Byla I-1428-362/2016
Dėl sprendimo panaikinimo ir įpareigojimo atlikti veiksmus

1Šiaulių apygardos administracinio teismo teisėjų kolegija, susidedanti iš kolegijos pirmininko ir pranešėjo teisėjo Arvydo Martinavičiaus, kolegijos teisėjų Laisvutės Kartanaitės ir Jarūnės Sedalienės, sekretoriaujant Daliai Semaškaitei, nedalyvaujant pareiškėjai L. B., dalyvaujant pareiškėjos atstovui R. B.. dalyvaujant atsakovų Šiaulių rajono savivaldybės tarybos ir Šiaulių rajono savivaldybės administracijos atstovui E. G., viešame teismo posėdyje išnagrinėjo administracinę bylą pagal pareiškėjos L. B. patikslintą skundą atsakovams Šiaulių rajono savivaldybės tarybai ir Šiaulių rajono savivaldybės administracijai dėl sprendimo panaikinimo ir įpareigojimo atlikti veiksmus.

2Teismas, išnagrinėjęs bylą,

Nustatė

3Pareiškėja L. B. Šiaulių apygardos administraciniam teismui pateikė skundą, kurį patikslino, prašydama:

41. Panaikinti Šiaulių rajono savivaldybės tarybos 2015-12-10 sprendimą Nr. T-356, kuriuo buvo nuspręsta netenkinti prašymo ir nemažinti savivaldybės biudžeto sąskaita L. B. 2015 m. žemės mokesčio – 794,00 Eur – už sklypus ( - ), įpareigoti Šiaulių rajono savivaldybės tarybą išspręsti šį prašymą iš naujo ir atleisti L. B. nuo žemės mokesčio;

52. Įpareigoti Šiaulių rajono savivaldybės administraciją išbraukti iš apleistų sklypų sąrašo L. B. nuosavybės teise priklausančius sklypus Šiaulių r., Bubių sen., Meškių k.: 0,10500 ha žemės sklypą, esantį ( - ); 0,10500 ha žemės sklypą, esantį ( - ); 0,10500 ha žemės sklypą, esantį ( - ); 0,10500 ha žemės sklypą, esantį ( - ).

6Pareiškėja L. B. patikslintame skunde (20–22 b. l.) nurodė, kad atsakovas priėmė ginčijamą sprendimą Nr. T-356 „Dėl žemės mokesčio“, kuriuo nusprendė netenkinti prašymo ir nemažinti savivaldybės biudžeto sąskaita L. B. 2015 m. žemės mokesčio – 794,00 Eur už šiuos sklypus ( - ): 0,10500 ha žemės sklypą, esantį ( - ); 0,10500 ha žemės sklypą, esantį ( - ); 0,10500 ha žemės sklypą, esantį ( - ); 0,10500 ha žemės sklypą, esantį ( - ). Sprendimas yra grindžiamas Vietos savivaldos įstatymo 16 straipsnio 2 dalies 18 punktu bei Žemės mokesčio įstatymo 8 straipsnio 3 dalimi, kurie, atitinkamai nurodo, jog: išimtinė savivaldybės tarybos kompetencija – sprendimų teikti mokesčių, rinkliavų ir kitas įstatymų numatytas lengvatas savivaldybės biudžeto sąskaita priėmimas, subsidijų ir kompensacijų skyrimo naujas darbo vietas steigiančioms visų rūšių įmonėms tvarkos nustatymas atitinkamai keičiant savivaldybės biudžetą tais atvejais, kai lėšų tam nebuvo numatyta; savivaldybių tarybos turi teisę savo biudžeto sąskaita sumažinti mokestį arba visai nuo jo atleisti. ( - ) jai priklauso keturi tėvo V. B. jai padovanoti žemės sklypai. 2015-10-27 gavo žemės mokesčio apskaičiavimo deklaraciją, kurioje nurodyta jog ji iki 2015-11-16 privalo sumokėti net 794,00 eurus žemės mokestį. Nurodo, jog pareiškėja yra Lietuvos sporto universiteto, treniravimo sistemų nuolatinių studijų programos 3 kurso studentė, už pažangų mokymąsi gaunanti tik 34 eurus stipendiją, o iš savo individualios veiklos mokant vaikus šokti kol kas patiria tik nuostolius, tokia žemės mokesčio suma jai yra visiškai nepakeliama našta. Tikėdamasi situacijos supratimo, 2015-11-03 kreipėsi su prašymu į Šiaulių rajono savivaldybės tarybą dėl atleidimo nuo žemės mokesčio ar bent jo sumažinimo. 2015-12-10 visiškai nemotyvuotu sprendimu Nr. T-356 atsakovas nusprendė jos prašymo netenkinti ir nemažinti savivaldybės biudžeto sąskaita žemės mokesčio – 794,00 Eur. Toks Šiaulių rajono savivaldybės administracijos sprendimas yra ydingas, neaiškus, nepagrįstas ir neteisėtas.

7Skundžiamu sprendimu jokių motyvų bei argumentų, dėl ko yra nusprendžiama neatleisti nuo žemės mokesčio už žemės sklypus, esančius Šiaulių r. Meškių k., nenurodoma. Jų taip pat nenurodoma nei viename sprendimo projektą lydimame dokumente ar tarybos posėdžio protokole. Tarybos komitetų, kurie galimai svarstė minėto sprendimo projektą, posėdžių protokolai nėra viešinami, o sprendimo projekto aiškinamajame rašte, kurį parengė Žemės ūkio skyriaus vedėja E. R., tik nurodoma, kad jos žemės sklypai buvo įtraukti į 2015 m. nenaudojamų kitos paskirties žemės sklypų, priklausančių savininkams nuosavybės teise, sąrašą, patvirtintą Šiaulių rajono savivaldybės administracijos direktoriaus 2015-09-08 įsakymu Nr. A-1045. Pažymėjo, kad šiame aiškinamajame rašte jau neteisingai nurodoma, kad „... jei minėti žemės sklypai nebūtų patekę į 2015 m. nenaudojamų kitos paskirties žemės sklypų sąrašą, apskaičiuojant 2015m. žemės mokestį šiems sklypams būtų taikytas 1,00 proc. tarifas ir apskaičiuotas 198, 40 Eur žemės mokestis.“ Tačiau 2014-05-15 Šiaulių rajono savivaldybės sprendime dėl žemės mokesčio tarifų nustatymo 2015 metams jos sklypai, esantys ( - ), patenka į gyvenamųjų teritorijų žemes Nr. 45.11, kurioms nustatytas 0,26 procentų tarifas, todėl pareiškėjai nesuprantama, kodėl jos žemei buvo taikomas padidintas 1,0 procento tarifas.

