Byla I-509-580/2014
Dėl neturtinės žalos atlyginimo

1Vilniaus apygardos administracinio teismo teisėja Jūra Marija Strumskienė, dalyvaujant atsakovo atstovei Donatai Kračkienei, viešame teismo posėdyje išnagrinėjo administracinę bylą pagal pareiškėjo I. P. skundą atsakovui Lietuvos valstybei, atstovaujamai Vilniaus pataisos namų, trečiajam suinteresuotam asmeniui Pravieniškių VĮ prie pataisos namų, dėl neturtinės žalos atlyginimo.

2Teisėja, išnagrinėjusi bylą,

Nustatė

3Pareiškėjas I. P. prašo priteisti 348 Lt turtinės žalos ir 10 000 Lt neturtinės žalos atlyginimą.

4Paaiškino, kad jam atliekant laisvės atėmimo bausmę Vilniaus pataisos namuose, buvo atliktas tarnybinis patikrinimas, kurio 2012-10-08 išvadoje Nr. 33-201 nurodyta, jog I. P. kartu su nuteistuoju E. M. metalo apdirbimo cecho 3-ojo aukšto pagalbinėje patalpoje, neva išėmę lango stiklo blokelius ir užlipę ant stogo paimdavo jiems permestus paketus su draudžiamais daiktais – mobiliojo ryšio telefonais ir medikamentais, kuriuos vėliau platindavo nuteistiesiems. Tvirtina, kad šis kaltinimas yra visiškai nepagrįstas, kadangi darbo zonoje dirbo antrame aukšte, o inkriminuojami nusižengimai buvo vykdomi pareiškėjui fiziškai neprieinamoje vietoje, jam nežinomu laiku, I. P. dalyvavimas šiuose veiksmuose nebuvo nustatytas. Pažymėjo, kad nebuvo nustatytas nei vienas asmuo, kuriam pareiškėjas neva būtų platinęs telefonus ar medikamentus.

5Nurodė, kad iki šių įvykių, per ilgą bausmes atlikimo laiką, nė karto nebuvo prasižengęs, kadangi tuo metu buvo nagrinėjamas jo lygtinio paleidimo klausimas. Tvirtina, kad ši situacija yra sumodeliuota pataisos namų administracijos ir keleto nuteistųjų, kurie suinteresuoti, kad pareiškėjas būtų atleistas iš darbo, o jie užimtų I. P. darbo vietą.

6Tarnybinio patikrinimo dėl nuteistojo E. M., kurio išvadą patvirtino Vilniaus pataisos namų direktorius A. I., nurodoma, jog šios įstaigos vidaus tyrimų skyriaus pareigūnai gavo Apsaugos ir priežiūros skyriaus prižiūrėtojo T. G. tarnybinį pranešimą Nr. 136, kuriame nurodyta, kad 2012-09-15 apie 16 val. gamybinėje zonoje 3-ojo aukšto patalpose ne darbo metu pastebėtas ir sulaikytas nuteistasis E. M.. 2012-09-19 buvo gautas pataisos namų budinčiojo padėjėjo K. T. (K. T.) pranešimas Nr. 143, kuriame nurodoma, kad 2012-09-19 apie 14 val. 3-oio aukšto gamybinės zonos metalo apdirbimo cecho patalpose atlikta neplaninė krata, kurios metu E. M. pateikė raktus nuo dviejų gamybinių patalpų. Patikrinus raktus, vienas iš jų tiko ir nuo trečios gamybinės patalpos. 2012-09-24 protokole Nr. 51-1-1824 nurodyta, kad 2012-09-24 apie 14 val. 3-ojo aukšto gamybinėje zonoje 3-iajame aukšte, metalo apdirbimo ceche kratos metu aptiktos dvi dėžutės su medikamentais bei čiužiniais paslėpti stiklo blokeliai, kurie buvo išimti iš sienos. Tyrimo metu E. M. pripažino, kad išėmė blokelius, jog galėtų išlipti ant stogo ir paimti permestus paketus su draudžiamais daiktais. Tuo tarpu pareiškėjo dalyvavimas nenustatytas, tačiau jis vis tiek buvo atleistas iš darbo.

