Byla AS-822-135-11

1Lietuvos vyriausiojo administracinio teismo teisėjų kolegija, susidedanti iš teisėjų Stasio Gagio (kolegijos pirmininkas), Dainiaus Raižio ir Skirgailės Žalimienės (pranešėja), teismo posėdyje rašytinio proceso tvarka išnagrinėjo pareiškėjo akcinės bendrovės ,,Autoūkis“ atskirąjį skundą dėl Vilniaus apygardos administracinio teismo 2010 m. gruodžio 23 d. nutarties dalies administracinėje byloje pagal pareiškėjo akcinės bendrovės ,,Autoūkis“ skundą atsakovui Lietuvos Respublikos konkurencijos tarybai, tretiesiems suinteresuotiems asmenims uždarajai akcinei bendrovei „Moller Auto“, uždarajai akcinei bendrovei „Autodina“ dėl nutarimo panaikinimo.

2Teisėjų kolegija

Nustatė

3I.

4Pareiškėjas akcinė bendrovė ,,Autoūkis“ (toliau – pareiškėjas, AB ,,Autoūkis“) su skundu kreipėsi į Vilniaus apygardos administracinį teismą, prašydamas panaikinti atsakovo Lietuvos Respublikos konkurencijos tarybos (toliau – atsakovas, Konkurencijos taryba) 2010 m. lapkričio 11 d. nutarimą Nr. 2S-28 „Dėl ūkio subjektų, teikiančių automobilių nuomos ir pardavimo paslaugas, veiksmų, dalyvaujant viešuosiuose pirkimuose, atitikties Lietuvos Respublikos konkurencijos įstatymo 5 straipsnio reikalavimams“.

5Pareiškėjas pateikė prašymą taikyti reikalavimo užtikrinimo priemonę – laikinai, kol įsiteisės teismo sprendimas šioje byloje, sustabdyti ginčijamo akto 1 punkto galiojimą.

6Pareiškėjas nurodė, kad, nesustabdžius skundžiamo nutarimo galiojimo, patirs itin didelę žalą. Nurodė, kad galiojant Nutarimo 1 punktui, pareiškėjas laikomas padariusiu profesinį pažeidimą (Viešųjų pirkimų įstatymo 33 straipsnio 2 dalies 3 punktas) ir negali dalyvauti viešuosiuose pirkimuose. Nepritaikius reikalavimo užtikrinimo priemonės, net ir palankaus teismo sprendimo atveju, objektyviai negalės būti grąžinamas į iki skundžiamo nutarimo priėmimo buvusią padėtį. Teigė, kad laikinas skundžiamo nutarimo sustabdymas yra proporcinga priemonė, nesukelsianti jokios žalos.

7II.

8Vilniaus apygardos administracinis teismas 2010 m. gruodžio 23 d. nutarties dalimi atmetė pareiškėjo prašymą sustabdyti skundžiamo nutarimo 1 punkto galiojimą (Administracinių bylų teisenos įstatymo (toliau – ABTĮ) 71 str.).

9Teismas nurodė, kad pagal ABTĮ 71 straipsnio 1 dalį teismas gali imtis priemonių reikalavimui užtikrinti proceso dalyvių prašymu arba savo iniciatyva bet kurioje proceso stadijoje, jeigu, nesiėmus užtikrinimo priemonių, teismo sprendimo įvykdymas pasunkėtų arba pasidarytų negalimas. Teismas, spręsdamas, ar yra pagrindas taikyti prašomą reikalavimo užtikrinimo priemonę, turi nustatyti, kad yra reali grėsmė, jog, jos netaikius, teismo sprendimo įvykdymas pasunkėtų arba pasidarytų negalimas, t. y. kad, priėmus sprendimą panaikinti skundžiamą aktą, iki jo priėmimo buvusios padėties atkūrimas pasunkėtų arba taptų negalimas (ABTĮ 92 str.). Teismas pažymėjo, jog ta aplinkybė, kad pareiškėjas negalės dalyvauti viešuosiuose pirkimuose nėra pagrindas taikyti prašomą reikalavimo užtikrinimo priemonę.

