Byla eI-2001-629/2017
Dėl sprendimų panaikinimo, įpareigojimo atlikti veiksmus

1Vilniaus apygardos administracinio teismo teisėjų kolegija, susidedanti iš teisėjų Jolitos Rasiukevičienės, Margaritos Stambrauskaitės, Mildos Vainienės (kolegijos pirmininkė ir pranešėja), dalyvaujant pareiškėjos uždarosios akcinės bendrovės „Trate“ atstovui advokatui G. K., atsakovės viešosios įstaigos Lietuvos verslo paramos agentūros atstovui R. D., trečiojo suinteresuoto asmens Lietuvos Respublikos ūkio ministerijos atstovei D. N.,

2viešame teismo posėdyje žodinio proceso tvarka išnagrinėjo administracinę bylą pagal pareiškėjos uždarosios akcinės bendrovės „Trate“ skundą atsakovei viešajai įstaigai Lietuvos verslo paramos agentūrai, trečiajam suinteresuotam asmeniui Lietuvos Respublikos ūkio ministerijai dėl sprendimų panaikinimo, įpareigojimo atlikti veiksmus.

3Teismas

Nustatė

4UAB „Trate“ (toliau – ir pareiškėja, Bendrovė) su skundu (b. l. 1–11) kreipėsi į teismą, prašydama panaikinti Lietuvos Respublikos ūkio ministerijos (toliau – ir Ministerija) 2016 m. gruodžio 2 d. sprendimą Nr. (40.1-12)-3-5251, VšĮ Lietuvos verslo paramos agentūros (toliau – ir atsakovė, LVPA) 2016 m. spalio 20 d. sprendimą Nr. R4-5995(15.2.2-1678), įpareigoti atsakovę atlikti pareiškėjos paraiškos Nr. ( - ) tolimesnį vertinimą teisės aktų nustatyta tvarka bei priteisti pareiškėjai bylinėjimosi išlaidas.

5Pareiškėja nurodė, kad 2016 m. rugpjūčio 1 d. pateikė atsakovei projekto „Naujos kartos dantų implantų pusgaminių gamybos proceso modernizavimas ir plėtra, diegiant didelio poveikio technologijas“ (toliau – ir Projektas) paraišką, tačiau LVPA skundžiamu 2016 m. spalio 20 d. sprendimu atmetė paraišką kaip neatitinkančią Lietuvos Respublikos ūkio ministro 2016 m. kovo 25 d. įsakymu Nr. 4-244 patvirtinto 2014–2020 metų Europos Sąjungos fondų investicijų veiksmų programos 3 prioriteto „Smulkiojo ir vidutinio verslo konkurencingumo skatinimas“ priemonės Nr. 03.3.1-LVPA-K-841 „DPT pramonei LT+“ projektų finansavimo sąlygų aprašo Nr. 1 (toliau – ir Aprašas) reikalavimų. Ministerija pareiškėjos skundo dėl LVPA sprendimo panaikinimo netenkino.

