Byla Ik-876-505/2011

1Kauno apygardos administracinio teismo teisėjų kolegija, susidedant iš teisėjų Dainos Kukalienės, Algio Markevičiaus ir Albinos Rimdeikaitės, sekretoriaujant Žanai Jankovič, dalyvaujant pareiškėjai V. M., pareiškėjos atstovui advokatui Egidijui Milašiui, atsakovo VĮ „Regitra“ Kauno filialo atstovui Ryčiui Polikauskui, viešame teismo posėdyje išnagrinėjo administracinę bylą pagal pareiškėjos V. M. skundą atsakovui VĮ „Regitra“ dėl sprendimo panaikinimo ir įpareigojimo atlikti veiksmus,

Nustatė

2Pareiškėja V. M. skundu kreipėsi į teismą, prašydama panaikinti VĮ „Regitra“ Kauno filialo 2010 m. vasario 9 d. sprendimą Nr. (1.6)-24-19 „Dėl automobilio BMW 730, VIN:( - ) “ ir įpareigoti VĮ „Regitra“ Kauno filialą įregistruoti automobilį BMW 730, identifikavimo VIN numeris ( - ) , V. M. vardu (b. l. 4).

3Pareiškėja skunde nurodė, kad ji kreipėsi į VĮ „Regitra“ Kauno filialo Dainavos grupę su prašymu įregistruoti transporto priemonę BMW 730, identifikavimo VIN numeris ( - ) . Tą pačią dieną Kauno apskrities vyriausiojo policijos komisariato Kauno miesto Dainavos policijos komisariate buvo pradėtas ikiteisminis tyrimas dėl automobilio registracijos dokumentų klastojimo. Tyrimo metu automobilis iš jos buvo paimtas. Ikiteisminio tyrimo metu nustačius, kad automobilio identifikacinis numeris iškaltas gamykliniu būdu, standartinėje vietoje, nepakeistas, kad itališko transporto priemonės registracijos liudijimo blankas atitinka tikrų dokumentų blankų pavyzdžius, išskyrus automobilio serijinį numerį, kuris išspausdintas spalvotu rašaliniu spausdintuvu ne tam skirtoje vietoje, tikras serijinis numeris pašalintas, automobilis užsienio valstybėse nepaieškomas ir nesurinkus duomenų, kad ji klastojo automobilio dokumentus ar padarė kitą su automobilio įsigijimu susijusią nusikalstamą veiką, automobilis buvo jai grąžintas. Pateikus automobilį registruoti, atsakovas priėmė ginčijamą sprendimą, kuriuo atsisakė automobilį registruoti dėl to, kad ji nepateikė Motorinių transporto priemonių ir jų priekabų registravimo taisyklių 60.3 punkte reikalaujamo ankstesnio transporto priemonės registravimą patvirtinančio užsienio valstybės transporto priemonės registravimo dokumento. Toks atsakovo sprendimas, pareiškėjos nuomone, yra neteisėtas ir nepagrįstas bei ribojantis pareiškėjos teisę valdyti, naudotis ir disponuoti turtu, nes Motorinių transporto priemonių ir jų priekabų registravimo taisyklių 67.1 punktas nustato, kad galima įregistruoti transporto priemonę ir nepateikus ankstesnio transporto priemonės registravimą patvirtinančio užsienio valstybės transporto priemonės registravimo dokumento, kai transporto priemonė grąžinama (perduodama) jos valdytojui po teisėsaugos institucijų atlikto tyrimo (b. l. 4).

4Pareiškėjos atstovas posėdžio metu papildomai paaiškino, kad automobilis pareiškėjai grąžintas nenustačius jos kaltės, automobilio kaip objekto atžvilgiu ikiteisminis tyrimas yra baigtas, dokumentai nėra pripažinti suklastotais, automobilis pirktas už pareiškėjos pinigus, todėl jos teisės neturi būti pažeistos. Prašė skundą tenkinti ir įpareigoti atsakovą įregistruoti automobilį pareiškėjos vardu.

5Atsakovo atstovas su skundu nesutiko, prašė skundą atmesti kaip nepagrįstą.

