Byla e2S-395-227/2017
Dėl sprendimo neįvykdymo

1Panevėžio apygardos teismo Civilinių bylų skyriaus teisėja Margarita Dzelzienė,

2viešame teismo posėdyje apeliacine rašytinio proceso tvarka išnagrinėjo išieškotojos UAB „Vilstata“ atskirąjį skundą dėl Zarasų rajono apylinkės teismo 2017 m. kovo 3 d. nutarties civilinėje byloje Nr. 2VP-245-420/2017 pagal antstolio S. O. G. pareiškimą skolininkei UAB „Visagino tiekimas ir statyba“, išieškotoja UAB „Vilstata“, dėl sprendimo neįvykdymo, ir

Nustatė

3I.Ginčo esmė

 1. Antstolis S. O. G. pareiškimu dėl sprendimo neįvykdymo prašė spręsti klausimą dėl baudos skyrimo skolininkei UAB „Visagino tiekimas ir statyba“ pagal Civilinio proceso kodekso (toliau – CPK) 771 straipsnio 5 dalį (CPK redakcija, galiojusi iki 2017-01-01). Antstolis pareiškime nurodė, kad vykdant Visagino miesto apylinkės teismo 2016-09-20 vykdomąjį raštą Nr. e2-43-758/2016, skolininkei UAB „Visagino tiekimas ir statyba“ buvo įteiktas antstolio 2016-10-11 raginimas įvykdyti sprendimą, kuriuo ji raginama per 10 dienų nuo raginimo gavimo dienos perduoti UAB „Vilstata“ sprendime nurodytus privalomuosius statybos darbų dokumentus. UAB „Visagino tiekimas ir statyba“ vykdomajame dokumente nurodytų veiksmų neatliko. CPK 771 straipsnio 1 dalies nuostatomis 2016-10-27 buvo surašytas Sprendimų vykdymo instrukcijoje nustatytos formos „Sprendimų, įpareigojančio skolininką atlikti arba nutraukti tam tikrus veiksmus, neįvykdymo aktas“ Nr. B-16-168-5.

4II. Pirmosios instancijos teismo nutarties esmė

 1. Zarasų rajono apylinkės teismas 2017 m. kovo 3 d. nutartimi antstolio pareiškimo dėl sprendimo neįvykdymo ir baudos skolininkei skyrimo netenkino.
 2. Nustatė, kad 2016-09-20 išieškotojai UAB „Vilstata“ buvo išduotas vykdomasis raštas pagal Visagino miesto apylinkės teismas 2016-04-27 sprendimą, civilinėje byloje Nr. e2-43-758/2016, kuriuo teismas įpareigojo UAB „Visagino tiekimas ir statyba“ perduoti UAB „Vilstata“ privalomuosius statybos darbų dokumentus: objekto „Gerosios vilties“ mokyklos, esančios ( - ), statinio projekto popierinį variantą, nustatyta tvarka užpildytą statybos darbų žurnalą su paslėptų darbų ir statinio laikančiųjų konstrukcijų išbandymų apkrovomis aktais, statinio inžinerinių sistemų bei inžinerinių tinklų apžiūros ir išbandymo aktais, taip pat papildomi statybos darbų žurnalus, jei jie buvo pildomi, pažymą apie statybinių atliekų perdavimą jas tvarkančiai įmonei arba jų sutvarkymą kitu teisės aktais nustatytu būdu, panaudotų statybos produktų, darančių įtaką statinio atitikčiai esminiams reikalavimams, eksploatacinių savybių deklaracijas. 2016-10-07 vykdomasis raštas pateiktas vykdyti antstoliui S. O. G., kuris 2016-10-12 išsiuntė UAB „Visagino tiekimas ir statyba“ raginimą Nr. S-16-168-4444 įvykdyti sprendimą, t.y. per 10 dienų perduoti UAB „Vilstata“ privalomuosius statybos darbų dokumentus. 2016-10-27 antstolis surašė sprendimų, įpareigojančių skolininką atlikti arba nutraukti tam tikrus veiksmus, neįvykdymo aktą Nr. B-16-168-5, kuriame nurodė, kad UAB „Visagino tiekimas ir statyba“ neįvykdė teismo įpareigojimo – perduoti UAB „Vilstata“ privalomuosius statybos darbų dokumentus.
 3. Teismas pažymėjo, kad pagal CPK 771 straipsnio 5 dalį (redakcija, galiojusi iki 2017-01-01), jeigu per teismo nustatytą terminą neįvykdytas sprendimas, įpareigojęs skolininką atlikti arba nutraukti tam tikrus veiksmus, kuriuos gali atlikti arba nutraukti tiktai pats skolininkas, surašytą aktą antstolis perduoda antstolio kontoros buveinės vietos apylinkės teismui dėl baudos skyrimo. Sprendė, kad šio straipsnio 5 dalis gali būti taikoma ir sankcija už teismo sprendimo neįvykdymą gali būti taikoma tik tuo atveju, jeigu neįvykdomas teismo sprendimas, kuris turėjo būti įvykdytas per teismo nustatytą terminą, o šiuo atveju Visagino miesto apylinkės teismo 2016-04-27 priimtame sprendime jo įvykdymo terminas nustatytas nebuvo.

