Byla AS-63-440-08
Dėl sprendimo panaikinimo

1Lietuvos vyriausiojo administracinio teismo teisėjų kolegija, susidedanti iš teisėjų Romos Sabinos Alimienės (pranešėja), Stasio Gagio (kolegijos pirmininkas) ir Ričardo Piličiausko, teismo posėdyje rašytinio proceso tvarka išnagrinėjo atsakovo Druskininkų savivaldybės tarybos atskirąjį skundą dėl Vilniaus apygardos administracinio teismo 2008 m. liepos 1 d. nutarties administracinėje byloje pagal pareiškėjo A. V. visuomeninio maitinimo įmonės „Laima“ skundą atsakovui Druskininkų savivaldybės tarybai dėl sprendimo panaikinimo.

2Teisėjų kolegija

Nustatė

3I.

4Pareiškėjas A. V. visuomeninio maitinimo įmonė „Laima“ (toliau – pareiškėjas) skundu kreipėsi į Vilniaus apygardos administracinį teismą, prašydamas panaikinti atsakovo Druskininkų savivaldybės tarybos (toliau – ir atsakovas) 2007 m. kovo 27 d. sprendimą Nr. Tl‑79 „Dėl prekybos alkoholiniais gėrimais“.

5Vilniaus apygardos administracinis teismas 2007 m. rugsėjo 20 d. sprendimu pareiškėjo skundą tenkino iš dalies ir panaikino Druskininkų savivaldybės tarybos 2007 m. kovo 27 d. sprendimo Nr. T1-79 2.1 punktą, kuriuo pareiškėjui buvo apribotas laikas prekiauti alkoholiniais gėrimais nuo 10.00 iki 24.00 val.

6Lietuvos vyriausiasis administracinis teismas, išnagrinėjęs atsakovo apeliacinį skundą, 2008 m. birželio 13 d. nutartimi paliko Vilniaus apygardos administracinio teismo 2007 m. rugsėjo 20 d. sprendimą nepakeistą, o atsakovo apeliacinį skundą atmetė.

7II.

8Pareiškėjas 2008 m. birželio 28 d. Vilniaus apygardos administraciniam teismui pateikė prašymą priteisti iš atsakovo Druskininkų savivaldybės tarybos su administracinės bylos nagrinėjimu teisme susijusias išlaidas – 3 540 Lt advokato pagalbai apmokėti už skundo surašymą ir atstovavimą administracinėje byloje ir 100 Lt žyminio mokesčio, viso 3 640 Lt.

9III.

10Vilniaus apygardos administracinis teismas 2008 m. liepos 1 d. nutartimi pareiškėjo prašymą patenkino iš dalies – priteisė pareiškėjui iš atsakovo Druskininkų savivaldybės tarybos pareiškėjo naudai 2 095 Lt.

11Teismas nutartyje nurodė, kad pareiškėjo patirtas išlaidas patvirtina 2007 m. balandžio 11 d. teisinių paslaugų sutartis ir mokėjimo pavedimas. Todėl, vadovaujantis Lietuvos Respublikos teisingumo ministro 2004 m. balandžio 2 d. įsakymu Nr. 1R-85 patvirtintomis Rekomendacijomis dėl civilinėse bylose priteistino užmokesčio už advokato ar advokato padėjėjo teikiamą teisinę pagalbą (paslaugas) maksimalaus dydžio (toliau – Rekomendacijos), pareiškėjui priteistinas 2 095 Lt išlaidų atlyginimas: už skundo surašymą – 1 800 Lt; už atstovavimą teismo posėdyje 2007 m. birželio 20 d. – 90 Lt ir 105 Lt už atstovavimą 2007 m. rugsėjo 10 d. teismo posėdyje; už sumokėtą žyminį mokestį – 100 Lt.

12IV.

13Atsakovas atskiruoju skundu prašo panaikinti Vilniaus apygardos administracinio teismo 2008 m. liepos 1 d. nutartį ir išspręsti bylinėjimosi išlaidų atlyginimo klausimą.

14Atsakovas nurodo, kad Rekomendacijų 2 bei 8 punktai nustato kriterijus, į kuriuos turi būti atsižvelgiama siekiant nustatyti priteistino užmokesčio už teikiamas teisines paslaugas maksimalius dydžius. Pabrėžia, kad nagrinėjamoje byloje priteistų atstovavimo išlaidų dydis yra nepagrįstai didelis, todėl prieštarauja Rekomendacijose įtvirtintiems kriterijams, teisingumo bei protingumo principams. Teismas, skaičiuodamas atlygintinų bylinėjimosi išlaidų dydį, taikė maksimalius dydžius, neatsižvelgdamas į Rekomendacijose įtvirtintus kriterijus – byla buvo nesudėtinga, teismo posėdžių trukmė neilga, teismas patenkino tik dalį pareiškėjo skundo, t. y. panaikino ne visą skundžiamą sprendimą, o tik jo dalį.

