Byla A-822-507-09

1Lietuvos vyriausiojo administracinio teismo teisėjų kolegija, susidedanti iš teisėjų Antano Ablingio, Anatolijaus Baranovo (kolegijos pirmininkas) ir Skirgailės Žalimienės (pranešėja),

2sekretoriaujant Aušrai Dzičkanecienei,

3dalyvaujant pareiškėjos atstovui advokatui Andriui Kazakevičiui, atsakovo atstovei Alvydai Jatulienei,

4viešame teismo posėdyje apeliacine tvarka išnagrinėjo administracinę bylą pagal pareiškėjos VšĮ „Šiaulių regiono atliekų tvarkymo centro ir atsakovo Viešųjų pirkimų tarnybos apeliacinius skundus dėl Vilniaus apygardos administracinio teismo 2008 m. birželio 12 d. sprendimo administracinėje byloje pagal pareiškėjo VšĮ ,,Šiaulių regiono atliekų tvarkymo centras“ skundą dėl sprendimo panaikinimo atsakovui Viešųjų pirkimų tarnybai prie Lietuvos Respublikos Vyriausybės, tretieji suinteresuoti asmenys AB ,,Specializuotas transportas“, UAB ,,Druskininkų komunalinis ūkis“, UAB ,,Vienituras“, UAB ,,Cleanaway“, UAB ,,EKO GROUP“, IĮ ,,Sveteka“, UAB ,,Marijampolės švara“, UAB ,,Švaros diena“, UAB ,,Mažeikių komunalinis ūkis“, UAB ,,Švarinta“, UAB ,,Žalvaris“, UAB ,,Atliekų tvarkymo tarnyba“, UAB ,,VSA Vilnius“, UAB ,,Dzūtra“.

5Teisėjų kolegija

Nustatė

6Pareiškėja viešoji įstaiga „Šiaulių regiono atliekų tvarkymo centras“ (toliau – pareiškėja, Centras) padavė teismui skundą, kuriuo prašė panaikinti Viešųjų pirkimų tarnybos prie Lietuvos Respublikos Vyriausybės (toliau – ir VPT bei Tarnyba) 2006 m. gruodžio 13 d. įpareigojimą Nr.4S-3558. Nurodė, kad šiuo įpareigojimu pareiškėja buvo įpareigota pakeisti Viešųjų pirkimų įstatymo nuostatų neatitinkančius konkurso ,,Šiaulių miesto komunalinių atliekų surinkimo ir pervežimo į Šiaulių regioninį sąvartyną paslaugų teikėjui parinkti“ sąlygų (toliau – ir konkurso sąlygos, Sąlygos) reikalavimus, informuoti atsakovę Viešųjų pirkimų tarnybą apie įpareigojimo įvykdymą. Pareiškėja paaiškino, kad įpareigojimas nepagrįstas. Pareiškėjai neaišku, kokiu būdu nustatyta, kad pareiškėja nepateikė pirkimo dokumentų paaiškinimo visiems pirkimo dokumentus įsigijusiems teikėjams, nenurodyta, kokius papildomus dokumentus pareiškėja turėjo pateikti. Sąlygų 3.1.12 punktas ir pareiškėjos 2006 m. spalio 23 d. raštas dėl jų paaiškinimo vienas kitam neprieštarauja – Viešųjų pirkimų įstatymo 32 straipsnio 4 dalis nustato, kad, jeigu tiekėjas dėl pateisinamų priežasčių negali pateikti perkančiosios organizacijos reikalaujamų dokumentų, jis turi teisę vietoj jų pateikti kitus perkančiajai organizacijai priimtinus dokumentus ar informaciją, kurie patvirtintų, kad kandidato ar dalyvio kvalifikacija atitinka keliamus reikalavimus. Argumentas, jog nustatyti nepagrįstai aukšti reikalavimai tiekėjų kvalifikacijai, nepagrįstas, nes reikalavimai turėti ne mažesnę kaip 5 metų patirtį komunalinių atliekų tvarkymo srityje ir kad pagrindinė teikėjo veikla būtų komunalinių atliekų tvarkymas, buvo nurodyti Viešųjų pirkimų įstatymo 32 straipsnio 1 dalies pagrindu. Sąlygų 3.1.6 punkto reikalavimas, kad tiekėjai gali pateikti dokumentus apie ekonominę bei finansinę būklę tik už 2003 – 2005 m. laikotarpį ir nenurodant galimybių konkurse dalyvauti teikėjams, vėliau įregistravusiems veiklą, neprieštarauja Viešųjų pirkimų įstatymo 35 straipsnio 1 dalies 3 punktui, kadangi tai susiję su reikalavimu teikėjui turėti ne mažesnę kaip 5 metų komunalinių atliekų tvarkymo patirtį. Jeigu pirkimo dokumentuose nėra nurodyta, kad tiekėjas, kuris įregistravo veiklą vėliau nei 2003 m., turi teisę dalyvauti pirkimo procedūrose, tai nereiškia, jog jis tokios teisės neturi. Suformuota teismų praktika nagrinėjant ginčus, susijusius su viešaisiais pirkimais, skelbia, jog pirkimo dokumentuose pateikiamų sąlygų neaiškumai traktuojami pagal imperatyviąsias įstatymo normas, taigi, esant neatitikimui tarp Viešųjų pirkimų įstatymo ir pirkimo dokumentų, tiek perkančioji organizacija, tiek tiekėjai turi orientuotis į tai, jog pirkimo dokumentų reikalavimai bus aiškinami atsižvelgiant į įstatymo nuostatas. Pati atsakovė savo vykdytame konkurse (pirkimo Nr. 42079) buvo nurodžiusi analogišką reikalavimą. Sąlygų 3.1.6 punktas dėl dokumentų apie finansinę ir ekonominę būklę pateikimo buvo nurodytas skelbime apie pirkimą, tačiau Tarnyba jokių pastabų dėl to neturėjo. Nenurodyta, kokius teisės aktus pažeidžia Sąlygų 3.1.9 punkte įrašytas reikalavimas, jog tiekėjas turi turėti gamybinę bazę Šiaulių apskrityje. Tarnyba teigia, kad Sąlygų 4.2 ir 6.1 punktuose bei skelbime apie pirkimą perkančioji organizacija nepateikė aiškios ir tikslios nuorodos dėl pasiūlymų pateikimo ir vokų su pasiūlymais atplėšimo patalpos, tačiau jei tai pripažintina trūkumu, neaišku, kodėl tokio turinio skelbimą leista spausdinti. Atkreipia dėmesį ir į tai, kad Viešųjų pirkimų įstatymas nereglamentuoja, kaip tiksliai tai turi būti padaryta. Pareiškėja nesutinka su atsakovo teiginiu, kad „Trišalės Šiaulių miesto komunalinių atliekų surinkime ir vežimo paslaugų teikimo sutarties“ projekto 2.3.1 punktas, numatantis, kad sutarties vykdymo užtikrinimas turi galioti iki visiško paslaugos tiekėjo įsipareigojimų pagal sutartį įvykdymo ir du mėnesius po įvykdymo, prieštarauja Civilinio kodekso 6.70 str. 2 daliai. Civilinis kodeksas nedraudžia reikalauti prievolių įvykdymo užtikrinimo taip, kaip yra nurodyta pareiškėjos viešojo pirkimo dokumentuose, nes civilinėje teisėje galioja principas „leidžiama viskas, kas nedraudžiama“. Pareiškėja taip pat pažymėjo, kad Tarnyba negalėjo priimti skundžiamo akto ir dėl to, jog Šiaulių apygardos teismas 2006 m. lapkričio 29 d. nutartimi civilinėje byloje sustabdė konkurso vykdymo procedūras, o atsakovas 2006 m. gruodžio 13 d. įpareigojimus pareiškėjai pateikė 2006 m. gruodžio 14 d., t.y., galiojant teismo nutarčiai.

7Atsakovas Viešųjų pirkimų tarnyba prie Lietuvos Respublikos Vyriausybės atsiliepime į skundą (t. I., b. l. 116-122) pareiškėjo skundą prašė atmesti. Nurodė, kad pareiškėjas, gavęs tiekėjų UAB „Dzūtra“, AB „Specializuotas transportas“, UAB „Švaros diena“ prašymus paaiškinti konkurso sąlygas ir atsakydamas tik šioms įmonėms, pažeidė Viešųjų pirkimų įstatymo 27 straipsnio 3 dalį bei Sąlygų 11.2 punktą, nes visiems tiekėjams nesudarytos vienodos sąlygos dalyvauti pirkime. Sąlygų 3.1.12 punktas yra perteklinis, nepagrįstas bei pažeidžiantis proporcingumo principą, Viešųjų pirkimų įstatymo 3 straipsnio 2 dalį, 24 straipsnio 7 dalį. Sąlygų 3.1.1 punkte nustatyti tiekėjų kvalifikacijos reikalavimai, ribojantys konkurenciją, kadangi Viešųjų pirkimų įstatymo 34 straipsnio 1 dalyje nurodyta, jog perkančioji organizacija turi teisę pirkimo dokumentuose pareikalauti, kad kandidatas ar dalyvis turėtų teisę verstis ta veikla, kuri reikalinga pirkimo sutarčiai įvykdyti, o ne reikalauti, kad ta veikla būtų pagrindinė. Sąlygų 3.1.6 punktas prieštarauja Viešųjų pirkimų įstatymo 35 straipsnio 1 dalies 3 punktui – įstatymo nuostata suteikia teisę konkurso sąlygose pateikti ekonominę ir finansinę dalyvio būklę apibūdinančius dokumentus daugiausia paskutinių 3 metų, o jei įmonė registruota ar veiklą atitinkamoje srityje pradėjo vėliau, - nuo įmonės įregistravimo ar veiklos su pirkimu susijusioje srityje pradžios. Sąlygų 3.1.9 punkto reikalavimas turėti paslaugų tiekėjui gamybinę bazę Šiaulių apskrityje neatitinka Viešųjų pirkimų įstatymo 32 straipsnio 2 dalies, konsoliduotos Europos Sąjungos sutarties principų, Europos Bendrijos Steigimo sutarties 12 straipsnio. Sąlygų 4.2 ir 6.1 punktai neatitinka Viešųjų pirkimų įstatymo 24 straipsnio 2 dalies 14 bei 17 punktų nuostatų, nes pirkimo dokumentai turi būti aiškūs ir be dviprasmybių. Trišalės Šiaulių miesto komunalinių atliekų surinkimo ir vežimo paslaugų teikimo sutarties projekto 2.3.1 punktas neteisėtas, kadangi užtikrinimas yra negalimas pasibaigusių prievolių atžvilgiu. Pareiškėjas nepagrįstai siaurai aiškina Viešųjų pirkimų įstatymo 23 straipsnio 3 dalies nuostatas, teigdamas, jog jei atsakovas skelbimus išsiuntė spausdinti, vėliau neturi pagrindo pripažinti, jog juose nurodyta informacija neatitinka Viešųjų pirkimų įstatymo. Skelbimas apie pirkimą yra tik sudėtinė pirkimo dokumentų dalis ir jame pateiktos informacijos nepakanka objektyviai įvertinti, ar perkančiosios organizacijos nustatyti reikalavimai galimai neprieštarauja Viešųjų pirkimų įstatymui, be to, pagal Skelbimų teikimo Viešųjų pirkimų tarnybai prie Vyriausybės tvarkos aprašo 2 dalies 14 punktą už teikiamų viešųjų pirkimų skelbimų turinį atsako perkančioji organizacija. Apie Šiaulių apygardos teismo 2006 m. lapkričio 29 d. nutartį atsakovas sužinojo tik 2006 m. gruodžio 22 d.

8Tretysis suinteresuotas asmuo UAB „Dzūtra“ atsiliepime į skundą (t. II, b. l. 130-133) pareiškėjo skundą prašė atmesti. Nurodė, kad Sąlygų 3.1.1 punktu nustatyti reikalavimai tiekėjams yra nepagrįsti ir dirbtinai riboja konkurenciją. Įmonės pajėgumas įvykdyti konkrečias pirkimo sąlygas priklauso nuo jos turimų resursų bei patirties konkrečioje veikloje, bet ne nuo to, ar pirkimo objektu esanti veikla yra pagrindinė, juolab, kai sąlygose ir jų paaiškinimuose nėra apibrėžta, kokia veikla laikoma pagrindine. Dėl Sąlygų 3.1.6 punkto paaiškino, kad atsakovas pagrįstai nurodė ją pakeisti. 3 mln. Lt apyvartos pajėgumai nėra reikalingi pirkimo reikalavimams įvykdyti. Sąlygų 3.1.9 punkto reikalavimas nėra sąlygotas Viešųjų pirkimo įstatymo 32 straipsnio 1 dalimi, kadangi neleidžia nustatyti, ar konkurso dalyvis yra pajėgus įvykdyti konkurso sąlygas, o reikalavimas turėti gamybinę bazę Šiaulių apskrityje dirbtinai riboja konkurso dalyvių ratą iki įmonių, kurios jau vykdo veiklą Šiaulių regione. Sąlygų 3.1.12 punkte pareiškėjas nustatė išankstinį reikalavimą visiems viešojo pirkimo dalyviams turėti galimybę naudotis ne mažesniais kaip 1 mln. kredito limitais ir nurodė, kokius įrodymus turi pateikti tiekėjas, patvirtindamas, kad jis atitinka šį reikalavimą. Vėlesniuose savo paaiškinimuose pareiškėjas nurodė, kad šis reikalavimas netaikomas, jei tiekėjas gali pats įrodyti savo finansinį pajėgumą. UAB „Dzūtra“ nuomone, tokiu būdu pareiškėjas ne tik aiškino Sąlygas, bet ir jas pakeitė, kas prieštarauja Viešųjų pirkimų įstatymo 24 straipsnio 7 daliai bei 32 straipsnio 2 daliai. Dėl skundo argumento, kad atsakovas pažeidė 2006 m. lapkričio 29 d. teismo nutartį, kuria buvo sustabdytos viešo pirkimo procedūros, tretysis suinteresuotas asmuo pažymėjo, jog atsakovas nėra pirkimo proceso dalyvis, todėl jo įpareigojimai perkančiajai organizacijai nėra laikomi viešo pirkimo procedūrų vykdymu, be to, teismo nutartis skirta išimtinai perkančiajai organizacijai.

9II.

10Vilniaus apygardos administracinis teismas 2008 m. birželio 12 d. sprendimu pareiškėjo skundą tenkino iš dalies. Teismas nutarė naikintini skundžiamo akto konstatuojamosios dalies 2, 4, 5 ir 6 punktus, nusprendžiamojoje dalyje palikti tik reikalavimą pakeisti Įstatymo nuostatų neatitinkančius konkurso sąlygų reikalavimus, atsižvelgiant į rašte 1, 3 punktuose pateiktas Tarnybos pastabas.

11Teismas nustatė, kad nagrinėjimo dalykas yra Viešųjų pirkimų tarnybos prie Vyriausybės 2006 m. gruodžio 13 d. įpareigojimo Nr. 4S-3558 teisėtumas ir pagrįstumas (t. II, b. l. 44 - 45). Šiuo įpareigojimu Tarnyba įpareigojo VšĮ „Šiaulių regiono atliekų tvarkymo centras“, perkančiąją organizaciją, pakeisti Viešųjų pirkimų įstatymo nuostatų neatitinkančius konkurso sąlygų reikalavimus atsižvelgiant į įpareigojimo konstatuojamojoje dalyje 1, 2, 3, 4, 5, 6 punktuose pateiktas pastabas bei informuoti Tarnybą apie įpareigojimų vykdymą.

