Byla II-255-423/2010

1Kauno apygardos administracinio teismo teisėja Asta Urbonienė, sekretoriaujant Gintarei Inokaitytei, dalyvaujant administracinėn atsakomybėn traukiamam asmeniui K. V., jo atstovui advokato padėjėjui Virginijui Ražukui, nutarimą administracinio teisės pažeidimo byloje priėmusios institucijos – Marijampolės regiono aplinkos apsaugos departamento atstovui Irenijui Kaluškevičiui, viešame teismo posėdyje išnagrinėjo administracinio teisės pažeidimo bylą pagal K. V. skundą dėl nutarimo panaikinimo ir

Nustatė

2Marijampolės regiono aplinkos apsaugos departamento Gyvosios gamtos apsaugos inspekcijos vyresniojo valstybinio aplinkos apsaugos inspektoriaus 2010-01-20 nutarimu K. V. paskirta administracinė nuobauda – 2800 litų bauda su pažeidimo padarymo įrankių konfiskavimu už administracinių teisės pažeidimų, numatytų ATPK 85 str. 4d., 85 str. 5 d., padarymą.

3K. V. administracinė nuobauda paskirta už tai, kad jis Varnabūdės miške, „Vinčų“ medžiotojų klubo medžioklės ploto vienete, ties Utolinos kaimu, Kazlų Rūdos sav., 2010m. sausio 4d., tiksliai nenustatytu laiku, medžiojo draudžiamais įrankiais ir draudžiamu būdu, t.y. statydamas statomas kilpas iš troselio gyvūnams gaudyti ir pagavo vieną stirnos jauniklį; taip pat toje pačioje vietoje 2010m. sausio 18d., 11.00 val., medžiojo draudžiamais įrankiais ir draudžiamu būdu, t.y. statė statomas kilpas iš troselio gyvūnams gaudyti; taip pat pas save namuose gamino ir laikė draudžiamus įrankius, t.y. statomas kilpas iš troselio gyvūnams gaudyti. Tuo savo veiksmais pažeidė Medžioklės Lietuvos Respublikos teritorijoje taisyklių 60.14, 60.30, 60.31 punktų reikalavimus.

4K. V. ir jo atstovas prašo panaikinti nutarimą ir bylą nutraukti dalyje dėl administracinio teisės pažeidimo, numatyto ATPK 85 str. 4d., kadangi nuobauda paskirta nepagrįstai ir neteisėtai, jis nurodyto pažeidimo nepadarė, kilpų miške nestatė, žvėrių tokiu būdu negaudė, vien faktas, jog kilpa buvo rasta jo namuose nepatvirtina, kad jis tą kilpą naudojo žvėrims gaudyti. Netoli namų miške jis dažnai randa brakonierių pastatytų kilpų. Neseniai jis rado kilpose pagautą stirnos jauniklį, kurį parsinešė į namus ir sušėrė šuniui. Taip pat prašo pakeisti nutarimą už administracinio teisės pažeidimo, numatyto ATPK 85 str. 5d., padarymą, neskiriant nuobaudos arba paskiriant švelnesnę nuobaudą nei numatyta sankcijoje, kadangi jis yra silpnos sveikatos, jam nustatytas neįgalumas, gauna mažas pajamas, todėl paskirtos baudos sumokėjimas neigiamai atsilieps jo turtinei padėčiai.

5Marijampolės regiono aplinkos apsaugos departamento atstovas su skundu nesutinka, kadangi nutarimas yra teisėtas ir pagrįstas.

6Skundas tenkintinas iš dalies.

7Vadovaujantis ATPK 259, 260 straipsnių nuostatomis administracinio teisės pažeidimo protokolas yra procesinis dokumentas, surašomas dėl administracinio teisės pažeidimo, jame formuluojamas kaltinimas administracinio teisės pažeidimo padarymu. Taigi administracinio teisės pažeidimo protokolu apibrėžiamos administracinio teisės pažeidimo nagrinėjimo ribos: ji nagrinėjama tik dėl to administracinio teisės pažeidimo, kuris buvo nurodytas administracinio teisės pažeidimo protokole. Kaltinimas asmeniui turi būti suformuluotas aiškiai ir tiksliai nurodant pažeidimo padarymo laiką, kokiais konkrečiais veiksmais ar neveikimu buvo padarytas administracinis teisės pažeidimas, nes tik tokiu būdu administracinėn atsakomybėn traukiamas asmuo gali tinkamai realizuoti savo teisę gintis nuo pareikšto kaltinimo.