7Vilniaus pataisos namų tarnybinio patikrinimo išvadą Nr. 33-201 2012-1 apskundė Kalėjimų departamentui prie Teisingumo ministerijos, kuris 2012-11-23 pateikė atsakymą Nr. 2S-5539, kad jokių pažeidimų pareigūnai nepadarė. Mano, kad Kalėjimų departamento prie Teisingumo ministerijos išvada yra formali, kadangi nebuvo apklaustas nė vienas asmuo, neaišku kokiais dokumentais grindžiamas sprendimas.

8Atleidus iš darbo iš pareiškėjo atimta teisė pagal Pataisos įstaigos vidaus tvarkos taisyklių 131 punktą vystyti gebėjimus, užsidirbti lėšų pragyvenimui. Jis negalėjo pataisos namuose esančioje parduotuvėje įsigyti pirmojo būtinumo prekių. Tokiu būdu apribotos galimybės stiprinti socialinius ryšius su artimaisiais. Taip pat suvaržyta teisė būti anksčiau laiko lygtinai paleistam iš laisvės atėmimo vietos, kadangi Bausmių vykdymo kodekso (toliau - BVK) 9 straipsnis numato, jog sprendžiant priešlaikinio paleidimo klausimą atsižvelgiama į elgesį bausmės atlikimo metu. nustatytų pareigų ir draudimų laikymąsi, požiūrį į darbą. Tai sutinkamai su BVK 157 ir 164 straipsniais yra pagrindas netaikyti lygtinio paleidimo.

9Dėl nepagrįsto atleidimo pareiškėjas yra sugniuždytas psichologiškai, todėl kreipėsi į gydytojus. Pareiškėjo vidutinis darbo užmokestis per mėnesį sudarė 116 Lt. Kadangi nedirbo spalio, lapkričio, gruodžio mėnesiais, patyrė 348 Lt turtinę žalą bei 10 000 Lt neturtinę žalą dėl neteisėtų pareigūnų veiksmų.

10Pareiškėjas į teismo posėdį neatvyko, teismo šaukimas įteiktas, telefonu pranešta, kad išvykęs į užsienį, bet gyvenamoji vieta nenurodyta. Kadangi kitas gyvenamosios vietos adresas nepraneštas, pareiškėjas laikomas informuotu tinkamai sutinkamai su Administracinių bylų teisenos įstatymo 77 straipsnio 1 dalimi. Pareiškėjo atstovui teismo šaukimas išsiųstas advokatų kontoros adresu.

11Atsakovo Lietuvos valstybės, atstovas Vilniaus pataisos namai, prašė skundą atmesti kaip nepagrįstą. Atsakovas paaiškino, kad skundu pareiškėjas nesutinka su Vilniaus pataisos namų direktoriaus 2012-10-08 patvirtinta tarnybinio tyrimo išvada „Dėl nuteistojo E. M. elgesio“ Nr. 33-201, kurioje pasiūlyta nuteistąjį I. P. neišleisti į gamybinę zoną, siekiant išvengti draudžiamų daiktų patekimo į pataisos įstaigą. Paaiškino, kad 2012-09-15 Vilniaus pataisos namų administracija gavo Apsaugos ir priežiūros skyriaus pareigūno T. G. tarnybinį pranešimą Nr. 136 dėl nuteistojo E. M. drausmės pažeidimo. 2012-09-19 Apsaugos ir priežiūros skyriaus pareigūnas K. T. Vilniaus pataisos namų direktoriui pateikė tarnybinį pranešimą Nr. 163 dėl atliktos neplaninės kratos 3-iojo aukšto gamybinės zonos metalo apdirbimo cecho patalpose. 2012-09-24 tose pat patalpose neplaninę kratą atliko Vidaus tyrimo skyriaus pareigūnai, kratos rezultatai užfiksuoti 2012-09-24 protokole Nr. 51-1-1824 ir 2012-09-25 protokole Nr. 144. Atliekant tarnybinį tyrimą dėl nuteistojo E. M. nuteistųjų rašytiniuose paaiškinimuose I. P. įvardijamas dalyviu, organizavusiu draudžiamų daiktų patekimą į pataisos įstaigą. Tarnybinio tyrimo metu buvo nustatyta, kad nuteistieji E. M. ir I. P. metalo apdirbimo ceche 3-ajame aukšte pagalbinėje patalpoje, išėmę stiklo blokelius ir užlipę ant stogo, imdavo jiems permestus paketus su draudžiamais daiktais – telefonais ir medikamentais, kuriuos vėliau platino nuteistųjų tarpe. Pravieniškių valstybės įmonės prie pataisos namų direktorius remdamasis 2012-10-08 patvirtinta tarnybinio tyrimo išvada „Dėl nuteistojo E. M. elgesio“ Nr. 33-201 atleido nuteistąjį I. P. iš Vilniaus filialo surinkėjo laikininko pareigų. Laiko, kad pareiškėjo palikimas darbo vietoje prieštarautų nuteistųjų įtraukimo tikslui.

