Byla AS-469-542-06

1Lietuvos vyriausiojo administracinio teismo teisėjų kolegija, susidedanti iš teisėjų Romano Klišausko (kolegijos pirmininkas), Gintaro Kryževičiaus ir Sigitos Rudėnaitės (pranešėja), rašytinio proceso tvarka išnagrinėjo pareiškėjos G. J. personalinės įmonės „Magma“ atskirąjį skundą dėl Vilniaus apygardos administracinio teismo 2006 m. rugsėjo 6 d. nutarties administracinėje byloje pagal pareiškėjos G. J. personalinės įmonės „Magma“ skundą atsakovei Trakų rajono savivaldybės tarybai dėl sprendimo panaikinimo ir įpareigojimo atlikti veiksmus.

2Teisėjų kolegija

Nustatė

3I.

4G.J. personalinė įmonė "Magma" skundu prašė teismą (b.1.3-6):

51) panaikinti Trakų rajono savivaldybės tarybos 2006-02-23 sprendimą Nr.S1-69;

62) įpareigoti Trakų rajono savivaldybės tarybą priimti sprendimą, kuriuo būtų pritarta planuojamos ūkinės veiklos - gavybos (kasybos) Margio žvyro telkinio I sklype - galimybei.

7Pareiškėja pažymėjo, jog dėl nesuprantamų priežasčių minėtas sprendimas įmonei išsiųstas tik 2006-04-03, praėjus daugiau kaip mėnesiui nuo jo priėmimo, o pareiškėja šį sprendimą gavo tik 2006-04-10. Pareiškėja pabrėžė, kad skundžiamas sprendimas nėra tinkamai pagrįstas bei motyvuotas, nenurodyta jo apskundimo tvarka. Teismo posėdžio metu įmonės atstovas pateikė prašymą atnaujinti terminą Trakų rajono savivaldybės tarybos 2006-02-23 sprendimui Nr.S1-69 apskųsti.

8Atsiliepime teismui (b.1.21-30) Trakų rajono savivaldybės taryba nurodė, jog skundžiamas sprendimas 2006-03-04 buvo paskelbtas vietinėje spaudoje - laikraštyje "Trakų žemė" Nr.9 (384). Be to, sprendimo projekto svarstyme ir priimant sprendimą posėdyje dalyvavo planuojamos ūkinės veiklos organizatoriaus (užsakovo) UAB "Žvyro karjerai" direktorius D.S.Skrinskas. Todėl įstatymo nustatytas sprendimo apskundimo terminas pasibaigė 2006-04-04. Atsižvelgiant į tai, kad pareiškėjas veikia kaip UAB "Žvyro karjerai" įgaliotas asmuo, laikytina, kad pareiškėjas praleido įstatymo nustatytą terminą kreiptis su skundu į teismą, todėl administracinė byla nutrauktina.

9II.