6Atsiliepime į skundą (b. l. 13-15) ir teismo posėdžio metu atsakovo atstovas nurodė, kad, jų nuomone, ginčijamas sprendimas, kuriuo atsisakyta įregistruoti automobilį BMW 730, VIN: ( - ) , yra pagrįstas, nes nepateikus ankstesnio transporto priemonės registravimą patvirtinančio užsienio valstybės transporto priemonės registravimo dokumento neįmanoma nustatyti, kurioje šalyje šis automobilis buvo registruotas paskutinį kartą, ar automobilis išregistruotas (transporto priemonės registracija galima tik vienoje šalyje), ar nėra mokestinių ir kitų įsipareigojimų, susijusių su minėtu automobiliu. Kadangi pagal Kauno miesto apylinkės prokuratūros 2009 m. gruodžio 3 d. nutarimą automobilio itališkas transporto priemonės liudijimas yra suklastotas, nėra galimybės nustatyti, kurioje šalyje automobilis buvo registruotas, nebus galima informuoti registracijos liudijimus išdavusių valstybių narių institucijų apie paimtus liudijimus, todėl atsiranda galimybė, kad automobilis bus įregistruotas dvejose valstybėse. Neįmanoma nustatyti transporto priemonės techninių charakteristikų, ar transporto priemonė turi atitikties įvertinimą. Italijos duomenų paieškų bazėje yra paskelbta, kad automobilio nuosavybės dokumentai yra ieškomi.

7Skundas netenkintinas.

8Byloje rašytiniais įrodymais nustatyta, kad pareiškėja VĮ „Regitra“ Kauno filialo Kauno Dainavos grupei 2009 m. gruodžio 8 d. pateikė prašymą Nr. 6228829 įregistruoti jos pirktą transporto priemonę-automobilį BMW 730, identifikavimo Nr. ( - ) (b. l. 83). Atsakovas VĮ „Regitra“ Kauno filialas atsisakė vykdyti prašymą ir apie tai 2009 m. gruodžio 8 d. pranešimu informavo pareiškėją, nurodydamas, kad atsisako vykdyti prašymą, nes nepateiktas transporto priemonės registravimo dokumentas (b. l. 84). Pareiškėja 2010 m. vasario 9 d. prašymu kreipėsi į VĮ „Regitra“ Kauno filialo viršininką, prašydama pateikti atsakymą raštu, kokiu pagrindu yra atsisakyta įregistruoti jai nuosavybės teise priklausantį automobilį BMW 730, VIN: ( - ) (b. l. 17). VĮ „Regitra“ Kauno filialas 2010 m. vasario 9 d. sprendimu Nr. (1.6)-24-19 atsisakė įregistruoti automobilį BMW 730, VIN: ( - ) , ir nurodė, kad vadovaujantis Motorinių transporto priemonių ir jų priekabų registravimo taisyklių, patvirtintų Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministro 2001 m. gegužės 25 d. įsakymu Nr.260, 60.3 punktu pareiškėja turėjo pateikti ankstesnį transporto priemonės registravimą patvirtinantį užsienio valstybės transporto priemonės registravimo dokumentą (kai transporto priemonė registruota) kai šį dokumentą sudaro dvi dalys- pateikiamos abi dalys, tačiau šis registracijos liudijimas yra suklastotas (b. l. 9).

9Nagrinėjamoje byloje ginčas yra kilęs dėl VĮ „Regitra“ 2010 m. vasario 9 d. sprendimo Nr. (1.6)-24-19, kuriuo atsisakoma įregistruoti transporto priemonę teisėtumo ir pagrįstumo.

10Atsakovas atsisakymą registruoti transporto priemonę BMW 730, VIN: ( - ) , grindžia nacionalinės Europos Sąjungos teisės aktų vykdymu ir nurodo, kad Kauno miesto apylinkės prokuratūros 2009 m. gruodžio 3 d. nutarime (b. l. 27) yra paminėta, kad pareiškėjos įsigyto automobilio BMW 730, VIN: ( - ) , itališkas transporto priemonės registracijos liudijimas yra suklastotas, todėl VĮ „Regitra“ neturi galimybės nustatyti, kurioje šalyje buvo registruotas minėtas automobilis, taip pat informuoti registracijos liudijimus išdavusių valstybių narių institucijų apie paimtus liudijimus, todėl atsiranda tikimybė, jog automobilis gali būti registruotas dvejose valstybėse. Pareiškėja VĮ „Regitra“ 2010 m. vasario 9 d. sprendimą ginčija ir nurodo, kad Motorinių transporto priemonių ir jų priekabų registravimo taisyklių, patvirtintų Vidaus reikalų ministro 2001 m. gegužės 25 d. įsakymu Nr. 260, 67.1 punktas leidžia registruoti transporto priemonę tuo atveju, kai ji grąžinama po teisėsaugos institucijų tyrimo, o tai, kad šis automobilis yra grąžintas pareiškėjai patvirtina Kauno miesto apylinkės prokuratūros 2009 m. gruodžio 3 d. nutarimas grąžinti V. M. automobilį BMW 730 VIN: ( - ) , šio nutarimo vykdymą pavedant Kauno apskrities vyriausiojo policijos komisariato Kauno miesto Dainavos policijos komisariato pareigūnams (prijungta Kauno apskrities vyriausiojo policijos komisariato Kauno miesto Dainavos policijos komisariato ikiteisminio tyrimo baudžiamoji byla Nr.26-1-01370-09).

