Byla eI-6423-815/2015
Dėl privalomojo nurodymo įvykdymo termino pratęsimo

1Vilniaus apygardos administracinio teismo teisėjų kolegija, susidedanti iš teisėjų Violetos Balčytienės, Irenos Paulauskienės ir Ernesto Spruogio (kolegijos pirmininkas ir pranešėjas), dalyvaujant pareiškėjos UAB „PPI Group“ atstovui advokato padėjėjui Mantui Gerdauskiui, išnagrinėjo administracinę bylą pagal pareiškėjos UAB „PPI Group“ prašymą trečiajam suinteresuotam asmeniui Valstybinei teritorijų planavimo ir statybos inspekcijai prie Aplinkos ministerijos dėl privalomojo nurodymo įvykdymo termino pratęsimo.

2Teismas, išnagrinėjęs bylą,

Nustatė

3I

41.

5Pareiškėja UAB „PPI Group“ (toliau – ir pareiškėja, ir Bendrovė), atstovaujama advokato Lino Jako (2015 m. sausio 15 d. atstovavimo sutartis Nr. LJ/15/01/15), kreipėsi į teismą su 2015 m. sausio 16 d. prašymu, prašydama pratęsti Valstybinės teritorijų planavimo ir statybos inspekcijos prie Aplinkos ministerijos (toliau – ir Inspekcija, ir VTPSI) 2014 m. gegužės 21 d. privalomojo nurodymo pašalinti savavališkos statybos padarinius Nr. PRN-00-140521-00081 (toliau – ir Privalomasis nurodymas) įvykdymo terminą 6 mėnesiams.

62. Pareiškėja prašymą grindžia iš esmės tokiais argumentais.

72.1. Pareiškėjai nuosavybės teise priklauso gyvenamoji patalpa, unikalus Nr. ( - ), esanti ( - ), ir negyvenamoji-pagalbinė patalpa, unikalus Nr. ( - ), esanti ( - ) (toliau – ir Patalpos). Patalpoms buvo atlikti kapitalinio remonto darbai, jas sujungiant ir norima pakeisti Patalpų paskirtį į administracines.

82.2. VTPSI 2014 m. gegužės 21 d. surašė Privalomąjį nurodymą, kuriame nurodė pareiškėjai ne vėliau kaip iki 2014 m. spalio 21 d. savo lėšomis pašalinti savavališkos statybos padarinius, būtent: išardyti savavališkai pastatytas (įrengtas, sumontuotas ir pan.) ar perstatytas statinio dalis ir, jeigu būtina, sutvarkyti statybvietę; atstatyti pakeistus pastato fasado elementus, t. y. atstatyti įvažiavimo vartus.

92.3. Pareiškėja, gavusi Privalomąjį nurodymą, nusprendė pasinaudoti Lietuvos Respublikos teritorijų planavimo ir statybos valstybinės priežiūros įstatymo (toliau – ir Įstatymas) 14 straipsnio 4 dalyje įtvirtinta teise parengti projektinę dokumentaciją teisės aktuose nustatyta tvarka ir gauti statybą leidžiantį dokumentą, t. y. savivaldybės administracijos valstybės tarnautojo rašytinį pritarimą, kuris, vadovaujantis Statybos techninio reglamento STR 1.07.01:2010 „Statybą leidžiantys dokumentai“ (toliau – ir STR 1.07.01:2010) nuostatomis, reikalingas, norint atlikti kapitalinio remonto darbus ir pakeisti patalpų paskirtį. Pagal Lietuvos Respublikos statybos įstatymo 23 straipsnio 10 dalies 4 punktą rašytiniam pritarimui gauti savivaldybės administracijai, be kitų dokumentų, reikia pateikti ir statinio bendraturčių sutikimus. Tokie sutikimai gaunami laikantis Lietuvos Respublikos civilinio kodekso (toliau – ir CK) 4.85 straipsnyje nustatytos procedūros.