8Be to, mano, kad neskaidrus, nepagrįstas ir neteisėtas yra Šiaulių rajono savivaldybės administracijos sprendimas įtraukti jos nuosavybės teise valdomus žemės sklypus į 2015 m. apleistų sklypų sąrašą, nes pagal galiojusį net iki 2015-07-09 Šiaulių rajono savivaldybės tarybos 2013-03-28 patvirtintą Nenaudojamų kitos paskirties žemės sklypų Šiaulių rajone nustatymo tvarkos aprašo 8 punktą, savivaldybės administracijos Žemės ūkio skyrius privalėjo informuoti ją, jog žemės sklypus planuoja įtraukti į apleistų žemės sklypų sąrašą. Tačiau vietoj to, kad informuotų žemės savininkus, Šiaulių rajono savivaldybė vasaros viduryje, t. y. 2015-07-0,9 pripažino netekusiu galios 2013-03-28 aprašą ir patvirtino naują tik jai palankų Nenaudojamų kitos paskirties žemės sklypų nustatymo tvarkos aprašą. Pagal naujojo aprašo 5 punktą Žemės ūkio skyrius kasmet parengia informacinį pranešimą-priminimą žemės sklypų savininkams, kad iki einamųjų metų liepos 31 d. turi būti sutvarkyti ir nušienauti žemės sklypai, kuris paskelbiamas Šiaulių rajono savivaldybės interneto svetainėje ir laikraštyje „Šiaulių kraštas“. Mano, kad apie tokį skubiai pakeistą įstatymą ir jame pateiktą informaciją, kai iki jo įsigaliojimo lieka tik 20 dienų, neįmanoma nei susižinoti, nei tinkamai sureaguoti, be to, ir ne visi turi internetą ar prenumeruoja laikraštį „Šiaulių kraštas“. Naujasis aprašas priimtas 2015-07-09, o jau aprašo 11 punkte nurodyta komisijai nuo einamųjų metų rugpjūčio l d. apžiūrėti žemės sklypus dėl jų įtraukimo į apleistų sąrašą, t. y. net nesulaukus nustatyto 1 mėnesio apskundimo termino nuo 2015-07-09 sprendimo priėmimo pagal LR administracinių bylų teisenos įstatymą. Susidaro įspūdis, kad Šiaulių rajono savivaldybė padarė tai tyčia, suprasdama, kad dauguma žemės valdytojų taip greitai nesureaguos dėl aprašo pakeitimo ir jo apskundimo tvarkos bei tokiu būdu galės papildyti savo biudžetą. Mano, kad Šiaulių rajono savivaldybė privalėjo informuoti ją ir kitus žemės savininkus apie pasikeitusį įstatymą ir apie žemės sklypų įtraukimą į apleistų sąrašą dar iki 2015-07-09 priimant naują aprašą.

9Be to, pažymėjo, kad jos brolis R. B., kuris taip pat ( - ) turi tėvo dovanotus sklypus, dar 2015-07-01 sudarė statybos rangos sutartį Nr. 15/0701, kuria UAB „Patrauka“ įsipareigojo nuo 2015-10-12 sutvarkyti jam, o tuo pačiu ir jai priklausančius sklypus Meškių kaime. Tačiau dėl didelio darbo krūvio UAB „Patrauka“ darbus pradėjo tik spalio pabaigoje ir pagrindinius darbus atliko iki 2015-12-31 (išlygino žemę, išrovė krūmus, sutvarkė privažiavimo kelius ir keliukus). Šiuo metu jos žemės sklypai yra visiškai sutvarkyti. Jeigu Šiaulių rajono savivaldybė tinkamai būtų pranešusi apie jos žemės sklypų įtraukimą į apleistų sąrašą, jie būtume galėję paskubinti rangovus pradėti sutvarkymo darbus greičiau, nes šienauti pievas ar nupjauti pavienius krūmus anksčiau nebuvo nei papildomų lėšų, nei prasmės. Akivaizdu, kad susiklosčius atitinkamoms faktinėms bei teisinėms aplinkybėms, atsakovo pareiga motyvuoti priimamą ginčo sprendimą buvo neįvykdyta. Tuo pačiu buvo pažeisti ir jos teisėti lūkesčiai bei interesai, teisė gauti suprantamą ir teisės norma bei faktine situacija pagrįstą atsakymą (administracinį sprendimą).

10Pareiškėjos atstovas R. B. teismo posėdžio metu nurodė, kad skundą palaiko.

11Atsakovai Šiaulių rajono savivaldybės taryba ir Šiaulių rajono savivaldybės administracija atsiliepime (28–31 b. l.) ir atsakovų atstovas teismo posėdžio metu nurodė, kad su pareiškėjos patikslintu skundu nesutinka. Dėl Šiaulių rajono savivaldybės tarybos 2015 m. gruodžio 10 d. sprendimo T-356 „Dėl žemės mokesčio“ pagrįstumo ir teisėtumo nurodė, kad jis priimtas vadovaujantis Lietuvos Respublikos viešojo administravimo įstatymo 8 straipsniu. Sprendimas yra individualus administracinis aktas ir atitinka tokiam aktui keliamus reikalavimus. Lietuvos vyriausiojo administracinio teismo praktikoje taip pat pažymėta, kad neretai susiklosto tokios faktinės situacijos, kai individualus administracinis aktas būna atitinkamo prieš tai atlikto darbo įteisinimas, kuriame formuluojamos visuomeninių teisinių santykių dalyviams konkrečios teisės bei pareigos, sukeliančios teisinius padarinius. Toks dokumentas jau įgyja teisinę galią ir gali būti skundžiamas Lietuvos Respublikos administracinių bylų teisenos įstatymo nustatyta tvarka, bet iki tokio akto priėmimo atliktas darbas, gauta informacija, įforminta bet kokios formos dokumente (ataskaitoje, patikrinime, išvadoje ir kt.), atspindinti individualiam administraciniam aktui priimti reikalingus duomenis, paprastai neskundžiama Lietuvos Respublikos administracinių bylų teisenos įstatymo nustatyta tvarka. Tai tik yra pagrindas individualiam administraciniam aktui priimti. Pirminėje informacijoje nustatyti faktai nebūtinai turėtų būti perkeliami į administracinį aktą, tad priimant individualų administracinį aktą neretai pakanka nuorodos į atitinkamą šaltinį (2008-04-10 nutartis Nr. A556-633/2008). Atsižvelgiant į tai, kas išdėstyta, Šiaulių rajono savivaldybės administracijos darbuotojai atliko darbus, surinko informaciją ir tai buvo pagrindas individualiam administraciniam aktui priimti, minėta informacija nebuvo perkelta į administracinį aktą, todėl sprendimas yra pagrįstas ir teisėtas.

