Byla e2-72-649/2017
Dėl 426,12 Eur be pagrindo įgytų lėšų priteisimo

1Kupiškio rajono apylinkės teismo teisėjas Saulius Vanagas, sekretoriaujant Rasai Jurkštienei, dalyvaujant Ieškovės UAB “Ladavas” atstovams direktorei Virginijai Palevičienei ir advokato padėjėjai Milenai Motiejaitienei, Atsakovės UAB „Velseka“ atstovams direktoriui Aidui Rudinskui ir advokatui Algimantui Kolpertui, viešame teismo posėdyje išnagrinėjo civilinę bylą pagal Ieškovės UAB “Ladavas” ieškinį Atsakovei UAB “Velseka” dėl 2573,90 Eur skolos ir nuostolių priteisimo bei Atsakovės UAB “Velseka” priešieškinį UAB “Ladavas” dėl 426,12 Eur be pagrindo įgytų lėšų priteisimo.

2Teismas

Nustatė

3Ieškovės atstovai palaikė ieškinį ir ieškinyje nurodė, kad Ieškovė UAB “Ladavas” prašo priteisti iš Atsakovės UAB „Velseka“ 2315,66 Eur skolą, 200 Eur nuostolių, 58,24 Eur delspinigių, 6 % dydžio palūkanas už priteistą sumą nuo bylos iškėlimo teisme dienos iki teismo sprendimo visiško įvykdymo bei patirtas bylinėjimosi išlaidas.

4Ieškovė nurodė, kad su Atsakove 2011-10-07 sudarė Negyvenamųjų patalpų nuomos sutartį (toliau - Sutartis). Sutarties šalys susitarė, kad Ieškovė už Sutartyje numatytą nuomos mokestį įsipareigoja perduoti Atsakovei laikinai valdyti ir naudoti Ieškovei nuosavybės ir nuomos teise priklausančius pastatą - degalinę (unikalus Nr. ( - )) su kitais inžineriniais statiniais - degalinės statiniais (unikalus Nr. ( - )) ir kitais inžineriniais statiniais - dujų degaline (unikalus Nr. ( - )) bei 0,2374 ha žemės sklypu (unikalus Nr. ( - )), kurių adresas ( - ), (toliau - Daiktai), o Atsakovė įsipareigojo mokėti Ieškovei Sutartyje nustatytą nuomos mokestį Sutartyje nustatyta tvarka. Periodiškai, atsižvelgiant į situaciją rinkoje, nuomos mokestis už Daiktų nuomą buvo keičiamas Ieškovės ir Atsakovės susitarimu. Susitikimo, kuriame dalyvavo Ieškovės direktorė Virginija Palevičienė, Atsakovės direktorius Aidas Rudinskas ir Ieškovės atstovas advokatas Vitoldas Martovičius, vykusio ( - ) 2015 metų pavasarį, metu, Sutarties šalys susitarė, jog nuo 2015 m. gegužės mėnesio yra nustatomas abiem Sutarties šalims priimtinas nuomos už Daiktus mokestis - 290 Eur plius PVM, iš viso 350,90 Eur. Atsakovė iki pat 2016 metų balandžio mėnesio apmokėdavo visas Ieškovės Atsakovei pateikiamas sąskaitas-faktūras. Tačiau nuo 2016 metų balandžio mėnesio Atsakovė nustojo vykdyti įsipareigojimus. 2016-09-12 prašyme, adresuotame Ieškovei, Atsakovė savo nemokėjimą pagrindė teigdama, jog Daiktų nuomos kaina nebuvo pakeista ir dėl to neva turėtų galioti 2014-10-07 nustatyta Daiktų nuomos kaina, t. y. 173,77 Eur plius PVM, ir kad dėl to neva yra susidariusi Daiktų nuomos mokesčio permoka, kurią Atsakovė reikalauja grąžinti. Dėl Atsakovės įsipareigojimų nevykdymo Atsakovė liko skolinga Ieškovei 2315,66 Eur sumą už daiktų nuomą. Siekiant išspręsti ginčą ikiteismine tvarka, Ieškovė kreipėsi į Atsakovę raštu su 2016-10-03 Reikalavimu dėl skolos apmokėjimo, taip pat nuolat ragino Atsakovę apmokėti susidariusią skolą žodžiu, tačiau pastangos atgauti susidariusį įsiskolinimą už patalpų nuomą ikiteismine tvarka buvo nesėkmingos.

5Sutartyje buvo įtvirtinta, kad ji galioja iki 2012-10-07, tačiau suėjus šiam terminui, Sutartis buvo tęsiama toliau ir galiausiai tapo neterminuota. Atsakovė 2016-08-29 pranešimu informavo Ieškovę dėl Sutarties pagal jos 5.3. punktą nutraukimo nuo 2016-10-31. Ieškovė išsiuntė Atsakovei atsakymą, kuriame prašė iki 2016-10-01 susiderinti tikslų laiką Daiktų perdavimui bei kartu informavo apie susidariusį įsiskolinimą ir reikalavo jį apmokėti iki 2016-09-10. Ieškovė 2016-10-06 pranešimu buvo informuota, kad Daiktų perdavimas-priėmimas ( - ) degalinėje įvyks 2016-10-28 10 valandą.

6Ieškovės direktorė Virginija Palevičienė 2016-10-28 10 val. kartu su antstole Virginija Paunoviene atvyko į ( - ) esančią degalinę perimti pagal Sutartį Atsakovei perduotus Daiktus. Tačiau joks turtas nebuvo paruoštas perdavimui, nei Atsakovės direktorius, nei koks kitas Atsakovės darbuotojas, kuris būtų tinkamai įgaliotas grąžinti turtą Ieškovei, nebuvo atvykę, o Atsakovės darbuotojai degalinėje vykdė įprastą komercinę ūkinę veiklą. Dėl Atsakovės pareigos nevykdymo ir neatvykimo perduoti (grąžinti) Daiktus sutartą dieną ir valandą, Ieškovė patyrė 200 Eur nuostolius, kadangi turėjo sumokėti antstolei.

7Ieškovė 2015-04-15 Atsakovės registruotos buveinės adresu registruota siunta išsiuntė Susitarimą, kuriame buvo nurodytas Sutartyje numatyto nuomos mokesčio pakeitimas, įtvirtinant 290 Eur plius PVM nuomos mokestį per mėnesį. Atsakovė šio Susitarimo nepasirašė. Tačiau Atsakovės ir Ieškovės valių suderinimo faktą pagrindžia aplinkybė, kad Atsakovė ilgą laiko tarpą, t. y. beveik metus laiko, priimdavo Ieškovės pateiktas PVM sąskaitas-faktūras, kuriose nuomos mokestis buvo nurodytas 290 Eur plius PVM, dėl jų neturėjo jokių pretenzijų ir jas apmokėdavo. Šie faktai akivaizdžiai įrodo, jog konkliudentiniais veiksmais buvo išreikštas Ieškovės ir Atsakovės bendras ketinimas dėl Sutarties keitimo ir CK 6.183 str. 1 dalyje numatytos sutarties pakeitimo išlygos šalys atsisakė.

8Pagal Sutarties 2.4. punktą Atsakovė pateikiamose sąskaitose nurodytas sumas privalėjo sumokėti ne vėliau kaip per 10 kalendorinių dienų nuo sąskaitos faktūros pateikimo dienos. Pagal Sutarties 4.1 punktą Atsakovė įsipareigojo sumokėti 0,02 % dydžio delspinigius už kiekvieną uždelstą mokėti dieną. Ieškovė prašo priteisti iš Atsakovės 58,24 Eur delspinigius, paskaičiuotus už laikotarpį nuo 2016 m. balandžio 18 d. iki 2016 m. lapkričio 30 d.

9Ieškovė UAB “Ladavas” 2017 m. sausio 16 d. pateikė atsiliepimą į priešieškinį, kuriuo prašo Atsakovės UAB „Velseka“ priešieškinį atmesti, priteisti iš Atsakovės Ieškovės naudai patirtas bylinėjimosi išlaidas. Ieškovė nurodo, kad buvo susiklosčiusi bendradarbiavimo praktika tarp šalių, kad iš pradžių Šalys susiderindavo Sutarties keitimo susitarimų tekstą, tada Ieškovė registruotu paštu siųsdavo Atsakovei iš savo pusės pasirašytą Sutarties keitimo variantą 2 egzemplioriais ir gaudavo 1 egzempliorių su Atsakovės parašu atgal. Taip buvo tiek su ankstesniais susitarimais, tiek su Atsakovės akcentuojamais 2014-10-07 Susitarimu, tiek su 2015-04-15 Susitarimu. Atsakovės teiginys, jog ji nėra akceptavusi, patvirtinusi ar pasirašiusi 2014-10-07 Susitarimo, paneigia kartu su šiuo Atsiliepimu teikiamas Ieškovės ir Atsakovės pasirašytas bei Atsakovės įmonės apvaliu antspaudu patvirtintas 2014-10-07 Susitarimas. Nors Atsakovė Ieškovei 2015-04-15 Susitarimo negrąžino, tačiau Atsakovė visą laiką nuo susitarimo sudarymo datos, nurodytos susitarime, vykdė visas šio Susitarimo sąlygas, kaip šalys ir buvo susitarusios. Atsakovė akceptavo ir vykdė 2015-04-15 Susitarimo sąlygas bei kiekvieną mėnesį nuo 2015-05-01 beveik vienerius metus mokėjo šiame susitarime nurodytą 350,90 Eur nuomos su PVM kainą Ieškovei. Nors Sutarties 6.1. punktu šalys susitarė dėl to, kad Sutartis gali būti keičiama abipusiu raštišku šalių susitarimu, tačiau CK 6.183 str. 2 d. įstatymo leidėjas yra įvirtinęs, jog viena sutarties šalis dėl savo elgesio gali prarasti teisę remtis tokia sutarties išlyga, jeigu kita sutarties šalis atitinkamai veikė, remdamasi pirmosios elgesiu. Priešieškinyje Atsakovė teigia, kad tiek 2014-10-07 Susitarimas, tiek 2015-04-15 Susitarimas yra niekiniai, kuriais jokios teisinės pasekmės nebuvo sukurtos ir dėl to Atsakovei neatsirado jokių pasekmių. Pabrėžė, kad jei po ilgo laiko abiejų šalių sandorio vykdymo Atsakovas vienašališkai nusprendžia, kad sandorio vykdymas jam yra neparankus, ir sandoriu prisiimtų pareigų jis neketina vykdyti, nėra jokių pagrindų pripažinti tokį sandorį niekiniu ir dėl to negaliojančiu, taip pažeidžiant Ieškovės pagrįstai ir teisėtai įgytą teisę laiku ir tinkamai gauti atsiskaitymą už Daiktų nuomą.

