Byla e2S-1053-640/2019

1Vilniaus apygardos teismo Civilinių bylų skyriaus teisėja Rūta Veniulytė-Jankūnienė,

2teismo posėdyje apeliacine rašytinio proceso tvarka išnagrinėjo ieškovės Vilniaus apygardos prokuratūros atskirąjį skundą dėl Vilniaus miesto apylinkės teismo 2019 m. balandžio 24 d. nutarties civilinėje byloje pagal ieškovės Vilniaus apygardos prokuratūros viešojo intereso gynimo skyriaus prokurorės, ginančios viešąjį interesą, ieškinį atsakovėms UAB „Fucus“, Nacionalinei žemės tarnybai prie Žemės ūkio ministerijos, VĮ „Registrų centras“, tretiesiems asmenims Valstybinei teritorijų planavimo ir statybos inspekcijai prie Aplinkos ministerijos, Valstybinei miškų tarnybai, UAB „Kagema“ dėl statinio išregistravimo, žemės sklypo nuomos sutarties pripažinimo negaliojančia .

3Teismas, išnagrinėjęs civilinę bylą,

Nustatė

4I. Ginčo esmė

51.

6Ieškovė Vilniaus apygardos prokuratūros viešojo intereso gynimo skyriaus prokurorė ieškiniu prašė pripažinti negaliojančia 2009 m. rugpjūčio 11 d. pažymą Nr. (100)-11.22.342 apie statinio statybą, rekonstravimą, kapitalinį remontą be esminių nukrypimų nuo projekto; įpareigoti VĮ Registrų centrą išregistruoti iš Nekilnojamojo turto registro pastatą – sandėlį (unikalus Nr. ( - )); pripažinti negaliojančiu Nacionalinės žemės tarnybos prie Žemės ūkio ministerijos Vilniaus miesto skyriaus vedėjo 2015 m. kovo 5 d. įsakymą Nr. 49VĮ-266-(14.49.2) „Dėl valstybinės žemės sklypo ( - ) išnuomojimo UAB „Fucus“; pripažinti negaliojančia nuo sudarymo momento 2015 m. kovo 5 d. valstybinės žemės nuomos sutartį Nr. 49SŽN-60-(14.49.57), kuria UAB „Fucus“iš Lietuvos valstybės išsinuomojo 1,4717 ha kitos paskirties žemės sklypą, esantį ( - ).

72.

8Ieškinyje nurodoma, kad UAB „Fucus“ išsinuomotame valstybinės žemės sklype, esančiame ( - ), jokių statinių neturi. Nekilnojamojo turto registre UAB „Fucus“ nuosavybės teise įregistruoto nebaigto statyti pastato – sandėlio minėtame žemės sklype nėra. Statybą leidžiantis dokumentas (statybos leidimas) bei pažyma Nr. (100)-11.22.342, kurios pagrindu statinys įregistruotas nekilnojamojo turto registre, UAB „Fucus“ ar kitam fiziniam ar juridiniam asmeniui taip pat išduotas nebuvo. Tokiu būdu, pažymoje apie statinio statybą be esminių nukrypimų nuo projekto nurodyti duomenys neatitinka objektyvios tikrovės, todėl ji pripažintina negaliojančia, o nekilnojamojo turto registre neobjektyvių duomenų pagrindu įregistruotas statinys bei nuosavybės teisės į jį išregistruotini. Valstybės (savivaldybių) žemės nuomos sandoriai, sudaryti pažeidus viešosios teisės principą – kai valstybės (savivaldybių) turtas išnuomotas kitaip negu nustatyta imperatyviu reguliavimu, pažeidžiant įtvirtintą tvarką ir šio reguliavimo tikslas (saugomos vertybės) yra niekinis. Todėl šiuo atveju, ta aplinkybė, jog ne aukciono tvarka išnuomotame valstybės žemės sklype nėra UAB „Fucus“ nuosavybės teise priklausančių ar nuomojamų statinių ar įrenginių, yra pagrindas pripažinti, kad įsakymas Nr. 49VĮ-266-(14.49.2) priimtas bei žemės sklypo 2015 m. kovo 5 d. nuomos sutartis, sudaryta pažeidus viešosios teisės principą – valstybės turtas išnuomotas kitaip negu nustatyta imperatyviu reguliavimu, prieštarauja šio reguliavimo principams bei tikslams ir yra niekiniai.

93.

10Atsakovė UAB „Fucus“ nesutiko su ieškiniu ir prašė jį atmesti. Nurodė, kad nesutinka, jog natūroje nėra pastato, įregistruoto Nekilnojamojo turto registre, kurio unikalus numeris ( - ), pažymėto plane 1F1g, turinčio 241 kv. metro užstatyto ploto, kurio baigtumas 13 procentų, priklausančio UAB „Fucus“. Atsakovė kreipėsi į antstolį V. Č., kuris 2015 m. birželio 17 d. faktinių aplinkybių konstatavimo protokolu Nr. 116-15-1176 konstatavo, kad žemės sklype, esančiame adresu ( - ), matomi atskiri betoniniai fragmentai.

114.

12Atsakovė Nacionalinė žemės tarnyba prie Žemės ūkio ministerijos patikslinusi savo poziciją dėl ieškinio nurodė, kad sutinka su ieškiniu, prašė jį tenkinti.

135.

