Byla e2-10025-512/2019
Dėl skolos priteisimo

1Klaipėdos apylinkės teismo Klaipėdos miesto rūmų teisėjas Egidijus Mickevičius, sekretoriaujant S. J., dalyvaujant ieškovės atstovei advokatei E. D. T.,

2viešame teismo posėdyje žodinio proceso tvarka išnagrinėjo civilinę bylą pagal ieškovės uždarosios akcinės bendrovės „Klaipėdos“ viešbutis ieškinį atsakovei uždarajai akcinei bendrovei „7 karaliai“ dėl skolos priteisimo,

3Teismas

Nustatė

4ieškovė kreipėsi į teismą su ieškiniu, prašydama priteisti iš atsakovės 2 438,39 Eur skolą, 8 proc. dydžio procesines palūkanas nuo priteistos sumos nuo bylos iškėlimo teisme dienos iki teismo sprendimo įvykdymo ir bylinėjimosi išlaidas.

5Nurodė, kad 2017 m. lapkričio 9 d. ieškovė sudarė su atsakove negyvenamųjų patalpų nuomos sutartį Nr. 2017.11.09/01. Atsakovė yra apmokėjusi didžiąją dalį pagal sutartį išrašytų PVM sąskaitų faktūrų, tačiau keturias PVM sąskaitas faktūras apmokėti delsia iki šiol. Atsakovė yra nesumokėjusi iš viso 1538,39 Eur. 2019 m. kovo 8 d. kreipėsi į atsakovę su pranešimu dėl įsiskolinimo padengimo, o 2019 m. gegužės 15 d. su pretenzija. Kadangi atsakovė vėlavo sumokėti įsiskolinimą ilgiau kaip vieną mėnesį, atsakovę informavo, kad nuomos sutartis nutraukiama nuo 2019 m. gegužės 17 d. Šalys buvo susitarę, kad nutraukus sutartį dėl esminio jos pažeidimo (kaip šiuo atveju - kai nuomos mokestis nemokamas ilgiau kaip vieną mėnesį) ieškovė galės reikalauti iš atsakovės dviejų mėnesių nuomos mokesčio sumos dydžio baudos, todėl baudos dydis atitinkamai yra 900 Eur.

62019 m. rugpjūčio 27 d. preliminariu sprendimu ieškovės ieškinys patenkintas visiškai.

7Atsakovė civilinio proceso įstatymo nustatytu terminu pateikė prieštaravimus dėl pareikšto ieškinio ir preliminaraus teismo sprendimo, kurie 2019 m. spalio 22 d. nutartimi priimti. Prieštaravimuose atsakovė nurodė, kad negyvenamųjų patalpų nuomos sutartis buvo sudaryta vieneriems metams ir pasibaigė 2018 m. lapkričio 14 d. Ieškovė neturi teisės skirti baudos, nes naujos sutarties sąlygos suderintos ir pasirašytos nebuvo.

8Ieškovė pateikė atsiliepimą į atsakovės prieštaravimus, kuriuose nurodė, kad sutartis tapo neterminuota, kai pasibaigus jos terminui atsakovė ir toliau naudojosi patalpomis, dėl to nuomos santykiai realiai truko iki 2019 m. gegužės 17 d., kuomet sutartis buvo nutraukta. Ieškovė kiekvieną sutarties termino mėnesį išrašydavo atsakovei PVM sąskaitas faktūras už naudojimąsi patalpomis dėl patalpų nuomos mokesčio kainos ir kitų sutarties 8.3 punkte nurodytų mokesčių. Pasibaigus nuomos sutartyje numatytam terminui atsakovė, kaip nuomininkė, toliau valdė ir naudojosi patalpomis, gerokai ilgiau kaip dešimt dienų, tokiu būdu pareikšdama savo valią pratęsti nuomą tokiomis pat sąlygomis, kokios buvo numatytos sutartyje, o ieškovė tokiam pratęsimui neprieštaravo. Dėl to šalių sudaryta sutartis ir visos jos sąlygos tapo neterminuotos. Kadangi nuomos sutartis ir visos jos sąlygos dar 2018 m. tapo neterminuotomis, toliau galiojo ir šalių susitarimas dėl netesybų taikymo už sutarties pažeidimą. 2019 m. gegužės 15 d. atsakovė vėlavo sumokėti patalpų nuomos ir kitus susijusius mokesčius ilgiau kaip vieną mėnesį, todėl remiantis sutarties 11.2 punktu, ieškovė kreipėsi į atsakovę su pretenzija, jos pagrindu nutraukdama sutartį ir reikalaudamas sumokėti 900 Eur dydžio baudą.