12Atkreipė dėmesį, kad Šiaulių rajono savivaldybės administracija 2015 m. lapkričio 17 d. raštu Nr. S-2262(3.34) „Dėl buities tyrimo aktų“ prašė Šiaulių miesto savivaldybės administracijos atlikti pareiškėjo buities tyrimą, surašyti aktą, kuris buvo reikalingas Šiaulių rajono savivaldybės tarybai priimant sprendimą dėl pareiškėjai 2015 m. žemės mokesčio sumažinimo, tačiau nurodytu adresu būsto durų niekas neatidarė.

13Dėl Šiaulių rajono savivaldybės administracijos sprendimo įtraukti L. B. nuosavybės teise valdomus žemės sklypus į 2015 m. apleistų sklypų sąrašą pagrįstumo ir teisėtumo nurodė, kad Nenaudojamų kitos paskirties žemės sklypų Šiaulių rajone nustatymo tvarkos aprašas, patvirtintas Šiaulių rajono savivaldybės tarybos 2015 m. liepos 9 d. sprendimu Nr. T-185 „Dėl nenaudojamų kitos paskirties žemės sklypų Šiaulių rajone nustatymo tvarkos aprašo patvirtinimo“ (toliau – Aprašas), parengtas vadovaujantis Lietuvos Respublikos teisėkūros pagrindų įstatymo nuostatomis, kur minėto įstatymo 9 straipsnyje nustatytos bendrosios teisės aktų projektų rengimo nuostatos, t. y. teisės akto projektą rengiantis subjektas teisės akto projektą rengia vadovaudamasis šio įstatymo 3 straipsnyje nurodytais teisėkūros principais ir šiame įstatyme nustatytais teisės akto projekto formai, struktūrai, turiniui ir kalbai keliamais reikalavimais. Atkreipė dėmesį, kad Šiaulių rajono savivaldybės interneto svetainėje www.siauliuraj.lt skiltyje „Teisinė informacija“ nuorodoje „Teisės aktų projektai“, toliau „Tarybos sprendimų projektai“ yra skelbiami tarybos teisės aktų projektai ir kiekvienas gyventojas gali susipažinti su jais. Aprašas yra norminis teisės aktas, kuris įsigaliojo 2015 m. liepos 17 d. Pastebėtina, kad Lietuvos Respublikos Konstitucijos 7 straipsnis įtvirtina bendrą principą, t.y. galioja tik paskelbti įstatymai ir įstatymo nežinojimas neatleidžia nuo atsakomybės. Aprašas buvo paskelbtas teisės aktų registre ir nuo įsigaliojimo dienos jo nuostatos yra privalomos visiems asmenims, gyvenantiems Šiaulių rajone.

14Aprašo 5, 6, 7 punktai nustato, kad Žemės ūkio skyrius kasmet parengia informacinį pranešimą - priminimą žemės sklypų savininkams, valstybinės žemės nuomotojams, naudotojams, kad iki einamųjų metų liepos 31d. turi būti sutvarkyti ir nušienauti žemės sklypai. Šis informacinis pranešimas-priminimas paskelbiamas Šiaulių rajono savivaldybės interneto svetainėje ir laikraštyje, tai ir buvo padaryta (laikraščio „Šiaulių kraštas“ 2015 m. liepos 11 d. numeris). Sąrašas yra tvirtinamas Šiaulių rajono savivaldybės administracijos direktoriaus įsakymu. Į sąrašą įtraukiamas žemės sklypas (sklypai), nežiūrint nustatyto naudojimo būdo ir pobūdžio, atitinkantis vieną ar kelis iš išvardintų kriterijų: žemės sklype laikomas statybinis laužas ir (ar) teršiančios aplinką medžiagos ar daiktai (akivaizdžiai netvarkingos, techninių reikalavimų neatitinkančios transporto priemonės, jų dalys, nenaudojami statybiniai vagonėliai, statybinių medžiagų atliekos ir pan.), kaupiamos šiukšlės; sklypas apleistas (apaugęs žole, piktžolėmis, sumedėjusiais augalais ir pan. ir iki einamųjų metų liepos 31d. nenušienautas).

15Šiuo atveju sklypas buvo įtrauktas į Šiaulių rajono savivaldybės 2015 m. nenaudojamų kitos paskirties žemės sklypų, priklausančių savininkams nuosavybės teise, sąrašą, patvirtintą Šiaulių rajono savivaldybės administracijos direktoriaus 2015 m. rugsėjo 8 d. įsakymu Nr. A-1045 „Dėl Šiaulių rajono savivaldybės 2015 m. nenaudojamų kitos paskirties žemės sklypų, priklausančių savininkams nuosavybės teise, sąrašo patvirtinimo“ (toliau – sąrašas), nes buvo apleistas (apaugęs žole, piktžolėmis, sumedėjusiais augalais ir panašiai ir iki einamųjų metų liepos 31 d. nenušienautas), o tai nustatė Komisija nenaudojamiems kitos paskirties žemės sklypams Bubių seniūnijoje nustatyti, sudaryta Šiaulių rajono savivaldybės administracijos direktoriaus 2015 m. liepos 29 d. įsakymu Nr. A-871 „Dėl Komisijos nenaudojamiems kitos paskirties žemės sklypams Bubių seniūnijoje nustatyti sudarymo“. Pareiškėja patvirtina sklypų nesutvarkymo faktą ir nurodo, kad žemės sklypų tvarkymo darbai pradėti spalio pabaigoje ir pagrindiniai darbai atlikti iki 2015-12-31. Sąrašas paskelbtas Šiaulių rajono savivaldybės interneto svetainėje ir seniūnijų skelbimo lentose, 2015 m. rugsėjo 11 d. laikraštyje „Šiaulių kraštas“. Atsižvelgiant į tai, kas išdėstyta, darytina išvada, kad Šiaulių rajono savivaldybės administracijos sprendimas įtraukti L. B. nuosavybės teise valdomus žemės sklypus į 2015 m. apleistų sklypų sąrašą yra pagrįstas ir teisėtas.