6Pareiškėjos nuomone, LVPA ir Ministerija netinkamai aiškino Aprašo normas ir paraiškos atmetimą grindė faktinėmis aplinkybėmis, kurių nenustatė, nevertino ir neįrodė. Vienintelis paraiškos atmetimo pagrindas buvo aplinkybė, kad Nekilnojamojo turto registre nurodyta Projekto vykdymui ketinamų naudoti patalpų paskirtis neatitinka pagal Projektą planuojamos vykdyti veiklos (gamyba) ir patalpų paskirties keitimas pradėtas registruoti Nekilnojamojo turto registre jau po paraiškos pateikimo. Tačiau Aprašo 28.1 p. analizė, pasak pareiškėjos, leidžia daryti išvadą, kad šioje normoje įtvirtintas tik vienas reikalavimas, kuris turi būti įvykdytas iki paraiškos pateikimo, t. y. nuosavybės ar kitų daiktinių teisių įregistravimas Nekilnojamojo turto registre. Bendrovės teigimu, tai, kad Aprašo 28.1 p. įtvirtintas turto paskirties atitikimo pagal Projektą vykdomai veiklai reikalavimas gali būti užtikrinamas ir po paraiškos pateikimo, patvirtina ir oficialūs LVPA veiksmai. Dar iki kreipimosi į pareiškėją 2016 m. rugpjūčio 30 d. LVPA buvo žinoma aplinkybė, kad Nekilnojamojo turto registre nurodyta kita patalpų paskirtis (sandėliavimo), taigi LVPA turėjo atmesti paraišką neprašydama papildomų dokumentų. Tačiau aptariamame paraiškos vertinimo etape LVPA minėtą Aprašo normą aiškino ir taikė kitaip nei galutiniame sprendime, nes, atlikusi pirminį paraiškos vertinimą, Nekilnojamojo turto registre nurodytą patalpų paskirtį LVPA nelaikė aplinkybe, nulemiančia Projekto neatitikimą Aprašo 28 p. įtvirtintiems parengtumo reikalavimams. Pareiškėjos manymu, atsakovė apskirtai neturėjo taikyti šios normos tolimesniame paraiškos vertinime. Bendrovė pabrėžė, jog tinkamai įgyvendino savo pareigą pateikti LVPA visus duomenis bei dokumentus, kurių pagrindu LVPA galėjo pagrįstai nuspręsti, kad planuojamos naudoti patalpos pritaikytos pagal jų paskirtį (gamybinę) naudoti būtent pagal Projektą įgyvendinamoms veikloms, tačiau dėl užsitęsusių registravimo formalumų Nekilnojamojo turto registro duomenys nėra atnaujinti ir neatitinka faktinio patalpų statuso. Patalpų paskirties pakeitimą LVPA nepagrįstai sutapatino su patalpų paskirties įregistravimo Nekilnojamojo turto registre momentu, o ne faktiniu nustatymu, kad patalpų paskirtis realiai neatitinka pagal Projektą planuojamos vykdyti veiklos.

7Anot pareiškėjos, teisės aktai patalpų paskirties neapibrėžia kaip nekilnojamojo turto registre registruojamo juridinio fakto. Be to, joks teisės aktas patalpų paskirties keitimo baigtumo momento nesieja su šio duomens įregistravimu Nekilnojamojo turto registre. Taip pat pabrėžė, jog grįsdama paraiškos atmetimą duomenimis, kurių konkretus Aprašo punktas nenurodo kaip galimo informacijos šaltinio, LVPA pažeidė Aprašo normas. Atkreipė dėmesį, jog patalpų kadastro byloje, kuri yra kadastro duomenų nustatymo dokumentas, aiškiai nurodyta, kad ginčo patalpų paskirtis yra gamybinė, o kadastro duomenų nustatymo data yra 2015 m. spalio 5 d. LVPA šis dokumentas buvo pateiktas kartu su paraiška. Būtent šios kadastro bylos pagrindu 2016 m. spalio 24 d. Nekilnojamojo turto registre buvo įregistruotas patalpų paskirties pakeitimas. Net ir aktualus Nekilnojamojo turto registrų centro išrašas patvirtina, kad ginčo patalpų statybos pabaigos metai yra 2015, o kadastrinių matavimų atlikimo data yra 2015 m. spalio 5 d. Pareiškėjos nuomone, šis įrodymas paneigia LVPA ir Ministerijos išvadas ir patvirtina, kad patalpų paskirtis į gamybinę buvo pakeista iki paraiškos pateikimo dienos.