14Atsakovė VĮ „Registrų centras“ pateiktame atsiliepime į ieškinį nurodė, kad pateiktame ieškinyje nėra skundžiami valstybės įmonės Registrų centro veiksmai kaip neteisėti ir pažeidžiantys viešąjį interesą, ginami ieškovės, ar trečiųjų asmenų teises ir teisėtus interesus, o tik reikalaujama panaikinti statinio teisinę registraciją Nekilnojamojo turto registre. Atsižvelgiant į tai, kad Nekilnojamojo turto registravimo įstaigoje atliktas nekilnojamojo turto objekto – sandėlio, teisių į jį bei juridinio fakto apie sudarytą valstybės žemės nuomos sutartį teisinis registravimas buvo atlikta laikantis tuo metu galiojusių norminių aktų nustatytos tvarkos, teisėtų ir nenuginčytų dokumentų pagrindais, nepažeidžiant nei viešojo intereso, nei trečiųjų asmenų teisių ir teisėtų interesų, bei tai, kad valstybės įmonė Registrų centras negali atsakyti už kitų asmenų galimai neteisingus, neteisėtus ar nepagrįstus veiksmus, prašo jo atžvilgiu keliamus reikalavimus atmesti arba antrąjį reikalavimą spręsti kaip išvestinio pobūdžio reikalavimą iš pagrindinių, todėl nepriteisti iš jo bylinėjimosi išlaidų. Su atsiliepimu pateikė rašytinius įrodymus.

156.

16Tretieji asmenys Valstybinė miškų tarnyba, Valstybinė teritorijų planavimo ir statybos inspekcija prie Aplinkos ministerijos ir UAB „Kagema“ atsiliepimų į ieškinį nepateikė.

177.

18Atsakovė UAB „Fucus“ prašė šią civilinę bylą sustabdyti dviem pagrindais. Atstovės prašymuose nurodoma, kad Lietuvos Respublikos Specialiųjų tyrimų tarnybos Vilniaus valdyboje pradėtas ikiteisminis tyrimas Nr. 01-7-00005-15 pagal Lietuvos Respublikos baudžiamojo kodekso 182 straipsnio 2 dalyje numatytus nusikaltimo požymius dėl teisės į valstybinės žemės sklypo nuomą įgijimo apgaulės būdu, panaudojant žinomai netikrus dokumentus (Valstybinės žemės sklypo ( - ), kadastrinis Nr. ( - ), nuomos sutartis Nr. 49SŽN-60-(14.49.57.) sudaryta 2015 m. kovo 5 d. su UAB „Fucus“). Perdavus baudžiamąją bylą nagrinėti teismui baudžiamojo proceso tvarka bus nustatytos šiai civilinei bylai svarbios aplinkybės dėl Žemės sklypo nuomos sutartis sudarymo teisėtumo, t. y. bus sprendžiama dėl UAB „Fucus“ 2015 m. vasario 17 d. prašymo teisėtumo, kuriuo pagrindu priimtas šioje civilinėje byloje ginčijamas 2015 m. kovo 5 d. Nacionalinės žemės tarnybos prie Žemės ūkio ministerijos Vilniaus miesto skyriaus vedėjo įsakymas Nr. 49VĮ-226-(14.49.2.) ir sudaryta Žemės sklypo nuomos sutartis bei bus tiriama, ar UAB „Fucus“ 2015 m. vasario 17 d. prašyme nurodyta informacija, kad UAB „Fucus“ nuosavybės teise valdo pastatą, aukščiau minėtame žemės sklype, atitinka tikrovę. Be to, bylos ginčo objektas yra atsakovei nuosavybės teise priklausančio 13 proc. baigtumo pastato – sandėlio, unikalus Nr. ( - ), užstatytas plotas – 241 kv. m., esančio 1,4717 ha ploto valstybiniame žemės sklype, kadastro Nr. ( - ), adresu ( - ), egzistavimo faktas ir registracija bei 2015 m. kovo 5 d. valstybinės žemės nuomos sutartis Nr. 49SŽN-60-(14.49.57.), kuria Žemės sklypas ne aukciono tvarka 54 metams išnuomotas atsakovui, teisėtumo. Ieškiniu šioje civilinėje byloje siekiama įrodyti, kad UAB „Fucus“ nuosavybės teise neturi statinių aukščiau minėtame žemės sklype ir tuo pagrindu reiškiami ieškinio reikalavimai. 2019 m. sausio 21 d. Valstybinės miškų tarnybos direktoriaus sprendimu Nr. S-1901-78 „Dėl Lietuvos Respublikos miškų valstybės kadastro duomenų įrašymo/keitimo“ nuspręsta patikslinti Lietuvos Respublikos miškų valstybės kadastro duomenis, priskiriant miško plotui 1,0789 ha teritoriją - Vilniaus miesto miškų ( - ) girininkijos 21 kvartalo 32taksacinį sklypą, kuris patenka į Žemės sklypo teritoriją. Sprendime nurodoma, jog, atlikus Miškų kadastro duomenų patikrinimą vietoje, nustatyta, kad nurodyta teritorija atitinka Miškų įstatymo 2 straipsnyje nustatytus miškui ir miško žemei keliamus reikalavimus. Atsakovė UAB „Fucus“ kreipėsi į Lietuvos administracinių ginčų komisiją su 2019 m. balandžio 1 d. skundu dėl minėto Valstybinės miškų tarnybos direktoriaus sprendimo panaikinimo. Atsakovės UAB „Fucus“ skundo pagrindu Lietuvos administracinių ginčų komisijoje iškelta ir nagrinėjama administracinė byla Nr. AG-236/07-2019. Atsakovės apskųstu 2019 m. sausio 21 d. Valstybinės miškų tarnybos direktoriaus sprendimu Žemės sklypo dalis priskirta miško plotui, neatsižvelgiant į tai, kad Žemės sklype egzistuoja atsakovei nuosavybės teise priklausantis statinys (pamatai). Savo atsiliepime į atsakovės pateiktą skundą administracinėje byloje Nr. AG-236/07-2019 Valstybinė miškų tarnyba akcentuoja, kad „statinių ginčo teritorijoje nėra ir nėra objektyvių duomenų, kad nurodytoje teritorijoje yra žmogaus įveisti želdynai“. Tuo motyvuojant Žemės sklype esančią teritoriją Valstybinė miškų tarnyba vertino kaip atitinkančią Miškų įstatyme nustatytus miškui keliamus reikalavimus ir patikslino Miškų valstybės kadastro duomenis, priskirdama šią teritoriją miško žemės plotui. Taigi administracinėje byloje Nr. AG-236/07-2019 yra keliamas esminis klausimas, ar Žemės sklype egzistuoja Atsakovui nuosavybės teise priklausančių statinių. Šis klausimas taip pat yra esminis šioje civilinėje byloje: statinių egzistavimo faktas sudarė teisinį pagrindą ginčo Žemės sklypo nuomos sutarčiai ne aukciono tvarka su atsakove sudaryti; ši aplinkybė taip pat sudaro ieškovės įrodinėjimo dalyką byloje.