12Teismas nustatė, kad ginčo teisinius santykius reglamentuoja Viešųjų pirkimų įstatymo (VPĮ) normos, įsigaliojusios 2006 m. sausio 31 dieną.

13Nagrinėjant prašymą dėl individualaus teisės akto panaikinimo, teismas atsižvelgė į Administracinių bylų teisenos įstatymo 89 str. 1 ir 2 dalyse nustatytus galimus skundžiamų aktų panaikinimo pagrindus. Pareiškėja kaip vieną iš skundžiamo akto neteisėtumo pagrindų nurodė tai, kad įpareigojimas keisti viešojo pirkimo konkurso sąlygų reikalavimus buvo priimtas galiojant Šiaulių apygardos teismo 2006 m. lapkričio 29 d. nutarčiai (t. III, b. l. 61 - 62), kuria sustabdytos Šiaulių miesto komunalinių atliekų surinkimo ir vežimo paslaugų pirkimo atviro konkurso procedūros, vykdomos pagal VšĮ „Šiaulių regiono atliekų tvarkymo centras“ patvirtintas Šiaulių miesto komunalinių atliekų surinkimo ir vežimo paslaugų pirkimo atviro konkurso sąlygas (pirkimo Nr. 43916).

14Palyginęs CPK 18 straipsnio ir 148 straipsnio nuostatas, teismas priėjo išvadą, kad CPK 18 straipsnis nustato tik įsiteisėjusių nutarčių privalomumą valstybės institucijoms ir tarnautojams. Nutarties galiojimas reiškia tik tai, kad ją privalo vykdyti asmuo, kuriam taikoma laikinoji apsaugos priemonė arba asmuo, kuriam šia nutartimi pavesta ją vykdyti. Teismas, išanalizavęs CPK 145 straipsnį ir 149 straipsnio 4 dalį, priėjo išvadą, kad Viešųjų pirkimų tarnyba, priimdama skundžiamą sprendimą galiojant nutarčiai dėl laikinųjų apsaugos priemonių taikymo, būtų pažeidusi įstatymo reikalavimus tik tuo atveju, jeigu įsigaliojusioje teismo nutartyje būtų nurodytas draudimas būtent šiai tarnybai atlikti kokius nors veiksmus, susijusius su nagrinėjamų pirkimo procedūrų vykdymu, o tokių nurodymų nutartyje nebuvo. Teismas nustatė, kad Šiaulių apygardos teismo 2006 m. lapkričio 29 d. nutartis neįsiteisėjo, nes Lietuvos apeliacinis teismas 2007 m. vasario 2 d. nutartimi (t. III, b. l. 72-76) panaikino Šiaulių apygardos teismo 2006 m. lapkričio 29 d. nutartį ir perdavė klausimą pirmos instancijos teismui nagrinėti iš naujo. Nagrinėjant prašymą dėl laikinųjų apsaugos priemonių taikymo iš naujo Šiaulių apygardos teismas atmetė prašymą dėl laikinųjų apsaugos priemonių taikymo. Taigi nutartis, draudžianti toliau vykdyti pirkimo procedūras, nebuvo įsiteisėjusi, tačiau tam tikrą laiko tarpą ją privalėjo vykdyti perkančioji organizacija, todėl per šį laikotarpį pareiškėja negalėjo vykdyti Viešųjų pirkimų tarnybos įpareigojimų, išdėstytų Tarnybos 2006-12-13 rašte, ir realiai jų nevykdė. Centras, gavęs skundžiamą 2006-12-13 įpareigojimą Nr. 4S-3558, 2006-12-22 raštu Nr. 6-578 (t. II, b. l. 46 – 51) pranešė Viešųjų pirkimų tarnybai, kad įvykdyti įpareigojimą neturi teisinio pagrindo dėl dviejų priežasčių. Viena jų - tai Šiaulių apygardos teismo 2006 m. lapkričio 29 d. nutarties galiojimas, antra – tai, kad VPT 2006 12 13 raštas Nr. 4S-3558, kuriuo pateikti įpareigojimai, yra nemotyvuotas, todėl nepagrįstas. Atsižvelgiant į minėtą teisinį reglamentavimą, teismo manymu, Centras pagrįstai nevykdė VPT įpareigojimų, kol galiojo Šiaulių apygardos teismo 2006-11-29 nutartis dėl pirkimo procedūrų sustabdymo. Tačiau, pažymėjo, kad kita vertus, kadangi nutartis nebuvo įsiteisėjusi, pačioje nutartyje jokie pavedimai VPT nenustatyti, Viešųjų pirkimų tarnyba galėjo priimti įpareigojimus perkančiai organizacijai.

15Viešųjų pirkimų tarnybos įpareigojimas vertintinas kaip privalomas vykdyti nurodymas, kuris turi būti įforminamas individualiu teisės aktu (Administracinių bylų teisenos įstatymo 2 straipsnio 14 dalis, Viešojo administravimo įstatymo (redakcija, galiojusi 2006-12-13) 3 str. 16 dalis apibrėžia šią sąvoką). Individualaus administracinio sprendimo reikalavimai nustatyti Viešojo administravimo įstatymo 8 straipsnyje.

16Teismas nurodė, kad Viešųjų pirkimų tarnybos funkcijos ir teisės nustatytos VPĮ 8 straipsnyje. Šio straipsnio 3 dalies 4 punkte pasakyta, kad Viešųjų pirkimų tarnyba gavus pranešimą apie galimus pažeidimus turi teisę įpareigoti perkančią organizaciją sustabdyti pirkimo procedūras, o nustačius įstatymų pažeidimus turi teisę įpareigoti perkančią organizaciją nutraukti pirkimo procedūras, panaikinti arba pakeisti šio įstatymo reikalavimų neatitinkančius sprendimus ar veiksmus. Nagrinėjamas įpareigojimas pakeisti konkurso sąlygų reikalavimus. Konkurso sąlygų reikalavimai privalomai turi būti nurodyti pirkimo dokumentuose (VPĮ 24 str.). Pagal VPĮ 24 str. 6 dalį išankstinis skelbimas apie numatomus pirkimus ir apie pirkimą yra pirkimo dokumentų sudėtine dalimi. Pirkimo dokumentų pateikimo tiekėjui tvarka nustatyta VPĮ 27 straipsnyje. Iš šių įstatymo nuostatų seka, kad keičiant konkurso sąlygų reikalavimus, keičiasi ir viešojo pirkimo procedūra, jos atskirų veiksmų atlikimo terminai. Įpareigojimas, kurio teisėtumas nagrinėjamas šioje byloje, vertintinas kaip vienkartis teisės taikymo aktas, skirtas konkrečiam subjektui, ir todėl jis turi būti pateikiamas priimant motyvuotą sprendimą. Viešųjų pirkimų įstatymas nenustato Viešųjų pirkimų tarnybos sprendimų priėmimo, jų apskundimo tvarkos. Tokios tvarkos nenumato ir Viešųjų pirkimų tarnybos prie LR Vyriausybės nuostatai, patvirtinti Vyriausybės 2001-12-21 nutarimu Nr. 1560 (toliau – ir Nuostatai). Todėl teismas padarė išvadą, kad sprendimui dėl įpareigojimų davimo perkančiai organizacijai taikomi reikalavimai, kuriuos nustato Viešojo administravimo įstatymas. Sprendimas skundžiamas ABTĮ nustatyta tvarka. Tai nurodyta ir VPT 2006 12 13 rašte Nr. 4S-3558. Teismas pareiškėjos teiginius, kad Tarnyba, priimdama skelbimą apie pirkimą (t. II, b.l. 94-99), turėjo iš karto pastebėti įstatymo pažeidimus, apie kuriuos pasisakė teikdama pareiškėjai įpareigojimą, o jeigu nepasisakė, reiškia pritarė visoms pareiškėjos skelbime nurodytoms pirkimo sąlygoms ir nuomonės keisti jau negali, pripažino nepagrįstais. Atsižvelgęs į VPĮ 8 str., teismas konstatavo, kad Tarnyba privalo vykdyti kontrolinę ir prevencinę funkcijas, tačiau šių funkcijų nepakankamas vykdymas neatleidžia Tarnybos nuo pareigos tinkamai ištirti pranešimus apie pažeidimus ir į juos reaguoti, tame tarpe ir priimant įpareigojimą. Tarnybos teiginius, kad pažeidimams nustatyti buvo būtina ištirti visus pirkimo dokumentus, teismas pripažino pagrįstais. Tačiau pažymėjo, kad tokiu atveju sprendime, kuriuo teikiamas įpareigojimas, dokumentai, kuriuos tyrė Tarnyba, turėjo būti įvertinti, o padarytos išvados turėjo būti pagrįstos tiek faktinėmis aplinkybėmis, tiek teisiniais argumentais. Be to, atkreipė dėmesį, kad pareiškėjos nuo įpareigojimo vykdymo negali atleisti ta aplinkybė, kad Viešųjų pirkimų tarnyba, kaip biudžetinė įstaiga, vykdydama viešuosius pirkimus nustatė analogiškas sąlygas kaip ir pareiškėja.

17Teismas, išanalizavęs bylos medžiagą, nustatė, kad Tarnyba skundžiamą įpareigojimą priėmė įvertinusi, kaip teigiama skundžiamame sprendime, pateiktą informaciją. Kokia tai informacija, sprendime neatskleidžiama, tačiau apie tirtą informaciją galima spręsti iš Tarnybos teismui pateiktos medžiagos. Tarnyba keletą kartų prašė pareiškėjos pirkimo dokumentų ir paaiškinimų. Šios aplinkybės taip pat suponuoja tai, kad Tarnybos priimtas sprendimas turi būti motyvuotas, nurodant, kodėl tam tikros pirkimo sąlygos pripažintos prieštaraujančiomis VPĮ nuostatoms, atmetant pareiškėjos paaiškinimų argumentus. Tarnybos motyvai nebūtinai turėjo būti išdėstyti pačiame sprendime. Sprendimas galėjo būti grindžiamas tinkamai įforminta tyrimo medžiaga (pažyma, aktu ar pan.), tačiau tokiu atveju sprendime turėjo būti nuoroda į aktą, kuriame išdėstyti motyvai ir argumentai, kuriais remiantis pripažinta, kad pažeistos įstatymo nuostatos. Priešingu atveju pareiškėjai (perkančiai organizacijai) neaišku, kodėl būtent tokios išvados padarytos, o tai apsunkina galimybę ginti savo poziciją. Šią išvadą teismas pagrindė ir 2006-12-22 pareiškėjos raštu Nr. 6-578 Viešųjų pirkimų tarnybai (t. II, b. l. 46-51), kuriuo pareiškėja prašė išaiškinti sprendimo priėmimo motyvus. Teismas nurodė, kad VPT 2007-01-19 atsakymas į šį raštą (t. II, b. l. 52-53) rodo, kad Tarnyba atsisakė aiškinti sprendimo motyvus, nurodžiusi, kad ginčą spręs teismas. Išaiškintas klausimas tik dėl Šiaulių apygardos teismo 2006-11-29 nutarties nevykdymo. Tačiau įvertinęs skundžiamame Tarnybos rašte dėstomą priimtų sprendimų motyvaciją, teismas priėjo išvadą, kad dalis Tarnybos motyvų yra išdėstyta skundžiamo rašto konstatuojamojoje dalyje.

18Išanalizavęs bylos medžiagą, teismas nustatė, jog VšĮ „Šiaulių regiono atliekų tvarkymo centras“ yra 2002-07-10 į Šiaulių apskrities teritoriją įeinančių savivaldybių įsteigta viešoji įstaiga, kurios pagrindinis veikos tikslas yra regioninės komunalinių atliekų tvarkymo sistemos sukūrimas, jos funkcionavimo organizavimas, plėtojimas ir administravimas visoje Šiaulių apskrityje (t. I, b. l. 99 - 111).

19Centras leidinyje „Informaciniai pranešimai“ Nr. 65 2006-09-01 dieną paskelbė atvirą konkursą „Šiaulių miesto komunalinių atliekų surinkimo ir pervežimo į Šiaulių regioninį sąvartyną paslaugų teikėjo parinkimas“ pagal įstaigos direktoriaus 2006-08-16 patvirtintas atviro konkurso sąlygas (t. II, b. l. 56 - 93).

20Skundžiamo Viešųjų pirkimų tarnybos prie LR Vyriausybės 2006 12 13 rašto Nr. 4S-3558 įžanginėje dalyje pasakyta, kad Tarnyba, vadovaudamasi Viešųjų pirkimų įstatymo 8 straipsnio 2 dalies 2 punktu, išnagrinėjo pateiktą informaciją apie 2006-09-01 leidinio „Valstybės žinios“ priede „Informaciniai pranešimai“ Nr. 65 skelbtą atvirą konkursą „Šiaulių miesto komunalinių atliekų surinkimo ir, pervežimo į Šiaulių regioninį sąvartyną paslaugų teikėjo parinkimo“ (pirkimo Nr. 43916) ir įvertinusi pirkimo procedūrų teisėtumą bei parengtus pirkimo dokumentus, Tarnyba konstatuoja pažeidimus. Toliau nurodoma, kokios pirkimo sąlygos neatitinka įstatymo reikalavimų. Šioje dalyje nėra nuorodos į kokį nors apibendrinantį aktą ar pažymą, kuriuose būtų dėstoma tyrimo medžiaga ir padarytų išvadų argumentacija. Iš dalies motyvai dėstomi sprendimo konstatuojamoje dalyje aptariant konstatuotą pažeidimą. Sąlygų punktuose, kuriuos atsakovė konstatavo neatitinkančiais įstatymų, numatyti tokie reikalavimai:

211) 3.1.1 punktas nustato, kad teikėjas, pageidaujantis dalyvauti pirkime, turi atitikti šiuos minimalius kvalifikacijos reikalavimus: teikėjas yra įregistruotas ir veikiantis įstatymų nustatyta tvarka, kurio pagrindinė veikla yra atliekų tvarkymas; teikėjas turi turėti ne mažesnę nei 5 metų patirtį komunalinių atliekų tvarkymo srityje.

22VPT 2006 12 13 rašte Nr. 4S-3558 dėstoma, kad šis reikalavimas prieštarauja VPĮ 3 str. 1 daliai bei 32 str. 2 daliai.

232) 3.1.6 punktas nustato, jog teikėjas, pageidaujantis dalyvauti pirkime, turi atitikti šiuos minimalius kvalifikacijos reikalavimus: metiniai su pirkimo objektu susiję teikėjo pardavimai (apyvarta) 2003 – 2005 m. laikotarpiu yra ne mažesni kaip 3 mln. Lt (neįskaitant PVM) per metus.

24VPT 2006 12 13 rašte Nr. 4S-3558 konstatuojama, kad reikalavimas prieštarauja VPĮ 35 str.1d. 3 punktui.

253) 3.1.9 punkte reikalaujama paslaugos teikėjui turėti gamybinę bazę Šiaulių apskrityje.

26VPT 2006-12-13 rašte Nr. 4S-3558 konstatuojama - reikalavimas prieštarauja VPĮ 32 str. 2 daliai.

274) 3.1.12 punkte numatyta būtina sąlyga - teikėjo galimybės naudotis kredito limitais (ne mažesniais kaip 1 mln. Lt), užtikrinančiais reikiamus pinigų srautus pirkimo sutarties įvykdymui.

