Byla AS-438-155-06

1Lietuvos vyriausiojo administracinio teismo teisėjų kolegija, susidedanti iš teisėjų Birutės Janavičiūtės (kolegijos pirmininkė), Stasio Gudyno ir Romano Klišausko (pranešėjas), teismo posėdyje rašytinio proceso tvarka išnagrinėjo pareiškėjo A.B. atskirąjį skundą dėl Vilniaus apygardos administracinio teismo 2006 m. sausio 6 d. nutarties administracinėje byloje pagal pareiškėjo A.B. skundą atsakovams Lietuvos Respublikos teisingumo ministerijai, Lietuvos Respublikos teisingumo ministrui dėl įpareigojimo atlikti veiksmus.

2Teisėjų kolegija

Nustatė

3Pareiškėjas A.B. su skundu kreipėsi į teismą ir prašė pripažinti, kad atsakovas ir trečiasis suinteresuotasis asmuo vilkino atlikti savo kompetencijai priskirtus veiksmus ir pateikti pareiškėjui atsakymą į jo 2005 10 22 skundą dėl drausminės bylos iškėlimo advokatui V.Mikšai ir jo patraukimo atsakomybėn, taip pat pripažinti, kad atsakovo ir trečiojo suinteresuotojo asmens veiksmai, vilkinus atlikti jų kompetencijai priskirtus veiksmus ir nepateikus pareiškėjui atsakymo į jo 2005 10 22 skundą dėl drausminės bylos iškėlimo advokatui V.Mikšai ir jo patraukimo atsakomybėn, yra neteisėti bei įpareigoti atsakovą ir trečiąjį suinteresuotąjį asmenį atlikti jų kompetencijai priskirtus veiksmus ir per 10 dienų nuo sprendimo įsigaliojimo pateikti pareiškėjui atsakymą į jo 2005 10 22 skundą dėl drausminės bylos advokatui V.Mikšai iškėlimo ir patraukimo atsakomybėn.

4Vilniaus apygardos administracinis teismas 2006 m. sausio 6 d. nutartimi skundą dalyje dėl prašymų pripažinti, kad atsakovas ir trečiasis suinteresuotasis asmuo vilkino atlikti savo kompetencijai priskirtus veiksmus ir pateikti pareiškėjui atsakymą į jo 2005 10 22 skundą dėl drausminės bylos iškėlimo advokatui V.Mikšai ir jo patraukimo atsakomybėn, taip pat pripažinti, kad atsakovo ir trečiojo suinteresuotojo asmens veiksmai, vilkinus atlikti jų kompetencijai priskirtus veiksmus ir nepateikus pareiškėjui atsakymo į jo 2005 10 22 skundą dėl drausminės bylos iškėlimo advokatui V.Mikšai ir jo patraukimo atsakomybėn, yra neteisėti, atsisakė priimti.

5Teismas konstatavo, jog Administracinių bylų teisenos įstatymo 88, 90 str. nustato sprendimų rūšis, kurias gali priimti teismas, išnagrinėjęs administracinę bylą - panaikinti tam tikrą aktą, įpareigoti atsakovą atlikti tam tikrus veiksmus ir pan. Pareiškėjas, formuluodamas reikalavimus teismui, prašo pripažinti, kad atsakovas ir trečiasis suinteresuotasis asmuo vilkino atlikti jų kompetencijai priskirtus veiksmus ir kad šis vilkinimas buvo neteisėtas. Tačiau pripažinimas, kad viešojo administravimo subjektas pažeidė tam tikrus teisės aktų reikalavimus, teismo nuomone, savo esme yra tik teismo išvada, kurios pagrindu teismas galėtų priimti atitinkamus patvarkymus dėl ginčo santykio. Tokie reikalavimai pripažintini pareiškėjo skundo motyvais ir nelaikytini savarankiškais reikalavimais, todėl skundą dalyje dėl šių pareiškėjo reikalavimų atsisakytina priimti (Administracinių bylų teisenos įstatymo 37 str. 2 d. 2 p.).

6Atskiruoju skundu pareiškėjas prašo panaikinti Vilniaus apygardos administracinio teismo 2006 m. sausio 6 d. Vilniaus apygardos administracinio teismo nutartį ir perduoti klausimą pirmosios instancijos teismui nagrinėti iš esmės.