10Atsakovė teigė, kad turtą turėjo perduoti darbuotojas V. P., kuriam Atsakovė yra išdavusi įgaliojimą ir kuris sutartą dieną laukė Ieškovės atstovų ir buvo pasiruošęs perduoti turtą. Šių aplinkybių Atsakovė nepagrindžia jokiais įrodymais, o tik minėtais deklaruojamo pobūdžio teiginiais. Antstolė Virginija Paunovienė surašė faktinių aplinkybių konstatavimo protokolą Nr. 186/16/011, kuriame aiškiai konstatuota, kad į Daiktų perdavimą 2016-10-28 neatvyko Atsakovės vadovas ar kitas įgaliotas atstovas, o darbuotojas- operatorius V. P. atsisako dalyvauti turto priėmime-perdavime, kadangi nėra įgaliotas asmuo. Atsakovė nebuvo nutraukusi veiklos degalinėje ir ji dirbo, kaip įprastinę darbo dieną ne tik 2016-10-28, bet ir 2016-10-29, 2016-10-30 ir galimai 2016-10-31 ir joks turtas nebuvo atlaisvintas, kad galėtų būti perduotas Ieškovei, kaip iš anksto buvo susitarta. Daiktai Ieškovei buvo grąžinti tik 2016-10-31.

11Priešieškiniu Atsakovė reikalauja iš Ieškovės priteisti 426,12 Eur be pagrindo gautų lėšų, remiantis CK 6.237 str., tačiau niekaip detaliau nepagrindžia ir nepaaiškina šio reikalavimo. Atsakovė turi aiškiai ir nedviprasmiškai pagrįsti ir įrodyti, jog yra tenkintinos visos sąlygos nustatyti nepagrįsto turto gavimą, bet kaip matyti iš Priešieškinio turinio - to nėra padariusi.

12Ieškovės atstovė M. Motiejaitienė posėdžio metu paaiškino, kad pirminė 2011-10-07 Ieškovės ir Atsakovės degalinės nuomos sutarties ( toliau Sutartis) kaina buvo 1500 Lt, vėliau kaina buvo mažinama iki 1000 Lt, iki 600 Lt, paskutiniu 2015-04-15 pakeitimu nuomos kaina buvo nustatyta 290 Eur ( 1000 Lt). Paskutinio 2015-04-15 susitarimo Atsakovė Ieškovei pasirašyto negrąžino, nors susitarimas Atsakovės darbuotojai buvo įteiktas. Atsakovė pačios nepasirašytą 2015-04-15 susitarimą vykdė iki 2016 m. kovo mėnesio, o nuo balandžio mėnesio nuomos mokesčio nebemokėjo, nors degaline naudojosi. Rugpjūčio mėnesį Atsakovė informavo Ieškovę apie degalinės nuomos Sutarties nutraukimą ir šalys sutarė Sutartį nutraukti nuo 2016-10-31. Atsakovė neapmokėjo 2315,66 Eur skolos už degalinės nuomą nuo 2016 m. balandžio mėn. iki spalio mėn.

13Ieškovė neprašė Atsakovės perduoti degalinę anksčiau negu spalio 31 dieną, tačiau Atsakovės direktorius pageidavo perduoti degalinę Ieškovei 2016-10-28. Atvykusi 2016-10-28 Ieškovės direktorė su antstole nerado Atsakovės asmenų, įgaliotų perduoti degalinę. Ieškovė sumokėjo antstolei 200 Eur už faktinių aplinkybių konstatavimo protokolą, tačiau degalinė buvo neperduota. Ieškovė į visas degalines priiminėti turto vyksta su antstoliu, spalio 31 d. taip pat vyko su antstoliu, tačiau šios sumos neprašo priteisti iš Atsakovės. Atsakovės darbuotojas V. P. turėjo faksu gautą įgaliojimą perduoti degalinę, tačiau įgaliojimas buvo be antspaudo.

14Ieškovė ir Atsakovė dėl Sutarties pakeitimo tardavosi telefonu, vėliau Sutartis siunčiama Atsakovei ir atgal buvo gaunama pasirašyta. Paskutinės derybos vyko ne telefonu, o Ieškovės buveinėje ir buvo tariamasi dėl dviejų dalykų – Atsakovė ketino įsigyti iš Ieškovės išsinuomotą degalinę, kai buvo nesutarta dėl kainos, buvo pasiektas susitarimas dėl nuomos mokesčio padidinimo. Jei Atsakovė ketino įsigyti degalinę, reiškia, degalinės veikla buvo pelninga, todėl šalys ir susitarė dėl nuomos mokesčio padidinimo. Atsakovė beveik metus laiko mokėjo padidintas sąskaitas – reiškia, pripažino kainos padidinimą, nors formaliai susitarimas dėl kainos pakeitimo ir buvo nepasirašytas. Šalys, susitardamos 2015-04-15 dėl nuomos kainos, nepratęsė nuomos Sutarties termino, tačiau kadangi Sutartis buvo vykdoma, ji tapo neterminuota. Dėl 2016-10-03 sąskaitos LAD Nr. 311 bendrai 210,26 Eur sumai už 2016 m. spalio mėnesį paaiškino, kad sąskaita buvo klaidingai išrašyta ir anuliuota išrašant naują ir išsiunčiant Atsakovei. Buvo gautas Atsakovės direktoriaus raštas dėl neva neteisingai išrašomų sąskaitų, ir buhalterė išrašė sąskaitą, kurią direktorė, atlikusi kontrolės procedūrą, anuliavo.

15Baigiamosiose kalbose Ieškovės atstovė nurodė, jog Atsakovės R. R. paskirta nuobauda abejotina, nes nuobaudos skyrimo procedūroje ji nėra pateikusi rašytinio pasiaiškinimo, be to, liudytoja yra Atsakovės direktoriaus sutuoktinė. Jei šalys vykdo susitarimą ir nepasirašiusios susitarimo, tai reiškia, jog konkliudentiniais veiksmais yra atsisakiusios išlygos dėl sutarties pasirašymo raštu. Susitarimas Atsakovei buvo išsiųstas ir elektroniniu paštu, ir registruotu paštu, iš Atsakovės direktoriaus nebuvo gauta prieštaravimų, mokėjimai atliekami metus laiko. Dėl nuostolių perimant degalinę nurodė, kad spalio 28 d. degalinę perduoti nurodė pageidaujanti būtent Atsakovė, tačiau aišku, kad degalinė tą dieną ir negalėjo būti perduota, nes Atsakovė planavo dirbti iki spalio 31 d. Prašė ieškinį tenkinti, o priešieškinį atmesti.

16Ieškovės atstovė, UAB „Ladavas“ direktorė V. Palevičienė, posėdžio metu paaiškino, kad dalyvavo Kaune vykusiose derybose 2015 m. pavasarį su Atsakovės direktoriumi A. Rudinsku, taip pat dalyvavo advokatas V. Martovičius, kuris yra visų UAB „Ladavas“ akcijų savininkas. Su Atsakovės direktoriumi A. Rudinsku vyko pokalbis dėl išnuomotos degalinės pardavimo – Atsakovės direktorius už degalinę siūlė 80000 Lt, Ieškovė pageidavo gauti ne mažiau kaip 120000 Lt. Dėl degalinės pardavimo nebuvo sutarta, tačiau buvo sutarta padidinti degalinės nuomos kainą. A. Rudinskas su degalinės nuomos kainos padidinimu sutiko, UAB „Ladavas“ akcininkas norėjo dar didesnės kainos, tačiau ji po susitikimo telefonu baigė tartis su A. Rudinsku dėl mažesnio kainos padidinimo. Pasirašytą sutarties variantą 2015-04-15 išsiuntė elektroniniu paštu, 2015-04-16 išsiuntė registruotu paštu, o kai negavo iš A. Rudinsko pasirašyto, pastarajam paskambino telefonu. A. Rudinskas buvo nustebęs, kad UAB „Ladavas“ iš jo dar negavo pasirašytos sutarties. 2015 m. pavasarį degalinės nuomos kaina dar buvo derinama litais – pagrindinis akcininkas norėjo 1200 Lt/mėn., sutarta buvo 1000 Lt/mėn., atitinkamai eurais ekvivalentas 290 Eur + PVM. Kai nebuvo sutarta dėl degalinės pardavimo, dėl degalinės nuomos kainos padidinimo buvo garantuotai sutarta su A. Rudinsku. A. Rudinskas buvo informuotas – jei degalinės neperka, Ieškovei neapsimoka taip pigiai toliau nuomoti degalinę. Kadangi degalinė dirbo pelningai, A. Rudinskas su nuomos kainos padidinimu sutiko. Kai iš Atsakovės negavo pasirašytos sutarties dėl nuomos kainos padidinimo, daugiau jokių veiksmų nesiėmė, nes mokėjimai buvo vykdomi. Nors ir nebuvo Atsakovės pasirašytos sutarties, laikė, kad Atsakovė sutiko su sutartimi. Kai iš Atsakovės gavo raštą, kad nepripažįsta 2015 m. balandžio mėnesio susitarimo, per klaidą Atsakovei išrašė keletą sąskaitų -2016-09-19 minusinę sąskaitą 636,38 Eur sumai ir 2016-10-03 sąskaitą 210,26 Eur sumai.

17Antstolę į degalinės perdavimą kvietė todėl, kad nebūtų nesusipratimų. Su A. Rudinsku niekada nebuvo susipykę, tačiau į raginimus susimokėti skolą A. Rudinskas atsakinėjo, kad neskolingi. Degalinės perdavimo laiką – 2016-10-28 – nurodė Atsakovė, ir Ieškovė nežinojo, kad Atsakovė degalinėje dirbs iki 2016-10-31. Spalio 28 d. degalinė veikė, nebuvo Atsakovės tinkamai degalinės perdavimui įgalioto asmens, todėl degalinė nebuvo perduota. Paskambinus A. Rudinskui, jis atsiuntė įgaliojimą degalinės perdavimui į el. paštą, tačiau antstolė konstatavo, kad įgaliojimas netinkamas. Rašte dėl degalinės nuomos nutraukimo buvo nurodyta data spalio 31 d., tačiau kai Atsakovė nurodė, kad degalinę perdavinės spalio 28 d., tai galvojo, kad Atsakovė nebedirbs iki spalio 31 d.