16Pareiškėjos L. B. patikslintas skundas tenkintinas iš dalies.

17Nagrinėjamoje byloje ginčas kilo dėl Šiaulių rajono savivaldybės tarybos 2015 m. gruodžio 10 d. sprendimo Nr. T-356 teisėtumo ir pagrįstumo, įpareigojimo Šiaulių rajono savivaldybės tarybą išspręsti pareiškėjos prašymą iš naujo ir atleisti pareiškėją nuo žemės mokesčio, taip pat dėl įpareigojimo Šiaulių rajono savivaldybės administraciją išbraukti iš apleistų sklypų sąrašo pareiškėjai nuosavybės teise priklausančius sklypus.

18Bylos medžiaga nustatyta, jog 2015 m. lapkričio 6 d. Šiaulių rajono savivaldybės administracijoje gautas pareiškėjos 2015 m. lapkričio 3 d. prašymas „Dėl atleidimo nuo žemės mokesčio“ (54 b. l.) atsižvelgti į sunkią jos materialinę padėtį. Prašyme pareiškėja nurodė, jog gavo žemės mokesčio apskaičiavimo deklaraciją, kurioje nurodyta, jog ji privalo sumokėti 794,00 Eur žemės mokestį už 4 žemės sklypus; žemės sklypus, esančius ( - ), prieš 2 metus jai padovanojo tėvas. Šiaulių rajono savivaldybės taryba, vadovaudamasi Lietuvos Respublikos vietos savivaldos įstatymo 16 straipsnio 2 dalies 18 punktu ir Lietuvos Respublikos žemės mokesčio įstatymo 8 straipsnio 3 dalimi, 2015 m. gruodžio 10 d. priėmė sprendimą Nr. T-356 „Dėl žemės mokesčio“ (6 b. l.), kuriuo nusprendė netenkinti pareiškėjos 2015 m. lapkričio 3 d. prašymo ir nemažinti savivaldybės biudžeto sąskaita pareiškėjai 2015 m. žemės mokesčio už sklypus, esančius ( - ) Šiaulių rajono savivaldybės administracijos Žemės ūkio skyriaus 2015 m. lapkričio 18 d. aiškinamajame rašte „Šiaulių rajono savivaldybės tarybos 2015 m. gruodžio 10 d. sprendimo projektui „Dėl žemės mokesčio“ (7 b. l.) nurodyta, kad pareiškėjai priklausantys žemės sklypai buvo įtraukti į Šiaulių rajono savivaldybės 2015 m. nenaudojamų kitos paskirties žemės sklypų, priklausančių savininkams nuosavybės teise, sąrašą, patvirtintą Šiaulių rajono savivaldybės administracijos direktoriaus 2015 m. rugsėjo 8 d. įsakymu Nr. A-1045 „Dėl Šiaulių rajono savivaldybės 2015 m. nenaudojamų kitos paskirties žemės sklypų, priklausančių savininkams nuosavybės teise, sąrašo patvirtinimo“, apskaičiuojant 2015 m. žemės mokestį minėtiems sklypams pritaikytas 4 proc. tarifas ir apskaičiuotas 794,00 Eur žemės mokestis. Šiaulių rajono savivaldybės administracijos Žemės ūkio skyriaus 2015 m. lapkričio 24 d. aiškinamajame rašte (7 b. l.) taip pat nurodyta, jog jei minėti žemės sklypai nebūtų patekę į Šiaulių rajono savivaldybės 2015 m. nenaudojamų kitos paskirties žemės sklypų, priklausančių savininkams nuosavybės teise, sąrašą, apskaičiuojant 2015 m. žemės mokestį šiems sklypams būtų taikytas 0,1 proc. tarifas, ir apskaičiuotas 198,40 Eur žemės mokestis.

19Pareiškėjos nuomone, Šiaulių rajono savivaldybės tarybos 2015 m. gruodžio 10 d. sprendimas Nr. T-356 yra neaiškus ir nepagrįstas. Skundžiamame sprendime ar jo projektą lydinčiuose dokumentuose jokių motyvų bei argumentų, dėl ko buvo nuspręsta neatleisti jos nuo žemės mokesčio už žemės sklypus, esančius ( - ), nenurodoma.

20Nenaudojamų kitos paskirties žemės sklypų Šiaulių rajone nustatymo tvarkos aprašo, patvirtinto Šiaulių rajono savivaldybės tarybos 2015 m. liepos 9 d. sprendimu Nr. T-185, 3 punkte numatyta, jog kitos paskirties žemės sklypams, įtrauktiems į Nenaudojamų kitos paskirties žemės sklypų sąrašą, taikomas padidintas žemės mokesčio arba žemės nuomos mokesčio tarifas, nustatytas Šiaulių rajono savivaldybės tarybos sprendimu, tačiau Lietuvos Respublikos žemės mokesčio įstatymo (redakcija, galiojusi nuo 2015-04-14 iki 2016-01-01) 8 straipsnio 3 dalyje numatyta, kad savivaldybių tarybos turi teisę savo biudžeto sąskaita sumažinti mokestį arba visai nuo jo atleisti. Lietuvos Respublikos vietos savivaldos įstatymo (redakcija, galiojusi nuo 2015-07-10 iki 2016-01-01)16 straipsnio 2 dalies 18 punkte taip pat nustatyta, kad išimtinė savivaldybės tarybos kompetencija yra sprendimų teikti mokesčių, rinkliavų ir kitas įstatymų nustatytas lengvatas savivaldybės biudžeto sąskaita priėmimas, subsidijų ir kompensacijų skyrimo naujas darbo vietas steigiančioms visų rūšių įmonėms tvarkos nustatymas atitinkamai keičiant savivaldybės biudžetą tais atvejais, kai lėšų tam nebuvo numatyta.