198.

20Ieškovė prašė prašymus dėl bylos sustabdymo atmesti. Nurodė, kad nėra pagrindo stabdyti šią bylą dėl pradėto ir atliekamo ikiteisminio tyrimo. Be to, pareiškėja UAB „Fucus“ ginčija žemės sklypo įrašymą į miškų kadastrą. Šioje gi civilinėje byloje nagrinėjamas ir įrodinėjamas klausimas ar ginčo sklype buvo ir yra pastatytas pastas.

219.

22Atsakovė Nacionalinės žemės tarnybos prie Žemės ūkio ministerijos atstovė prašė atmesti prašymą dėl bylos sustabdymo. Sutiko su ieškovės atstovės argumentais.

2310.

24Atsakovė VĮ „Registrų centras“ atstovė prašė prašymą spręsti teismo nuožiūra.

25II. Pirmosios instancijos teismo nutarties esmė

2611.

27Vilniaus miesto apylinkės teismas 2019 m. balandžio 24 d. nutartimi sustabdė civilinę bylą pagal ieškovės Vilniaus apygardos prokuratūros viešojo intereso gynimo skyriaus prokurorės, ginančios viešąjį interesą, ieškinį atsakovėms UAB „Fucus“, Nacionalinei žemės tarnybai prie Žemės ūkio ministerijos, VĮ „Registrų centras“ , tretiesiems asmenims Valstybinei teritorijų planavimo ir statybos inspekcijai prie Aplinkos ministerijos, Valstybinei miškų tarnybai, UAB „Kagema“ dėl statinio išregistravimo, žemės sklypo nuomos sutarties pripažinimo negaliojančia, iki bus priimtas galutinis sprendimas administraciniame ginče pagal pareiškėjos UAB „Fucus“ skundą atsakovei Valstybinei miškų tarnybai dėl 2019 m. sausio 21 d. Valstybinės miškų tarnybos direktoriaus sprendimo Nr. S-1901-78 panaikinimo.

2812.

29Nustatė, kad Lietuvos Respublikos aplinkos ministerijos valstybinė miškų tarnyba vadovaudamasi 2018 m. rugsėjo 18 d. Lietuvos vyriausiojo administracinio teismo nutartimi bei Valstybinės miškų tarnybos sprendimu Nr. S-19011-11A, Lietuvos Respublikos miškų valstybės kadastro duomenys žemės sklype kadastrinis Nr. ( - ) patikslino, t. y. išregistravo Vilniaus miesto miškų ( - ) girininkijos 21 miško kvartalo 32 taksacinį sklypą. Tačiau 2019 m. sausio 21 d. Valstybinės miškų tarnybos direktoriaus sprendimu Nr. S-1901-78 „Dėl Lietuvos Respublikos miškų valstybės kadastro duomenų įrašymo/keitimo“ nuspręsta patikslinti Lietuvos Respublikos miškų valstybės kadastro duomenis ir dalis aukščiau minėto ginčo žemės sklypo vėl priskirta miško žemės plotui. UAB „Fucus“ pateikus skundą dėl minėto sprendimo, Lietuvos administracinių ginčų komisijoje iškelta ir nagrinėjama administracinė byla Nr. AG-236/07-2019.

3013.

31Atsižvelgdamas į tai kas išdėstyta, pirmosios instancijos teismas darė išvadą, kad vėl atsirado priverstinis civilinės bylos sustabdymo pagrindas. Pirmosios instancijos teismas nurodė, kad išsamūs civilinės bylos sustabdymo motyvai buvo išdėstyti Vilniaus miesto apylinkės teismo 2016 m. kovo 1 d. priimtoje nutartyje, todėl teismas šių motyvų nekartoja. Kaip buvo nurodyta Vilniaus miesto apylinkės teismo 2019 m. kovo 1 d. nutartyje, LR CPK 197 straipsnio 2 dalyje nustatyta, kad dokumentai, išduoti valstybės ir savivaldybių institucijų, patvirtinti kitų valstybės įgaliotų asmenų neviršijant jiems nustatytos kompetencijos bei laikantis atitinkamiems dokumentams keliamų formos reikalavimų, laikomi oficialiaisiais rašytiniais įrodymais ir turi didesnę įrodomąją galią. Aplinkybės, nurodytos oficialiuose rašytiniuose įrodymuose, laikomos visiškai įrodytomis, iki jos bus paneigtos kitais byloje esančiais, išskyrus liudytojų parodymus, įrodymais. Kaip aukščiau minėta, atsakovas UAB „Fucus“ ginčija Valstybinės miškų tarnybos direktoriaus 2019 m. sausio 21 d. įsakymą Nr. S-1901-78 „Dėl Lietuvos Respublikos miškų valstybės kadastro duomenų įrašymo/keitimo“. Teismas darė išvadą, jog ši civilinė byla turi būti sustabdyta iki bus priimtas galutinis sprendimas administraciniame ginče pagal pareiškėjos UAB „Fucus“ skundą atsakovui Valstybinei miškų tarnybai dėl 2019 m. sausio 21 d. Valstybinės miškų tarnybos direktoriaus sprendimo Nr. S-1901-78 panaikinimo, nes administracinėje byloje priimtas sprendimas ir jame nustatytos aplinkybės turės prejudicinę reikšmę šiai civilinei bylai.