9Teismo posėdžio metu ieškovės atstovė advokatė E. D. T. palaikė ieškovės procesiniuose dokumentuose išdėstytus argumentus, prašė preliminarų sprendimą palikti nepakeistą, paaiškino, jog ieškinys pagrįstas, atsakovas pačios skolos neginčija, fakto, jog sutartis tęsėsi taip pat neginčija, mano, jog bauda yra proporcinga, ne per didelė.

10Atsakovės atstovas į teismo posėdį neatvyko, apie teismo posėdžio vietą, datą ir laiką pranešta tinkamai, prašymų negauta, todėl byla išnagrinėta atsakovės atstovui nedalyvaujant.

11Teismas konstatuoja:

12Preliminarus sprendimas paliktinas nepakeistu.

13Byloje nustatyta, kad ieškovė su atsakove 2017 m. lapkričio 9 d. sudarė Negyvenamųjų patalpų nuomos sutartį Nr. 2017.11.09/01 (toliau –Sutartis), kuria ieškovė atsakovei suteikė laikinai valdyti ir naudotis 50 kv. m. ploto patalpas, esančias ( - ), o atsakovė įsipareigojo mokėti nuomos mokestį bei kitus mokesčius (už vandenį, elektros energiją ir kt. komunalines paslaugas) pagal Sutartį (Sutarties 1.1 punktas, 8.3 punktas). Ieškovė išrašė ir pateikė atsakovei apmokėti 2019 m. vasario 28 d. PVM sąskaitą faktūrą Nr. HOT19518 566,26 Eur sumai (liko nepadengta 150,72 Eur suma), 2019 m. kovo 31 d. PVM sąskaitą faktūrą Nr. HOT19691 549,28 Eur sumai, 2019 m. balandžio 30 d. PVM sąskaitą faktūrą Nr. HOT19848 533,92 Eur sumai ir 2019 m. gegužės 31 d. PVM sąskaitą faktūrą Nr. HOT20029 304,47 Eur sumai. Ieškovė nurodo, kad liko nesumokėta 1 538,39 Eur už patalpų nuomą. Atsakovei sutartinių įsipareigojimų nevykdant, ieškovė, remdamasi Sutarties 11.2. punktu (2.3 papunkčiu), dėl esminio sutarties pažeidimo Sutartį su atsakove nutraukė nuo 2019 m. gegužės 17 d. ir pareikalavo sumokėti baudą, lygią dviejų mėnesių nuomos mokesčio sumai – 900 Eur.

14Remiantis nustatytomis faktinėmis bylos aplinkybėmis, pripažįstama, kad šalis siejo nuomos teisiniai santykiai. Nuomą reglamentuoja Lietuvos Respublikos civilinio kodekso (toliau- CK) Šeštosios knygos XXVIII skyriaus normos. Negyvenamųjų patalpų nuoma nėra išskirta į atskirą nuomos santykių grupę, jai taikytinos bendrosios šio skyriaus normos.

15Nagrinėjamu atveju nustatyta, jog tarp šalių buvo sudaryta terminuota negyvenamųjų patalpų nuomos sutartis. Negyvenamųjų patalpų nuomos sutarties 4.2 punkte nurodyta, jog nuomos laikotarpis pradedamas skaičiuoti nuo 2017 m. lapkričio 15 d. ir yra 1 (vieneri) metai. Ieškovė nurodo, kad pasibaigus nuomos terminui atsakovė ir toliau naudojosi patalpomis iki kol sutartis buvo nutraukta, t.y. iki 2019 m. gegužės 17 d.. Atsakovė neneigė aplinkybės, jog pasibaigus Sutarties terminui toliau naudojosi patalpomis, tačiau tvirtina, kad rašytinis susitarimas dėl naujo laikotarpio termino, kaip to reikalauja sutarties 4.3 punktas, pasirašyta nebuvo, todėl Sutartis pasibaigė 2018 m. lapkričio 14 d.

