Byla 2A-900-259/2011

1Kauno apygardos teismo civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegija, susidedanti iš kolegijos pirmininko Arvydo Žibo, kolegijos teisėjų Leono Jachimavičiaus, Algimanto Kukalio, sekretoriaujant Ingai Kalkauskaitei, dalyvaujant ieškovės D. S. atstovei advokatei Rasai Užkuraitienei, atsakovės L. D. atstovams - įgaliotam asmeniui A. J. ir advokatei Valdai Grigonytei, viešame teismo posėdyje apeliacine žodinio proceso tvarka išnagrinėjo atsakovės L. D. apeliacinį skundą dėl Kauno miesto apylinkės teismo 2010 m. gruodžio 29 d. sprendimo civilinėje byloje Nr. 2-100-451/2010 pagal ieškovės D. S. ieškinį atsakovei L. D., trečiajam asmeniui Kauno miesto 5-ojo notarų biuro notarui A.-R. P. dėl testamento pripažinimo negaliojančiu ir

Nustatė

2Ieškovė D. S. ieškiniu (t.1, b.l.3-4) prašė pripažinti negaliojančiu 2007-10-16 J. V. testamentą, patvirtintą Kauno miesto 5-ojo notarų biuro notaro A.-R. P., reg. Nr. 5-1-1629, bei priteisti ieškovei iš atsakovės bylinėjimosi išlaidos.

3Kauno miesto apylinkės teismas 2010-12-29 sprendimu (t.1, b.l.181-187) ieškinį tenkino: pripažino negaliojančiu 2007-10-16 J. V. testamentą, patvirtintą Kauno miesto 5-ojo notarų biuro notaro A.-R. P., reg. Nr. 5-1-1629, priteisė ieškovei iš atsakovės 2223,39 Lt jos turėtų bylinėjimosi išlaidų, taip pat priteisė iš atsakovės 81,65 Lt pašto išlaidų valstybei.