28VPT 2006-12-13 rašte Nr. 4S-3558 konstatuojama, kad reikalavimas prieštarauja VPĮ 3 str.1 daliai ir 24 str.7 daliai.

295) 4.2 punktas numato, jog pasiūlymas, pasirašytas teikėjo arba jo įgalioto asmens, turi būti pateiktas raštu VšĮ „Šiaulių regiono atliekų tvarkymo centras“, Ežero g. 16, Šiauliai.

30VPT 2006-12-13 rašte Nr. 4S-3558 konstatuojama, kad tai prieštarauja VPĮ 24 str. 2 dalies 14 ir 17 punktams.

316) 6.1 punkte įtvirtinta, jog vokai su pasiūlymais bus atplėšiami adresu: VšĮ „Šiaulių regiono atliekų tvarkymo centras“, Ežero g. 16, Šiauliai. Komisijos posėdžio, kuriame atplėšiami vokai su pasiūlymais pradžia – 2006 m. spalio 30 d., 11 val.

32VPT 2006 12 13 rašte Nr. 4S-3558 konstatuojama, kad tai prieštarauja VPĮ 24 str.2 dalies 14 ir 17 punktams.

337) 11.2 punktas numato, jog perkančioji organizacija į gautą prašymą paaiškinti konkurso sąlygas atsako nė vėliau kaip per 3 kalendorines dienas nuo jo gavimo dienos. Perkančioji organizacija, atsakydama teikėjui, kartu siunčia paaiškinimus ir visiems kitiems teikėjams, kuriems ji pateikė pirkimo dokumentus, bet nenurodo, iš ko gavo prašymą duoti paaiškinimą.

34VPT 2006 12 13 rašte Nr. 4S-3558 konstatuojama, kad reikalavimas prieštarauja VPĮ 3 str. 1 daliai bei 27 str. 3 daliai.

358) Perkančios organizacijos „Trišalės Šiaulių miesto komunalinių atliekų surinkimo ir vežimo paslaugų teikimo sutarties“ projekto (t. II, b. l. 84 - 89) 2.3.1 punkte įtvirtinta, jog paslaugos teikėjas įsipareigoja per 3 dienas nuo sutarties pasirašymo dienos pateikti Paslaugos gavėjui Sutarties įvykdymo užtikrinimo laidavimo raštą, galiojantį visą sutarties vykdymo laikotarpį. Sutarties įvykdymo užtikrinimo vertė turi sudaryti 300000 Lt (trys šimtai tūkstančių litų). Sutarties įvykdymo užtikrinimas turi galioti iki visiško Paslaugos teikėjo įsipareigojimų pagal sutartį įvykdymo ir du mėnesius po įvykdymo.

36VPT 2006 12 13 rašte Nr. 4S-3558 6 punkte konstatuojama, kad toks reikalavimas prieštarauja CK 6.70 str. 2 daliai.

37Skundžiamo Tarnybos rašto konstatuojamosios dalies 2 punkte pasakyta, kad konkurso sąlygų 3 skyriuje, 3.1.1 punkte perkančioji organizacija nustatė nepagrįstai aukštus, turinčius dirbtinio konkurencijos ribojimo požymių, tiekėjų kvalifikacijos reikalavimus. Taip pat nurodyta, kad Tarnyba raštu prašė pagrįsti nustatytus kvalifikacinius reikalavimus, tačiau perkančioji organizacija pateikė nemotyvuotą, nepagrįstą jokiais įrodymais paaiškinimą. Įvertinęs 2 punkto tekstą, teismas priėjo išvadą, kad nurodyti du teiginiai ir yra priimto sprendimo motyvacija.

38VPĮ 3 str. 1 dalyje nustatytas reikalavimas perkančiajai organizacijai užtikrinti, kad atliekant pirkimo procedūras ir nustatant laimėtoją būtų laikomasi lygiateisiškumo, nediskriminavimo, abipusio pripažinimo, proporcingumo ir skaidrumo principų.

39Pagal VPĮ 32 str. 2 dalį perkančiosios organizacijos nustatyti minimalūs kandidatų ar dalyvių kvalifikacijos reikalavimai negali dirbtinai riboti konkurencijos. Jie turi būti pagrįsti ir proporcingi pirkimo objektui, tikslūs ir aiškūs. Keliami reikalavimai negali pažeisti tiekėjo teisės saugoti intelektinę nuosavybę, gamybos ir komercinę paslaptį. Kvalifikacijos ir informacijos bei dokumentų, kuriuos turi pateikti kandidatai ar dalyviai, reikalavimai nustatomi vadovaujantis šio įstatymo 33, 34, 35, 36, 37 ir 38 straipsnių nuostatomis. Kompetentingų valstybės ir savivaldybių institucijų reikalavimu perkančioji organizacija privalo pateikti kvalifikacijos reikalavimų pagrindimą. Nurodytos įstatymų nuostatos nėra vienareikšmės, jose išdėstyta daug įvairaus pobūdžio reikalavimų. Tarnybai nekonkretizuojant kokiu būdu ir kokios įstatymų nuostatos buvo pažeistos, perkančiai organizacijai sprendimas yra neaiškus, todėl ir jo įvykdymas apsunkintas. Be to, Centras 2006-11-27 paaiškinime Viešųjų pirkimų tarnybai Nr. 6-513 (t. II, b. l. 27-29) pateikė savo motyvaciją, kodėl nustatė būtent tokias konkurso sąlygas, nurodė konkrečią bylą, kuria rėmėsi ir kuri paskelbta VPT informaciniame biuletenyje, nurodė kitas svarbias šio pirkimo aplinkybes, kurios verčia nustatyti tokios paslaugos tiekėjui didesnius reikalavimus. Teismas pažymėjo, kad iš skundžiamo sprendimo neaišku kodėl atmesti pareiškėjos paaiškinimai, nes tuo klausimu nėra Tarnybos motyvų.

40Įvertinęs Tarnybos pateiktą motyvaciją, Viešųjų pirkimų įstatymo bei kitų įstatymų ir teisės aktų, reglamentuojančių atliekų tvarkymą, reikalavimus (tokių kaip Atliekų tvarkymo įstatymas, Vyriausybės 2002 04 12 nutarimu Nr. 519 patvirtintas strateginis atliekų tvarkymo planas), teismas priėjo išvadą, kad Tarnyba, nekonkretizuodama, kokiu būdu nurodytos sąlygos pažeidžia VPĮ nuostatas, kurias nurodo Tarnyba, neįvertindama pareiškėjos argumentų dėl numatomos pirkti paslaugos reikšmės aplinkosaugos srityje, priėmė nemotyvuotą sprendimą. Viešųjų pirkimų tarnybos nuostatų 2 punkte pasakyta, kad Tarnybos veikla organizuojama vadovaujantis ir Vyriausybės aprobuotais viešai paskelbtais strateginiais veiklos planais, rengiamais vadovaujantis Vyriausybės programa. Teismas pažymėjo, kad vertinant konkretų pirkimą dėl pernelyg aukštų, ribojančių konkurenciją reikalavimų paslaugos teikėjų kvalifikacijai, Tarnyba savo sprendimą privalo pagrįsti pirmiau paminėtų ir kitų teisės aktų nuostatomis, tuo labiau, kad atliekų tvarkymą reglamentuojančiuose teisės aktuose daugeliu atveju pabrėžiama savivaldos institucijų atsakomybė atliekų tvarkymo ir aplinkosaugos srityse, o Centras yra įsteigtas savivaldos institucijų. Galimai dalis sąlygų reikalavimų pažeidžia konkurencijos taisykles, tačiau Tarnybos sprendime nepaaiškinta, kodėl padaryta tokia išvada.

41Teismas konstatavo, kad ši skundžiamo sprendimo dalis neatitinka Viešojo administravimo įstatymo (galiojusio sprendimo priėmimo metu) 8 straipsnio 1 ir 2 dalies reikalavimų, todėl naikintina.

42Teismas nustatė, kad Viešųjų pirkimų įstatymo 35 straipsnio 1 dalies 3 punktas numato, kad perkančioji organizacija turi teisę pirkimo dokumentuose nustatyti kandidatų ir dalyvių ekonominės ir finansinės būklės reikalavimus ir prašyti pateikti šiuos (vieną ar kelis) ekonominę ir finansinę kandidato ar dalyvio būklę apibūdinančius dokumentus, daugiausia paskutinių 3 finansinių metų, o jeigu įmonė įregistruota ar veiklą atitinkamoje srityje pradėjo vėliau, - nuo įmonės įregistravimo ar veiklos su pirkimu susijusioje srityje pradžios kandidato ar dalyvio įmonės pažymą apie visos veiklos pajamas ar, jei reikia, pažymą apie pajamas, gautas iš konkrečios veiklos, su kuria susijęs atliekamas pirkimas, jei ši informacija turima. Iš Sąlygų 3.1.6 punkto formuluotės matyti, kad reikalavimas įrodyti metinius su pirkimo objektu susijusius teikėjo pardavimus (apyvartą) 2003 – 2005 m. laikotarpiu neprieštarauja teisės normos daliai: „<...> prašyti pateikti šiuos (vieną ar kelis) ekonominę ir finansinę kandidato ar dalyvio būklę apibūdinančius dokumentus <...> daugiausia paskutinių 3 finansinių metų <...>“. Viešųjų pirkimų tarnyba konstatavo sąlygos prieštaravimą VPĮ 35 straipsnio 1 dalies 3 punkto reikalavimams, nes nenurodyta galimybė konkurse dalyvauti tiekėjams vėliau įregistravusiems veiklą nei sąlygose nurodytas laikotarpis. VPĮ 35 str. 1 dalies 3 punktas nedraudžia pirkimo dokumentuose nustatyti kandidatų ir dalyvių ekonominės ir finansinės būklės reikalavimų, tačiau riboja laikotarpį, už kurį galima prašyti pateikti šią būklę apibūdinančius dokumentus – tokių dokumentų galima prašyti daugiausia už paskutinius 3 metus. Įstatyme daroma išlyga – jeigu įmonė įregistruota ar veiklą atitinkamoje srityje pradėjo vėliau, tokių dokumentų galima prašyti nuo įmonės įregistravimo ar veiklos su pirkimu susijusioje srityje pradžios. Atsižvelgęs į tai, kad VPĮ 35 str. 1 dalies 3 punkto nuostatos yra imperatyvios, teismas priėjo išvadą, kad perkančioji organizacija dokumentų teikimui taip pat turėjo numatyti išlygą, kad galima dokumentus teikti nuo įmonės įregistravimo ar veiklos su pirkimu susijusioje srityje pradžios. VPĮ 35 straipsnio 2 dalis leidžia perkančiai organizacijai konkretizuoti tik kokius dokumentus turi pateikti dalyviai, kad įrodytų, jog jų ekonominė ir finansinė būklė atitinka perkančios organizacijos keliamus reikalavimus, bet šis straipsnis apskritai neleidžia keisti periodo, už kurį galima reikalauti tokių dokumentų. Pareiškėjos argumentai, kad šis prieštaravimas konkurso metu ir po jo vis tiek bus vertinamas pagal įstatymo nuostatas, teismo manymu, nėra pagrįsti. Viešųjų pirkimų įstatymo 24 straipsnio 7 dalyje pasakyta, kad pirkimo dokumentai turi būti tikslūs, aiškūs, be dviprasmybių <...>. Viešųjų pirkimų srityje negali būti sudaroma tokia situacija, kuri ateityje aiškiai sukels ginčų dėl vertinimo. Pareiškėja teigia, kad esant sąlygai dėl 5 metų patirties, akivaizdu, kad konkurse negalės dalyvauti įmonė, susikūrusi mažiau nei prieš 5 metus. Tačiau teismas pažymėjo, kad 5 metų patirtis komunalinių atliekų tvarkymo srityje nereiškia, kad ir įmonė turi būti įregistruota ne mažiau kaip prieš 5 metus. Įmonės gali būti reorganizuojamos, skaidomos ar apjungiamos, tokiais atvejais galimas teisių perėmimas, todėl galima situacija, kad tinkamą patirtį turinti įmonė bus įregistruota netgi mažiau nei prieš trejus metus. Taigi, teismas priėjo išvadą, kad Viešųjų pirkimų tarnybos 2006-12-13 rašto Nr. 4S-3558 aprašomosios dalies 3 punktas yra teisėtas ir pagrįstas.

43Teismas konstatavo, kad skundžiamo sprendimo (Viešųjų pirkimų tarnybos 2006 12 13 rašto Nr. 4S-3558 aprašomosios dalies 4 punktas) dalis taip pat laikytina neteisėta, nes sprendimas iš esmės nemotyvuotas. Pareiškėja ne kartą teigė, kad jai nežinomas dokumentas, kuriuo rėmėsi Tarnyba, konstatuodama šį pažeidimą. Šiame punkte nurodoma, kad konkurso sąlygų 3.1.9 punkto reikalavimas neatitinka Europos Komisijos Vidaus rinkos ir paslaugų generalinio direktorato nuomonės dėl tokio kvalifikacinio reikalavimo, kaip reikalavimas turėti gamybinę bazę Lietuvoje (šiuo atveju Šiaulių apskrityje). Nurodyta nuomonė pareiškėjai nebuvo pateikta kartu su skundžiamu sprendimu, o sprendime nenurodyta, kur galima su šia nuomone susipažinti. Sprendime neatskleistas ir šios nuomonės turinys, tuo tarpu iš sakinio formuluotės aišku, kad kalbama apie kažkokią kitą gamybinę bazę, kuri numatyta Lietuvoje.

44Kadangi ši sprendimo dalis nemotyvuota, pirmosios instancijos teismas konstatavo, kad ji prieštarauja Viešojo administravimo įstatymo 8 str. 1 ir 2 dalies nuostatoms, todėl negali būti pripažinta teisėta ir pagrįsta, todėl naikintina.

45Skundžiamo sprendimo konstatuojamosios dalies 1 punkto 2-je pastraipoje įtvirtintas reikalavimas įrodyti teikėjo galimybę naudotis kredito limitais (ne mažesniais kaip 1 mln. Lt), užtikrinančiais reikiamus pinigų srautus pirkimo sutarties įvykdymui. Konstatuota, kad reikalavimas prieštarauja VPĮ 3 str. 1 daliai ir 24 str. 7 daliai, kuri numato, kad perkančioji organizacija pirkimo dokumentus rengia vadovaudamasi šio įstatymo nuostatomis, pirkimo dokumentai turi būti tikslūs, aiškūs, be dviprasmybių, kad tiekėjai galėtų pateikti pasiūlymus, o perkančioji organizacija nupirkti tai, ko reikia.

