Byla I-446-423/2014
Dėl termino pratęsimo

1Kauno apygardos administracinio teismo teisėjų kolegija, susidedanti iš teisėjų Astos Urbonienės (kolegijos pirmininkės ir pranešėjos), Nataljos Zelionkienės ir Janinos Vitunskienės, sekretoriaujant Gintarei Inokaitytei, dalyvaujant pareiškėjui R. Z. , jo atstovei advokato padėjėjai Dinai Olševskajai, suinteresuotų asmenų Valstybinės teritorijų planavimo ir statybos inspekcijos prie Aplinkos ministerijos atstovei Vilmai Stūronaitei, Nemuno kilpų regioninio parko direkcijos atstovei Daliai Križinauskienei, Valstybinės saugomų teritorijų tarnybos prie Aplinkos ministerijos atstovei Rasai Ašmontaitei, viešame teismo posėdyje išnagrinėjusi administracinę bylą pagal pareiškėjo R. Z. prašymą dėl termino pratęsimo,

Nustatė

2Pareiškėjas R.Z. kreipėsi į teismą su prašymu pratęsti Valstybinės teritorijų planavimo ir statybos inspekcijos prie Aplinkos ministerijos (toliau – Inspekcija) 2012-11-14 reikalavimo pašalinti savavališkos statybos padarinius Nr. REI-20-121114-00077 įvykdymo terminą 12 mėnesių (b.l. 6-7).

3Pareiškėjas R.Z. skunde nurodė bei jis ir jo atstovė teismo posėdžio metu paaiškino, kad atsakovas 2012-11-14 surašė pareiškėjui savavališkos statybos aktą dėl savavališkai rekonstruojamo statinio Prienų g. 10, Birštone. 2012-11-14 reikalavimu pašalinti savavališkos statybos padarinius Nr. REI-20-121114-00077 pareiškėjas iki 2013-05-14 buvo įpareigotas savo lėšomis pašalinti savavališkos statybos padarinius. 2013-05-23 sprendimu Nr. RE-187-(15.29) pareiškėjui iki 2013-08-14 pratęstas savavališkos statybos padarinių pašalinimo terminas. Pareiškėjas parengė pastato rekonstravimo projektą, atliekami derinimai statybą leidžiančio dokumento gavimui, tačiau iki šiol nėra gautas Nemuno kilpų regioninio parko direkcijos pritarimas projektui, todėl pareiškėjas neturi galimybių reikalavimo įvykdyti nustatytu terminu. Įstatyme nustatytos visos privalomos procedūros, reikalingos įteisinti savavališką statybą, yra intensyviai vykdomos. Šių procedūrų trukmė tiesiogiai priklauso nuo kompetentingų institucijų. Reikalavimo įvykdymo termino nepratęsimo atveju, būtų pažeisti pareiškėjo interesai laiku bei tinkamai ėmusis veiksmų legalizuoti savavališkas statybas, todėl tikslinga bei protinga yra pratęsti reikalavimo įvykdymo terminą 12 mėnesių, skaičiuojant nuo 2013-08-14.

4Suinteresuotas asmuo - Valstybinė teritorijų planavimo ir statybos inspekcija prie Aplinkos ministerijos (toliau - Inspekcija) atsiliepime (b.l. 50-54) nurodė bei atstovė teismo posėdžio metu paaiškino, kad atsakovas 2012-11-14 surašė pareiškėjui savavališkos statybos aktą dėl savavališkai rekonstruojamo statinio ( - ), Birštone. 2012-11-14 reikalavimu pašalinti savavališkos statybos padarinius Nr. REI-20-121114-00077 pareiškėjas iki 2013-05-14 buvo įpareigotas savo lėšomis pašalinti savavališkos statybos padarinius. 2013-05-23 sprendimu Nr. RE-187-(15.29) pareiškėjui iki 2013-08-14 pratęstas savavališkos statybos padarinių pašalinimo terminas. Pareiškėjas Inspekcijai statybą leidžiančio dokumento statybos darbams – leidimo rekonstruoti statinį nepateikė, todėl pažeidė LR statybos įstatymo 3, 12, 20, 23 straipsnių nuostatas. Pareiškėjas 2013-12-02 kreipėsi į Kauno apygardos administracinį teismą, prašydamas pratęsti Inspekcijos 2012-11-14 reikalavimo pašalinti savavališkos statybos padarinius Nr. REI-20-121114-00077 įvykdymo terminą 12 mėnesių, t.y. jau pasibaigus pratęstam terminui savavališkos statybos padarinių šalinimui. Tokiu atveju taikoma bendra taisyklė, jog galima pratęsti dar nepasibaigusius terminus, o šiuo atveju terminas jau pasibaigęs ir jo pratęsimo galimybės išnyko, kadangi teisės aktai nenumato reikalavimo įvykdymo pratęsimo jau pasibaigusių terminų. Prašo prašymą atmesti.