102006 m. rugsėjo 6 d. nutartimi, vadovaudamasis Administracinių bylų teisenos įstatymo 101 straipsnio 6 punktu, Vilniaus apygardos administracinis teismas bylą nutraukė. Nustatyta, kad Trakų rajono savivaldybės taryba, apsvarsčiusi įmonės pateiktą Trakų rajono Margirio žvyro telkinio dalies naudojimo poveikio aplinkai vertinimo programą, 2006-02-23 sprendimu Nr.S1-69 nutarė nepritarti planuojamos ūkinės veiklos - žvyro gavybos (kasybos) laisvos valstybinės žemės plote Trakų rajono savivaldybės Trakų seniūnijos Katiškių, Staskūniškių, Malūnių, Markininkų ir Naujasodžio I kaimuose (Margio žvyro telkinio I sklype) - galimybei. Byloje esantys įrodymai patvirtino, jog apie priimtą sprendimą buvo paskelbta 2006-03-04 vietiniame laikraštyje "Trakų žemė" (b.1.62). Teismas rėmėsi Administracinių bylų teisenos įstatymo 33 straipsnio 1 dalimi ir 34 straipsnio 1 dalimi, nurodydamas, kad svarbiomis termino praleidimo priežastimis pripažintinos tik aplinkybės, objektyviai sudariusios kliūtis asmeniui laiku atlikti tam tikrus veiksmus. Subjektyvaus pobūdžio priežastys (teisės aktų nežinojimas, nepagrįstas manymas ar įsitikinimai dėl siekiamų teisinių pasekmių ir pan.) negali būti pripažintos svarbiomis, pateisinančiomis įstatyme nustatytų terminų praleidimą. Nustatyta, kad pareiškėjas žinojo apie priimtą sprendimą, savivaldybės tarybos posėdyje dalyvavo ir savo nuomonę svarstomu klausimu pareiškė ir ūkinės veiklos organizatorės (užsakovės) UAB "Žvyro karjerai" atstovas (b.1.59-61). Teismas konstatavo, jog įmonės nurodyta aplinkybė, kad sprendimo kopija jai buvo įteikta ne iškart po sprendimo priėmimo, o vėliau (2006-04-10), nelaikytina pateisinančia skundo padavimo termino praleidimą, todėl prašymas atnaujinti praleistą terminą savivaldybės tarybos 2006-02-23 sprendimui apskųsti atmestinas.

11III.

12Pareiškėja 2006 m. rugsėjo 13 d. kreipėsi į Lietuvos vyriausiąjį administracinį teismą su atskiruoju skundu, prašydama Vilniaus apygardos administracinio teismo 2006 m. rugsėjo 6 d. nutartį panaikinti ir, jei teismas jį pripažintų praleistu, atnaujinti terminą skundui (pareiškimui) paduoti bei pareiškėjo skundą (pareiškimą) priimti, perduodant jį Vilniaus apygardos teismui išnagrinėti iš esmės. Pareiškėjos nuomone, teismas klaidingai įvertino faktines bei teisines skundo padavimo aplinkybes ir priėmė iš esmės neteisėtą sprendimą. Pareiškėja nurodo skundžiamą Trakų rajono savivaldybės tarybos sprendimą gavusi 2006-04-10 (2006-04-03 raštas Nr. MP3 -145). Jos teigimu, iš Trakų rajono savivaldybės mero gautame skundžiamame sprendime nurodytas skirtingas pagrindas nei pareiškėjos pateiktame prašyme - jame nurodyta, kad sprendimas priimtas ne vadovaujantis Lietuvos Respublikos planuojamos ūkinės veiklos poveikio aplinkai vertinimo įstatymo 8 straipsnio 6 bei 7 dalimis, o vadovaujantis to paties įstatymo 8 straipsnio 9 dalimi. Pareiškėjos manymu, savivaldybės, kurios teritorijoje planuojama ūkinė veikla, taryba, priimdama neigiamą motyvuotą sprendimą dėl planuojamos ūkinės veiklos galimybių Lietuvos Respublikos planuojamos ūkinės veiklos poveikio aplinkai vertinimo įstatymo 8 straipsnio 9 dalies pagrindu, tokį sprendimą priima ne konkretaus subjekto ar individualiais požymiais apibūdintų subjektų grupės atžvilgiu, o individualiais požymiais neapibūdintų subjektų grupės atžvilgiu, todėl skundžiamas Trakų rajono savivaldybės tarybos sprendimas yra ne individualus teisės aktas, kuriam apskųsti nustatytas vieno mėnesio terminas, o norminis teisės aktas, kurio teisėtumui patikrinti, vadovaujantis Administracinių bylų teisenos įstatymo 33 straipsnio 3 dalimi, terminas pareiškimams paduoti nenustatytas. Išdėstytą nuomonę pagrindžia ir atsakovo atsiliepime nurodyta aplinkybė, kad priimdamas sprendimą, jis nesiekė įvertinti planuojamą ūkinę veiklą, t. y. priimdamas sprendimą, atsakovas nevertino nei UAB "Žvyro karjerai", nei kokio tai kito asmens planuojamos vykdyti veiklos ar pateiktos planuojamos ūkinės veiklos poveikio aplinkai vertinimo programos.