46Šis pažeidimas nustatytas dėl to (ir tai aprašyta sprendime), kad perkančioji organizacija 2006-10-23 rašte Nr. 6-421 (23 punktas) (t. I, b. l. 173 – 185) aiškina šį punktą kaip neprivalomą. Pagal VPĮ 24 str. 2 dalies 15 punkto ir 27 str. 3 ir 4 dalies prasmę, pirkimo dokumentų paaiškinimai yra sudėtinė pirkimo dokumentų dalis. Faktas, kad paaiškinimai turi būti išsiųsti visiems tiekėjams, suponuoja tai, kad vertinant ir lyginant gautus pasiūlymus ateityje dėl sąlygų 3.1.12 punkto taikymo gali kilti ginčai, nes paaiškinimai neatitinka sąlygų 3.1.12. punkto formuluotės, aiškina ją plečiamai, o tokiu atveju pateiktose tiekėjams sąlygose gaunamas prieštaravimas. Tuo tarpu VPĮ paskirtis yra nustatyti viešųjų pirkimų tvarką, šių pirkimų subjektų teises, pareigas ir atsakomybę (1 straipsnis). Įstatymu nustatytos tvarkos tikslus laikymasis užtikrina kuo sklandesnį viešųjų pirkimų procesą, todėl Tarnyba pagrįstai konstatavo, kad pareiškėjos 2006-10-23 paaiškinime Nr.6-421 padaryta išlyga yra esmingai keičianti sąlygų 3.1.12 punktą ir šis punktas pagrįstai dėl juo sukeliamo prieštaringumo papildomiems paaiškinimams įvertintas kaip neatitinkantis 24 str. 7 dalies reikalavimų.

47Teismas nurodė, kad šioje sprendimo dalyje nėra motyvuota, kodėl priimtas sprendimas, kad pareiškėjos 2006-10-23 raštas Nr. 6-421 nebuvo siųstas visiems tiekėjams. Neaišku, kaip Tarnyba konstatavo, kad pažeista ir VPĮ 3 str. 1 dalis, nustatanti lygiateisiškumo principą. Iš Tarnybos pateiktos tyrimo medžiagos susidaro prieštaringa nuomonė dėl šios aplinkybės tyrimo. Tarnyba 2006 10 27 raštu (t. II, b. l. 4) Centro prašė pateikti visą konkurso dokumentaciją, o Centras dokumentaciją teikė 2006-10-31 raštu (t. II, b. l. 21- 24). Iš šio rašto priedų sąrašo matyti, kad konkurso sąlygų paaiškinimų buvo daug, tačiau neaišku, ar Tarnybai siųsti įrodymai dėl visų paaiškinimų siuntimo visiems dalyviams. Po to, 2006 11 17 raštu Nr. 4S-3246 (t. II, b. l. 25-26) Tarnyba iš Centro prašo tik vieno papildomo įrodymo tik dėl to, ar visiems tiekėjams išsiųstas 2006-10-05 protokolas. Kitų paaiškinimų išsiuntimo patvirtinimo Tarnyba neprašo. Tokiu atveju, atsižvelgiant į tai, kad tokią reikšmingą aplinkybę Tarnyba privalėjo ištirti tinkamai, teismas konstatavo, kad įrodymus dėl kitų paaiškinimų siuntimo įstatyme nustatyta tvarka Tarnyba: 1) turėjo; arba 2) turėjo tvirtus įrodymus, kad kiti paaiškinimai nebuvo siųsti visiems dalyviams. Taigi, iš tyrimo medžiagos ir priimto sprendimo turinio nėra galimybės nustatyti, kaip Tarnyba ištyrė bei ar tikrai ištyrė klausimą dėl skundžiamo sprendimo 1 dalyje nurodytų aplinkybių, tame tarpe ir dėl 2006-10-23 paaiškinamojo rašto išsiuntimo visiems dalyviams. Tačiau ši skundžiamo rašto dalis nesusijusi su įpareigojimo davimu, todėl neturi įtakos įpareigojimo vykdyti 1 punkte išdėstytas pastabas realizavimui. Apie tai bus pasisakyta vertinant skundžiamo rašto konstatuojamosios dalies 1 punkto 1-ą pastraipą. Teismas konstatavo, kad Tarnybos sprendimas, kad konkurso sąlygų 3.1.12. punktas neatitinka VPĮ 24 str. 7 dalies nuostatų, yra pagrįstas. Pareiškėjos skundo teismui paaiškinimai, kad vertinant pasiūlymus vis tiek bus vadovaujamasi įstatymu, kuris numato pareiškėjos konkurso sąlygų paaiškinime nurodytą papildomą sąlygą, nepatvirtina, kad pirkimo sąlygos gali būti dviprasmiškos ir dėl to ateityje sukelti ginčus.

48VPĮ skundžiamu sprendimu konstatavo, kad perkančioji organizacija nesilaikė reikalavimo, kad atsakydama į tiekėjo prašymą, kartu siunčia paaiškinimus ir visiems kitiems tiekėjams, kuriems ji pateikė pirkimo dokumentus, bet nenurodo, iš ko gavo prašymą teikti paaiškinimą.

49Nustatytė, kad pareiškėja, atsakydama į atsakovės 2006-11-17 prašymą (t. II, b. l.25-26) pateikti dokumentus, patvirtinančius, kad perkančioji organizacija išsiuntė visiems tiekėjams 2006-10-05 susitikimo protokolą, 2006 11 27 raštu Nr. 6-513 (t. II, b. l. 27-29) pateikė patvirtinimą, kad 2006-10-19 dieną faksu paslaugų teikėjams siųsti dokumentai (t. II, b. l. 30-34), tačiau kartu su šiuo pareiškėjos raštu daugiau jokie dokumentai, įrodantys protokolo ar kitų dokumentų siuntimą tiekėjams, Tarnybai neteikti ir Tarnyba jų neprašė. VPT 2006 10 27 raštu (t. II, b. l. 4) prašė pateikti skubiai visą su pirkimu susijusią informaciją. Ją pareiškėja pateikė 2006 10 31 raštu ir jo priedais (t. II, b. l. -24). Tarnyba 2006 11 17 raštu dėl sąlygų paaiškinimo jau prašo tik patvirtinimo, jog siųstas tik 2006 10 05 susitikimo protokolas. Išanalizavęs bylos medžiagą, teismas nustatė, kad sąlygų paaiškinimo klausimu vyko ne vienas susitikimas, be to, paaiškinimai buvo teikiami ir atskirais raštais (t. II, b. l. 23-24 ir kita bylos medžiaga). Iš VPT pateiktos pažeidimų nagrinėjimo medžiagos bei skundžiamo sprendimo turinio nematyti, kaip Tarnyba nustatė šį pažeidimą. Jeigu Tarnyba pakartotiniu 2006 11 27 raštu prašė pateikti įrodymus tik dėl vieno susitikimo protokolo išsiuntimo visiems tiekėjams, tai yra pagrindo manyti, kad tarnyba turėjo informaciją apie kitų konkurso sąlygų paaiškinimų išsiuntimą visiems tiekėjams, kaip tai ir numato VPĮ 27 str. 3 dalis. Juo labiau, kad skundžiamame sprendime (1 punktas 1-a pastraipa ir 2-a pastraipa) pasakyta tik dėl trijų paaiškinamųjų raštų neišsiuntimo visiems teikėjams. Dėl 2006 10 05 susirinkimo protokolo neišsiuntimo visiems tiekėjams pareiškėja nekaltinama, vadinasi, pateiktos teismui fakso siuntimų šaknelės Tarnybai tiko kaip įrodymas, kad šis protokolas buvo išsiųstas. Daugiau iš VPT pateiktos tyrimo medžiagos bei sprendimo motyvacijos neaišku, ar buvo tiriamas paaiškinamųjų raštų, apie kuriuos nurodoma sprendimo 1 punkte, siuntimas visiems tiekėjams, kaip ir kokie įrodymai šiuo klausimu buvo tirti ir vertinti.

50Atsižvelgęs į nurodytas aplinkybes teismas priėjo išvadą, kad klausimas dėl visų paaiškinamųjų raštų ir susitikimų, kuriuose buvo aiškinamos pirkimo sąlygos, protokolų siuntimo visiems dalyviams, nebuvo tinkamai ištirtas ir įvertintas. Tačiau teismas atsižvelgė į tai, kad šiuo klausimu yra tik konstatuotas pažeidimas, tačiau šis konstatavimas pareiškėjai Tarnybos nusprendžiamąja sprendimo dalimi jokių teisinių pasekmių nesukelia. Nustatė, kad konkurso sąlygų 11.2 punkte (t. II, b. l. 64) yra sąlyga analogiška VPĮ 27 str. 3 dalyje nustatytam reikalavimui. Teismas konstatavo, kad keisti sąlygų dėl papildomų paaiškinimų siuntimo tvarkos pareiškėja neprivalo. Skundžiamo VPT sprendimo nusprendžiamojoje dalyje Centras įpareigotas keisti pirkimo sąlygas pagal konstatuojamosios dalies nurodymus. Šiuo atveju nėra ką keisti sąlygose. Teismo manymu, Tarnybos konstatuotas pažeidimas dėl sąlygų paaiškinimų neišsiuntimo pareiškėjai jokių teisinių pasekmių nesukelia, todėl šioje dalyje pareiškėjos teismui pateikti argumentai nevertinami. Nagrinėjant civilinį ginčą dėl šio viešojo pirkimo aplinkybė dėl paaiškinimų siuntimo turi būti nustatinėjama iš naujo, nes ji Tarnybos nėra tinkamai ištirta, tačiau skundžiamo akto teisėtumui ši aplinkybė įtakos neturi, nes ja negrindžiamas joks privalomas vykdyti įpareigojimas. Atsižvelgiant į išdėstytą, teismas konstatavo, kad klausimo dėl pasiūlymų siuntimo tyrimas neturi įtakos skundžiamo akto konstatuojamosios dalies 1-o punkto teisėtumui.

51Nustatė, kad Sutarties projekto 2.3.1 punktas numato, kad paslaugos teikėjas įsipareigoja per 3 dienas nuo sutarties pasirašymo dienos pateikti Paslaugos gavėjui Sutarties įvykdymo užtikrinimo laidavimo raštą, galiojantį visą sutarties vykdymo laikotarpį. Sutarties įvykdymo užtikrinimo vertė turi sudaryti 300000 Lt (trys šimtai tūkstančių litų). Sutarties įvykdymo užtikrinimas turi galioti iki visiško Paslaugos teikėjo įsipareigojimų pagal sutartį įvykdymo ir du mėnesius po įvykdymo.

52VPT skundžiamame sprendime konstatuojamosios dalies 6 punkte nurodyta, kad toks sutarties punktas prieštarauja CK 6.70 straipsnio 2 dalies nuostatoms, nes užtikrinimas yra negalimas pasibaigusių prievolių atžvilgiu. Pagal CK 6.70 straipsnio 2 dalį gali būti užtikrinamas tiek esamų, tiek ir būsimų prievolių įvykdymas. Ši teisės norma yra bendro pobūdžio ir ji reglamentuoja prievolių įvykdymo užtikrinimo būdus apskritai. Tuo tarpu sutarties projekto 2.3.1. punktas reglamentuoja tokio prievolės įvykdymo užtikrinimo būdą kaip laidavimas. Todėl teismas konstatavo, kad sutarties projekto 2.3.1 punktas negali prieštarauti CK 6.70 str. 2 daliai, kurioje yra bendro pobūdžio norma.

53Laidavimo teisinius santykius reglamentuoja CK Šeštosios knygos I dalies V skyriaus antrojo skirsnio normos. CK 6.76 straipsnis apibrėžia laidavimo sutarties sampratą. Šio straipsnio 2 dalyje imperatyviai nustatyta, kada pasibaigia papildoma (šalutinė) laidavimo prievolė. Civilinio kodekso normos numato ir sutarčių aiškinimo taisykles (6.193 str.), ir imperatyvių teisės normų santykį su sutarties sąlygomis (CK 6.157 str.), prievolių pabaigos pagrindus (CK IX skyrius), todėl vertinant, kad sutarties sąlyga prieštarauja kokiai nors Civilinio kodekso nuostatai, šis vertinimas turi būti motyvuotas tiksliai nurodant, kokiai imperatyviai CK normai prieštarauja aptariamas sutarties punktas. Atsižvelgęs į tai, teismas konstatavo, kad Tarnyba skundžiamo sprendimo konstatuojamosios dalies 6 punkte turėjo motyvuoti, kodėl jos manymu sutarties projekto 2.3.1. punktas prieštarauja nurodytai CK normai. Šiuo klausimu Tarnybos sprendimo motyvų nėra, todėl ši sprendimo dalis naikintina kaip neatitinkanti Viešojo administravimo įstatymo 8 str. 1 ir 2 dalies reikalavimų.

54Nustatė, kad Sąlygų 4.2 punkte numatyta, kad pasiūlymas, pasirašytas teikėjo arba jo įgalioto asmens, turi būti pateiktas raštu VšĮ „Šiaulių regiono atliekų tvarkymo centras“, Ežero g. 16, Šiauliai (...), o 6.1 punkte numatyta, kad vokai su pasiūlymais bus atplėšiami adresu: VšĮ „Šiaulių regiono atliekų tvarkymo centras“, Ežero g. 16, Šiauliai. Komisijos posėdžio, kuriame atplėšiami vokai su pasiūlymais pradžia – 2006m. spalio 30 d., 11 val. Skundžiamo sprendimo konstatuojamosios dalies 5 punkte konstatuojama, kad nurodyti sąlygų teiginiai prieštarauja VPĮ 24 str.2 dalies 14 ir 17 punktams. VPĮ 24 str. 2 dalies nustato, kad pirkimo dokumentuose turi būti nurodyta pasiūlymų pateikimo terminas, vieta ir būdas (14 punktas) ir vokų su pasiūlymais atplėšimo vieta, data, valanda ir minutė (17 punktas).

55Teismas atkreipė dėmesį į tai, kad įstatymas nekonkretizuoja, kas yra pasiūlymų teikimo vieta, bei kas yra vokų atplėšimo vieta. Viešųjų pirkimų direktoriaus 2003 12 31 įsakymu Nr. 1S-121 (Valstybės žinios, 2004 01 22, Nr. 12-367) „Dėl standartinių pirkimo dokumentų patvirtinimo“ patvirtintos Standartinės atviro konkurso sąlygos. Šios sąlygos papildytos 2004 06 30 direktoriaus įsakymu Nr. 1S-32. Šių Standartinių sąlygų 4.2 punkte numatyta, kad perkančioji organizacija nurodo pasiūlymų teikimui perkančios organizacijos adresą, darbuotojų pareigas, vardus, pavardes, telefonus ir pan., o 6.1 punkte numatyta, kad turi būti nurodytas vokų atplėšimo adresas, kur vyks komisijos posėdis. Pagal Dabartinės lietuvių kalbos žodyną (Vilnius, 2000) adresas yra kieno nors buvimo vieta, jos nurodymas. Taigi sąvokos adresas ir vieta yra lygiavertės. Aptariamų Konkurso sąlygų 4.2. punkte buvo nurodytas ne tik pasiūlymų pateikimo adresas, bet ir telefono/fakso numeris, įgalioti asmenys palaikyti tiesioginį ryšį su teikėjais bei jų telefonai. Toks pasiūlymų teikimo adreso nurodymas atitinka VPĮ 24 str. 2 dalies 14 punkto reikalavimus. Atsižvelgiant į VPT patvirtintų Standartinių atviro konkurso sąlygų 6.1 punkto formuluotę, galiojusią sąlygų parengimo metu, vokų atplėšimo vieta nurodoma nurodant adresą. Pareiškėja savo parengtų sąlygų 6.1 punkte ir nurodė adresą. Tik įsigaliojus 2008 05 20 VPT direktoriaus įsakymu Nr. 1S-38 patvirtintoms standartinėms sąlygoms, atsirado reikalavimas nurodyti ne tik adresą, bet ir konkrečią patalpą, taigi ateityje skelbiant atvirą konkursą bus privaloma nurodyti konkrečią patalpą, kur turi būti pateikiami pasiūlymai ir atplėšiami vokai. Tačiau vertinant VPT 2006 12 13 sprendimą, negalima teigti, kad tuo laikotarpiu pareiškėja netinkamai nurodė pasiūlymų teikimo ir vokų atplėšimo vietas, kadangi buvo nurodytas adresas. Dėl to sprendimo konstatuojamosios dalies 5 punktą teismas panaikino kaip nepagrįstą.