5Suinteresuoto asmens Nemuno kilpų regioninio parko direkcijos atstovė su prašymu nesutinka, kadangi nėra jokio pagrindo pratęsti savavališkos statybos padarinių pašalinimo terminą pareiškėjui.

6Suinteresuoto asmens Valstybinės saugomų teritorijų tarnybos prie Aplinkos ministerijos atstovė su prašymu nesutinka, kadangi pareiškėjas dėl savavališkos statybos padarinių pašalinimo termino pratęsimo į teismą kreipėsi jau pasibaigus pratęstam terminui savavališkos statybos padarinių šalinimui. Tokiu atveju taikoma bendra taisyklė, jog galima pratęsti dar nepasibaigusius terminus, o šiuo atveju terminas jau pasibaigęs ir jo pratęsimo galimybės išnyko, kadangi teisės aktai nenumato reikalavimo įvykdymo pratęsimo jau pasibaigusių terminų.

7Prašymas netenkintinas.

8Byloje nustatyta, kad Inspekcija 2012-10-25 atliko pastato – kavinės, esančios Prienų g.10, Birštone, rekonstravimo darbų patikrinimą ir aktu Nr. SPA-365-(15.2) (b.l 56-65) nustatė, kad dalis pastato buvo sudegusi, tačiau po gaisro atlikti statybos darbai, kurių metu pastatas padidintas, buvusios verandos 3a1ž sąskaita, naujai išmūrytos silikatinėmis plytomis ir silikatiniais blokeliais pastato pirmo aukšto lauko sienos ir vidaus pertvaros, sumontuota nauja pirmo aukšto betoninė perdanga, langai nuo Nemuno pusės įstiklinti stiklo paketais, kitų langų angos uždengtos polietileno plėvele, patikrinimo metu statybos darbai nebuvo vykdomi. 2012-11-12 Birštono savivaldybės administracija raštu Nr. (6.11)-SR-1174 informavo, jog statybą leidžiantis dokumentas minėto pastato statybos darbams nėra išduotas (b.l. 66). Inspekcija 2012-11-14 surašė pareiškėjui savavališkos statybos aktą Nr. SSA-20-121114-00090 dėl savavališkai rekonstruojamo statinio Prienų g. 10, Birštone (b.l. 77-78). 2012-11-14 reikalavimu pašalinti savavališkos statybos padarinius Nr. REI-20-121114-00077 pareiškėjas iki 2013-05-14 buvo įpareigotas savo lėšomis pašalinti savavališkos statybos padarinius (b.l. 82-83). 2013-05-13 pareiškėjas prašymu kreipėsi į Inspekciją dėl termino pratęsimo (b.l. 86). 2013-05-23 sprendimu Nr. RE-187-(15.29) pareiškėjui iki 2013-08-14 pratęstas savavališkos statybos padarinių pašalinimo terminas (b.l. 87). Pareiškėjas 2013-12-02 kreipėsi į Kauno apygardos administracinį teismą, prašydamas pratęsti Inspekcijos 2012-11-14 reikalavimo pašalinti savavališkos statybos padarinius Nr. REI-20-121114-00077 įvykdymo terminą 12 mėnesių (b.l. 6-7). Taigi, pareiškėjas, neginčydamas paties savavališkos statybos fakto ir sutikdamas, kad statinio rekonstravimas atliktas be statybą leidžiančių dokumentų, nagrinėjamoje byloje siekia, kad būtų pratęstas reikalavimo pašalinti šios savavališkos statybos padarinius įvykdymo terminas.