16CK 6.496 straipsnyje įtvirtinta nuostata, kad terminuota nuomos sutartis baigiasi, kai sueina jos terminas, jeigu šalys sutarties neatnaujina sudarydamos naują susitarimą arba šio kodekso 6.481 straipsnio nustatyta tvarka. CK 6.481 straipsnyje nustatyta, kad jeigu pasibaigus sutarties terminui nuomininkas daugiau kaip dešimt dienų toliau naudojasi turtu ir nuomotojas tam neprieštarauja, tai laikoma, kad sutartis tapo neterminuota. Kadangi, pasibaigus nuomos sutarties terminui, atsakovė daugiau kaip dešimt dienų naudojosi nuomojamomis patalpomis, o ieškovė tam neprieštaravo ir toliau išrašydavo atsakovei sąskaitas už patalpų nuomą, todėl darytina išvada, jog tarp šalių sudaryta negyvenamųjų patalpų nuomos sutartis iš terminuotos tapo neterminuota, o nuomos santykiai tęsėsi Sutartyje sulygtomis sąlygomis. Byloje duomenų, jog tarp šalių būtų buvęs sudarytas atskiras susitarimas dėl kitų sutarties sąlygų pakeitimo, nėra.

17Ieškovė atsakovei išrašė PVM sąskaitas faktūras, tačiau atsakovė jų pilnai neapmokėjo, todėl susidarė įsiskolinimas 1 538,39 Eur. Ginčo dėl paskaičiuoto skolos dydžio už patalpų nuomą ir kitų mokesčių pagal Sutarties 8.3 punktą byloje nebuvo. Prievolės turi būti vykdomos sąžiningai, nustatytu terminu pagal sutarties ar įstatymo reikalavimus, o jei tokių nurodymų nėra, - vadovaujantis protingumo kriterijais (CK 6.38 straipsnis). Draudžiama vienašališkai atsisakyti vykdyti prievolę, išskyrus įstatymų ar sutarties numatytus atvejus (CK 6.59 straipsnis). Skolininkas laikomas pažeidusiu prievolę, kai neįvykdomos ar netinkamai vykdomos sutartyje numatytos sąlygos arba kai skolininkas praleidžia prievolės įvykdymo terminą (CK 6.63 straipsnio 1 ir 2 dalys). Asmuo, neįvykdęs savo sutartinės prievolės, privalo atlyginti kitai sutarties šaliai šios patirtus nuostolius, sumokėti netesybas (CK 6.256 straipsnio 2 dalis). Byloje pateikti rašytiniai įrodymai, jog atsakovė sutartinių įsipareigojimų nevykdė; duomenų, kad skola būtų sumokėta nėra.

18Byloje tarp šalių kilo ginčas dėl prašomos priteisti 900 Eur baudos.

19Netesybos (bauda, delspinigiai) – tai įstatymų, sutarties ar teismo nustatyta pinigų suma, kurią skolininkas privalo sumokėti kreditoriui, jeigu prievolė neįvykdyta arba netinkamai įvykdyta (CK 6.71 straipsnio 1 dalis). Netesybų paskirtis yra dvejopa: jos skatina skolininką įvykdyti prievolę (CK 6.70, 6.71 straipsniai), taip pat yra laikomos viena iš sutartinės civilinės atsakomybės formų (CK 6.256 straipsnio 2 dalis, 6.258 straipsnio 1 dalis). Jeigu skolininkas nevykdo ar netinkamai vykdo sutartimi prisiimtus įsipareigojimus, kreditorius turi teisę reikalauti iš skolininko atlyginti patirtus nuostolius ir (ar) sumokėti netesybas (CK 6.256 straipsnio 2 dalis). Pagal CK 6. 256 straipsnio 4 dalį, kai prievolės neįvykdo ar netinkamai įvykdo įmonė (verslininkas), ji atsako visais atvejais, jei neįrodo, kad prievolės neįvykdė ar netinkamai ją įvykdė dėl nenugalimos jėgos, jeigu įstatymas ar sutartis nenumato ko kita. Tai gi verslininko civilinė atsakomybė atsiranda be kaltės. Tuo atveju, kai nuostolių dydis apibrėžtas sutartyje, kreditoriui nereikia įrodinėti jų dydžio.