5III. Atskirojo skundo ir atsiliepimų į atskirąjį skundą motyvai

 1. Išieškotoja UAB „Vilstata“ atskiruoju skundu prašo Zarasų rajono apylinkės teismo 2017 m. kovo 3 d. nutartį panaikinti ir išspręsti klausimą iš esmės - tenkinant antstolio pareiškimą dėl sprendimo nevykdymo ir baudos skolininkei skyrimo.
 2. Nurodo, kad pirmosios instancijos teismas netinkamai aiškino ir taikė proceso teisės normas, kadangi pagal Lietuvos Respublikos teisingumo ministro 2005-10-27 įsakymu Nr. 1R-352 patvirtintų Sprendimų vykdymo instrukcijų (toliau – Instrukcijų) 24 punktą, vykdant nepiniginio pobūdžio teismo sprendimus, susijusius su uždraudimu vykdyti tam tikrą veiklą arba įpareigojimu atlikti tam tikrus veiksmus, nesusijusius su turto ar lėšų perdavimu, kai skolininkas per teismo sprendime arba antstolio raginime nustatyta terminą sprendimo neįvykdo, antstolis surašo sprendimų, įpareigojančių skolininką atlikti arba nutraukti tam tikrus veiksmus, neįvykdymo aktą ir kreipiasi į teismą CPK 771 straipsnio nustatyta tvarka. Todėl tuo atveju, jei teismas savo sprendimu nenustato sprendimo įvykdymo terminą, šis terminas nustatomas antstolio raginimu. Pagal CPK 659 straipsnio 1 dalį, jeigu vykdomajame dokumente įvykdymo terminas nenustatytas, antstolis skolininkui įvykdyti sprendimą paskiria 10 dienų, skaičiuojant nuo raginimo įteikimo dienos, kas ir buvo padaryta.
 3. Teigia, kad antstolis S. O. G., vykdydamas savo pareigas, nustatytas CPK 634 straipsnio 2 dalyje ir 659 straipsnio 1 dalyje, tinkamai ir teisėtai nustatė skolininkei terminą teismo sprendimo įvykdymui, o pastarajai ignoruojant teisėtus antstolio patvarkymus, antstolis pagrįstai kreipėsi į teismą vadovaudamasis CPK 771 straipsnio nuostatomis. Skundžiama nutartis eliminuoja galimybę taikyti skolininkės atžvilgiu priverstinio poveikio priemones, padaro neįmanomu įvykdyti Visagino miesto apylinkės teismo 2016-04-27 sprendimą civilinėje byloje Nr. e2-43-758/2016.
