Byla 2-2884-775/2015
Dėl notarės atsisakymo atlikti notarinį veiksmą

1Kauno apylinkės teismo teisėja Edita Šliumpienė, sekretoriaujant Jūratei Verseckienei, dalyvaujant pareiškėjui, pareiškėjo atstovui advokatui Vytautui Dargiui, suinteresuotam asmeniui notarei A. P., viešame teismo posėdyje žodinio proceso tvarka išnagrinėjusi civilinę bylą pagal pareiškėjo M. Č. skundą dėl notarės atsisakymo atlikti notarinį veiksmą,

Nustatė

2pareiškėjas M. Č. teismui pateikė skundą, kuriuo prašo panaikinti Kauno miesto 15-ojo notarų biuro notarės A. P. 2014-10-10 nutarimą dėl atsisakymo atlikti notarinį veiksmą Nr. 1, įpareigoti Kauno miesto 15-ojo notarų biuro notarę A. P. išduoti M. Č. paveldėjimo teisės liudijimą į ( - ) (50 proc.) UAB „Imber“ akcijų po J. P. Č. mirties.

3Pareiškėjas ir jo atstovas teismo posėdžio metu paaiškino, jog J. P. Č. ir jos sutuoktiniui Z. Č. jungtinės sutuoktinių nuosavybės teise priklausė ( - ) vnt. (100 proc.) UAB „Imber“ akcijų, nepaisant to, kad jos buvo apskaitytos Z. Č. vardu, nes šios akcijos buvo įgytos po santuokos sudarymo. 2010-06-22 mirus J. P. Č. pasibaigė sutuoktinių bendra jungtinė nuosavybė, vadovaujantis LR CK 3.117 str. 1 d. įtvirtinta prezumpcija, ½ dalis sutuoktinių turto priklausė mirusiajai, kuri turi patekti į jos palikimą. 2008-05-20 testamento 4 p. J. P. Č. kitą nei testamente nurodytą turtą paliko M. Č., tame tarpe ir 50 proc. UAB „Imber“ akcijų, nes jos nebuvo nurodytos testamente. M. Č. priėmė palikimą pagal apyrašą, tačiau dėl jam nežinomų priežasčių įmonės akcijos nebuvo įtrauktos į pradinį turto apyrašą. Pareiškėjas kreipėsi į notarę dėl jo papildymo, 2012-09-12 buvo priimtas pavedimas antstoliui papildyti apyrašą, 2012-09-17 jis buvo papildytas 50 proc. UAB „Imber“ akcijų. 2014-09-30 pareiškėjas kreipėsi į notarę dėl paveldėjimo teisės liudijimo išdavimo į ( - ) vnt. UAB „Imber“ akcijų pagal papildytą turto apyrašą, tačiau notarė nutarimu Nr. 1 atsisakė šį paveldėjimo teisės liudijimą išduoti. Nurodomos trys priežastys: 2012-09-17 turto apyraše neaiškiai aprašytos J. P. Č. priklausiusios UAB „Imber“ akcijos, po Z. Č. mirties 2014-04-16 užvestoje paveldėjimo byloje sudarytame turto apyraše nėra UAB „Imber“ akcijų, pareiškėjas nepateikė notarei dokumentų apie UAB „Imber“ akcijų priklausymą ir vertę iš akcijų apskaitos tvarkytojo. Dėl šių priežasčių notarė neturėjo teisės atsisakyti atlikti notarinį veiksmą. Pareiškėjas nurodo, jog akcijos papildytame turto apyraše aprašytos aiškiai ir suprantamai, nurodyta, jog vienos akcijos kaina – 100 Lt, visų į palikimą priklausančių akcijų vertė – 263 500 Lt. Šie įrašai atitinka faktiškai susiklosčiusius paveldėjimo santykius. Notarė neturėjo pagrindo abejoti papildytu apyrašu, nes jį atliko antstolė, vykdanti įstatymu nustatytas funkcijas. Po Z. Č. mirties sudarytas turto apyrašas neturi teisinės reikšmės sprendžiant paveldėjimo liudijimo išdavimo klausimą pareiškėjui. Notarės reikalavimas pateikti duomenis iš akcijų apskaitos tvarkytojo buvo neteisėtas, nes joks teisės aktas jai tokios pareigos nenumato. M. Č. šiai dienai nėra UAB „Imber“ direktorius, todėl negali pateikti papildomų reikalaujamų dokumentų. Antstolė teisėtai išdavė papildytą turto apyrašą, nes motinos mirties dieną 100 proc. UAB „Imber“ akcijų buvo registruota jo tėvo Z. Č. vardu. Aplinkybės, kad akcijos parduotos, šioje byloje neturi teisinės reikšmės, akcijų pirkimo pardavimo sutartys yra ginčijamos teisme kitoje byloje.