12Nurodė, kada pareiškėjas nepateikė įrodymų ir paaiškinimų dėl jam padarytos žalos pasireiškimo, nenurodė priežastini ryšio tarp tariamos žalos ir Vilniaus pataisos namų administracijos neteisėtų veiksmų. Atsakovo nuomone, pareiškėjo teisių Vilniaus pataisos namų administracija nepažeidė ir jokios žalos jam nepadarė.

13Pravieniškių VĮ atsiliepimo nepateikė, atstovas į posėdį neatvyko, teismo šaukimas įteiktas.

14Skundas atmestinas.

15Bylos duomenimis nustatyta, kad Vilniaus pataisos namų direktorius patvirtino 2012-10-08 tarnybinio tyrimo išvadą „Dėl nuteistojo E. M. elgesio“ Nr. 33-201 (b. l. 8-9), kurioje pasiūlyta nubausti nuteistąjį E. M. už BVK 1-ojo priedo 9 punkto, 110 straipsnio 1 dalies 1 punkto bei Vidaus tvarkos taisyklių 73.11 punkto pažeidimą (nesilaikymas vaistų civilinės apyvartos draudimo, lankymasis patalpose, kuriose nedirba ir negyvena) bei nuteistųjų E. M. ir I. P. neišleisti į gamybinę zoną, siekiant išvengti draudžiamų daiktų patekimo į pataisos įstaigą. Tarnybinio tyrimo metu buvo nustatyta, kad nuteistieji E. M. ir I. P. metalo apdirbimo ceche 3-iame aukšte pagalbinėje patalpoje, išėmę stiklo blokelius ir užlipę ant stogo, imdavo jiems permestus paketus su draudžiamais daiktais, t. y. telefonais ir medikamentais, kuriuos platino nuteistųjų tarpe. Tyrimo metu buvo remtasi 2012-09-15 Apsaugos ir priežiūros skyriaus pareigūno T. G. tarnybiniu pranešimu Nr. 136, kuriame pažymėta, kad 2012-09-15 apie 16.00 val. gamybos zonos 3-iojo aukšto patalpose pastebėtas ir sulaikytas nuteistasis E. M., kuriam ten draudžiama lankytis (b. l. 10). 2012-09-19 Apsaugos ir priežiūros skyriaus pareigūnas K. T. Vilniaus pataisos namų direktoriui pateikė tarnybinį pranešimą Nr. 163 dėl atliktos neplaninės kratos 3-iojo aukšto gamybinės zonos metalo apdirbimo cecho patalpose, kurios metu iš E. M. paimti raktai nuo trejų pagalbinių patalpų (b. l. 11). 2012-09-24 tose pat patalpose neplaninę kratą atlikusių Vidaus tyrimo skyriaus pareigūnų, kratos rezultatus fiksuojančiuose 2012-09-24 protokole Nr. 51-1-1824 ir 2012-09-25 protokole Nr. 144 pažymėta, kad metalo apdirbimo ceche 3-iajame aukšte rastos dvi dėžutės su medikamentais bei pastebėti čiužiniais užkrauti stiklo blokeliai, kurie įdėti tik dėl vaizdo. Išėmus šiuos blokelius per angą galima patekti ant gamybinio pastato stogo (b. l. 12, 13). E. M. 2012-09-24 paaiškinime (b. l. 16-18) pripažįstama, kad stiklo blokelius išėmė, o kartu ir permetamus paketus surinkdavo kartu su I. P.. Tai, kad I. P. veikė kartu su E. M. pažymėta ir kitų nuteistųjų paaiškinimuose (b. l. 20, 21, 23).