13Pareiškėja taip pat mano, kad teismas, traktuodamas skundžiamą sprendimą kaip individualų teisės aktą, nemotyvuotai nusprendė, kad pareiškėjos skundas (pareiškimas) buvo paduotas praėjus daugiau nei vienam mėnesiui nuo aplinkybių, su kuriomis Administracinių bylų teisenos įstatymo 33 straipsnio 1 dalis sieja termino skundui (pareiškimui) dėl individualaus teisės akto paduoti skaičiavimo pradžią. Pareiškėja pažymi pilną skundžiamo sprendimo tekstą gavusi tik 2006 m. balandžio 10 d. (tai liudija pateikti pašto dokumentai). Ji nurodo, kad viso skundžiamo Trakų rajono savivaldybės tarybos 2006-02-23 sprendimo Nr. S1-69 teksto Trakų rajono savivaldybės tarybos posėdžio metu negalėjo sužinoti ir planuojamos ūkinės veiklos organizatorius (užsakovas) UAB "Žvyro karjerai", kadangi šis tekstas viešai nebuvo garsinamas, o UAB "Žvyro karjerai" vadovas, nebūdamas tarybos nariu, neturėjo galimybės susipažinti su dokumentais, kurių pagrindu buvo priimtas sprendimas (tik jo rezoliucinė dalis posėdžio metu buvo pagarsinta). Visas skundžiamo sprendimo tekstas nebuvo paskelbtas ir 2006 m. kovo 4 d. vietinėje spaudoje - laikraštyje "Trakų žemė" pateikta tik rezoliucinė sprendimo dalis. Be to, laikraštyje "Trakų žemė" išspausdintas sprendimas bei Trakų rajono savivaldybės tarybos posėdžio metu paskelbtas sprendimas neturėjo jokių nuorodų, kad jis priimtas UAB "Žvyro karjerai" ar pareiškėjos derinimui pateiktos UAB "Žvyro karjerai" planuojamos ūkinės veiklos poveikio aplinkai vertinimo programos atžvilgiu. Pareiškėjos teigimu, akivaizdu, kad ji ir trečiasis suinteresuotas asmuo UAB "Žvyro karjerai" apie tai, kad Trakų rajono savivaldybės 2006-02-23 sprendimu Nr. S1-69 atsakoma į jų prašymą, pateiktą Lietuvos Respublikos planuojamos ūkinės veiklos poveikio aplinkai vertinimo įstatymo 8 straipsnio 6 bei 7 dalių pagrindu, galėjo sužinoti tik tada, kai atsakant į pareiškėjos 2006-02-06 bei 2006-03-20 prašymus suderinti pateiktą planuojamos ūkinės veiklos poveikio aplinkai vertinimo programą ir/ar pateikti motyvuotas išvadas dėl jos, Trakų rajono savivaldybės meras 2006-04-10 pateikė skundžiamą Trakų rajono savivaldybės tarybos sprendimą. Nuo šios dienos, pareiškėjos manymu, ir turėtų būti skaičiuojamas terminas skundui dėl Trakų rajono savivaldybės tarybos 2006-02-23 sprendimo Nr. S1-69 paduoti, jei jį teismas laikytų individualiu teisės aktu, skirtu UAB "Žvyro karjerai" ir jos pateiktai planuojamos ūkinės veiklos poveikio vertinimo programai.