102.4. Pažymėtina, jog būtent dėl užsitęsusio bendraturčių sutikimų gavimo pareiškėja nespėja laiku įvykdyti Privalomojo nurodymo. Pareiškėja, laikydamasi CK nustatytos bendraturčių sutikimų gavimo procedūros, 2014 m. birželio 30 d. kreipėsi į daugiabučio namo, esančio ( - ), bendriją (toliau – ir Bendrija) dėl butų ir kitų patalpų savininkų susirinkimo arba balsavimo raštu šaukimo klausimams dėl sutikimų davimo kapitalinio remonto ir paskirties keitimo darbams atlikti svarstyti. Bendrija 2014 m. liepos 7 d. atsakyme atsisakė sušaukti prašomą susirinkimą ir išvardijo kartu su pareiškėjos prašymu pateikto projekto trūkumus. Pareiškėja, parengusi naują Patalpų kapitalinio remonto ir paskirties keitimo projektą (toliau – ir Projektas), kurio rengimas dėl nuo pareiškėjos nepriklausančių priežasčių užtruko, pakartotinai 2014 m. spalio 29 d. kreipėsi į Bendriją dėl butų ir kitų patalpų savininkų susirinkimo šaukimo bendraturčių sutikimų gavimo klausimui spręsti. Pažymėtina, jog dar 2014 m. spalio 21 d. pareiškėja pateikė Inspekcijai prašymą pratęsti terminą Privalomajam nurodymui įvykdyti ir nurodė priežastis, dėl ko nespėjo laiku įvykdyti Privalomojo nurodymo. Pareiškėjos prašymas buvo patenkintas ir terminas Privalomajam nurodymui įvykdyti pratęstas iki 2015 m. sausio 21 d. Bendrija 2014 m. lapkričio 17 d. atsakyme dar kartą atsisakė sušaukti prašomą susirinkimą, nurodydama pateikto Projekto trūkumus ir argumentuodama tuo, jog pareiškėjos prašyme nenurodyta prašomo sušaukti susirinkimo darbotvarkė. Pareiškėja 2014 m. lapkričio 25 d. pakartotinai kreipėsi į Bendriją su prašymu sušaukti butų ir kitų patalpų savininkų susirinkimą arba balsavimą raštu, kurio metu patys bendraturčiai galėtų apsispręsti dėl sutikimų išdavimo / neišdavimo nurodytiems darbams atlikti, bei nurodė sprendimus, dėl kurių turėtų būti balsuojama susirinkime. 2014 m. gruodžio 2 d. gautas Bendrijos atsakymas, kuriame Bendrija sutiko surengti gyventojų diskusiją pareiškėjos keliamam klausimui aptarti ir nurodė, jog diskusija įvyks 2014 m. gruodžio 16 d. Šioje diskusijoje dalyvavo ir pareiškėjos atstovas, susirinkimo eigos fiksavimui buvo pasitelktas antstolis, tačiau Bendrijos pirmininkui ir susirinkime dalyvaujantiems gyventojams nesutikus su faktinių aplinkybių konstatavimu ir antstolio dalyvavimu susirinkime, jis susirinkimo eigos nefiksavo. Diskusijos metu iš esmės nebuvo diskutuojama pareiškėjos pateiktu klausimu dėl sutikimų davimo kapitalinio remonto ir paskirties keitimo darbams atlikti, o priešingai, Bendrijos pirmininkas diskusijos metu kalbėjo tik apie pareiškėjos, kaip daugiabučio namo, esančio ( - ), statytojos, netinkamą pareigų vykdymą, kas visiškai nebuvo susiję su pareiškėjos, kaip Patalpų savininkės, siekiamomis įgyvendinti nuosavybės teisėmis. Įvykusio susirinkimo eiga nebuvo protokoluojama, nebuvo balsuojama ir dėl pareiškėjos prašymuose Bendrijai nurodytų svarstyti klausimų, bendraturčiai neturėjo galimybės apsispręsti dėl sutikimų davimo pareiškėjai.

