Byla eAS-138-602/2018
Dėl įpareigojimo atlikti veiksmus

1Lietuvos vyriausiojo administracinio teismo teisėjų kolegija, susidedanti iš teisėjų Stasio Gagio, Veslavos Ruskan (pranešėja) ir Arūno Sutkevičiaus (kolegijos pirmininkas),

2teismo posėdyje apeliacine rašytinio proceso tvarka išnagrinėjo pareiškėjo G. B. atskirąjį skundą dėl Vilniaus apygardos administracinio teismo 2018 m. sausio 11 d. nutarties administracinėje byloje pagal pareiškėjo G. B. skundą atsakovui Vilniaus apygardos teismui dėl įpareigojimo atlikti veiksmus.

3Teisėjų kolegija

Nustatė

4I.

5Pareiškėjas G. B. (toliau – ir pareiškėjas) 2017 m. gruodžio 20 d. kreipėsi su skundu į Vilniaus apygardos administracinį teismą, kuriuo prašė įpareigoti atsakovą Vilniaus apygardos teismą išnagrinėti ir atsakyti į pareiškėjo skundo klausimus dėl asmens duomenų pateikimo ir civilinės bylos Nr. e2A-1835-XX/2017 vietos eilėje, kuria ši byla bus skiriama nagrinėti teisėjams, nustatyta tvarka pateikiant patvirtintą atsakymą.

6Vilniaus apygardos administracinis teismas 2018 m. sausio 3 d. nutartimi nustatė pareiškėjui terminą iki 2018 m. sausio 24 d. skundo trūkumams pašalinti: 1) nurodyti, ar kreipėsi į Vilniaus apygardos teismą, prašydamas patikslinti 2017 m. gruodžio 18 d. rašte Nr. TR-937 nurodytas aplinkybes dėl pareiškėjo asmens duomenų tvarkymo; 2) suformuluoti skundo reikalavimus pagal nutartyje pateiktus išaiškinimus; 3) sumokėti 22,50 Eur žyminį mokestį ir pateikti tai patvirtinantį mokėjimo dokumentą arba pateikti prašymą atleisti pareiškėją nuo žyminio mokesčio mokėjimo.

7Pareiškėjas, atsakydamas į Vilniaus apygardos administracinio teismo 2018 m. sausio 3 d. nutartį, 2018 m. sausio 4 d. pateikė teismui raštą, kuriame nurodė, kad po rašto pateikimo pareiškėjas nesikreipė į Vilniaus apygardos teismą, prašydamas patikslinti rašte nurodytas aplinkybes dėl pareiškėjo asmens duomenų tvarkymo. Pareiškėjas taip pat nurodė, kad nereiškia reikalavimo dėl Vilniaus apygardos teismo 2017 m. gruodžio 18 d. rašto Nr. TR-937, o skundžia atsakovo neveikimą.

8Vilniaus apygardos administracinis teismas 2018 m. sausio 11 d. nutartimi priėmė pareiškėjo 2017 m. gruodžio 20 d. pateiktą skundą ir 2018 m. sausio 4 d. pateiktą raštą, kuriame patikslinamos skundo aplinkybės.

9Pareiškėjas Vilniaus apygardos administraciniam teismui 2018 m. sausio 6 d. pateikė atskirąjį skundą dėl teismo 2018 m. sausio 3 d. nutarties, kuria jam nustatytas terminas skundo trūkumams pašalinti. Pareiškėjas nurodė, kad minėta teismo nutartis yra dviprasmiška. Joje iš esmės yra sprendžiami klausimai, susiję su pareiškėjo skundo reikalavimų patenkinimu, todėl ji yra skundžiama atskiruoju skundu. Pareiškėjo nuomone, skundo trūkumai buvo nustatyti nepagrįstai, iškreipta jo skundo esmė. Pareiškėjas prašė panaikinti Vilniaus apygardos administracinio teismo 2018 m. sausio 3 d. nutartį ir priimti naują sprendimą – pareiškėjo 2017 m. gruodžio 20 d. skundą Vilniaus apygardos administraciniam teismui priimti.

10II.

11Vilniaus apygardos administracinis teismas 2018 m. sausio 11 d. nutartimi atsisakė priimti pareiškėjo G. B. atskirąjį skundą dėl teismo 2018 m. sausio 3 d. nutarties.

