Byla AS-552-454-14
Dėl nutarimų panaikinimo

1Lietuvos vyriausiojo administracinio teismo teisėjų kolegija, susidedanti iš teisėjų Laimučio Alechnavičiaus (kolegijos pirmininkas), Artūro Drigoto ir Ramūno Gadliausko (pranešėjas), teismo posėdyje rašytinio proceso tvarka išnagrinėjo pareiškėjo asociacijos „( - ) bendruomenės centras“ atskirąjį skundą dėl Vilniaus apygardos administracinio teismo 2014 m. vasario 13 d. nutarties administracinėje byloje pagal pareiškėjo asociacijos „( - ) bendruomenės centras“ skundą atsakovams Aplinkos apsaugos agentūrai ir UAB „Sweco Lietuva“ dėl nutarimų panaikinimo.

2Teisėjų kolegija

Nustatė

3I.

4Pareiškėjas asociacija „( - ) bendruomenės centras“ (toliau – ir Asociacija) skundu kreipėsi į Vilniaus apygardos administracinį teismą, prašydamas panaikinti Aplinkos apsaugos agentūros (toliau – ir Agentūra) 2013 m. gruodžio 5 d. reikalavimą Nr. (2.6)-A4-4546 organizuoti visuomenės viešą supažindinimą su ataskaita ir Kauno kogeneracinės jėgainės statybos ir veiklos poveikio aplinkai vertinimo (PAV) ataskaitos 2014 m. sausio 9 d. pakartotinio viešo supažindinimo nutarimus.

5Pareiškėjas paaiškino, kad planuojamos ūkinės veiklos poveikio aplinkai vertinimo (toliau – ir PAV) dokumentų rengėjas UAB „Sweco Lietuva“ (toliau – ir Bendrovė) 2013 m. gegužės 31 d. rengė visuomenės supažindinimą su PAV ataskaita. Kadangi buvo gauta pasiūlymų, vyko Planuojamos ūkinės veiklos poveikio aplinkai vertinimo įstatymo (toliau – ir Įstatymas) 3 straipsnio 5 dalies 3 punkte numatytos procedūros, tačiau dėl to dar nėra priimtas sprendimas, kurio priėmimą reglamentuoja Įstatymo 3 straipsnio 5 dalies 4 punktas ir 10 straipsnis. Pareiškėjas pažymėjo, kad skundžiamas Agentūros 2013 m. gruodžio 5 d. raštas Nr. (2.6)-A4-4546 skirtas Bendrovei, juo prašoma pataisyti PAV ataskaitą, ją papildyti bei kt. ir pakartotinai organizuoti visuomenės viešą supažindinimą su ataskaita. Taip pat skundžiami Kauno kogeneracinės jėgainės statybos ir veiklos PAV ataskaitos pakartotino viešo supažindinimo susirinkimo 2014 m. sausio 9 d. protokole išdėstyti nutarimai.

6Vilniaus apygardos administracinis teismas 2014 m. vasario 13 d. nutartimi pareiškėjo skundą atsisakė priimti kaip nenagrinėtiną teismų administracinio proceso tvarka.