11Pagal Europos sąjungos tarybos direktyvos 1999/37/EB 5 straipsnio 2 dalį perregistruodamos transporto priemonę, kuri anksčiau jau buvo įregistruota kitoje valstybėje narėje, kompetentingos institucijos visais atvejais reikalauja pateikti I ankstesnio registracijos liudijimo dalį ir, jeigu buvo išduota, II registracijos liudijimo dalį. Šios institucijos paima pateiktą ankstesnio registracijos liudijimo dalį (dalis) ir saugo ją (jas) mažiausiai šešis mėnesius. Kompetentingos institucijos per du mėnesius praneša registracijos liudijimus išdavusioms valstybių narių institucijoms apie paimtus liudijimus. Registracijos liudijimus išdavusių institucijų prašymu, registracijos liudijimus paėmusios institucijos per šešis mėnesius nuo jų paėmimo grąžina liudijimus to prašančioms institucijoms. Tais atvejais, kai registracijos liudijimą sudaro I ir II dalys, tačiau II dalies trūksta, tos valstybės narės, kurioje pareikalauta perregistruoti transporto priemonę, kompetentingos institucijos išimtiniais atvejais gali priimti sprendimą perregistruoti transporto priemonę, tačiau tai padaryti gali tik gavusios iš tos valstybės narės, kurioje ta transporto priemonė buvo anksčiau registruota, rašytinį ar elektroninį patvirtinimą, kad pareiškėjas turi teisę perregistruoti transporto priemonę kitoje valstybėje narėje. Motorinių transporto priemonių ir jų priekabų registravimo taisyklių, patvirtintų Vidaus reikalų ministro 2001 m. gegužės 25 d. įsakymu Nr. 260 (toliau ir – Taisyklės), 60.3 punkte nurodoma, kad neterminuotai arba taisyklių 55.1–55.3 punktuose nurodytais atvejais laikinai įregistruodamas transporto priemonę pareiškėjas kartu su prašymu pateikia ankstesnį transporto priemonės registravimą patvirtinantį užsienio valstybės transporto priemonės registravimo dokumentą (kai transporto priemonė registruota); kai šį dokumentą sudaro dvi dalys – pateikiamos abi dalys. Pagal tų pačių taisyklių 67.1 punktą transporto priemonė gali būti įregistruojama ir nepateikus ankstesnį transporto priemonės registravimą patvirtinančio užsienio valstybės transporto priemonės registravimo dokumento, kai transporto priemonė grąžinta (perduota) jos valdytojui po teisėsaugos institucijų atlikto tyrimo.

12Iš byloje esančių įrodymų matyti, kad pareiškėja, prašydama įregistruoti automobilį BMW 730, VIN:( - ) , pateikė itališką transporto priemonės registracijos dokumentą Nr. AU 0643477, kuris, kaip buvo nustatyta ikiteisminio tyrimo metu, yra suklastotas, t. y. nors pats blankas atitinka tikrų dokumentų blankų pavyzdžius, tačiau jo tikrasis serijinis numeris yra pašalintas, spalvotu rašaliniu spausdintuvu išspausdinant kitą serijinį numerį ne jam skirtoje vietoje. Šios aplinkybės nustatytos 2009 m. lapkričio 11 d. specialisto išvadoje (b. l. 21,23), jų pareiškėja neginčija. Atsakovas šių aplinkybių pagrindu atsisakydamas registruoti transporto priemonę, pagrįstai konstatavo, kad pareiškėja nepateikė transporto priemonės registracijos dokumento. Nors transporto priemonė pagal kėbulo numerį yra identifikuota, tačiau įvertinus pateikto registracijos liudijimo suklastojimo faktą, visiškai akivaizdu, kad nepateikus tokio dokumento, nėra galimybės nustatyti jo ankstesnės registracijos, t.y. kokioje konkrečiai valstybėje minėta transporto priemonė buvo registruota paskutinį kartą, ar ji išregistruota, o be šios informacijos registruojant transporto priemonę, galima situacija, kai tas pats automobilis būtų registruotas du kartus, dviejose skirtingose valstybėse, tokiu būdu pažeidžiant kitų fizinių ar juridinių asmenų nuosavybės teisių apsaugą.