4Suinteresuotas asmuo Kauno 15-ojo notarų biuro notarė A. P. teismo nustatytu terminu pateikė atsiliepimą į skundą (b. l. 11), nurodė, jog su skundu nesutinka.

5Notarė A. P. teismo posėdžio metu paaiškino, jog notaras išduoda paveldėjimo teisės liudijimą į turtą ar turto dalį, kuris priklausė mirusiajam, todėl įpėdinio M. Č. paprašė pateikti dokumentus apie UAB „Imber“ akcijas (kam ir kiek vienetų jų priklausė, kokia vienos akcijos vertė). Posėdžio metu notarė pažymėjo, jog išduodant paveldėjimo teisės liudijimą visais atvejais tikrinama paveldimo turto nuosavybė, ar paveldimas turtas mirties dieną priklausė mirusiam asmeniui. Pareiškėjas tokių duomenų notarei nepateikė, todėl paveldėjimo teisės pagal testamentą liudijimas negali būti išduotas. Notarė paaiškino, jog antstolis apyraše nurodo visą asmens vardu registruotą turtą, o dalis paveldint skirsto notaras.

6Pareiškėjo skundas atmestinas.

7Iš bylos medžiagos nustatyta, jog Kauno miesto 15-ojo notarų biuro notarė A. P. 2014-10-10 nutarimu dėl atsisakymo atlikti notarinį veiksmą Nr. 1 atsisakė išduoti pareiškėjui M. Č. paveldėjimo teisės pagal testamentą liudijimą, kadangi pareiškėjas nepateikė įrodymų, kad paveldimas turtas mirties dieną priklausė jo motinai J. P. Č. (b. l. 6). Nutarimas pareiškėjui įteiktas 2014-10-27 (b. l. 8). Pareiškėjo motina J. P. Č. mirė 2010-06-23 (b. l. 17), testamentu ji savo turtą paliko sūnui A. Č. ir sūnui M. Č. (b. l. 18-19). 2010-10-15 buvo sudarytas J. P. Č. turto apyrašas (b. l. 21-23), 2012-09-17 antstolė S. V. sudarė papildytą turto apyrašą (b. l. 20), kuriame nurodė, jog 50 procentų UAB „Imber“ akcijų, ( - ) vnt. akcijų priklauso Z. Č., mirusios J. P. Č. sutuoktinis, vienos akcijos kaina 100 Lt, daikto vertė – 263 500,00 Lt. Juridinių asmenų registro išrašas patvirtina, kad Z. Č. UAB „Imber“ akcininku buvo nuo 2006-09-19 iki 2010-05-06 ir nuo 2011-12-01 iki 2011-12-05 (b. l. 29-35).

8Lietuvos Aukščiausiasis Teismas yra išaiškinęs, kad pagal Notariato įstatymo 1 ir 2 straipsnių nuostatas notaras yra valstybės įgaliotas asmuo, atliekantis įstatymų nustatytas funkcijas, užtikrinančias, kad civiliniuose santykiuose nebūtų neteisėtų dokumentų. Notarui suteikta teisė juridiškai įtvirtinti neginčijamas fizinių ir juridinių asmenų subjektines teises ir juridinius faktus bei užtikrinti šių asmenų ir valstybės teisėtų interesų apsaugą. Notaro veiklos ypatybes, nustatytas minėtame įstatyme, lemia jam taikomi didesnio atidumo, atsargumo ir rūpestingumo reikalavimai ir įpareigoja jį griežtai laikytis įstatymų reikalavimų bei atsisakyti atlikti notarinį veiksmą, jeigu tokio veiksmo atlikimas prieštarauja įstatymams ar neatitinka jų reikalavimų. Tokia notaro funkcijos samprata suponuoja išvadą, kad notaras nenagrinėja asmenų ginčų, nenustatinėja ginčytinų aplinkybių, o tuo atveju, jei dėl asmenų teisių ar juridinių faktų kyla abejonių ar nesutarimų, privalo atsisakyti tvirtinti tokias teises ar faktus. Notaras gali tvirtinti tam tikras teises ar faktus tik tokiu atveju, jei dėl jų turinio ir teisėtumo jam nekyla abejonių (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo 2011 m. gegužės 3 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-219/2011).

9Vienas iš notarų atliekamų veiksmų yra paveldėjimo teisės liudijimų išdavimas (Notariato įstatymo 26 straipsnio 2 punktas). Atsižvelgiant į Notariato įstatymo apibrėžtas notarų funkcijas bei nurodytą Lietuvos Aukščiausiojo Teismo praktiką, darytina išvada, jog notaras privalo atsisakyti atlikti notarinį veiksmą esant net menkiausioms abejonėms dėl tokio veiksmo teisėtumo.