12Teismas nurodė, kad Lietuvos Respublikos administracinių bylų teisenos įstatymo (toliau – ir ABTĮ) 33 straipsnio 1 dalyje nustatyta, kad, jeigu skundas neatitinka ABTĮ 9 straipsnio 2 dalies, 24, 25 ir 35 straipsniuose nustatytų reikalavimų, nutartimi nustatomas terminas trūkumams pašalinti. Jeigu per teismo nustatytą terminą trūkumai pašalinami, skundas laikomas paduotu pradinio jo padavimo teismui dieną. Jeigu per teismo nustatytą terminą trūkumai nepašalinami, skundas laikomas nepaduotu ir teisėjo nutartimi grąžinamas pareiškėjui. Dėl nutarties grąžinti skundą pareiškėjui gali būti paduodamas atskirasis skundas. ABTĮ 152 straipsnio 1 dalyje nustatyta, kad pirmosios instancijos teismo (teisėjo) nutartis proceso šalys gali apskųsti atskiruoju skundu apeliacinės instancijos teismui šio įstatymo nustatytais atvejais ir kai teismo nutartis užkerta galimybę tolesnei bylos eigai. Pagal ABTĮ 33 straipsnio 1 dalį, atskiruoju skundu gali būti skundžiama teismo nutartis, kuria atsisakoma priimti skundą, arba kuria skundas laikomas nepaduotu. Nutartis, kuria nustatomas terminas skundo trūkumams pašalinti, neužkerta galimybės tolesnei bylos eigai. Esant šioms aplinkybėms, teismo nutartis, kuria nustatomas terminas skundo trūkumams pašalinti, nėra skundžiama atskiruoju skundu. Todėl teismas nutarė atsisakyti priimti teisme 2018 m. sausio 8 d. gautą pareiškėjo atskirąjį skundą dėl teismo 2018 m. sausio 3 d. nutarties, kuria pareiškėjui nustatytas terminas skundo trūkumams pašalinti.

13III.

14Pareiškėjas G. B. 2018 m. sausio 17 d. atskiruoju skundu prašo panaikinti Vilniaus apygardos administracinio teismo 2018 m. sausio 11 d. nutartį ir priimti naują sprendimą – pareiškėjo 2018 m. sausio 6 d. pateiktą atskirąjį skundą priimti.

15Pareiškėjas nurodo, kad skundžiama nutartis be motyvų, nes 2018 m. sausio 3 d. teismo nutartimi iš esmės nebuvo nustatytas terminas skundo trūkumams pašalinti, kadangi pareiškėjo 2017 m. gruodžio 20 d. skundas buvo be trūkumų, nes teismas vėliau jį priėmė. Teismas pareikalavo pateikti informaciją dėl pareiškėjo kreipimosi į atsakovą, kurios neturėjo teisės reikalauti nagrinėdamas skundo priėmimo klausimą, iškreipė pareiškėjo aiškiai suformuluotą skundo reikalavimą ir neteisėtai pareikalavo jį pakeisti, neteisėtai pareikalavo sumokėti žyminį mokestį byloje dėl vilkinimo atlikti veiksmus. Teismas nereagavo į pareiškėjo pateiktą 2018 m. sausio 3 d. raštą, todėl pareiškėjas pateikė 2018 m. sausio 6 d. atskirąjį skundą. Pareiškėjas teigia, kad jis netikslino skundo ir ABTĮ 50 straipsnio 3 dalyje nustatyta tvarka neteikė patikslinto skundo, tačiau teismas dviejose 2018 m. sausio 11 d. nutartyse, įskaitant skundžiamą, nepagrįstai nurodė, kad pareiškėjas 2018 m. sausio 4 d. teisme gautu raštu patikslino 2017 m. gruodžio 20 d. skundą ir nutartimi priėmė ne pareiškėjo 2017 m. gruodžio 20 d. skundą, bet šio skundo ir pareiškėjo 2018 m. sausio 3 d. rašto junginį, kuris nėra pareiškėjo skundas. Pareiškėjo nuomone, apeliacinės instancijos teismas turėtų priimti jo 2018 m. sausio 6 d. atskirąjį skundą ir teigiamai išspręsti pareiškėjo 2017 m. gruodžio 20 d. skundo priėmimo klausimą. Pareiškėjo nuomone, tuo atveju, jeigu skundžiama nutartis nebūtų naikinama, apeliacinės instancijos teismas turėtų priimti atskirąją nutartį (ABTĮ 110 str.) ir nurodyti pirmosios instancijos teismo pažeidimus. Teismo 2018 m. sausio 3 d. nutartis užkirto kelią tolesniam bylos nagrinėjimui, kadangi nutarties rezoliucinėje dalyje buvo aiškiai suformuluoti nepagrįsti trūkumai ir nurodyta, kad jų nepašalinus, skundas bus laikomas nepaduotu.

16Pareiškėjas G. B. 2018 m. vasario 19 d. Lietuvos vyriausiajam administraciniam teismui pateikė pareiškimą dėl atskirojo skundo atsisakymo. Pareiškėjas nurodė, kad netiki, jog jo atskirasis skundas bus išnagrinėtas teisingai, todėl jo atsisako.

17Teisėjų kolegija

konstatuoja:

18IV.