11Bendrija tik 2015 m. sausio 6 d. tenkino pareiškėjos prašymą ir išsiuntė pranešimą apie šaukiamą butų ir kitų patalpų savininkų susirinkimą su nurodyta darbotvarke, į kurią įtraukti pareiškėjos nurodyti svarstytini klausimai. Susirinkimą nuspręsta šaukti 2015 m. sausio 20 d., likus 1 dienai iki Privalomajame nurodyme nustatyto termino pabaigos. Akivaizdu, jog įvykus šiam susirinkimui, net jeigu bendraturčiai ir duotų savo sutikimus patalpų paskirties keitimui ir kapitalinio remonto darbams atlikti, pareiškėja objektyviai nespėtų gauti savivaldybės administracijos valstybės tarnautojo rašytinio pritarimo Projektui.

122.5. Pareiškėja remiasi Įstatymo 14 straipsnio 3 dalimi, Lietuvos vyriausiojo administracinio teismo (toliau – ir LVAT) praktika (pavyzdžiui, administracine byla Nr. A502-2054/2014), nurodo, kad teikiant prašymą dėl Privalomojo nurodymo termino pratęsimo šis terminas nėra pasibaigęs, kad išvardytos aplinkybės laikytinos svarbiomis pareiškėjos prašymui tenkinti. Pasak pareiškėjos, ji nevengia vykdyti Privalomojo nurodymo, tačiau dėl susiklosčiusios situacijos, kai nepavyksta gauti bendraturčių sutikimų, nespėja laiku to padaryti. Bendraturčių sutikimai turi būti gaunami tik laikantis nustatytos procedūros, t. y. bendraturčių sutikimų gavimo procese dalyvauja ir Bendrija, kaip kompetentingas asmuo susirinkimui sušaukti, todėl jai atsisakius sušaukti tokį susirinkimą ir netenkinant pareiškėjos prašymų, pareiškėja neturi galimybės sužinoti bendraturčių nuomonės pareiškėjai aktualiu klausimu. Pareiškėja siekia susidariusią situaciją išspręsti taikiai ir Bendrija vis dėlto nusprendė sušaukti butų ir kitų patalpų savininkų susirinkimą, tačiau jis įvyks tik 2015 m sausio 20 d. ir pareiškėja nėra tikra, jog bendraturčiai savo sutikimus atlikti kapitalinio remonto ir paskirties keitimo darbus visgi išduos, o negavusi sutikimų pareiškėja bus priversta kreiptis į teismą dėl galimybės įteisinti savavališkas statybas be bendraturčių sutikimo, kas lemtų viso proceso užsitęsimą, todėl terminas Privalomajam nurodymui įvykdyti turėtų būti pratęsiamas 6 mėnesiams.

13II

14Trečiasis suinteresuotas asmuo Valstybinė teritorijų planavimo ir statybos inspekcija prie Aplinkos ministerijos atsiliepime į pareiškėjos prašymą prašo jį nagrinėti teismo nuožiūra, pateikia iš esmės tokius argumentus.

151. Pareiškėjai 2014 m. gegužės 21 d. surašytas savavališkos statybos aktas Nr. SSA-00-140521-00085 (toliau – ir Aktas) ir Privalomasis nurodymas, kuriame iš pareiškėjos pareikalauta pašalinti savavališkos statybos, dėl kurios Aktas, padarinius, t. y. išardyti pastatytas ar perstatytas statinio dalis ir sutvarkyti statybvietę; savavališkos statybos padarinius pareiškėja privalėjo pašalinti iki 2014 m. spalio 21 d., tačiau 2014 m. spalio 23 d. sprendime Nr. (23.51)-RE-327 „Dėl privalomojo nurodymo pašalinti savavališkos statybos padarinius įvykdymo termino pratęsimo“ (toliau – ir sprendimas Nr. (23.51)-RE-327) terminas savavališkos statybos padarinių pašalinimui buvo pratęstas iki 2015 m. sausio 21 d.