20CK 6.156 straipsnyje įtvirtintas sutarties laisvės principas užtikrina šalims teisę laisvai sudaryti sutartis ir savo nuožiūra nustatyti tarpusavio teises ir pareigas. CK 6.189 straipsnis nustato, kad teisėtai sudaryta ir galiojanti sutartis jos šalims turi įstatymo galią; sutartis įpareigoja atlikti ne tik tai, kas tiesiogiai joje numatyta, bet ir visa tai, ką lemia sutarties esmė arba įstatymai. Ši teisės norma įtvirtina sutarties privalomumo ir vykdytinumo (lot. pacta sunt servanda) principus.

21Sutarties 11.2 punktu šalys susitarė, jog nuomininkui vėluojant sumokėti nuomos mokestį ar kitus mokėtinus pagal šią sutartį mokėjimus ar jų dalį ilgiau kaip vieną mėnesį, traktuojamas kaip esminis sutarties pažeidimas, o ieškovei suteikiama teisė nedelsiant vienašališkai nutraukti sutartį raštiškai apie tai informuojant atsakovę ir pareikalauti sumokėti baudą, lygią 2 (dviejų) mėnesių nuomos mokesčio sumai. Remiantis Sutarties 8.1 punktu, mėnesio nuomos mokestis yra 450 Eur. Nurodytas susitarimas yra aiškiai išreikštas ir suprantamas. Pažymėtina, kad sutarties šalys tokias sąlygas sutartyje nustatė laisva valia. Šalys yra privatūs juridiniai asmenys, kuriems keliami didesni atidumo, žinojimo ir rūpestingumo reikalavimai, turintys patirties verslo ir derybų srityje, todėl gali numatyti įsipareigojimų neįvykdymo padarinius ir laisva valia pasirinkti sutarties sąlygas. Atsakovė, kaip juridinis asmuo užsiimantis verslu, turėjo suprasti sutarties sąlygas ir jų reikšmę.

22Minėta, jog pasibaigus nuomos sutarties terminui, atsakovei ir toliau naudojantis nuomojamomis patalpomis, o ieškovei tam neprieštaraujant, negyvenamųjų patalpų nuomos sutartis tapo neterminuota. Vadinasi, šalims galioja ir Sutarties sąlyga dėl baudos taikymo ir jos dydžio. Šiuo atveju ieškovė sutartį nutraukė dėl to, jog atsakovė ilgiau kaip vieną mėnesį nemokėjo nuomos mokesčio ir kitų mokėjimų pagal Sutartį, t.y. dėl esminio sutarties pažeidimo. Aplinkybių, jog neapmokėjo pilnai pateiktų keturių PVM sąskaitų faktūrų atsakovė neneigė. Vadinasi, tokia situacija suteikė ieškovei teisę taikyti sutarties 11.2 punktą (2.3 papunktį). Atsakovė vienašališko sutarties nutraukimo neginčijo.

23Teismų praktikoje nurodyta, kad teismas gali/privalo nukrypti nuo sutarties sąlygų turinio, vadovautis teisės normomis tik tada, kai šalių sutartis prieštarauja bendriesiems teisės principams, viešajai tvarkai ar imperatyviosioms įstatymo nuostatoms (CK 1.5 straipsnis, 1.81 straipsnis, 6.157 straipsnis) (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo Civilinių bylų skyriaus išplėstinės teisėjų kolegijos 2010 m. rugsėjo 27 d. nutartis, priimta civilinėje byloje Nr. 3K-7-262/2010, ir kt.). Šiuo atveju tokių aplinkybių nenustatyta.

24Įvertinus visas bylos aplinkybes, pateiktus įrodymus, šalių procesiniuose dokumentuose nurodytus argumentus, ieškovės atstovės paaiškinimus, darytina išvada, kad ieškovė pagrįstai paskaičiavo sutartyje numatytą baudą, kuri lygį 900 Eur (dviejų mėnesių nuomos mokesčio sumai).

25Nagrinėjamu atveju tarp šalių nėra ginčo dėl procesinių palūkanų ir jų dydžio, todėl teismas dėl šio reikalavimo nepasisako.

26Atsižvelgiant į išdėstytas aplinkybes, ieškovės reikalavimai laikytini pagrįstais, todėl 2019 m. rugpjūčio 27 d. preliminarus sprendimas paliktinas nepakeistas.