21Pažymėtina, kad Vietos savivaldos įstatymo4 straipsnio 6 punktas įtvirtina savivaldybės veiklos ir savivaldybės institucijų priimamų sprendimų teisėtumo principą, reiškiantį, kad savivaldybės institucijų ir kitų savivaldybės viešojo administravimo subjektų veikla ir visais jų veiklos klausimais priimti sprendimai turi atitikti įstatymų ir kitų teisės aktų reikalavimus. Viešojo administravimo įstatymas sudaro prielaidas įgyvendinti Lietuvos Respublikos Konstitucijos nuostatą, kad visos valdžios įstaigos tarnauja žmonėms; nustato viešojo administravimo principus, viešojo administravimo sritis, viešojo administravimo subjektų sistemą ir administracinės procedūros organizavimo pagrindus; garantuoja asmenų teisę apskųsti viešojo administravimo subjektų veiksmus, neveikimą ar administracinius sprendimus, taip pat teisę į įstatymais pagrįstą ir objektyvų asmenų prašymų, skundų ir pranešimų nagrinėjimą; įtvirtina kitas asmenų ir viešojo administravimo subjektų teises ir pareigas viešojo administravimo srityje (1 straipsnis). Viešojo administravimo įstatymo8 straipsnio 1 dalyje detalizuojama, kad individualus administracinis aktas turi būti pagrįstas objektyviais duomenimis (faktais) ir teisės aktų normomis, o taikomos poveikio priemonės turi būti motyvuotos. Lietuvos vyriausiasis administracinis teismas savo jurisprudencijoje yra konstatavęs, kad Viešojo administravimo įstatymo8 straipsnio nuostatos įtvirtina viešojo administravimo subjektams pareigą priimtame administraciniame sprendime nurodyti pagrindinius faktus, argumentus ir įrodymus, pateikti teisinį pagrindą, kuriuo viešojo administravimo subjektas rėmėsi, priimdamas administracinį aktą; motyvų išdėstymas turi būti adekvatus, aiškus ir pakankamas. Be to, ši teisės norma siejama su teisėtumo principu, pagal kurį reikalaujama, kad viešojo administravimo subjektai savo veikla nepažeistų teisės aktų reikalavimų, kad jų sprendimai būtų pagrįsti, o sprendimų turinys atitiktų teisės normų reikalavimus (žr., pvz., Lietuvos vyriausiojo administracinio teismo 2012 m. lapkričio 20 d. nutartį administracinėje byloje Nr. A556-2540/2012).Be to, su individualaus administracinio akto faktiniu pagrįstumu sietinas ir viešojo administravimo procedūrų tinkamo atlikimo reikalavimas, įskaitant administracines procedūras pagal Viešojo administravimo įstatymo III skirsnio nuostatas, ypač susijusias su asmens išklausymu, jo nurodytų aplinkybių ir pateiktų įrodymų ištyrimu ir vertinimu (žr., pvz., Lietuvos vyriausiojo administracinio teismo 2013 m. balandžio 25 d. nutartį administracinėje byloje Nr. A261-604/2013).Sprendimo priėmimo faktinis pagrindas ir individuali argumentacija turi būti žinomi ne tik viešojo administravimo subjektui, priimančiam sprendimą, bet ir asmeniui, kurio atžvilgiu jis priimamas. Visiškai nesilaikant minėtų nuostatų ar laikantis tik iš dalies, paprastai kyla pagrįsta abejonė dėl tokio administracinio akto teisėtumo bei pagrįstumo, įgalinanti teismą, nagrinėjantį tokią bylą, skundžiamą viešojo administravimo subjekto individualų administracinį aktą panaikinti (pvz., Lietuvos vyriausiojo administracinio teismo 2008 m. lapkričio 19 d. nutartis administracinėje byloje Nr. A556-1898/2008, 2008 m. gruodžio 19 d. nutartis administracinėje byloje Nr. A756-2036/2008, 2012 m. rugsėjo 26 d. nutartis administracinėje byloje Nr. A556-2134/2012).

22Kaip jau buvo minėta, pareiškėja kreipėsi į Šiaulių rajono savivaldybės administraciją su 2015 m. lapkričio 3 d. prašymu atleisti ją „nuo tokio didelio žemės mokesčio“ atsižvelgiant į tai, kad ji yra Lietuvos sporto universiteto 3 kurso studentė, gauna tik 30 Eur stipendiją, šokių studija, kurioje dirba su verslo liudijimu, nuostolinga.

23Iš skundžiamo Šiaulių rajono savivaldybės tarybos 2015-12-10 sprendimo Nr. T-356ir Šiaulių rajono savivaldybės administracijos Žemės ūkio skyriaus 2015 m. lapkričio 18 d. aiškinamojo rašto, kuris vertintinas kaip skundžiamo sprendimo sudėtinė dalis, turinio matyti, jog atsakovas, svarstydamas pareiškėjos2015 m. lapkričio 3 d. prašymą atleisti nuo žemės mokesčio, nevertino pareiškėjos prašymo atleisti nuo žemės mokesčio, o sprendė dėl žemės mokesčio sumažinimo. Tačiau nevertino ir to, ar dėl pareiškėjos nurodytos materialinės padėties būtų galima sumažinti savivaldybės biudžeto sąskaita pareiškėjai apskaičiuotą 2015 m. žemės mokestį. Atsakovų Šiaulių rajono savivaldybės tarybos ir Šiaulių rajono savivaldybės administracijos atstovas E. G. teismo posėdžio metu patvirtino, kad specialistai, rengę aiškinamąjį raštą, nepaminėjo aplinkybių dėl L. B. sunkios turtinės padėties. Atsižvelgiant į tai, kas išdėstyta, spręstina, jog atsakovas Šiaulių rajono savivaldybės taryba 2015-12-10 priėmė nemotyvuotą ir nepagrįstą individualų administracinį aktą, kuris neatitinka Viešojo administravimo įstatymo8 straipsnio 1 dalyje įtvirtintų reikalavimų, todėl Šiaulių rajono savivaldybės tarybos 2015-12-10 sprendimas Nr. T-356 laikytinas neteisėtu ir naikintinas, o Šiaulių rajono savivaldybės taryba įpareigotina išspręsti pareiškėjos 2015 m. lapkričio 3 d. prašymą iš naujo.