10Atsižvelgdamas į tai bei įvertinęs bylos dokumentus, teismas padarė išvadą, kad nagrinėjamu atveju nėra pagrindo taikyti pareiškėjo nurodytą reikalavimo užtikrinimo priemonę. Atkreipė dėmesį, kad reikalavimo užtikrinimo priemonė taikoma siekiant garantuoti teismo sprendimo vykdymą, o ne apsaugoti suinteresuotą asmenį nuo galimų neigiamų skundžiamo sprendimo padarinių.

11III.

12Pareiškėjas AB „Autoūkis“ atskiruoju skundu prašo panaikinti Vilniaus apygardos administracinio teismo 2010 m. gruodžio 23 d. nutartį ir išspręsti klausimą iš esmės – patenkinti prašymą dėl reikalavimo užtikrinimo – laikinai, kol įsiteisės teismo sprendimas šioje byloje, sustabdyti Konkurencijos tarybos 2010 m. lapkričio 11 d. nutarimo Nr. 2S-28 1 punkto galiojimą UAB „Autoūkis“ atžvilgiu. Atskirasis skundas grindžiamas šiais argumentais:

131. Nepritaikius reikalavimo užtikrinimo priemonių pareiškėjas negalės dalyvauti iš valstybės ar savivaldybės biudžeto finansuojamų institucijų ir įmonių skelbiamuose viešųjų pirkimų konkursuose, kadangi, galiojant skundžiamo nutarimo 1 punktui pareiškėjas neatitinka minimaliųjų reikalavimų. Pažymi, kad transporto priemonių nuomos paslaugas pareiškėjas teikia valstybinės institucijos, turi patirtį ir įdirbį šioje srityje, todėl nepritaikius reikalavimo užtikrinimo priemonės pareiškėjas negalės vykdyti savo pagrindinės veiklos, kas, tikėtina, privestų bendrovę prie bankroto. Šį argumentą pareiškėjas grindžia dar pirmosios instancijos teismui nurodyta aplinkybe, kad galiojant skundžiamam nutarimui, pareiškėjo kandidatūra 2010-12-15 uždarosios akcinės bendrovės „Grinda“ paskelbtame viešojo pirkimo konkurse buvo atmesta.

142. Teismas nevertino ir kitos pareiškėjo nurodytos bylai reikšmingos aplinkybės, kad po ilgų derybų su SEB banko atstovais pasiektas preliminarus susitarimas, jog pareiškėjui įkeitus visą turimą nekilnojamąjį turtą, bankas suteiks 1,100 mln. finansinį lizingo limitą pagal tikslinę paskirtį: „automobilių finansinis lizingas konkursams, organizuojamiems įmonių, institucijų, finansuojamų iš šalies/savivaldybės biudžeto“. Teismui nepritaikius reikalavimo užtikrinimo priemonės, bendrovė negalės pasinaudoti banko siūlomu finansinio lizingo limitu ir dėl to ne tik patirs žalą, bet iki galutinio teismo sprendimo įsiteisėjimo galimai sulauktų bankroto bylos inicijavimo, kas sprendimo įvykdymą padarytų beprasmį. Skundžiamo Konkurencijos tarybos nutarimo galiojimas reiškia bendrovės veiklos stabdymą, pajamų negavimą bei žalą, vedančią į bankrotą.