4Teismas nustatė, kad J. V. 2007-01-02 surašė testamentą ieškovei (savo anūkei) (t.1, b.l.14-15). 2007-10-20 J. V. mirė (t.1, b.l.11). J. V. nuosavybės teise priklausė butas, esantis ( - ) Kauno mieste (t.1, b.l.16-18). Ieškovė ginčija byloje pateiktą 2007-10-16 testamentą, kuriuo J. V. savo turtą paliko atsakovei (t.1, b.l.12-13), prašydama pripažinti 2007-10-16 testamentą negaliojančiu dviem pagrindais – CK 1.89 str. pagrindu (kad pasirašydama testamentą, testatorė nesuvokė savo veiksmų reikšmės ir pasekmių) bei CK 1.80 str. pagrindu (kad testamentas prieštarauja imperatyvioms įstatymo normoms). Įvertinęs dokumentus, esančius J. V. gydymo stacionare istorijoje Nr. 529, ligos istorijoje, o taip pat nesuinteresuotų bylos baigtimi liudytojų - J. V. gydžiusios gydytojos R. J. bei slaugos specialistės D. G. parodymus, ekspertizės akto išvadas (t.1, b.l.169-170), teismas nustatė, jog J. V. buvo silpna, tačiau testamento surašymo metu buvo sąmoninga, jai skirti medikamentai jos suvokimo ir veiksmų, surašant testamentą, įtakoti negalėjo. Atsižvelgdamas į šias nustatytas aplinkybes, teismas konstatavo, jog ginčijamas testamentas negali būti pripažintas negaliojančiu CK 1.89 str. pagrindu. Vertindamas, ar nėra pagrindo pripažinti testamentą negaliojančiu CK 1.80 str. pagrindu, teismas nustatė, jog ginčijamas testamentas pasirašytas ne pačios testatorės, bet B. U., tačiau priežastis, dėl kurios testatorė pati negalėjo pasirašyti, testamente nenurodyta (pažeistas Notariato įstatymo 32 str., reglamentuojantis notarinių dokumentų pasirašymo tvarką). Teismas nustatė, jog byloje apklausti liudytojai bei dokumentai iš J. V. ligos istorijos patvirtina, kad testatorei buvo nutirpusi ir susilpnėjusi kairė ranka, tačiau jokių duomenų, kad buvo pažeista testatorės dešinė ranka ir ji negalėjo jos valdyti, byloje nėra. Tokiu būdu teismas pripažino, jog nėra jokių objektyvių įrodymų, kad J. V., 2007-10-16 pasirašydama testamentą, negalėjo jo pasirašyti pati. Teismas taip pat nustatė, jog ginčijamame testamente nėra įrašo, kuris patvirtintų, kad testamentas garsiai parskaitytas. Teismo vertinimu, testatorius, kuris pats nepasirašė testamente, privalo žinoti, kas testamente yra parašyta, nes tik taip bus laisvai išreikšta jo tikroji valia (CK 1.64 str.). Iš ginčijamą testamentą tvirtinusio notaro parodymų teismas nustatė, jog dėl testamento tvirtinimo į notarą kreipėsi atsakovės motina A. J., kuri nurodė, kam bus paliktas turtas, o taip pat kad testatorė negali pasirašyti pati. Įvertinęs liudytojų B. U., A. K., V. U. parodymus, teismas padarė išvadą, jog J. V. ginčijamame testamente savo tikrosios valios neišreiškė, testamentas jai perskaitytas nebuvo, todėl pripažino ginčijamą testamentą negaliojančiu kaip prieštaraujantį imperatyvioms įstatymo normoms, o taip pat kaip neatitinkantį teisingumo ir protingumo kriterijų. Teismas atkreipė dėmesį, jog testamentas turi būti sudaromas laisva testatoriaus valia (CK 5.18 str.), tačiau ginčijamame testamente testatorės valia išreikšta nebuvo. CK 5.29 str. įsakmiai nustato, jog už testatorių, negalintį pasirašyti testamento dėl objektyvių priežasčių, jį gali pasirašyti kitas asmuo, kurį pasikviečia testatorius. Tuo tarpu šioje byloje teismas nustatė, jog B. U., kuri pasirašė už J. V., pasikvietė A. J.. Nors liudytoja B. U. tvirtino, jog J. V. jai pasakė, kad ji pasirašys už testatorę, tačiau šių jos paaiškinimų nepatvirtino nei byloje apklaustas notaras, nei kiti asmenys, kurie atvyko kartu su B. U. į ligoninę. Teismas nustatė, jog surašytą testamentą J. V. liepė atiduoti kaimynei V. U., todėl sprendė, jog J. V. suprato, kad testamentas surašytas V. U..