7Atskirajame skunde nurodo, kad nutartyje netinkamai taikomi ABTĮ 88, 90 str. nustatant, kad neva juose nurodytos sprendimų rūšys, kurias gali priimti teismas, išnagrinėjęs administracinę bylą ,tačiau sąmoningai nenurodoma, kad teismas, patenkinęs skundą, turi teisę įpareigoti atitinkamą administravimo subjektą pašalinti padarytą pažeidimą ar įvykdyti kitokį teismo patvarkymą. Kad teismo sprendimas būtų teisėtas ir pagrįstas, o teismas galėtų įpareigoti atitinkamą administravimo subjektą pašalinti padarytą pažeidimą ar įvykdyti kitokį teismo patvarkymą jis privalo konstatuoti, kad buvo padarytas pažeidimas, kas būtina pagal ABTĮ 86 str. 2 d. ir nustatyta ABTĮ 15 str. l d. 1 p., kur nustatyta, kad administraciniai teismai sprendžia bylas dėl valstybinio administravimo subjektų vilkinimo atlikti jų kompetencijai priskirtus veiksmus. Toks konstatavimas, kad buvo padarytas pažeidimas, negali būti vertinamas tik kaip teismo išvada, kadangi pagal ABTĮ 86 str. 3 d. teismo sprendime turi būti atsakyta į visus pareiškėjo pareikštus pagrindinius reikalavimus, tame tarpe ir dėl atsakovo ir trečiojo suinteresuoto asmens vilkinimo atlikti savo kompetencijai priskirtus veiksmus fakto ir dėl to veiksmų neteisėtumo fakto pripažinimo bei konstatavimo.

8Atskirajame skunde taip pat nurodoma, kad nutartyje netinkamai taikomas ir ABTĮ 37 str. 2 d. 2 p.,nes pažeidžiamas ABTĮ 37str.3d.,kurioje yra nustatyta, kad jeigu atsisakoma priimti išnagrinėti skundo reikalavimus jeigu jie nepriskirtini nagrinėti tam teismui, tai teisėjas ar teismas privalo nutartyje nurodyti, į kokią instanciją reikia kreiptis pareiškėjui jeigu byla ar reikalavimai nenagrinėtini teisme arba kaip pašalinti aplinkybes, kliudančias priimti skundą ir išnagrinėti reikalavimus. Tuo tarpu ginčijamoje nutartyje nenurodoma, į kurią instituciją privaloma kreiptis, jeigu nustatoma, kad neva du skundo reikalavimai yra nepriskirtini nagrinėti administraciniame teisme.

9Dėl šių priežasčių pareiškėjo nuomone, ginčijama pirmosios instancijos teismo nutartis turi būti panaikinta, o jo skundo visi pagrindiniai reikalavimai privalo būti išnagrinėti teismo sprendime, kad sprendimas būtų pagrįstas ir teisėtas arba nutartyje turi būti nurodyta, į kurią instituciją privaloma kreiptis, kad šie du skundo reikalavimai būtų išnagrinėti, jeigu nustatoma, kad neva jie nenagrinėtini administraciniame teisme šioje administracinėje byloje.

10Teisėjų kolegija

konstatuoja:

11Pagal Administracinių bylų teisenos įstatymo (toliau – ABTĮ) 23 straipsnio 1 dalies 7 punktą skunde, pateikiamame administraciniam teismui, turi būti suformuluotas pareiškėjo reikalavimas.

12Pažymėtina, jog skundo reikalavimas turi atitikti ABTĮ nuostatas, reglamentuojančias teisę kreiptis į teismą (ABTĮ 22 straipsnis), teismo kompetencijos ribas (ABTĮ 3, 15 straipsnis), teismo priimamų sprendimų rūšis (ABTĮ 88 – 91 straipsnis) bei jų vykdymo tvarką (ABTĮ 97 straipsnis), tai yra skundo reikalavimas, turi būti toks, kuriuo remiantis priimtas teismo sprendimas sukeltų atitinkamas teisines pasekmes kitai bylos šaliai ir nekiltų abejonių dėl galimybės jį įvykdyti, t.y. pašalinti padarytą teisės ar teisėtų interesų pažeidimą, įpareigoti atsakovą įvykdyti konkrečius veiksmus.

13Tuo tarpu pareiškėjo reikalavimai pripažinti, kad atsakovas ir trečiasis suinteresuotasis asmuo vilkino atlikti savo kompetencijai priskirtus veiksmus ir pateikti pareiškėjui atsakymą į jo 2005 m. spalio 22 d. skundą dėl drausminės bylos iškėlimo advokatui V.Mikšai ir jo patraukimo atsakomybėn, taip pat pripažinti, kad atsakovo ir trečiojo suinteresuotojo asmens veiksmai, vilkinus atlikti jų kompetencijai priskirtus veiksmus ir nepateikus pareiškėjui atsakymo į jo 2005 spalio 22 d. skundą dėl drausminės bylos iškėlimo advokatui V.Mikšai ir jo patraukimo atsakomybėn, yra neteisėti, nurodytų ABTĮ nuostatų neatitinka dėl kelių priežasčių.

14ABTĮ 90 straipsnis numato, kad bylose dėl administravimo subjekto vilkinimo spręsti reikalus (kaip matyti iš pareiškėjo skundo, jis yra pateiktas būtent dėl atsakovo ir trečiojo suinteresuoto asmens vilkinimo atlikti tam tikrus veiksmus) administracinis teismas gali įpareigoti administravimo subjektą per teismo nustatytą laiką priimti atitinkamą sprendimą arba įvykdyti kitokį teismo patvarkymą.