56III.

57Viešųjų pirkimų tarnyba pateikė teismui apeliacinį skundą dėl pipirmosios instancijos teismo sprendimo panaikinimo.

58Mano, kad įpareigojime teisėtai ir pagrįstai nurodyta, jog pareiškėjo konkurso sąlygų 3.1.1, 3.1.9, 4.2 ir 6.1 punktuose nustatyti reikalavimai pažeidžia Įstatymo nuostatas bei „Trišalės Šiaulių miesto komunalinių atliekų surinkimo ir vežimo paslaugų teikimo sutarties“ projekto 2.3.1 punkte nustatytas reikalavimas prieštarauja Lietuvos Respublikos civilinio kodekso normoms dėl toliau išdėstytų motyvų. Tarnyba, gavusi informaciją apie galimus Įstatymo pažeidimus, vadovaudamasi Įstatymo 8 straipsnio 2 dalies 2 punktu, 3 dalies 1 ir 2 punktais, 2006-10-27 raštu Nr. 4S-3043 paprašė perkančiosios organizacijos pateikti visus su Konkursu susijusius pirkimo dokumentus. Tarnyba, vadovaudamasi Įstatymo 32 straipsnio 2 dalimi, 2006-11-17 raštu Nr. 4S-3246 paprašė perkančiosios organizacijos pateikti nustatytų kvalifikacijos reikalavimų pagrindimą. Perkančioj i organizacija 2006-11-27 raštu Nr. 6-513 pateikė Tarnybai nemotyvuotą nepagrįstą jokiais įrodymais paaiškinimą dėl nustatytų per aukštų kvalifikacijos reikalavimų. Tarnyba, įvertinusi visą perkančiosios organizacijos pateiktą informaciją apie Konkursą, 2006-12-13 išvadoje Nr. 4S- 3558 konstatavo, kad Konkurso sąlygų 3.1.1, 3.1.9, 3.1.12, 3.1.6, 4.2, 6.1, 2.3.1 punktų reikalavimai pažeidžia Įstatymą ir su juo susijusius teisės aktus, todėl turi būti tikslinami, atsižvelgiant į Įstatymo nuostatas.

591. Tarnyba, atlikdama vertinimą, nustatė, kad pareiškėjo Konkurso sąlygų 3 skyriuje „Tiekėjų kvalifikacijos reikalavimai“ 3.1.1 punkte nustatyti kvalifikacijos reikalavimai „Tiekėjas turi turėti ne mažesnę nei 5 metų patirtį komunalinių atliekų tvarkymo srityje“ ir reikalavimas pateikti pažymą, kad pagrindinė veikla yra atliekų tvarkymas nepagrįstai aukšti, turintys dirbtino konkurencijos ribojimo požymių tiekėjų kvalifikacijos reikalavimams. Komunalinių atliekų surinkimo ir pervežimo į Šiaulių regioninį sąvartyną paslauga yra svarbi atliekų tvarkymo sistemos grandis. Šios paslaugos teikimas nereikalauja ypatingų profesinių ar specialių techninių žinių, kurios gali būti įgyjamos tik per tam tikrą ilgą laikotarpį, todėl šiuo atveju, nustatyti reikalavimai – ne mažesnė nei 5 metų patirtis ir kad pagrindinė veikla būtų atliekų tvarkymas – yra ribojantys konkurenciją, nepagrįsti ir neįrodo, kad tiekėjas tinkamai įvykdys sutarties sąlygas, be to, sukelia prielaidas manyti, kad toks reikalavimas pritaikytas tik seniai rinkoje veikiančioms atliekų tvarkymo įmonėms, o tai prieštarauja Įstatymo 32 straipsnio 1 ir 2 dalių nuostatoms ir 3 straipsnio 1 dalyje nustatytiems pirkimų principams, nes perkančioji organizacija, vadovaudamasi Įstatymo nuostatomis, turi teisę nustatyti minimalius, o ne maksimalius tiekėjų kvalifikacijos reikalavimus. Europos Sąjungos ekonominei integracijai svarbu laikytis Konsoliduotoje Europos Sąjungos 2004-12-24 sutartyje (Žin., 2004, Nr. 2-2) nustatytų principų, bendrosios rinkos laisvių, iš kurių viena – laisvė teikti paslaugas. Todėl minėtas reikalavimas turėti gamybinę bazę Šiaulių apskrityje yra nepagrįstas ir ribojantis konkurenciją nes sudaro nevienodas sąlygas užsienio tiekėjams konkuruoti su Lietuvos tiekėjais. Viešųjų pirkimų teisiniu reguliavimu siekiama užtikrinti skaidrų viešųjų pirkimų vykdymą ne tik tam, kad būtų racionaliai naudojamos valstybės lėšos, bet ir tam, kad būtų užtikrinta sąžiningos konkurencijos laisvė. Sąžiningos konkurencijos laisvei užtikrinti skirtas ne tik Įstatymas, bet ir Europos Sąjungos direktyvos. Europos Bendrijos Steigimo sutarties 12 straipsnyje nustatyta, kad draudžiama bet kokia diskriminacija dėl priklausymo vienai ar kitai valstybei. Taip pat vienas iš pagrindinių viešųjų pirkimų sutarčių sudarymo principų, apibrėžtų Europos Parlamento ir Tarybos direktyvos 2004/18/EB 2 straipsnyje teigia, kad perkančiosios organizacijos ūkio subjektams taiko vienodas sąlygas, jų nediskriminuoja ir veikia skaidriai. Reikalavimas turėti gamybos bazę tam tikroje geografinėje teritorijoje, prieš nustatant viešojo pirkimo konkurso laimėtoją, prieštarauja direktyvoje numatytam tikslui ir neužtikrina veiksmingos konkurencijos, nediskriminavimo ir lygiateisiškumo principų laikymosi.

602. Nesutinka su teismo išvada, kad Tarnyba turėjo motyvuoti, „kodėl jos manymu sutarties projekto 2.3.1 punktas prieštarauja nurodytai CK normai.“ Kadangi šiuo klausimu „Tarnybos sprendimo motyvų nėra, todėl ši sprendimo dalis naikintina kaip neatitinkanti Viešojo administravimo įstatymo 8 str. 1 ir 2 dalies reikalavimų“. Konkurso sąlygų, t.y. „Trišalės Šiaulių miesto komunalinių atliekų surinkimo ir vežimo paslaugų teikimo sutarties“ projekto 2.3.1 punktas, jog sutarties įvykdymo užtikrinimas turi galioti iki visiško paslaugos tiekėjo įsipareigojimų pagal sutartį įvykdymo ir du mėnesius po įvykdymo prieštarauja CK 6.70 straipsnio 2 dalies nuostatoms ir yra negalimas pasibaigusių prievolių atžvilgiu. Darydama tokią išvadą, Tarnyba rėmėsi Apeliacinio Teismo 2004 m. rugsėjo 7 d. nutartimi civilinėje byloje Nr. 2A-290/2004. Apeliacinis Teismas minėtoje nutartyje konstatavo, kad Civilinio kodekso 6.70 str. 2 d. norma yra esminė prievolių užtikrinimui ir todėl yra imperatyvi - negalima ir nelogiška užtikrinti jau pasibaigusias prievoles, nes pasibaigusios prievolės užtikrinimas yra niekinis, kadangi nebėra ką užtikrinti.

613. Nesutinka su teismo išvada, kad „vertinant VPT 2006-12-13 sprendimą negalima teigti, kad tuo laikotarpiu pareiškėja netinkamai nurodė pasiūlymų teikimo ir vokų atplėšimo vietas, kadangi buvo nurodytas adresas“. Įstatymo 24 straipsnio 2 dalyje nurodoma, kokia informacija turi būti pateikta pirkimo dokumentuose: 14 punkte – „pasiūlymų pateikimo terminas, vieta ir būdas“, 17 punkte – „vokų su pasiūlymais atplėšimo vieta, data, valanda ir minutė“. Teismas, aptardamas žodį „adresas“ pagal Dabartinės lietuvių kalbos žodyną, nepagrįstai sutapatino sąvokas „adresas“ ir „vieta“ kaip lygiavertes.

62Pareiškėjas „Šiaulių regiono atliekų tvarkymo centras“ apeliaciniu skundu prašo panaikini pirmosios instancijos teismo sprendimą. Apeliacinį skundą grindžia šiais argumentais:

631. Nurodydamas savo motyvus dėl pirkimo sąlygų (toliau tekste – Sąlygos) 3.1.12 punkto neteisėtumo teismas pasisakė, jog „Šis pažeidimas nustatytas dėl to, kad perkančioji organizacija 2006-10-23 rašte Nr.6-421 (23 punktas) (t. I, b. l. 173 – 185) aiškina šį punktą kaip neprivalomą. Pagal VPĮ 24 str. 2 dalies 15 punkto ir 27 str. 3 ir 4 dalies prasmę, pirkimo dokumentų paaiškinimai yra sudėtinė pirkimo dokumentų dalis. Faktas, kad paaiškinimai turi būti išsiųsti visiems teikėjams, suponuoja tai, kad vertinant ir lyginant gautus pasiūlymus ateityje dėl sąlygų 3.1.12. punkto taikymo gali kilti ginčai, nes paaiškinimai neatitinka sąlygų 3.1.12. punkto formuluotės, aiškina ją plečiamai, o tokiu atveju pateiktose teikėjams sąlygose gaunasi prieštaravimas. Tuo tarpu VPĮ paskirtis yra nustatyti viešųjų pirkimų tvarką, šių pirkimų subjektų teises, pareigas ir atsakomybę (1 straipsnis). Įstatymu nustatytos tvarkos tikslus laikymasis užtikrina kuo sklandesnį viešųjų pirkimų procesą, todėl Tarnyba pagrįstai konstatavo, kad pareiškėjos 2006-10-23 paaiškinime Nr.6-421 padaryta išlyga yra iš esmės keičianti sąlygų 3.1.12. punktą ir šis punktas pagrįstai dėl juo sukeliamo prieštaringumo papildomiems paaiškinimams įvertintas kaip neatitinkantis VPĮ 24 str. 7 d. reikalavimų“. Spręsdamas ginčą ir pasisakydamas dėl atsakovo reikalavimų pagrįstumo bei teisėtumo teismas turėjo teisę remtis tik tais atsakovo motyvais, kurie buvo nurodyti skundžiamajame akte ir tuo metu suponavo priimto sprendimo teisėtumą.

642. Centras ir toliau laikosi nuomonės, kad pagal VPĮ 35 str. 3 d., jeigu kandidatas ar dalyvis dėl pateisinamų priežasčių negali pateikti perkančiosios organizacijos pirkimo dokumentuose nurodytų dokumentų, jis turi teisę pateikti kitokius perkančiajai organizacijai priimtinus dokumentus, kurie patvirtintų, kad jo ekonominė ar finansinė būklė atitinka keliamus reikalavimus. Vertinant VPĮ 35 str. 3 d. nuostatas ir atsižvelgiant į teismo pateiktų motyvų logiką, pareiškėjas privalėtų atmesti tiekėjo pasiūlymą, jei tiekėjas vietoje Sąlygų 3.1.12. punkte nurodyto dokumento pateiktų kitus dokumentus, kurie patvirtintų, kad tiekėjas yra pajėgus savo jėgomis, nesinaudodamas išoriniais finansavimo šaltiniais, finansuoti investicijas, susijusias su pirkimo objektu.

653. Analizuodamas Sąlygų 3.1.6. punkto ir Akto 3 punkto teisėtumo klausimus Teismas nukrypo nuo materialinės teisės normų aiškinimo, t.y. visiškai nepagrįstai susiaurino perkančiosios organizacijos teisę nustatyti kandidatų ir dalyvių ekonominės ir finansinės būklės reikalavimus. Sprendimą teismas grindė ne atsakovo akte nurodytais, bet paties teismo suformuotais motyvais, kas patvirtina apelianto poziciją jog atsakovo akto 3 punktas yra visiškai nemotyvuotas. Pagal VPĮ 35 str. 1 d. 3 p. perkančioji organizacija turi teisę pirkimo dokumentuose nustatyti kandidatų ir dalyvių ekonominės ir finansinės būklės reikalavimus (1) ir prašyti pateikti šiuos (vieną ar kelis) ekonominę ir finansinę kandidato ar dalyvio būklę apibūdinančius dokumentus, inter alia, daugiausia paskutinių 3 finansinių metų (2), o jeigu įmonė įregistruota ar veiklą atitinkamoje srityje pradėjo vėliau, – nuo įmonės įregistravimo ar veiklos su pirkimu susijusioje srityje pradžios kandidato ar dalyvio įmonės pažyma apie visos veiklos pajamas ar, jei reikia, pažymą apie pajamas, gautas iš konkrečios veiklos, su kuria susijęs atliekamas pirkimas, jei ši informacija turima. Kaip matyti, cituojama teisė norma susideda iš dviejų dalių, o iš Sąlygų 3.1.6. punkto formuluotės matyti, kad reikalavimas įrodyti metinius su pirkimo objektu susijusius teikėjo pardavimus (apyvartą) 2003-2005m. laikotarpiu neprieštarauja cituotos teisės normos daliai „(....) prašyti pateikti šiuos (vieną ar kelis) ekonominę ir finansinę kandidato ar dalyvio būklę apibūdinančius dokumentus (daugiausia paskutinių 3 finansinių metų (....)“. Todėl nėra jokio teisinio pagrindo konstatuoti, jog Sąlygų 3.1.6.punkto nuostatos prieštarauja VPĮ nuostatoms ir nepanaikinti akto 3 punkto reikalavimų. Kadangi skundžiamajame sprendime teismas jau yra pasisakęs dėl to, jog Sąlygų 3.1.12. punkto reikalavimai neprieštarauja VPĮ nuostatoms, tai Teismo bandymas sistemiškai aiškinti Sąlygų 3.1.12 ir 3.1.6. punktų turinį ir sprendimas, jog Sąlygų 3.1.6. punktas prieštarauja VPĮ 35 str. 1 d. 3 p. reikalavimams, negali būti pripažintas teisėtu. Teismo padaryta išvada, jog įmonės įregistravimo faktas yra tapatus įmonės skaidymui, sujungimui ar reorganizavimui yra visiškai nepagrįsta. VPĮ 35 str. 1 d. 3 p. yra nurodytas „įregistravimo“ faktas, todėl turint omenyje Sąlygose nustatytą 5 metų patirties terminą visiškai suprantama, jog reikiamą patirtį turinti įmonė turi būti įregistruota ne mažiau kaip prieš 5 metus neatsižvelgiant į vėlesnius jos pakitimus (reorganizavimas, susijungimas, skaidymas).

66Pareiškėjas VšĮ „Šiaulių regiono atliekų tvarkymo centras“ atsiliepime į Viešųjų pirkimų tarnybos apeliacinį skundą, prašo jo netenkinti ir nurodo:

671. Apelianto pastaba, jog panaikindamas dalį akto ne dėl pareiškėjo nurodytų teisinių pagrindų, o savo iniciatyva, t.y. dėl VAĮ 8 str. pažeidimo, Teismas išėjo už skundo ribų, negali būti pripažinta pagrindu naikinti pirmosios instancijos teismo sprendimą. Gavęs skundą dėl viešojo administravimo subjekto veiksmų ar neveikimo teismas visada privalo patikrinti tokio akto teisėtumą ir nėra saistomas pareiškėjo skunde nurodomų pagrindų.