5Apeliaciniu skundu (t.2, b.l.2-10) atsakovė L. D. su teismo sprendimu nesutiko, prašė teismo sprendimą panaikinti ir priimti naują sprendimą - ieškovės ieškinį atmesti, priteisti atsakovei iš ieškovės bylinėjimosi išlaidas, dėl šių motyvų: teismo sprendimas yra nenuoseklus, neobjektyvus, šališkas ir prieštaraujantis faktinėms bylos aplinkybėms, liudytojų parodymams bei byloje surinktiems rašytiniams įrodymams, teismas netinkamai pritaikė bei išaiškino materialinės teisės normas, nukrypo nuo LAT suformuotos teisės taikymo ir aiškinimo praktikos (LAT 2006-12-27 nutartis civ. byloje Nr.3K-3-673/2006); teismas, tenkindamas ieškinį, nepagrįstai vadovavosi tik ieškovei palankių dviejų jos liudytojų - D. U. ir A. K. parodymais. Nors kiti byloje dalyvaujantys asmenys bei liudytojai pateikė priešingus parodymus, teismas esamų prieštaravimų neanalizavo, neargumentavo, kodėl ieškovės liudytojų parodymai jam yra priimtinesni. Teismas nepagrįstai nesivadovavo testatorę gydžiusios gydytojos, testamentą tvirtinusio notaro, už testatorę pasirašiusios B. U. parodymais. Liudytojos A. K. parodymai prieštaravo liudytojos R. J. parodymams, kad ligoninėje atsakovės motina A. J. nelankė testatorės, tačiau teismas šių prieštaravimų nesiaiškino. Ieškovės iškviestos liudytojos liudijo ieškovės naudai ir jų parodymai skyrėsi nuo byloje kitų nesuinteresuotų byla asmenų - gydytojos R. J., ligoninėje dirbusios D. G., notaro A. R. P. parodymų apie J. V. būklę bei testamento surašymo aplinkybes; teismo išvada, jog byloje nėra objektyvių įrodymų, kad J. V., 2010-10-16 pasirašydama testamentą, negalėjo jo pasirašyti pati ir jos valia buvo kitokia, nei ginčijamame testamente, nepagrįsta. J. V., būdama silpnos sveikatos, negalėjo pati atsisėsti, pavalgyti, nuo sunkios ligos jai buvo ištinusios kojos ir rankos (mirė po 4 dienų po testamento patvirtinimo), todėl ji pati nesugebėjo pilnai pasirašyti testamento, juo labiau, kad jame reikėjo ne tik pasirašyti, bet ir įskaitomai įrašyti vardą bei pavardę. Esant tokiai situacijai, notaras, vadovaudamasis LR Notariato įstatymo 32 str., turėjo teisėtą pagrindą J. V. paprašius ir testamentą pasirašius liudytojui, jį patvirtinti. Todėl Notariato įstatymo 32 str. nuostatos pažeistos nebuvo, o pirmosios instancijos teismas be pagrindo ir neteisėtai pripažino testamentą kaip prieštaraujantį imperatyvioms įstatymo normoms ir neatitinkantį teisingumo ir protingumo kriterijų. J. V. testamentas įstatymų nustatyta tvarka buvo užregistruotas notarų biure. Ginčijamą testamentą testatorė sudarė laisva valia be prievartos. CK 5.29 str. nustatyta testamento pasirašymo procedūra iš esmės pažeista nebuvo - B. U. dokumente už kitą asmenį pasirašė pirmą kartą, todėl nežinojo, jog reikia nurodyti, jog pasirašo už kitą asmenį, negalintį pasirašyti dėl ligos. Tai, kad B. U. testamente neįrašė priežasties, dėl kurios pati negalėjo pasirašyti, nereiškia, jog testatorės valia buvo kitokia, nei išreikšta testamente ir testamentas turi būti pripažintinas negaliojančiu (CK 1.5 str.), kaip prieštaraujantis teisingumo ir protingumo principams, tuo labiau, kad testatorė gulėjo ligoninėje ir jos sunki būklė buvo akivaizdi; teismas nepagrįstai nusprendė, jog 2007-10-16 testamente nėra įrašo, kuris patvirtintų, jog testamentas garsiai perskaitytas, nors tai teismo posėdžio tvirtino pats notaras A. R. P. ir liudytoja B. U.. Notaras testamentą testatorei perskaitė du kartus: pirmą kartą - kai buvo surašytas projektas, antrą kartą - kai jau buvo pasirašytas B. U. ir liudytojų A. J. bei V. U.; teismas nepagrįstai konstatavo, jog J. V. suprato testamentą buvus surašytą kaimynei V. U., kadangi pastarajai J. V. liepė atiduoti surašytą testamentą. Testatorė pažinojo visus asmenis, kurie pasirašė jos vardu surašytame testamente, ir dėl nė vieno iš jų dalyvavimo, pasirašant jos testamentą, ji prieštaravimų nepareiškė. Teismas sprendime sutiko, jog testatorė savo veiksmų esmę suprato ir galėjo juos valdyti, todėl teismo sprendimo teiginys, jog J. V. suprato, kad butą palieka kaimynei V. U., niekaip logiškai nepaaiškinamas. Testatore rūpinosi atsakovė bei jos motina A. J., todėl logiška manyti, kad J. V. pati pasiūlė atsakovei ar A. J. testamentu palikti savo turimą butą už jos rūpinimąsi senatvėje. Tuo tarpu V. U. nebuvo nei testatorės giminaitė, nei artima draugė, testatorė nebuvo jai skolinga, todėl jokio motyvo, kodėl jai galėjo palikti turtą, nėra. Testatorės testamento perdavimą V. U. galima suprasti ir įvertinti tuo, kad jos nebuvo piktuoju, buvo kaimynės ir J. V. ja pasitikėjo, todėl jai, kaip arčiausiai prie lovos stovėjusiam asmeniui, atidavė pasirašytą testamentą, nes pati J. V. jau buvo silpna ir gulėjo ligoninėje, todėl logiška, jog nenorėjo su savimi laikyti svarbių dokumentų.