8Pažymėjo, kad visas su patalpų naudojimu ir paskirtimi susijusias aplinkybes LVPA turėjo galimybę patikrinti vietoje savo pačios iniciatyva suplanuoto vizito metu, kurį pati atšaukė ir dėl to tinkamai neįvertino visų paraiškos teisingam vertinimui reikšmingų aplinkybių. Bendrovės nuomone, atsakovė nesilaikė gero viešo administravimo principo, nes nenurodžiusi aiškaus ir konkretaus pagrindo atsisakė atlikti savo pačios inicijuotą patalpų patikrinimą.

9Atsakovė LVPA atsiliepime prašė pareiškėjos skundą atmesti kaip nepagrįstą (b. l. 94–99).

10Paaiškino, kad pagal Aprašo 28 p. projekto parengtumui yra taikomi reikalavimai, kurių neįvykdžius, paraiška atmetama neprašant papildomų dokumentų. Aprašo 28.1 p. nurodyta, kad nuosavybės arba kitos daiktinės pareiškėjo teisės į nekilnojamąjį turtą (žemę ir statinius), kuris bus tiesiogiai naudojamas įgyvendinant projektą, ir (arba) Lietuvos Respublikos civilinio kodekso (toliau – ir CK) 4.254 str. nurodyti juridiniai faktai, susiję su šiuo nekilnojamuoju turtu, iki paraiškos pateikimo turi būti įregistruotos Nekilnojamojo turto registre. Daiktinės teisės į nekilnojamąjį turtą arba juridiniai faktai, susiję su šiuo nekilnojamuoju turtu, turi galioti ne trumpiau kaip 3 metus nuo projekto veiklų įgyvendinimo pabaigos. Turto, kuris bus naudojamas įgyvendinant projektą, naudojimo paskirtis turi atitikti pagal projektą įgyvendinamą veiklą. Nurodė, kad pagal valstybės įmonės Registrų centro Nekilnojamojo turto registro centrinio duomenų banko 2016 m. rugpjūčio 18 d. išrašą, patalpų, kurias pareiškėja planavo naudoti Projekte numatytai veiklai vykdyti, paskirtis yra sandėliavimo patalpos. Projekto įgyvendinimo metu planuojama veikla yra gamyba, todėl turto, kuris bus naudojamas įgyvendinant projektą, naudojimo paskirtis neatitiko pagal projektą įgyvendinamos veiklos.

11Atsakovės nuomone, pareiškėja neteisingai interpretuoja Aprašo 28.1 p. nuostatą, kuri yra projekto parengtumo reikalavimas, turintis būti įvykdytas iki projekto paraiškos pateikimo. Bendrovė paraiškos pateikimo metu minėto reikalavimo neatitiko ir patalpų paskirtį pakeitė ir įregistravo jau po paraiškos pateikimo. LVPA nesutinka, kad patalpų paskirčiai konstatuoti pakanka turto kadastro duomenų bylos, nes teisės aktai nustato aiškius baigtinius veiksmus, siekiant įteisinti patalpų paskirtį (įregistruoti viešajame registre), be to, LVPA teisės aktais nėra įgaliota vertinti patalpų paskirties atitikties teisės aktams ir kitiems normatyviniams dokumentams pagal patalpų nuotraukas ar vaizdo medžiagą. LVPA teigimu, paraiškos vertinimo metu, remdamasi oficialiai registruota informacija, t. y. Nekilnojamojo turto registro išrašu bei patalpų paskirties keitimą reglamentuojančiais teisės aktais, Lietuvos Respublikos aplinkos ministerijos išaiškinimu, statybos leidimu, įvertino, kad Bendrovės patalpos, kuriose planuojama vykdyti Projekto veiklas, paraiškos pateikimo momentu neatitiko gamybinės paskirties, todėl priėmė sprendimą atmesti paraišką, kaip neatitinkančią paraiškos parengtumo reikalavimų, nustatytų Aprašo 28.1 p.