7Teismas vadovavosi Lietuvos Respublikos administracinių bylų teisenos įstatymo (toliau - ir ABTĮ) 5 straipsnio 1 dalimi, 3 dalies 1 punktu, 22 straipsnio 1 dalimi, atkreipė dėmesį į Lietuvos vyriausiojo administracinio teismo praktiką, nustatė, kad pareiškėjas iš esmės ginčija tarpinius PAV proceso sprendimus, kuriuos priėmė viešojo administravimo institucija, o taip pat ir viešo svarstymo nutarimus, o būtent tai, kad Agentūra pavedė Kauno kogeneracinės jėgainės statybos ir veiklos PAV ataskaitos rengėjui UAB „Sweco Lietuva“ pataisyti PAV ataskaitą ir tokią pataisytą PAV ataskaitą dar kartą pateikti svarstyti visuomenei, ir tokio susirinkimo nutarimus. Teismas pažymėjo, kad, kol nėra priimtas galutinis administracinis sprendimas dėl PAV ataskaitos, kurį numato Įstatymo 10 straipsnis, šie ginčijami tarpiniai administracinės procedūros sprendimai nesukelia jokių pasekmių suinteresuotą visuomenę atstovaujančiam pareiškėjui. Teismas nurodė, kad savo teises ginti pareiškėjas galės skųsdamas galutinį sprendimą, jeigu tas sprendimas netenkins pareiškėjo, kaip tai nustato Įstatymo 15 straipsnio 3 dalis, arba galimas administracinis ginčas, apibrėžtas Įstatymo 15 straipsnio 1 dalyje, kurioje nustatyta, kad suinteresuota visuomenė turi teisę Lietuvos Respublikos įstatymų nustatyta tvarka kreiptis į teismą, jeigu mano, kad jos prašymas, pateiktas teisės aktų, reglamentuojančių teisę gauti informaciją apie aplinką, nustatyta tvarka, buvo neteisėtai atmestas, į jį buvo iš dalies ar visiškai netinkamai atsakyta arba į prašymą deramai neatsižvelgta pagal teisės aktus, reglamentuojančius teisę gauti informaciją apie aplinką. Teismas pažymėjo, kad šiuo atveju keliamas ginčas yra ne tokio pobūdžio, pareiškėjas nenurodė, kad skundžia kokį nors administracinį sprendimą, skirtą pareiškėjui, kuriuo atmetami pareiškėjo pasiūlymai, ar skundžia atsakovo neveikimą neįvertinant pareiškėjo pateikto prašymo.

8Tai, kad skundžiamame Agentūros 2013 m. gruodžio 5 d. sprendime UAB „Sweco Lietuva“ yra nurodoma, jog ši bendrovė turi teisę apskųsti sprendimą ABTĮ nustatyta tvarka, teismo vertinimu nereiškia, jog šis dokumentas gali būti savarankišku skundo administraciniam teismui dalyku, toks įrašas pats savaime nepatvirtina, jog nurodytas raštas laikytinas pareiškėjui teisines pasekmes sukeliančiu individualiu teisės aktu.

9Teismas neturėjo teisinio pagrindo priimti ir nagrinėti pareikštus reikalavimus, todėl skundą priimti atsisakė (ABTĮ 15 str., 37 str. 1 p.). Atsisakęs priimti pareiškėjo skundą teismas grąžino pareiškėjui sumokėtą žyminį mokestį (ABTĮ 42 str. 1 d. 3 p.).

10II.

11Pareiškėjas asociacija „( - ) bendruomenės centras“ atskiruoju skundu (b. l. 34-36) prašo pirmosios instancijos teismo nutartį panaikinti ir perduoti bylą pirmosios instancijos teismui bylą nagrinėti iš naujo.

12Pareiškėjas tvirtina, kad skundas yra pateiktas ne dėl tarpinių viešojo administravimo subjekto priimtų dokumentų, o dėl Agentūros neveikimo bei tuo pačiu dėl neteisėtų, pažeidžiančių PAV procedūrą veiksmų, dėl ko atsakovas pravedė Kauno kogeneracinės jėgainės statybos ir veiklos poveikio aplinkai vertinimo ataskaitos pakartotinį viešą supažindinimą. Pareiškėjas pabrėžia, kad pakartotinis viešas svarstymas yra ne tarpinis, o galutinis etapas visuomenės informavimo viešo svarstymo būdu, todėl šiais atsakovų veiksmais visuomenė yra išeliminuojama iš dalyvavimo planuojamos ūkinės veiklos poveikio aplinkai vertinimo, kuris pasiekiamas viešai supažindinant visuomenę su PAV ataskaita ir suteikiant galimybę dalyvauti viešame svarstyme. Pareiškėjo teigimu, Agentūros neveikimas pasireiškia tik visuomenės pastabų persiuntimu PAV ataskaitos rengėjui, į kurias nėra reaguojama ir toliau tęsiama PAV procedūra.