10Iš byloje esančių duomenų nustatyta, jog J. P. Č. ir Z. Č. buvo pareiškėjo tėvai. 2010 06 22 J. P. Č. mirė ir paliko testamentą (b.l. 17-19) Po jos mirties buvo užvesta paveldėjimo byla, 2010 10 15 sudarytas turto apyrašas (b.l. 21) ir išduoti paveldėjimo teisės liudijimai. 2014 04 16 mirė ir Z. Č., po kurio mirties taip pat buvo užvesta byla pas notarę A. P.. 2014 09 30 pareiškėjas vėl kreipėsi į notarę, prašydamas išduoti jam J. P. Č. paveldėjimo byloje paveldėjimo teisės liudijimą į UAB „Imber“ akcijas pagal 2012 09 17 antstolės (papildytą) turto apyrašą, kurios į pradinį turto apyrašą nebuvo įtrauktos (b.l. 20), tačiau notarė atsisakė išduoti paveldėjimo teisės liudijimą (b.l.6).

11Santuokoje įgyjamas turtas laikomas priklausančiu abiem sutuoktiniams, nors įforminamas vieno iš jų vardu. ( - ) vnt UAB „Imber“ akcijų buvo registruotos Z. Č. vardu, tačiau pareiškėjo nurodymu, tai buvo santuokinis turtas, todėl pusė šių akcijų po J. P. Č. mirties turėjo pereiti pareiškėjui kaip jam priklausanti palikimo dalis.

12Iš byloje pateikto antstolės 2012 09 17 papildyto turto apyrašo iš tikrųjų neaišku koks iš viso yra akcijų kiekis ir kieno vardu jos registruotos. Pažymėtina, jog antstolis sudarydamas apyrašą, nurodo visą turtą, registruotą asmens vardu, o notaras, išduodamas paveldėjimo teisės liudijimą, nustato paveldimą turto dalį. Kadangi šios aplinkybės notarei sukėlė abejonių, nes turto apyraše buvo nurodyta ne 100 proc., o tik 50 proc. akcijų, ji paprašė pareiškėjo pateikti dokumentus, patvirtinančius, kad minėtos akcijos ir kiek jų iš tikrųjų priklauso Z. Č., tačiau pareiškėjas kaip nurodė, šių dokumentų nepateikė. Pažymėtina ir tai, jog pati notarė neturėjo galimybių gauti šios informacijos, nes Juridinių asmenų išplėstiniame išraše ši informacija nenurodyta (b.l. 24-35). Taip pat atkreiptinas dėmesys ir į tai, kad nuo papildyto apyrašo sudarymo iki prašymo išduoti paveldėjimo teisės liudijimą praėjo beveik dveji metai. Notariato įstatymo 46 st. nustato, jog notaras tvirtina sandorius tik nustatęs, kad daiktas nuosavybės teise priklauso teisių perleidėjui.

13Bylos nagrinėjimo metu pareiškėjas taip pat nurodė, jog 2009 04 16 jo tėvas Z. Č. 50 proc. UAB „Imber“ akcijų perleido J. Č., o 2011 06 03 kitą 50 proc. akcijų perleido L. V.. Šias akcijų perleidimo sutartis pareiškėjas ginčija Kauno apylinkės teisme civilinėje byloje Nr. 2-2563-214/2014, tačiau sprendimas dar neįsiteisėjęs. Ši aplinkybė patvirtina, jog pareiškėjas notarei ir negalėjo pateikti akcijų nuosavybės teisę patvirtinančių dokumentų, nes jos buvo perleistos tretiesiems asmenims.

14Atsižvelgiant į tai, kad 2012 09 17 papildytas turto apyrašas yra neaiškus, o pareiškėjas nepateikė notarei dokumentų, patvirtinančių, kad UAB „Imber“ akcijos tikrai paveldėjimo teisės liudijimo išdavimo dienai priklauso mirusiosios J. P. Č. sutuoktiniui Z. Č., 2014 10 10 notarės atsisakymas atlikti notarinį veiksmą laikytinas teisėtu.

15Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos CPK 513 str., teismas

Nutarė

16atmesti pareiškėjo M. Č. skundą dėl Kauno miesto 15 notaro biuro notarės A. P. 2014 10 10 atsisakymo atlikti notarinį veiksmą.

17Nutartis per 7 dienas skundžiama atskiruoju skundu Kauno apygardos teismui paduodant skundą per Kauno apylinkės teismą.

Ryšiai