18Atsakovė UAB „Velseka“ pateikė teismui atsiliepimą į ieškinį, kurį teismas priėmė kaip priešieškinį. Atsiliepime Atsakovė nurodė, kad atsiliepimą į ieškinį prašo laikyti priešieškiniu, kuriuo prašo Ieškovės ieškinį atmesti, priteisti iš Ieškovės 426,12 Eur kaip be pagrindo gautas lėšas, 6 procentų dydžio procesines palūkanas nuo šio procesinio dokumento pateikimo teismui dienos iki teismo sprendimo visiško įvykdymo bei priteisti iš Ieškovės Atsakovei turėtas bylinėjimosi išlaidas. Nurodė, kad su Ieškovės pareikštu reikalavimu nesutinka. Ieškovė ir Atsakovė yra sudariusios 2011-10-07 Negyvenamųjų patalpų nuomos sutartį (toliau – Sutartis), kuri kelis kartus buvo keista. Visi pakeitimai sudaryti raštu, pasirašyti (patvirtinti parašais ir įmonių antspaudais) abiejų sutarties šalių. Sutarties 6.1 punktas nustatė, kad Sutarties sąlygos, įskaitant nuomos mokesčio dydį, gali būti keičiamos ar Sutartis papildyta tik abipusiu raštišku šalių susitarimu.

19Ieškovė savo teisę reikalauti padidintą nuomos mokestį kildina iš 2014-10-07 Susitarimo dėl 2011-10-07 Negyvenamųjų patalpų nuomos sutarties pakeitimo ir 2015 metų pavasario susitarimu, kad nuo 2015-05 mėnesio nustatomas nuomos mokestis - 290 Eur plius PVM. Ieškovė teigė, kad ji vienašalį 2015-04-15 Susitarimą Dėl 2011-10-07 Negyvenamųjų patalpų nuomos sutarties pakeitimo atsakovei išsiuntė paštu. Atsakovė iš viso tokio susitarimo teksto nėra mačiusi, jam nepritarė, jo neakceptavo, laiko paminėtą susitarimą niekiniu. Šie abu paminėti Susitarimai (2014-10-07 ir 2015-04-15) yra pasirašyti tik Ieškovės vienašališkai. Šalys nesusitarė dėl nuomos mokesčio dydžio pakeitimo. Ieškovė į bylą nepateikia dokumento, kuriuo šalys raštu būtų susitarusios raštu dėl nuomos mokesčio dydžio pakeitimo. Ieškovės pateiktas 2014-10-07 Susitarimas ir 2015-04-15 Susitarimas yra niekiniai, nesukeliantys jokių teisinių pasekmių Atsakovei, nes vienašališkai keisti sutarties sąlygas yra draudžiama. Yra galiojantis ir nepakeistas tarp sutarties šalių sudarytas 2013-10-07 Susitarimas, kuriuo nustatytas nuomos mokesčio dydis - 600 Lt plius PVM už vieną nuomos mėnesį. Šis nuomos mokestis ir turi būti mokamas. Tokiu būdu šalių sutartas nuomos mokestis yra 173, 77 Eur plius 36,49 Eur PVM, viso 210,26 Eur. 2013-10-07 Susitarime numatyta, kad Sutartis galioja iki 2014 m. spalio 7 d. Pasibaigus nuomos sutarties terminui, Sutartis ir toliau buvo tęsiama, Atsakovė ir toliau nuomojosi iš Ieškovės patalpas, todėl 2011-10-07 sudaryta Negyvenamųjų patalpų nuomos sutartis tapo neterminuota (LR CK 6.481 str.).

20Atsakovė pateikė 2016-10-06 pranešimą Ieškovei, kad turtas bus perduodamas 2016 m. spalio 28 d. 10 val. Turtą turėjo perduoti Atsakovės darbuotojas V. P., kuriam Atsakovė buvo išdavusi įgaliojimą ir kuris sutartą dieną laukė Ieškovės atstovų ir buvo pasiruošęs perduoti turtą. 2016-10-28 dienai Atsakovė buvo nutraukusi bet kokią veiklą nuomojamame turte. Ieškovė 2016-10-28 atvyko priimti turtą, tačiau surašė faktinių aplinkybių protokolą konstatuodama, kad turtas jai neperduotas. Tačiau šie Ieškovės teiginiai melagingi, Atsakovės darbuotojai buvo pasiruošę ir perdavė Ieškovei turtą, daugiau turtu nesinaudojo. Todėl Ieškovė negali reikalauti nei nuostolių atlyginimo, nei delspinigių.

21Atsakovė nurodė, kad Ieškovė teikė nepagrįstas Sutartimi sąskaitas -faktūras, nurodydama didesnę nuomos kainą, ir kelias sąskaitas buhalterė apmokėjo, pasitikėjo Ieškovės išrašyta sąskaita - faktūra ir neatkreipė dėmesio, kad nėra pasirašyta sutartis dėl nuomos kainos pakeitimo. Vėliau, pastebėjus, kad Ieškovė išrašo klaidingas sąskaitas, 2016-09-12 raštu ir papildomai 2016-09-23 raštu pareikalavo, kad Ieškovė Atsakovei grąžintų 636,38 Eur permoką. Ieškovė turėjo 2016 metų rugsėjo mėnesį Atsakovei sumokėti 636,38 Eur kaip be pagrindo gautas lėšas. Už 2016 metų spalio mėnesį Atsakovė turėjo sumokėti Ieškovei 210,26 Eur nuomos mokesčio. Darant įskaitymą paminėtai sumai iš 636,38 Eur sumos, kurią skolinga Ieškovė, Atsakovė atima skolą už spalio mėnesio nuomą, todėl Ieškovė Atsakovei turi sumokėti 426,12 Eur.

22Atsakovės atstovas, UAB „Velseka“ direktorius A. Rudinskas, posėdžio metu paaiškino, kad su Ieškove degalinės nuomos sutartį derindavo sekančiai – tardavosi metams, terminą ir kainą aptardavo telefonu, paruoštą sutartį Atsakovė gaudavo registruotu paštu, pasirašydavo ir paštu grąžindavo Ieškovei. 2015 m. pavasarį su Ieškove vyko derybos dėl degalinės pirkimo, dėl nuomos kainos padidinimo nesitarė. Nesutiko mokėti Ieškovės už degalinę prašomos kainos, todėl Atsakovė degalinės nepirko. Sutarties dėl degalinės nuomos kainos padidinimo nematė ir nepasirašė. Padidintas sąskaitas už degalinės nuomą buhalterė gaudavo paštu ir automatiškai apmokėdavo. Tik gerokai vėliau pastebėjo, kad sąskaitos teikiamos ne pagal sutartį, todėl nubaudė buhalterę ir bandė susigrąžinti permokėtus pinigus. Įmonė visą korespondenciją gauna per degalinės operatorių. Ta operatorė, kuriai, kaip nurodo Ieškovė, galėjo būti įteikta siunta su sutarties projektu, tuo metu jo vadovaujamoje įmonėje galėjo dirbti.

23Dėl degalinės perdavimo nurodė, kad išsiuntė Ieškovei raštą, jog degalinės atsisako nuo spalio 31 dienos. Ieškovės direktorė paprašė, kad pagrindinių priemonių perdavimą padarytų spalio 28 d. Jis įgaliojo V. P., kad Ieškovei perduotų pagrindines priemones. Tačiau pagrindinių priemonių spalio 28 d. V. Pažėra neperdavė, nes Ieškovė nepripažino V. Pažėros įgaliojimo. Tas perdavimas spalio 28 d. buvo tarpinis ir daromas Ieškovės prašymu, iš tikrųjų pilnai degalinę perdavė spalio 31 d. V. Pažėrai išduoto įgaliojimo dėl degalinės perdavimo 2016-10-31 Ieškovės atstovė taip pat nepripažino, todėl į degalinę važiavo pats. Kai Ieškovė iš Atsakovės gavo raštą apie degalinės nuomos nutraukimą nuo spalio 31 d., Ieškovė informavo, kad degalinės priėmimą norėtų atlikti anksčiau. Jis suprato, kad anksčiau Ieškovė nori perimti pagrindines priemones, todėl ir paskyrė perdavimui spalio 28 d.

24Atsakovės atstovas A. Kolpertas posėdžio metu paaiškino, kad rengė Atsakovės atsiliepimą ir jame neteisingai nurodė kai kurias aplinkybes – Atsakovė 2014 m. susitarimą su Ieškove yra sudariusi, o spalio 28 dieną degalinės perdavimas Ieškovei turėjo būti tarpinis, galutinis įvyko spalio 31 d.

25Nurodė, kad reikėtų atkreipti dėmesį į degalinės nuomos sutarčių sudarymą iki ginčo sutarties-kiekvieną kartą nuomos sutartis buvo tęsiama metams pradedant nuo 2011-10-07, paskutinį kartą 2014-10-07 nuomos sutartis pratęsta iki 2015-12-31. Nuomos mokestis kito, nuo 2015-01-01 buvo nustatytas nuomos mokestis 173,77 Eur plius PVM kas mėnesį. Pasirašytos sutarties terminas buvo iki 2015-12-31, todėl Atsakovė neturėjo tikslo pasirašyti 2015-04-15 susitarimą, kuriuo nepratęsiama sutartis, tik padidinama nuomos kaina. Negalima susieti nuomos kainos didėjimo, jei šalys nesusitaria dėl pirkimo-pardavimo. Atsakovė nepasirašė 2015-04-15 susitarimo, nes šis susitarimas jai buvo nenaudingas. Ieškinys paremtas vien tuo, kad buhalterė buvo neatidi ir per klaidą apmokėdavo sąskaitas, už tai buhalterė buvo nubausta drausmine nuobauda. Atsakovė iš UAB „Ladavas“ sąskaitas gaudavo nuo 2011 metų, todėl buhalterė nepastebėjo, kad išrašomos didesnės sąskaitos. Tačiau vien tik sąskaitų apmokėjimas tokioje situacijoje neleidžia teigti, jog Atsakovė pripažino pakeistą sutartį. Atsakovė šio susitarimo nepripažino, nubaudė buhalterę, pareikalavo grąžinti permokėtas sumas, atliko tarpusavio užskaitymo pareiškimą – tai leidžia teigti, jog Ieškovė vienašališkai siekė pakeisti sutarties sąlygas, Atsakovė su tuo nesutiko, todėl toks susitarimas yra niekinis ir negaliojantis.