162. Pagal Statybos įstatymo 23 straipsnio 10 dalį rašytiniam pritarimui statinio projektui gauti valstybės įgaliotai institucijai, be kitų šiame straipsnyje nurodytų dokumentų, reikia pateikti statinio bendraturčių sutikimą. Norėdama gauti tokį sutikimą, pareiškėja 2014 m. birželio 30 d. kreipėsi į Bendriją, tačiau ji 2014 m. liepos 7 d. atsakyme atsisakė sušaukti gyventojų susirinkimą, kurio metu būtų sprendžiamas pritarimo kapitalinio remonto projektui klausimas, bei nurodė, jos manymu, esančius kapitalinio remonto projekto trūkumus. Sulaukusi neigiamo Bendrijos atsakymo, pareiškėja kreipėsi į specialistus dėl naujo kapitalinio remonto projekto, kurio rengimas dėl nuo pareiškėjos nepriklausančių priežasčių užtruko. Gavusi naują kapitalinio remonto projektą, pareiškėja kreipėsi į ekspertus dėl kapitalinio remonto projekto ekspertizės, kuri yra būtina šiuo atveju ir kurios atlikimas taip pat užtruko. Pareiškėja informavo, kad rengiamas naujas prašymas Bendrijai dėl bendraturčių sutikimo gavimo.

173. Remiantis Įstatymo 14 straipsnio 3 dalimi, dėl reikalavimo vykdymo termino pratęsimo asmuo gali kreiptis į teismą, svarbiomis priežastimis laikomos priežastys, susijusios su procedūromis (atliekamomis, siekiant įteisinti savavališką statybą), kurių trukmei asmuo negali daryti įtakos. Terminas, per kurį turi būti pašalinti savavališkos statybos padariniai, turi būti pagrįstas, protingas bei užtikrinantis savavališkos statybos padarinių šalinimo procedūros operatyvumą.

18Pareiškėjos prašymas pratęsti terminą, per kurį turi būti pašalinti savavališkos statybos padariniai, iki 2015 m. liepos 21 d. galėtų būti tenkinamas, teismui pripažinus, jog pareiškėjos skunde nurodytos aplinkybės laikytinos svarbiomis priežastimis Priežiūros įstatymo 14 straipsnio 3 dalies prasme, prašomas terminas laikytinas protingu, pagrįstu bei užtikrinančiu savavališkos statybos padarinių šalinimo procedūros operatyvumą.

19III

20Teismo posėdyje pareiškėjos UAB „PPI Group“ atstovas advokato padėjėjas Mantas Gerdauskis rėmėsi pareiškėjos prašymu ir prašė reikalavimą tenkinti, taip pat paaiškino, kad gauti bendraturčių sutikimo nepavyko, todėl prašė terminą pratęsti tuo pagrindu, kad reikia laiko įgyvendinti privalomojo nurodymo reikalavimus.

21Teismas, išnagrinėjęs prašymo ir atsiliepimo motyvus, įvertinęs rašytinius bylos įrodymus, teismo posėdyje pateiktus paaiškinimus, išanalizavęs ginčo teisinį santykį reglamentuojančius teisės aktus,

konstatuoja:

221. Šioje administracinėje byloje inter alia nustatyta:

231.1. VTPSI Vilniaus teritorijų planavimo ir statybos valstybinės priežiūros skyriaus (toliau – ir VTPSI Vilniaus skyrius) pareigūnas, nustatęs, kad pastato, esančio ( - ), fasado išvaizda pakeista, vietoje buvusių įvažiavimo vartų į pagalbinę patalpą įrengtos įėjimo durys ir vienas langas, t. y. atliktas savavališkas paprastasis remontas, 2014 m. gegužės 21 d. surašė savavališkos statybos aktą Nr. SSA-00-040521-00085, kuriame nurodė pareiškėjai nevykdyti jokių statinio (jo dalies) (pastato, esančio ( - ), pagalbinės patalpos) statybos darbų, išskyrus darbus, kuriuos būtina atlikti, šalinant savavališkos statybos padarinius, apsaugoti statybvietę ir aplinką. Akte, be kita ko, nurodyta: statybos rūšis – statinio paprastais remontas, statybą leidžiančio dokumento nėra; pagal pareiškėjos pateiktus dokumentus atliktų statybos darbų mastas – pakeista fasado išvaizda, neturint rašytinio pritarimo paprastojo remonto aprašui, nustatytų pažeidimų padarymo laikas – 2013 m.