 4. Atsiliepimu į atskirąjį skundą antstolis S. O. G. su skundu sutinka, prašo jį tenkinti. Nurodo, kad 2016-10-12 išsiuntė skolininkei UAB „Visagino tiekimas ir statyba“ raginimą įvykdyti sprendimą, t.y. per 10 dienų perduoti UAB „Vilstata“ privalomuosius statybos darbų dokumentus, tačiau tai nebuvo padaryta. Vykdydamas CPK 711 straipsnio 1 dalies, Instrukcijų 24 punkto reikalavimus, 2016-10-27 antstolis surašė sprendimų, įpareigojančių skolininką atlikti arba nutraukti tam tikrus veiksmus, neįvykdymo aktą. Tačiau pirmosios instancijos teismas, motyvuodamas, kad Visagino miesto apylinkės teismo 2016-04-27 priimtame sprendime jo įvykdymo terminas nustatytas nebuvo, nepagrįstai netenkino pareiškimo, nors sprendimo įvykdomo terminas buvo nustatytas antstolio raginimu. Pažymi, kad Lietuvos Aukščiausiojo Teismo 2017-03-01 nutartyje priimtoje civilinėje byloje Nr. 3K-3-67-313/2017 išaiškinta, jog nesant teismo nustatyto termino sprendimo įvykdymui, sprendimas turi būti įvykdytas per antstolio raginime nustatytą terminą, po kurio antstolis turi teisę kreiptis į teismą dėl baudos skyrimo pagal CPK 771 straipsnio 5 dalį.
 5. Skolininkė UAB „Visagino tiekimas ir statyba“ atsiliepimu į atskirąjį skundą prašo jo netenkinti. Nurodo, kad Visagino miesto apylinkės teismo 2016-04-27 priimtame sprendime jo įvykdymo terminas nustatytas nebuvo, jį nustatė raginime antstolis, todėl CPK 771 straipsnio 5 dalis netaikoma. Instrukcijų nuostatos negali pakeisti CPK nuostatų. Privalomieji statybos darbų dokumentai nurodyti sprendime yra turtas (daiktas) ir UAB „Visagino tiekimas ir statyba“ sprendimu yra įpareigota atlikti veiksmus, susijusius su turto perdavimu, dėl to CPK 771 straipsnio 1 dalis negali būti taikoma ir šiuo pagrindu. Kadangi UAB „Visagino tiekimas ir statyba“ nėra žinoma, kokius konkrečius dokumentus turėtų perduoti UAB „Vilstata“, ji objektyviai negalėjo per raginime nustatytą terminą to padaryti. Antstolis vadovaujantis CPK 624 straipsniu turėjo pradėti priverstinio vykdymo procesą, o ne kreiptis į teismą su pareiškimu dėl sprendimo neįvykdymo ir baudos skyrimo.

6IV. Apeliacinės instancijos teismo nustatytos bylos aplinkybės, teisiniai argumentai ir išvados