13Teisėjų kolegija konstatuoja:

14III.

15Nagrinėjamoje byloje kilo ginčas dėl Vilniaus apygardos administracinio teismo 2014 m. vasario 13 d. nutarties, kuria atsisakyta priimti asociacijos „( - ) bendruomenės centras“ skundą panaikinti Agentūros 2013 m. gruodžio 5 d. reikalavimą Nr. (2.6)-A4-4546 organizuoti visuomenės viešą supažindinimą su ataskaitą ir Kauno kogeneracinės jėgainės statybos ir veiklos poveikio aplinkai vertinimo (PAV) ataskaitos 2014 m. sausio 9 d. pakartotinio viešo supažindinimo nutarimus, teisėtumo ir pagrįstumo.

16Teisėjų kolegija, pasisakydama dėl nagrinėjamo klausimo, visų pirma pabrėžia, kad Administracinių bylų teisenos įstatymo 5 straipsnio 1 dalyje yra nustatyta, jog kiekvienas suinteresuotas subjektas turi teisę įstatymų nustatyta tvarka kreiptis į teismą, kad būtų apginta pažeista ar ginčijama jo teisė arba įstatymų saugomas interesas. Remiantis ABTĮ 15 straipsnio 1 dalies 1 punktu, administraciniai teismai sprendžia bylas dėl valstybinių administravimo subjektų priimtų aktų ir veiksmų teisėtumo, taip pat šių subjektų atsisakymo atlikti jų kompetencijai priskirtus veiksmus teisėtumo ir pagrįstumo ar vilkinimo atlikti tokius veiksmus. ABTĮ 22 straipsnio 1 dalis taip pat numato, kad skundą (prašymą) dėl viešojo administravimo subjekto priimto administracinio akto ar veiksmo (neveikimo) turi teisę paduoti asmenys, taip pat kiti viešojo administravimo subjektai, įskaitant valstybės ir savivaldybių viešojo administravimo tarnautojus, pareigūnus ir įstaigų vadovus, kai jie mano, kad jų teisės ar įstatymų saugomi interesai yra pažeisti.

17Teisėjų kolegija pastebi, jog nors viešojo administravimo srityje priimami įvairaus pobūdžio aktai, tačiau ne visų jų teisėtumas ir pagrįstumas gali būti tikrinamas administraciniuose teismuose. Lietuvos vyriausiasis administracinis teismas yra išaiškinęs, kad ABTĮ 5 straipsnio 1 dalies bei 22 straipsnio 1 dalies nuostatų, reguliuojančių kreipimąsi į administracinį teismą, sisteminis vertinimas leidžia teigti, kad į administracinį teismą asmuo turi teisę kreiptis tik dėl jam teisines pasekmes sukeliančių individualių teisės aktų, priimtų viešojo administravimo srityje (pvz., Lietuvos vyriausiojo administracinio teismo 2004 m. sausio 27 d. nutartis administracinėje byloje Nr. A7-121/2004). Iš nusistovėjusios Lietuvos vyriausiojo administracinio teismo praktikos taip pat matyti, kad administraciniai aktai, dėl kurių galima pateikti skundą, pagal ATBĮ 5 straipsnio 3 dalies 1 punktą ir 22 straipsnio 1 dalį yra visi viešojo administravimo subjektų priimti teisės aktai, nepaisant tų aktų formos, taip pat veiksmai (neveikimas), sukeliantys asmeniui teisines pasekmes, t. y. darantys įtaką asmenų teisėms ar įstatymų saugomiems interesams. Kitaip tariant, administraciniams teismams priskirta nagrinėti administracines bylas dėl viešojo administravimo subjektų priimtų teisės aktų, taip pat veiksmų (neveikimo), darančių įtaką asmenų teisėms ar įstatymų saugomiems interesams, teisėtumo (pvz., Lietuvos vyriausiojo administracinio teismo 2008 m. rugsėjo 25 d. nutartis administracinėje byloje Nr. AS525-540/2008, 2009 m. liepos 10 d. nutartis administracinėje byloje Nr. AS146-391/2009).