32III.

33Atskirojo skundo ir atsiliepimo į atskirąjį skundą argumentai

3414.

35Apeliantė Vilniaus apygardos prokuratūra atskiruoju skundu prašė panaikinti Vilniaus miesto apylinkės teismo 2019 m. balandžio 24 d. nutartį ir klausimą išspręsti iš esmės – netenkinti UAB „Fucus“ prašymo dėl civilinės bylos sustabdymo.

3615.

37Atskirasis skundas grindžiamas žemiau nurodytais argumentais:

3815.1

39Aplinkybė, jog Lietuvos administracinių ginčų komisijoje nagrinėjamas UAB „Fucus“ skundas dėl Valstybinės miškų tarnybos veiksmų, dar nereiškia, kad vėliau administracinė byla bus iškelta. Todėl nagrinėjama byla LR CPK 163 straipsnio 1 dalies 3 punkte nurodytu pagrindu sustabdyta nepagrįstai. Byla negali būti sustabdoma vien tuo pagrindu, kai yra tik prielaidos manyti, jog kyla kitas teisinis ginčas.

4015.2

41Vilniaus miesto apylinkės teismo nagrinėjamoje civilinėje byloje sprendžiamas klausimas dėl valstybinės žemės nuomos sutarties sąlygų (ar valstybinės žemės sklypas, išnuomotas UAB „Fucus“ ne aukciono tvarka, yra užstatytas UAB „Fucus“ nuosavybės teise priklausančiu pastatu, kuriam eksploatuoti reikalingas šis žemės sklypas) atitikties Lietuvos Respublikos žemės įstatyme (9 str. 6 d. 1 p.) bei Lietuvos Respublikos civiliniame kodekse (6.551 str. 2 d.) įtvirtintiems reikalavimams. Lietuvos administracinių ginčų komisijoje sprendžiamas klausimas dėl Valstybinės miškų tarnybos veiksmų. Tai yra dėl Valstybinės miškų tarnybos 2019 m. sausio 21 d. priimto sprendimo Nr. S-1901-78, kuriuo nustatyta, kad Žemės sklypo teritorija atitinka Lietuvos Respublikos miškų įstatymo 2 straipsnyje nustatytus miškui ir miško žemei keliamus reikalavimus, patikslintas Miškų valstybės kadastras ir Vilniaus miesto miškų ( - ) girininkijos 21 kvartalo 32 taksacinis sklypas priskirtas miško žemės plotui. Taigi, bet kuriuo atveju, iš esamų duomenų aišku, jog Lietuvos administracinių ginčų komisijoje svarstomas esminis klausimas yra susijęs su Miškų valstybės kadastro duomenų keitimu, tai yra ginčo žemės sklypo grąžinimo į Miškų valstybės kadastrą teisėtumu. Ta aplinkybė, jog Valstybinės miškų tarnybos atsiliepime nurodyta, kad ginčo žemės sklype pastatų nėra, yra tik faktinė žemės sklypo situacija, neįtakojanti Valstybinės miškų tarnybos sprendimo ir sprendžiant administracinį ginčą nėra esminė.

4215.3

43Civilinėje byloje ir Lietuvos administracinių ginčų komisijoje nagrinėjami ginčai yra visiškai nesusiję, ieškinyje reikalavimai nėra grindžiami administraciniame ginče nustatinėjamomis aplinkybėmis ir tai neriboja teismo galimybių nagrinėti ieškovės reikalavimų, įvertinant visus įrodymus, kuriais grindžiamos ieškovės išdėstytos aplinkybės. Juolab, kad ieškinyje išdėstytas aplinkybes, visų pirma, patvirtina kartu su ieškiniu pateikti įrodymai, tai yra institucijų - Valstybinės teritorijų planavimo ir statybos inspekcijos prie Aplinkos ministerijos bei Vilniaus miesto savivaldybės administracijos Miesto plėtros departamento, kompetentingų spręsti civilinėje byloje nagrinėjamus klausimus, išduoti dokumentai. Kita, ir atsakovė UAB „Fucus“ atsiliepime į ieškinį nurodė, jog ginčo sklype yra tik atkasti betoniniai fragmentai. Duomenų apie statinio, kaip atskiro objekto, kuriame gali būti vykdoma tam tikra veikla, egzistavimą nepateikė. Taigi, Teismas, turėdamas visas procesines priemones pats nustatyti teisiškai reikšmingus faktus, tame tarpe ir aplinkybę, ar ginčo sklype yra statinys, padarė neteisingą išvadą, kad administracinėje byloje priimtas procesinis sprendimas turės prejudicinę teisinę reikšmę nagrinėjamai civilinei bylai ir nepagrįstai savo kompetenciją - nustatyti, ar ginčo sklype yra statinys - perkėlė kitam teismui.

4416.

45UAB „Fucus“ atsilipime prašė palikti Vilniaus miesto apylinkės teismo 2019 m. balandžio 24 d. nutartį nepakeistą ir ieškovės Vilniaus apygardos prokuratūros Viešojo intereso gynimo skyriaus prokurorės, ginančios viešąjį interesą 2019 m. gegužės 2 d. atskirąjį skundą atmesti.

4617.

47Atsiliepimas grindžiamas žemiau nurodytais argumentais:

4817.1.