12LVPA taip pat paaiškino, kad turėdama tik pirminę paraiškos informaciją ji negalėjo įsitikinti, ar paraiška atitinka Aprašo 28.1 p., todėl, siekdama teisingai ir tinkamai įvertinti paraišką, pareiškėjos paprašė patvirtinti ar paneigti patalpų, kurios bus naudojamos įgyvendinant projekto veiklas, atitikties gamybinės paskirties patalpoms faktą, be to, teikė pastabas, susijusias ir su kitais tikslintinais dalykais. Pažymėjo, kad LVPA atitiktį parengtumo reikalavimui turi vertinti remdamasi kartu su paraiška pateiktuose prieduose pateikta informacija.

13Atsakovės manymu, pareiškėjos teiginiai dėl gero administravimo principo pažeidimo yra visiškai nepagrįsti ir neteisingi. Paaiškino, kad 2016 m. rugsėjo 23 d. planuoto apsilankymo tikslas buvo susipažinti su gaminama produkcija, įmonėje vykdomais gamybiniais procesais, tačiau 2016 m. rugsėjo 28 d. buvo priimtas sprendimas nevykti į patikrą. Vien tai, kad LVPA buvo suplanavusi vykimą į projekto įgyvendinimo vietą, tačiau vėliau šį sprendimą atšaukė kaip nebūtiną, nes turėjo pakankamai duomenų baigti paraiškos vertinimą, nėra ir negali būti gero administravimo principo pažeidimas.

14Trečiasis suinteresuotas asmuo Ministerija atsiliepime prašė pareiškėjos skundą atmesti kaip nepagrįstą (b. l. 78–81).

15Nurodė, kad, priešingai nei tvirtina pareiškėja, Aprašo 28 p. aiškiai nustatyta, kad neįvykdžius jame nustatytų reikalavimų (nagrinėjamu atveju turto naudojimo paskirtis paraiškos pateikimo metu neatitiko pagal projektą įgyvendinamos veiklos), paraiškos atmetamos neprašant papildomų dokumentų. Paraiškos vertinimas buvo atliktas tinkamai ir nepažeidžiant teisės aktų reikalavimų. Ministerija nenustatė, kad LVPA viršijo savo kompetenciją ar pažeidė paraiškų vertinimo procedūras.

16Teismo posėdyje pareiškėjos atstovas prašė skundą tenkinti, remdamasis skunde išdėstytais argumentais. Papildomai pažymėjo, kad atsakovė, gavusi Finansinių nusikaltimų tyrimo tarnybos raštą, galimai, nenorėjo prisiimti atsakomybės, todėl nusprendė neskirti paramos. Pabrėžė, jog jau 2016 m. rugpjūčio mėn. atsakovei buvo žinoma aplinkybė apie ginčo patalpų paskirtį, tačiau ji paraiškos iškart neatmetė, o prašė pateikti papildomą informaciją. Atkreipė dėmesį, jog registro paskirtis – išviešinti informaciją. Realiai patalpų paskirtis pakeista nuo 2015 m. spalio 5 d. ir tai atsispindi dabartinėje registro informacijoje. Gamybinė veikla patalpose buvo vykdoma nuo 2015 m.

17Atsakovės LVPA atstovas teismo posėdyje prašė pareiškėjos skundą atmesti kaip nepagristą, remdamasis atsiliepime išdėstytais argumentais. Papildomai pažymėjo, kad LVPA negali vertinti patalpų paskirties, todėl vadovaujasi Registrų centro duomenimis.

18Trečiojo suinteresuoto asmens Ministerijos atstovė teismo posėdyje prašė skundą atmesti kaip nepagrįstą, remdamasi atsiliepime išdėstytais argumentais.

19Teismas

konstatuoja:

20Skundas atmestinas.

21Ginčas kilęs dėl LVPA 2016 m. spalio 20 d. sprendimo Nr. R4-5995(15.2.2-1678) ir Ministerijos 2016 m. gruodžio 2 d. sprendimo Nr. (40.1-12)-3-5251 teisėtumo ir pagrįstumo.