682. Nurodydamas sprendimo neteisėtumo pagrindus apeliantas pažymi ir tai, kad pareiškėjo Konkurso sąlygų 3 skyriuje „Tiekėjų kvalifikacijos reikalavimai“ 3.1.1. punkte nustatyti kvalifikaciniai reikalavimai „Tiekėjas turi turėti ne mažesnę nei 5 metu patirtį komunalinių atliekų tvarkymo srityje“ ir reikalavimas pateikti pažymą kad pagrindinė veikla yra atliekų tvarkymas nepagrįstai aukšti, turintys dirbtinio konkurencijos ribojimo požymių teikėjų kvalifikacijos reikalavimams, plačiai paaiškina tokios išvados priėmimo pagrindus ir motyvus, bet tai neturi įtakos priimto sprendimo teisėtumui. Tokią savo poziciją grindžiame tuo, jog Teismas pagal pareiškėjo skundą nagrinėjo akto teisėtumo klausimą jo priėmimo ir pateikimo vykdyti momentu, t.y. ar pateikiamas vykdyti aktas atitiko VAĮ 8 str. nuostatas ir galėjo būti vykdomas dėl savo pobūdžio ir turinio ypatumų. Todėl, bylinėjimosi proceso metu apelianto papildomai pateikti paaiškinimai dėl akto įpareigojimų pagrįstumo, t.y. priimtų įpareigojimų teisiniai ir faktiniai motyvai, ko visiškai nebuvo akto turinyje, nebėra reikšmingi.

693. Apelianto nurodomi motyvai dėl Konkurso sąlygų 3.1.9.p. ir sutarties projekto 2.3.1.p. neteisėtumo yra nereikšmingi ir neturi jokios įtakos teismo sprendimui dėl to, kad minimi Įpareigojimo punktai pirmosios instancijos teismo buvo pripažinti neteisėtais ne dėl nustatomų įpareigojimų priėmimo motyvų nepagrįstumo ar klaidingumo, o dėl motyvų nebuvimo fakto. Nagrinėdamas skundą ir spręsdamas Įpareigojimo teisėtumo klausimą teismas sprendė, ar tokį Įpareigojimą buvo galima vykdyti, t.y. ar aktas atitiko visus jam teisės normų keliamus reikalavimus, todėl vėlesnis akto motyvavimas pagal VAĮ 8 str. nuostatas nedaro jo teisėtu.

704. Sutinka su teismo pozicija dėl to, jog Konkurso sąlygų 4.2. ir 6.1. punktai visiškai atitiko VPĮ 24 str. 2 d. 14 ir 17 p. reikalavimus, kadangi tuo metu galiojusios įstatyminės ir poįstatyminės teisės normos nereikalavo nurodyti konkretų kabinetą t.y. patalpą. Šios teismo išvados pagrįstumą patvirtina ir tai, kad 2008-05-20 įsigaliojus VPT direktoriaus įsakymu Nr. lS-38 patvirtintoms standartinėms sąlygoms, atsirado reikalavimas nurodyti ne tik adresą bet ir konkrečią patalpą, kas patvirtina faktą jog tai yra naujas pirkimo sąlygoms keliamas reikalavimas kurio anksčiau nebuvo.

71Tretysis suinteresuotas asmuo UAB „VSA Vilnius“ atsiliepime nurodė, jos šioje byloje dalyvauja trečiuoju suinteresuotu asmeniu, nepareiškiančiu savarankiškų reikalavimų, todėl prašo ginčą spręsti teismo nuožiūra.

72Tretysis asmuo UAB „Dzūtra“ (toliau – UAB „Dzūtra“) atsiliepime nurodo, kad su Viešųjų pirkimų tarnybos pareikštu apeliaciniu skundu sutinka dėl žemiau nurodytų motyvų:

731. Kaip numatyta Lietuvos Respublikos viešųjų pirkimų įstatymo 3 straipsnio 1 dalyje, perkančioji organizacija užtikrina, kad atliekant pirkimo procedūras ir nustatant laimėtoją būtų laikomasi lygiateisiškumo, nediskriminavimo, skaidrumo principų. Pareiškėjo 2006 m. rugsėjo 1 d. paskelbto atviro konkurso „Šiaulių miesto komunalinių atliekų surinkimo ir pervežimo į Šiaulių regioninį sąvartyną paslaugų teikėjo parinkimas“ (toliau - „Konkursas“) sąlygoms sukėlus abejonių dėl aukščiau minėtų Viešųjų pirkimų įstatyme nurodytų viešųjų pirkimų vykdymo principų neatitikimo, Viešųjų pirkimų tarnyba, pasinaudodama jai Viešųjų pirkimų įstatymo 8 straipsnio 3 dalies 4 punkto suteikiama teise gavus pranešimą apie galimus pažeidimus, vadovaujantis teisingumo ir protingumo kriterijais įpareigoti perkančiąją organizaciją sustabdyti pirkimo procedūras, o taip pat ir įpareigoti pakeisti Viešųjų pirkimų įstatymo reikalavimų neatitinkančius sprendimus ar veiksmus, ėmėsi tinkamų ir teisėtų veiksmų, kad būtų apgintos Konkurse dalyvaujančių asmenų teisės ir teisėti interesai.

742. UAB „Dzūtra“ nuomone, Konkurso sąlygų 3.1.1 punkte nustatyti reikalavimai, jog paslaugos teikėjo, norinčio dalyvauti pirkime, atliekų tvarkymas turi būti pagrindinė veikla, o taip pat jis turi turėti ne mažesnę nei 5 metų patirtį komunalinių atliekų tvarkymo srityje, yra nepagrįsti, ir sukelia konkurencinės rinkos ribojimo situaciją. UAB „Dzūtra“ nurodo, jog įmonės pajėgumas vykdyti konkrečias pirkimo sąlygas nepriklauso nuo to, ar pirkimo objektu esanti veikla yra pagrindinė įmonės veikla, tačiau priklauso nuo įmonės turimų kapitalo išteklių, apyvartos, žmogiškųjų resursų. Sąlyga, kad Konkurse dalyvaujanti įmonė turi turėti ne mažesnę nei 5 metų patirtį komunalinių atliekų tvarkymo srityje, nepagrįstai eliminuoja potencialius Konkurso dalyvius ir sukuria neteisėtą konkurencijos ribojimą nes, kaip nurodyta Viešųjų pirkimų įstatymo 36 straipsnio 1 dalies 2 punkte, konkurso kandidatų ir dalyvių techniniam ir profesiniam pajėgumui patikrinti perkančioj i organizacija gali paprašyti įmones pateikti paskutinių 3 metų patiektų prekių ar suteiktų paslaugų sąrašus. UAB „Dzūtra“ nuomone, toks Konkurse dalyvaujančios įmonės pajėgumų patikrinimo mechanizmas yra visiškai pakankamas, todėl UAB „Dzūtra“ nurodo, jog reikalavimas, kad Konkurse dalyvaujančios įmonės pagrindinė veikla turi būti atliekų tvarkymas, be to, įmonė turi turėti ne mažesnę nei 5 metų patirtį komunalinių atliekų tvarkymo srityje, yra neproporcingas pirkimo objektui.

753. Pagal Konkurso sąlygų 3.1.9 punktą, Konkurse dalyvaujantis paslaugos teikėjas privalo turėti gamybinę bazę Šiaulių apskrityje. UAB „Dzūtra“ sutinka su Viešųjų pirkimų tarnybos apeliaciniame skunde nurodytais argumentais ir pastebi, kad tokia Konkurso sąlyga yra diskriminacinė ir perteklinė, susiaurindama konkurso dalyvių ratą iki įmonių, kurios jau vykdo veiklą Šiaulių regione, todėl užtektų pareikalauti Konkurse dalyvaujančių įmonių nurodyti, kaip, vykdant viešojo pirkimo sutartį, įmonei bus prieinami jos ištekliai, ir pateikti įrodymų, kad įmonė šiuo atžvilgiu galės tinkamai teikti paslaugas.

764. UAB „Dzūtra“ sutinka su Viešųjų pirkimų tarnybos argumentu, kad Pareiškėjo „Trišalės Šiaulių miesto komunalinių atliekų surinkimo ir vežimo paslaugų teikimo sutarties“ projekto 2.3.1 punkte nurodytas reikalavimas paslaugos teikėjui per 3 dienas nuo sutarties pasirašymo dienos pateikti paslaugos gavėjui sutarties įvykdymo užtikrinimo laidavimo raštą, galiojantį visą sutarties vykdymo laikotarpį iki visiško paslaugos teikėjo įsipareigojimų įvykdymo ir du mėnesius po įvykdymo, ta apimtimi, kuria reikalaujama, jog užtikrinimas galiotų ir po sutarties įvykdymo, yra neteisėtas. Nurodo, kad reikalavimas užtikrinti jau pasibaigusią prievolę neatitinka Lietuvos Respublikos civilinio kodekso 6.70 straipsnio 2 dalyje numatytos prievolių įvykdymo užtikrinimo priemonių paskirties – užtikrinti esamas ir būsimas, o ne jau įvykdytas prievoles.

775. Pažymi, kad Viešųjų pirkimų įstatymo 3 straipsnio 2 dalyje numatyta, jog viešųjų pirkimų tikslas yra sudaryti pirkimo sutartį racionaliai panaudojant tam skirtas lėšas. Konkurso sąlygoms galimai esant ribojančioms konkurenciją tarp viešųjų pirkimų dalyvių, neproporcingoms ar kitaip pažeidžiančioms pirkimuose dalyvaujančių asmenų teises ir teisėtus lūkesčius, kyla klausimas, ar tokia situacija netrukdo pasiekti viešųjų pirkimų pagrindinio tikslo – racionaliai panaudoti pirkėjo turimas lėšas. Pastebi, kad vadovaujantis Viešųjų pirkimų įstatymo 8 straipsnio 2 dalies 2 punktu, viena iš Viešųjų pirkimų tarnybai priskirtų funkcijų yra kontroliuoti, kaip atliekant pirkimus laikomasi Viešųjų pirkimų įstatymo ir kitų su jo įgyvendinimu susijusių teisės aktų reikalavimų bei vykdyti šių teisės aktų pažeidimų prevenciją.

78Teisėjų kolegija

konstatuoja:

79VII.

80Pareiškėjos VšĮ „Šiaulių regiono atliekų tvarkymo centro“ apeliacinis skundas atmestinas, atsakovo Viešųjų pirkimų tarnybos apeliacinis skundas tenkintinas.

81Dėl Sąlygų 3.1.1 punkto neatitikimo VPĮ 3 straipsnio 1 daliai bei 32 straipsnio 2 daliai

82Skundžiamame Tarnybos rašte, konstatuojamosios dalies 2 punkte nurodyta, kad konkurso sąlygų 3 skyriuje, 3.1.1 punkte, kuriame numatyta, kad tiekėjas turi turėti ne mažesnę nei 5 metų patirtį komunalinių atliekų tvarkymo srityje bei reikalavimą pateikti pažymą, kad pagrindinė veikla yra atliekų tvarkymas, perkančioji organizacija nustatė nepagrįstai aukštus, turinčius dirbtinio konkurencijos ribojimo požymių, tiekėjų kvalifikacijos reikalavimus. Taip pat nurodyta, kad Tarnyba raštu prašė pagrįsti nustatytus kvalifikacinius reikalavimus, tačiau perkančioji organizacija pateikė nemotyvuotą, nepagrįstą jokiais įrodymais paaiškinimą.

83VPĮ 3 straipsnio 1 dalyje nustatytas reikalavimas perkančiajai organizacijai užtikrinti, kad atliekant pirkimo procedūras ir nustatant laimėtoją būtų laikomasi lygiateisiškumo, nediskriminavimo, abipusio pripažinimo, proporcingumo ir skaidrumo principų, o pagal VPĮ 32 straipsnio 2 dalį perkančiosios organizacijos nustatyti minimalūs kandidatų ar dalyvių kvalifikacijos reikalavimai negali dirbtinai riboti konkurencijos. Jie turi būti pagrįsti ir proporcingi pirkimo objektui, tikslūs ir aiškūs. Keliami reikalavimai negali pažeisti tiekėjo teisės saugoti intelektinę nuosavybę, gamybos ir komercinę paslaptį. Kvalifikacijos ir informacijos bei dokumentų, kuriuos turi pateikti kandidatai ar dalyviai, reikalavimai nustatomi vadovaujantis šio įstatymo 33, 34, 35, 36, 37 ir 38 straipsnių nuostatomis. Kompetentingų valstybės ir savivaldybių institucijų reikalavimu perkančioji organizacija privalo pateikti kvalifikacijos reikalavimų pagrindimą.

84Pirmosios instancijos teismas padarė išvadą, kad nurodytos įstatymų nuostatos nėra vienareikšmės, jose išdėstyta daug įvairaus pobūdžio reikalavimų, o Tarnyba, nekonkretizuodama, kokiu būdu nurodytos sąlygos pažeidžia VPĮ nuostatas, kurias nurodo Tarnyba, neįvertindama pareiškėjos argumentų dėl numatomos pirkti paslaugos reikšmės aplinkosaugos srityje, priėmė nemotyvuotą sprendimą ir ši skundžiamo sprendimo dalis neatitinka Viešojo administravimo įstatymo 8 straipsnio 1 ir 2 dalies reikalavimų, dėl to naikintina. Viešųjų pirkimų tarnyba apeliaciniame skunde nesutinka su tokia teismo padaryta išvada. Lietuvos Respublikos viešojo administravimo įstatymo 8 straipsnyje numatyti reikalavimai individualiam administraciniam aktui – individualus administracinis sprendimas turi būti pagrįstas nustatytais faktais ir teisės aktų normomis (8 str. 1 d.). Teisėjų kolegija atkreipia dėmesį į tai, ši teisės norma siejama su teisėtumo principu, pagal kurį reikalaujama, kad viešojo administravimo subjektai savo veikla nepažeistų teisės aktų reikalavimų, kad jų sprendimai būtų pagrįsti, o sprendimų turinys atitiktų teisės normų reikalavimus. Analizuojant nurodytos teisės normos turinį, darytina išvada, kad ši teisės norma nenustato, jog sprendimas, tai yra institucijos valia, turi būti išdėstytas viename teisės taikymo rašytiniame akte. Pažymėtina, kad panašią išvadą yra padaręs Lietuvos vyriausiasis administracinis teismas 2004 m. lapkričio 9 d. sprendime administracinėje byloje Nr. A3–750/2004, 2008 m. birželio 25 d. sprendime administracinėje byloje Nr. A63–994/2008. Pirmosios instancijos teismas nenagrinėjo, ar skundžiama sprendimo dalis nebuvo aiški perkančiajai organizacijai. Tarnyba yra nurodžiusi, kad nagrinėjamos sąlygos prieštarauja VPĮ nuostatoms, nes nustato nepagrįstai aukštus, turinčius dirbtino konkurencijos ribojimo požymių, tiekėjų kvalifikacijos reikalavimus ir reikalavimą pateikti pažymą apie atliekų tvarkymą – kaip pagrindinę veiklą. Be to, teisėjų kolegija konstatuoja, kad Tarnyba skundžiamame akte yra nurodžiusi konkrečias konkurso sąlygas (pabraukiant prieštaraujančias VPĮ nuostatas) bei konkrečias VPĮ nuostatas, kurias šiomis sąlygomis pažeidžia perkančioji organizacija. Pažymėtina, kad nurodytos kaip pažeidžiančios VPĮ nuostatos yra konkrečios, aiškios ir besąlyginės. Todėl nagrinėjamos sąlygos nelaikytinos nepagrįstomis ir nemotyvuotomis. VPĮ 8 straipsnio 3 dalies antrame papunktyje yra nustatyta, kad Viešųjų pirkimų tarnyba turi teisę gauti perkančiosios organizacijos veiksmų ir sprendimų, susijusių su pirkimu, paaiškinimus. Tačiau tarnyba nėra gavusi išsamių ir motyvuotų paaiškinimų iš perkančiosios organizacijos, nors tokių paaiškinimų Tarnyba yra raštu prašiusi perkančiosios organizacijos. Taigi, perkančioji organizacija nėra pateikusi įrodymų, kad nagrinėjamos sąlygos yra pagrįstos ir proporcingos pirkimo objektui. Teisėjų kolegija konstatuoja, kad pirmosios instancijos teismo išvada, kad nagrinėjama skundžiamo sprendimo dalis neatitinka Viešojo administravimo įstatymo 8 straipsnio 1 ir 2 dalies reikalavimų ir dėl to naikintina, yra nepagrįsta, dėl to pirmosios instancijos teismo sprendimo dalis, susijusi su sąlygų 3.1.1 punkto neatitikimu VPĮ 3 straipsnio 1 daliai bei 32 straipsnio 2 daliai, yra naikintina, o Viešųjų pirkimų tarnybos apeliacinis skundas dalyje dėl sąlygų 3.1.1 punkto neatitikimo VPĮ 3 straipsnio 1 daliai bei 32 straipsnio 2 daliai tenkintinas.