15Atsakovas atsiliepimu į atskirąjį skundą prašo Vilniaus apygardos administracinio teismo 2010 m. gruodžio 23 d. nutartį palikti nepakeistą. Atsiliepime nurodomi šie pagrindiniai nesutikimo su atskiruoju skundu argumentai:

161. Pareiškėjas klaidingai aiškina Viešųjų pirkimų įstatymo 33 straipsnio nuostatas, kadangi pagal minėto įstatymo 33 straipsnio 2 dalies 3 punktas taikytinas tik tuomet, kai yra įsiteisėjęs nuosprendis už tam tikrus nusikaltimus, o Konkurencijos tarybos nutarimas, kuriuo AB „Autoūkis“ buvo pripažinta padariusi Konkurencijos įstatymo 5 straipsnio pažeidimą, nėra teismo sprendimas. Todėl pareiškėjui kylančios neigiamos pasekmės – pasiūlymų konkursuose atmetimas, kyla ne dėl objektyvių, bet dėl subjektyvių priežasčių – pareiškėjo ir perkančiųjų organizacijų netinkamo teisės aiškino.

172. Neigiamų pasekmių pagal Viešųjų pirkimų įstatymo 33 straipsnio 2 dalies 4 punktą kilimas pareiškėjui sietinas su dviem aspektais: skundžiamo nutarimo įsiteisėjimu ir ekonominės sankcijos paskyrimu. Skundžiamas nutarimas yra apskųstas teismui ir neįsiteisėjęs. Be to, nutarimo dalies, kuria paskirta bauda, Vilniaus apygardos administracinio teismo 2010 m. gruodžio 14 d. nutartimi galiojimas sustabdytas.

18Teisėjų kolegija

konstatuoja:

19IV.

20Atskirasis skundas atmestinas.

21Pareiškėjas inicijuoja ginčą dėl administracinio akto – Konkurencijos tarybos 2010 m. lapkričio 11 d. nutarimo Nr. 2S-28 „Dėl ūkio subjektų, teikiančių automobilių nuomos ir pardavimo paslaugas, veiksmų, dalyvaujant viešuosiuose pirkimuose, atitikties Lietuvos Respublikos konkurencijos įstatymo 5 straipsnio reikalavimams“ – teisėtumo ir pagrįstumo bei prašo laikinai sustabdyti šio akto rezoliucinės dalies 1 punkto dėl UAB „Autoūkis“ galiojimą, t. y. taikyti ABTĮ 71 straipsnio 2 dalies 3 punkte numatytą reikalavimo užtikrinimo priemonę (b. l. 1–19, 83–91).

22Konkurencijos tarybos 2010 m. lapkričio 11 d. nutarimo Nr. 2S-28 rezoliucinės dalies 1 punkto dalimi pripažinta, kad „AB „Autoūkis“, UAB „Autodina“ ir UAB „Moller Auto“, derindamos veiksmus ir kainas teikiant pasiūlymus viešųjų pirkimų konkursuose, pažeidė Konkurencijos įstatymo 54 straipsnio 1 dalies 1 punkto reikalavimus“. Skundžiamo administracinio akto 1 punktas yra konstatuojamojo pobūdžio. Pareiškėjui palankaus teismo sprendimo atveju šis punktas netektų galios nuo teismo sprendimo įsiteisėjimo. (Administracinė byla Nr. AS146–198/2009

23ABTĮ 71 straipsnio 1 dalis numato, kad teismas arba teisėjas proceso dalyvių motyvuotu prašymu arba savo iniciatyva gali imtis priemonių reikalavimui užtikrinti. Reikalavimas gali būti užtikrinamas bet kurioje proceso stadijoje, jeigu, nesiėmus užtikrinimo priemonių, teismo sprendimo įvykdymas gali pasunkėti arba pasidaryti negalimas.

24Teismas, spręsdamas dėl ABTĮ 71 straipsnio 2 dalyje nurodytų reikalavimo užtikrinimo priemonių taikymo, turi nustatyti, kad yra reali grėsmė, jog netaikius šių reikalavimo užtikrinimo priemonių teismo sprendimo įvykdymas pasunkėtų arba pasidarytų negalimas, t. y. kad priėmus sprendimą panaikinti skundžiamą aktą (veiksmą), iki jo priėmimo buvusios padėties atkūrimas pasunkėtų arba taptų negalimas (ABTĮ 92 str.).