18Tuo atveju, kai skundo priėmimo nagrinėti stadijoje akivaizdu, kad skundžiamas aktas ar veiksmas jokių teisinių pasekmių nesukelia ir todėl negali būti ginčo administraciniame teisme objektu, skundą atsisakytina priimti nagrinėti, o skundą priėmus nagrinėti, administracinė byla nutrauktina kaip nepriskirtina administraciniams teismams, kadangi nagrinėdamas skundus dėl teisinių pasekmių negalinčių sukelti ir nesukeliančių aktų ar veiksmų, teismas asmens teisių apginti negalėtų, nes skundo tenkinimo atveju asmens teisių ir pareigų apimtis nepasikeistų, o pats procesas būtų iš esmės beprasmis (pvz., Lietuvos vyriausiojo administracinio teismo 2010 m. balandžio 6 d. nutartis administracinėje byloje Nr. AS822-172/2010, 2010 m. spalio 22 d. nutartis administracinėje byloje Nr. AS143-560/2010 ir kt.).

19Be to, sprendžiant skundo priėmimo klausimą taip pat būtina atsižvelgti į tai, kad vientisos (vienos) administracinės procedūros metu, prieš priimant galutinį sprendimą, gali būti ir dažnai yra surašomas ne vienas viešojo administravimo institucijos dokumentas. Šie dokumentai paprastai atlieka tik pagalbinį, tarpinį ar aptarnaujantį vaidmenį viešojo administravimo procedūroje ir jais dažniausiai nėra įforminami baigiamieji (galutiniai) kompetentingų (įgaliotų) asmenų (pareigūnų) sprendimai tuo klausimu, dėl kurio buvo pradėta administracinė procedūra. Jais gali būti sprendžiami įvairūs procedūriniai klausimai, tiesiogiai nesusiję su asmens teisių ar pareigų atsiradimu, pasikeitimu ar išnykimu (pasibaigimu). Dėl šios priežasties šie dokumentai dažnai (tačiau jokiu būdu ne visada) suinteresuotiems asmenims jokių materialinių teisinių pasekmių nesukelia (pvz., Lietuvos vyriausiojo administracinio teismo 2011 m. birželio 20 d. nutartis administracinėje byloje Nr. A261-69/2011). Tuo tarpu argumentai dėl tarpinių aktų pagrįstumo ir teisėtumo paprastai gali būti nurodyti grindžiant skundą dėl galutinio sprendimo, kurio tarpiniais dokumentais jie yra (pvz., Lietuvos vyriausiojo administracinio teismo 2010 m. gruodžio 6 d. nutartis administracinėje byloje Nr. AS442-555/2010).

20Nagrinėjamos bylos kontekste pažymėtina, kad pareiškėjo skundžiamas Agentūros 2013 m. gruodžio 5 d. raštas Nr. (2.6)-A4-4546 (b. l. 6-7) priimtas pakartotinai išnagrinėjus Bendrovės 2013 m. lapkričio 13 d. raštu Nr. V1-2866 pateiktą Kauno kogeneracinės jėgainės statybos ir veiklos poveikio aplinkai vertinimo ataskaitą. Šis raštas yra adresuotas Bendrovei, kurios yra prašoma papildyti PAV ataskaitą pagal nurodomas pastabas, be kita ko, prašant įvertinti Asociacijos Agentūrai pateiktame rašte nurodytas pastabas/klausimus/pasiūlymus bei atitinkamai papildyti PAV ataskaitą arba pateikti argumentuotus komentarus/paaiškinimus dėl raštuose keliamų klausimų. Todėl toks Agentūros raštas, kuris, viena vertus, nėra adresuotas pareiškėjui, kita vertus, jame nėra pateikta jokių privalomų reikalavimų ar priimta galutinių sprendimų, o tik prašoma Bendrovės papildyti PAV ataskaitą, atsižvelgiant į, be kita ko, pareiškėjo pastabas, negali būti laikomas tiesiogiai susijęs su atitinkamų teisių ar pareigų atsiradimu, pasikeitimu ar išnykimu (pasibaigimu). Kadangi toks Agentūros raštas jokių teisinių pasekmių nesukelia, jis negali būti ginčo administraciniame teisme objektu. Pirmosios instancijos teismas pagrįstai skundo reikalavimą panaikinti minėtą Agentūros raštą atsisakė priimti ABTĮ 37 straipsnio 2 dalies 1 punkto pagrindu.