8Šiuo atveju K. V. administracinio teisės pažeidimo protokolas surašytas tik dėl to, kad jis 2010-01-18 apie 11.00 val., Varnabūdės miške, „Vinčų“ medžiotojų klubo medžioklės ploto vienete, ties Utolinos kaimu, Kazlų Rūdos sav., statė draudžiamus medžioklės įrankius, t.y. kilpas laukiniams žvėrims gaudyti ir apžiūros metu jo ūkiniame pastate rasta viena kilpa žvėrims gaudyti ir stirnos jaunikio galūnės bei kailio likučiai (b.l. 15).

9Dėl ginčijamame nutarime K. V. inkriminuotų veiksmų: 2010m. sausio 4d., medžioklės draudžiamais įrankiais ir draudžiamu būdu, t.y. statant statomas kilpas iš troselio gyvūnams gaudyti ir pagavimo vieno stirnos jauniklio, taip pat dėl gaminimo draudžiamų įrankių, t.y. statomų kilpų iš troselio gyvūnams gaudyti – administracinio teisės pažeidimo protokolas nesurašytas.

10Lietuvos vyriausiasis administracinis teismas ne kartą yra konstatavęs, jog teismas nustatęs, kad dėl nutarime inkriminuotų teisės pažeidimų asmeniui nėra surašytas administracinio teisės pažeidimo protokolas, laiko tai esminiu pažeidimu, dėl ko priimtas nepagrįstas ir neteisėtas nutarimas. Dėl šių aplinkybių skundžiamas nutarimas dalyje dėl 2010m. sausio 4d., medžiojimo draudžiamais įrankiais ir draudžiamu būdu, t.y. statymo statomų kilpų iš troselio gyvūnams gaudyti ir vienos stirnos jauniklio pagavimo bei namuose gaminimo draudžiamų įrankių, t.y. statomų kilpų iš troselio gyvūnams gaudyti, naikintinas ir byla šioje dalyje nutrauktina (ATPK 250 str. 1p.).

11LR ATPK 9 str. numatyta, kad administraciniu teisės pažeidimu laikomas priešingas teisei veikimas ar neveikimas, todėl sprendžiant ginčą, būtina nustatyti, ar K. V. neveikė taip, kaip privalėjo veikti pagal teisės aktus.

12Administracinės bylos duomenys neginčijamai patvirtina, kad K. V. Varnabūdės miške, „Vinčų“ medžiotojų klubo medžioklės ploto vienete, ties Utolinos kaimu, Kazlų Rūdos sav., 2010m. sausio 18d., 11.00 val., medžiojo draudžiamais įrankiais ir draudžiamu būdu, t.y. statė statomas kilpas iš troselio gyvūnams gaudyti; taip pat pas save namuose laikė draudžiamus įrankius, t.y. statomas kilpas iš troselio gyvūnams gaudyti, tuo savo veiksmais pažeidė Medžioklės Lietuvos Respublikos teritorijoje taisyklių 60.14, 60.30, 60.31 punktų reikalavimus. Marijampolės regiono aplinkos apsaugos departamento Gyvosios gamtos apsaugos inspekcijos vyresnysis valstybinis aplinkos apsaugos inspektorius, paskyręs administracinę nuobaudą, pagrįstai nusprendė, kad K. V. veiksmuose yra LR ATPK 85 str. 4d. ir 85 str. 5d. numatyto teisės pažeidimo sudėtis.

13K. V. neigė padaręs teisės pažeidimą, tačiau jo skunde nurodytas įvykio aplinkybių aiškinimas prieštarauja faktinėms bylos aplinkybėms, be to, jo įvykio aplinkybių aiškinimo nepatvirtino jokie kiti įrodymai.

14Padaryto administracinio teisės pažeidimo faktą ir K. V. kaltę patvirtino administracinio teisės pažeidimo protokole užfiksuoti duomenys, liudytojų G. Ž., E. B., J. L., R. G. parodymai, patikrinimo aktas, fotonuotrauka. Būtent, minėti įrodymai nuosekliai patvirtino įvykio aplinkybes. Minėti įrodymai yra pakankami patvirtinti padaryto pažeidimo faktą ir K. V. kaltę. Netikėti nurodytais įrodymais nėra jokio teisinio pagrindo.

15Taigi, teigtina, kad K. V. neigimas padarius administracinį teisės pažeidimą – nepagrįstas jokiais objektyviais įrodymais bei vertintinas, kaip siekimas išvengti administracinės atsakomybės.

16K. V. skundo motyvai, kad jis yra silpnos sveikatos, jam nustatytas neįgalumas, gauna mažas pajamas, šiuo atveju nėra pakakami ir neginčijami ir negali būti traktuojami kaip išskirtinė situacija, dėl kurių gali būti keistina paskirta nuobauda ir visa tai nepripažintina kaip pagrindas taikyti ATPK 301 straipsnį.