13Pažymėtina ir tai, kad tik pagal suklastotą automobilio registracijos liudijimą atsakovas negali nuspręsti apie jo registraciją būtent Italijoje, todėl neturint tokio pobūdžio objektyvių duomenų, VĮ „Regitra“ Kauno filialas, būdamas atsakingas už transporto priemonių registraciją, neturi galimybės objektyviai nustatyti, kurioje konkrečioje valstybėje buvo registruotas pareiškėjos įsigytas automobilis bei kreiptis dėl patvirtinimo leisti registruoti tokį automobilį, todėl pripažintina, kad atsakovas, atsisakydamas įregistruoti transporto priemonę pareiškėjai nepateikus ankstesnį transporto priemonės registravimą patvirtinančio dokumento, pagrįstai vadovaoasi Taisyklių 60.3 punktu.

14Pareiškėja skundo reikalavimus grindžia ir Taisyklių 67.1 punktu, kuriame nustatyta, kad transporto priemonė gali būti įregistruojama ir nepateikus ankstesnį transporto priemonės registravimą patvirtinančio užsienio valstybės transporto priemonės registravimo dokumento, kai transporto priemonė grąžinta (perduota) jos valdytojui po teisėsaugos institucijų atlikto tyrimo.

15Nagrinėjamu atveju ikiteisminis tyrimas baudžiamojoje byloje Nr. 26-1-01370-09 dėl dokumentų klastojimo Lietuvos Respublikos BK 300 straipsnio 1 dalies pagrindu Lietuvos Respublikos BPK 212, 215 ir 218 straipsnių prasme dar nėra baigtas ir tai patvirtina Kauno apskrities vyriausiojo policijos komisariato Kauno miesto Dainavos policijos komisariato ikiteisminio tyrimo baudžiamosios bylos Nr.26-1-01370-09 medžiaga, o būtent, kad Kauno apskrities vyriausiojo policijos komisariato Kauno miesto Dainavos policijos komisariato Kriminalinės policijos skyriaus vyresnioji tyrėja Rasa Kamantauskienė Kauno miesto apylinkės prokuratūros prokurorui pateiktoje 2010 m. sausio 20 d. tarnybinėje ataskaitoje nurodė apie byloje būtinus atlikti veiksmus (paklausimai Lietuvos kriminalinės policijos biuro tarptautinių ryšių valdybai, paieškomi asmenys, galėję suklastoti dokumentus). Kauno miesto apylinkės prokuroras nurodė ikiteisminio tyrimo veiksmus tęsti ir jie tęsiami (baudžiamoji byla Nr. 26-1-01370-09; b. l. 50, 51,37-40,49). Automobilis BMW 730, VIN:( - ) , Kauno miesto apylinkės prokuratūros 2009 m. gruodžio 3 d. nutarimu pareiškėjai buvo grąžintas jos pačios prašymu, jai pasižadant saugoti automobilį iki ikiteisminio tyrimo pabaigos (baudžiamoji byla Nr. 26-1-01370-09; b. l. 42, 48), suklastotą dokumentą (itališko transporto priemonės registracijos dokumentą) paliekant ikiteisminio tyrimo medžiagoje (baudžiamoji byla Nr. 26-1-01370-09; b. l. 46)

16Taigi, kolegijos nuomone, Taisyklių 67.1 punkto nuostatos taikytinos tik tais atvejais, kai teisėsaugos institucijos nusprendžia ne tik grąžinti automobilį jo savininkui, bet ir visapusiškai nustato visas registracijai reikšmingas teisines bei faktines aplinkybes, kurios objektyviai paneigia dokumento klastojimo faktą arba konstatuoja tikrąsias automobilio registracijos aplinkybes, taip užkertant kelią galimiems trečiųjų asmenų teisių pažeidimams ir būsimiems civiliniams ginčams.