6Atsiliepime į atsakovės L. D. apeliacinį skundą (t.2, b.l.26-28) ieškovė D. S. prašė atsakovės apeliacinį skundą atmesti, teismo sprendimą palikti nepakeistą, dėl šių motyvų: teismo sprendime yra išsamiai ištirti ir įvertinti visi byloje surinkti įrodymai, sprendime esantis įrodymų vertinimas atitinka suformuotą įrodymų vertinimą reglamentuojančią LAT praktiką (LAT 2005-11-23 nutartis civ. byloje Nr. 3K-3-601/2005; LAT 1999-12-13 nutartis civ. byloje Nr.3K-3-945/1999; LAT 2004-10-04 nutartis civ. byloje Nr. 3K-3-513/2004; LAT 2005-03-02 nutartis civ. byloje Nr. 3K-3-147/2005; LAT 2008-04-07 nutartis civ. byloje Nr. 3K-3-215), teismas išsamiai pagrindė, kodėl priėjo išvadą, jog ginčijamame testamente velionės J. V. valia nėra išreikšta. Teismas įvertino byloje esančius įrodymus pagal vidinį savo įsitikinimą, pagrįstą visapusišku ir objektyviu aplinkybių, kurios buvo įrodinėjamos proceso metu, išnagrinėjimu, vadovaudamasis įstatymais. Teismo išvados atitinka logikos dėsnius, kadangi testamento surašymas atsakovei, kurios velionė praktiškai nepažinojo, nebendravo, neatitinka jokių logikos dėsnių; skundo argumentas, kad teismas nukrypo nuo LAT suformuotos teisės taikymo ir aiškinimo praktikos (LAT 2006-12-27 nutartis civ. byloje Nr.3K-3-673/2006), nepagrįstas. Sprendime atliktas įrodymų vertinimas atitinka cituojamoje nutartyje nurodytą įrodymų įvertinimo visapusiškumo principą, kadangi buvo įvertinti visi įrodymai, liudytojų parodymai ir medicininiai įrašai dėl velionės dešinės rankos gebėjimo (medicininiuose įrašuose nurodyta tik dėl kairės rankos). Teismo ištirti įrodymai patvirtina, jog testatorės valia testamente išreikšta nebuvo; teismas pagrįstai testamentą pripažino negaliojančiu CK 1.80 str. pagrindu, kadangi nustatė, jog testamente nebuvo išreikšta velionės J. V. valia. Tai atitinka ir teismų praktiką. Teismų praktikoje pripažįstama, jog tais atvejais, kai ginčijamo testamento turinys notarės surašytas pabendravus tik su asmeniu, kuris yra suinteresuotas testamento patvirtinimu, bei nepabendravus su testatore ir nežinant jos valios, laikoma, kad testatoriaus valia notaras yra neįsitikinęs ir kad galima tai traktuoti kaip valios ydingumą. Valios ydingumas patvirtina, kad surašant ir patvirtinant testamentą, buvo pažeista imperatyvi norma - LR CK 5.18 str. (jog testamentą testatorius sudaro laisva valia). Šioje byloje nustatyta, kad notarui testamento turinį nurodė ir dokumentus atnešė A. J., kuri buvo suinteresuota, jog testamentu turtas būtų užrašytas jos dukrai - atsakovei L. D.. Būtent suinteresuotas asmuo - atsakovės mama ir pakvietė pasirašyti savo pusseserę, kuri, kaip pati teismo posėdyje pripažino, su velione buvo mažai bendravusi, o tai patvirtina, jog velionė šio asmens niekada nebūtų pati kvietusi ir prašiusi už ją pasirašyti.

7Apeliacinis skundas tenkintinas.