26Antstolio išlaidos perduodant degalinę nebuvo būtinos-antstolis nėra specialistas, turintis specialių žinių, būtinų atliekant turto priėmimą –perdavimą. Spalio 28 d. Atsakovė buvo pasiruošusi turtą perduoti, bet turto Ieškovė nepriėmė, ir galėjo nepriimti, nes Atsakovė aiškiai buvo nurodžiusi, kad naudosis degaline iki spalio 31 d., ir būtent spalio 31 d. Atsakovė perdavė Ieškovei degalinę be nesklandumų. Prašė ieškinį atmesti, priešieškinį tenkinti ir priteisti bylinėjimosi išlaidas.

27Baigiamosiose kalbose Atsakovės atstovas nurodė, kad šioje byloje situacija yra skirtinga nuo tos, kuri buvo analizuota Lietuvos Aukščiausiojo teismo 2017-03-01 paskelbtoje nutartyje Nr. e3K-69-219/2017. 2011-10-07 sutarties 6.1 punkte nurodyta, kad sutartis gali būti keičiama ar papildyta tik abipusiu raštišku susitarimu. Ieškovė Atsakovei 2015-04-16 atsiuntė elektroninį laišką – „Laba diena. Siunčiu pasirašytą skenuotą susitarimą. Susitarimo originalą išsiunčiau registruotu laišku. Lauksiu iš jūsų pasirašyto susitarimo egzemplioriaus“. Tačiau Atsakovės direktorius sutarties negavo ir jos nepasirašė, nes nesutiko dėl kainos. Atsakovės buhalterė R. R. suklydo apmokėdama Ieškovės pateiktas padidintas sąskaitas, o Ieškovė 2015-04-15 susitarimu nesąžiningai pasinaudojo. Ieškovės išlaidos antstolei už faktinių aplinkybių konstatavimo protokolą yra nepagrįstos - Atsakovės darbuotojas V. P. neatsisakė dalyvauti degalinės perdavime, tačiau antstolė nepripažino jo įgaliojimo, be to, Atsakovė Ieškovę buvo informavusi, jog degalinės nuomą baigs 2016 m. spalio 31 d.

28Liudytojas V. P. paaiškino, kad dirba degalinėje ( - ) kaime, anksčiau buvo UAB „Velseka“ darbuotojas, dabar UAB „Ladavas“ darbuotojas. Iš direktoriaus A. Rudinsko gavo nurodymą, kad degalinės perdavimas vyks spalio 28 d. Įgaliojimą degalinės perdavimui jis gavo spalio 28 d., bet degalinės Ieškovei neperdavė, nes apyraše turtas neatitiko. Spalio 28 d. buvo atvykusi Ieškovės direktorė ir antstolė, tuo metu degalinėje dirbo jis ir V. G. Jis niekam neteigė, kad spalio 28 d. atsisako perduoti degalinę. Jis tą dieną turėjo įgaliojimą, tačiau antstolė teigė, kad turėtų būti įgaliojimo originalas. Jis žinojo, kad degalinė dirbs iki spalio 31 d., todėl spalio 28 d. planavo perduoti nekilnojamą turtą. Spalio 31 d. jam taip pat buvo suteiktas įgaliojimas perduoti degalinę, tačiau buvo kviečiamas į perdavimą ir A. Rudinskas, direktorius atvykęs ir perdavė Ieškovei degalinę.

29Liudytoja R. R. paaiškino, kad dirba UAB „Velseka“ buhaltere, tačiau ne vyriausiąja. Jai buvo žinoma, kad UAB „Velseka“ nuomojosi iš UAB „Ladavas“ degalinę. Ji sąskaitas gaudavo paštu, įtraukdavo į apskaitą ir apmokėdavo. Gaunamas sąskaitas žinodavo atmintinai – eidavo pas direktorių tik jei kas būdavo neaišku. Sutartys tarp UAB „Velseka“ ir UAB „Ladavas“ būdavo pas ją, sutartis pasirašinėdavo direktorius, išrašomų sąskaitų pagal sudarytas sutartis niekas netikrindavo. Nežino, kas turėdavo tikrinti įmonėje gaunamų sąskaitų pagrįstumą, tačiau mano, kad ji turėjo tikrinti išrašomų pagal sudarytas sutartis sąskaitų pagrįstumą, nes jai buvo paskirta nuobauda. Nuobauda jai paskirta dėl to, kad nepastebėjo, jog UAB „Ladavas“ išrašomose sąskaitose pasikeitė suma. Dėl paskirtos nuobaudos su direktoriumi žodžiu padiskutavo. Per mėnesį UAB „Velseka“ gaudavo nuo 50 iki 100 sąskaitų, visas sąskaitas apmokėdavo ji. Vyr. finansininkė sudarydavo balansą, teikdavo ataskaitas mokesčiams.

30Ieškinys tenkinamas iš dalies, priešieškinis atmetamas.

31Dėl nesumokėto nuomos mokesčio.

32Bylos nagrinėjimo metu nustatytos šios aplinkybės.

33Ieškovė ir Atsakovė 2011-10-07 sudarė negyvenamųjų patalpų nuomos sutartį (toliau Sutartis), pagal kurią Ieškovė Atsakovei už 1500 Lt per mėnesį išnuomojo degalinę su priklausiniais, esančius ( - ). Sutartyje nurodyta, kad nuomos mokestis pradedamas mokėti nuo 2011-11-01, Sutartis galioja iki 2012-10-07 ( 5.1.p), Sutarties 6.1 punkte nurodyta, kad sutarties sąlygos, įskaitant nuomos mokesčio dydį, gali būti keičiamos ar sutartis papildyta tik abipusiu raštišku šalių susitarimu. Ieškovė ir Atsakovė 2011-12-30 sudarė Susitarimą, kuriuo nuomos mokesčio mokėjimas pagal Sutartį stabdomas nuo 2012-01-01 iki 2012-06-01, o nuomos mokestis nuo 2012-06-01 yra 1000 Lt plius PVM. Ieškovė ir Atsakovė 2012-10-07 sudarė Susitarimą, kuriuo pakeitė Sutartį-nuomos terminą pratęsė iki 2013-10-07, o nuomos mokestį nuo 2012-01-01 nustatė 600 Lt plius PVM. Ieškovė ir Atsakovė 2013-10-07 sudarė Susitarimą, kuriuo vėl pakeitė Sutartį-nuomos terminą pratęsė iki 2014-10-07, o nuomos mokestį nustatė 600 Lt plius PVM per mėnesį. Ieškovė ir Atsakovė 2014-10-07 sudarė Susitarimą, kuriuo vėl pakeitė Sutartį-nuomos terminą pratęsė iki 2015-12-31, o nuomos mokestį nustatė nuo 2015-01-01 173,77 Eur plius PVM per mėnesį. Tai reiškia, kad nuomos mokestis liko toks pat, tik perskaičiuotas į eurus ( 600 Lt lygu 173,77 Eur).

34Ieškovė 2015-04-15 paruošė naują Susitarimą prie Sutarties, kuriuo nustatė, kad Atsakovė nuo 2015-05-01 moka padidintą mokestį – 290 Eur plius PVM už vieną nuomos mėnesį ( viso 350,90 Eur). Ieškovės direktorė nurodė, kad dėl kainos padidinimo sutarė su Atsakovės direktoriumi, Atsakovės direktorius tai neigia. Ieškovė 2015-04-15 Susitarimą paštu registruotu laišku išsiuntė Atsakovei, taip pat Atsakovės direktoriui išsiuntė skenuotą Susitarimą elektroniniu paštu. Registruotu paštu Atsakovei išsiųstas Susitarimas Ieškovei negrįžo, AB „Lietuvos paštas“ darbuotoja ieškovei telefonu patvirtino, kad siunta su Susitarimu 2015-04-20 buvo įteikta Atsakovės darbuotojai R. B. Atsakovės direktorius nurodė, kad jis 2015-04-15 Susitarimo nėra matęs, elektroninio laiško su skenuotu Susitarimu nėra gavęs.

35Nors Atsakovės direktorius neigia sudaręs 2015-04-15 Susitarimą dėl Sutarties pakeitimo, Atsakovė Ieškovei nuo 2015-05-01 mokėjo padidintą nuomos mokestį – 350,90 Eur ( 290 Eur plius PVM). Atsakovė ieškovei sumokėjo padidintą nuomos mokestį už 2015 metų gegužės, birželio, liepos, rugpjūčio, rugsėjo, spalio, lapkričio, gruodžio, 2016 metų sausio, vasario, kovo ir balandžio mėnesius- viso už 12 mėnesių.

36Nagrinėjamu atveju iškilęs ginčas – ar yra galiojantis 2015-04-15 Susitarimas tarp Ieškovės ir Atsakovės, kuris Atsakovės yra nepasirašytas, tačiau vienerius metus buvo vykdomas. Ieškovė neginčija, kad paminėtas Susitarimas Atsakovės nepasirašytas, tačiau nurodo, kad padidintų sąskaitų apmokėjimas yra Atsakovės konkliudentiniais veiksmais išreikštas pritarimas Sutarties keitimui ir CK 6.183 str. 1 d. numatytos sutarties pakeitimo išlygos atsisakymas. Atsakovė nurodo, kad nebuvo faktinio susitarimo su Ieškove dėl nuomos kainos padidinimo, Atsakovės direktorius Susitarimo nepasirašė, Susitarimas privalėjo būti sudarytas raštu, o padidintos sąskaitos buvo apmokamos dėl buhalterės klaidos.

37Teisėtai sudaryta ir galiojanti sutartis jos šalims turi įstatymo galią, yra privaloma ir turi būti vykdoma. Pagal CK 6.189 straipsnio 1 dalį sutartis įpareigoja atlikti ne tik tai, kas tiesiogiai joje numatyta, bet ir visa tai, ką lemia sutarties esmė arba įstatymai. Šioje teisės normoje įtvirtintas sutarties privalomumo ir vykdytinumo principas, kuriuo vadovaudamasis kiekvienas asmuo privalo tinkamai ir laiku vykdyti savo sutartines prievoles (CK 6.256 straipsnio 1 dalis), priešingu atveju atsiranda sutartinė civilinė atsakomybė už netinkamą prievolės įvykdymą – asmuo, neįvykdęs ar netinkamai įvykdęs savo sutartinę prievolę, privalo atlyginti kitai sutarties šaliai šios patirtus nuostolius, sumokėti netesybas (baudą, delspinigius) (CK 256 straipsnio 2 dalis). Prievolė laikoma įvykdyta netinkamai ją įvykdžius tik iš dalies, praleidus įvykdymo terminą, pažeidus kitas sutartas jos vykdymo sąlygas, bendradarbiavimo pareigą, imperatyviąsias teisės normas ar bendro pobūdžio pareigą elgtis atidžiai ir rūpestingai.