15Teisėjų kolegija

konstatuoja:

16V.

17Atskirasis skundas tenkintinas iš dalies.

18Administracinių bylų teisenos įstatymo (toliau – ABTĮ) 44 straipsnio 1 dalis numato, kad proceso šalis, kurios naudai priimtas sprendimas, turi teisę gauti iš kitos šalies savo išlaidų atlyginimą. Vadovaujantis ABTĮ 44 straipsnio 2 dalimi, tuo atveju, kai sprendimas priimtas pareiškėjo naudai, šis turi teisę reikalauti atlyginti sumokėtą žyminį mokestį, išlaidas dėl skundo (prašymo) surašymo ir padavimo, išlaidas susijusias su bylos nagrinėjimu, transporto išlaidas bei kitas išlaidas, numatytas šioje straipsnio dalyje. Vadovaujantis ABTĮ 44 straipsnio 6 dalimi, proceso šalis, kurios naudai priimtas sprendimas, turi teisę reikalauti atlyginti jai ir atstovavimo išlaidas. Šio straipsnio 6 dalyje nustatyta, kad atstovavimo išlaidų atlyginimo klausimas sprendžiamas Civilinio proceso kodekso (toliau – CPK) ir kitų teisės aktų nustatyta tvarka.

19CPK 98 straipsnio 1 dalyje numatyta, kad šaliai, kurios naudai priimtas sprendimas, teismas priteisia iš antrosios šalies išlaidas už advokato ar advokato padėjėjo, dalyvavusio nagrinėjant bylą, pagalbą, taip pat už pagalbą rengiant procesinius dokumentus bei teikiant konsultacijas. CPK 98 straipsnio 2 dalis nustato, kad tokios išlaidos, atsižvelgiant į konkrečios bylos sudėtingumą ir advokato ar advokato padėjėjo darbo ir laiko sąnaudas, yra priteisiamos ne didesnės, kaip yra nustatyta Teisingumo ministro kartu su Lietuvos advokatų tarybos pirmininku patvirtintose rekomendacijose dėl užmokesčio dydžio. Toks dydis nustatytas Rekomendacijose.

20Iš bylos medžiagos matyti, kad 2007 m. balandžio 18 d. pirmosios instancijos teismui pateiktas pareiškėjo skundas (b. l. 2 – 4), advokatas Laimontas Gasiūnas dalyvavo 2007 m. birželio 20 d. pirmosios instancijos teismo posėdyje, kuris vyko 30 minučių (b. l. 37 – 39) ir 2007 m. rugsėjo 10 d. teismo posėdyje, kuris vyko 40 minučių (b. l. 67 – 68) (pagal Rekomendacijų 9 punktą, 30 ir daugiau minučių laikoma kaip valanda). Advokato teisę atstovauti pareiškėjui patvirtina 2007 m. balandžio 11 d. atstovavimo sutartis (b. l. 126). Pareiškėjo turėtas išlaidas už advokato pagalbą pagrindžia 2007 m. birželio 29 d. mokėjimo nurodymas Nr. 193 (b. l. 127).

21Vadovaujantis Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2006 m. kovo 27 d. nutarimo Nr. 298 ,,Dėl minimaliojo darbo užmokesčio didinimo“ 1 punktu (Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2006 m. gruodžio 20 d. nutarimo Nr. 1301 redakcija), nuo 2007 m. sausio 1 d. patvirtinta minimalioji mėnesinė alga (toliau – MMA) buvo 600 Lt, o Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2007 m. birželio 6 d. nutarimu Nr. 543 ,,Dėl minimaliojo darbo užmokesčio didinimo“ patvirtinta MMA nuo 2007 m. liepos 1 d. buvo 700 Lt.

22Vadovaujantis Rekomendacijų 7, 8.2, 8.18 punktais, pirmosios instancijos teismas teisingai nustatė užmokesčio už advokato teikiamas teisines paslaugas maksimalius dydžius. Tačiau pažymėtina, jog Rekomendacijos nustato ne tik maksimalius priteistinus dydžius, tačiau kartu įtvirtina priteistino užmokesčio už teisines paslaugas dydžio nustatymo kriterijus (2 p.), tarp kurių yra ir bylos sudėtingumas, teisinių paslaugų kompleksiškumas, sprendžiamų teisinių klausimų naujumas ir kita. Be to, visais atvejais nagrinėjant klausimą dėl išlaidų, susijusių su bylos nagrinėjimu teisme, priteisimo, turi būti atsižvelgiama į teisingumo ir protingumo kriterijus. Įvertinus bylos sudėtingumą, surašyto skundo apimtį (skundas nedidelės apimties) bei turinį, laikytina, jog pareiškėjui priteista 1 800 Lt užmokesčio už skundo surašymą suma yra per didelė, ir ši suma turėtų būti sumažinta iki 1 500 Lt.