24Nors Šiaulių rajono savivaldybės taryba įpareigotina išspręsti pareiškėjos 2015 m. lapkričio 3 d. prašymą iš naujo, tačiau teismas negali už viešojo administravimo instituciją nuspręsti, kaip atlikti konkrečius veiksmus (šiuo atveju – kaip išnagrinėti pareiškėjos 2015 m. lapkričio 3 d. prašymą), todėl pareiškėjos reikalavimas įpareigoti Šiaulių rajono savivaldybės tarybą atleisti ją nuo žemės mokesčio atmestinas kaip nepagrįstas.

25Papildomai atkreiptinas dėmesys į tai, kad įstatymų leidėjas savivaldybių taryboms suteikė diskrecijos teisę įsiterpti į žemės apmokestinimą žemės mokesčiu, t. y. suteikė teisę šį mokestį sumažinti arba visiškai nuo jo atleisti, ir tai nereiškia, jog savivaldybės taryba bet kuriuo atveju neturi pagrįsti savo išvadų svariais išsamaus ir kruopštaus tyrimo metu surinktais argumentais, ar kad nereikalaujama pateikti išsamių sprendimo priėmimo priežasčių, atskleidžiančių konkrečius loginius apmąstymus, grindžiančių jo sprendimą (žr., pvz., Lietuvos vyriausiojo administracinio teismo 2012 m. lapkričio 20 d. nutartį administracinėje byloje Nr. A556-2540/2012).

26Pareiškėja kreipėsi į Šiaulių apygardos administracinį teismą taip pat prašydama įpareigoti Šiaulių rajono savivaldybės administraciją išbraukti iš nenaudojamų (apleistų) sklypų sąrašo jai nuosavybės teise priklausančius sklypus, esančius ( - ). Pareiškėjos atstovas teismo posėdžio metu nurodė, kad atsakovo neteisėtų veiksmų dėl įtraukimo į apleistų sklypų sąrašą nemato, tačiau pažymėjo, kad pareiškėja laiku nebuvo informuota.

27Nagrinėjamu atveju aktualus Nenaudojamų kitos paskirties žemės sklypų Šiaulių rajone nustatymo tvarkos aprašas, kuris buvo patvirtintas Šiaulių rajono savivaldybės tarybos 2015 m. liepos 9 d. sprendimu Nr. T-185 (toliau – ir Aprašas). Pareiškėja patikslintame skunde išreiškė abejones dėl Aprašo, kuris laikytinas norminiu administraciniu aktu pagal Lietuvos Respublikos administracinių bylų teisenos įstatymo (toliau – ABTĮ) 2 straipsnio 13 dalį, teisėtumo. Atkreiptinas dėmesys, kad norminio administracinio teisės akto, taikytino individualioje administracinėje byloje, teisėtumas gali būti tiriamas, kai to prašo ABTĮ22 straipsnio 1 dalyje nurodyti subjektai, kai teisme yra nagrinėjama konkreti byla dėl jų teisių pažeidimo (ABTĮ111 str. 1 d.), arba kai nagrinėdamas individualią bylą pats teismas suabejoja norminio administracinio akto, kuris turėtų būti taikomas konkrečioje byloje, teisėtumu (ABTĮ111 str. 3 d.). Pažymėtina, kad pagal ABTĮ111 straipsnį, norminio akto tyrimas atliekamas išimtiniais atvejais, kai kitokiu būdu negalima pasiekti teisinio rezultato, t. y. tuo atveju, kai teisingas bylos išsprendimas bei galbūt pažeistos teisės gynimas įmanomas tik ištyrus norminio administracinio akto teisėtumą. Pareiškėjas į bylą nepateikė prašymo dėl norminio administracinio akto ištyrimo (šiuo atveju Aprašo) ABTĮ nustatyta tvarka ir nėra nurodęs tokių teisinių argumentų, kurių pagrindu turėtų būti suabejota šio norminio administracinio akto teisėtumu. Teisėjų kolegijai taip pat nekyla abejonių dėl Aprašo teisėtumo ir atitikimo aukštesnės galios teisės aktams.

28Taigi, byloje taikytinas Aprašas reglamentuoja Nenaudojamų kitos paskirties žemės sklypų sąrašo (toliau – ir Sąrašas) sudarymo ir keitimo tvarką bei sąlygas, nuosavybės teise valdomų žemės sklypų savininkų ir valstybinės žemės sklypų nuomotojų, naudotojų informavimo tvarką (Aprašo 1 punktas).Aprašo 5 punktas numato, jog žemės ūkio skyrius kasmet parengia informacinį pranešimą – priminimą žemės sklypų savininkams, valstybinės žemės nuomotojams, naudotojams, kad iki einamųjų metų liepos 31d. turi būti sutvarkyti ir nušienauti žemės sklypai. Šis informacinis pranešimas – priminimas paskelbiamas Šiaulių rajono savivaldybės interneto svetainėje ir laikraštyje „Šiaulių kraštas“ (Aprašo 5 punktas). Taigi, matyti, jog Šiaulių rajono savivaldybės tarybos 2015 m. liepos 9 d. sprendimu Nr. T-185 patvirtintas Aprašo 5 punktas nenumato atskirų pranešimų – priminimų siuntimo žemės sklypų savininkams, valstybinės žemės nuomotojams, naudotojams.