19Lietuvos Respublikos administracinių bylų teisenos įstatymo 151 straipsnis nustato, kad atskiriesiems skundams paduoti ir nagrinėti taikomos taisyklės, reglamentuojančios procesą apeliacinės instancijos teisme, išskyrus ABTĮ IV skyriuje nustatytas išimtis. ABTĮ 136 straipsnio 1 dalyje nustatyta, jog apeliantas turi teisę apeliacinio skundo atsisakyti iki teismo posėdžio pradžios, jeigu byla nagrinėjama rašytinio proceso tvarka, arba iki baigiamųjų kalbų, jeigu byla nagrinėjama žodinio proceso tvarka. Apelianto pareiškimas raštu arba elektronine forma elektroninių ryšių priemonėmis, kuriuo atsisakoma apeliacinio skundo, pridedamas prie bylos (elektroninės bylos). To paties straipsnio 2 dalyje nustatyta, kad šio straipsnio 1 dalyje nurodytu atveju, jeigu sprendimas nebuvo apskųstas kitų proceso dalyvių, teismas nutartimi apeliacinį procesą nutraukia. Apie apeliacinio skundo atsisakymą teismas informuoja apeliacinio proceso dalyvius.

20Pareiškėjas 2018 m. vasario 19 d. Lietuvos vyriausiajam administraciniam teismui pateikė pareiškimą, kuriuo atsisako atskirojo skundo dėl Vilniaus apygardos administracinio teismo 2018 m. sausio 11 d. nutarties. Pareiškime nurodoma, kad pareiškėjas netiki, jog jo atskirasis skundas bus išnagrinėtas teisingai, todėl jo atsisako.

21Teisėjų kolegija, įvertinusi tai, kad atskirojo skundo atsisakymas pateiktas iki teismo posėdžio pradžios, atitinka ABTĮ reikalavimus, byloje nėra duomenų, kad apeliacinio proceso nutraukimas pažeistų viešąjį interesą ar kitų asmenų teises ir teisėtus interesus, kliūčių, dėl kurių pareiškėjo prašymas negalėtų būti patenkintas, nėra, pareiškėjo prašymą dėl atskirojo skundo atsisakymo priima ir apeliacinį procesą pagal pareiškėjo atskirąjį skundą šioje administracinėje byloje nutraukia (ABTĮ 136 straipsnio 1 ir 2 dalys, 151 straipsnis).

22Pareiškėjui išaiškintina, kad pagal ABTĮ 136 straipsnio 3 dalį, apeliacinio skundo atsisakęs apeliantas pakartotinai jį paduoti neturi teisės.

23Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos administracinių bylų teisenos įstatymo 136 straipsnio 2 dalimi, 151 straipsniu, teisėjų kolegija

Nutarė

24Pareiškėjo G. B. atskirojo skundo atsisakymą priimti.

25Apeliacinį procesą pagal pareiškėjo G. B. atskirąjį skundą dėl Vilniaus apygardos administracinio teismo 2018 m. sausio 11 d. nutarties administracinėje byloje pagal pareiškėjo G. B. skundą atsakovui Vilniaus apygardos teismui dėl įpareigojimo atlikti veiksmus nutraukti.

26Nutartis neskundžiama.

Proceso dalyviai
1. Lietuvos vyriausiojo administracinio teismo teisėjų kolegija, susidedanti iš... 2. teismo posėdyje apeliacine rašytinio proceso tvarka išnagrinėjo... 3. Teisėjų kolegija... 4. I.... 5. Pareiškėjas G. B. (toliau – ir pareiškėjas) 2017 m.... 6. Vilniaus apygardos administracinis teismas 2018 m. sausio 3 d. nutartimi... 7. Pareiškėjas, atsakydamas į Vilniaus apygardos administracinio teismo 2018 m.... 8. Vilniaus apygardos administracinis teismas 2018 m. sausio 11 d. nutartimi... 9. Pareiškėjas Vilniaus apygardos administraciniam teismui 2018 m. sausio 6 d.... 10. II.... 11. Vilniaus apygardos administracinis teismas 2018 m. sausio 11 d. nutartimi... 12. Teismas nurodė, kad Lietuvos Respublikos administracinių bylų teisenos... 13. III.... 14. Pareiškėjas G. B. 2018 m. sausio 17 d. atskiruoju skundu... 15. Pareiškėjas nurodo, kad skundžiama nutartis be motyvų, nes 2018 m. sausio 3... 16. Pareiškėjas G. B. 2018 m. vasario 19 d. Lietuvos... 17. Teisėjų kolegija... 18. IV.... 19. Lietuvos Respublikos administracinių bylų teisenos įstatymo 151 straipsnis... 20. Pareiškėjas 2018 m. vasario 19 d. Lietuvos vyriausiajam administraciniam... 21. Teisėjų kolegija, įvertinusi tai, kad atskirojo skundo atsisakymas pateiktas... 22. Pareiškėjui išaiškintina, kad pagal ABTĮ 136 straipsnio 3 dalį,... 23. Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos administracinių bylų teisenos įstatymo... 24. Pareiškėjo G. B. atskirojo skundo atsisakymą priimti.... 25. Apeliacinį procesą pagal pareiškėjo G. B. atskirąjį... 26. Nutartis neskundžiama....