7

 1. Atskirasis skundas tenkintinas iš dalies, pirmosios instancijos teismo nutartis naikintina ir klausimas perduodamas spręsti iš naujo pirmosios instancijos teismui (CPK 337 str. 1 d. 3 p.).
 2. Bylos nagrinėjimo apeliacine tvarka ribas sudaro atskirojo skundo faktinis ir teisinis pagrindas bei absoliučių nutarties negaliojimo pagrindų patikrinimas (CPK 320 str. 1 d., 338 str.). Teismas konstatuoja, kad CPK 329 straipsnyje nurodytų absoliučių nutarties negaliojimo pagrindų nenustatyta, todėl pasisako dėl atskirojo skundo faktinių bei teisinių pagrindų.
 3. Vienas iš pagrindinių vykdymo proceso principų yra tas, kad antstolis, vykdydamas teismo sprendimus, privalo imtis visų teisėtų priemonių, kad sprendimas būtų kuo greičiau ir realiai įvykdytas, tinkamai apginti išieškotojo interesus, nepažeisdamas kitų vykdymo proceso dalyvių teisių bei teisėtų interesų (CPK 634 str. 2 d., Antstolių įstatymo 3 str. 1 d.). Antstolio reikalavimai vykdyti sprendimus privalomi visiems asmenims ir turi būti įvykdyti per antstolio nustatytą terminą (CPK 585 str. 1 d.).
 4. Iš byloje esančių įrodymų nustatyta, kad Visagino miesto apylinkės teismas 2016-04-27 sprendimu civilinėje byloje Nr. e2-43-758/2016 įpareigojo UAB „Visagino tiekimas ir statyba“ perduoti UAB „Vilstata“ privalomuosius statybos darbų dokumentus: objekto „Gerosios vilties“ mokyklos, esančios ( - ), statinio projekto popierinį variantą, nustatyta tvarka užpildytą statybos darbų žurnalą su paslėptų darbų ir statinio laikančiųjų konstrukcijų išbandymų apkrovomis aktais, statinio inžinerinių sistemų bei inžinerinių tinklų apžiūros ir išbandymo aktais, taip pat papildomi statybos darbų žurnalus, jei jie buvo pildomi, pažymą apie statybinių atliekų perdavimą jas tvarkančiai įmonei arba jų sutvarkymą kitu teisės aktais nustatytu būdu, panaudotų statybos produktų, darančių įtaką statinio atitikčiai esminiams reikalavimams, eksploatacinių savybių deklaracijas. Sprendime nenurodytos sprendimo neįvykdymo pasekmės. Šio teismo sprendimo pagrindu 2016-09-20 išduotas UAB „Vilstata“ vykdomasis raštas, kurį išieškotoja 2016-10-07 pateikė vykdyti antstoliui S. O. G..
 5. 2016-10-12 antstolis S. O. G. išsiuntė UAB „Visagino tiekimas ir statyba“ raginimą Nr. S-16-168-4444 įvykdyti teismo sprendimą, paragino UAB „Visagino tiekimas ir statyba“ per 10 dienų perduoti UAB „Vilstata“ privalomuosius statybos darbų dokumentus. Antstolio kontoroje 2016-10-26 buvo gautas UAB „Vilstata“ prašymas surašyti sprendimų, įpareigojančių skolininką atlikti arba nutraukti tam tikrus veiksmus, neįvykdymo aktą ir kreiptis į teismą dėl baudos paskyrimo. 2016-10-27 antstolis surašė „Sprendimų, įpareigojančių skolininką atlikti arba nutraukti tam tikrus veiksmus, nesusijusius su turto ar lėšų perdavimu, neįvykdymo aktą“ Nr. B-16-168-5 ir prašė pirmosios instancijos teismą spręsti dėl baudos skyrimo.
 6. CPK 771 straipsnio 1 dalyje nustatyta, kad jeigu neįvykdytas sprendimas, įpareigojantis skolininką atlikti arba nutraukti tam tikrus veiksmus, nesusijusius su turto ar lėšų perdavimu, antstolis apie tai surašo Instrukcijoje nustatytos formos aktą. Pagal CPK 771 straipsnio 5 dalį (redakcija, galiojusi iki 2017-01-01), jeigu per teismo nustatytą terminą neįvykdytas sprendimas, įpareigojąs skolininką atlikti arba nutraukti tam tikrus veiksmus, kuriuos gali atlikti arba nutraukti tiktai pats skolininkas, surašytą aktą antstolis perduoda antstolio kontoros buveinės vietos apylinkės teismui. Teismas, nustatęs, kad skolininkas sprendimo neįvykdė, gali jam skirti iki 289 Eur dydžio baudą už kiekvieną uždelstą įvykdyti sprendimą dieną išieškotojo naudai.