22Nustatyta, kad 2016 m. rugpjūčio 1 d. pareiškėja pateikė atsakovei projekto „Naujos kartos dantų implantų pusgaminių gamybos proceso modernizavimas ir plėtra, diegiant didelio poveikio technologijas“ paraišką Nr. ( - ).

23Išnagrinėjusi paraišką LVPA 2016 m. rugpjūčio 30 d. raštu Nr. R4-4835(15.2.2-1678) kreipėsi į pareiškėją ir paprašė pateikti tolimesniam paraiškos tinkamumo finansuoti vertinimui būtinus papildomus paaiškinimus ir dokumentus, be kita ko, įrodančius, kad turto, naudojamo įgyvendinant projektą, paskirtis atitinka planuojamą projekto veiklą (b. l. 18–25).

24Bendrovė, atsakydama į 2016 m. rugpjūčio 30 d. LVPA raštą, 2016 m. rugsėjo 13 d raštu pateikė atsakovei prašomus duomenis ir paaiškinimus, be kita ko, nurodydama, jog Projekto veiklai vykdyti planuojamą naudoti pastatą įsigijo 2014 m. balandžio 22 d. Po patalpų įsigijimo nuosavybės teise jose buvo atliktas kapitalinis remontas ir patalpos buvo visiškai pritaikytos gamybinei veiklai vykdyti. Kadangi patalpų registravimo formalumai nebuvo sutvarkyti laiku, VĮ Registrų centro nekilnojamojo turto registro Centrinio duomenų banko išraše pateikta neaktuali informacija. Šiuo metu yra vykdomas patalpų registravimo ir patalpų paskirties keitimo procesas, kuris bus užbaigtas 3 mėn. laikotarpiu, t. y. dar prieš pradedant vykdyti Projekte suplanuotas veiklas (b. l. 28–40).

25LVPA, išnagrinėjusi UAB „Trate“ pateiktą paraišką, 2016 m. spalio 20 d. priėmė skundžiamą sprendimą Nr. R4-5995(15.2.2-1678), kuriuo atmetė Bendrovės paraišką kaip neatitinkančią Aprašo 28 p. ir Aprašo 1 priedo „Projekto tinkamumo finansuoti vertinimo lentelė“ 5.6 p. nurodytų reikalavimų, nes patalpų, kurios bus naudojamos įgyvendinant Projektą, naudojimo paskirtis neatitinka pagal projektą planuojamos vykdyti veiklos ir patalpų paskirties keitimas pradėtas registruoti jau po paraiškos pateikimo (b. l. 15–17).

26Pareiškėja minėtą LVPA sprendimą apskundė Ministerijai, tačiau Ministerija 2016 m. gruodžio 2 d. sprendimu Nr. (40.1-12)-3-5251 netenkino Bendrovės skundo ir negrąžino paraiškos vertinti pakartotinai (b. l. 12–14).

27Teismas pažymi, kad LVPA paraiškų vertinimą vykdo Projektų administravimo ir finansavimo taisyklių, patvirtintų Lietuvos Respublikos finansų ministro 2014 m. spalio 8 d. įsakymu Nr. 1K-316, (toliau – ir Projektų taisyklės) bei Aprašo nustatyta tvarka.

28Vadovaujantis Projektų taisyklių 136 p., jeigu projektas neatitinka bent vieno Apraše nustatyto reikalavimo, bendrojo reikalavimo arba specialiojo projektų atrankos kriterijaus, įgyvendinančioji institucija turi priimti sprendimą atmesti paraišką, išskyrus šių taisyklių 121 p. nustatytus atvejus.

29Pagal Aprašo 1 priedo „Projekto tinkamumo finansuoti vertinimo lentelė“ 5.6 p. vertinama, ar projekto parengtumas atitinka Aprašo 28 p. nurodytus reikalavimus.