27Dėl bylinėjimosi išlaidų

28Bylinėjimosi išlaidas sudaro žyminis mokestis ir išlaidos, susijusios su bylos nagrinėjimu (CPK 79 straipsnis). Šaliai, kurios naudai priimtas sprendimas, jos turėtas bylinėjimosi išlaidas teismas priteisia iš antrosios šalies, nors ši ir būtų atleista nuo bylinėjimosi išlaidų mokėjimo į valstybės biudžetą (CPK 93 straipsnio 1 dalis). Nagrinėjamu atveju byloje nėra pateikta įrodymų apie ieškovės patirtas papildomas bylinėjimosi išlaidas po 2019 m. rugpjūčio 27 d. preliminarus sprendimo priėmimo, todėl bylinėjimosi išlaidų paskirstymo klausimas nesprendžiamas.

29Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso 259, 260, 263-265, 268, 270, 279, straipsniais, teismas,

Nutarė

30Klaipėdos apylinkės teismo Klaipėdos miesto rūmų 2019 m. rugpjūčio 27 d. preliminarų sprendimą palikti nepakeistą.

31Galutinis sprendimas per 30 dienų nuo priėmimo ir paskelbimo dienos gali būti skundžiamas Klaipėdos apygardos teismui, paduodant apeliacinį skundą per Klaipėdos apylinkės teismo Klaipėdos miesto rūmus.

Proceso dalyviai
Ryšiai
1. Klaipėdos apylinkės teismo Klaipėdos miesto rūmų teisėjas Egidijus... 2. viešame teismo posėdyje žodinio proceso tvarka išnagrinėjo civilinę bylą... 3. Teismas... 4. ieškovė kreipėsi į teismą su ieškiniu, prašydama priteisti iš... 5. Nurodė, kad 2017 m. lapkričio 9 d. ieškovė sudarė su atsakove... 6. 2019 m. rugpjūčio 27 d. preliminariu sprendimu ieškovės ieškinys... 7. Atsakovė civilinio proceso įstatymo nustatytu terminu pateikė... 8. Ieškovė pateikė atsiliepimą į atsakovės prieštaravimus, kuriuose... 9. Teismo posėdžio metu ieškovės atstovė advokatė E. D. T. palaikė... 10. Atsakovės atstovas į teismo posėdį neatvyko, apie teismo posėdžio vietą,... 11. Teismas konstatuoja:... 12. Preliminarus sprendimas paliktinas nepakeistu.... 13. Byloje nustatyta, kad ieškovė su atsakove 2017 m. lapkričio 9 d. sudarė... 14. Remiantis nustatytomis faktinėmis bylos aplinkybėmis, pripažįstama, kad... 15. Nagrinėjamu atveju nustatyta, jog tarp šalių buvo sudaryta terminuota... 16. CK 6.496 straipsnyje įtvirtinta nuostata, kad terminuota nuomos sutartis... 17. Ieškovė atsakovei išrašė PVM sąskaitas faktūras, tačiau atsakovė jų... 18. Byloje tarp šalių kilo ginčas dėl prašomos priteisti 900 Eur baudos.... 19. Netesybos (bauda, delspinigiai) – tai įstatymų, sutarties ar teismo... 20. CK 6.156 straipsnyje įtvirtintas sutarties laisvės principas užtikrina... 21. Sutarties 11.2 punktu šalys susitarė, jog nuomininkui vėluojant sumokėti... 22. Minėta, jog pasibaigus nuomos sutarties terminui, atsakovei ir toliau... 23. Teismų praktikoje nurodyta, kad teismas gali/privalo nukrypti nuo sutarties... 24. Įvertinus visas bylos aplinkybes, pateiktus įrodymus, šalių procesiniuose... 25. Nagrinėjamu atveju tarp šalių nėra ginčo dėl procesinių palūkanų ir... 26. Atsižvelgiant į išdėstytas aplinkybes, ieškovės reikalavimai laikytini... 27. Dėl bylinėjimosi išlaidų ... 28. Bylinėjimosi išlaidas sudaro žyminis mokestis ir išlaidos, susijusios su... 29. Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso 259, 260,... 30. Klaipėdos apylinkės teismo Klaipėdos miesto rūmų 2019 m. rugpjūčio 27 d.... 31. Galutinis sprendimas per 30 dienų nuo priėmimo ir paskelbimo dienos gali...