38Šalys, sudariusios sutartį, gali keisti jos turinį. Pagal CK 6.192 straipsnio 4 dalį pakeitimai turi būti tokios pat formos, kokios yra ir sutartis, išskyrus įstatymų ar sutarties nustatytus atvejus. Įstatymo reikalaujamos formos nesilaikymas lemia sutarties negaliojimą, kai tokie padariniai įsakmiai nurodyti įstatymuose (CK 1.93 straipsnio 1 dalis), o kitais atvejais – kilus ginčui dėl sutarties, gali būti taikomas įrodinėjimo priemonių ribojimas (pavyzdžiui, CK 1.93 straipsnio 2 dalis).

39Kasacinio teismo praktikoje nurodyta, kad savo elgesiu (konkliudentiniais veiksmais) šalys gali pakeisti raštu sudarytos sutarties turinį, jeigu tai atitinka jų ketinimus. Siekdamos, kad toks elgesys nebūtų įvertintas kaip rašytinės sutarties pakeitimas, šalys gali įtraukti į sutartį jos pakeitimą ribojančią išlygą, t. y. susitarti, kad rašytinė sutartis gali būti pakeista, papildyta ar nutraukta tik raštu (CK 6.183 straipsnio 1 dalis). Tačiau net ir tada viena sutarties šalis dėl savo elgesio gali prarasti teisę remtis tokia sutarties išlyga, jeigu kita sutarties šalis atitinkamai veikė, remdamasi pirmosios elgesiu (CK 6.183 straipsnio 2 dalis).

40Nagrinėjamu atveju Ieškovė ir Atsakovė sudarė rašytinės formos Sutartį, kurios 6.1 punktas nustatė Sutarties sąlygų pakeitimą ir papildymą. Ginčo Sutarties 6.1. punkte nurodė CK 6.183 straipsnio 1 dalyje reglamentuojamą išlygą, įtvirtindamos, kad bet kokie Sutarties papildymai ar pakeitimai sudaromi abipusiu raštišku šalių susitarimu.

41CK 6.183 straipsnio 2 dalyje įtvirtinta nuostata leidžia šalims nepaisyti sutarties sąlygos, reikalaujančios rašytinės formos, tais atvejais, kai iš šalių konkliudentinių veiksmų galima pagrįstai spręsti, kad tos sąlygos abi šalys yra atsisakiusios. Sprendžiant, ar konkretūs šalies elgesio faktai pripažintini pagrindu taikyti pastarąją teisės normą, turi būti atsižvelgiama į tokiu elgesiu išreikštą abiejų sutarties šalių bendrą ketinimą dėl sutarties keitimo ar nekeitimo, jų valios sutapimą, o ne tik vienai šalių priimtiną sutarties elgesio vertinimo variantą, nes priešingu atveju, kitai šaliai pažeidžiant sutarties laisvės principą, būtų primetamos sąlygos, dėl kurių ji nesutinka.

42Kasacinio teismo praktikoje nurodyta, kad remtis CK 6.183 straipsnio 2 dalimi sutarties šalys gali, kai jų valia (veiksmai) pakeisti sutarties sąlygas yra aiški ir nedviprasmiška. Tokį teisiškai reikšmingą sutarties šalių elgesį gali patvirtinti įvairios sutarties vykdymo aplinkybės. Kilus ginčui dėl minėtos normos taikymo, privaloma nustatyti, ar sutarties šalys iš tikrųjų siekė savo elgesiu pakeisti atitinkamą sutarties sąlygą.

43Teismas, vertindamas Ieškovės ir Atsakovės vadovų paaiškinimus, vertindamas byloje pateiktus įrodymus, daro išvadą, kad Sutarties šalių valia padidinti degalinės nuomos kainą buvo, Atsakovės vadovas iš Ieškovės Susitarimą gavo, Atsakovė padidintą degalinės nuomos kainą mokėjo 12 mėnesių, todėl 2015-04-15 Susitarimas yra galiojantis, nors nepasirašytas Atsakovės vadovo.

44Pagrindinės Sutarties pakeitimai, remiantis Ieškovės ir Atsakovės vadovų paaiškinimais, buvo vykdomi Susitarimais, kurių turinį suderindavo telefonu, Ieškovė paruošdavo Susitarimo projektą, pasirašytą Susitarimą nusiųsdavo Atsakovei, kurios vadovas pasirašydavo ir vieną Susitarimo egzempliorių grąžindavo Ieškovei. Tokiu būdu buvo sudaryti 2011-12-30, 2012-10-07, 2013-10-07 ir 2014-10-07 Susitarimai. Pastebėtina, kad ginčų tarp šalių dėl atsiskaitymo iki šios bylos nebuvo, degalinės nuomos kaina nuo pirminės 1500 Lt ( 2011-10-07 Sutartis) sumažėjo iki 210,26 Eur ( 2014-10-07 Susitarimas, litais būtų 725,99 Lt).

45Ieškovės ir Atsakovės vadovai nurodė, jog dėl degalinės 2015 m. pavasarį vedė derybas: Atsakovės vadovas nurodė, kad norėjo išsinuomotą degalinę nupirkti iš Ieškovės už 80000 Lt ( derybas dar vedė litais), tačiau Ieškovė norėjo parduoti už 120000 Lt, todėl dėl kainos nesutarė. Ieškovės vadovė nurodė, jog tada, kai su Atsakovės vadovu nesutarė dėl degalinės pardavimo, sutarė dėl nuomos kainos padidinimo, nes už tokią mažą kainą nebeapsimokėjo nuomoti, ir Atsakovės vadovas sutiko mokėti didesnę nuomos kainą. Atsakovės vadovas nurodė, kad su Ieškovės vadove nesitarė dėl nuomos kainos padidinimo, jam to daryti neapsimokėjo, nes turėjo galiojantį Susitarimą iki 2015-12-31 už mažesnę nuomos kainą.

46Tačiau Atsakovės elgesys rodo, kad Atsakovė pripažino 2015-04-15 Susitarimą dėl nuomos kainos padidinimo, nes jį ilgą laiką vykdė. Kritiškai vertinami Atsakovės vadovo paaiškinimai, kad nesitarė mokėti už degalinę didesnės nuomos kainos, nes degalinė buvo nuostolinga, kad negavo iš Ieškovės siųsto 2015-04-15 Susitarimo. Ieškovės registruotas laiškas su 2015-04-15 Susitarimu siųstas Atsakovei (tai patvirtina išisuntimo kvitas) ir negrįžo atgal, vadinasi, buvo įteiktas, manytina, Atsakovės darbuotojai R. B. Sunkiai įsivaizduojama situacija, kad paminėta darbuotoja, pasirašiusi už siuntą, galėjo jos neperduoti Atsakovės, didelės įmonės (20 mln. Eur apyvarta), vadovui. Atsakovės vadovas nurodė 2015-04-15 Susitarimo negavęs ir elektroniniu paštu, nes, remiantis paaiškinimu, jis atidarytų laiškų nebeskaito, o prie jo kompiuterio gali prieiti bet kas iš darbuotojų ir paskaityti gautus elektroninius laiškus, kurie po to neberodomi kaip naujai gauti. Teismas tokius Atsakovės vadovo paaiškinimus vertina kritiškai. Teismo nuomone, ginčo šalys 2015 m. balandžio mėnesį susitarė dėl nuomos kainos už degalinę padidinimo, nes degalinė dirbo pelningai – juk Atsakovės vadovas nebūtų norėjęs įsigyti nepelningai veikiančios degalinės. Teismo nuomone, Ieškovės vadovei nebuvo prasmės sukurti nebūtos istorijos apie nuomos kainos padidinimą, nes nuomos kainos padidinimas buvo logiškas - Lietuvos ekonomika po nuosmukio jau atsigavinėjo, degalinė dirbo pelningai (priešingu atveju degalinės Atsakovė nebūtų norėjusi įsigyti), degalinės nuomos kainos padidinimas nebuvo drastiškas ir nesiekė pirmine Sutartimi nustatytos kainos – 2011-10-07 buvo nustatytas 1500 Lt nuomos mokestis, 2015-04-15 Susitarimu buvo nustatytas 350,90 Eur nuomos mokestis, litais tai būtų 1211,59 Lt.

47Kaip aukščiau minėta, Atsakovė 2015-04-15 Susitarimą dėl nuomos kainos padidinimo vykdė. Teismas kritiškai vertina Atsakovės buhalterės R. R. paaiškinimus, kad ji per klaidą apmokėdavo iš Ieškovės gautas padidintas sąskaitas. R. R. nurodė, kad per mėnesį ji apmokėdavo 50-100 sąskaitų, vidutiniškai išeitų po 4 sąskaitas per darbo dieną. Tai nedidelis sąskaitų kiekis, be to, R. R. nurodė, kad dėl kiekvieno neaiškumo gautoje sąskaitoje tardavosi su direktoriumi. Jei sąskaitos buvo apmokamos nesiaiškinant jų pagrįstumo, vadinasi, jos buvo žinomos ir priimtinos. Teismas kritiškai vertina nuobaudos skyrimą R. R., kuri yra Atsakovės vadovo sutuoktinė.

48Teismas daro išvadą, kad Atsakovės vadovas pritarė nuomos kainos padidinimui ir vykdė Susitarimą, kurio formaliai nepasirašė. Byloje nėra duomenų, kad Atsakovė būtų neįvykdžiusi mokėjimų už nuomą pagal kainą, nustatytą iki 2015-05-01 – turėjo būti mokama 173,77 Eur plius PVM, viso 210,26 Eur, todėl teismas daro išvadą, kad Atsakovė visą nuomos kainą Ieškovei iki nuomos kainos padidinimo 2015-04-15 Susitarimu yra sumokėjusi.