21Pareiškėjas skunde taip pat suformulavo reikalavimą panaikinti Kauno kogeneracinės jėgainės statybos ir veiklos poveikio aplinkai vertinimo (PAV) ataskaitos pakartotinio viešo supažindinimo susirinkimo nutarimus. Iš pareiškėjo pateikto Kauno kogeneracinės jėgainės statybos ir veiklos poveikio aplinkai vertinimo (PAV) ataskaitos pakartotinio viešo supažindinimo susirinkimo 2014 m. sausio 9 d. protokolo (b. l. 8-29) matyti, kad šiame susirinkime buvo pristatoma pataisyta ir papildyta PAV ataskaita pagal Agentūros prašymą, tačiau ji Agentūrai dar nebuvo pateikta. Pažymėtina, kad šio susirinkimo metu nebuvo priimami jokie sprendimai, pasibaigus klausimams buvo akcentuota, kad visuomenė turi teisę 10 darbo dienų po viešo susirinkimo teikti pastabas raštu poveikio aplinkai vertinimo dokumentų rengėjui, visuomenė pastabas bei pasiūlymus parengtam protokolui gali teikti 3 darbo dienas po jo pasirašymo, nurodyta, kad poveikio aplinkai vertinimo dokumentų rengėjas gavęs pastabas šio susirinkimo metu, iki šio susirinkimo ir per likusį viešinimo laikotarpį argumentuotai įvertins ir raštu atsakys paklausėjams. Įvertinusi pareiškėjų nurodomo susirinkimo protokolo turinį, teisėjų kolegija konstatuoja, kad jo metu nebuvo priimti jokie galutiniai sprendimai, pats susirinkimo protokolas jokių teisinių pasekmių nesukelia, todėl, kaip teisingai darė išvadą pirmosios instancijos teismas, jis negali būti ginčo administraciniame teisme objektu.

22Pažymėtina, kad Įstatymo 15 straipsnio 1 dalyje įtvirtinta, jog ginčai dėl šio įstatymo taikymo, taip pat dėl sprendimų, veiksmų ar neveikimo poveikio aplinkai vertinimo srityje nagrinėjami Lietuvos Respublikos įstatymų nustatyta tvarka. Suinteresuota visuomenė turi teisę Lietuvos Respublikos įstatymų nustatyta tvarka kreiptis į teismą, jeigu mano, kad jos prašymas, pateiktas teisės aktų, reglamentuojančių teisę gauti informaciją apie aplinką, nustatyta tvarka, buvo neteisėtai atmestas, į jį buvo iš dalies ar visiškai netinkamai atsakyta arba į prašymą deramai neatsižvelgta pagal teisės aktus, reglamentuojančius teisę gauti informaciją apie aplinką. Suinteresuota visuomenė turi teisę Lietuvos Respublikos įstatymų nustatyta tvarka kreiptis į teismą dėl viešojo intereso gynimo ginčijant sprendimų, veiksmų ar neveikimo poveikio aplinkai vertinimo srityje materialinį ar procesinį teisėtumą (Įstatymo 15 str. 3 d.). Teisėjų kolegijos vertinimu, pirmosios instancijos teismas skundžiamoje nutartyje pagrįstai pažymėjo, kad savo teises ginti pareiškėjas galės skųsdamas galutinį sprendimą, jeigu tas sprendimas jo netenkins.