29Iš byloje esančios 2015 m. liepos 11 d. laikraščio „Šiaulių kraštas“ ištraukos (48 b. l.) matyti, jog Šiaulių rajono savivaldybės administracijos Žemės ūkio skyrius, laikydamasis Aprašo 5 punkte nurodyto reikalavimo, buvo parengęs informacinį pranešimą – priminimą žemės sklypų savininkams, valstybinės žemės nuomotojams, naudotojams, kad iki liepos 31 d. turi būti sutvarkyti ir nušienauti žemės sklypai. Atkreiptinas dėmesys, kad pastarajame Šiaulių rajono savivaldybės administracijos Žemės ūkio skyriaus2015 m. liepos 11 d. pranešime – priminime taip pat buvo nurodyta papildoma informacija, jog Šiaulių rajono savivaldybės taryba 2015 m. liepos 9 d. sprendimu Nr. T-185 priėmė Nenaudojamų kitos paskirties žemės sklypų Šiaulių rajone nustatymo tvarkos aprašą. Iš Šiaulių rajono savivaldybės internetinio tinklalapio (http://www.siauliuraj.lt/popup2.php?ru=bS9tX2FydGljbGUvZmlsZXMvdl9hcnRpY2xlX3ByaW50LnBocA==&tmpl_name=m_article_print_view&article_id=6512) matyti, jog laikantis Aprašo 5 punkte nurodytų reikalavimų taip pat buvo paskelbtas pranešimas dėl žemės sklypų sutvarkymo ir nušienavimo iki liepos 31 d.

30Aprašo 6 punkte taip pat numatyta, kad Sąrašas yra tvirtinamas Šiaulių rajono savivaldybės administracijos direktoriaus (toliau – Administracijos direktorius) įsakymu (Aprašo 6 punktas). Į Sąrašą įtraukiamas žemės sklypas (sklypai), nežiūrint nustatyto naudojimo būdo ir pobūdžio, atitinkantis vieną ar kelis iš išvardintų kriterijų: 7.1. žemės sklype laikomas statybinis laužas ir (ar) teršiančios aplinką medžiagos ar daiktai išvaizdžiai netvarkingos, techninių reikalavimų neatitinkančios transporto priemonės, jų dalys, nenaudojami statybiniai vagonėliai, statybinių medžiagų atliekos ir pan.), kaupiamos šiukšlės; 7.2. sklypas apleistas (apaugęs žole, piktžolėmis, sumedėjusiais augalais ir pan. ir iki einamųjų metų liepos 31d. nenušienautas) (Aprašo 7 punktas). Šiaulių rajono savivaldybės administracijos direktoriaus įsakymu kiekvienoje seniūnijoje sudaroma komisija iš 3–5 narių, kuri atitinkamoje seniūnijos teritorijoje: 9.1. nustato žemės sklypus, atitinkančius Aprašo 7 punkte nustatytus kriterijus; 9.2. identifikuoja žemės sklypą (sklypus) pagal REGIA duomenis; 9.3. surenka įrodymus (nufotografuoja žemės sklypą ar kitaip užfiksuoja požymius, kad žemės sklypas atitinka Aprašo 7 punkte nustatytus kriterijus) bei surašo nustatytos formos apžiūros aktą (pagal Aprašo priedą) (aprašo 9 punktas). Komisija privalo nuo einamųjų metų rugpjūčio 1 d. iki einamųjų metų rugpjūčio 15 d. apžiūrėti žemės sklypus seniūnijos teritorijoje ir nustatyti, kokie žemės sklypai atitinka bent vieną Aprašo 7 punkte nustatytą kriterijų (Aprašo 11.1 punktas). Žemės ūkio skyrius per 5 darbo dienas parengtą Sąrašo projektą (nuasmeninus duomenis) paskelbia Šiaulių rajono savivaldybės interneto svetainėje ir seniūnijų skelbimo lentose, laikraštyje „Šiaulių kraštas“ (Aprašo 12.3 punktas). Įsakymu patvirtintas Sąrašas (nuasmeninus duomenis) skelbiamas Šiaulių rajono savivaldybės interneto svetainėje ir seniūnijų skelbimo lentose, laikraštyje „Šiaulių kraštas“ (Aprašo 14 punktas).

31Nagrinėjamu atveju pareiškėjai nuosavybės teise priklausantys sklypai buvo įtraukti į Šiaulių rajono savivaldybės 2015 m. nenaudojamų kitos paskirties žemės sklypų, priklausančių savininkams nuosavybės teise, sąrašą, patvirtintą Šiaulių rajono savivaldybės administracijos direktoriaus 2015 m. rugsėjo 8 d. įsakymu Nr. A-1045 „Dėl Šiaulių rajono savivaldybės 2015 m. nenaudojamų kitos paskirties žemės sklypų, priklausančių savininkams nuosavybės teise, sąrašo patvirtinimo“ (46–47 b. l.), kadangi buvo apleisti ir iki 2015 m. liepos 31 d. nenušienauti. Tai patvirtina Komisijos nenaudojamiems kitos paskirties žemės sklypams Bubių seniūnijoje nustatyti, sudarytos Šiaulių rajono savivaldybės administracijos direktoriaus 2015 m. liepos 29 d. įsakymu Nr. A-871 „Dėl Komisijos nenaudojamiems kitos paskirties žemės sklypams Bubių seniūnijoje nustatyti sudarymo“ (36 b. l.), 2015 m. rugpjūčio 19 d. surašytas apžiūros aktas Nr. 1 (38–40 b. l.), prie kurio pridėtas žemės sklypų planas iš REGIA ir fotonuotraukos (41–43 b. l.). Be to, ir pareiškėja skunde nurodė, kad nustatytu laiku žemės sklypai nebuvo sutvarkyti, o dėl sklypų sutvarkymo kreipėsi į UAB „Patrauka“, su kuria jos brolis 2015-07-01 pasirašė sutartį, pagal kurią UAB „Patrauka“ įsipareigojo nuo 2015-10-12 pradėti žemės sklypų tvarkymo darbus, įmonė sutvarkė sklypus 2015 m. spalio mėnesį (sutvarkė medžius, krūmus), o iki gruodžio mėn. sutvarkė kelius.