241.2. VTPSI Vilniaus skyriaus vedėjas Įstatymo 14 straipsnio 3 dalies pagrindu 2014 m. gegužės 21 d. d. priėmė privalomąjį nurodymą pašalinti savavališkos statybos padarinius Nr. PRN-00-140521-00084, kuriame nurodė statytojui (t. y. pareiškėjai) ne vėliau kaip iki 2014 m. spalio 21 d. savo lėšomis pašalinti savavališkos statybos, dėl kurios surašytas Aktas, padarinius: išardyti savavališkai pastatytas (įrengtas, sumontuotas ir pan.) ar perstatytas statinio dalis ir, jeigu būtina, sutvarkyti statybvietę, atstatyti pakeistus fasado elementus, t. y. atstatyti įvažiavimo vartus, taip pat nurodė, jog: Privalomojo nurodymo įvykdymo terminas vieną kartą gali būti pratęstas 3 mėn., jeigu yra svarbių priežasčių ir asmuo, kuriam surašytas nurodymas, pateikia prašymą, dėl Privalomojo nurodymo įvykdymo ilgesnio termino asmuo gali kreiptis į teismą; jeigu asmuo per nustatytą Privalomojo nurodymo įvykdymo terminą gauna statybą leidžiantį dokumentą, jis apie tai raštu informuoja Inspekciją.

251.3. VTPSI Vilniaus skyriaus vedėjas Įstatymo 14 straipsnio 3 dalies pagrindu 2014 m. spalio 23 d. sprendime Nr. (23.51)RE-327 „Dėl privalomojo nurodymo pašalinti savavališkos statybos padarinius įvykdymo termino pratęsimo“ pratęsė Privalomojo nurodymo įvykdymo terminą iki 2015 m. sausio 21 d.

261.4. Pareiškėja 2014 m. birželio 30 d. pateikė Bendrijai prašymą raštu pritarti buto kapitalinio remonto projektui ir patalpų paskirties keitimui, kuriame prašė per 10 dienų nuo šio prašymo gavimo sušaukti butų ir kitų patalpų savininkų susirinkimą arba surengti balsavimą raštu šiems klausimams svarstyti: dėl pritarimo kapitalinio remonto projektui (gyvenamosios patalpos, esančios ( - ), unikalus Nr. ( - ), ir negyvenamosios pagalbinės patalpos, esančios ( - ), unikalus Nr. ( - ), kapitalinio remonto darbai pagal UAB „( - )“ parengtą projektą). Bendrija 2014 m. liepos 7 d. atsakyme atsisakė sušaukti prašomą susirinkimą, taip pat išvardijo kartu su pareiškėjos prašymu pateikto projekto trūkumus. Pareiškėja pakartotinai su 2014 m. spalio 29 d. prašymu „Dėl sutikimų patalpų paskirties keitimui atliekant kapitalinio remonto darbus“ kreipėsi į Bendriją, prašydama per 20 dienų nuo prašymo gavimo sušaukti gyventojų ir kitų patalpų savininkų susirinkimą arba surengti balsavimą raštu sutikimams Patalpų paskirties keitimui, atliekant kapitalinio remonto darbus, gauti; surengus butų ir kitų patalpų savininkų susirinkimą arba atlikus balsavimų raštu, pateikti butų ir kitų patalpų savininkų susirinkimo arba balsavimo raštu protokolą pareiškėjai; Bendrija 2014 m. lapkričio 7 d. atsakyme pareiškėjos prašymo netekino. Pareiškėja 2014 m. lapkričio 25 d. Dar kartą kreipėsi į Bendriją, prašydama sušaukti butų ir kitų patalpų savininkų susirinkimą arba balsavimą raštu, nurodė sprendimus, dėl kurių turėtų būti balsuojama susirinkime, taip pat prašė surengus butų ir kitų patalpų savininkų susirinkimą arba atlikus balsavimų raštu, pateikti butų ir kitų patalpų savininkų susirinkimo arba balsavimo raštu protokolą pareiškėjai. Bendrija 2014 m. gruodžio 2 d. atsakyme sutiko surengti gyventojų diskusiją pareiškėjos keliamam klausimui aptarti ir nurodė, jog diskusija įvyks 2014 m. gruodžio 16 d.