85Dėl Sąlygų 3.1.6 punkto prieštaravimo VPĮ 35 straipsnio 1 dalies 3 punktui

86Pažeidimas konstatuotas skundžiamo Tarnybos rašto konstatuojamosios dalies 3 punkte. Viešųjų pirkimų įstatymo 35 straipsnio 1 dalies 3 punktas numato, kad perkančioji organizacija turi teisę pirkimo dokumentuose nustatyti kandidatų ir dalyvių ekonominės ir finansinės būklės reikalavimus ir prašyti pateikti šiuos (vieną ar kelis) ekonominę ir finansinę kandidato ar dalyvio būklę apibūdinančius dokumentus, daugiausia paskutinių 3 finansinių metų, o jeigu įmonė įregistruota ar veiklą atitinkamoje srityje pradėjo vėliau, - nuo įmonės įregistravimo ar veiklos su pirkimu susijusioje srityje pradžios kandidato ar dalyvio įmonės pažymą apie visos veiklos pajamas ar, jei reikia, pažymą apie pajamas, gautas iš konkrečios veiklos, su kuria susijęs atliekamas pirkimas, jei ši informacija turima. Viešųjų pirkimų tarnyba konstatavo šios sąlygos prieštaravimą VPĮ 35 straipsnio 1 dalies 3 punkto reikalavimams, nes nenurodyta galimybė konkurse dalyvauti tiekėjams vėliau įregistravusiems veiklą. Teismas yra padaręs išvadą, kad Viešųjų pirkimų tarnybos 2006 12 13 rašto Nr. 4S-3558 konstatuojamosios dalies 3 punktas yra teisėtas ir pagrįstas.

87Pareiškėja VšĮ „Šiaulių regiono atliekų tvarkymo centro“ apeliaciniame skunde nesutinka su teismo išvada, nes teismas nepagrįstai susiaurino perkančiosios organizacijos teisę nustatyti kandidatų ir dalyvių ekonominės ir finansinės būklės reikalavimus. Tačiau teisėjų kolegija laikosi nuostatos, kad pirmosios instancijos teismas pagrįstai konstatavo, kad VPĮ 35 straipsnio 1 dalies 3 punkte daroma išlyga iš galimybės reikalauti ekonominę ir finansinę būklę apibūdinančių dokumentų daugiausia už paskutinius 3 metus – jeigu įmonė įregistruota ar veiklą atitinkamoje srityje pradėjo vėliau, tokių dokumentų galima prašyti nuo įmonės įregistravimo ar veiklos su pirkimu susijusioje srityje pradžios. VšĮ „Šiaulių regiono atliekų tvarkymo centro“ apeliacinis skundas dalyje dėl sąlygų 3.1.6 punkto prieštaravimo VPĮ 35 straipsnio 1 dalies 3 punktui atmestinas, teismo sprendimo dalis, susijusi su sąlygų 3.1.6 punkto prieštaravimu VPĮ 35 straipsnio 1 dalies 3 punktui, paliktina nepakeista.

88Dėl Sąlygų 3.1.9 punkto reikalavimo turėti gamybinę bazę Šiaulių apskrityje prieštaravimo VPĮ 32 straipsnio 2 daliai

89Skundžiamo sprendimo konstatuojamosios dalies 4 punkte nurodyta, kad konkurso sąlygų 3.1.9 punkto reikalavimas, kad paslaugų teikėjas turi turėti gamybinę bazę Šiaulių apskrityje, neatitinka VPĮ 32 straipsnio 2 daliai, nes kaip ribojantis konkurenciją varžo paslaugų teikimo laisvę. Pirmosios instancijos teismas padarė išvadą, kad ši sprendimo dalis nemotyvuota ir prieštarauja Viešojo administravimo įstatymo 8 straipsnio 1 ir 2 dalies nuostatoms, todėl naikintina.

90Viešųjų pirkimų tarnyba apeliaciniu skundu nesutinka su šia teismo išvada. Teisėjų kolegija laikosi nuostatos, kad šis nustatytas konkurso sąlygų 3.1.9 punkte reikalavimas - turėti gamybinę bazę Šiaulių apskrityje - sudaro EB steigimo sutarties 49 straipsnio nuostatų, susijusių su paslaugų teikimo laisve, ribojimą. VšĮ „Šiaulių regiono atliekų tvarkymo centras“ nepagrindė šio ribojimo būtinumo konkretaus pirkimo objekto atžvilgiu. Teisėjų kolegija konstatuoja, kad jai nėra žinomos aplinkybės, kurios leistų nagrinėjamą reikalavimą nelaikyti Europos Sąjungos teisės pažeidimu. Be to, teisėjų kolegija konstatuoja, kad Tarnyba skundžiamame akte yra nurodžiusi konkrečias konkurso sąlygas (pabraukiant prieštaraujančias VPĮ nuostatas) bei konkrečias VPĮ nuostatas, kurias šiomis sąlygomis pažeidžia perkančioji organizacija. Pažymėtina, kad nurodytos kaip pažeistos VPĮ nuostatos yra konkrečios, aiškios ir besąlyginės. Todėl nagrinėjamos sąlygos nelaikytinos nepagrįstomis ir nemotyvuotomis. Teisėjų kolegija konstatuoja, kad pirmosios instancijos teismo išvada, kad nagrinėjama skundžiamo sprendimo dalis neatitinka Viešojo administravimo įstatymo 8 straipsnio 1 ir 2 dalies reikalavimų ir dėl to naikintina, yra nepagrįsta. Viešųjų pirkimų tarnybos apeliacinis skundas dalyje dėl sąlygų 3.1.9 punkto reikalavimo turėti gamybinę bazę Šiaulių apskrityje prieštaravimo VPĮ 32 straipsnio 2 daliai tenkintinas, o sprendimo dalis, susijusi su sąlygų 3.1.9 punkto reikalavimo turėti gamybinę bazę Šiaulių apskrityje prieštaravimu VPĮ 32 straipsnio 2 daliai, yra naikintina.

91Dėl Sąlygų 3.1.12 punkto reikalavimo neatitikimo VPĮ 3 straipsnio 1 dalyje nustatytų principų bei 24 straipsnio 7 dalies nuostatų

92Skundžiamo sprendimo konstatuojamosios dalies 1 punkto 2-je pastraipoje nurodyta, kad nagrinėjamas reikalavimas įrodyti teikėjo galimybę naudotis kredito limitais (ne mažesniais kaip 1 mln. Lt), užtikrinančiais reikiamus pinigų srautus pirkimo sutarties įvykdymui, prieštarauja VPĮ 3 straipsnio 1 daliai ir 24 straipsnio 7 daliai, kuri numato, kad perkančioji organizacija pirkimo dokumentus rengia vadovaudamasi šio įstatymo nuostatomis, pirkimo dokumentai turi būti tikslūs, aiškūs, be dviprasmybių, kad tiekėjai galėtų pateikti pasiūlymus, o perkančioji organizacija nupirkti tai, ko reikia. Šis pažeidimas nustatytas dėl to (ir tai aprašyta sprendime), kad perkančioji organizacija 2006 10 23 rašte Nr. 6-421 (23 punktas) (t. I, b. l. 173 – 185) aiškina šį punktą kaip neprivalomą. Pirmosios instancijos teismas padarė išvadą, kad Tarnybos sprendimas, kad konkurso sąlygų 3.1.12. punktas neatitinka VPĮ 24 straipsnio 7 dalies nuostatų yra pagrįstas, o pareiškėjos skundo teismui paaiškinimai, kad vertinant pasiūlymus vis tiek bus vadovaujamasi įstatymu, kuris numato pareiškėjos konkurso sąlygų paaiškinime nurodytą papildomą sąlygą, nepatvirtina, kad pirkimo sąlygos gali būti dviprasmiškos ir dėl to ateityje sukelti ginčus.

93Pareiškėja VšĮ „Šiaulių regiono atliekų tvarkymo centro“ apeliaciniu skundu nesutinka su teismo išvada, nes sąlygų 3.1.12. punkto neteisėtumo pagrindu teismas pripažino tai, kad vėlesnis raštas esmingai keičia šio sąlygų punktą, taip pat dėl to, kad teismas turėjo teisę remtis tik tais atsakovo motyvais, kurie buvo nurodyti skundžiamame akte ir tuo metu suponavo priimto sprendimo teisėtumą. Teisėjų kolegija sutinka su pirmosios instancijos teismo išvada, kad Tarnyba pagrįstai konstatavo, kad pareiškėjos 2006 10 23 paaiškinime Nr. 6-421 padaryta išlyga yra esmingai keičianti sąlygų 3.1.12 punktą ir šis punktas pagrįstai dėl juo sukeliamo prieštaringumo papildomiems paaiškinimams įvertintas kaip neatitinkantis 24 straipsnio 7 dalies reikalavimų, ir laiko ją pagrįsta.

94Todėl VšĮ „Šiaulių regiono atliekų tvarkymo centro“ apeliacinis skundas dalyje dėl Sąlygų 3.1.12 punkto reikalavimo neatitikimo VPĮ 3 straipsnio 1 dalyje nustatytų principų bei 24 straipsnio 7 dalies nuostatų atmestinas, o teismo sprendimo dalis, susijusi su 3.1.12 punkto reikalavimo neatitikimu VPĮ 3 straipsnio 1 dalyje nustatytų principų bei 24 straipsnio 7 dalies nuostatų, paliktina nepakeista.

95Dėl perkančios organizacijos „Trišalės Šiaulių miesto komunalinių atliekų surinkimo ir vežimo paslaugų teikimo sutarties“ projekto 2.3.1. punkto neatitikimo Civilinio kodekso 6.70 straipsnio 2 dalies nuostatoms

96Sutarties projekto 2.3.1 punktas numato, kad sutarties įvykdymo užtikrinimas turi galioti iki visiško paslaugos teikėjo įsipareigojimų pagal sutartį įvykdymo ir du mėnesius po įvykdymo. VPT skundžiamame sprendime konstatuojamosios dalies 6 punkte nurodo, kad toks sutarties punktas prieštarauja CK 6.70 straipsnio 2 dalies nuostatoms, nes užtikrinimas yra negalimas pasibaigusių prievolių atžvilgiu.

97Pagal CK 6.70 straipsnio 2 dalį gali būti užtikrinamas tiek esamų, tiek ir būsimų prievolių įvykdymas.

98Pirmosios instancijos teismas padarė išvadą, kad Tarnyba skundžiamo sprendimo konstatuojamosios dalies 6 punkte turėjo motyvuoti, kodėl jos manymu sutarties projekto 2.3.1. punktas prieštarauja nurodytai CK normai, o šiuo klausimu Tarnybos sprendimo motyvų nėra, todėl ši sprendimo dalis naikintina kaip neatitinkanti Viešojo administravimo įstatymo 8 straipsnio 1 ir 2 dalies reikalavimų.

99Viešųjų pirkimų tarnyba apeliaciniu skundu nesutinka su teismo išvada, nes teismas neteisingai aiškino CK normą, o sutarties projekto 2.3.1 punktas, jog sutarties įvykdymo užtikrinimas turi galioti iki visiško paslaugos tiekėjo įsipareigojimų pagal sutartį įvykdymo ir du mėnesius po įvykdymo prieštarauja CK 6.70 straipsnio 2 dalį ir yra negalimas pasibaigusių prievolių atžvilgiu.

100Pirmosios instancijos teismas nenagrinėjo, ar skundžiama sprendimo dalis nebuvo aiški perkančiajai organizacijai. Tarnyba yra nurodžiusi, kad nagrinėjamos sutarties projekto nuostatos prieštarauja VPĮ nuostatoms, nes sutarties vykdymo užtikrinimas yra negalimas pasibaigusių prievolių atžvilgiu. Be to, teisėjų kolegija konstatuoja, kad Tarnyba skundžiamame akte yra nurodžiusi konkrečias nagrinėjamos sutarties projekto nuostatas bei konkrečias CK nuostatas, kurias šiomis sąlygomis pažeidžia perkančioji organizacija. Pažymėtina, kad nurodytos kaip pažeistos CK nuostatos yra konkrečios, aiškios ir besąlyginės. Todėl nagrinėjamos sutarties projekto nuostatos nelaikytinos nepagrįstomis ir nemotyvuotomis.

101Viešųjų pirkimų tarnybos apeliacinis skundas dalyje dėl perkančios organizacijos „Trišalės Šiaulių miesto komunalinių atliekų surinkimo ir vežimo paslaugų teikimo sutarties“ projekto 2.3.1. punkto tenkintinas, o sprendimo dalis, susijusi su Sutarties projekto 2.3.1 punkto prieštaravimu CK 6.70 straipsnio 2 daliai, yra naikintina.

102Dėl Sąlygų 4.2 punkto ir 6.1. punkto neatitikimo VPĮ 24 straipsnio 2 dalies 14 ir 17 punktų nuostatų

103Sąlygų 4.2 punkte numatyta, kad pasiūlymas, pasirašytas teikėjo arba jo įgalioto asmens, turi būti pateiktas raštu VšĮ „Šiaulių regiono atliekų tvarkymo centras“, Ežero g. 16, Šiauliai (...), o 6.1 punkte numatyta, kad vokai su pasiūlymais bus atplėšiami adresu: VšĮ „Šiaulių regiono atliekų tvarkymo centras“, Ežero g. 16, Šiauliai. Komisijos posėdžio, kuriame atplėšiami vokai su pasiūlymais pradžia – 2006 m. spalio 30 d., 11 val. Skundžiamo sprendimo konstatuojamosios dalies 5 punkte konstatuojama, kad nurodyti sąlygų teiginiai prieštarauja VPĮ 24 straipsnio 2 dalies 14 ir 17 punktams.