16Pravieniškių valstybės įmonės prie pataisos namų direktorius remdamasis 2012-10-08 patvirtinta tarnybinio tyrimo išvada „Dėl nuteistojo E. M. elgesio“ Nr. 33-201 atleido nuteistąjį I. P. iš Vilniaus filialo surinkėjo laikininko pareigų (a. b. I-1421-331/2013, l. 43). Atsakydamas į pareiškėjo skundą Kalėjimų departamentas prie Teisingumo ministerijos 2012-11-02 rašte Nr. 2S-5017 pažymėjo, kad pareiškėjas 2012-10-09 Vilniaus pataisos namų direktoriaus įsakymu buvo atleistas pagrįstai, nes pataisos namų įstaiga, spręsdama nuteistųjų įdarbinimo klausimus, turi vadovautis ne tik jų prašymais ir resocializacijos tikslais, bet ir įstaigos saugumo ir režimo užtikrinimo interesais (a. b. I-1421-331/2013, l. 47).

17Reikalavimai dėl žalos atlyginimo pagal savo pobūdį yra civilinio pobūdžio, žalos atlyginimo teisinius santykius reglamentuoja Civilinis kodeksas (toliau – CK), tačiau dalies reikalavimų nagrinėjimą įstatymas priskiria administracinio teismo kompetencijai. Administracinių bylų teisenos įstatymo 15 straipsnio 1 dalies 3 punkte nustatyta, kad administraciniai teismai sprendžia bylas dėl žalos, atsiradusios dėl viešojo administravimo subjektų neteisėtų veiksmų, atlyginimo (CK 6.271 straipsnis). Valstybės ir savivaldybės pareiga atlyginti žalą (viešoji atsakomybė) pagal CK 6.271 straipsnio nuostatas kyla dėl valstybės ir savivaldybės valdžios institucijų neteisėtų aktų, nepaisant konkretaus valstybės tarnautojo ar kito valstybės valdžios institucijos darbuotojo kaltės. Civilinei atsakomybei atsirasti paprastai yra būtinos keturios sąlygos: neteisėti veiksmai (CK 6.246 straipsnis), priežastinis ryšys tarp neteisėtų veiksmų ir žalos (CK 6.247 straipsnis), teisės pažeidėjo kaltė (CK 6.248 straipsnis) ir teisės pažeidimu padaryta žala (CK 6.249 straipsnis), tačiau CK 6.271 straipsnyje nustatyta viešoji atsakomybė atsiranda esant trims sąlygoms: neteisėtiems veiksmams ar neveikimui, žalai ir priežastiniam ryšiui tarp neteisėtų veiksmų (neveikimo) ir žalos. Vadinasi, reikalavimas dėl žalos atlyginimo (tiek turtinės, tiek neturtinės) gali būti patenkinamas nustačius neteisėtus pareiškėjo nurodytos valdžios institucijos veiksmus, žalos pareiškėjui padarymo faktą ir priežastinį ryšį tarp minėtos institucijos neteisėtų veiksmų ir atsiradusios žalos. Pagrindinis viešosios atsakomybės elementas – neteisėti veiksmai, kurių buvimas arba nebuvimas iš esmės lemia, ar tikslinga byloje vertinti likusias sąlygas.