23Teismo pareiškėjui priteista 90 Lt ir 105 Lt užmokesčio už advokato dalyvavimą teismo posėdžiuose suma atitinka minėtų Rekomendacijų 7 bei 8.18 punktų nuostatas ir ji pareiškėjui galėtų būti priteista visa.

24Taigi, pareiškėjui šiuo atveju iš viso galėtų būti priteista 1 695 Lt (1 500 Lt + 90 Lt + 105 Lt) išlaidų advokato pagalbai apmokėti. Tačiau visa ši suma pareiškėjui galėtų būti priteista, jeigu skundo reikalavimai šioje byloje būtų buvę patenkinti visiškai. Kadangi teismo sprendimu skundas buvo patenkintas tik iš dalies, teismas panaikino ne visą Druskininkų savivaldybės tarybos 2007 m. kovo 27 d. sprendimą Nr. T1-79, kaip prašė pareiškėjas, o tik šio sprendimo 2.1 punktą, todėl minėta 1 695 Lt išlaidų advokato pagalbai apmokėti suma mažintina ir, atsižvelgiant į patenkintų skundo reikalavimų dalį, pareiškėjui priteistina 1 000 Lt išlaidų advokato pagalbai apmokėti.

25Pareiškėjui maksimaliai iš atsakovo galėtų būti priteistas 100 Lt žyminis mokestis, tačiau, atsižvelgiant į patenkintų skundo reikalavimų dalį, ši suma mažintina ir pareiškėjui priteistina 60 Lt žyminio mokesčio.

26Atsižvelgiant į išdėstytus argumentus, skundžiama pirmosios instancijos teismo nutartis pakeistina.

27Vadovaudamasi Administracinių bylų teisenos įstatymo 151 straipsnio 2 punktu, teisėjų kolegija

Nutarė

28Druskininkų savivaldybės tarybos atskirąjį skundą tenkinti iš dalies.

29Vilniaus apygardos administracinio teismo 2008 m. liepos 1 d. nutartį pakeisti ir pareiškėjui A. V. visuomeninio maitinimo įstaigai „Laima“ iš atsakovo Druskininkų savivaldybės tarybos priteisti 1 060 Lt bylinėjimosi išlaidoms atlyginti.

30Nutartis neskundžiama.

Proceso dalyviai
1. Lietuvos vyriausiojo administracinio teismo teisėjų kolegija, susidedanti iš... 2. Teisėjų kolegija... 3. I.... 4. Pareiškėjas A. V. visuomeninio maitinimo įmonė „Laima“ (toliau –... 5. Vilniaus apygardos administracinis teismas 2007 m. rugsėjo 20 d. sprendimu... 6. Lietuvos vyriausiasis administracinis teismas, išnagrinėjęs atsakovo... 7. II.... 8. Pareiškėjas 2008 m. birželio 28 d. Vilniaus apygardos administraciniam... 9. III.... 10. Vilniaus apygardos administracinis teismas 2008 m. liepos 1 d. nutartimi... 11. Teismas nutartyje nurodė, kad pareiškėjo patirtas išlaidas patvirtina 2007... 12. IV.... 13. Atsakovas atskiruoju skundu prašo panaikinti Vilniaus apygardos... 14. Atsakovas nurodo, kad Rekomendacijų 2 bei 8 punktai nustato kriterijus, į... 15. Teisėjų kolegija... 16. V.... 17. Atskirasis skundas tenkintinas iš dalies.... 18. Administracinių bylų teisenos įstatymo (toliau – ABTĮ) 44 straipsnio 1... 19. CPK 98 straipsnio 1 dalyje numatyta, kad šaliai, kurios naudai priimtas... 20. Iš bylos medžiagos matyti, kad 2007 m. balandžio 18 d. pirmosios instancijos... 21. Vadovaujantis Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2006 m. kovo 27 d. nutarimo Nr.... 22. Vadovaujantis Rekomendacijų 7, 8.2, 8.18 punktais, pirmosios instancijos... 23. Teismo pareiškėjui priteista 90 Lt ir 105 Lt užmokesčio už advokato... 24. Taigi, pareiškėjui šiuo atveju iš viso galėtų būti priteista 1 695 Lt (1... 25. Pareiškėjui maksimaliai iš atsakovo galėtų būti priteistas 100 Lt... 26. Atsižvelgiant į išdėstytus argumentus, skundžiama pirmosios instancijos... 27. Vadovaudamasi Administracinių bylų teisenos įstatymo 151 straipsnio 2... 28. Druskininkų savivaldybės tarybos atskirąjį skundą tenkinti iš dalies.... 29. Vilniaus apygardos administracinio teismo 2008 m. liepos 1 d. nutartį pakeisti... 30. Nutartis neskundžiama....