104VPĮ 24 straipsnio 2 dalis nustato, kad pirkimo dokumentuose turi būti nurodyta pasiūlymų pateikimo terminas, vieta ir būdas (14 punktas) ir vokų su pasiūlymais atplėšimo vieta, data, valanda ir minutė (17 punktas).

105Pirmosios instancijos teismas konstatavo, kad negalima teigti, kad pareiškėja netinkamai nurodė pasiūlymų teikimo ir vokų atplėšimo vietas, kadangi buvo nurodytas adresas, dėl to sprendimo konstatuojamosios dalies 5 punktas naikintinas, kaip nepagrįstas.

106Viešųjų pirkimų tarnyba apeliaciniu skundu nesutinka su šia teismo pozicija, nes įstatymo leidėjas netapatina „adresas“ ir „vieta“ sąvokų, tiekėjas remiantis VPĮ turi žinoti tikslią patalpą, kurioje bus atplėšiami vokai, nes tiekėjui pavėlavus nurodytą valandą ir minutę pateikti pasiūlymą, pekančioji organizacija negali jo priimti. Teisėjų kolegija laikosi nuostatos, kad minėti apeliacinio skundo argumetai yra pagrįsti, o Viešųjų pirkimų tarnybos apeliacinis skundas dalyje dėl sąlygų 4.2 punkto ir 6.1. punkto neatitikimo VPĮ 24 straipsnio 2 dalies 14 ir 17 punktų nuostatoms tenkintinas, teismo sprendimo dalis, susijusi su Sąlygų 4.2 punkto ir 6.1. punkto neatitikimu VPĮ 24 straipsnio 2 dalies 14 ir 17 punktų nuostatoms, naikintina.

107Įvertinus išdėstytą, pareiškėjos VšĮ „Šiaulių regiono atliekų tvarkymo centro“ apeliacinis skundas atmestinas, atsakovo Viešųjų pirkimų tarnybos apeliacinį skundas tenkintinas. Vilniaus apygardos administracinio teismo 2008 m. birželio 12 d. sprendimas pakeistinas, panaikinant Vilniaus apygardos administracinio teismo 2008 m. birželio 12 d. sprendimo dalį, kuria buvo iš dalies tenkintas VšĮ „Šiaulių regiono atliekų tvarkymo centro“ skundas ir panaikinti Viešųjų pirkimų tarnybos prie Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2006 12 13 akto Nr.4S-3558 konstatuojamosios dalies 2, 4, 5 ir 6 punktai bei pakeista šio rašto nusprendžiamoji dalis.

108Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos administracinių bylų teisenos įstatymo 136 straipsniu, 140 straipsnio 1 dalies 3 punktu, teisėjų kolegija

Nutarė

109Pareiškėjos VšĮ „Šiaulių regiono atliekų tvarkymo centro“ apeliacinį skundą atmesti, atsakovo Viešųjų pirkimų tarnybos apeliacinį skundą tenkinti. Vilniaus apygardos administracinio teismo 2008 m. birželio 12 d. sprendimą pakeisti: panaikinti Vilniaus apygardos administracinio teismo 2008 m. birželio 12 d. sprendimo dalį, kuria buvo iš dalies tenkintas VšĮ „Šiaulių regiono atliekų tvarkymo centro“ skundas ir panaikinti Viešųjų pirkimų tarnybos prie Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2006 12 13 akto Nr.4S-3558 konstatuojamosios dalies 2, 4, 5 ir 6 punktai bei pakeista šio rašto nusprendžiamoji dalis, ir išdėstyti ją taip:

110Viešosios įstaigos „Šiaulių regiono atliekų tvarkymo centras“ skundą atmesti.

111Nutartis neskundžiama.

Proceso dalyviai
Ryšiai
1. Lietuvos vyriausiojo administracinio teismo teisėjų kolegija, susidedanti iš... 2. sekretoriaujant Aušrai Dzičkanecienei,... 3. dalyvaujant pareiškėjos atstovui advokatui Andriui Kazakevičiui, atsakovo... 4. viešame teismo posėdyje apeliacine tvarka išnagrinėjo administracinę bylą... 5. Teisėjų kolegija... 6. Pareiškėja viešoji įstaiga „Šiaulių regiono atliekų tvarkymo... 7. Atsakovas Viešųjų pirkimų tarnyba prie Lietuvos Respublikos Vyriausybės... 8. Tretysis suinteresuotas asmuo UAB „Dzūtra“ atsiliepime į skundą (t. II,... 9. II.... 10. Vilniaus apygardos administracinis teismas 2008 m. birželio 12 d. sprendimu... 11. Teismas nustatė, kad nagrinėjimo dalykas yra Viešųjų pirkimų tarnybos... 12. Teismas nustatė, kad ginčo teisinius santykius reglamentuoja Viešųjų... 13. Nagrinėjant prašymą dėl individualaus teisės akto panaikinimo, teismas... 14. Palyginęs CPK 18 straipsnio ir 148 straipsnio nuostatas, teismas priėjo... 15. Viešųjų pirkimų tarnybos įpareigojimas vertintinas kaip privalomas vykdyti... 16. Teismas nurodė, kad Viešųjų pirkimų tarnybos funkcijos ir teisės... 17. Teismas, išanalizavęs bylos medžiagą, nustatė, kad Tarnyba skundžiamą... 18. Išanalizavęs bylos medžiagą, teismas nustatė, jog VšĮ „Šiaulių... 19. Centras leidinyje „Informaciniai pranešimai“ Nr. 65 2006-09-01 dieną... 20. Skundžiamo Viešųjų pirkimų tarnybos prie LR Vyriausybės 2006 12 13 rašto... 21. 1) 3.1.1 punktas nustato, kad teikėjas, pageidaujantis dalyvauti pirkime, turi... 22. VPT 2006 12 13 rašte Nr. 4S-3558 dėstoma, kad šis reikalavimas prieštarauja... 23. 2) 3.1.6 punktas nustato, jog teikėjas, pageidaujantis dalyvauti pirkime, turi... 24. VPT 2006 12 13 rašte Nr. 4S-3558 konstatuojama, kad reikalavimas prieštarauja... 25. 3) 3.1.9 punkte reikalaujama paslaugos teikėjui turėti gamybinę bazę... 26. VPT 2006-12-13 rašte Nr. 4S-3558 konstatuojama - reikalavimas prieštarauja... 27. 4) 3.1.12 punkte numatyta būtina sąlyga - teikėjo galimybės naudotis... 28. VPT 2006-12-13 rašte Nr. 4S-3558 konstatuojama, kad reikalavimas prieštarauja... 29. 5) 4.2 punktas numato, jog pasiūlymas, pasirašytas teikėjo arba jo įgalioto... 30. VPT 2006-12-13 rašte Nr. 4S-3558 konstatuojama, kad tai prieštarauja VPĮ 24... 31. 6) 6.1 punkte įtvirtinta, jog vokai su pasiūlymais bus atplėšiami adresu:... 32. VPT 2006 12 13 rašte Nr. 4S-3558 konstatuojama, kad tai prieštarauja VPĮ 24... 33. 7) 11.2 punktas numato, jog perkančioji organizacija į gautą prašymą... 34. VPT 2006 12 13 rašte Nr. 4S-3558 konstatuojama, kad reikalavimas prieštarauja... 35. 8) Perkančios organizacijos „Trišalės Šiaulių miesto komunalinių... 36. VPT 2006 12 13 rašte Nr. 4S-3558 6 punkte konstatuojama, kad toks reikalavimas... 37. Skundžiamo Tarnybos rašto konstatuojamosios dalies 2 punkte pasakyta, kad... 38. VPĮ 3 str. 1 dalyje nustatytas reikalavimas perkančiajai organizacijai... 39. Pagal VPĮ 32 str. 2 dalį perkančiosios organizacijos nustatyti minimalūs... 40. Įvertinęs Tarnybos pateiktą motyvaciją, Viešųjų pirkimų įstatymo bei... 41. Teismas konstatavo, kad ši skundžiamo sprendimo dalis neatitinka Viešojo... 42. Teismas nustatė, kad Viešųjų pirkimų įstatymo 35 straipsnio 1 dalies 3... 43. Teismas konstatavo, kad skundžiamo sprendimo (Viešųjų pirkimų tarnybos... 44. Kadangi ši sprendimo dalis nemotyvuota, pirmosios instancijos teismas... 45. Skundžiamo sprendimo konstatuojamosios dalies 1 punkto 2-je pastraipoje... 46. Šis pažeidimas nustatytas dėl to (ir tai aprašyta sprendime), kad... 47. Teismas nurodė, kad šioje sprendimo dalyje nėra motyvuota, kodėl priimtas... 48. VPĮ skundžiamu sprendimu konstatavo, kad perkančioji organizacija nesilaikė... 49. Nustatytė, kad pareiškėja, atsakydama į atsakovės 2006-11-17 prašymą (t.... 50. Atsižvelgęs į nurodytas aplinkybes teismas priėjo išvadą, kad klausimas... 51. Nustatė, kad Sutarties projekto 2.3.1 punktas numato, kad paslaugos teikėjas... 52. VPT skundžiamame sprendime konstatuojamosios dalies 6 punkte nurodyta, kad... 53. Laidavimo teisinius santykius reglamentuoja CK Šeštosios knygos I dalies V... 54. Nustatė, kad Sąlygų 4.2 punkte numatyta, kad pasiūlymas, pasirašytas... 55. Teismas atkreipė dėmesį į tai, kad įstatymas nekonkretizuoja, kas yra... 56. III.... 57. Viešųjų pirkimų tarnyba pateikė teismui apeliacinį skundą dėl... 58. Mano, kad įpareigojime teisėtai ir pagrįstai nurodyta, jog pareiškėjo... 59. 1. Tarnyba, atlikdama vertinimą, nustatė, kad pareiškėjo Konkurso sąlygų... 60. 2. Nesutinka su teismo išvada, kad Tarnyba turėjo motyvuoti, „kodėl jos... 61. 3. Nesutinka su teismo išvada, kad „vertinant VPT 2006-12-13 sprendimą... 62. Pareiškėjas „Šiaulių regiono atliekų tvarkymo centras“ apeliaciniu... 63. 1. Nurodydamas savo motyvus dėl pirkimo sąlygų (toliau tekste – Sąlygos)... 64. 2. Centras ir toliau laikosi nuomonės, kad pagal VPĮ 35 str. 3 d., jeigu... 65. 3. Analizuodamas Sąlygų 3.1.6. punkto ir Akto 3 punkto teisėtumo klausimus... 66. Pareiškėjas VšĮ „Šiaulių regiono atliekų tvarkymo centras“... 67. 1. Apelianto pastaba, jog panaikindamas dalį akto ne dėl pareiškėjo... 68. 2. Nurodydamas sprendimo neteisėtumo pagrindus apeliantas pažymi ir tai, kad... 69. 3. Apelianto nurodomi motyvai dėl Konkurso sąlygų 3.1.9.p. ir sutarties... 70. 4. Sutinka su teismo pozicija dėl to, jog Konkurso sąlygų 4.2. ir 6.1.... 71. Tretysis suinteresuotas asmuo UAB „VSA Vilnius“ atsiliepime nurodė, jos... 72. Tretysis asmuo UAB „Dzūtra“ (toliau – UAB „Dzūtra“) atsiliepime... 73. 1. Kaip numatyta Lietuvos Respublikos viešųjų pirkimų įstatymo 3... 74. 2. UAB „Dzūtra“ nuomone, Konkurso sąlygų 3.1.1 punkte nustatyti... 75. 3. Pagal Konkurso sąlygų 3.1.9 punktą, Konkurse dalyvaujantis paslaugos... 76. 4. UAB „Dzūtra“ sutinka su Viešųjų pirkimų tarnybos argumentu, kad... 77. 5. Pažymi, kad Viešųjų pirkimų įstatymo 3 straipsnio 2 dalyje numatyta,... 78. Teisėjų kolegija... 79. VII.... 80. Pareiškėjos VšĮ „Šiaulių regiono atliekų tvarkymo centro“... 81. Dėl Sąlygų 3.1.1 punkto neatitikimo VPĮ 3 straipsnio 1 daliai bei 32... 82. Skundžiamame Tarnybos rašte, konstatuojamosios dalies 2 punkte nurodyta, kad... 83. VPĮ 3 straipsnio 1 dalyje nustatytas reikalavimas perkančiajai organizacijai... 84. Pirmosios instancijos teismas padarė išvadą, kad nurodytos įstatymų... 85. Dėl Sąlygų 3.1.6 punkto prieštaravimo VPĮ 35 straipsnio 1 dalies 3 punktui... 86. Pažeidimas konstatuotas skundžiamo Tarnybos rašto konstatuojamosios dalies 3... 87. Pareiškėja VšĮ „Šiaulių regiono atliekų tvarkymo centro“... 88. Dėl Sąlygų 3.1.9 punkto reikalavimo turėti gamybinę bazę Šiaulių... 89. Skundžiamo sprendimo konstatuojamosios dalies 4 punkte nurodyta, kad konkurso... 90. Viešųjų pirkimų tarnyba apeliaciniu skundu nesutinka su šia teismo... 91. Dėl Sąlygų 3.1.12 punkto reikalavimo neatitikimo VPĮ 3 straipsnio 1 dalyje... 92. Skundžiamo sprendimo konstatuojamosios dalies 1 punkto 2-je pastraipoje... 93. Pareiškėja VšĮ „Šiaulių regiono atliekų tvarkymo centro“ apeliaciniu... 94. Todėl VšĮ „Šiaulių regiono atliekų tvarkymo centro“ apeliacinis... 95. Dėl perkančios organizacijos „Trišalės Šiaulių miesto komunalinių... 96. Sutarties projekto 2.3.1 punktas numato, kad sutarties įvykdymo užtikrinimas... 97. Pagal CK 6.70 straipsnio 2 dalį gali būti užtikrinamas tiek esamų, tiek ir... 98. Pirmosios instancijos teismas padarė išvadą, kad Tarnyba skundžiamo... 99. Viešųjų pirkimų tarnyba apeliaciniu skundu nesutinka su teismo išvada, nes... 100. Pirmosios instancijos teismas nenagrinėjo, ar skundžiama sprendimo dalis... 101. Viešųjų pirkimų tarnybos apeliacinis skundas dalyje dėl perkančios... 102. Dėl Sąlygų 4.2 punkto ir 6.1. punkto neatitikimo VPĮ 24 straipsnio 2 dalies... 103. Sąlygų 4.2 punkte numatyta, kad pasiūlymas, pasirašytas teikėjo arba jo... 104. VPĮ 24 straipsnio 2 dalis nustato, kad pirkimo dokumentuose turi būti... 105. Pirmosios instancijos teismas konstatavo, kad negalima teigti, kad pareiškėja... 106. Viešųjų pirkimų tarnyba apeliaciniu skundu nesutinka su šia teismo... 107. Įvertinus išdėstytą, pareiškėjos VšĮ „Šiaulių regiono atliekų... 108. Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos administracinių bylų teisenos įstatymo... 109. Pareiškėjos VšĮ „Šiaulių regiono atliekų tvarkymo centro“... 110. Viešosios įstaigos „Šiaulių regiono atliekų tvarkymo centras“ skundą... 111. Nutartis neskundžiama....