25Sprendžiant minėtą klausimą, atsižvelgtina į prašomų užtikrinti reikalavimų pobūdį, nurodomą jų faktinį pagrindą, ginčijamu aktu suteiktas teises, pareigas ir jų faktinį realizavimą, ar reikalavimo užtikrinimo priemonės taikymas pagal nustatytas aplinkybes būtų adekvatus siekiamam tikslui, nepažeistų proporcingumo principo, proceso šalių interesų pusiausvyros ir viešojo intereso.

26Viešųjų pirkimų įstatymo 33 straipsnio 2 dalies 4 punkte (Žin., 2009, Nr. 93-3986) nustatyta, kad perkančioji organizacija pirkimo dokumentuose gali nustatyti, kad paraiška ar pasiūlymas atmetami, jeigu tiekėjas yra padaręs rimtą profesinį pažeidimą, kurį perkančioji organizacija gali įrodyti bet kokiomis teisėtomis priemonėmis. Šiame punkte vartojama sąvoka „profesinis pažeidimas“ suprantama kaip konkurencijos, darbo, darbuotojų saugos ir sveikatos, aplinkosaugos teisės aktų pažeidimas, už kurį tiekėjui, kuris yra fizinis asmuo, yra paskirta administracinė nuobauda, o tiekėjui, kuris yra juridinis asmuo, – ekonominė sankcija, nustatyta Lietuvos Respublikos įstatymuose, kai nuo sprendimo, kuriuo buvo paskirta ši sankcija, įsiteisėjimo dienos praėjo mažiau kaip vieni metai. Jeigu pirkime dalyvaujantis tiekėjas, kuris yra juridinis asmuo, pažeidė Lietuvos Respublikos konkurencijos įstatymo 5 straipsnį, toks pažeidimas pagal šį punktą laikomas profesiniu, jeigu nuo sprendimo paskirti Lietuvos Respublikos konkurencijos įstatyme nustatytą ekonominę sankciją įsiteisėjimo dienos praėjo mažiau kaip 3 metai (Viešųjų pirkimų įstatymo 33 straipsnio 2 dalies 4 punktas). Kolegijos vertinimu, įstatymo nuostatoje tiekėjui – juridiniam asmeniui – nustatyti apribojimai nedviprasmiškai siejami su sprendimo paskirti Lietuvos Respublikos konkurencijos įstatyme nustatytą ekonominę sankciją įsiteisėjimo dienos.

27Konkurencijos įstatymo 38 straipsnio 3 dalis nustato, kad skundo padavimas nesustabdo Konkurencijos tarybos nutarimų vykdymo, jei Vilniaus apygardos administracinis teismas nenusprendžia kitaip.

28Kolegijos vertinimu, stabdyti nutarimo 1 punkto galiojimą nėra jokio pagrindo. Pažymėtina, jog reikalavimo užtikrinimo priemonių tikslas – užtikrinti, kad teismo sprendimas dėl jau priimtų teisės aktų galės būti įvykdytas, o ne prevenciškai apsaugoti pareiškėją nuo galimų jo teisių pažeidimų ateityje. Pažymėtina, jog, sustabdžius minėto Konkurencijos tarybos nutarimo punkto galiojimą, pareiškėjui nebūtų jokių kliūčių dalyvauti konkursuose ir sudaryti naujas sutartis dėl automobilių nuomos, todėl tuo atveju, jei teismas skundžiamą Nutarimą paliktų nepakeistą, padėties, buvusios iki teismo sprendimo priėmimo, atkūrimas taptų negalimas arba labai sudėtingas, atitinkamai teismo sprendimo įvykdymas pasunkėtų arba taptų negalimas. Konstatuotina, kad skundžiamo atsakovo Nutarimo galiojimo stabdymas, nesulaukus, kol bus išspręsta byla, šiuo atveju sukeltų didesnius neigiamus padarinius nei vykdymas. Prašomos reikalavimo užtikrinimo priemonės taikymas nagrinėjamu atveju būtų neadekvatus siekiamam tikslui, pažeistų proporcingumo principą, proceso šalių interesų pusiausvyros ir viešąjį interesą.