 7. Kasacinis teismas yra išaiškinęs, kad jeigu atsakovas teismo sprendimu yra įpareigotas atlikti arba nutraukti tam tikrus veiksmus, nesusijusius su turto ar lėšų perdavimu, tačiau savo iniciatyva jų neatlieka, taikomos CPK 771 straipsnyje nustatytos priverstinio vykdymo priemonės (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegijos 2011 m. balandžio 26 d. nutartis, priimta civilinėje byloje Nr. 3K-3-203/2011).
 8. Skolininkė UAB „Visagino tiekimas ir statyba“ teismo sprendimu buvo įpareigota perduoti konkrečius teismo nurodytus privalomuosius statybos darbų dokumentus UAB „Vilstata“. Kad būtų toks teismo sprendimas įvykdytas, skolininkė vykdymo procese turėjo atlikti tam tikrus veiksmus – perduoti nurodytus dokumentus. Šiuos veiksmus gali atlikti tik pati skolininkė, vykdžiusi statybą.
 9. Antstolis, pateikdamas pareiškimą pirmosios instancijos teismui nurodė, kad skolininkė UAB „Visagino tiekimas ir statyba“ vykdomajame rašte nurodytų veiksmų neatliko, todėl antstolis pagrįstai surašė aktą ir kreipėsi į teismą.
 10. Sutiktina su apeliante, kad netenkindamas antstolio pareiškimo, pirmosios instancijos teismas neteisingai aiškino ir taikė CPK 771 straipsnio 5 dalį (redakcija, galiojusi iki 2017-01-01), nurodydamas, kad sankcija už teismo sprendimo neįvykdymą gali būti taikoma tik tuo atveju, jeigu neįvykdomas teismo sprendimas, kuris turėjo būti įvykdytas per teismo nustatytą terminą. Nepagrįstai pirmosios instancijos teismas sprendė, kad Visagino miesto apylinkės teismo 2016-04-27 priimtame sprendime nenustačius jo įvykdymo termino yra negalimas baudos skyrimas dėl sprendimo nevykdymo.
 11. Pažymėtina, kad Lietuvos Aukščiausiojo Teismo 2017-03-01 nutartyje priimtoje civilinėje byloje Nr. 3K-3-67-313/2017 yra išaiškinta, kad CPK 273 straipsnio 3 dalyje nustatyta, jog jeigu nurodytus veiksmus gali atlikti arba nutraukti tik atsakovas, tai teismas sprendime nustato terminą, per kurį sprendimas turi būti įvykdytas, ir nurodo, kokio dydžio bauda atsakovui yra skiriama, jeigu jis per nustatytą terminą neįvykdys sprendimo ar nenutrauks nurodytų veiksmų. Taigi už tokio sprendimo nevykdymą skolininkui gali būti skiriama bauda, kurią teismas pagal CPK 273 straipsnio 3 dalį turi numatyti sprendime dėl ginčo esmės. Tuo atveju, kai tokios pasekmės nėra įtvirtintos sprendime, sprendimas turi būti vykdomas per antstolio nurodytą terminą, po kurio antstolis gali kreiptis į teismą dėl baudos skyrimo pagal CPK 771 straipsnio 5 dalį (dabar galiojančios redakcijos – 6 dalį). Todėl pripažintina, kad pirmosios instancijos teismo teisės normos aiškinimas neatitinka kasacinio teismo formuojamos teisminės praktikos.
 12. Apeliacinės instancijos teismas konstatuoja, kad pirmosios instancijos teismas nagrinėjamu atveju netinkamai aiškino ir taikė proceso teisės normas ir yra pagrindas skundžiamą nutartį naikinti ir, kadangi pirmosios instancijos teismas antstolio pareiškimo nenagrinėjo iš esmės, klausimą dėl antstolio pareiškimo perduoti pirmosios instancijos teismui nagrinėti iš naujo (CPK 329 str. 1 d., 338 str.).

8Teismas, vadovaudamasis Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso 337 straipsnio pirmosios dalies trečiuoju punktu,

Nutarė

9Zarasų rajono apylinkės teismo 2017 m. kovo 3 d. nutartį panaikinti ir antstolio pareiškimą perduoti pirmosios instancijos teismui nagrinėti iš naujo.

Proceso dalyviai
Ryšiai