18Valstybės civilinė atsakomybė atsiranda tada, kai valdžios institucijų darbuotojai neveikė taip, kaip pagal įstatymus šios institucijos ar jų darbuotojai privalėjo veikti. Šioje byloje pareiškėjo reikalavimas dėl neturtinės žalos atlyginimo gali būti tenkinamas tik nustačius jo nurodytos institucijos – Vilniaus pataisos namų – neteisėtus veiksmus, neturtinės žalos padarymo faktą ir priežastinį ryšį tarp neteisėtų veiksmų ir atsiradusios žalos, nesvarbu, ar nustatomas turtinės žalos padarymo faktas.

19Laisvės atėmimo bausmę atliekančių nuteistųjų darbą reglamentuoja Bausmių vykdymo kodekso XI skyriaus antrasis skirsnis. Nuteistųjų įtraukimas į darbą reglamentuotas Bausmių vykdymo kodekso 125 straipsnyje. Šio straipsnio 1, 3, 8 dalyse numatyta, kad pataisos įstaigos administracija privalo užtikrinti, kad nuteistieji būtų įtraukiami į darbą atsižvelgiant į jų darbingumą ir, kiek galima, į turimą specialybę. Nuteistiesiems darbą parenka pataisos įstaigos administracija, atsižvelgdama į laisvas pareigas ir darbo vietas. Pataisos įstaigų ir valstybės įmonių prie pataisos įstaigų gamybinė ūkinė veikla privalo tarnauti tik pagrindiniam tikslui – išmokyti nuteistąjį gyvenimo tikslų siekti teisėtais būdais ir priemonėmis. Teisės aktai pataisos namams nenustato imperatyvios pareigos įtraukti visus nuteistuosius į darbo sąrašus, tai patvirtinta Bausmių vykdymo kodekso 125 straipsnio 3 dalyje, o taip pat Pataisos įstaigų vidaus tvarkos taisyklių XXI skyriuje „Nuteistųjų darbas“. Kadangi Bausmių vykdymo kodekso 142 straipsnyje, nustatančiame nuteistiesiems skiriamų nuobaudų rūšis, nenumatytas gamybinės veiklos nutraukimas, tai negali būti laikoma nuobauda. Pataisos namai be pareigų nuteistiesiems kartu turi ir įpareigojimus užtikrinti, kad laisvės atėmimo bausmės atlikimo metu būtų laikomasi būtinų taisyklių, tame tarpe ir draudžiančių nuteistiesiems turėti Bausmių vykdymo kodekse išvardintus daiktus. Tarnybinio tyrimo išvadoje, tyrimo metu surinktuose pareigūnų ir nuteistųjų paaiškinimuose buvo nustatytas faktas, kad pareiškėjas buvo susijęs su draudžiamų daiktų patekimo į pataisos namų teritoriją organizavimu. Šios aplinkybės buvo patvirtintos ir byloje apklaustų liudytojų K. T., T. G. ir E. M. parodymais. Taigi, pataisos namų administracija privalėjo imtis priemonių užkardyti tokiai veiklai kelią. Kadangi kambarys, nuo kurio raktą turėjo E. M., ir per kurio sienoje išimtus stiklo blokelius buvo patenkama ant stogo tikslu surinkti permetamus paketus, buvo gamybinės zonos teritorijoje III aukšte, tai atsakovo veiksmai uždrausti pareiškėjui patekti į gamybinę zoną yra tinkami ir adekvatūs vykdant pareigą užkardyti draudžiamų daiktų patekimui į pataisos namų teritoriją. Šios pareigos vykdymas yra svarbesnė vertybė užtikrinant saugią pataisos namų aplinką nei pareiškėjo teisės į darbą realizavimas, kurią jis naudojo priešingai tinkamam laisvės atėmimo bausmės atlikimui.