49Lietuvos administracinių ginčų komisijoje pareiškėjos skundo pagrindu iškelta ir nagrinėjama byla, įrodo, jog tarp šalių jau yra kilęs administracinis ginčas. Šis ginčas yra nagrinėjamas administracine tvarka. Taigi vertintina, kad toks administracinis ginčas atitinka CPK 163 straipsnio 1 dalies 3 punkto kriterijų, t. y. laikomas byla, nagrinėjama administracine tvarka. Be to, 2019 m. gegužės 2 d. jau priimtas Lietuvos administracinių ginčų komisijos sprendimas administracinėje byloje Nr. AG-236/07-2019, kuriuo UAB „Fucus“ 2019 m. balandžio 1 d. skundas dėl 2019 m. sausio 21 d. Valstybinės miškų tarnybos direktoriaus sprendimo panaikinimo atmestas. Taigi atsakovė ketina pasinaudoti apeliacijos teise ir apskųsti sprendimą Vilniaus apygardos administraciniam teismui.

5017.2.

51Klausimas, ar ginčo žemės sklype yra statinių, sudaro abiejų bylų įrodinėjimo dalyką ir yra reikšmingas abiejose bylose. Įsiteisėjusia Vilniaus apygardos teismo nutartimi konstatuota, kad šioje civilinėje byloje „iš esmės bus sprendžiamas klausimas dėl valstybinės žemės nuomos sutarties teisėtumo, nagrinėjama ar valstybinės žemės sklypas išnuomotas UAB „Fucus“ ne aukciono tvarka yra užstatytas UAB „Fucus“ nuosavybės teise priklausančiu pastatu, kuriam eksploatuoti reikalingas šis žemės sklypas. Taigi, kaip teisingai nurodyta pirmosios instancijos teismo skundžiamoje nutartyje, nagrinėjamos civilinės bylos esminis klausimas, ar ginčo sklype, kuris yra išnuomotas atsakovui UAB „Fucus“ yra pastatai“. Aplinkybės, ar ginčo žemės sklype yra atsakovei nuosavybės teise priklausančių statinių, nustatymas taip pat sudaro administracinio ginčo dalyką. Būtent dėl aplinkybės, ar ginčo žemės sklype yra atsakovei nuosavybės teise priklausančių statinių, kilo ginčas bylą nagrinėjant Lietuvos vyriausiojoje administracinių ginčų komisijoje. Ši aplinkybė sudarė šalių reikalavimų ir atsikirtimų pagrindą. Sklypas priskirtas miško plotui, neatsižvelgiant į tai, kad žemės sklype egzistuoja atsakovei nuosavybės teise priklausantis statinys.

5217.3.

53Administracinėje byloje vertinamos aplinkybės šioje civilinėje byloje turės prejudicinę reikšmę konstatavo teismai įsiteisėjusiomis nutartimis. Šiuo metu nagrinėjamoje administracinėje byloje vertinamos analogiškos aplinkybės ir iš dalies remiamasi tuo pačiu teisiniu pagrindu – 2015 m. spalio 22 d. patikrinimo aktu, kuris įtrauktas į 2019 m. sausio 11 d. patikrinimo aktą. Faktas dėl nurodytų aplinkybių prejudicinės reikšmės šiai civilinei bylai yra konstatuotas įsiteisėjusiomis teismų nutartimis. Šias aplinkybes teismas vertino kaip privalomą šios civilinės bylos sustabdymo pagrindą pagal CPK 163 straipsnio 3 dalį ir bylą sustabdė iki šių aplinkybių nustatymo administracine tvarka. Darytina išvada, kad nagrinėjant administracinę bylą pagal atsakovės skundą dėl 2019 m. sausio 21 d. Valstybinės miškų tarnybos direktoriaus sprendimo Nr. S-1901-78 panaikinimo bus nustatytos šiai civilinei bylai reikšmingos esminės aplinkybės, t. y., ar ginčo žemės sklype yra statinių. Atsižvelgiant į tai, vertintina, kad tarp šios civilinės bylos ir administracinės bylos egzistuoja tiesioginis prejudicinis ryšys, dėl ko teismas pagrįstai sustabdė bylą CPK 163 straipsnio 1 dalies 3 punkto pagrindu.

5418.

55Nacionalinės žemės tarnybos prie Žemės ūkio ministerijos Vilniaus miesto skyrius atsiliepime prašė tenkinti atskirąjį skundą ir panaikinti nutartį kaip nepagrįstą.

5619.

57Atsiliepimas grindžiamas žemiau nurodytais argumentais:

5819.1.

59Nagrinėjamoje civilinėje byloje yra sprendžiamas klausimas dėl valstybinės žemės nuomos sutarties teisėtumo, ar valstybinės žemės sklypas išnuomotas UAB „Fucus“ ne aukciono tvarka, yra užstatytas UAB „Fucus“ nuosavybės teise priklausančiu pastatu, kuriam eksploatuoti reikalingas šis žemės sklypas, atitikties Lietuvos Respublikos žemės įstatymo 9 straipsnio 6 dalies 1 punktui bei Lietuvos Respublikos civilinio kodekso 6.551 straipsnio 2 dalyje įtvirtintiems imperatyviems teisės aktų reikalavimams. Atsižvelgiant, į tai, kad teisės nuomoti valstybinę žemę vienas iš pagrindų yra teisėtas šioje žemėje esančių statinių valdymas, o viena pagrindinių valstybinės žemės nuomos sutarties sąlygų yra statinių buvimas žemės sklype, todėl Vilniaus miesto apylinkės teismas ginčijamoje nutartyje pažymėjo, kad esminis klausimas kuris turėtų būti nagrinėjamas šioje civilinėje byloje, ar ginčo sklype, kuris išnuomotas UAB „Fucus“ yra pastatai.

6019.2.