29Esant tokioms aplinkybėms, skundžiama pirmosios instancijos teismo nutartis nesiimti priemonių reikalavimui užtikrinti yra pagrįsta, todėl paliktina nepakeista (ABTĮ 151 str. 1 p.).

30Vadovaudamasi Administracinių bylų teisenos įstatymo 151 straipsnio 1 punktu,

31teisėjų kolegija

Nutarė

32pareiškėjo akcinės bendrovės ,,Autoūkis“ atskirąjį skundą atmesti.

33Vilniaus apygardos administracinio teismo 2010 m. gruodžio 23 d. nutartį palikti nepakeistą.

34Nutartis neskundžiama.

Proceso dalyviai
1. Lietuvos vyriausiojo administracinio teismo teisėjų kolegija,... 2. Teisėjų kolegija... 3. I.... 4. Pareiškėjas akcinė bendrovė ,,Autoūkis“ (toliau – pareiškėjas, AB... 5. Pareiškėjas pateikė prašymą taikyti reikalavimo užtikrinimo priemonę –... 6. Pareiškėjas nurodė, kad, nesustabdžius skundžiamo nutarimo galiojimo,... 7. II.... 8. Vilniaus apygardos administracinis teismas 2010 m. gruodžio 23 d. nutarties... 9. Teismas nurodė, kad pagal ABTĮ 71 straipsnio 1 dalį teismas gali imtis... 10. Atsižvelgdamas į tai bei įvertinęs bylos dokumentus, teismas padarė... 11. III.... 12. Pareiškėjas AB „Autoūkis“ atskiruoju skundu prašo panaikinti Vilniaus... 13. 1. Nepritaikius reikalavimo užtikrinimo priemonių pareiškėjas negalės... 14. 2. Teismas nevertino ir kitos pareiškėjo nurodytos bylai reikšmingos... 15. Atsakovas atsiliepimu į atskirąjį skundą prašo Vilniaus apygardos... 16. 1. Pareiškėjas klaidingai aiškina Viešųjų pirkimų įstatymo 33... 17. 2. Neigiamų pasekmių pagal Viešųjų pirkimų įstatymo 33 straipsnio 2... 18. Teisėjų kolegija... 19. IV.... 20. Atskirasis skundas atmestinas.... 21. Pareiškėjas inicijuoja ginčą dėl administracinio akto – Konkurencijos... 22. Konkurencijos tarybos 2010 m. lapkričio 11 d. nutarimo Nr. 2S-28 rezoliucinės... 23. ABTĮ 71 straipsnio 1 dalis numato, kad teismas arba teisėjas proceso dalyvių... 24. Teismas, spręsdamas dėl ABTĮ 71 straipsnio 2 dalyje nurodytų reikalavimo... 25. Sprendžiant minėtą klausimą, atsižvelgtina į prašomų užtikrinti... 26. Viešųjų pirkimų įstatymo 33 straipsnio 2 dalies 4 punkte (Žin., 2009, Nr.... 27. Konkurencijos įstatymo 38 straipsnio 3 dalis nustato, kad skundo padavimas... 28. Kolegijos vertinimu, stabdyti nutarimo 1 punkto galiojimą nėra jokio... 29. Esant tokioms aplinkybėms, skundžiama pirmosios instancijos teismo nutartis... 30. Vadovaudamasi Administracinių bylų teisenos įstatymo 151 straipsnio 1... 31. teisėjų kolegija... 32. pareiškėjo akcinės bendrovės ,,Autoūkis“ atskirąjį skundą atmesti.... 33. Vilniaus apygardos administracinio teismo 2010 m. gruodžio 23 d. nutartį... 34. Nutartis neskundžiama....