14Pareiškėja mano, kad net tuo atveju, jei būtų laikoma, kad Administracinių bylų teisenos įstatymo 33 straipsnio 1 dalyje numatytas terminas skundui paduoti yra praleistas, aukščiau nurodytos aplinkybės liudija, kad jis turėtų būti atnaujintas kaip praleistas dėl svarbių aplinkybių, kurios objektyviai sudarė kliūtis pareiškėjai paduoti skundą. Atkreipiamas dėmesys, kad pareiškėja, kaip pavedimo sutarties pagrindu veikianti poveikio aplinkai vertinimo dokumentų rengėja, pagal sutartį įsipareigojusi patvirtinti planuojamo įsisavinti Margio I žvyro telkinio dalies poveikio vertinimo programą Vilniaus regiono aplinkos apsaugos departamente, turi savarankišką nuo UAB "Žvyro karjerai" pagrindą ir teisę reikalauti, kad būtų panaikintas, jos nuomone, neteisėtas Trakų rajono savivaldybės tarybos sprendimas, dėl kurio pareiškėjai užkertamas kelias tinkamai atlikti pavedimo sutartyje numatytus įsipareigojimus ir gauti už tai numatytą atlygį.

15Atsakovė Trakų rajono savivaldybės taryba atsiliepime į atskirąjį skundą nurodo su skundo reikalavimais nesutinkanti. Atsakovės manymu, skundžiama teismo nutartis yra teisėta ir pagrįsta, nepažeidžia šalių teisių ir teisėtų interesų, todėl turi būti palikta nepakeista. Atsakovė pažymi, kad šiuo atveju sprendimas buvo priimtas atsižvelgiant į planuojamą ūkinę veiklą Margio žvyro telkinio I sklype, nurodytą poveikio aplinkai vertinimo programoje, pateiktoje užsakovo UAB „Žvyro karjerai" ir jo atstovės dokumentų rengėjos G. Juozapavičiaus personalinės įmonės „Magma", sprendimas buvo priimtas vykdant konkrečią administracinę procedūrą ir turėjo įtakos konkretaus planuojamos ūkinės veiklos organizatoriaus teisėms ir pareigoms. Jos manymu, sprendimas, vadovaujantis Administracinių bylų teisenos įstatymu, teismų praktika bei teisės doktrina, laikytinas individualaus pobūdžio viešojo administravimo aktu (Lietuvos administracinė teisė. Bendroji dalis, p.497-498), nes jis yra operatyvaus, tvarkomojo pobūdžio sprendimas, nereikalauja išskirtinių akto priėmimo procedūrų, adresuojamas konkrečiam subjektui (planuojamos ūkinės veiklos organizatoriui UAB „Žvyro karjerai"), juo įtvirtinta Trakų rajono savivaldybės tarybos, kaip vykdomosios valdžios subjekto, valdinga valios išraiška, jis nustato tam tikras elgesio taisykles, kurios yra nepritarimo ūkinės veiklos galimybei pasekmė. Atsakovė pažymi, kad draudimo (elgesio taisyklės) nustatymas a priori nereiškia, jog sprendimas yra norminis teisės aktas, elgesio taisyklės nustatymas yra ir individualaus pobūdžio administracinio teisės akto požymis. Sprendimu nėra konkretinamas įstatymas ar kitas teisės aktas, jis priimtas vadovaujantis įstatymu (tai atspindi tvarkomąją, o ne reguliuojamąją sprendimo funkciją). Sprendimas priimtas dėl to, jog pagrįstai nebuvo galima patvirtinti konkrečios poveikio aplinkai vertinimo programos. Atsakovė remiasi Lietuvos vyriausiojo administracinio teismo 2006 m. rugsėjo 14 d. nutartimi administracinėje byloje Nr. A17-1382-06, pagal kurią norminis teisės aktas neturi konkrečiai įvardinto asmens ir skirtas reguliuoti tipiškiausius, visuotinius santykius, tai nuolatinis paliepimas, išreiškiantis valstybės valią, teigdama, jog skundžiamas sprendimas yra individualaus pobūdžio administracinis teisės aktas. Atsakovė pažymi, jog šis sprendimas buvo viešai paskelbtas spaudoje ir jo apskundimo terminas baigėsi 2006 m. balandžio 4 d., nepriklausomai nuo to, kurią dieną jis buvo asmeniškai įteiktas pareiškėjui. Be to, bylos duomenys rodo, jog Trakų rajono savivaldybės tarybos posėdyje, kuriame buvo priimtas sprendimas, dalyvavo bei pasisakė planuojamos ūkinės veiklos organizatorius UAB „Žvyro karjerai" direktorius D.S. Skrinskas. Pareiškėjas svarbių termino praleidimo priežasčių nenurodė, todėl, atsakovės manymu, teismas teisingai išsprendė termino praleidimo klausimą. Net ir pripažinus, jog sprendimas yra norminis administravimo aktas, kaip nurodoma atsiliepime, administracinė byla nutrauktina, nes įstatymas pareiškėjai nesuteikia teisės kreiptis į teismą, kad būtų ištirta, ar savivaldybių administravimo subjekto priimtas norminis administracinis aktas (ar jo dalis) atitinka įstatymą ar Vyriausybės norminį aktą. Pažymima, jog apeliantas kreipėsi į teismą, prašydamas panaikinti sprendimą, o ne su prašymu ištirti norminio administracinio akto teisėtumą ryšium su individualia byla, be to, pareiškėjas apskritai neturėjo teisės kreiptis į administracinį teismą dėl sprendimo panaikinimo, nes sprendimas neturi įtakos jo teisėms ir teisėtiems interesams (pagal Administracinių bylų teisenos įstatymą ginti viešuosius interesus teisme gali pareigūnai ir institucijos tik įstatymų nustatytais atvejais; šiuo atveju pareiškėja veikia kaip planuojamos ūkinės veiklos organizatoriaus (užsakovo) UAB „Žvyro karjerai" įgaliotas asmuo to asmens naudai ir interesams, taigi, skundas paduotas dėl kito asmens interesų gynimo, nors pareiškėjai tokių teisių įstatymas nesuteikia).