20Taip pat byloje nėra jokių įrodymų dėl pareiškėjui padarytos neturtinės žalos. Kadangi pareiškėjas teisę į darbą išnaudojo įstatymu draudžiamų poreikių tenkinimui, tai jis turėjo suprasti, kad tokia veikla veda prie jam suteiktos teisės praradimo, o kartu ir prie pergyvenimų, kuriuos reikės išgyventi praradus jam reikšmingą teisę. Kaip matyti iš to, jog pareiškėjas buvo paleistas iš Vilniaus pataisos namų, teisės į darbą atėmimas neįtakojo jo lygtinio paleidimo.

21Remdamasis byloje nustatytomis faktinėmis aplinkybėmis ir išdėstytais argumentais, teismas konstatuoja, kad Vilniaus pataisos namų darbuotojai nepadarė jokių priešingų teisei veiksmų (arba neveikimo). Byloje taip pat nėra jokių duomenų, jog dėl teisės į darbą praradimo galėjo pablogėti pareiškėjo savijauta. Dėl nurodytų priežasčių nėra pagrindo atsirasti civilinei atsakomybei, todėl nėra jokio teisinio pagrindo pareiškėjo naudai iš Lietuvos valstybės priteisti turtinės ir neturtinės žalos atlyginimą. I. P. skundas atmestinas (Administracinių bylų teisenos įstatymo 88 straipsnio 1 punktas).

22Teismas, vadovaudamasis Administracinių bylų teisenos įstatymo 85–88 straipsniais,

Nutarė

23Skundą atmesti.

24Sprendimas per keturiolika dienų nuo paskelbimo dienos gali būti skundžiamas apeliacine tvarka Lietuvos vyriausiajam administraciniam teismui, paduodant skundą šiam teismui arba per Vilniaus apygardos administracinį teismą.

Proceso dalyviai
1. Vilniaus apygardos administracinio teismo teisėja Jūra Marija... 2. Teisėja, išnagrinėjusi bylą,... 3. Pareiškėjas I. P. prašo priteisti 348 Lt turtinės žalos ir 10 000 Lt... 4. Paaiškino, kad jam atliekant laisvės atėmimo bausmę Vilniaus pataisos... 5. Nurodė, kad iki šių įvykių, per ilgą bausmes atlikimo laiką, nė karto... 6. Tarnybinio patikrinimo dėl nuteistojo E. M., kurio išvadą patvirtino... 7. Vilniaus pataisos namų tarnybinio patikrinimo išvadą Nr. 33-201 2012-1... 8. Atleidus iš darbo iš pareiškėjo atimta teisė pagal Pataisos įstaigos... 9. Dėl nepagrįsto atleidimo pareiškėjas yra sugniuždytas psichologiškai,... 10. Pareiškėjas į teismo posėdį neatvyko, teismo šaukimas įteiktas, telefonu... 11. Atsakovo Lietuvos valstybės, atstovas Vilniaus pataisos namai, prašė skundą... 12. Nurodė, kada pareiškėjas nepateikė įrodymų ir paaiškinimų dėl jam... 13. Pravieniškių VĮ atsiliepimo nepateikė, atstovas į posėdį neatvyko,... 14. Skundas atmestinas.... 15. Bylos duomenimis nustatyta, kad Vilniaus pataisos namų direktorius patvirtino... 16. Pravieniškių valstybės įmonės prie pataisos namų direktorius remdamasis... 17. Reikalavimai dėl žalos atlyginimo pagal savo pobūdį yra civilinio... 18. Valstybės civilinė atsakomybė atsiranda tada, kai valdžios institucijų... 19. Laisvės atėmimo bausmę atliekančių nuteistųjų darbą reglamentuoja... 20. Taip pat byloje nėra jokių įrodymų dėl pareiškėjui padarytos neturtinės... 21. Remdamasis byloje nustatytomis faktinėmis aplinkybėmis ir išdėstytais... 22. Teismas, vadovaudamasis Administracinių bylų teisenos įstatymo 85–88... 23. Skundą atmesti.... 24. Sprendimas per keturiolika dienų nuo paskelbimo dienos gali būti skundžiamas...