17Lietuvos vyriausiasis administracinis teismas 2001 m. gegužės 7 d. nutartyje administracinėje byloje Nr. I2-4/2001 konstatavo, kad leidus registruoti neidentifikuotas transporto priemones, galėtų būti pažeista kitų asmenų nuosavybės teisių apsauga, kadangi tai apsunkintų vogtų automobilių paiešką ir savininkų nustatymą bei transporto priemonių grąžinimą jiems. Transporto priemonių su pakeistais ir nenustatytais autentiškais identifikaciniais numeriais registravimas drauge turėtų neigiamos įtakos nusikalstamumo mažinimui, kadangi sudarytų sąlygas vogtoms transporto priemonėms įteisinti. Toks registravimas taip pat apsunkintų padėtį, sprendžiant žalos, padarytos autoavarijos metu kitų asmenų turto, sveikatos sužalojimu ar gyvybės atėmimu, atlyginimo klausimus, kadangi pasunkėtų dalyvavusių autoavarijose automobilių, o kartu jų valdytojų (kai žalą privalo atlyginti transporto priemonės, kaip padidinto pavojaus šaltinio, valdytojas) bei žalą padariusių asmenų nustatymas. Tokiu būdu pripažintina, kad grąžinus savininkui (sąžiningam įgijėjui) neidentifikuotą transporto priemonę, atsisakymas ją registruoti yra teisėtas, nes priešingu atveju galėtų būti pažeistos kitų asmenų teisės ir teisėti interesai.

18Esant minėtoms aplinkybėms ir įrodymams bei dėl išdėstytų argumentų teisėjų kolegija pripažįsta, kad nagrinėjamu atveju atsakovas, kvalifikuodamas faktinę situaciją, tinkami taikė teisę, todėl priėmė teisėtą sprendimą ir pagrįstai 2010 m. vasario 9 d. sprendimu Nr.(1.6)-24-19 atsisakė tenkinti pareiškėjos prašymą ir įregistruoti prašomą automobilį BMW 730, VIN:( - ) , į Lietuvos Respublikos kelių transporto priemonių registrą, todėl minėtas sprendimas pripažintinas teisėtu ir pagrįstu, o pareiškėjos skundas netenkintinas.

19Teisėjų kolegija, vadovaudamasi Lietuvos Respublikos Administracinių bylų teisenos įstatymo 85 str., 87 str., 88 str. 1 d. 1 p.,

Nutarė

20Skundą atmesti.

21Sprendimas per 14 dienų nuo jo paskelbimo dienos gali būti skundžiamas apeliaciniu skundu Lietuvos vyriausiajam administraciniam teismui, apeliacinį skundą paduodant šiam teismui arba per Kauno apygardos administracinį teismą.

Proceso dalyviai
1. Kauno apygardos administracinio teismo teisėjų kolegija, susidedant iš... 2. Pareiškėja V. M. skundu kreipėsi į teismą, prašydama panaikinti VĮ... 3. Pareiškėja skunde nurodė, kad ji kreipėsi į VĮ „Regitra“ Kauno... 4. Pareiškėjos atstovas posėdžio metu papildomai paaiškino, kad automobilis... 5. Atsakovo atstovas su skundu nesutiko, prašė skundą atmesti kaip... 6. Atsiliepime į skundą (b. l. 13-15) ir teismo posėdžio metu atsakovo... 7. Skundas netenkintinas.... 8. Byloje rašytiniais įrodymais nustatyta, kad pareiškėja VĮ „Regitra“... 9. Nagrinėjamoje byloje ginčas yra kilęs dėl VĮ „Regitra“ 2010 m. vasario... 10. Atsakovas atsisakymą registruoti transporto priemonę BMW 730, VIN: ( - ) ,... 11. Pagal Europos sąjungos tarybos direktyvos 1999/37/EB 5 straipsnio 2 dalį... 12. Iš byloje esančių įrodymų matyti, kad pareiškėja, prašydama... 13. Pažymėtina ir tai, kad tik pagal suklastotą automobilio registracijos... 14. Pareiškėja skundo reikalavimus grindžia ir Taisyklių 67.1 punktu, kuriame... 15. Nagrinėjamu atveju ikiteisminis tyrimas baudžiamojoje byloje Nr.... 16. Taigi, kolegijos nuomone, Taisyklių 67.1 punkto nuostatos taikytinos tik tais... 17. Lietuvos vyriausiasis administracinis teismas 2001 m. gegužės 7 d. nutartyje... 18. Esant minėtoms aplinkybėms ir įrodymams bei dėl išdėstytų argumentų... 19. Teisėjų kolegija, vadovaudamasi Lietuvos Respublikos Administracinių bylų... 20. Skundą atmesti.... 21. Sprendimas per 14 dienų nuo jo paskelbimo dienos gali būti skundžiamas...