16Teisėjų kolegija

konstatuoja:

17IV.

18Atskirasis skundas atmetamas.

19Pareiškėja teikia teismui skundą dėl atsakovo sprendimo, priimto Lietuvos Respublikos planuojamos ūkinės veiklos poveikio aplinkai vertinimo įstatymo (1996 m. rugpjūčio 15 d. Nr.I-1495) pagrindu. Šio įstatymo 8 straipsnio 9 dalyje yra nustatyta, kad tuo atveju, kai iki programos patvirtinimo savivaldybės, kurios teritorijoje planuojama ūkinė veikla, taryba priima neigiamą motyvuotą sprendimą dėl planuojamos ūkinės veiklos galimybių, atsakinga institucija, gavusi savivaldybės tarybos sprendimą, privalo apie tai raštu informuoti planuojamos ūkinės veiklos organizatorių (užsakovą), kad poveikio aplinkai vertinimo procedūros negali būti tęsiamos tol, kol galioja savivaldybės tarybos priimtas sprendimas.

20Pareiškėjos teisinis statusas yra apibrėžtas to paties įstatymo 2 straipsnio 1 dalies 4 punkte: ,,poveikio aplinkai vertinimo dokumentų rengėjas - planuojamos ūkinės veiklos organizatoriaus (užsakovo) įgaliotas fizinis asmuo, turintis atitinkamą aukštąjį išsilavinimą ar kvalifikaciją srities, kuri atitinka rengiamų poveikio aplinkai vertinimo dokumentų ar jų dalių specifiką, arba juridinis asmuo, turintis specialistus su atitinkamu aukštuoju išsilavinimu ar kvalifikacija srities, kuri atitinka rengiamų poveikio aplinkai vertinimo dokumentų ar jų dalių specifiką.“.