61Civilinėje byloje ir Lietuvos administracinių ginčų komisijoje nagrinėjami ginčai, kaip pažymėjo ieškovė, yra visiškai nesusiję, ieškinyje reikalavimai nėra grindžiami administraciniame ginče nustatinėjamomis aplinkybėmis ir tai nesiriboja teismo galimybių nagrinėti ieškoti reikalavimų, įvertinant visus įrodymus, kuriais grindžiamos ieškovo išdėstytos aplinkybės. Be to sustabdžius civilinę bylą Nr. e2-l 18-433/2019 būtų nepagrįstai vilkinamas civilinės bylos nagrinėjimas, būtų pažeisti proceso operatyvumo ir civilinės bylos nepertraukiamo nagrinėjimo principai.

6220.

63VĮ Registrų centras atsiliepime nurodė, kad nepasisako dėl pateikto atskirojo skundo argumentų ir reikalavimų pagrįstumo, kadangi šie argumentai nesusiję su atsakovės, kaip Nekilnojamojo turto kadastro ir Nekilnojamojo turto registro tvarkytojo, teisėmis ir pareigomis bei jų vertinimu skundžiamoje teismo nutartyje. Atskirąjį skundą prašome nagrinėti teismo nuožiūra.

64IV.

65Apeliacinės instancijos teismo nustatytos bylos aplinkybės, teisiniai argumentai ir išvados

6621.

67Bylos nagrinėjimo apeliacine tvarka ribas sudaro apeliacinio (atskirojo) skundo faktinis ir teisinis pagrindas bei absoliučių teismo procesinio sprendimo negaliojimo pagrindų nebuvimo patikrinimas (CPK 320 straipsnio 1 dalis). Nagrinėjant atskiruosius skundus taikomos taisyklės, reglamentuojančios civilinį procesą apeliacinės instancijos teisme, išskyrus šio apeliacinio objekto nulemtus nagrinėjimo tvarkos ypatumus (CPK 338 straipsnis). Absoliučių teismo procesinio sprendimo negaliojimo pagrindų nenustatyta (CPK 320, 338 straipsniai).

6822.

69Atskirasis skundas paduotas dėl pirmosios instancijos teismo nutarties, kuria civilinė byla buvo sustabdyta. Taigi apeliacinio nagrinėjimo dalykas – patikrinimas, ar pirmosios instancijos teismas tinkamai taikė proceso teisės normas, reglamentuojančias civilinės bylos sustabdymo pagrindus, šioje byloje susiklosčiusios faktinės ir teisinės situacijos aplinkybėms.

7023.

71Nagrinėjamu atveju ieškovės kreipėsi į teismą su ieškiniu, kuriuo pripažinti negaliojančia 2009 m. rugpjūčio 11 d. pažymą Nr. (100)-11.22.342 apie statinio statybą, rekonstravimą, kapitalinį remontą be esminių nukrypimų nuo projekto; įpareigoti VĮ Registrų centrą išregistruoti iš Nekilnojamojo turto registro pastatą – sandėlį (unikalus Nr. ( - )); pripažinti negaliojančiu Nacionalinės žemės tarnybos prie Žemės ūkio ministerijos Vilniaus miesto skyriaus vedėjo 2015 m. kovo 5 d. įsakymą Nr. 49VĮ-266-(14.49.2) „Dėl valstybinės žemės sklypo ( - ) išnuomojimo UAB „Fucus“; pripažinti negaliojančia nuo sudarymo momento 2015 m. kovo 5 d. valstybinės žemės nuomos sutartį Nr. 49SŽN-60-(14.49.57), kuria UAB „Fucus“iš Lietuvos valstybės išsinuomojo 1,4717 ha kitos paskirties žemės sklypą, esantį ( - ). Atsakovė UAB „Fucus“ pateikė prašymą sustabdyti bylos nagrinėjimą. Vilniaus miesto apylinkės teismas 2019 m. balandžio 24 d. nutartimi UAB „Fucus“ prašymą tenkino ir bylą sustabdė iki bus išnagrinėtas administracinis ginčas pagal pareiškėjos UAB „Fucus“ skundą Valstybinei miškų tarnybai dėl 2019 m. sausio 21 d. Valstybinės miškų tarnybos direktoriaus sprendimo Nr. S-1901-78 panaikinimo. Apeliantė Vilniaus apygardos prokuratūra su minėta teismo nutartimi nesutinka, todėl atskiruoju skundu prašo ją panaikinti ir klausimą išspręsti iš esmės – prašymo dėl bylos sustabdymo netenkinti.

7224.

73CPK 163 straipsnio 1 dalies 3 punkte nustatyta, kad teismas privalo sustabdyti bylą, kai negalima nagrinėti tos bylos tol, kol bus išspręsta kita byla, nagrinėjama civiline, baudžiamąja ar administracine tvarka.

7425.

75Kasacinio teismo praktika dėl CPK 163 straipsnio 1 dalies 3 punkto aiškinimo yra suformuota. Joje išaiškinta, kad CPK 163 straipsnio 1 dalies 3 punkte nurodytu pagrindu galima sustabdyti civilinę bylą tik tada, kai nagrinėjamos bylos yra susijusios taip, kad kitoje byloje nustatyti faktai turės įrodomąją, prejudicinę ar privalomąją galią sustabdomai bylai (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo 2012 m. spalio 12 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-424/2012); teismui, siekiančiam išspręsti byloje pareikštą reikalavimą, reikalingi tam tikri faktai, kuriuos būtina nustatyti kitoje byloje, ir bylą nagrinėjantis teismas pats negali jų nustatyti (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo 2010 m. sausio 4 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-8/2010); kai tarp nagrinėjamos civilinės bylos ir teisinio rezultato kitoje neišnagrinėtoje byloje yra prejudicinis ar kitas tiesioginis teisinis ryšys, t. y. kai kitoje civilinėje byloje nustatyti faktai turės teisinę reikšmę priimant teismo sprendimą nagrinėjamoje byloje (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo 2006 m. kovo 29 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-238/2006) Jeigu teismas visus teisiškai reikšmingus faktus gali nustatyti nagrinėjamoje byloje, kai tarp bylų nėra prejudicinio ar kito tiesioginio teisinio ryšio, teismas neturi teisės sustabdyti bylos ir savo kompetencijos perkelti kitam teismui ar kitai institucijai. Tai, galima ar ne išnagrinėti civilinę bylą, kol neišspręsti su ja susiję klausimai kitoje nagrinėjamoje byloje, kiekvienu atveju nustato teismas, atsižvelgdamas į konkrečios bylos aplinkybes (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo 2011 m. balandžio 19 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-185/2011).