30Vadovaujantis Aprašo 28 p., projekto parengtumui yra taikomi reikalavimai, kurių neįvykdžius paraiška atmetama, neprašant papildomų dokumentų. Aprašo 28.1 p. nurodyta, kad nuosavybės arba kitos daiktinės pareiškėjo teisės į nekilnojamąjį turtą (žemę ir statinius), kuris bus tiesiogiai naudojamas įgyvendinant projektą, ir (arba) CK 4.254 str. nurodyti juridiniai faktai, susiję su šiuo nekilnojamuoju turtu, iki paraiškos pateikimo turi būti įregistruotos Nekilnojamojo turto registre. Daiktinės teisės į nekilnojamąjį turtą arba juridiniai faktai, susiję su šiuo nekilnojamuoju turtu, turi galioti ne trumpiau kaip 3 metus nuo projekto veiklų įgyvendinimo pabaigos. Turto, kuris bus naudojamas įgyvendinant projektą, naudojimo paskirtis turi atitikti pagal projektą įgyvendinamą veiklą.

31Nagrinėjamu atveju aktuali Aprašo 28.1 p. nuostata, reikalaujanti, kad turto, kuris bus naudojamas įgyvendinant projektą, naudojimo paskirtis atitiktų pagal projektą įgyvendinamą veiklą. Teismas sutinka su pareiškėja, kad Aprašo 28.1 p. nereikalauja, jog tinkama patalpų paskirtis būtų įregistruota iki paraiškos pateikimo, tačiau neįregistravus patalpų paskirties Nekilnojamojo turto registre, asmuo turi pateikti aiškius ir neabejotinus įrodymus, iš kurių būtų galima vienareikšmiškai spręsti, jog patalpų paskirtis pakeista. Todėl nagrinėjamu atveju svarbu nustatyti, ar LVPA turėjo pakankamai duomenų, iš kurių galėtų padaryti išvadą, jog patalpų paskirtis faktiškai buvo pakeista.

32Teismo vertinimu, šiuo atveju svarbu atsižvelgti į statinio paskirtį ir jos keitimą reglamentuojančių teisės aktų nuostatas.

33Lietuvos Respublikos statybos įstatymo 2 str. 77 d. (redakcija, galiojusi paraiškos teikimo metu) statinio paskirtis apibūdinama kaip viešajame registre nurodytas statinio naudojimo tikslas (žmonėms gyventi, ūkinei komercinei ar kitai veiklai), kai statinys atitinka saugos ir jame planuojamos (atliekamos) veiklos (technologijos proceso) privalomuosius reikalavimus, nustatytus normatyviniuose statinio saugos ir paskirties dokumentuose.

34Vadovaujantis Lietuvos Respublikos nekilnojamojo turto kadastro įstatymo 13 str. 1 d., nekilnojamojo daikto kadastro duomenys įrašomi į nekilnojamojo turto kadastrą ir pakeičiami pagal nekilnojamojo daikto buvimo vietą Kadastro nuostatų nustatyta tvarka.

35Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2002 m. balandžio 15 d. nutarimu Nr. 534 patvirtintų Lietuvos Respublikos nekilnojamojo turto kadastro nuostatų (toliau – ir Nuostatai) 84 p. įtvirtina, kokius dokumentus kadastro tvarkytojui turi pateikti asmuo kartu su prašymu įrašyti nekilnojamojo daikto kadastro duomenis į kadastrą ar juos pakeisti. Atkreiptinas dėmesys, jog Nuostatų 841.2 p. įtvirtina, kokie dokumentai turi būti pateikiami kartu su prašymu. Pagal 841.2.2 p., siekiant įrašyti statinio (patalpos), suformuoto pagal Lietuvos Respublikos nekilnojamojo turto kadastro įstatymo 7 str., kadastro duomenis ar juos pakeisti po statinio (patalpos) rekonstravimo, kapitalinio remonto, paprastojo remonto, atnaujinimo (modernizavimo), paskirties pakeitimo ar kitokio pertvarkymo, kadastro tvarkytojui turi būti pateikiama ne tik statinio kadastro duomenų byla, bet ir deklaracija apie statybos užbaigimą.