271.5. Bendrija pareiškėjos prašymą tenkino 2015 m. sausio 6 d. ir išsiuntė pranešimą apie 2015 m. sausio 20 d. 19.30 val. šaukiamą butų ir kitų patalpų savininkų susirinkimą su nurodyta darbotvarke, į kurią įtraukti pareiškėjos nurodyti svarstytini klausimai (dėl pritarimo / nepritarimo parengto kapitalinio remonto projekto sprendiniams ir atliktiems kapitalinio remonto darbams (apjungiant butą su pagalbine patalpa (garažu), apjungtos patalpos paskirties keitimo į administracinę patalpą).

281.6. Bendrija 2015 m. sausio 20 d. nepritarė kapitalinio remonto projekto sprendiniams bei atliktiems kapitalinio remonto darbams.

291.7. Pareiškėja 2015 m. vasario 2 d. raštu prašė dar kartą surengti visuotinį patalpų savininkų susirinkimą, tačiau Bendrija 2015 m. vasario 5 d. raštu atsisakė šį pareiškėjos prašymą tenkinti.

301.8. Pareiškėja 2015 m. spalio 8 d. raštu primygtinai pareikalavo Bendrijos spręsti pritarimo kapitalinio remonto projektui ir darbams klausimą, tačiau Bendrija 2015 m. spalio 14 d. raštu argumentuotai nurodė priežastis, dėl kurių jau ne kartą Bendrija raštu nepritarė pareiškėjos prašymams.

312. Minėta, jog pareiškėja prašo teismą pratęsti Valstybinės teritorijų planavimo ir statybos inspekcijos prie Aplinkos ministerijos 2014 m. gegužės 21 d. privalomojo nurodymo pašalinti savavališkos statybos padarinius Nr. PRN-00-140521-00081 įvykdymo terminą 6 mėnesiams. Teismas, įvertinęs šio sprendimo motyvuojamosios dalies 1 punkte nurodytas aplinkybes, daro išvadą, kad Bendrija pagrįstai, nepiktnaudžiaudama savo teisėmis, nuosekliai nepritaria pareiškėjai dėl kapitalinio projekto sprendinių ir atliktų kapitalinio remonto darbų. Kita vertus, privalomojo nurodymo reikalavimų įgyvendinimui, užsitęsus deryboms tarp pareiškėjos ir Bendrijos, taip pat nesant ekspertinių išvadų, kad padarinių šalinimas turi būti skubinamas, reikalingas protingas terminas, kurį, teismo vertinimu, būtina pratęsti iki 2016 m. gegužės 31 d. (Lietuvos Respublikos teritorijų planavimo ir statybos valstybinės priežiūros įstatymo 14 straipsnio 3 dalis).

32Teismas, vadovaudamasis Lietuvos Respublikos administracinių bylų teisenos įstatymo 85–87 straipsniais, 88 straipsnio 4 punktu, 127 straipsnio 1 dalimi, 129 straipsniu,

Nutarė

33Pareiškėjos UAB „PPI Group“ skundą tenkinti.

