslas – sumažinti atliekų patekimą... 42. BUAB „Super Montes“ pagal 2017 m. gegužės 2 d. nuomos sutartį... 43. Atrankos išvados 7 punkte nurodyta, kad pagrindiniai motyvai, kuriais remtasi... 44. BUAB „Super Montes“ veiklai atliktų tyrimų, (UAB „Ekobazė“ PŪV yra... 45. BUAB „Super Montes“ veiklai, tik su mažesnėmis atliekų tvarkymo... 46. PŪVPAV įstatymo (redakcija, galiojusi iki 2017 m. lapkričio 1 d., t. y. UAB... 47. Atsakinga institucija, atsižvelgdama į planuojamos ūkinės veiklos mastą,... 48. Atsakinga institucija atlieka atranką ir priima išvadą, ar privaloma atlikti... 49. Atsakinga institucija, išnagrinėjusi visų poveikio aplinkai vertinimo... 50. Lietuvos vyriausiojo administracinio teismo (toliau – LVAT) praktikoje... 51. 2011 m. birželio 2 d. nutartį administracinėje byloje Nr. A492-2371/2011).... 52. Atsakinga institucija, priimdama galutinę atrankos išvadą dėl PAV atlikimo... 53. Nr. A-3138-822/2019).... 54. Kaip minėta, UAB „Ekobazė“ planuoja vykdyti ūkinę veiklą sklypuose,... 55. Iš Lietuvos teismų informacinės sistemos „Liteko“ duomenų nustatyta,... 56. Kauno apygardos teismas 2019 m. balandžio 19 d. sprendimu apeliacine tvarka... 57. Kauno regiono aplinkos apsaugos departamento TIPK leidimo Nr. 5/25 dalį, kuria... 58. BUAB „Super Montes“ leista surinkti, vežti iš gyventojų ir įmonių,... 59. BUAB „Super Montes“ nedelsiant nutraukti mišrių komunalinių, buitinių,... 60. Nr. ( - ), ( - ) g. 7; unikalus Nr. ( - ); unikalus Nr. ( - ),... 61. ( - ) g.3; unikalus Nr. ( - ), ( - ) g. 9; unikalus Nr. ( - ), ( - ) g. 1,... 62. Kauno apygardos teismas minėtame sprendime konstatavo, kad atsakovė... 63. (BUAB „Super Montes“) nesiėmė neigiamo poveikio aplinkai pašalinimo... 64. Iš Atrankos išvados 8 punkto matyti, kad ši išvada išduota savarankiškai... 65. Atsižvelgiant į tai, kad Kauno apygardos teismas įsiteisėjusiu sprendimu... 66. BUAB „Super Montes“ vykdoma ūkinė veikla kelia pavojų aplinkai ir... 67. UAB „Ekobazė“ planuojamos ūkinės veiklos minėtuose sklypuose.... 68. Atrankos išvadoje taip pat nurodyta, kad prieš pradedant planuojamą ūkinę... 69. Byloje pateiktas Nacionalinio visuomenės sveikatos centro prie Lietuvos... 70. Nr. (2-11 14.3.4E)2-25237, kuriame nurodytos pastabos (28 punktai) dėl UAB... 71. Šios pastabos teiktos po Atrankos išvados priėmimo, tačiau, teismo nuomone,... 72. Asmens teisė į sveiką aplinką užtikrinama Lietuvos Respublikos... 73. 2005 m. gegužės 13 d. nutarimą).... 74. Atsižvelgiant į tai, kad teisė į sveiką ir saugią aplinką garantuojama... 75. BUAB „Super Montes“ vykdoma ūkinė veikla kelia pavojų aplinkai ir... 76. Esant šioms aplinkybėms, pareiškėjų skundas tenkintinas iš dalies –... 77. Pareiškėjai pateikė prašymą priteisti iš atsakovės 3 330 Eur... 78. Teismo išlaidų atlyginimą reglamentuoja Lietuvos Respublikos... 79. 40–41 straipsniai, Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso 98... 80. Pagal ABTĮ 41 straipsnio 1 dalį, dėl išlaidų atlyginimo suinteresuota... 81. Rekomendacijų 8 punkte nurodyti rekomenduoti priteisti užmokesčio už... 82. Pareiškėjai, pagrįsdami patirtas bylinėjimosi išlaidas, pateikė 2018 m.... 83. 2019 m. balandžio 23 d. sąskaitą už teisines paslaugas Nr. 04-23/1. Nors... 84. Atsižvelginat į tai, kad prašymas atlyginti teismo išlaidas turi trūkumų,... 85. Teismas, vadovaudamasis Lietuvos Respublikos administracinių bylų teisenos... 86. 86–87 straipsniais, 88 straipsnio 4 punktu, 107–108 straipsniais, 132... 87. Pareiškėjų S. J. M. ir A. M. skundą patenkinti iš dalies.... 88. Panaikinti Aplinkos apsaugos agentūros 2017 m. gruodžio 29 d. atrankos... 89. Įpareigoti Aplinkos apsaugos agentūrą pateiktą informaciją svarstyti iš... 90. Sprendimas per trisdešimt kalendorinių dienų nuo jo paskelbimo apeliacine...