36Atkreiptinas dėmesys, jog pagal ginčijamų sprendimų metu galiojusio Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2010 m. rugsėjo 28 d. įsakymu Nr. D1-828 patvirtinto Statybos techninio reglamento STR 1.11.01:2010 „Statybos užbaigimas“ 8.3 p. deklaracija apie statybos užbaigimą – statytojo (užsakovo), savininko, valdytojo, paveldėtojo pasirašytas dokumentas, kuriuo paskelbiama, kad statybos darbai (išskyrus Reglamento 8.2 p.) užbaigti ar statinio (patalpų) paskirtis pakeista pagal statinio projekto (kai jis privalomas) sprendinius ar teisės aktų reikalavimus, jei statinio projektas nebuvo rengiamas.

37Atsižvelgiant į nurodytą teisinį reglamentavimą, darytina išvada, kad kadastro byloje užfiksuoti duomenys nėra pakankamas dokumentas patalpos paskirties pakeitimui konstatuoti, nes paskirties keitimo baigtumo momentas sietinas su deklaracijos apie statybos užbaigimą surašymu. Iš 2016 m. spalio 24 d. Nekilnojamojo turto registro centrinio duomenų banko išrašo (b. l. 71–72) matyti, kad tokia deklaracija buvo surašyta tik 2016 m. spalio 24 d., t. y. jau po paraiškos pateikimo, tad Bendrovės teiginiai, kad atsakovė turėjo atsižvelgti į patalpų paskirties keitimą pagal patalpų kadastro bylą, vertintini kritiškai.

38Taigi nagrinėjamu atveju pareiškėja paraiškos teikimo metu neatitiko Aprašo 28.1 p. reikalavimo dėl patalpų paskirties, nes paskirties keitimo procedūra tuo metu dar nebuvo užbaigta. Kaip minėta, projekto neatitiktis bent vienam Apraše nustatytam reikalavimui yra pagrindas priimti sprendimą atmesti paraišką (Projektų taisyklių 136 p.), todėl LVPA, priimdama skundžiamą sprendimą Nr. R4-5995(15.2.2-1678), bei Ministerija pastarojo nepanaikindama, padarė pagrįstas išvadas, kad Bendrovės pateikta paraiška turi būti atmesta.

39Atsižvelgiant į tai, kas išdėstyta, nėra pagrindo panaikinti Ministerijos 2016 m. gruodžio 2 d. sprendimą Nr. (40.1-12)-3-5251 ir LVPA 2016 m. spalio 20 d. sprendimą Nr. R4-5995(15.2.2-1678), todėl pareiškėjos skundas atmetamas kaip nepagrįstas.

40Teismas, vadovaudamasis Lietuvos Respublikos administracinių bylų teisenos įstatymo 84 str., 86–87 str., 88 str. 1 p., 132 str. 1 d. ir 133 str.,

Nutarė

41Atmesti pareiškėjos uždarosios akcinės bendrovės „Trate“ skundą kaip nepagristą.

42Sprendimas per vieną mėnesį nuo jo paskelbimo dienos gali būti skundžiamas apeliaciniu skundu Lietuvos vyriausiajam administraciniam teismui, skundą paduodant šiam teismui arba per Vilniaus apygardos administracinį teismą.