34Pratęsti Valstybinės teritorijų planavimo ir statybos inspekcijos prie Aplinkos ministerijos 2014 m. gegužės 21 d. privalomojo nurodymo pašalinti savavališkos statybos padarinius Nr. PRN-00-140521-00081 įvykdymo terminą iki 2016 m. gegužės 31 d.

35Sprendimas per keturiolika dienų nuo jo paskelbimo apeliaciniu skundu gali būti skundžiamas Lietuvos vyriausiajam administraciniam teismui, paduodant apeliacinį skundą tiesiogiai Lietuvos vyriausiajam administraciniam teismui arba per Vilniaus apygardos administracinį teismą.

Proceso dalyviai
1. Vilniaus apygardos administracinio teismo teisėjų kolegija, susidedanti iš... 2. Teismas, išnagrinėjęs bylą,... 3. I... 4. 1.... 5. Pareiškėja UAB „PPI Group“ (toliau – ir pareiškėja, ir Bendrovė),... 6. 2. Pareiškėja prašymą grindžia iš esmės tokiais argumentais.... 7. 2.1. Pareiškėjai nuosavybės teise priklauso gyvenamoji patalpa, unikalus Nr.... 8. 2.2. VTPSI 2014 m. gegužės 21 d. surašė Privalomąjį nurodymą, kuriame... 9. 2.3. Pareiškėja, gavusi Privalomąjį nurodymą, nusprendė pasinaudoti... 10. 2.4. Pažymėtina, jog būtent dėl užsitęsusio bendraturčių sutikimų... 11. Bendrija tik 2015 m. sausio 6 d. tenkino pareiškėjos prašymą ir išsiuntė... 12. 2.5. Pareiškėja remiasi Įstatymo 14 straipsnio 3 dalimi, Lietuvos... 13. II... 14. Trečiasis suinteresuotas asmuo Valstybinė teritorijų planavimo ir statybos... 15. 1. Pareiškėjai 2014 m. gegužės 21 d. surašytas savavališkos statybos... 16. 2. Pagal Statybos įstatymo 23 straipsnio 10 dalį rašytiniam pritarimui... 17. 3. Remiantis Įstatymo 14 straipsnio 3 dalimi, dėl reikalavimo vykdymo termino... 18. Pareiškėjos prašymas pratęsti terminą, per kurį turi būti pašalinti... 19. III... 20. Teismo posėdyje pareiškėjos UAB „PPI Group“ atstovas advokato... 21. Teismas, išnagrinėjęs prašymo ir atsiliepimo motyvus, įvertinęs... 22. 1. Šioje administracinėje byloje inter alia nustatyta:... 23. 1.1. VTPSI Vilniaus teritorijų planavimo ir statybos valstybinės priežiūros... 24. 1.2. VTPSI Vilniaus skyriaus vedėjas Įstatymo 14 straipsnio 3 dalies pagrindu... 25. 1.3. VTPSI Vilniaus skyriaus vedėjas Įstatymo 14 straipsnio 3 dalies pagrindu... 26. 1.4. Pareiškėja 2014 m. birželio 30 d. pateikė Bendrijai prašymą raštu... 27. 1.5. Bendrija pareiškėjos prašymą tenkino 2015 m. sausio 6 d. ir išsiuntė... 28. 1.6. Bendrija 2015 m. sausio 20 d. nepritarė kapitalinio remonto projekto... 29. 1.7. Pareiškėja 2015 m. vasario 2 d. raštu prašė dar kartą surengti... 30. 1.8. Pareiškėja 2015 m. spalio 8 d. raštu primygtinai pareikalavo Bendrijos... 31. 2. Minėta, jog pareiškėja prašo teismą pratęsti Valstybinės teritorijų... 32. Teismas, vadovaudamasis Lietuvos Respublikos administracinių bylų teisenos... 33. Pareiškėjos UAB „PPI Group“ skundą tenkinti.... 34. Pratęsti Valstybinės teritorijų planavimo ir statybos inspekcijos prie... 35. Sprendimas per keturiolika dienų nuo jo paskelbimo apeliaciniu skundu gali...