49Pagal 2015-04-15 Susitarimą Atsakovė Ieškovei vykdė tokius mokėjimus: 2015-05-20 Atsakovė Ieškovei sumokėjo 350,90 Eur už prekes, teismas daro išvadą, jog tai degalinės nuomos kaina už 2015 m. gegužės mėnesį; 2015-07-08 Atsakovė Ieškovei sumokėjo 390,00 Eur už prekes, teismas daro išvadą, jog tai degalinės nuomos kaina už 2015 m. birželio mėnesį, suma didesnė už 350,90 Eur todėl, jog kartu buvo mokami komunaliniai mokesčiai, žemės nuoma ir panašiai (liudytojos R. R. paaiškinimas); 2015-07-17 Atsakovė Ieškovei sumokėjo 350,90 Eur už prekes pagal sąskaitą Nr. 285, teismas daro išvadą, jog tai degalinės nuomos kaina už 2015 m. liepos mėnesį, nes tai nurodyta 2015-07-02 PVM sąskaitoje faktūroje Nr. 285; 2015-08-25 Atsakovė Ieškovei sumokėjo 350,90 Eur už prekes pagal sąskaitą Nr. 286, teismas daro išvadą, jog tai degalinės nuomos kaina už 2015 m. rugpjūčio mėnesį, nes tai nurodyta 2015-08-03 PVM sąskaitoje faktūroje Nr. 286; 2015-09-30 Atsakovė Ieškovei sumokėjo 350,90 Eur už prekes pagal sąskaitą Nr. 287, teismas daro išvadą, jog tai degalinės nuomos kaina už 2015 m. rugsėjo mėnesį, nes tai nurodyta 2015-09-03 PVM sąskaitoje faktūroje Nr. 287; 2015-10-20 Atsakovė Ieškovei sumokėjo 350,90 Eur už prekes pagal sąskaitą Nr. 290, teismas daro išvadą, jog tai degalinės nuomos kaina už 2015 m. spalio mėnesį, nes tai nurodyta 2015-10-02 PVM sąskaitoje faktūroje Nr. 290; 2015-11-25 Atsakovė Ieškovei sumokėjo 350,90 Eur už prekes pagal sąskaitą Nr. 291, teismas daro išvadą, jog tai degalinės nuomos kaina už 2015 m. lapkričio mėnesį, nes tai nurodyta 2015-11-02 PVM sąskaitoje faktūroje Nr. 291; 2015-12-18 Atsakovė Ieškovei sumokėjo 350,90 Eur už prekes pagal sąskaitą Nr. 292, teismas daro išvadą, jog tai degalinės nuomos kaina už 2015 m. gruodžio mėnesį, nes tai nurodyta 2015-12-01 PVM sąskaitoje faktūroje Nr. 292; 2016-02-05 Atsakovė Ieškovei sumokėjo 350,90 Eur už prekes pagal sąskaitą Nr. 295, teismas daro išvadą, jog tai degalinės nuomos kaina už 2016 m. sausio mėnesį, nes tai nurodyta 2016-01-04 PVM sąskaitoje faktūroje Nr. 295; 2016-02-25 Atsakovė Ieškovei sumokėjo 350,90 Eur už prekes pagal sąskaitą Nr. 296, teismas daro išvadą, jog tai degalinės nuomos kaina už 2016 m. vasario mėnesį, nes tai nurodyta 2016-02-04 PVM sąskaitoje faktūroje Nr. 296; 2016-03-23 Atsakovė Ieškovei sumokėjo 394,00 Eur už prekes pagal sąskaitą Nr. 299, teismas daro išvadą, jog tai degalinės nuomos kaina ( su kitais mokesčiais) už 2016 m. kovo mėnesį, nes tai nurodyta 2016-03-02 PVM sąskaitoje faktūroje Nr. 299; 2016-07-26 Atsakovė Ieškovei sumokėjo 350,90 Eur už prekes, teismas daro išvadą, jog tai degalinės nuomos kaina už 2016 m. balandžio mėnesį.

50Konstatuotina, kad Atsakovė padidintą nuomos kainą mokėjo 12 mėnesių, o tai reiškia, kad konkliudentiniais veiksmais pripažino 2015-04-15 Susitarimą dėl nuomos kainos padidinimo.

51Ieškovė nurodo, kad Atsakovė jai neapmokėjo sąskaitų pagal 2015-04-15 Susitarimą už 2016 metų balandžio ( sąskaita Nr. 301, 210,26 Eur), gegužės ( sąskaita Nr. 302, 350,90 Eur), birželio ( sąskaita Nr. 303, 350,90 Eur), liepos ( sąskaita Nr. 305, 350,90 Eur), rugpjūčio ( sąskaita Nr. 306, 350,90 Eur), rugsėjo ( sąskaita Nr. 307, 350,90 Eur) ir spalio ( sąskaita Nr. 311, 350,90 Eur) mėnesius – viso 2315,66 Eur. Teismas pastebi, kad sąskaita Nr. 301 išrašyta 350,90 Eur sumai, o Atsakovės skola pagal sąskaitą nurodoma 210,26 Eur. Ieškovės pateiktuose dokumentuose nenurodyta, kaip ji panaudojo iš Atsakovės 2016-07-26 gautą 350,90 Eur dydžio mokėjimą, todėl teismas laiko, kad Atsakovė sumokėjo už degalinės nuomą už 2016 m. balandžio mėnesį ir 210,26 Eur mažina priteisiamą sumą. Ieškovė posėdžio metu nenurodė, kad Atsakovė galėjo būti nesumokėjusi už kai kuriuos mėnesius iki nuomos mokesčio , kuris buvo 210,26 Eur, padidinimo. Atsakovė 2016-07-26 Ieškovei sumokėjo 350,90 Eur, tačiau Ieškovė nurodo, jog 2016 m. balandžio mėnesio skola 210,26 Eur. Reiškia, kad Ieškovė iš gautų 350,90 Eur 2016 m. balandžio mėnesio nuomai dengti panaudojo tik 140,64 Eur, todėl neaišku, kur panaudojo likusius 210,26 Eur. Tuo labiau, kad Ieškovė ieškinyje nurodė, jog Atsakovė tik nuo 2016 m. balandžio mėnesio nustojo vykdyti įsipareigojimus pagal Sutartį, o apie ankstesnių laikotarpių skolas neužsimenama nei byloje pateiktuose dokumentuose, nei žodiniuose paaiškinimuose posėdžio metu.

52Teismas laiko, kad Atsakovė ieškovei nesumokėjo už degalinės nuomą 6 mėnesius ( gegužė –spalis) ir Ieškovei iš Atsakovės priteisia 2105,40 Eur nesumokėto nuomos mokesčio.

53Dėl delspinigių.

54Delspinigiai numatyti Sutarties 4.1 punkte, jų dydis yra 0,02 proc. už kiekvieną uždelstą mokėti dieną. Matematiškai delspinigiai ieškinyje pagal nurodytą pradelstų dienų skaičių paskaičiuoti teisingai.

55Teismas iš dalies tenkina Ieškovės prašymą priteisti delspinigius už neapmokėtas sąskaitas faktūras – teismas laiko, kad 2016-04-01 sąskaitą faktūrą Nr. 301 Atsakovė apmokėjo 2016-07-26, todėl 7,57 Eur mažina priteisti prašomą delspinigių sumą ir priteisia Ieškovei iš Atsakovės 50,67 Eur delspinigių už laiku neapmokėtas sąskaitas Nr. 302, 303, 305, 306, 307 ir 311.

56Dėl nuostolių, patirtų sumokant antstolei už faktinių aplinkybių konstatavimo protokolą.

57Teismas atmeta Ieškovės prašymą priteisti iš Atsakovės 200 Eur, kuriuos Ieškovė sumokėjo antstolei Virginijai Paunovienei už faktinių aplinkybių konstatavimo protokolą. Faktinių aplinkybių protokolu antstolė konstatavo, kad 2016-10-28 į degalinės su priklausiniais perdavimą neatvyko nuomininko UAB „Velseka“ vadovas ar kitas įgaliotas atstovas. Teismo nuomone, antstolės dalyvavimas nebuvo būtinas, bandymas perduoti degalinę ne 2016-10-31, o 2016-10-28 buvo Ieškovės ir Atsakovės vadovų nesusikalbėjimo pasekmė, nes jau buvo prasidėjęs ginčas dėl nuomos mokesčio dydžio. Atsakovės vadovas 2016-08-29 Pranešimu informavo Ieškovę, kad nuo 2016-10-31 nutraukia degalinės su priklausiniais nuomos sutartį. Ieškovė į Atsakovės Pranešimą 2016-09-05 pateikė Atsakymą, iš kurio matyti, jog Ieškovė suprato, kad Atsakovė degalinės nuomos sutartį nutraukia nuo 2016-10-31. Paminėtame Atsakyme nurodyta, kad laiką dėl degalinės perdavimo-priėmimo šalys turi suderinti iš anksto, ne vėliau kaip iki 2016-10-01. Atsakovės vadovas A. Rudinskas nurodė, kad jo vadovaujama įmonė ketino dirbti ir dirbo degalinėje iki 2016-10-31, nes tą dieną buvo sutarta su Mokesčių inspekcija, tačiau paminėtą Ieškovės raštą suprato taip, kad Ieškovė nori anksčiau perimti pagrindines priemones. Todėl Ieškovei 2016-10-06 išsiuntė Pranešimą, kad turto perdavimas-priėmimas ( - ) degalinėje įvyks 2016-10-28 10 val. Ieškovės vadovė nurodė, kad Ieškovė nepageidavo perdavimo 2016-10-28, tik buvo prašymas Atsakovei informuoti iš anksto, kad galėtų laiku pasiruošti atvykimui. Liudytojas V. P. nurodė, jog 2016-10-28 nei Ieškovės direktorei, nei antstolei neteigė, kad atsisako perduoti degalinę. V. P. nurodė, jo turimo įgaliojimo antstolė nepripažino, nes jis turėjo atsiųstą skenuotą įgaliojimą. Įgaliojimas V. P. perduoti degalinę yra pateiktas byloje. Tačiau V. Pažėra nurodė supratęs, jog degalinė dirbs iki 2016-10-31, manė, kad 2016-10-28 perduos tik nekilnojamą turtą, o spalio 31 d. išsisiurbs kurą ir atiduos raktus.