Proceso dalyviai
1. Vilniaus apygardos administracinio teismo teisėjų kolegija, susidedanti iš... 2. viešame teismo posėdyje žodinio proceso tvarka išnagrinėjo administracinę... 3. Teismas... 4. UAB „Trate“ (toliau – ir pareiškėja, Bendrovė) su skundu (b. l.... 5. Pareiškėja nurodė, kad 2016 m. rugpjūčio 1 d. pateikė atsakovei projekto... 6. Pareiškėjos nuomone, LVPA ir Ministerija netinkamai aiškino Aprašo normas... 7. Anot pareiškėjos, teisės aktai patalpų paskirties neapibrėžia kaip... 8. Pažymėjo, kad visas su patalpų naudojimu ir paskirtimi susijusias aplinkybes... 9. Atsakovė LVPA atsiliepime prašė pareiškėjos skundą atmesti kaip... 10. Paaiškino, kad pagal Aprašo 28 p. projekto parengtumui yra taikomi... 11. Atsakovės nuomone, pareiškėja neteisingai interpretuoja Aprašo 28.1 p.... 12. LVPA taip pat paaiškino, kad turėdama tik pirminę paraiškos informaciją ji... 13. Atsakovės manymu, pareiškėjos teiginiai dėl gero administravimo principo... 14. Trečiasis suinteresuotas asmuo Ministerija atsiliepime prašė pareiškėjos... 15. Nurodė, kad, priešingai nei tvirtina pareiškėja, Aprašo 28 p. aiškiai... 16. Teismo posėdyje pareiškėjos atstovas prašė skundą tenkinti, remdamasis... 17. Atsakovės LVPA atstovas teismo posėdyje prašė pareiškėjos skundą atmesti... 18. Trečiojo suinteresuoto asmens Ministerijos atstovė teismo posėdyje prašė... 19. Teismas... 20. Skundas atmestinas.... 21. Ginčas kilęs dėl LVPA 2016 m. spalio 20 d. sprendimo Nr.... 22. Nustatyta, kad 2016 m. rugpjūčio 1 d. pareiškėja pateikė atsakovei... 23. Išnagrinėjusi paraišką LVPA 2016 m. rugpjūčio 30 d. raštu Nr.... 24. Bendrovė, atsakydama į 2016 m. rugpjūčio 30 d. LVPA raštą, 2016 m.... 25. LVPA, išnagrinėjusi UAB „Trate“ pateiktą paraišką, 2016 m. spalio 20... 26. Pareiškėja minėtą LVPA sprendimą apskundė Ministerijai, tačiau... 27. Teismas pažymi, kad LVPA paraiškų vertinimą vykdo Projektų administravimo... 28. Vadovaujantis Projektų taisyklių 136 p., jeigu projektas neatitinka bent... 29. Pagal Aprašo 1 priedo „Projekto tinkamumo finansuoti vertinimo lentelė“... 30. Vadovaujantis Aprašo 28 p., projekto parengtumui yra taikomi reikalavimai,... 31. Nagrinėjamu atveju aktuali Aprašo 28.1 p. nuostata, reikalaujanti, kad turto,... 32. Teismo vertinimu, šiuo atveju svarbu atsižvelgti į statinio paskirtį ir jos... 33. Lietuvos Respublikos statybos įstatymo 2 str. 77 d. (redakcija, galiojusi... 34. Vadovaujantis Lietuvos Respublikos nekilnojamojo turto kadastro įstatymo 13... 35. Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2002 m. balandžio 15 d. nutarimu Nr. 534... 36. Atkreiptinas dėmesys, jog pagal ginčijamų sprendimų metu galiojusio... 37. Atsižvelgiant į nurodytą teisinį reglamentavimą, darytina išvada, kad... 38. Taigi nagrinėjamu atveju pareiškėja paraiškos teikimo metu neatitiko... 39. Atsižvelgiant į tai, kas išdėstyta, nėra pagrindo panaikinti Ministerijos... 40. Teismas, vadovaudamasis Lietuvos Respublikos administracinių bylų teisenos... 41. Atmesti pareiškėjos uždarosios akcinės bendrovės „Trate“ skundą kaip... 42. Sprendimas per vieną mėnesį nuo jo paskelbimo dienos gali būti skundžiamas...