21Kaip teisingai nurodyta atsakovo atsikirtimuose, skundžiamas savivaldybės sprendimas nesukuria tiesioginių teisinių pasekmių pareiškėjai kaip poveikio aplinkai vertinimo dokumentų rengėjai, todėl ji nėra suinteresuota šalis Administracinių bylų teisenos įstatymo 33 straipsnio prasme. Iš to seka, kad skundžiamas savivaldybės sprendimas pareiškėjai neturėjo būti įteiktas, o jo apskundimo terminas pareiškėjos atžvilgiu prasidėjo nuo jo viešo paskelbimo. Dėl nurodytų aplinkybių konstatuotina, kad pareiškėja praleido procesinį skundo teismui pateikimo terminą. Apeliacinės instancijos teisme negali būti keliami nauji reikalavimai (ABTĮ 130 straipsnio 1 dalies 5 punktas), todėl atskirojo skundo argumentų dėl termino atnaujinimo teisėjų kolegija nenagrinėja.

22Antra vertus, iš pareiškėjos pateikiamo skundo turinio matyti, kad pareiškėja jį grindžia ne savo, o planuojamos ūkinės veiklos organizatoriaus UAB ,,Žvyro karjerai“ interesais; pareiškėjos skunde ir kituose procesiniuose dokumentuose nėra argumentų, susijusių su jos pačios subjektinių teisių ar teisėtų interesų pažeidimu. Lietuvos Respublikos planuojamos ūkinės veiklos poveikio aplinkai vertinimo įstatymo normos nesuteikia pareiškėjai įgaliojimų atstovauti užsakovą teisme ir jo interesais pradėti bylą, todėl teisėjų kolegija pripažįsta pagrįstu atsakovo atsikirtimų argumentą, kad pirmosios instancijos teismas turėjo pagrindą atsisakyti priimti pareiškėjos skundą kaip paduotą neįgalioto vesti bylą asmens (ABTĮ 37 straipsnio 2 dalies 7 punktas).

23Vadovaudamasi Administracinių bylų teisenos įstatymo 151 straipsnio punktu, teisėjų kolegija

Nutarė

24atskirtąjį skundą atmesti. Vilniaus apygardos administracinio teismo 2006 m. rugsėjo 6 d. nutartį palikti nepakeistą.

25Nutartis neskundžiama.

Proceso dalyviai
1. Lietuvos vyriausiojo administracinio teismo teisėjų kolegija, susidedanti iš... 2. Teisėjų kolegija... 3. I.... 4. G.J. personalinė įmonė "Magma" skundu prašė teismą (b.1.3-6):... 5. 1) panaikinti Trakų rajono savivaldybės tarybos 2006-02-23 sprendimą... 6. 2) įpareigoti Trakų rajono savivaldybės tarybą priimti sprendimą, kuriuo... 7. Pareiškėja pažymėjo, jog dėl nesuprantamų priežasčių minėtas... 8. Atsiliepime teismui (b.1.21-30) Trakų rajono savivaldybės taryba nurodė, jog... 9. II.... 10. 2006 m. rugsėjo 6 d. nutartimi, vadovaudamasis Administracinių bylų teisenos... 11. III.... 12. Pareiškėja 2006 m. rugsėjo 13 d. kreipėsi į Lietuvos vyriausiąjį... 13. Pareiškėja taip pat mano, kad teismas, traktuodamas skundžiamą sprendimą... 14. Pareiškėja mano, kad net tuo atveju, jei būtų laikoma, kad Administracinių... 15. Atsakovė Trakų rajono savivaldybės taryba atsiliepime į atskirąjį skundą... 16. Teisėjų kolegija... 17. IV.... 18. Atskirasis skundas atmetamas.... 19. Pareiškėja teikia teismui skundą dėl atsakovo sprendimo, priimto Lietuvos... 20. Pareiškėjos teisinis statusas yra apibrėžtas to paties įstatymo 2... 21. Kaip teisingai nurodyta atsakovo atsikirtimuose, skundžiamas savivaldybės... 22. Antra vertus, iš pareiškėjos pateikiamo skundo turinio matyti, kad... 23. Vadovaudamasi Administracinių bylų teisenos įstatymo 151 straipsnio punktu,... 24. atskirtąjį skundą atmesti. Vilniaus apygardos administracinio teismo 2006 m.... 25. Nutartis neskundžiama....