58Teismas konstatuoja, kad bandymas perduoti degalinę 2016-10-28, o ne iš karto 2016-10-31, įvyko ne dėl tyčinių Atsakovės veiksmų, o dėl Ieškovės ir Atsakovės vadovų nesusikalbėjimo. Ieškovė ir Atsakovė yra verslo subjektai, veikiantys rinkos sąlygomis, turėtų veikti nedidindami veiklos sąnaudų neprasmingomis ir nebūtinomis išlaidomis. Juk Ieškovės vadovė 2016-10-28 matė, kad degalinė veikia, ir darbuotojai žinojo, kad ji veiks iki 2016-10-31. Iš karto turėjo būti aišku – galutinis degalinės perdavimas 2016-10-28 neįvyks, nes tokio objekto veiklos nutraukimas, kaip nurodė Atsakovės direktorius, turi būti suderintas su mokesčių inspekcija. Esant neapibrėžtai situacijai, Ieškovės vadovė nepaskambino Atsakovės vadovui ir tinkamai neišsiaiškino perdavimo aplinkybių, o antstolė konstatavo, V. P. atsisako dalyvauti degalinės perdavime –priėmime, kadangi nėra įgaliotas asmuo, ką liudytojas V. P. teismo posėdyje paneigė.

59Atkreiptinas dėmesys, kad Ieškovė 2016-10-03 raštu ( Reikalavimas dėl skolos apmokėjimo) nurodė, kad Ieškovė gavusi Atsakovės pranešimą dėl degalinės nuomos sutarties nutraukimo nuo 2016-10-31. Paminėtu raštu Ieškovė Atsakovės pakartotinai prašo nedelsiant, bet ne vėliau kaip iki 2016-10-17, raštu pranešti, kokią dieną ir kokiu laiku bus atlaisvinę bei paruošę degalinę perdavimui. Manytina, kad Ieškovės prašymai nustatyti kitą, ne Sutarties nutraukimo dieną, degalinės perdavimui suklaidino Atsakovę dėl to, kad Atsakovė manė, jog dalį turto Ieškovė nori perimti dar veikiant degalinei. Tačiau verslo logika turėtų būti tokia – jei degalinės nuomos sutartis nutraukiama 2016-10-31, tai ir išsinuomoto turto perdavimas vyksta tą pačią dieną: juk kam perduoti išsinuomotą turtą anksčiau nei nutraukiama nuomos sutartis, jei Atsakovė privalo mokėti nuomos mokestį už visą 2016 m. spalio mėnesį, tačiau, perdavusi turtą anksčiau, nebegali degalinėje vykdyti veiklos.

60Teismo nuomone, Atsakovė nesiekė Ieškovės klaidinti dėl degalinės perdavimo laiko, todėl Ieškovė neprivalėjo patirti išlaidų antstolei, prašymas iš Atsakovės priteisti 200 Eur laikomas nepagrįstu ir atmetamas.

61Dėl priešieškinio.

62Kaip minėta anksčiau, ieškinys tenkinamas iš dalies, priešieškinis atmetamas.

63CK šeštosios knygos 6.237 -6.242 straipsniai reglamentuoja santykius, atsirandančius dėl nepagrįsto praturtėjimo ar turto gavimo. Įstatyme aptartos dvi skirtingos situacijos: turto gavimas be pagrindo (CK 6.237-6.241 straipsniai) ir nepagrįstas praturtėjimas (CK 6.242 straipsnis). Prievolės, atsirandančios dėl be pagrindo įgyto turto grąžinimo, yra nesutartinės prievolės. Kasacinio teismo praktikoje turtas pripažįstamas įgytu be pagrindo tada, kai: 1) asmuo įgyja tai, ko jis negalėjo ir neturėjo gauti; 2) turtas įgyjamas savo veiksmais ar kitokiu būdu; 3) turtas įgyjamas tyčia arba dėl neatsargumo; 4) turtas įgytas be teisinio pagrindo arba pagrindas, kuriuo įgytas turtas, išnyksta paskiau (CK 6.237 straipsnio 1, 2 dalys). Teismų praktikoje pripažįstama, kad jei asmuo įgyja turtą pagal sutartį, tai jis negali būti laikomas gavusiu turtą be pagrindo.

64Priešiekinyje nurodoma, kad remiamasi LR CK 6.237 straipsniu (Pareiga grąžinti be pagrindo įgytą turtą) ir iš Ieškovės prašoma priteisti 426,12 Eur be pagrindo gautų lėšų. Atsakovė šią prašomą priteisti sumą suskaičiavo remdamasi Susitarime, sudarytame 2014-10-07, nustatyta degalinės nuomos kaina. Pagrindinis priešieškinio argumentas – 2011-10-07 Sutartis gali būti keičiama tik abipusiu raštišku šalių susitarimu, o 2015-04-15 Susitarimas dėl nuomos kainos padidinimo Atsakovės nepasirašytas. Teismas aukščiau išdėstė argumentus, kodėl 2015-04-15 Susitarimą laiko galiojančiu, nors paminėtas Susitarimas ir nepasirašytas Atsakovės. Teismas padarė išvadą, kad iš Atsakovės konkliudentinių veiksmų galima spręsti, kad ji atsisakė išlygos, jog 2011-10-07 Sutartį galima pakeisti tik raštu.

65Teismo nuomone, Atsakovė, įspėjusi Ieškovę apie degalinės nuomos sutarties nutraukimą nuo 2016-10-31, pradėjo gudrauti, neigdama 2015-04-15 Susitarimą, nors pagal paminėtą Susitarimą atliko 12 mokėjimų. Atsakovė 2016-09-12 ir 2016-09-23 prašymais kreipėsi į Ieškovę su prašymu, kad Ieškovė grąžintų be pagrindo įgytas lėšas. Ieškovė 2016-10-03 Reikalavimu dėl skolos apmokėjimo nurodė, kad Ieškovė per klaidą išrašė ir Atsakovei išsiuntė 2016-09-19 kreditinę PVM sąskaitą faktūrą LAD Nr. 309 bei 2016-09-19 tarpusavio atsiskaitymų aktą. Paminėtu raštu Ieškovė anuliavo kreditinę PVM sąskaitą faktūrą LAD Nr. 309 bei 2016-09-19 tarpusavio atsiskaitymų aktą. Taip pat Ieškovės atstovės posėdyje nurodė, kad Atsakovei per klaidą buvo išrašyta 2016-10-03 sąskaita Nr. 311 210,26 Eur sumai už 2016 m. degalinės nuomą spalio mėnesį. Šią sąskaitą Ieškovė anuliavo ir perrašė tuo pačiu numeriu sąskaitą 350,90 Eur sumai už degalinės nuomą 2016 m. spalio mėnesį.

66Teismas kritiškai vertina Atsakovės atstovo pastebėjimus, kad Ieškovė, išrašydama Atsakovei 210,26 Eur dydžio sąskaitą dėl degalinės nuomos už 2016 m. spalio mėnesį bei 2019-09-19 kreditinę sąskaitą, pripažino nebuvus 2015-04-15 Susitarimo. Ieškovė netiksliai išrašytas sąskaitas nedelsiant anuliavo, o Atsakovė padidintas sąskaitas pagal 2015-04-15 Susitarimą mokėjo 12 mėnesių. Teismo nuomone, Atsakovės vadovas 2015-04-15 Susitarimą gavo, Susitarimo sąmoningai nepasirašė ir negrąžino Ieškovei, tačiau vykdė, o kai nutarė nutraukti Sutartį, nusprendė nebemokėti nuomos mokesčio, kuris buvo sutartas su Ieškove.

67Teismas 2015-04-15 Susitarimą tarp Ieškovės ir Atsakovės pripažįsta galiojančiu, o kai asmuo įgyja turtą pagal sutartį, tai jis negali būti laikomas gavusiu turtą be pagrindo. Tokiu atveju priešieškinis negali būti tenkinamas ir atmetamas. Teismas nagrinėjamu atveju remiasi ir LR CK 1.5 str. nurodytais teisingumo, protingumo ir sąžiningumo principais. Atkreiptinas dėmesys, kad Ieškovė nuo Sutarties sudarymo elgėsi nedestruktyviai ir Atsakovės prašymu degalinės nuomos mokestis buvo žymiai sumažintas lyginant su pradiniu. Padidinto degalinės nuomos mokesčio mokėjimas 12 mėnesių patvirtinta, kad Atsakovė pritarė 2015-04-15 susitarimui, o ne, kaip teigia Atsakovės atstovai, mokėjimus vykdė dėl buhalterės klaidos.

68Pagal nuomos sutartį viena šalis ( nuomotojas) įsipareigoja duoti nuomininkui daiktą laikinai valdyti ir naudotis juo už užmokestį, o kita šalis įsipareigoja mokėti nuomos mokestį ( CK 6.477 str.). Nagrinėjamu atveju Atsakovė – nuomininkas- nepilnai atsiskaitė už degalinės nuomą su Ieškove – nuomotoju. Nuomos mokestį pagal Sutartį Atsakovė turėjo mokėti kas mėnesį ne vėliau kaip per 10 kalendorinių dienų nuo sąskaitos faktūros pateikimo dienos. CK 6.38 str. nurodo – prievolės turi būti vykdomos sąžiningai, tinkamai bei nustatytais terminais pagal įstatymų ar sutarties nurodymus, o kai tokių nurodymų nėra,-vadovaujantis protingumo kriterijais. CK 6.200 str. nurodo – šalys privalo sutartį vykdyti tinkamai ir sąžiningai, o CK 6.210 str. 2 d. numato, kad kai abi sutarties šalys yra privatūs juridiniai asmenys, tai už termino praleidimą mokamos 6 procentų dydžio metinės palūkanos.

69Atsakovė netinkamai vykdė 2011-10-07 negyvenamųjų patalpų nuomos sutartį bei paminėtos sutarties pakeitimus (Susitarimus), todėl Ieškovei iš Atsakovės priteisiama 2105,40 Eur nesumokėto nuomos mokesčio, 50,67 Eur delspinigių bei 6 procentų dydžio metinės palūkanos už priteistą sumą (2156,07 Eur) nuo bylos iškėlimo teisme ( 2016-12-02) iki teismo sprendimo visiško įvykdymo.

70Dėl bylinėjimosi išlaidų.

71Laikytina, kad ieškinio reikalavimas -2573,90 Eur - patenkintas iš dalies, tai yra 2156,07 Eur sumai, o tai reiškia 83,77 procento nuo pradinio reikalavimo. Ieškovė, pateikdama ieškinį, sumokėjo 58 Eur žyminio mokesčio ( b. l. 5), ieškinį tenkinant iš dalies atitinkamomis proporcijomis paskirstomas ir žyminis mokestis – Ieškovei iš Atsakovės priteisiama 48,59 Eur žyminio mokesčio.