9Ginčo teisinius santykius, susijusius su reikalavimo vykdymo termino pratęsimu šiuo metu reglamentuoja Teritorijų planavimo ir statybos valstybinės priežiūros įstatymo 14 str. 3 d. nuostatos (2013-07-02 įstatymo Nr. XII-459 redakcija, įsigaliojusi nuo 2014-01-01), privalomajam nurodymui, šiuo atveju, reikalavimui pašalinti savavališkos statybos padarinius (toliau – Reikalavimas) įvykdyti nustatomas 6 mėnesių terminas, kurį Valstybinė teritorijų planavimo ir statybos inspekcija prie Aplinkos ministerijos, jeigu yra svarbių priežasčių, asmens prašymu gali vieną kartą pratęsti 3 mėnesiams. Dėl reikalavimo vykdymo termino pratęsimo ilgesniam laikotarpiui ar dėl atsisakymo jį pratęsti asmuo gali kreiptis į teismą. Svarbiomis priežastimis laikomos priežastys, susijusios su procedūromis (atliekamomis siekiant įteisinti savavališką statybą pagal šio straipsnio 4 dalies nuostatas – projektinės dokumentacijos pakeitimo ir kitų reikalingų dokumentų gavimo ar jų patikslinimo, papildymo ir kt.), kurių trukmei asmuo negali daryti įtakos. Šiuo metu galiojančio Teritorijų planavimo ir statybos valstybinės priežiūros įstatymo (toliau – Įstatymas) 14 str. 3 d. nuostatos įtvirtina statytojo teisę įteisinti savavališką statybą, kreipiantis į Įstatymo 8 str. nurodytus subjektus dėl statybą leidžiančio dokumento gavimo.

10Taigi, minėtas teisinis reglamentavimas suteikia pareiškėjui teisę kreiptis į teismą dėl reikalavimo termino pratęsimo, tačiau tokio klausimo išsprendimas siejamas su įstatyme apibrėžtomis svarbiomis su atliekamomis procedūromis susijusiomis priežastimis, kurias pareiškėjas privalo nurodyti ir pateikti šias priežastis pagrindžiančius dokumentus.

11Remiantis lingvistiniu Teritorijų planavimo ir statybos valstybinės priežiūros įstatymo 14 straipsnio aiškinimu bei atsižvelgiant į šios nuostatos tikslą, pažymėtina, jog minėtos teisės aktų normos skirtos reguliuoti reikalavimui įvykdyti nustatyto termino pratęsimą, o ne atnaujinimą. Todėl darytina išvada, jog šiuo atveju taikoma bendra taisyklė, jog galima pratęsti dar nepasibaigusius terminus, o tuo tarpu, kai terminas jau yra pasibaigęs, jo pratęsimo galimybė išnyksta. Teisės aktai nenumato reikalavimo įvykdymo termino atnaujinimo galimybės, todėl pasibaigus Reikalavime nustatytam terminui prašymo pratęsti tokį terminą padavimas teismui nebetenka prasmės (Lietuvos vyriausiojo administracinio teismo 2012 m. gegužės 7 d. nutartis administracinėje byloje Nr. AS520-305/2012). Iš minėtų Teritorijų planavimo ir statybos valstybinės priežiūros įstatymo 14 straipsnio nuostatų darytina išvada, jog reikalavimui įvykdyti nustatyto termino pratęsimo procedūroje egzistuoja du elgesio variantai – asmuo turi teisę: 1) kreiptis į Valstybinę teritorijų planavimo ir statybos inspekciją prie Aplinkos ministerijos ir prašyti reikalavimo įvykdymo terminą pratęsti 3 mėnesiams, arba 2) iki reikalavimo įvykdymo termino pabaigos kreiptis į teismą ir prašyti reikalavimo įvykdymo terminą pratęsti ilgiau negu 3 mėnesiams. Antruoju atveju asmuo gali kreiptis į teismą ir kai Valstybinė teritorijų planavimo ir statybos inspekcija prie Aplinkos ministerijos jau pratęsė šį terminą 3 mėnesiams, tačiau asmuo mano, kad jo nepakaks reikalavimui įvykdyti (Lietuvos vyriausiojo administracinio teismo 2012 m. gegužės 7 d. nutartis administracinėje byloje Nr. AS520-305/2012; Lietuvos vyriausiojo administracinio teismo 2012 m. liepos 13 d. nutartis administracinėje byloje Nr. AS858-454/2012; Lietuvos vyriausiojo administracinio teismo 2012 m. gruodžio 20 d. nutartis administracinėje byloje Nr. A662-3130/2012). Iš nurodytų nutarčių matyti, kad Lietuvos vyriausiojo administracinio teismo jurisprudencijoje suformuota vienareikšmiška pozicija šios situacijos teisės aktų aiškinimo ir taikymo prasme.