17ATPK 20 straipsnyje numatyti administracinės nuobaudos tikslai – nubausti teisės pažeidimą padariusius asmenis bei siekti auklėti, kad jie laikytųsi įstatymų, gerbtų bendro gyvenimo taisykles, taip pat, kad tiek pats teisės pažeidėjas, tiek kiti asmenys nepadarytų naujų teisės pažeidimų – paskiriant švelnesnę nuobaudą būtų nepasiekti.

18Administracinės nuobaudos yra represinio, prievartinio pobūdžio sankcijos, kuriomis vykdoma specialioji ir bendroji teisės pažeidimų prevencija. Tai pirmiausia reiškia, kad administracinėmis nuobaudomis siekiama teisės pažeidėją nubausti. Kaltas asmuo, kuriam skirta administracinė nuobauda, priverstas patirti tam tikrų negatyvių, nemalonių padarinių. Jis netenka tam tikrų teisių, laisvių, materialinių vertybių, arba patiria kitokių teisės suvaržymų bei apribojimų. Tokie nepalankūs, nemalonūs nubaustajam administracine nuobauda padariniai yra būtina sąlyga. Nuobaudos būtų beprasmiškos, jeigu nedarytų tam tikro poveikio, negrasintų pažeidėjams negatyviais padariniais.

19Atsižvelgus į padaryto pažeidimo pobūdį, jo pavojingumo visuomenei laipsnį, veikos kaltės formą, vadovaujantis teisingumo ir protingumo kriterijais darytina išvada, kad pagrindo K. V. atžvilgiu taikyti ATPK 301 straipsnį nėra, jam skirta administracinė nuobauda atitinka padaryto pažeidimo pobūdį, atsakomybę įtakojančioms aplinkybėms bei ATPK 20 str. numatytus administracinės nuobaudos tikslus, tad pagrindo ją keisti nėra. Paskirtoji nuobauda savo rūšimi ir dydžiu nėra aiškiai per griežta, paskirta vadovaujantis ATPK 30, 302 straipsnių reikalavimais.

20Skundžiamas nutarimas yra teisėtas ir pagrįstas, jis paliktinas nepakeistas.

21Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos Administracinių bylų teisenos įstatymo 124 str. 1d. 1p. teisėja

Nutarė

22Marijampolės regiono aplinkos apsaugos departamento Gyvosios gamtos apsaugos inspekcijos vyresniojo valstybinio aplinkos apsaugos inspektoriaus 2010-01-20 nutarimą, kuriuo K. V. paskirta administracinė nuobauda – 2800 litų bauda su pažeidimo padarymo įrankių konfiskavimu, palikti nepakeistą.

23Nutartis per 10 dienų nuo jos paskelbimo dienos gali būti skundžiama Lietuvos vyriausiajam administraciniam teismui per šį teismą.

Proceso dalyviai
1. Kauno apygardos administracinio teismo teisėja Asta... 2. Marijampolės regiono aplinkos apsaugos departamento Gyvosios gamtos apsaugos... 3. K. V. administracinė nuobauda paskirta už tai, kad jis Varnabūdės miške,... 4. K. V. ir jo atstovas prašo panaikinti nutarimą ir bylą nutraukti dalyje dėl... 5. Marijampolės regiono aplinkos apsaugos departamento atstovas su skundu... 6. Skundas tenkintinas iš dalies.... 7. Vadovaujantis ATPK 259, 260 straipsnių nuostatomis administracinio teisės... 8. Šiuo atveju K. V. administracinio teisės pažeidimo protokolas surašytas tik... 9. Dėl ginčijamame nutarime K. V. inkriminuotų veiksmų: 2010m. sausio 4d.,... 10. Lietuvos vyriausiasis administracinis teismas ne kartą yra konstatavęs, jog... 11. LR ATPK 9 str. numatyta, kad administraciniu teisės pažeidimu laikomas... 12. Administracinės bylos duomenys neginčijamai patvirtina, kad K. V.... 13. K. V. neigė padaręs teisės pažeidimą, tačiau jo skunde nurodytas įvykio... 14. Padaryto administracinio teisės pažeidimo faktą ir K. V. kaltę patvirtino... 15. Taigi, teigtina, kad K. V. neigimas padarius administracinį teisės... 16. K. V. skundo motyvai, kad jis yra silpnos sveikatos, jam nustatytas... 17. ATPK 20 straipsnyje numatyti administracinės nuobaudos tikslai – nubausti... 18. Administracinės nuobaudos yra represinio, prievartinio pobūdžio sankcijos,... 19. Atsižvelgus į padaryto pažeidimo pobūdį, jo pavojingumo visuomenei... 20. Skundžiamas nutarimas yra teisėtas ir pagrįstas, jis paliktinas nepakeistas.... 21. Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos Administracinių bylų teisenos įstatymo... 22. Marijampolės regiono aplinkos apsaugos departamento Gyvosios gamtos apsaugos... 23. Nutartis per 10 dienų nuo jos paskelbimo dienos gali būti skundžiama...