23Įvertinusi išdėstytas aplinkybes, teisėjų kolegija konstatuoja, kad pirmosios instancijos teismas skundžiamoje nutartyje teisingai nustatė, kad pareiškėjas iš esmės ginčija tarpinius PAV proceso sprendimus, kuriuos priėmė viešojo administravimo institucija, o taip pat viešo svarstymo nutarimus nesant priimtam galutiniam administraciniam sprendimui dėl PAV ataskaitos, todėl priėjo pagrįstą išvadą, kad pareiškėjo ginčijami tarpiniai administracinės procedūros sprendimai nelaikytini suinteresuotą visuomenę atstovaujančiam pareiškėjui teisines pasekmes sukeliančiais individualiais teisės aktais. Apibendrinant tai, kad išdėstyta, darytina išvada, kad skundžiama pirmosios instancijos teismo nutartis yra pagrįsta ir teisėta, jos naikinti atskirajame skunde nurodytais motyvais nėra pagrindo.

24Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos administracinių bylų teisenos įstatymo 151 straipsnio 1 punktu, teisėjų kolegija

Nutarė

25Pareiškėjo asociacijos „( - ) bendruomenės centras“ atskirojo skundo netenkinti.

26Vilniaus apygardos administracinio teismo 2014 m. vasario 13 d. nutartį palikti nepakeistą.

27Nutartis neskundžiama.

Proceso dalyviai
1. Lietuvos vyriausiojo administracinio teismo teisėjų kolegija, susidedanti iš... 2. Teisėjų kolegija... 3. I.... 4. Pareiškėjas asociacija „( - ) bendruomenės centras“ (toliau – ir... 5. Pareiškėjas paaiškino, kad planuojamos ūkinės veiklos poveikio aplinkai... 6. Vilniaus apygardos administracinis teismas 2014 m. vasario 13 d. nutartimi... 7. Teismas vadovavosi Lietuvos Respublikos administracinių bylų teisenos... 8. Tai, kad skundžiamame Agentūros 2013 m. gruodžio 5 d. sprendime UAB „Sweco... 9. Teismas neturėjo teisinio pagrindo priimti ir nagrinėti pareikštus... 10. II.... 11. Pareiškėjas asociacija „( - ) bendruomenės centras“ atskiruoju skundu... 12. Pareiškėjas tvirtina, kad skundas yra pateiktas ne dėl tarpinių viešojo... 13. Teisėjų kolegija konstatuoja:... 14. III.... 15. Nagrinėjamoje byloje kilo ginčas dėl Vilniaus apygardos administracinio... 16. Teisėjų kolegija, pasisakydama dėl nagrinėjamo klausimo, visų pirma... 17. Teisėjų kolegija pastebi, jog nors viešojo administravimo srityje priimami... 18. Tuo atveju, kai skundo priėmimo nagrinėti stadijoje akivaizdu, kad... 19. Be to, sprendžiant skundo priėmimo klausimą taip pat būtina atsižvelgti į... 20. Nagrinėjamos bylos kontekste pažymėtina, kad pareiškėjo skundžiamas... 21. Pareiškėjas skunde taip pat suformulavo reikalavimą panaikinti Kauno... 22. Pažymėtina, kad Įstatymo 15 straipsnio 1 dalyje įtvirtinta, jog ginčai... 23. Įvertinusi išdėstytas aplinkybes, teisėjų kolegija konstatuoja, kad... 24. Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos administracinių bylų... 25. Pareiškėjo asociacijos „( - ) bendruomenės centras“ atskirojo skundo... 26. Vilniaus apygardos administracinio teismo 2014 m. vasario 13 d. nutartį... 27. Nutartis neskundžiama....