12Teisėjų kolegija, įvertinusi tai, kad 2013-05-23 sprendimu Nr. RE-187-(15.29) pareiškėjui iki 2013-08-14 pratęstas savavališkos statybos padarinių pašalinimo terminas (b.l. 87), o pareiškėjas prašymą pratęsti Inspekcijos 2012-11-14 reikalavime pašalinti savavališkos statybos padarinius Nr. REI-20-121114-00077 nustatytą ir jau 2013-05-23 sprendimu Inspekcijos pratęstą šio reikalavimo įvykdymo terminą iki 2013-08-14 teismui pateikė tik 2013-12-02 (b.l. 6) (asmuo, kuriam buvo nustatytas konkretus terminas reikalavimui įvykdyti, turi teisę kreiptis į teismą su prašymu pratęsti reikalavimo įvykdymo terminą ilgesniam nei 3 mėnesių laikotarpiui, tačiau tik iki reikalavimo įvykdymo termino pabaigos). Teismas įvertino ir tai, jog pareiškėjas dėl minėto termino pratęsimo 2013-08-30 kreipėsi į Prienų rajono apylinkės teismą, kuris atsisakė priimti pareiškėjo prašymą (b.l. 112, 114). 2013-09-26 pareiškėjas kreipėsi į Vilniaus apygardos administracinį teismą dėl minėto termino pratęsimo, kuris taip pat atsisakė priimti pareiškėjo prašymą (b.l. 40-41, 45-48). Taigi, esant minėtam faktiniam pagrindui bei šių teisinių santykių teisiniam reglamentavinui, teisminei praktikai, teismas daro išvadą, kad Reikalavimo pašalinti savavališkos statybos padarinius terminas iki pareiškėjui pirmą kartą kreipiantis į teismą dėl jo pratęsimo (šiuo atveju 2013-08-30 į Prienų rajono apylinkės teismą) buvo jau pasibaigęs, todėl šiuo atveju taikoma bendra taisyklė, jog galima pratęsti dar nepasibaigusius terminus, o tuo tarpu, kai terminas jau yra pasibaigęs, jo pratęsimo galimybė išnyksta, nes teisės aktai nenumato reikalavimo įvykdymo termino atnaujinimo galimybės, todėl pasibaigus Reikalavime nustatytam terminui prašymo pratęsti tokį terminą padavimas teismui nebetenka prasmės. Minėtas terminas negali būti pratęstas, todėl pareiškėjo prašymo aplinkybės dėl termino pratęsimo svarbių priežasčių, susijusių su procedūromis, kurių trukmei asmuo negali daryti įtakos, nenagrinėtinos.

13Įvertinus nustatytas faktines aplinkybes ir esant minėtam teisinių santykių teisiniam reglamentavimui dėl išdėstytų argumentų pareiškėjo prašymas atmestinas kaip nepagrįstas (ABTĮ 57 str. 1 d.).

14Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos 85-87 straipsniais, 88 straipsnio 1 dalies 1 punktu, teisėjų kolegija

Nutarė

15Pareiškėjo R. Z. prašymą atmesti kaip nepagrįstą.

16Sprendimas per 14 dienų nuo jo paskelbimo gali būti skundžiamas Lietuvos vyriausiajam administraciniam teismui.

Proceso dalyviai
Ryšiai