8Išnagrinėjus bylą apeliacine tvarka yra nustatytos faktinės aplinkybės, jog J. V. 2007-01-02 surašė testamentą, kuriuo savo mirties atveju visą jai priklausantį turtą paliko ieškovei D. S.. J. V. 2007 10 16 sudarė testamentą, kuriuo L. D. paliko savo mirties atveju butą, esantį ( - ) Kauno mieste (1 t. b.l. 12, 13). Testamentas patvirtintas Kauno miesto 5-ojo notarų biuro notaro A.-R. P., už testatorę, negalinčią dėl ligos pasirašyti, pasirašė, jai asmeniškai prašant, B. U., dalyvaujant dviems liudytojoms A. J. ir V. U.. 2007-10-20 J. V. mirė (t.1, b.l.11). Ieškovė ginčija 2007-10-16 testamentą, kuriuo J. V. testamente nurodytą turtą paliko atsakovei, prašydama pripažinti testamentą negaliojančiu dviem įstatyminiais pagrindais – LR CK 1.89 str. pagrindu, bei LR CK 1.80 str. pagrindu. Ieškovė ieškinį grindė tomis faktinėmis aplinkybėmis, jog pasirašydama testamentą, testatorė nesuvokė savo veiksmų reikšmės ir pasekmių ir kad testamentas prieštarauja imperatyvioms įstatymo normoms, nes juo nebuvo išreikšta testatorės valia.

9Kauno miesto apylinkės teismas 2010-12-29 sprendimu (t.1, b.l.181-187) ieškinį tenkino, pripažino negaliojančiu 2007-10-16 J. V. testamentą, patvirtintą Kauno miesto 5-ojo notarų biuro notaro A.-R. P., reg. Nr. 5-1-1629 tuo faktiniu pagrindu, jog sprendė, kad J. V. ginčijamame testamente savo tikrosios valios neišreiškė, todėl pripažino ginčijamą testamentą negaliojančiu kaip prieštaraujantį imperatyvioms įstatymo normoms (CK 1.80 str. pagrindu), o taip pat kaip neatitinkantį teisingumo ir protingumo kriterijų.

10Apeliaciniu skundu atsakovė skundžia Kauno miesto apylinkės teismo sprendimą, skundą grindžia tomis aplinkybėmis ir motyvais, jog teismo sprendimas yra nenuoseklus, neobjektyvus, prieštaraujantis faktinėms bylos aplinkybėms, byloje surinktiems rašytiniams įrodymams, teismas nepagrįstai vadovavosi tik ieškovei palankių dviejų jos liudytojų - D. U. ir A. K. parodymais, teismo išvada, jog byloje nėra objektyvių įrodymų, kad J. V., 2010-10-16 pasirašydama testamentą, negalėjo jo pasirašyti pati ir jos valia buvo kitokia, nei ginčijamame testamente, nepagrįsta. Be to, teismas nepagrįstai konstatavo, jog testamentas nebuvo testatorei perskaitytas, dėl to teismas netinkamai pritaikė bei išaiškino materialinės teisės normas, nukrypo nuo LAT suformuotos teisės taikymo ir aiškinimo praktikos tokio pobūdžio bylose (LAT 2006-12-27 nutartis civ. byloje Nr.3K-3-673/2006).

11Teisėjų kolegija, išnagrinėjusi bylą apeliacine tvarka sprendžia, kad Kauno miesto apylinkės teismas skundžiamame apeliacine tvarka teismo sprendime neteisingai aiškino ir taikė materialinės teisės normas, reglamentuojančias sandorių negaliojimo pagrindus ir sąlygas, netinkamai aiškino ir taikė procesinės teisės normas, nustatančias įrodinėjimo pareigas, įrodymų vertinimo procedūras dėl ko buvo neteisingai išspręsta byla, teismo sprendimo išvados neatitinka nustatytoms faktinėms aplinkybėms byloje, dėl ko buvo priimtas neteisingas teismo sprendimas. Dėl to skundžiamas apeliacine tvarka teismo sprendimas naikintinas, o kadangi teisėjų kolegijos vertinimu byloje yra nustatytos visos reikšmingos faktinės aplinkybės, byloje priimtinas naujas teismo sprendimas, kuriuo ieškinys atmestinas kaip nepagrįstas (LR CPK 329 str. 1 d., 330 str.).