32Šiaulių rajono savivaldybės 2015 m. nenaudojamų kitos paskirties žemės sklypų, priklausančių savininkams nuosavybės teise, sąrašo projektas buvo paskelbtas 2015 m. rugsėjo 1 d. laikraštyje „Šiaulių kraštas“. Šiaulių rajono savivaldybės 2015 m. nenaudojamų kitos paskirties žemės sklypų, priklausančių savininkams nuosavybės teise, sąrašas, patvirtintas Šiaulių rajono savivaldybės administracijos direktoriaus 2015 m. rugsėjo 8 d. įsakymu Nr. A-1045, buvo paskelbtas Šiaulių rajono savivaldybės interneto svetainėje (https://www.siauliuraj.lt/Siauliu-raj-kitos-paskirties-apleistu-nenaudojamu-zemes-sklypu-sarasas299331505235) ir 2015 m. rugsėjo 11d. laikraštyje „Šiaulių kraštas“. Atsakovų atstovas E. G. teismo posėdžio metu patvirtino, jog minėtas sąrašas buvo pakabintas ir seniūnijos skelbimų lentoje. Taigi, buvo laikytasi Aprašo 14 punkte nustatytos paskelbimo tvarkos. Taip pat pažymėtina, kad teismas nenustatė, o pareiškėja neginčija to, jog Šiaulių rajono savivaldybės 2015 m. nenaudojamų kitos paskirties žemės sklypų sąrašo projektas ir pats sąrašas buvo netinkamai paskelbti per visuomenės informavimo priemones.

33Nustatytų teisinių ir faktinių aplinkybių pagrindu teisėjų kolegija konstatuoja, kad Šiaulių rajono savivaldybės administracijos sprendimas įtraukti L. B. nuosavybės teise valdomus žemės sklypus į Šiaulių rajono savivaldybės 2015 m. nenaudojamų kitos paskirties žemės sklypų, priklausančių savininkams nuosavybės teise, sąrašą yra pagrįstas ir teisėtas, todėl tenkinti pareiškėjos reikalavimo dėl įpareigojimo Šiaulių rajono savivaldybės administraciją išbraukti iš apleistų sklypų sąrašo L. B. nuosavybės teise priklausančius sklypus ( - ) nėra pagrindo.

34Teismas, vadovaudamasis Lietuvos Respublikos administracinių bylų teisenos įstatymo 85–87 straipsniais, 88 straipsnio1 ir 2 punktu, 127 straipsniu,

Nutarė

35Pareiškėjos L. B. patikslintą skundą tenkinti iš dalies.

36Panaikinti Šiaulių rajono savivaldybės tarybos 2015 m. gruodžio 10 d. sprendimą Nr. T-356 „Dėl žemės mokesčio“ ir įpareigoti Šiaulių rajono savivaldybės tarybą pareiškėjos L. B. 2015 m. lapkričio 3 d. prašymą išnagrinėti iš naujo.

37Likusią patikslinto skundo dalį atmesti kaip nepagrįstą.

38Sprendimas per 14 dienų nuo jo paskelbimo dienos gali būti skundžiamas apeliacine tvarka Lietuvos vyriausiajam administraciniam teismui tiesiogiai arba per šį teismą.

Proceso dalyviai
Ryšiai
1. Šiaulių apygardos administracinio teismo teisėjų kolegija, susidedanti iš... 2. Teismas, išnagrinėjęs bylą,... 3. Pareiškėja L. B. Šiaulių apygardos administraciniam... 4. 1. Panaikinti Šiaulių rajono savivaldybės tarybos 2015-12-10 sprendimą Nr.... 5. 2. Įpareigoti Šiaulių rajono savivaldybės administraciją išbraukti iš... 6. Pareiškėja L. B. patikslintame skunde (20–22 b. l.)... 7. Skundžiamu sprendimu jokių motyvų bei argumentų, dėl ko yra nusprendžiama... 8. Be to, mano, kad neskaidrus, nepagrįstas ir neteisėtas yra Šiaulių rajono... 9. Be to, pažymėjo, kad jos brolis R. B., kuris taip pat (... 10. Pareiškėjos atstovas R. B. teismo posėdžio metu... 11. Atsakovai Šiaulių rajono savivaldybės taryba ir Šiaulių rajono... 12. Atkreipė dėmesį, kad Šiaulių rajono savivaldybės administracija 2015 m.... 13. Dėl Šiaulių rajono savivaldybės administracijos sprendimo įtraukti 14. Aprašo 5, 6, 7 punktai nustato, kad Žemės ūkio skyrius kasmet parengia... 15. Šiuo atveju sklypas buvo įtrauktas į Šiaulių rajono savivaldybės 2015 m.... 16. Pareiškėjos L. B. patikslintas skundas tenkintinas iš... 17. Nagrinėjamoje byloje ginčas kilo dėl Šiaulių rajono savivaldybės tarybos... 18. Bylos medžiaga nustatyta, jog 2015 m. lapkričio 6 d. Šiaulių rajono... 19. Pareiškėjos nuomone, Šiaulių rajono savivaldybės tarybos 2015 m. gruodžio... 20. Nenaudojamų kitos paskirties žemės sklypų Šiaulių rajone nustatymo... 21. Pažymėtina, kad Vietos savivaldos įstatymo 22. Kaip jau buvo minėta, pareiškėja kreipėsi į Šiaulių rajono savivaldybės... 23. Iš skundžiamo Šiaulių rajono savivaldybės tarybos 2015-12-10 sprendimo Nr.... 24. Nors Šiaulių rajono savivaldybės taryba įpareigotina išspręsti... 25. Papildomai atkreiptinas dėmesys į tai, kad įstatymų 26. Pareiškėja kreipėsi į Šiaulių apygardos administracinį teismą taip pat... 27. Nagrinėjamu atveju aktualus Nenaudojamų kitos paskirties žemės sklypų... 28. Taigi, byloje taikytinas Aprašas reglamentuoja Nenaudojamų kitos paskirties... 29. Iš byloje esančios 2015 m. liepos 11 d. laikraščio „Šiaulių kraštas“... 30. Aprašo 6 punkte taip pat numatyta, kad Sąrašas yra tvirtinamas Šiaulių... 31. Nagrinėjamu atveju pareiškėjai nuosavybės teise priklausantys sklypai buvo... 32. Šiaulių rajono savivaldybės 2015 m. nenaudojamų kitos paskirties žemės... 33. Nustatytų teisinių ir faktinių aplinkybių pagrindu teisėjų kolegija... 34. Teismas, vadovaudamasis Lietuvos Respublikos administracinių bylų teisenos... 35. Pareiškėjos L. B. patikslintą skundą tenkinti iš... 36. Panaikinti Šiaulių rajono savivaldybės tarybos 2015 m. gruodžio 10 d.... 37. Likusią patikslinto skundo dalį atmesti kaip nepagrįstą.... 38. Sprendimas per 14 dienų nuo jo paskelbimo dienos gali būti skundžiamas...