72Ieškovė advokato ir advokato padėjėjos pagalbai apmokėti sumokėjo 2456 Eur, Atsakovė advokato pagalbai apmokėti sumokėjo 700,00 Eur.

73Teismo nuomone, Ieškovės patirtos atstovavimo išlaidos yra per didelės bei nepagrįstos atsižvelgiant į bylos sudėtingumą ir ginčo dydį, taip pat nedidelį posėdžių skaičių bei Atsakovės patirtas atstovavimo išlaidas, todėl teismas visų išlaidų nepriteisia. Manytina, kad teisingos ir sąžiningos atstovavimo išlaidos tokioje byloje galėtų būti 900 Eur, atsižvelgiant į dalinį ieškinio patenkinimą iš Atsakovės Ieškovei priteisiama 754 Eur išlaidų advokato ir advokato padėjėjos pagalbai apmokėti.

74Kadangi išlaidos, susijusios su procesinių dokumentų įteikimu, neviršija 3 Eur, jos nepriteisiamos.

75Vadovaudamasis išdėstytu bei remdamasis LR CPK 263 – 264 str., 270 str., 271 str. teismas

Nutarė

76Ieškovės uždarosios akcinės bendrovės “Ladavas”, į. k. 135807588, ieškinį tenkinti iš dalies.

77Priteisti Ieškovei UAB “Ladavas”, į. k. 135807588, iš Atsakovės UAB “Velseka”, į. k. 164817539, 2105, 40 Eur nesumokėto nuomos mokesčio, 50,67 Eur delspinigių, 6 procentų dydžio metines palūkanas už priteistą sumą (2156,07 Eur) nuo bylos iškėlimo teisme ( 2016-12-02) iki teismo sprendimo visiško įvykdymo, 754,00 Eur išlaidų advokato ir advokato padėjėjos pagalbai apmokėti bei 48,59 Eur žyminio mokesčio.

78Likusioje reikalavimų dalyje Ieškovės ieškinį atmesti kaip nepagrįstą.

79Atsakovės uždarosios akcinės bendrovės “Velseka”, į. k. 164817539, priešieškinį atmesti kaip nepagrįstą.

80Sprendimas per 30 dienų nuo sprendimo priėmimo dienos gali būti skundžiamas apeliacine tvarka Panevėžio apygardos teismui per Kupiškio rajono apylinkės teismą.

Proceso dalyviai
1. Kupiškio rajono apylinkės teismo teisėjas Saulius Vanagas, sekretoriaujant... 2. Teismas... 3. Ieškovės atstovai palaikė ieškinį ir ieškinyje nurodė, kad Ieškovė UAB... 4. Ieškovė nurodė, kad su Atsakove 2011-10-07 sudarė Negyvenamųjų patalpų... 5. Sutartyje buvo įtvirtinta, kad ji galioja iki 2012-10-07, tačiau suėjus... 6. Ieškovės direktorė Virginija Palevičienė 2016-10-28 10 val. kartu su... 7. Ieškovė 2015-04-15 Atsakovės registruotos buveinės adresu registruota... 8. Pagal Sutarties 2.4. punktą Atsakovė pateikiamose sąskaitose nurodytas sumas... 9. Ieškovė UAB “Ladavas” 2017 m. sausio 16 d. pateikė atsiliepimą į... 10. Atsakovė teigė, kad turtą turėjo perduoti darbuotojas V. P., kuriam... 11. Priešieškiniu Atsakovė reikalauja iš Ieškovės priteisti 426,12 Eur be... 12. Ieškovės atstovė M. Motiejaitienė posėdžio metu paaiškino, kad pirminė... 13. Ieškovė neprašė Atsakovės perduoti degalinę anksčiau negu spalio 31... 14. Ieškovė ir Atsakovė dėl Sutarties pakeitimo tardavosi telefonu, vėliau... 15. Baigiamosiose kalbose Ieškovės atstovė nurodė, jog Atsakovės 16. Ieškovės atstovė, UAB „Ladavas“ direktorė V. Palevičienė, posėdžio... 17. Antstolę į degalinės perdavimą kvietė todėl, kad nebūtų nesusipratimų.... 18. Atsakovė UAB „Velseka“ pateikė teismui atsiliepimą į ieškinį, kurį... 19. Ieškovė savo teisę reikalauti padidintą nuomos mokestį kildina iš... 20. Atsakovė pateikė 2016-10-06 pranešimą Ieškovei, kad turtas bus perduodamas... 21. Atsakovė nurodė, kad Ieškovė teikė nepagrįstas Sutartimi sąskaitas... 22. Atsakovės atstovas, UAB „Velseka“ direktorius A. Rudinskas, posėdžio... 23. Dėl degalinės perdavimo nurodė, kad išsiuntė Ieškovei raštą, jog... 24. Atsakovės atstovas A. Kolpertas posėdžio metu paaiškino, kad rengė... 25. Nurodė, kad reikėtų atkreipti dėmesį į degalinės nuomos sutarčių... 26. Antstolio išlaidos perduodant degalinę nebuvo būtinos-antstolis nėra... 27. Baigiamosiose kalbose Atsakovės atstovas nurodė, kad šioje byloje situacija... 28. Liudytojas V. P. paaiškino, kad dirba degalinėje ( - ) kaime, anksčiau buvo... 29. Liudytoja R. R. paaiškino, kad dirba UAB „Velseka“... 30. Ieškinys tenkinamas iš dalies, priešieškinis atmetamas. ... 31. Dėl nesumokėto nuomos mokesčio. ... 32. Bylos nagrinėjimo metu nustatytos šios aplinkybės.... 33. Ieškovė ir Atsakovė 2011-10-07 sudarė negyvenamųjų patalpų nuomos... 34. Ieškovė 2015-04-15 paruošė naują Susitarimą prie Sutarties, kuriuo... 35. Nors Atsakovės direktorius neigia sudaręs 2015-04-15 Susitarimą dėl... 36. Nagrinėjamu atveju iškilęs ginčas – ar yra galiojantis 2015-04-15... 37. Teisėtai sudaryta ir galiojanti sutartis jos šalims turi įstatymo galią,... 38. Šalys, sudariusios sutartį, gali keisti jos turinį. Pagal CK 6.192... 39. Kasacinio teismo praktikoje nurodyta, kad savo elgesiu (konkliudentiniais... 40. Nagrinėjamu atveju Ieškovė ir Atsakovė sudarė rašytinės formos Sutartį,... 41. CK 6.183 straipsnio 2 dalyje įtvirtinta nuostata leidžia šalims nepaisyti... 42. Kasacinio teismo praktikoje nurodyta, kad remtis CK 6.183 straipsnio 2 dalimi... 43. Teismas, vertindamas Ieškovės ir Atsakovės vadovų paaiškinimus,... 44. Pagrindinės Sutarties pakeitimai, remiantis Ieškovės ir Atsakovės vadovų... 45. Ieškovės ir Atsakovės vadovai nurodė, jog dėl degalinės 2015 m. pavasarį... 46. Tačiau Atsakovės elgesys rodo, kad Atsakovė pripažino 2015-04-15... 47. Kaip aukščiau minėta, Atsakovė 2015-04-15 Susitarimą dėl nuomos kainos... 48. Teismas daro išvadą, kad Atsakovės vadovas pritarė nuomos kainos... 49. Pagal 2015-04-15 Susitarimą Atsakovė Ieškovei vykdė tokius mokėjimus:... 50. Konstatuotina, kad Atsakovė padidintą nuomos kainą mokėjo 12 mėnesių, o... 51. Ieškovė nurodo, kad Atsakovė jai neapmokėjo sąskaitų pagal 2015-04-15... 52. Teismas laiko, kad Atsakovė ieškovei nesumokėjo už degalinės nuomą 6... 53. Dėl delspinigių. ... 54. Delspinigiai numatyti Sutarties 4.1 punkte, jų dydis yra 0,02 proc. už... 55. Teismas iš dalies tenkina Ieškovės prašymą priteisti delspinigius už... 56. Dėl nuostolių, patirtų sumokant antstolei už faktinių aplinkybių... 57. Teismas atmeta Ieškovės prašymą priteisti iš Atsakovės 200 Eur, kuriuos... 58. Teismas konstatuoja, kad bandymas perduoti degalinę 2016-10-28, o ne iš karto... 59. Atkreiptinas dėmesys, kad Ieškovė 2016-10-03 raštu ( Reikalavimas dėl... 60. Teismo nuomone, Atsakovė nesiekė Ieškovės klaidinti dėl degalinės... 61. Dėl priešieškinio. ... 62. Kaip minėta anksčiau, ieškinys tenkinamas iš dalies, priešieškinis... 63. CK šeštosios knygos 6.237 -6.242 straipsniai reglamentuoja santykius,... 64. Priešiekinyje nurodoma, kad remiamasi LR CK 6.237 straipsniu (Pareiga... 65. Teismo nuomone, Atsakovė, įspėjusi Ieškovę apie degalinės nuomos... 66. Teismas kritiškai vertina Atsakovės atstovo pastebėjimus, kad Ieškovė,... 67. Teismas 2015-04-15 Susitarimą tarp Ieškovės ir Atsakovės pripažįsta... 68. Pagal nuomos sutartį viena šalis ( nuomotojas) įsipareigoja duoti... 69. Atsakovė netinkamai vykdė 2011-10-07 negyvenamųjų patalpų nuomos sutartį... 70. Dėl bylinėjimosi išlaidų. ... 71. Laikytina, kad ieškinio reikalavimas -2573,90 Eur - patenkintas iš dalies,... 72. Ieškovė advokato ir advokato padėjėjos pagalbai apmokėti sumokėjo 2456... 73. Teismo nuomone, Ieškovės patirtos atstovavimo išlaidos yra per didelės bei... 74. Kadangi išlaidos, susijusios su procesinių dokumentų įteikimu, neviršija 3... 75. Vadovaudamasis išdėstytu bei remdamasis LR CPK 263 – 264 str., 270 str.,... 76. Ieškovės uždarosios akcinės bendrovės “Ladavas”, į. k. 135807588,... 77. Priteisti Ieškovei UAB “Ladavas”, į. k. 135807588, iš Atsakovės UAB... 78. Likusioje reikalavimų dalyje Ieškovės ieškinį atmesti kaip nepagrįstą.... 79. Atsakovės uždarosios akcinės bendrovės “Velseka”, į. k. 164817539,... 80. Sprendimas per 30 dienų nuo sprendimo priėmimo dienos gali būti skundžiamas...