12Teisėjų kolegija pažymi, kad pirmosios instancijos teismas skundžiamame apeliacine tvarka teismo sprendime pagrįstai konstatavo, jog testamento surašymo metu testatorė buvo sąmoninga, suprato savo veiksmų reikšmę ir pasekmes, todėl teisingai sprendė, jog ginčijamas testamentas negali būti pripažintas negaliojančiu ieškovės nurodomu LR CK 1.89 str. pagrindu, todėl ieškinio šiuo faktiniu ir teisiniu pagrindu netenkino pagrįstai.

13Sprendžiant dėl skundžiamos apeliacine tvarka teismo sprendimo išvados, jog J. V. ginčijamame testamente savo tikrosios valios neišreiškė, teisėjų kolegija pažymi, kad nustatant reikšmingas aplinkybes dėl testamente išreikštos testatoriaus valios, svarbu atsižvelgti į tai, kad testamentas yra vienašalis sandoris (LR CK 1.63 straipsnio 3 dalis, 5.19 straipsnis). Jam, kaip vienašaliam sandoriui, sudaryti būtina ir pakanka vienos šalies (testatoriaus) valios (LR CK 1.63 straipsnio 3 dalis). Testamentu išreiškiama tik vieno asmens valia savo nuožiūra palikti visą turtą ar jo dalį vienam ar keliems asmenims arba atimti paveldėjimo teisę iš vieno, kelių ar visų įpėdinių (LR CK 5.19 straipsnio 1–3 dalys). Iš byloje surinktų rašytinių įrodymų (ekspertizės akto - 1 t. b.l.169, 170), prijungtų prie bylos J. V. ligos istorijų, teismo posėdžio metu apklausto notaro R. P. parodymų (1 t. b.l.124-126), liudytojos B. U. paaiškinimų teismo posėdžio metu (1 t.b .l. 127-129), teismo posėdžio metu apklaustos liudytojos V. gydžiusios gydytojos R. J. (1 t. b.l. 133, antra pusė) parodymų matyti, jog testatorė testamento sudarymo metu sunkiai sirgo, buvo gydoma ligoninėje, ji nevaldė rankos tiek, kad galėtų pasirašyti testamentą, tačiau buvo sąmoninga, suprato savo veiksmų reikšmę, bendravo tiek su notaru, kai buvo klausiama jos valios dėl testamento turinio, tiek su įgaliotu už ją pasirašyti asmeniu testamente B. U., kurios paprašė pasirašyti už ją testamente, notaras prieš tvirtinant testamentą perskaitė V. testamento projektą, V. sutiko, vėliau, po jo pasirašymo ir notaro patvirtinimo, notaras perskaitė testamentą V., ši sutiko su jo turiniu ir sutiko, kad testamentas būtų perduotas kitam asmeniui. Šių faktinių aplinkybių visuma leidžia daryti išvadą, jog J. V., būdama sąmoninga, suprasdamas savo veiksmų reikšmę ir pasekmes, savo valia sudarė ginčijamą testamentą, suprato jo turinį, testamento turinys atitiko jos valią. Kad testatorės valia sutapo su testamento turiniu patvirtina ir testamentą pasirašiusios liudytojos V. U. parašas (1 t. b.l. 13). Ieškovė nepateikė jokių leistinų įrodymų byloje, kad daryti išvadą, jog testatorės valia būtų sudarant testamentą kitokia, nei išreikšta testamente. Teisėjų kolegija įvertinusi šias nustatytas aplinkybes, pažymi, kad pirmosios instancijos teismo sprendime nurodomos aplinkybės, jog byloje nėra neginčijamai nustatyta, kad testatorė nevaldė rankos, jog notarą atlikti notarinį veiksmą ligoninėje pakvietė suinteresuotas asmuo J., kad testamente nėra įrašo, jog testamentas perskaitytas testatorei, nesudaro pagrindo abejoti testatorės valia sudarant testamentą ir jį pasirašant.

14Teisėjų kolegija nesutinka ir su Kauno miesto apylinkės teismo sprendimo išvada, jog ginčijamas testamentas pripažintas negaliojančiu kaip neatitinkantis teisingumo ir protingumo kriterijų. Pažymėtina, kad teismas skundžiamame apeliacine tvarka teismo sprendime nenurodė motyvų, kuriais testamentą pripažino negaliojančiu ir šiuo pagrindu, todėl teisėjų kolegija sprendžia, kad ši išvada nepagrįsta byloje surinktų įrodymų visuma ir to pagrindu nustatytomis faktinėmis bylos aplinkybėmis (LR CPK 178 str.).