7626.

77Civilinės bylos sustabdymas neabejotinai reiškia ilgesnį teismo procesą, todėl šio procesinio instituto taikymui įstatymas nustato griežtas sąlygas (CPK 163-167 straipsniai). Teismų praktikoje pripažįstama, kad civilinės bylos sustabdymo paskirtis – pašalinti tam tikras objektyviai esančias įstatyme nurodytas kliūtis, nepriklausančias nei nuo dalyvaujančių byloje asmenų, nei nuo teismo valios, dėl kurių teismas negali išnagrinėti civilinės bylos (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo 2009 m. spalio 12 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-404/2009; 2009 m. rugsėjo 9 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-309/2009; 2008 m. balandžio 8 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-221/2008 ir kt.). Visuotinai pripažįstama, kad pagrįstas ir teisėtas bylos sustabdymas yra vienas iš procesinių teisinių garantų, užtikrinančių tinkamą asmenų teisių bei teisėtų interesų gynybą, kuo greitesnį teisinės taikos tarp ginčo šalių atkūrimą bei proceso koncentruotumo ir ekonomiškumo principų įgyvendinimą.

7827.

79Nagrinėjamu atveju apeliantė teigia, kad teismas neturėjo pagrindo privalomai stabdyti bylos nagrinėjimą, nes administracinis ginčas nėra nagrinėjimas ir nežinia ar bus nagrinėjimas teisme. Apeliacinės instancijos teismas su tokia apeliantės pozicija nesutinka. Pažymėtina, kad skundžiamos nutarties priėmimo metu, tarp UAB „Fucus“ ir Valstybinės miškų tarnybos kilęs ginčas jau buvo nagrinėjamas administracine tvarka Lietuvos administracinių ginčų komisijoje. Be to, Lietuvos administracinių ginčų komisija 2019 m. gegužės 2 d. priėmė sprendimą, kuriuo pareiškėjos UAB „Fucus“ skundą atmetė, o UAB „Fucus“ dėl šio sprendimo panaikinimo 2019 m. birželio 3 d. pateikė skundą Regionų apygardos administracinio teismo Kauno rūmams, kur buvo užvesta administracinė byla. Taigi, atmestinas kaip nepagrįstas ieškovės argumentas, kad administracinis ginčas nėra nagrinėjamas teisme ir dėl to negali būti privalomai stabdoma ši civilinė byla.

8028.

81Kitą vertus, sutiktina su pirmosios instancijos nutarties motyvu, jog byloje įrodytas administracinės bylos prejudicinis ryšys sprendžiama ginčui. Atkreiptinas dėmesys į tai, kad šioje civilinėje byloje iš esmės nagrinėjamas klausimas dėl valstybinės žemės nuomos sutarties teisėtumo, t. y. ar valstybinės žemės sklypas išnuomotas UAB „Fucus“ ne aukciono tvarka yra užstatytas UAB „Fucus“ nuosavybės teise priklausančiu pastatu, kuriam eksploatuoti reikalingas šis žemės sklypas. Tai reiškia, kad teisingam šios bylos išsprendimui svarbu nustatyti ar ginčo sklype, kuris yra išnuomotas yra UAB „Fucus“ statiniai. Tuo tarpu administraciniame ginče pagal UAB „Fucus“ skundą dėl Valstybinės miškų tarnybos direktoriaus sprendimo, kuriuo nuspręsta patikslinti Lietuvos Respublikos miškų valstybės kadastro duomenis, priskiriant miško plotui 1,0789 ha teritoriją – Vilniaus miesto miškų ( - ) girininkijos 21 kvadrato 32 kasacinį sklypą. Šio žemės sklypo teritorija patenka į UAB „Fucus“ išnuomoto 1,4717 ha ploto valstybinės žemės sklypo teritoriją dėl, dėl kurios ginčas yra kilęs civilinėje byloje Nr. e2-188-433/2019. Be to, administracinio ginčo išsprendimas, priešingai nei nurodo apeliantė, gali turėti reikšmės nagrinėjai civilinei bylai, nes bus nustatytos šiai bylai reikšmingos aplinkybės, t. y. ar ginčo žemės sklypas yra statinių. Taigi, darytina išvada, kad nagrinėjamu atveju yra prejudicinis ryšys tarp nagrinėjamos civilinės bylos e2-118-433/2019 ir administraciniame ginče pagal UAB „Fucus“ skundą dėl Valstybinės miškų tarnybos direktoriaus 2019 m. sausio 21 d. sprendimo panaikinimo nagrinėjamų aplinkybių.

8229.

83Kiti atskirajame skunde nurodyti argumentai nėra reikšmingi pirmosios instancijos teismo nutarties teisėtumui ir pagrįstumui, todėl dėl jų apeliacinės instancijos teismas nepasisako.

8430.

85Atsižvelgiant į išdėstytas aplinkybes, darytina išvada, kad atskirasis skundas nesudaro pagrindo pirmosios instancijos teismo nutarčiai dėl bylos sustabdymo panaikinti. Pirmosios instancijos teismas skundžiamoje nutartyje tinkamai įvertino nagrinėjamos bylos ir administracinio ginčo aplinkybes, pagrįstai sustabdė civilinės bylos nagrinėjimą ir todėl ši nutartis paliktina galioti.

86Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso 336, 338, 339 straipsniais,

87teismas

Nutarė

88Atskirąjį skundą atmesti.

89Palikti Vilniaus miesto apylinkės teismo 2019 m. balandžio 24 d. nutartį nepakeistą.

90Ši nutartis įsiteisėja nuo jos priėmimo dienos.

Proceso dalyviai
Ryšiai
1. Vilniaus apygardos teismo Civilinių bylų skyriaus teisėja Rūta... 2. teismo posėdyje apeliacine rašytinio proceso tvarka išnagrinėjo ieškovės... 3. Teismas, išnagrinėjęs civilinę bylą,... 4. I. Ginčo esmė... 5. 1.... 6. Ieškovė Vilniaus apygardos prokuratūros viešojo intereso gynimo skyriaus... 7. 2.... 8. Ieškinyje nurodoma, kad UAB „Fucus“ išsinuomotame valstybinės žemės... 9. 3.... 10. Atsakovė UAB „Fucus“ nesutiko su ieškiniu ir prašė jį atmesti.... 11. 4.... 12. Atsakovė Nacionalinė žemės tarnyba prie Žemės ūkio ministerijos... 13. 5.... 14. Atsakovė VĮ „Registrų centras“ pateiktame atsiliepime į ieškinį... 15. 6.... 16. Tretieji asmenys Valstybinė miškų tarnyba, Valstybinė teritorijų planavimo... 17. 7.... 18. Atsakovė UAB „Fucus“ prašė šią civilinę bylą sustabdyti dviem... 19. 8.... 20. Ieškovė prašė prašymus dėl bylos sustabdymo atmesti. Nurodė, kad nėra... 21. 9.... 22. Atsakovė Nacionalinės žemės tarnybos prie Žemės ūkio ministerijos... 23. 10.... 24. Atsakovė VĮ „Registrų centras“ atstovė prašė prašymą spręsti... 25. II. Pirmosios instancijos teismo nutarties esmė... 26. 11.... 27. Vilniaus miesto apylinkės teismas 2019 m. balandžio 24 d. nutartimi sustabdė... 28. 12.... 29. Nustatė, kad Lietuvos Respublikos aplinkos ministerijos valstybinė miškų... 30. 13.... 31. Atsižvelgdamas į tai kas išdėstyta, pirmosios instancijos teismas darė... 32. III.... 33. Atskirojo skundo ir atsiliepimo į atskirąjį skundą argumentai... 34. 14.... 35. Apeliantė Vilniaus apygardos prokuratūra atskiruoju skundu prašė panaikinti... 36. 15.... 37. Atskirasis skundas grindžiamas žemiau nurodytais argumentais:... 38. 15.1... 39. Aplinkybė, jog Lietuvos administracinių ginčų komisijoje nagrinėjamas UAB... 40. 15.2... 41. Vilniaus miesto apylinkės teismo nagrinėjamoje civilinėje byloje... 42. 15.3... 43. Civilinėje byloje ir Lietuvos administracinių ginčų komisijoje nagrinėjami... 44. 16.... 45. UAB „Fucus“ atsilipime prašė palikti Vilniaus miesto apylinkės teismo... 46. 17.... 47. Atsiliepimas grindžiamas žemiau nurodytais argumentais:... 48. 17.1.... 49. Lietuvos administracinių ginčų komisijoje pareiškėjos skundo pagrindu... 50. 17.2.... 51. Klausimas, ar ginčo žemės sklype yra statinių, sudaro abiejų bylų... 52. 17.3.... 53. Administracinėje byloje vertinamos aplinkybės šioje civilinėje byloje... 54. 18.... 55. Nacionalinės žemės tarnybos prie Žemės ūkio ministerijos Vilniaus miesto... 56. 19.... 57. Atsiliepimas grindžiamas žemiau nurodytais argumentais:... 58. 19.1.... 59. Nagrinėjamoje civilinėje byloje yra sprendžiamas klausimas dėl valstybinės... 60. 19.2.... 61. Civilinėje byloje ir Lietuvos administracinių ginčų komisijoje nagrinėjami... 62. 20.... 63. VĮ Registrų centras atsiliepime nurodė, kad nepasisako dėl pateikto... 64. IV.... 65. Apeliacinės instancijos teismo nustatytos bylos aplinkybės, teisiniai... 66. 21.... 67. Bylos nagrinėjimo apeliacine tvarka ribas sudaro apeliacinio (atskirojo)... 68. 22.... 69. Atskirasis skundas paduotas dėl pirmosios instancijos teismo nutarties, kuria... 70. 23.... 71. Nagrinėjamu atveju ieškovės kreipėsi į teismą su ieškiniu, kuriuo... 72. 24.... 73. CPK 163 straipsnio 1 dalies 3 punkte nustatyta, kad teismas privalo sustabdyti... 74. 25.... 75. Kasacinio teismo praktika dėl CPK 163 straipsnio 1 dalies 3 punkto aiškinimo... 76. 26.... 77. Civilinės bylos sustabdymas neabejotinai reiškia ilgesnį teismo procesą,... 78. 27.... 79. Nagrinėjamu atveju apeliantė teigia, kad teismas neturėjo pagrindo... 80. 28.... 81. Kitą vertus, sutiktina su pirmosios instancijos nutarties motyvu, jog byloje... 82. 29.... 83. Kiti atskirajame skunde nurodyti argumentai nėra reikšmingi pirmosios... 84. 30.... 85. Atsižvelgiant į išdėstytas aplinkybes, darytina išvada, kad atskirasis... 86. Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso 336, 338, 339... 87. teismas... 88. Atskirąjį skundą atmesti.... 89. Palikti Vilniaus miesto apylinkės teismo 2019 m. balandžio 24 d. nutartį... 90. Ši nutartis įsiteisėja nuo jos priėmimo dienos....