15Tuo tarpu dėstydamas nurodytus reikalavimus dėl administravimo subjektų vilkinimo atlikti jų kompetencijai priskirtus veiksmus, pareiškėjas neprašo administracinio teismo nei įpareigoti administravimo subjektus per tam tikrą terminą priimti atitinkamą sprendimą, nei įpareigoti šiuos subjektus įvykdyti kokį kitą patvarkymą (teismo prašoma tik pripažinti vilkinimo faktą bei nustatyti, kad šis vilkinimas buvo neteisėtas).

16Todėl darytina išvada, kad nurodyti pareiškėjo reikalavimai negali būti laikomi administraciniame teisme nagrinėtais savarankiškais jo skundo reikalavimais. Šiuo atveju klausimas dėl atsakovo ir trečiojo suinteresuotojo asmens veiksmų pobūdžio ir jų teisėtumo turi būti sprendžiamas nagrinėjant kitą konkretų ir ABTĮ 90 straipsnio nuostatas atitinkantį pareiškėjo skunde suformuluotą reikalavimą - įpareigoti atsakovą ir trečiąjį suinteresuotąjį asmenį atlikti jų kompetencijai priskirtus veiksmus ir per 10 dienų nuo sprendimo įsigaliojimo pateikti pareiškėjui atsakymą į jo 2005 spalio 22 d. skundą dėl drausminės bylos advokatui V.Mikšai iškėlimo ir patraukimo atsakomybėn.

17Dėl šių priežasčių pirmosios instancijos teismas teisėtai ir pagrįstai priėmė nagrinėti pareiškėjo skundą tik toje, kurioje buvo prašoma įpareigoti atsakovą ir trečiąjį suinteresuotąjį asmenį atlikti jų kompetencijai priskirtus veiksmus.

18Vadovaujantis tuo, kas išdėstyta, pareiškėjo atskirasis skundas atmetamas, o Vilniaus apygardos administracinio teismo 2006 m. sausio 6 d. nutartis paliekama galioti nepakeista.

19Vadovaudamasi Administracinių bylų teisenos įstatymo 151 straipsnio 1 punktu, teisėjų kolegija

Nutarė

20Pareiškėjo A.B. atskirąjį skundą dėl Vilniaus apygardos administracinio teismo 2006 m. sausio 6 d. nutarties administracinėje byloje pagal pareiškėjo A.B. skundą atsakovams Lietuvos Respublikos teisingumo ministerijai, Lietuvos Respublikos teisingumo ministrui dėl įpareigojimo atlikti veiksmus atmesti.

21Vilniaus apygardos administracinio teismo 2006 m. sausio 6 d. nutartį palikti galioti nepakeistą.

22Nutartis neskundžiama.

Proceso dalyviai
1. Lietuvos vyriausiojo administracinio teismo teisėjų kolegija, susidedanti iš... 2. Teisėjų kolegija... 3. Pareiškėjas A.B. su skundu kreipėsi į teismą ir prašė pripažinti, kad... 4. Vilniaus apygardos administracinis teismas 2006 m. sausio 6 d. nutartimi... 5. Teismas konstatavo, jog Administracinių bylų teisenos įstatymo 88, 90 str.... 6. Atskiruoju skundu pareiškėjas prašo panaikinti Vilniaus apygardos... 7. Atskirajame skunde nurodo, kad nutartyje netinkamai taikomi ABTĮ 88, 90 str.... 8. Atskirajame skunde taip pat nurodoma, kad nutartyje netinkamai taikomas ir... 9. Dėl šių priežasčių pareiškėjo nuomone, ginčijama pirmosios instancijos... 10. Teisėjų kolegija... 11. Pagal Administracinių bylų teisenos įstatymo (toliau – ABTĮ) 23... 12. Pažymėtina, jog skundo reikalavimas turi atitikti ABTĮ nuostatas,... 13. Tuo tarpu pareiškėjo reikalavimai pripažinti, kad atsakovas ir trečiasis... 14. ABTĮ 90 straipsnis numato, kad bylose dėl administravimo subjekto vilkinimo... 15. Tuo tarpu dėstydamas nurodytus reikalavimus dėl administravimo subjektų... 16. Todėl darytina išvada, kad nurodyti pareiškėjo reikalavimai negali būti... 17. Dėl šių priežasčių pirmosios instancijos teismas teisėtai ir pagrįstai... 18. Vadovaujantis tuo, kas išdėstyta, pareiškėjo atskirasis skundas atmetamas,... 19. Vadovaudamasi Administracinių bylų teisenos įstatymo 151 straipsnio 1... 20. Pareiškėjo A.B. atskirąjį skundą dėl Vilniaus apygardos administracinio... 21. Vilniaus apygardos administracinio teismo 2006 m. sausio 6 d. nutartį palikti... 22. Nutartis neskundžiama....