15Esant šioms byloje nustatytoms aplinkybėms, teisėjų kolegija panaikina skundžiamą apeliacine tvarka teismo sprendimą, byloje priima naują sprendimą, kuriuo ieškinį atmeta kaip nepagrįstą ir neįrodytą (LR CPK 178 str., 185 str.).

16Patenkinus apeliacinį skundą ir atmetus ieškinį, atsakovei iš ieškovės yra priteistinos jos turėtos 7100 lt bylinėjimosi išlaidos (1 t. b.l. 111, 112, 2 t. b.l. 11, 32), taip pat iš ieškovės priteistinos valstybei turėtos 90, 35 lt išlaidos (1 t. b.l.2, 2 t. b.l.24), susijusios su procesinių dokumentų įteikimu (LR CPK 92, 93 str.)

17Kolegija, vadovaudamasi Lietuvos Respublikos CPK 326 straipsnio 1 dalies 2 punktu, 331 straipsniu,

Nutarė

18

19apeliacinį skundą patenkinti.

20Panaikinti Kauno miesto apylinkės teismo 2010-12-29 sprendimą ir byloje priimti naują sprendimą.

21Ieškovės D. S. ieškinį atsakovei L. D., trečiajam asmeniui Kauno miesto 5-ojo notarų biuro notarui A.-R. P. dėl testamento pripažinimo negaliojančiu atmesti.

22Priteisti L. D. (a.k( - ) iš D. S. (a.k( - ) 7100 lt (septynis tūkstančius vieną šimtą litų) turėtų bylinėjimosi išlaidų.

23Priteisti valstybei iš D. S. (a.k( - ) 90, 35 lt (devyniasdešimt litų ir 35 centus) išlaidų, susijusių su procesinių dokumentų įteikimu.

Ryšiai
1. Kauno apygardos teismo civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegija,... 2. Ieškovė D. S. ieškiniu (t.1, b.l.3-4) prašė pripažinti negaliojančiu... 3. Kauno miesto apylinkės teismas 2010-12-29 sprendimu (t.1, b.l.181-187)... 4. Teismas nustatė, kad J. V. 2007-01-02 surašė testamentą ieškovei (savo... 5. Apeliaciniu skundu (t.2, b.l.2-10) atsakovė L. D. su teismo sprendimu... 6. Atsiliepime į atsakovės L. D. apeliacinį skundą (t.2, b.l.26-28) ieškovė... 7. Apeliacinis skundas tenkintinas.... 8. Išnagrinėjus bylą apeliacine tvarka yra nustatytos faktinės aplinkybės,... 9. Kauno miesto apylinkės teismas 2010-12-29 sprendimu (t.1, b.l.181-187)... 10. Apeliaciniu skundu atsakovė skundžia Kauno miesto apylinkės teismo... 11. Teisėjų kolegija, išnagrinėjusi bylą apeliacine tvarka sprendžia, kad... 12. Teisėjų kolegija pažymi, kad pirmosios instancijos teismas skundžiamame... 13. Sprendžiant dėl skundžiamos apeliacine tvarka teismo sprendimo išvados, jog... 14. Teisėjų kolegija nesutinka ir su Kauno miesto apylinkės teismo sprendimo... 15. Esant šioms byloje nustatytoms aplinkybėms, teisėjų kolegija panaikina... 16. Patenkinus apeliacinį skundą ir atmetus ieškinį, atsakovei iš ieškovės... 17. Kolegija, vadovaudamasi Lietuvos Respublikos CPK 326 straipsnio 1 dalies 2... 18. ... 19. apeliacinį skundą patenkinti.... 20. Panaikinti Kauno miesto apylinkės teismo 2010-12-29 sprendimą ir byloje... 21. Ieškovės D. S. ieškinį atsakovei L. D., trečiajam asmeniui Kauno miesto... 22. Priteisti L. D. (a.k( - ) iš D. S. (a.k( - ) 7100 lt (septynis tūkstančius... 23. Priteisti valstybei iš D. S. (a.k( - ) 90, 35 lt (devyniasdešimt litų ir 35...